123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet

az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairól

A Kormány a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés e) pontjában, valamint a 7. § (4) bekezdése és a 8. § tekintetében a 34. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, továbbá a 7. § (2) bekezdése tekintetében az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva, a 7. § (5) bekezdése és a 9. § tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében a következőket rendeli el:

1. §[1]

A veszélyes vegyi anyagok kivitele és behozatala tekintetében e rendelet a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (a továbbiakban: 649/2012/EU rendelet) együtt alkalmazandó.

2. §

(1) A (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel a 649/2012/EU rendeletben előírt igazgatási feladatok végrehajtására a Kormány nemzeti hatóságként[2]

a)[3] a 649/2012/EU rendelet szerinti növényvédő szerként használt peszticidek esetében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt, növény- és talajvédelmi jogkörében,

b)[4] a 649/2012/EU rendelet szerinti ipari vegyi anyagok és egyéb peszticidek esetében az országos tisztifőorvost

jelöli ki.

(2) A 649/2012/EU rendelet 18. és 19. cikkében előírt ellenőrzési funkciók végrehajtására a Kormány[5]

a)[6] a termékek harmadik országba történő kivitelének és onnan történő behozatalának ellenőrzése tekintetében - a (3)-(6) bekezdés szerinti feladatok ellátására - a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt,

b)[7] az a) pontban foglaltak kivételével a termékek harmadik országba történő kivitelének és onnan történő behozatalának ellenőrzése, valamint a végrehajtás belföldi ellenőrzése tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: járási hivatal)

jelöli ki.

(3)[8] A 649/2012/EU rendelet I. melléklet 1.3. részében feltüntetett anyagot, vagy ilyen anyagot tartalmazó áru behozatala esetén a (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatkörében a Nemzeti Adó és Vámhivatal illetékes szerve ellenőrzi a behozatalt lehetővé tevő határozat meglétét.

(4)[9] Ha a Nemzeti Adó és Vámhivatal illetékes szerve a (3) bekezdés szerinti ellenőrzés során a 649/2012/EU rendelet szerinti, a behozatalt lehetővé tevő határozat hiányát állapítja meg vagy valószínűsíti, az árut feltartóztatja, és erről a megfelelő eljárás lefolytatása érdekében haladéktalanul értesíti az az ellenőrzés helye szerint illetékes járási hivatalt. Az ilyen árut átmeneti megőrzés alatt álló árunak kell tekinteni.

(5) A 649/2012/EU rendelet hatálya alá tartozó áru kivitele esetén a (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatkörében a Nemzeti Adó és Vámhivatal illetékes szerve[10]

a)[11] a 649/2012/EU rendelet 19. cikke szerinti kötelezettségek tekintetében ellenőrzi a vámáru-nyilatkozat megfelelőségét, és hatáskörében eljár e rendelkezés megsértése esetén, azzal, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal illetékes szervének eljárására, intézkedésére és az általa alkalmazható szankciókra az ezekre vonatkozó külön jogszabályok rendelkezései az irányadóak,

b) a vámáru-nyilatkozat alapján ellenőrzi a kiviteli bejelentés megtételét.

(6)[12] Ha a Nemzeti Adó és Vámhivatal illetékes szerve az (5) bekezdés b) pontja szerinti ellenőrzése során a kiviteli bejelentés hiányát vagy nem megfelelő megtételét állapítja meg vagy valószínűsíti, az árut feltartóztatja, és erről a megfelelő eljárás lefolytatása érdekében haladéktalanul értesíti a járási hivatalt.

(7)[13] A járási hivatal a (4) és a (6) bekezdés szerinti értesítés alapján indított eljárásában - a jogszerű állapot helyreállításáig - elrendelheti az áru visszatartását vagy lefoglalását, külön jogszabály szerint kémiai terhelési bírságot szabhat ki, valamint az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvényben foglalt jogkörében megteheti a lakosság, az állatok és növények egészsége, valamint a környezet védelme érdekében szükséges egyéb intézkedéseket. Az eljárást a járási hivatal a Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes szervének értesítésétől számított 15 napon belül lefolytatja és annak eredményéről a vámeljárás lezárása érdekében tájékoztatja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes szervét.

(8)[14] Amennyiben az áru kivitele, illetve behozatala a járási hivatal tájékoztatása értelmében nem engedélyezett, a Nemzeti Adó és Vámhivatal illetékes szerve az áruk behozatalára, valamint kivitelére vonatkozó külön jogszabályokban meghatározottak szerint jár el.

3. §

(1)[15] Ha a járási hivatal 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti eljárása a 2. § (1) bekezdés a) pontjában említett termékkört érint, a járási hivatal egyidejűleg - határozatának megküldésével - értesíti a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt.

(2) A 2. § (2) bekezdésében nevesített ellenőrző hatóságok kidolgozzák az ellenőrzéseik során szükséges kapcsolattartás, tájékoztatás és információcsere rendjét, valamint közzéteszik az érintett jogalkalmazók részletes tájékoztatását szolgáló egyeztetett útmutatóikat.

