29/2008. (III. 18.) FVM rendelet

a feldolgozóipari célú málna- és földieper-termesztés támogatásáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) és 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. §

E rendelet alkalmazásában:

a)[1] zöldség-gyümölcs termelői csoport: a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló ("az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet"), 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: tanácsi rendelet) 125e. cikkében meghatározott szervezet, figyelemmel a 203 a. cikk (4) bekezdésében foglaltakra;

b)[2] termelői szervezet: a tanácsi rendelet 122. cikk a) pont (iii) alpontjában meghatározott, valamint a 122. cikk b)-c) pontjában foglaltak szerint létrejött, és a tanácsi rendelet 125.b cikkében meghatározott feltételekkel elismert szervezet;

c)[3] mezőgazdasági parcella: a 1122/2009/EK bizottsági rendelet 2. cikk 1. pontja szerinti terület; adott támogatási jogcím sajátosságait figyelembe véve egy tábla területe vagy több szomszédos tábla összefüggő területe,

d)[4] tábla: az ügyfél által az egységes kérelemben bejelentett legkisebb, azonos hasznosítású összefüggő területegység, amelyet nem metszhet kötelezettségvállalással érintett terület;

e)[5] szomszédos tábla: ugyanazon ügyfél egymással legalább 10 méter hosszan érintkező táblái, amelyeket legfeljebb 0,5 méteres fizikai határ választ el.

2. §

(1) Az e rendelet szerinti támogatás forrása az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap.

(2) E rendelet alapján támogatást vehetnek igénybe a feldolgozóipari szerződés keretében málnát és földiepret termelők.

(3)[6] A málna vagy földieper parcellák minimális mérete, vagy a szomszédos málna és földieper táblák együttes minimális mérete, amelyre e rendelet alapján kérelmet lehet benyújtani, 0,1 ha.

3. §

(1)[7] A közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: közvetlen támogatási rendelet) IV. cím 1. fejezet 9. szakasza által szabályozott bogyós gyümölcsök átmeneti támogatásának feltétele, hogy a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek az ugyanezen rendelet IV. és V. címében a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. október 29-i 1121/2009/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: végrehajtási rendelet) 32. cikkében hivatkozott szerződésnek tartalmaznia kell az ott meghatározottakon túl:

a) a szerződő feleknek a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 28. §-ában meghatározott regisztrációs számát;

b) a szerződő felek kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy abban az esetben, ha olyan körülmény merül fel, amelynek következtében a szerződésben vállalt valamely kötelezettség teljesítése előre láthatóan akadályba ütközik, a felek kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni, kivéve, ha az akadályt a másik félnek is ismernie kellett;

c) az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 29. §-ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően megállapított fizetési határidőt és az annak elmulasztásából eredő jogkövetkezményeket;

d) a szerződésben képviselt kérelmezők regisztrációs számát és a jogosult fajokkal beültetett terület azonosítására alkalmas helyrajzi vagy blokkazonosító számot.

(2) A szerződő felek egyfelől az e rendelet alapján jóváhagyott elsődleges feldolgozók, másfelől pedig zöldség-gyümölcs termelői csoportok, illetve termelői szervezetek, valamint az e rendelet alapján jóváhagyott felvásárlók lehetnek.

(3)[8] Amennyiben a felvásárló egyben feldolgozó is, úgy a végrehajtási rendelet 32. cikkében hivatkozott szerződés lehet szállítási kötelezettségvállalás is, aminek tartalmaznia kell a 3. § (1) bekezdés d) pontjában hivatkozott információkat.

4. §

(1)[9] A málna- és földieper-feldolgozó üzemek (a továbbiakban: feldolgozó) a feldolgozóipari támogatási rendszerbe a végrehajtási rendelet 33. cikkében meghatározott jóváhagyás iránti kérelemnek a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) a tárgyév április 30-ig történő benyújtásával jelentkezhetnek.

(2) A jóváhagyáshoz a feldolgozónak rendelkeznie kell:

a) a Tv. 28. §-a szerinti regisztrációs számmal;

b)[10] a málna, illetve az eper feldolgozására alkalmas üzem működési engedélyével, illetve a 2004. május 1-je után létesített élelmiszer-előállítók esetén a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnak benyújtott írásos bejelentés másolatával;

c)[11] a málna, illetve az eper feldolgozására vonatkozóan a HACCP rendszer alkalmazását igazoló dokumentummal.

(3)[12]

(4) Ha a feldolgozó nem tesz eleget az e rendeletben előírt kötelezettségeinek, akkor az MVH a feldolgozóüzemként történő jóváhagyásról szóló határozatát visszavonja vagy annak hatályát a mulasztás évét követő évre felfüggeszti.

(5)[13]

(6)[14] Az MVH - figyelemmel a végrehajtási rendelet 33. cikkének (5) bekezdésére - a jóváhagyott feldolgozók nevét és címét legkésőbb a jóváhagyás megadását követő nyolc napon belül közzé teszi.

5. §

(1)[15] A málna- és földieper-felvásárlók (a továbbiakban: felvásárló) a feldolgozóipari támogatási rendszerbe a végrehajtási rendelet 33. cikkében meghatározott jóváhagyás iránti kérelemnek az MVH-hoz a tárgyév április 30-ig történő benyújtásával jelentkezhetnek.

(2) A jóváhagyáshoz a felvásárlónak rendelkeznie kell:

a) a Tv. 28. §-a szerinti regisztrációs számmal;

b) zöldség-gyümölcs termelői csoportként vagy termelői szervezetként történő elismeréssel vagy a végrehajtási rendelet 171db cikke szerinti jóváhagyással;

c) a málna, illetve a földieper felvásárlásához, illetve megfelelő elhelyezéséhez szükséges tároló- és hűtőkapacitással.

(3)[16] A felvásárló annak a termelőnek, aki a felvásárlónak nem tagja vagy részvényese, a felvásárlói tevékenységéért a végrehajtási rendelet 32. cikkében hivatkozott szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülő költségein túl ügyviteli díjat számolhat fel, amely azonban nem haladhatja meg a közvetlen támogatási rendelet 98. cikkének (3) bekezdésében meghatározott támogatás 15%-át.

(4)[17]

(5)[18] Az MVH - figyelemmel a végrehajtási rendelet 33. cikkének (5) bekezdésére - a jóváhagyott felvásárlók nevét és címét legkésőbb a jóváhagyás megadását követő nyolc napon belül közzé teszi.

(6)[19] A 4. § (1) bekezdésében és e § (1) bekezdésében említett jóváhagyás iránti kérelmet az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani, amely az alábbi adatokat tartalmazza:

a) ügyfél-azonosítási adatok, valamint a kapcsolattartó azonosító adatai;

b) a jóváhagyás típusának meghatározása;

c) nyilatkozatok.

(7)[20] A (6) bekezdés szerinti jóváhagyás iránti kérelemhez az alábbi mellékleteket kell csatolni:

a) a málna- és földieper feldolgozóra vonatkozóan:

aa) 2004. május 1-je után létesített élelmiszer-előállítók esetén a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz benyújtott írásos bejelentés másolati példánya,

ab) málna, illetve földieper feldolgozására alkalmas üzem érvényes működési engedélyének másolati példánya,

ac) málna, illetve földieper feldolgozásra vonatkozóan a HACCP rendszer alkalmazását igazoló érvényes dokumentum másolati példánya,

ad) termelési kapacitás igazolása;

b) a málna- és földieper felvásárlóra vonatkozóan:

ba) jóváhagyás termelői csoportként vagy termelői szervezetként történő elismerésről,

bb) málna, illetve a földieper felvásárlásához, megfelelő elhelyezéséhez szükséges tároló és hűtőkapacitás igazolása.

6. §[21]

(1) A támogatást a végrehajtási rendelet 31. cikkének a) pontjában meghatározott kérelmező az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet által meghatározott egységes kérelemben a GYU02, illetve GYU04 hasznosítási kód megjelölésével igényelheti. (2) A végrehajtási rendelet 32. cikkében szabályozott szerződés vagy szállítási kötelezettségvállalás másolati példányát legkésőbb a tárgyév július 31-ig kell benyújtani.

7. §

(1)[22]

(2)[23]

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

9. §

Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a)[24] a Tanács 73/2009/EK rendelete (2009. január 19.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről,

b)[25] a Bizottság 1121/2009/EK rendelete (2009. október 29.) a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek az ugyanezen rendelet IV. és V. címében a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról,

c)[26] a Bizottság 1122/2009/EK rendelete (2009. november 30.) a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 43/2009. (IV. 11.) FVM rendelet 1. § - a. Hatályos 2009.04.14.

[2] Megállapította a 19/2010. (III. 11.) FVM rendelet 16. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.03.14.

[3] Megállapította a 19/2010. (III. 11.) FVM rendelet 16. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.03.14.

[4] Beiktatta a 43/2009. (IV. 11.) FVM rendelet 1. § - a. Hatályos 2009.04.14.

[5] Beiktatta a 43/2009. (IV. 11.) FVM rendelet 1. § - a. Hatályos 2009.04.14.

[6] Beiktatta a 43/2009. (IV. 11.) FVM rendelet 2. § - a. Hatályos 2009.04.14.

[7] Megállapította a 19/2010. (III. 11.) FVM rendelet 16. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.03.14.

[8] Megállapította a 19/2010. (III. 11.) FVM rendelet 16. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.03.14.

[9] Megállapította a 19/2010. (III. 11.) FVM rendelet 16. § (4) bekezdése. Hatályos 2010.03.14.

[10] Megállapította a 19/2010. (III. 11.) FVM rendelet 16. § (5) bekezdése. Hatályos 2010.03.14.

[11] Megállapította a 19/2010. (III. 11.) FVM rendelet 16. § (5) bekezdése. Hatályos 2010.03.14.

[12] Hatályon kívül helyezte a 19/2010. (III. 11.) FVM rendelet 18. §-a. Hatálytalan 2010.03.14.

[13] Hatályon kívül helyezte a 19/2010. (III. 11.) FVM rendelet 18. §-a. Hatálytalan 2010.03.14.

[14] Megállapította a 19/2010. (III. 11.) FVM rendelet 16. § (6) bekezdése. Hatályos 2010.03.14.

[15] Megállapította a 19/2010. (III. 11.) FVM rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.03.14.

[16] Megállapította a 19/2010. (III. 11.) FVM rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.03.14.

[17] Hatályon kívül helyezte a 19/2010. (III. 11.) FVM rendelet 18. §-a. Hatálytalan 2010.03.14.

[18] Módosította az 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (21) bekezdése. Hatályos 2011.01.14.

[19] Beiktatta a 19/2010. (III. 11.) FVM rendelet 17. § (4) bekezdése. Hatályos 2010.03.14.

[20] Beiktatta a 19/2010. (III. 11.) FVM rendelet 17. § (4) bekezdése. Hatályos 2010.03.14.

[21] Megállapította a 19/2010. (III. 11.) FVM rendelet 17. § (5) bekezdése. Hatályos 2010.03.14.

[22] Hatályon kívül helyezte a 19/2010. (III. 11.) FVM rendelet 18. §-a. Hatálytalan 2010.03.14.

[23] Hatályon kívül helyezte a 43/2009. (IV. 11.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.14.

[24] Megállapította a 43/2009. (IV. 11.) FVM rendelet 5. § - a. Hatályos 2009.04.14.

[25] Megállapította a 19/2010. (III. 11.) FVM rendelet 17. § (6) bekezdése. Hatályos 2010.03.14.

[26] Megállapította a 19/2010. (III. 11.) FVM rendelet 17. § (6) bekezdése. Hatályos 2010.03.14.