36/2014. (IV. 4.) VM rendelet

az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeleteknek az általános és a mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás közösségi feltételeinek változásával összefüggő módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. A mezőgazdasági vállalkozások által de minimis támogatásként igénybe vehető intézményi kezességvállalásról szóló 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) A mezőgazdasági vállalkozások által de minimis támogatásként igénybe vehető intézményi kezességvállalásról szóló 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet [a továbbiakban: 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet] 1. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[E rendelet alkalmazásában:]

"a) mezőgazdasági tevékenység: a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet 2. cikk c) pontja és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke szerinti tevékenység;

b) halászati tevékenység: a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) I. mellékletében meghatározott termékek előállításával, feldolgozásával vagy forgalmazásával kapcsolatos tevékenység;"

(2) Az 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 1. § d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[E rendelet alkalmazásában:]

"d) halászati termék: az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletében meghatározott termékek;

e) mezőgazdasági termelő: az agrár de minimis rendelet 1. cikk 1. pontja szerinti vállalkozás, amely megfelel a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet 1. melléklete szerinti mikro-, kis- és középvállalkozás meghatározásnak;"

(3) Az 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 1. § n) és o) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[E rendelet alkalmazásában:]

"n) pénzügyi intézmény: a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény alapján meghatározott hitelintézet és pénzügyi vállalkozás;

o) támogatás tartalom: a kezességvállalás támogatás összegének jelenértéke, amely a 2. számú melléklet szerinti képlet alapján, vagy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet 4. cikk (6) bekezdése alapján kerül kiszámításra;"

(4) Az 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 1. § r) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"r) agrár de minimis rendelet: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet;"

2. § (1) Az 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kezességvállaló intézmény az üzletszabályzatának megfelelően megvizsgálja a kezességvállalási kérelem jogalapját és elvégzi az agrár de minimis rendelet 6. cikkében vagy a halászati de minimis rendelet 4. cikk (1) bekezdésében foglalt információgyűjtést és ellenőrzést."

(2) Az 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 3. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A mezőgazdasági vállalkozásnak a kezességvállalási kérelem benyújtásakor meg kell felelnie a bejelentési rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek."

3. § Az 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A támogatástartalom euróra történő átszámításakor a kezesség elbírálásának hónapját megelőző hónap utolsó napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyamot kell alkalmazni."

4. § Az 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet, valamint az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati ágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról és az 1860/2004/EK rendelet módosításáról szóló 2007. július 24-i 875/2007/EK bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

2. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet módosítása

5. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet [a továbbiakban: 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet] 2. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"i) de minimis támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános "de minimis" rendelet) alapján nyújtott támogatás."

6. § Az 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet 6. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Az erdőgazdálkodó ügyfélnek az egyesített támogatási-kifizetési kérelmének benyújtásakor meg kell felelnie az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek."

7. § Az 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz."

8. § Az 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet

a) 7. § (2) bekezdésében "az általános "de minimis" rendelet 2. és 3. cikkében" szövegrész helyébe "az általános "de minimis" rendelet 3. és 6. cikkében",

b) 7. § (3) bekezdésében "az általános "de minimis" rendelet 3. cikk 3. pontja" szövegrész helyébe "az általános "de minimis" rendelet 6. cikk 4. pontja"

szöveg lép.

3. Az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatok ellátásának 2007. évi csekély összegű (de minimis) támogatásáról, a személyi jövedelemadó 1%-ának adófizetők által felajánlott részéből képzett bevételből szóló 91/2007. (VIII. 23.) FVM rendelet módosítása

9. § Az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatok ellátásának 2007. évi csekély összegű (de minimis) támogatásáról, a személyi jövedelemadó 1%-ának adófizetők által felajánlott részéből képzett bevételből szóló 91/2007. (VIII. 23.) FVM rendelet [a továbbiakban: 91/2007. (VIII. 23.) FVM rendelet] 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A támogatást igénybe vevő értesítése, valamint a támogatás folyósítása során az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános de minimis rendelet) 3. és 6. cikkében meghatározottak szerint kell eljárni."

10. § A 91/2007. (VIII. 23.) FVM rendelet 5. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

[Támogatás igénybevételére jogosult az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve azok társulása, aki (amely):]

"e) megfelel az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek."

11. § A 91/2007. (VIII. 23.) FVM rendelet 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz."

12. § A 91/2007. (VIII. 23.) FVM rendelet 5. § a) pontjában az "ügyfél-regisztrációs" szövegrész helyébe a "nyilvántartásba vételi" szöveg lép.

13. § Hatályát veszti a 91/2007. (VIII. 23.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdése.

4. A "Sikeres Magyarországért" Agrár Fejlesztési Hitelprogram szabályairól szóló 108/2007. (IX. 24.) FVM rendelet módosítása

14. § (1) A "Sikeres Magyarországért" Agrár Fejlesztési Hitelprogram szabályairól szóló 108/2007. (IX. 24.) FVM rendelet [a továbbiakban: 108/2007. (IX. 24.) FVM rendelet] 1. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"h) hitelintézet: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben meghatározott pénzügyi intézmény;"

(2) A 108/2007. (IX. 24.) FVM rendelet 1. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"j) kezességvállaló intézmény: a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. és az Agrár Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány;"

(3) A 108/2007. (IX. 24.) FVM rendelet 1. § q) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"q) mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) rendelet: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet."

15. § A 108/2007. (IX. 24.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A hitel nem használható fel:]

"j) - az (1) bekezdés e) pontja szerinti hitelcél kivételével - nehéz helyzetben lévő vállalkozás beruházásainak finanszírozásához;"

16. § A 108/2007. (IX. 24.) FVM rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti hitelcél szerinti hitel és kezesség együttes támogatástartalmát a mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) rendelet szerinti egy és ugyanazon vállalkozási szintű, illetve tagállami támogatási határértékek határozzák meg. Ezen támogatási forma keretében felvett hitel támogatástartalmáról a nyilvántartást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) vezeti. A hitelkérelem benyújtásakor a KKV-nak meg kell felelnie az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek."

17. § A 108/2007. (IX. 24.) FVM rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § Ez a rendelet a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatások alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz."

18. § A 108/2007. (IX. 24.) FVM rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében a "regisztrációs szám" szövegrész helyébe az "ügyfél-azonosító",

b) 10. § (2) bekezdés c) pontjában a "regisztrációs számát" szövegrész helyébe az "ügyfél-azonosítóját",

c) 2. számú mellékletében a "Regisztrációs szám" szövegrész helyébe az "Ügyfél-azonosító"

szöveg lép.

5. A vadgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységek csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 27/2008. (III. 12.) FVM rendelet módosítása

19. § A vadgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységek csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 27/2008. (III. 12.) FVM rendelet [a továbbiakban: 27/2008. (III. 12.) FVM rendelet] 3. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett megfelel az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek.

(4) A támogatást igénybe vevő értesítése, valamint a támogatás folyósítása és ellenőrzése során az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános de minimis rendelet) 3. és 6. cikkében meghatározottak szerint kell eljárni."

20. § A 27/2008. (III. 12.) FVM rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz."

21. § A 27/2008. (III. 12.) FVM rendelet

a) 13. § (2) bekezdésében "az általános de minimis rendelet 2. cikkének 2. pontjában" szövegrész helyébe "az általános de minimis rendelet 3. cikk 2. pontjában",

b) 15. § (1) bekezdésében "az általános de minimis rendelet 3. cikkének 3. pontja" szövegrész helyébe "az általános de minimis rendelet 6. cikk 4. pontja",

c) 15. § (2) bekezdésében "az általános de minimis rendelet 2. cikk 2. pontjában" szövegrész helyébe "az általános de minimis rendelet 3. cikk 2. pontjában",

d) 15. § (1) bekezdésében a "regisztrációs számát" szövegrész helyébe az "ügyfél-azonosítóját"

szöveg lép.

22. § Hatályát veszti a 27/2008. (III. 12.) FVM rendelet 1. § i) pontja, 3. § (2) bekezdése és az 5. § c) pont cd) alpontja.

6. A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet módosítása

23. § (1) A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet [a továbbiakban: 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet] 1. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"a) állati termék: a kereskedelmi Vámtarifa szerinti 01039219 KN kódú vágósertés, 0105920099 KN kódú, 0105930099 KN kódú, 0105991099 KN kódú, 0105992099 KN kódú, 0105993099 KN kódú vágóbaromfi, 010290 KN kódú élő szarvasmarha, 0401 kódú nyerstej és 01061910 KN kódú házinyúl;"

(2) A 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet 1. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"e) termeltetési szerződés: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján kötött mezőgazdasági vállalkozási szerződés, amelyben a szerződő felek (a termeltető és az állattartó) tevékenységeiket összehangolják;"

24. § A 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A támogatást igénybe vevő értesítése, valamint a támogatás folyósítása és ellenőrzése során az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános de minimis rendelet) 3. és 6. cikkében meghatározottak szerint kell eljárni."

25. § (1) A 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja a következő ce) alponttal egészül ki:

[E rendelet alapján támogatást vehet igénybe az a termeltető, aki/amely

éves szinten - amely időszak a termeltetői nyilvántartásba vétel naptári negyedévének első napjától kezdődik - legalább]

"ce) 0,3 ezer tonna élő testtömegben számított házinyúl"

[termeltetését végzi;]

(2) A 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet 5. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alapján támogatást vehet igénybe az a termeltető, aki/amely]

"d) megfelel az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek;"

(3) A 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet 5. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az e rendelet szerinti támogatás feltétele, hogy a termeltető írásbeli nyilatkozatban kötelezettséget vállal arra, hogy:]

"a) a termeltetési szerződésben vállalt technológiai, szakirányítási vagy adminisztratív szolgáltatást teljesít,"

(4) A 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet 5. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az e rendelet szerinti támogatás feltétele, hogy a termeltető írásbeli nyilatkozatban kötelezettséget vállal arra, hogy:]

"c) az együttműködés keretében megtermelt terméket felvásárolja, és az ellenértéket - a termeltetési előleg beszámításával - a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. évi CXXVIII. törvény 19. §-ában foglaltak szerint - egyenlíti ki,"

26. § A 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz."

27. § A 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

28. § A 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet

a) 8. § (1) bekezdésében "az általános de minimis rendelet 3. cikkének 3. pontja" szövegrész helyébe "az általános de minimis rendelet 6. cikk 4. pontja",

b) 1. számú melléklet I. pontjában a "regisztrációs száma" szövegrész helyébe az "ügyfél-azonosítója"

szöveg lép.

29. § Hatályát veszti a 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet 1. § g) pontja, 3. § (1) bekezdése és az 5. § (1) bekezdés e) pont ec) alpontja.

7. Az erdők felújításának csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet módosításáról

30. § Az erdők felújításának csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 102/2008. (VIII.8.) FVM rendelet [a továbbiakban: 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet] 2. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

"h) általános de minimis rendelet: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet."

31. § A 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Támogatás igénybevételére jogosult - a nem állami tulajdonú erdőterületen folytatott erdőgazdálkodáshoz -az az erdőgazdálkodó, aki (amely):]

"e) megfelel az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek."

32. § A 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében "az általános de minimis rendelet 2. és 3. cikkében" szövegrész helyébe "az általános de minimis rendelet 3. és 6. cikkében",

b) 10. § (8) bekezdésében "az általános de minimis rendelet 3. cikk 3. pontja" szövegrész helyébe "az általános de minimis rendelet 6. cikk 4. pontja",

c) 2. számú melléklet 1. pontjában az "Ügyfél-regisztrációs szám" szövegrész helyébe az "Ügyfél-azonosító"

szöveg lép.

33. § A 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet 2. számú melléklet 3. pont második c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Nyilatkozom, hogy]

"c) az általános de minimis támogatásokkal kapcsolatos jogosultságokat, kötelezettségeket megismertem és megfelelek az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek."

34. § Hatályát veszti a 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet 2. § d) pontja és a 2. számú melléklet 3. pont e) alpontja.

8. Az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatok ellátásának csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 112/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet módosítása

35. § Az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatok ellátásának csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 112/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet [a továbbiakban: 112/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet] 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A támogatást igénybe vevő értesítése, valamint a támogatás folyósítása során az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános de minimis rendelet) 3. és 6. cikkében meghatározottak szerint kell eljárni."

36. § A 112/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet 5. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A támogatás igénybevételére az egyes támogatási jogcímeknél külön-külön meghatározott részletes igénybevételi feltételek teljesítésén túl az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, önkormányzat, non-profit és társadalmi szervezet (a továbbiakban: pályázó) jogosult, aki (amely):]

"f) megfelel az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek;"

37. § A 112/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz."

38. § A 112/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet

a) 5. § (1) bekezdés a) pontjában a "regisztrációs számmal" szövegrész helyébe az "ügyfél-azonosítóval",

b) 7. § (4) bekezdésében "az általános de minimis rendelet 2. cikk 2. pontjában" szövegrész helyébe "az általános de minimis rendelet 3. cikk 2. pontjában",

c) 19. § (1) bekezdésében "az általános de minimis rendelet 3. cikkének 3. pontja" szövegrész helyébe az "az általános de minimis rendelet 6. cikk 4. pontja", valamint a "regisztrációs számát" szövegrész helyébe az "ügyfél-azonosítóját",

d) 19. § (2) bekezdésében "az általános de minimis rendelet 2. cikk 2. pontjában" szövegrész helyébe "az általános de minimis rendelet 3. cikk 2. pontjában"

szöveg lép.

39. § Hatályát veszti a 112/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdés j) pontja és 3. § (2) bekezdése.

9. A mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet módosítása

40. § A mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet [a továbbiakban: 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet] 1. § m) és n) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[E rendelet alkalmazásában:]

"m) pénzügyi intézmény: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény alapján meghatározott hitelintézet és pénzügyi vállalkozás;

n) kezességvállaló intézmény:a Garantiqa Hitelgarancia Zrt., az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány;"

41. § A 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet 2. számú melléklet 2. pontjában a "Regisztrációs szám" szövegrész helyébe

az "Ügyfél-azonosító" szöveg lép.

10. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet módosítása

42. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az ÚjMagyarország Vidékfejlesztési Program I. és 11. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet [a továbbiakban: 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet] 2. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"h) de minimis támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános "de minimis" rendelet) alapján nyújtott támogatás."

43. § A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 7. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) Az erdőgazdálkodó ügyfélnek az egyesített támogatási-kifizetési kérelmének benyújtásakor meg kell felelnie az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek."

44. § A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet

a) 8. § (4) bekezdésében a "2. és 3. cikkében" szövegrész helyébe a "3. és 6. cikkében",

b) 8. § (5) bekezdésében a "3. cikk 3. pontja" szövegrész helyébe a "6. cikk 4. pontja"

szöveg lép.

11. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program finanszírozáshoz igénybe vehető projekt kiegészítő hitelről szóló 78/2009. (VI. 30.) FVM rendelet módosítása

45. § Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program finanszírozáshoz igénybe vehető projekt kiegészítő hitelről szóló 78/2009. (VI. 30.) FVM rendelet [a továbbiakban: 78/2009. (VI. 30.) FVM rendelet] 1. § e) és f) pontja helyébe a következező rendelkezések lépnek:

[E rendelet alkalmazásában]

"e) hitelintézet: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben meghatározott pénzügyi intézmény;

f) kezességvállaló intézmény: a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. és az Agrár Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány;"

46. § A 78/2009. (VI. 30.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontjában a "regisztrációs számát" szövegrész helyébe az "ügyfél-azonosítóját" szöveg lép.

12. Az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 50/2010. (IV. 27.) FVM rendelet módosítása

47. § Az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 50/2010. (IV. 27.) FVM rendelet [a továbbiakban: 50/2010. (IV. 27.) FVM rendelet] 1. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"1. csekély összegű támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános "de minimis" rendelet) alapján nyújtott támogatás;"

48. § Az 50/2010. (IV. 27.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A támogatás igénylésének további feltétele, hogy az igénylő]

"b) megfelel az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek."

49. § Az 50/2010. (IV. 27.) FVM rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet alá tartozó támogatást tartalmaz."

50. § Az 50/2010. (IV. 27.) FVM rendelet 2. § (3) bekezdésében "az általános "de minimis" rendelet 2. és 3. cikkében" szövegrész helyébe "az általános "de minimis" rendelet 3. és 6. cikkében" szöveg lép.

51. § Hatályát veszti az 50/2010. (IV. 27.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja.

13. Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM rendelet módosítása

52. § Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM rendelet [a továbbiakban: 39/2011. (V. 18.) VM rendelet] 1. § b) pont ba) és bb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[E rendelet alkalmazásában

de minimis támogatás:]

"ba) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás,

bb) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás, továbbá"

53. § A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Igénylőlapot nyújthat be és ahhoz kapcsolódóan - hatályosan létrejött hitelszerződés alapján - támogatást vehet igénybe az a mezőgazdasági vállalkozás, aki (amely)]

"c) megfelel az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek;"

54. § A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 9. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Ez a rendelet]

"a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet,

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet, valamint"

55. § A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 6. § (3) bekezdés b) pontjában a "7500 eurót" szövegrész helyébe a "15 000 eurót" szöveg lép.

56. § Hatályát veszti a 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 1. § f) pontja és 4. § (1) bekezdés d) pontja.

14. A szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet módosítása

57. § A szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet] 1. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"a) általános de minimis támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános de minimis rendelet) alapján nyújtott támogatás;"

58. § A 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Ha e rendelet alapján támogatásra jogosult ügyfél számára a (4) és (5) bekezdésben foglaltakra figyelemmel megállapított támogatási összeg az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdésében meghatározott rendeletek hatálya alá tartozó támogatási összegekkel összevonva meghaladja az általános de minimis rendelet 3. cikk 2. bekezdése szerinti küszöbértéket, akkor az e rendelet alapján jogosult támogatási összeg megfelelően csökkentésre kerül."

59. § A 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túl a kérelmezőnek

a) a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznia kell arról, hogy tudomásul veszi, hogy amennyiben az intézkedésekkel kapcsolatban lejárt tartozását nem egyenlíti ki, a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági átutalási megbízását a végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni, valamint

b) meg kell felelnie az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek."

60. § A 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

61. § A 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet 1. § h) pontjában a "regisztrált" szövegrész helyébe a "nyilvántartásba vett" szöveg lép.

62. § Hatályát veszti a 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet 1. § c) pontja és az 5. § (3) bekezdés c) pontja.

15. A szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet módosítása

63. § (1) A szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet] 1. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[E rendelet alkalmazásában:]

"a) mezőgazdasági de minimis támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás;

b) mezőgazdasági termelő: az a Magyarországon bejelentett lakóhellyel vagy székhellyel, telephellyel rendelkező, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint a halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben (a továbbiakban: eljárási törvény) meghatározottak szerint kérelemre nyilvántartásba vett természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely Magyarország területén termőföldet külön jogszabályban meghatározottak szerinti érvényes jogcím alapján használ;"

(2) A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet 1. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"d) támogatási kérelem: a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet] 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti éves, valamint b) pontja szerinti IV. negyedévre vonatkozó adóbevallási nyomtatvány részeként benyújtott mezőgazdasági de minimis támogatás iránti kérelem;"

64. § A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet 3. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A szőlő- és gyümölcsös ültetvények művelése során történő gázolaj-felhasználáshoz támogatást vehet igénybe az a mezőgazdasági termelő, aki:]

"b) a gázolaj vásárlásáról vagy a gépi bérmunka-szolgáltatás igénybevételéről saját nevére szóló számlával rendelkezik, és akinek a 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet szerint keletkezett, a tárgyév egészére vonatkozóan benyújtott teljes adó-visszatérítési igényét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve (a továbbiakban: vámhatóság) jóváhagyta;"

65. § (1) A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A támogatási kérelem kizárólag a tárgyévet követő évben évente egyszer,

a) a 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti éves adóbevallási nyomtatvány részeként, vagy

b) a 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontja szerinti IV. negyedéves adóbevallási nyomtatvány részeként nyújtható be."

(2) A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A mezőgazdasági termelő támogatásra akkor jogosult, ha megfelel az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek."

66. § A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet a következő 5/A. §-sal egészül ki:

"5/A. § (1) Az a mezőgazdasági termelő, aki a 2012. január 1. és december 31. közötti időszakban ténylegesen felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés iránti kérelmét a 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontja szerinti gyakorított bevallás formájában nyújtotta be, e rendelet alapján nyújtott mezőgazdasági de minimis támogatást jogosult igényelni.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt támogatás igénylése és elbírálása esetén a (3) bekezdésben foglaltak kivételével az e rendeletben foglaltak alapján kell eljárni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti mezőgazdasági termelő a 2012. évre vonatkozó de minimis támogatási kérelmét 2014. április 14. és 2014. május 31. közötti időszakban, az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon, papír alapon az MVH-hoz nyújthatja be."

67. § A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz."

68. § A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet a következő 10. §-sal egészül ki:

"10. § E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeleteknek az általános és a mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás közösségi feltételeinek változásával összefüggő módosításáról szóló 36/2014. (IV. 4.) VM rendelettel megállapított 5. § (1) bekezdés b) pontja szerinti bevallás első alkalommal a 2014. évre vonatkozó IV. negyedéves bevallás részeként nyújtható be."

69. § A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

70. § A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet

a) 6. § (4) bekezdésében "az 1535/2007/EK bizottsági rendelet" szövegrész helyébe "az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: mezőgazdasági de minimis támogatásról szóló bizottsági rendelet)",

b) 6. § (6) bekezdésében "az 1535/2007/EK bizottsági rendeletben" szövegrész helyébe "a mezőgazdasági de minimis támogatásról szóló bizottsági rendeletben",

c) 7. § (1) bekezdésében "az 1535/2007/EK bizottsági rendelet 4. cikkének 5. pontja" szövegrész helyébe "a mezőgazdasági de minimis támogatásról szóló bizottsági rendelet 6. cikk 4. pontja",

d) 1. melléklet 1. pontjában a "regisztrációs száma" szövegrész helyébe az "ügyfél-azonosítója",

e) 3. mellékletében a "7500 eurónak" szövegrész helyébe a "15000 eurónak"

szöveg lép.

71. § Hatályát veszti a 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet 1. § c) pontja, 3. § c) pont cc) alpontja és az 5. § (2) bekezdése.

16. Az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet módosítása

72. § Az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet [a továbbiakban: 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet] 1. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) E rendelet alapján nyújtott támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános de minimis rendelet) szerinti csekély összegű támogatásnak minősül.

(3) A támogatás kedvezményezettjének értesítése, valamint a támogatás folyósítása során az általános de minimis rendelet 3. és 6. cikkében meghatározottak szerint kell eljárni."

73. § A 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Pályázat benyújtására az a nonprofit gazdasági társaság, civil szervezet és költségvetési szerv (a továbbiakban: pályázó) jogosult, amely:]

"e) megfelel az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek."

74. § A 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz."

75. § A 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet

a) 5. § (5) bekezdés d) pontjában a "regisztrációs száma" szövegrész helyébe az "ügyfél-azonosítója",

b) 7. § (2) bekezdés d) pontjában a "regisztrációs száma" szövegrész helyébe az "ügyfél-azonosítója",

c) 8. § (3) bekezdés d) pontjában a "regisztrációs száma" szövegrész helyébe az "ügyfél-azonosítója",

d) 9. §-ában "az általános de minimis rendelet 3. cikk 3. pontja" szövegrész helyébe "az általános de minimis rendelet 6. cikk 4. pontja",

e) 10. § (2) bekezdés c) pontjában a "regisztrációs száma" szövegrész helyébe az "ügyfél-azonosítója"

szöveg lép.

17. Az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán igénybe vehető kamattámogatásról szóló 120/2012. (XI. 23.) VM rendelet módosítása

76. § Az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán igénybe vehető kamattámogatásról szóló 120/2012. (XI. 23.) VM rendelet [a továbbiakban: 120/2012. (XI. 23.) VM rendelet] 1. § 1. pont a) és b) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[E rendelet alkalmazásában:

csekély összegű (de minimis) támogatás:]

"a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás [a továbbiakban: általános csekély összegű (de minimis) támogatás],

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás [a továbbiakban: mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás], továbbá"

77. § (1) A 120/2012. (XI. 23.) VM rendelet 4. § (1) bekezdés h) pont hb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kamattámogatás igénybevételére az a vállalkozás jogosult, amely a kamattámogatási kérelem benyújtásának időpontjában

hozzájárul ahhoz, hogy]

"hb) a rendelkezésre álló szabad csekély összegű (de minimis) keret alapján kerüljön megállapításra az igénybe vehető kamattámogatás mértéke és ezen összeg mértékéig az MVH a zárolás, lekötés érdekében eljárjon, figyelembe véve a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás rendelkezésre álló szabad csekély összegű (de minimis) keretét is;"

(2) A 120/2012. (XI. 23.) VM rendelet 4. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

[A kamattámogatás igénybevételére az a vállalkozás jogosult, amely a kamattámogatási kérelem benyújtásának időpontjában]

"i) megfelel az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek."

(3) A 120/2012. (XI. 23.) VM rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha az (1) bekezdés e) pont ea) alpontja szerinti nyilatkozat vagy a (3) bekezdés szerinti adatok alapján a vállalkozás, és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás számára rendelkezésre álló szabad csekély összegű (de minimis) keret nem nyújt fedezetet a kamattámogatási kérelemben megjelölt kamattámogatás támogatástartalmára, akkor a vállalkozás legfeljebb a rendelkezésre álló szabad csekély összegű (de minimis) keret figyelembevételével megállapított mértékű kamattámogatásban részesül."

78. § A 120/2012. (XI. 23.) VM rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A pénzügyi intézmény a szervezeti egységei által megkötött, hatályos hitelszerződések adatait összesíti és az általa megelőlegezett kamattámogatást az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett támogatáslehívási kérelem nyomtatvány benyújtásával naptári negyedévente - legfeljebb a támogatáslehívási kérelem benyújtását közvetlenül megelőző két negyedévben megfizetett kamatok tekintetében - a negyedévet követő hónap végéig (I. negyedévre: adott év április 30-ig, II. negyedévre: adott év július 31-ig, III. negyedévre: adott év október 31-ig, IV. negyedévre: következő naptári év január 31-ig), első alkalommal 2013. január 1. és 31. között a vállalkozás meghatalmazása alapján igényelheti az MVH-tól. Egy negyedévben megfizetett kamatok csak egy támogatáslehívási kérelemben tüntethetőek fel."

79. § A 120/2012. (XI. 23.) VM rendelet 9. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Ez a rendelet]

"a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet,

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet, valamint"

80. § A 120/2012. (XI. 23.) VM rendelet 1. melléklet 5. pont 5.1 alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A vállalkozás nyilatkozata arról, hogy]

"5.1. megfelel az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek,"

81. § A 120/2012. (XI. 23.) VM rendelet

a) 4. § (1) bekezdés a) pontjában a "regisztrációs" szövegrész helyébe a "nyilvántartásba vételi",

b) 4. § (1) bekezdés h) pont ha) alpontjában a "regisztrációs száma" szövegrész helyébe az "ügyfél-azonosítója",

c) 1. melléklet 2. pontjában a "regisztrációs száma" szövegrész helyébe az "ügyfél-azonosítója",

d) 1. melléklet 5.7.1. pontjában a "regisztrációs száma" szövegrész helyébe az "ügyfél-azonosítója"

szöveg lép.

82. § Hatályát veszti a 120/2012. (XI. 23.) VM rendelet 1. § 6. pontja és 4. § (1) bekezdés d) pontja.

18. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet módosítása

83. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet] 1. § 1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"1. általános csekély összegű (de minimis) támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános "de minimis" rendelet) alapján nyújtott támogatás;"

84. § A 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet 5. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) Az erdőgazdálkodó ügyfél támogatásra akkor jogosult, ha megfelel az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek."

85. § A 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz."

86. § A 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet 8. § (3) bekezdésében a "2. és 3. cikkében" szövegrész helyébe a "3. és 6. cikkében" szöveg lép.

87. § Hatályát veszti a 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet 7. § (4) bekezdése.

19. A sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet módosítása

88. § A sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet] 1. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"6. mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás;"

89. § A 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Támogatás igénybevételére az állattartó akkor jogosult, ha a támogatási kérelem benyújtásakor megfelel az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek."

90. § A 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz."

91. § Hatályát veszti a 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet 1. § 7. pontja, a 3. § b) pont bc) alpontja és az 5. § (2) bekezdés c) pontja.

20. A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet módosítása

92. § A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 94/2013. (X. 10.) VM rendelet] 1. § 1. pont 1.1. és 1.2. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[E rendelet alkalmazásában:

de minimis támogatás:]

"1.1. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás [a továbbiakban: általános csekély összegű (de minimis) támogatás],

1.2. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás [a továbbiakban: mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás], továbbá"

93. § A 94/2013. (X. 10.) VM rendelet 5. § (1) bekezdése az alábbi g) ponttal egészül ki:

[A kezességi díjtámogatás igénybevételére az az igénylőlapot benyújtó kedvezményezett jogosult, aki vagy amely]

"g) megfelel az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek."

94. § A 94/2013. (X. 10.) VM rendelet 9. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Ez a rendelet]

"a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet,

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet, valamint"

95. § Hatályát veszti a 94/2013. (X. 10.) VM rendelet 1. § 6. pontja, az 5. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontja és az 5. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja.

21. Az Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 108/2013. (XI. 28.) VM rendelet módosítása

96. § Az Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 108/2013. (XI. 28.) VM rendelet [a továbbiakban: 108/2013. (XI. 28.) VM rendelet] 1. § 1. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:

csekély összegű (de minimis) támogatás:]

"a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás [a továbbiakban: általános csekély összegű (de minimis) támogatás],"

97. § A 108/2013. (XI. 28.) VM rendelet 3. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[A kamattámogatás igénybevételére az az élelmiszeripari vállalkozás jogosult, amely]

"e) megfelel az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek."

98. § A 108/2013. (XI. 28.) VM rendelet 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) E rendelet szerinti általános csekély összegű (de minimis) támogatás vonatkozásában az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet 6. cikk 4. pontja szerinti nyilvántartást az MVH vezeti."

99. § A 108/2013. (XI. 28.) VM rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet és az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati ágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról és az 1860/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2007. július 24-i 875/2007/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatásokat tartalmaz."

100. § Hatályát veszti a 108/2013. (XI. 28.) VM rendelet 1. § 6. pontja és a 3. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja.

22. Az anyajuhtartás "de minimis" támogatásáról szóló 123/2013. (XII. 17.) VM rendelet módosítása

101. § Az anyajuhtartás "de minimis" támogatásáról szóló 123/2013. (XII. 17.) VM rendelet [a továbbiakban: 123/2013. (XII. 17.) VM rendelet] 1. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"1. mezőgazdasági "de minimis" rendelet:

a) a 2014. március 28. előtt elindított eljárások tekintetében az EK-szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termelőágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2007. december 20-i 1535/2007/EK bizottsági rendelet,

b) a 2014. március 28. után elindított eljárások tekintetében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1408/2013/EU bizottsági rendelet;"

102. § A 123/2013. (XII. 17.) VM rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) a támogatási összeg mezőgazdasági "de minimis" rendelet szerinti nyilvántartásba vétele alkalmával a 2014. március 28. előtt elindított, 2013. április 11. és 2013. június 20. között benyújtott kérelmek alapján indult eljárások tekintetében a 2013. május 1. napján, a 4. § (1a) bekezdése szerinti kiegészítő támogatás tekintetében a 2014. március 1-jén érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett két tizedesjegy pontossággal meghatározott forint/euró árfolyamot veszi figyelembe."

103. § A 123/2013. (XII. 17.) VM rendelet 4. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Kiegészítő de minimis támogatásra jogosult - a 2. § (3) bekezdésben meghatározottak szerint - azon mezőgazdasági termelő, aki a 2. § szerinti támogatásra jogosult és 2014. április 30-ig nyilatkozik arról, hogy megfelel az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek. A nyilatkozat benyújtása a mezőgazdasági termelő részéről kiegészítő támogatási igénynek minősül.

(1b) Az egyéni szabad de minimis keretre is figyelemmel a kiegészítő támogatás mértéke abban az esetben, ha a 3. § (1) bekezdése szerint számított összeg

a) legfeljebb 5000 euró, akkor ezen összeg csökkentve a 3. § alapján jóváhagyott támogatás összegével,

b) több mint 5000 euró, akkor 5000 euró csökkentve a 3. § alapján jóváhagyott támogatás összegével."

104. § A 123/2013. (XII. 17.) VM rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A támogatás egyösszegű kifizetésére 2014. június 30-áig, az (1a) bekezdésben foglalt kiegészítő támogatás kifizetésére 2014. szeptember 30-áig kerül sor."

23. A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet módosítása

105. § A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 4/2014. (I. 27.) VM rendelet)] 1. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"2. mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: mezőgazdasági "de minimis" rendelet) szerinti támogatás;"

106. § A 4/2014. (I. 27.) VM rendelet 3. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

[A támogatás igénybevételére az a kérelmező jogosult],

"f) aki megfelel az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek."

107. § A 4/2014. (I. 27.) VM rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz."

108. § Hatályát veszti a 4/2014. (I. 27.) VM rendelet 1. § 4. pontja és a 3. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontja.

24. Záró rendelkezés

109. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelethez

"2. melléklet a 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelethez

Támogatási kérelem adattartalma

1. A termeltető azonosító adatai: Az ügyfél ügyfél-azonosítója.

2. Nyilatkozatok:

2.1. A termeltető nyilatkozata arról, hogy a vállalkozás a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

2.1.1. nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, vagy vele szemben gazdasági tevékenységből eredő tartozás megfizetése vagy gazdasági tevékenységével összefüggő kötelezettség kikényszerítése miatt végrehajtási eljárás nincs folyamatban, vagy a korábban ellene vezetett végrehajtás eredményes volt;

2.1.2. lejárt köztartozással nem rendelkezik;

2.1.3. a de minimis támogatásokkal kapcsolatos jogosultságokat, kötelezettségeket megismerte;

2.1.4. tudomásul veszi, hogy amennyiben az intézkedéssel kapcsolatban lejárt tartozása áll fenn, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) 38. § (9) bekezdése alapján a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági átutalási megbízását a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni és e nyilatkozat hiányában a kérelmet az MVH a 2007. évi XVII. törvény alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasítja;

2.1.5. megfelel az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek.

3. A támogatás alapjául szolgáló termeltetési előleg negyedéves összegének kiszámítása: A támogatási időszak (negyedéves bontásban)

Mind vágósertés, mind vágóbaromfi, mind élő szarvasmarha, házinyúl, mind nyerstej esetében (háromhavi bontásban; forintban)

3.1. Termeltetési előleg

a) állomány a hónap 1. napján, amely összegnek meg kell egyeznie az előző hónap 3. pontjában feltüntetett összeggel,

b) tárgyhónapban kiadott előleg,

c) termelőknél vagy állattartóknál kint lévő előleg összesen;

3.2. A felvásárlás során elszámolt előleg;

3.3. Előlegállomány a tárgyhónap utolsó napján.

4. Igényelhető támogatás mindösszesen:

4.1. negyedévi átlagos termeltetési előleg állomány (a három hónap utolsó napján fennálló termeltetési előlegállomány számtani átlaga az összes állati termékre vonatkozóan, forintban);

4.2. támogatás összege (negyedévi átlagos termeltetési előlegállomány 2%-a, forintban)

5. Keltezés és a kérelmező (cégszerű) aláírása.

6. Melléklet: Összesítő kimutatás a termeltetésben részt vevő állattartókról.

7. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal nyilatkozata, amely szerint a támogatási kérelemben foglaltak szakmai felülvizsgálata elvégzésre került és annak tartalma megfelelő.

8. Keltezés és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Elnökének aláírása és bélyegzője."

2. melléklet a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelethez

"2. melléklet a 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelethez

A vámhatóság adó-visszatérítéssel kapcsolatos adatszolgáltatásának adattartalma

1. A mezőgazdasági termelő neve, lakhely/székhely címe, adószáma/adóazonosító jele.

2. A támogatási kérelem benyújtásának időpontja.

3. Jövedékiadó-visszatérítésre való jogosultságról szóló döntések eredménye és a jövedékiadó-visszatérítésről szóló döntések meghozatalának időpontja.

4. A mezőgazdasági termelő által az adóbevallási nyomtatványon bejelentett, termőföldterületre vonatkozó adatok:

a) a tárgyévben megművelt szőlőterület elhelyezkedése, nagysága (település, helyrajzi szám, területméret hektárban, kéttizedes pontossággal megadva);

b) a tárgyévben megművelt gyümölcsterület elhelyezkedése, nagysága (település, helyrajzi szám, területméret hektárban, kéttizedes pontossággal megadva).

5. Az éves adóbevallás részeként benyújtott igénylés esetén a jövedékiadó-visszatérítés alapját képező, a IV. negyedéves adóbevallás részeként benyújtott igénylés esetén a tárgyévi teljes jövedékiadó-visszatérítés alapját képező számlaadatok [a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján történő jövedéki adó visszaigényléséhez a szőlő- és gyümölcsös ágazatban felhasznált számlák alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve által igazolt]:

a) a számla száma;

b) a számla kelte;

c) a számlákkal alátámasztott gázolaj-felhasználás éve;

d) a számlán feltüntetett gázolaj mennyisége literben;

e) a visszatérítés alapját képző gázolaj mennyisége literben.

6. Az éves adóbevallás részeként benyújtott igénylés esetén a jövedékiadó-visszatérítés alapját képező, a IV. negyedéves adóbevallás részeként benyújtott igénylés esetén a tárgyévi teljes jövedékiadó-visszatérítés alapját képező gázolaj 1 hektárra jutó mennyisége (liter/hektár)."

Tartalomjegyzék