(3)[16] A 2. § (1) bekezdése szerinti kijelölt nemzeti hatóságok és a 2. § (2) bekezdése szerint kijelölt ellenőrzést végző hatóságok közötti koordinációt, továbbá az Európai Bizottság részére az összesített országos jelentések elkészítésének feladatát az országos tisztifőorvos látja el.

4. §

(1)[17] Az egészségügyért felelős miniszter, az agrárpolitikáért és vidékfejlesztésért miniszter, az iparügyekért miniszter, valamint a pénzügyminiszter által jóváhagyott ügyrend alapján, a 266/2004. (IX. 23.) Korm. rendelettel kihirdetett Rotterdami Egyezmény hatálya alá tartozó előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárással (Prior Informed Consent, a továbbiakban: PIC) kapcsolatos egységes nemzeti álláspont kialakítására, szakmai egyeztetésre, a nemzeti kijelölt és egyéb érintett hatóságok közötti kapcsolatok koordinálására Nemzeti PIC Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) működik.

(2)[18] Az (1) bekezdés szerinti Bizottság tagja az egészségügyért felelős miniszter, a földügyért felelős miniszter, az adópolitikáért felelős miniszter, az országos tisztifőorvos, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elnöke, a nemzeti adó- és vámhivatal vezetője vagy az általuk kijelölt egy-egy személy. A Bizottság elnöke az egészségügyért felelős miniszter, elnökhelyettese a földügyért felelős miniszter vagy az általuk a Bizottságba tagként delegált személy.

(3) A Bizottság tevékenységében a Bizottság bármely tagjának javaslata és az elnök felkérése alapján részt vehet bármely olyan szerv vagy személy, amelynek (akinek) részvételét a meghozandó döntés vagy a kialakítandó vélemény tartalma indokolja. A Bizottság ügyrendje, illetve az elnök felkérése egyes személyek, illetőleg szervek részére a Bizottság ülésén állandó részvételt is biztosíthat.

(4) A (3) bekezdés szerinti felkérés hiányában is, a Bizottság a döntéshozatal vagy a véleményalkotás során köteles kikérni mindazon szervek álláspontját, amelyeknek jogszabályban biztosított hatáskörét a döntés, illetve a vélemény érinti.

(5) A Bizottság működésében az ügyrendben meghatározott, illetőleg felkérés alapján nem tagként részt vevő személyek a határozatok meghozatalában szavazati joggal nem rendelkeznek.

(6) A Bizottság üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal az elnök hívja össze. A Bizottság bármely tagjának kérésére a Bizottságot össze kell hívni.

(7) A Bizottság tevékenységéről rendszeresen tájékoztatja a kémiai biztonság területén működő tárcaközi bizottságot.

5. §[19]

A 649/2012/EU rendelet 8. cikk (8) bekezdésében említett kiviteli bejelentés és kifejezett hozzájárulás után az exportőr - bejelentésenként, illetve hozzájárulásonként - külön jogszabály szerinti igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni.

6. §[20]

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 6-8. §-ában foglalt bejelentési eljárás a 649/2012/EU rendelet I. melléklete 2-3. részében ("PIC bejelentést igénylő vegyi anyagok jegyzéke", illetve "A PIC-eljárás hatálya alá tartozó vegyi anyagok jegyzéke") megjelölt anyagok, illetve készítmények esetén kizárólag a 649/2012/EU rendeletben meghatározott eljárást követően kezdhető meg.

7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairól szóló 8/2004. (XII. 1.) EüM-FVM-KvVM-GKM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) alapján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2)[21]

(3)[22]

(4)[23]

(5)[24]

8. §[25]

9. §[26]

10. §[27]

Ez a rendelet a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelethez[28]

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 74. § a) és b) pontja. Hatályos 2014.03.01.

[2] Módosította a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 74. § c) pontja. Hatályos 2014.03.01.

[3] Módosította a 659/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 30. § a) pontja. Hatályos 2023.12.29.

[4] Módosította a 659/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 30. § b) pontja. Hatályos 2023.12.29.

[5] Módosította a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 74. § c) és d) pontja. Hatályos 2014.03.01.

[6] Módosította a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 24. § a) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[7] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 134. § a) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[8] Módosította a 659/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 30. § c) pontja. Hatályos 2023.12.29.

[9] Módosította a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 24. § b) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[10] A nyitó szövegrészt módosította a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 24. § b) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[11] Módosította a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 24. § b) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[12] Módosította a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 24. § b) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[13] Módosította a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 24. § c) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[14] Módosította a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 24. § b) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[15] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 134. § c) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[16] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 134. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2017.04.01.

[17] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 91. § a) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[18] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 91. § b) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[19] Módosította a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 74. § c) és f) pontja. Hatályos 2014.03.01.

[20] Módosította a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 74. § g) pontja. Hatályos 2014.03.01.

[21] Hatályon kívül helyezte e rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.07.02.

[22] Hatályon kívül helyezte e rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.07.03.

[23] Hatályon kívül helyezte e rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.07.02.

[24] Hatályon kívül helyezte e rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.07.02.

[25] Hatályon kívül helyezte e rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.07.02.

[26] Hatályon kívül helyezte e rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.07.02.

[27] Módosította a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 74. § a) pontja. Hatályos 2014.03.01.

[28] Hatályon kívül helyezte e rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.07.02.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére