659/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet

az egyes közegészségügyi és járványügyi, valamint egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a)-b), d) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím, valamint az 1. és 2. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés b) és d) pontjában, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés b) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a kémia biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés w) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 2. és 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím, valamint a 3. és 4. melléklet tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés f) pontjában és g) pont gh) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés a)-e) és g) pontjában és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés m) pont ma) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 19. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. alcím és az 5. melléklet tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 21. és 22. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 23. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1a) bekezdés g)-j) pontjában és (1d) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 24. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet módosítása

1. § A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet] 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kórházi kezelés időtartamára, valamint a pszichiátriai beteg alkalmazkodó (adaptációs) szabadsága esetén a kórház igazolja a keresőképtelenséget, ideértve a jogszabály szerinti, nem finanszírozott ellátás igénybevétele miatti keresőképtelenséget is. A pszichiátriai beteg alkalmazkodó (adaptációs) szabadsága esetén a betegség mellett az "adaptációs szabadság" megjelölést és annak időtartamát is fel kell tüntetni."

2. § A 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a biztosított a táppénzre való jogosultság időtartamát kimerítette, és erről az orvos értesítést kap a táppénz megállapítására hatáskörrel rendelkező szervtől, az orvos a keresőképtelenségét "L" kóddal lezárja, és a lezárás tényét a beteg egészségügyi dokumentációjában rögzíti. A továbbra is fennálló keresőképtelenség esetén a biztosított kérésére kiadja az 5. számú melléklet szerinti igazolást, az Orvosi Naplóban új sorszámon, "L" kóddal jelöli a keresőképtelenség felvételének módját a 8. számú melléklet szerinti heti jelentésben."

3. § A 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 16. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az egyes közegészségügyi és járványügyi, valamint egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 659/2023. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 2. § (2) bekezdését a nem finanszírozott ellátás igénybevétele miatti keresőképtelenség esetén a 2024. június 30-át követően kezdődő esetek igazolása során kell alkalmazni."

4. § A 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet

a) 6. § (3) bekezdésében a "betegszabadság, illetve a táppénz igénybevétele alatt" szövegrész helyébe a "keresőképtelenség ideje alatt" szöveg,

b) 7. § (3) bekezdés e) pontjában, 12. § (2) bekezdésében és 4. számú melléklet III. rész 3. pontjában a "táppénzfolyósító szerv" szövegrész helyébe a "táppénz megállapítására hatáskörrel rendelkező szerv" szöveg,

c) 7. § (6) bekezdésében a "táppénzfolyósító szervnél" szövegrész helyébe a "táppénz megállapítására hatáskörrel rendelkező szervnél" szöveg,

d) 8. § (2) bekezdésében a "nem ért egyet," szövegrész helyébe a "nem ért egyet, a közléstől számított 8 napon belül" szöveg,

e) 8. § (5) bekezdésében a "táppénzfolyósító szervtől" szövegrész helyébe a "táppénz megállapítására hatáskörrel rendelkező szervtől" szöveg,

f) 10. § (1) bekezdésében az "a 2. § (1) bekezdés a)-c) pontjában megjelölt orvos a biztosított dokumentációjában rögzíti, továbbá kiállítja az 5. számú melléklet szerinti "Orvosi Igazolás a keresőképtelen állományban tartásról" " szövegrész helyébe az "a 2. § (1) bekezdés a) pontjában megjelölt orvos a biztosított dokumentációjában rögzíti, továbbá kiállítja az 5. számú melléklet szerinti "Orvosi Igazolás keresőképtelen állományról" " szöveg,

g) a 12. § (2) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében és 3. számú melléklet b) pontjában a "táppénz" szövegrészek helyébe a "keresőképtelenség" szöveg,

h) 1. számú mellékletében foglalt táblázatban a "T*" szövegrész helyébe a "KK*" szöveg, 1. számú mellékletében a "T* = Táppénz" szövegrész helyébe a "KK* = Keresőképtelenség" szöveg,

i) 3. számú melléklet b) pontjában a "táppénzes naplószámát" szövegrész helyébe a "Napló számát" szöveg,

j) 3. számú melléklet c) pontjában és a 8. számú melléklet "HETI JELENTÉS REKORDKÉPE" elnevezésű táblázatában a "táppénzes napló" szövegrész helyébe a "Napló" szöveg,

k) 8. számú melléklet "HETI JELENTÉS REKORDKÉPE" elnevezésű táblázat "felvétel módja" elnevezésű sorában az "(I, A, D, H, V)" szövegrész helyébe az "(I, A, D, H, V, L)" szöveg,

l) 8. számú melléklet "HETI JELENTÉS REKORDKÉPE" elnevezésű táblázat "keresőképtelenség jellege" elnevezésű sorában az "(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)" szövegrész helyébe az "(1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9)" szöveg,

m) 8. számú melléklet "HETI JELENTÉS REKORDKÉPE" elnevezésű táblázat "megszüntetés módja" elnevezésű sorában a "(K, A, H, L, B, D, R, E)" szövegrész helyébe a "(K, A, H, L, B, D, R, E, M)" szöveg

lép.

5. § Hatályát veszti a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdésében a "vagy a 6. számú mellékletnek" szövegrész.

2. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

6. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet] 12. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11) Budapest Főváros Kormányhivatala kizárólagos hatáskörébe tartozik

a) az Ebtv. 27. § (5) bekezdése szerinti költségek, továbbá

b) az Ebtv. 27. § (7) bekezdésében biztosított választási lehetőséggel élő kérelmére az általa indokoltan igénybe vett egészségügyi ellátás felmerült és igazolt költség 100 százalékának

a megtérítése. A megtérítési igény érvényesítésére a foglalkoztató Budapest Főváros Kormányhivatalával megállapodást köthet. Tervezett ellátást kizárólag a NEAK előzetes engedélyének birtokában lehet igénybe venni és utólagosan megtéríttetni."

7. § (1) A 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 12/A. §-a a következő (7b) bekezdéssel egészül ki:

"(7b) A Tbj. 43. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott személyi kör esetében az EU kártya érvényességi ideje legfeljebb 6 hónap, azzal, hogy a kérelem előterjesztésekor hitelt érdemlő módon igazolni kell az egészségügyi szolgáltatási járulék folyamatos befizetésének tényét."

(2) A 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 12/A. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:

"(9a) Azt a Tbj. szerint külföldinek minősülő eltartott hozzátartozót, aki a főbiztosított jogán jogosultság igazolást kap a külföldi biztosító - a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre - alapozott kérésére, a fő biztosított foglalkoztatójának székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró kormányhivatal hivatalból TAJ számmal látja el. A kormányhivatal a NEAK által biztosított központi informatikai rendszeren keresztül kéri a Kincstártól a TAJ szám képzését, és az adatátadást követően a képzett TAJ számról, valamint a TAJ számot igazoló hatósági igazolvány átvételének lehetőségéről értesíti a főbiztosítottat. A TAJ számot igazoló hatósági igazolványt az érintett - érvényességi időn belül - a főbiztosított jogosultság igazolását kiállító kormányhivatalnál átveheti vagy a kérelmező nyilatkozata alapján a kormányhivatal gondoskodik a postai kézbesítésről."

8. § A 217/1997 (XII. 1.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A 24-25. § szerinti szerződéseket a NEAK a szolgáltató székhelye szerint köti meg."

9. § (1) A 217/1997 (XII. 1.) Korm. rendelet 22. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) A (6) bekezdésben említett tárgyhónap alatt az elrendelt ellenőrzési időszak kezdő időpontját követő 4 heti elszámolás időszaka értendő."

(2) A 217/1997 (XII. 1.) Korm. rendelet 22. § (11) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[Az Ebtv. 32. §-ának (1) bekezdése szerinti szerződés mellékletét képezi]

"c) az orvos nyilatkozata, mely szerint

ca) nem áll gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz gyártóval, forgalmazóval, nagykereskedővel, gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz ismertető tevékenység végzésére irányuló jogviszonyban,

cb) nem rendelkezik gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz gyártó, forgalmazó, nagykereskedő vagy gyógyszertárat, illetve gyógyászati segédeszköz szaküzletet működtető gazdasági társaságban ötven százalékot meghaladó tulajdoni hányaddal, és

cc) gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz gyártó, forgalmazó, nagykereskedő vagy gyógyszertárat, gyógyászati segédeszköz szaküzletet működtető gazdasági társaságnak nem vezető tisztviselője."

(3) A 217/1997 (XII. 1.) Korm. rendelet 22. §-a a következő (11a) bekezdéssel egészül ki:

"(11a) Ha a (11) bekezdés a) pontjában szereplő működési engedély adattartalma nem felel meg a működési engedélyekről vezetett közhiteles nyilvántartásban foglaltaknak, a NEAK a szerződéskötést felfüggeszti, és a hiba javítására a szerződést kezdeményező személyt felhívja. A hiba javításáig a szerződés nem köthető meg."

(4) A 217/1997 (XII. 1.) Korm. rendelet 22. §-a a következő (12a) bekezdéssel egészül ki:

"(12a) Ha a (11) bekezdés c) pontja szerinti orvosi nyilatkozat tartalmában bekövetkező változás bejelentését az orvos - a változás bekövetkeztétől számított 10 napon belül írásban - elmulasztja a NEAK felé, a NEAK a szerződést felmondja, és az orvossal a felmondás hatályosulását követő 1 évig nem köthető új szerződés."

10. § A 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet "Átmeneti rendelkezések" alcíme a következő 50/C. §-sal egészül ki:

"50/C. § E rendeletnek az egyes közegészségügyi és járványügyi, valamint egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 659/2023. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított

a) 22. § (11) bekezdés c) pontjában foglaltakat az ezen rendelkezés hatálybalépését követően megkötött új szerződések, valamint a már megkötött szerződéseknek az ezen rendelkezés hatálybalépését követő első módosításakor kell alkalmazni,

b) 12/A. § (7b) bekezdésében foglaltak az ezen rendelkezés hatálybalépésének napján érvényes EU kártya érvényességi idejét nem érinti."

11. § A 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

a) 12. § (9) bekezdésében a "85" szövegrész helyébe a "100" szöveg,

b) 12. § (12) bekezdésében a "85 százalékát" szövegrész helyébe a "100 százalékát" szöveg,

c) 12/A. § (12) bekezdésében a "nemzetközi egyezmény" szövegrész helyébe a "nemzetközi egyezmény - kivéve a kettős biztosítás tilalmáról nem rendelkező nemzetközi egyezményeket - " szöveg,

d) 16. § (3) bekezdésében a "települési önkormányzattal" szövegrész helyébe az "irányító vármegyei intézménnyel" szöveg,

e) 45. § (6) bekezdésében a "NEAK általi" szövegrész helyébe a "NEAK általi - elsősorban bankszámlára történő - visszafizetését" szöveg,

f) 49/E. § (2) bekezdésében a "bejelentésekor" szövegrész helyébe a "bejelentésekor a kettős biztosítás tilalmáról rendelkező nemzetközi egyezmények esetében" szöveg

lép.

12. § Hatályát veszti a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

a) 12. § (1) bekezdésében a "vagy ennek másolatát" és a "hiteles" szövegrész,

b) 16. § (4) bekezdése.

3. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

13. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet] "Elszámoláshoz kapcsolódó egyéb rendelkezések" alcíme a következő 6/G. §-sal egészül ki:

"6/G. § A finanszírozó évente egy alkalommal, legkésőbb a naptári év október 31. napjáig jóváhagyásra megküldi a fenntartó részére a fenntartásában álló, Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által üzemeltetett egészségügyi intézmények következő évi üzemeltetési költségének E. Alapra eső részére vonatkozó számítást. Az adatszolgáltatás az intézmények elmúlt évi teljesítménye alapján számított üzemeltetési költség becslésén alapul, amelyet intézményenként kell közölni. A fenntartó jóváhagyását követően a finanszírozó a fenntartó által jóváhagyott összeget 12 havi egyenlő részletben (a következő naptári év január-december hónapjaiban) levonja az érintett intézmények részére fizetendő havi finanszírozási díjból."

14. § A 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 11. § (7) bekezdése a következő c) és d) ponttal egészül ki:

[Amennyiben a háziorvosi szolgáltató a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet 6. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott szakdolgozókon túl a háziorvosi szolgálat feladatainak ellátására további szakdolgozót alkalmaz, erről bejelentést tesz a finanszírozónak és erre tekintettel a finanszírozási szerződés módosításra kerül, a (3) bekezdés szerinti elszámolásban a háziorvosi szolgálat degressziós ponthatára]

"c) további okleveles ápoló, okleveles közösségi kiterjesztett hatáskörű ápoló teljes munkaidőben történő foglalkoztatása esetén - kivéve az egy hónapot meghaladó tartós távollétet - 2000 ponttal megemelt érték,

d) további okleveles ápoló, okleveles kiterjesztett hatáskörű ápoló nem teljes, de legalább heti 20 órás munkaidőben történő foglalkoztatása esetén az a) pont szerinti 2000 pont időarányosan csökkentett részével megemelt érték."

15. § A 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A tárgyidőszakot megelőző finanszírozási év (november-október) adatai alapján meghatározott, az (1) bekezdésben nevesített ellátások tervezett éves kereteinek szolgáltatónkénti és ellátási formánkénti bontásban történő kiközlését megelőzően a finanszírozó a meghatározott kereteket megküldi az egészségügyért felelős miniszter részére, aki annak kézhezvételét követő 10 napon belül - a folyamatos betegellátás biztosítása érdekében - kezdeményezheti a finanszírozónál a meghatározott tervezett éves keretek mértékének a megváltoztatását."

16. § A 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 27/A. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(13) Ha a tervezett éves keret átcsoportosítással érintett egészségügyi szolgáltatók tekintetében a fenntartói jogokat nem ugyanaz a szerv gyakorolja, a szolgáltatók közötti tervezett éves keret átcsoportosítást az egészségügyért felelős miniszter és a fenntartó közösen kezdeményezheti."

17. § A 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 44. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az R. 8. számú mellékletében szereplő PET/CT vizsgálatért járó finanszírozási díjat a NEAK akkor utalványozza, ha a szolgáltató a PET Várólistára történő regisztrációs kötelezettségét teljesítette és a vizsgálat eredményét a várólista rendszerbe feltöltötte."

18. § A 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet a következő 77/G. §-sal egészül ki:

"77/G. § E rendeletnek az egyes közegészségügyi és járványügyi, valamint egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 659/2023. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 6/G. § szerinti

a) adatszolgáltatást a finanszírozó első alkalommal - a 2023. évre vonatkozóan - 2024. január 10. napjáig küldi meg a fenntartó részére,

b) első, 2024. január hónapban esedékes levonást csak az érintett aktív fekvőbeteg-ellátást költségvetési szervként nyújtó, budapesti székhelyű egészségügyi intézmények és az irányításuk alá tartozó városi kórházak, valamint országos társgyógyintézetek esetében kell teljesíteni, az érintett többi egészségügyi szolgáltató vonatkozásában a 12 hónapra jutó összeget 11 havi egyenlő részletben kell levonni 2024 február-december hónapokban."

19. § (1) A 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 6/A. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 14. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

20. § A 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 35. mellékletében foglalt táblázat 18. sor C oszlopában a "90" szövegrész helyébe az "50" szöveg lép.

21. § Hatályát veszti a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

a) 6/A. számú mellékletében foglalt "Ambuláns adatlap" című táblázat 40. "Intézményi várólista esetazonosító***" megjelölésű sora és a táblázatot követő végjegyzetben az "*** Országos Várólista Rendszerben történő regisztrációs kötelezettség esetén kötelező csak a kitöltése." szövegrész,

b) 6/A. számú melléklet "Kitöltési útmutató" megjelölésű rész 40. pontja,

c) 14. számú mellékletében foglalt "ADATLAP a kórházi (osztályos) ápolási esetről" című táblázat 31. és 32. sora,

d) 14. számú melléklet "Kitöltési útmutató" megjelölésű rész 31. és 32. pontja.

4. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása

22. § Hatályát veszti a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés b) pontja.

5. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

23. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 63/2006 (III. 27.) Korm. rendelet] 7. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A szociális vetítési alap összege havonta 28 500 forint."

24. § A 63/2006 (III. 27.) Korm. rendelet 43. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az (1) bekezdés szerinti folyamatos elektronikus adatkapcsolat zavartalan gyógyszertári működéséhez szükséges feltételek teljesítését a NEAK hatósági ellenőrzés keretében megvizsgálja és igazolja. A közgyógyellátás keretében gyógyszer kiszolgáltatásra való jogosultságot tanúsító iratot a gyógyszertárban jól látható helyre ki kell függeszteni. Az ellenőrzés elősegítése érdekében a NEAK a Magyar Gyógyszerészi Kamarával közös ajánlást dolgoz ki, amelyet a NEAK, illetve a Magyar Gyógyszerészi Kamara a honlapján közzétesz."

25. § Hatályát veszti a 63/2006 (III. 27.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése.

6. A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

26. § A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet

a) 9. § (1) bekezdésében az "a kormányhivatal minden" szövegrész helyébe az "a kormányhivatal az NNGYK szakmai javaslatát figyelembe véve minden" szöveg,

b) 9. § (5) bekezdésében az "eredményeként" szövegrész helyébe az "eredményeként és az NNGYK a 15. § (11) bekezdése alapján az Európai Bizottsággal egyeztetett fürdővizekre vonatkozó szakmai javaslata alapján" szöveg

lép.

7. A kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet módosítása

27. § A kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet] 1. § (3) bekezdés f) pontjában a "Kbtv. 19-21. §-aiban" szövegrész helyébe a "Kbtv. 20-21. §-ában" szöveg lép.

28. § Hatályát veszti a 224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés h) pontjában a "3. §-ában és" szövegrész.

8. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

29. § A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"23. § Az alacsonyküszöbű ellátás, az utcai szociális munka, a krízisközpontok és a titkos menedékházak 2024-2026. évi finanszírozására általános pályázatot nem kell kiírni, a 2023. december 31-én hatályos finanszírozási szerződések hatálya 2026. december 31-éig meghosszabbodik. E szolgáltatások támogatása tekintetében a finanszírozási időszak 2026. december 31-éig tart."

9. Az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairól szóló 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet módosítása

30. § Az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairól szóló 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdés a) pontjában az "a növényvédő szerek és termésnövelő anyagok" szövegrész helyébe az "a 649/2012/EU rendelet szerinti növényvédő szerként használt peszticidek" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés b) pontjában az "az ipari vegyi anyagok és készítmények" szövegrész helyébe az "a 649/2012/EU rendelet szerinti ipari vegyi anyagok és egyéb peszticidek" szöveg,

c) 2. § (3) bekezdésében a "649/2012/EU rendelet hatálya alá tartozó" szövegrész helyébe a "649/2012/EU rendelet I. melléklet 1.3. részében feltüntetett anyagot, vagy ilyen anyagot tartalmazó" szöveg

lép.

10. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

31. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

a) 52/A. § (2) bekezdés d) pontjában az "az 5 000 000" szövegrész helyébe az "a 15 000 000" szöveg,

b) 52/A. § (7) bekezdésében az "az 5 000 000 forintot" szövegrész helyébe az "a 15 000 000 forintot" szöveg

lép.

11. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

32. § A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 48. § (5) bekezdésében a "2023." szövegrész helyébe a "2024." szöveg lép.

12. Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

33. § Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontjában az "az Országos Kórházi Főigazgatóság" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ" szöveg lép.

13. A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

34. § A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet] 1. alcíme a következő 1/C. §-sal egészül ki:

"1/C. § Az e rendeletben használt fogalmakra az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikke szerinti fogalommeghatározásokat kell alkalmazni."

35. § A 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 8. alcíme a következő 17/B. §-sal egészül ki:

"17/B. § (1) A Magyarországon forgalmazott biocid termékeket - beleértve a 13. alcím szerinti eljárásban engedélyezett termékeket is - magyar nyelvű címkével kell ellátni.

(2) A kérelmező a termék kérelmezett nevét és kiegészítő kereskedelmi nevét úgy adja meg, hogy az minden esetben tartalmazza a biocid termék- vagy termékcsalád jellemzőinek összefoglalója című dokumentumban meghatározott felhasználás és a formuláció típusának megnevezését."

36. § A 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A biocid termék forgalomba hozatala során - más jogszabályok sérelme nélkül - a termék címkézésének meg kell felelnie az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 69. cikkében előírt feltételeknek, azzal a kiegészítéssel, hogy ahol a biocid termék jellemzőinek jóváhagyott összefoglalója nem létezik, ott a biocid termék biztonsági adatlapján feltüntetett figyelmeztető mondatokkal és óvintézkedésre vonatkozó mondatokkal összhangban álló címkét kell biztosítani a terméken."

37. § A 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24/A. és 24/B. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"24/A. § A 24/F. § (1) bekezdésében foglaltak sérelme nélkül, az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. Melléklete szerinti 1., 2., 3., 4. és 5. terméktípusba tartozó biocid termékek, valamint a 14., 18. és 19. terméktípusba tartozó azon biocid termékek, melyek az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól szóló miniszteri rendelet szerint irtószernek minősülnek, az országos tisztifőorvos által kiadott engedély alapján hozhatók forgalomba és használhatók fel.

24/B. § (1) Az e címben szabályozott, nem engedélyköteles és nem veszélyes vagy kizárólag környezeti veszély alapján osztályozott biocid terméket a gyártó vagy a Magyarország területén forgalomba hozó a biocid termékek nyilvántartása céljából a gyártás vagy a forgalomba hozatal megkezdésével egyidejűleg bejelenti az országos tisztifőorvosnak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést elektronikus úton az 1. melléklet szerinti tartalommal, a Szakrendszeri Információs Rendszer által biztosított módon kell megtenni. A bejelentés adatainak változását az (1) bekezdés megfelelő alkalmazásával szintén be kell jelenteni. A bejelentés fogadásáról az országos tisztifőorvos visszaigazolást küld."

38. § A 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 13. alcíme a következő 24/H. és 24/I. §-sal egészül ki:

"24/H. § Biocid termékre kiadott engedély módosítására irányuló kérelemhez mellékelni kell a teljes, felülvizsgált dokumentációt.

24/I. § (1) A hatóság módosítja az általa megadott engedélyt, amennyiben az engedély megadására vonatkozó feltételek nem teljesülnek.

(2) A hatóság visszavonja az általa megadott engedélyt, amennyiben

a) az engedélyt hamis vagy félrevezető információk alapján adták ki, vagy

b) az engedélyes nem tett eleget az engedély vagy az e rendelet szerinti kötelezettségeinek.

(3) Az engedély felülvizsgálatáról a hatóság tájékoztatja az engedélyest és lehetővé teszi, hogy hiánypótlást nyújtson be."

39. § A 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a következő 25/B. §-sal egészül ki:

"25/B. § Hatályát veszti a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet."

40. § A 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a) 1. §-ában az "az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet" szövegrész helyébe az "a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet)" szöveg,

b) 24. § (1) bekezdésében a "biocid termékek Magyarország területén történő forgalmazására a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló miniszteri rendeletben foglaltak alkalmazandóak" szövegrész helyébe a "biocid termékek Magyarország területén történő forgalmazására és felhasználására a jelen címben, valamint a kérelem szakmai tartalmának elbírálása szempontjából az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltak alkalmazandóak" szöveg,

c) 24. § (2) bekezdésében az "értékelést nem igényelő" szövegrész helyébe az "adminisztratív" szöveg,

d) 24. § (3) bekezdésében az "értékelést igénylő" szövegrész helyébe a "nem adminisztratív" szöveg

lép.

41. § (1) A 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(2) A 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

14. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 379/2013. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

42. § Nem lép hatályba a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 379/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 6. §-a, 14. §-a, 20. §-a és 32. §-a.

43. § Hatályát veszti a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 379/2013. (X. 25.) Korm. rendelet.

15. A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet módosítása

44. § A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet] 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a NEAK az útiköltség megtérítését engedélyezte, szükség szerint gondoskodik - orvosi javaslat alapján - a mentőszállítás biztosításáról is."

45. § A 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet

a) 5. § (2) bekezdésében a "felülvizsgálja." szövegrész helyébe a "felülvizsgálja; a szakértő az orvosszakmai véleményét a dokumentumok beérkezésétől számított 15 napon belül adja meg." szöveg,

b) 5. § (3) bekezdésében a "fogadókészségéről." szövegrész helyébe a "fogadókészségéről, kivéve a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező egészségügyi szolgáltatót." szöveg,

c) 9. § (7) bekezdésében a "mértékéről" szövegrész helyébe a "mértékéről - ide nem értve az önrészt -" szöveg,

d) 11. § (1) bekezdés a) pontjában az "összeg," szövegrész helyébe az "összeg, de legfeljebb az utazás tényleges költsége," szöveg,

e) 12. § (1) bekezdésében az "útiköltséggel." szövegrész helyébe az "útiköltséggel. Az engedélyt kapott személynek a hazatérését követő 90 napon belül be kell nyújtania az engedélyezett gyógykezeléshez kapcsolódó számlákat a NEAK felé." szöveg

lép.

16. A rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az Országgyűlési Őrség, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok közegészségügyi-járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 4/2014. (I. 10.) Korm. rendelet módosítása

46. § A rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az Országgyűlési Őrség, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok közegészségügyi-járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 4/2014. (I. 10.) Korm. rendelet 1. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"b) rendvédelmi tisztifőorvos: az NNGYK vezetőjének a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszonyban álló általános helyettese;"

17. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

47. § Hatályát veszti a 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdés b) pontja, (6), (7) és (11) bekezdése.

18. A lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről szóló 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

48. § A lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről szóló 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet] 4. mellékletében foglalt 1. táblázat B:6 és C:6 mezőjében az "a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet" szövegrész helyébe az "az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló Korm. rendelet" szöveg lép.

49. § Hatályát veszti a 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.2.1. pont 1.2.1.1. alpontjában a "201/2001. (X. 25.)" szövegrész.

19. A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

50. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet] 8. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az NNGYK-t jelöli ki

az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ehi.)]

"ad) 6. § (1) bekezdés e), h), i), o), p) és q) pontja,"

[szerinti feladatok ellátására.]

(2) A 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés d) pontja a következő dk) alponttal egészül ki:

(Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az NNGYK-t jelöli ki

a Kbtv.)

"dk) 29. § (1) bekezdése,"

(szerinti feladatok ellátására.)

51. § A 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a következő 8/A. §-sal egészül ki:

"8/A. § (1) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az országos tisztifőorvost és a járási hivatalt jelöli ki a Kbtv. 33. § (1) bekezdése szerinti feladatok ellátására."

52. § A 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az NNGYK-t és a kormányhivatalt jelöli ki)

"f) a Kbtv.

fa) 32. § (5) bekezdése,

fb) 33. § (3) bekezdése,"

(szerinti feladatok ellátására.)

53. § A 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 16. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A gyógyhellyé nyilvánítással kapcsolatos eljárásban a földtani környezet és az ásványvagyon védelme szakkérdését a bányászati felügyeleti tevékenységében eljáró Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága vizsgálja."

54. § Hatályát veszti a 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a) 7. § (4) bekezdés a) pontja,

b) 8. § (1) bekezdés d) pont db), de) és df) alpontja.

20. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

55. § Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet] 1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

56. § Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:12 és C:12 mezőjében a "tevékenység engedélyezésére" szövegrész helyébe a "tevékenység engedélyezésére, az engedély megújítására, valamint módosítására" szöveg,

b) 1. melléklet 13. pontjában foglalt táblázat A:16 és A:17 mezőjében az "Ivóvízbiztonsági terv jóváhagyása" szövegrész helyébe az "Ivóvízbiztonsági terv jóváhagyása, és felülvizsgálata" szöveg

lép.

57. § Hatályát veszti az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 19. sora.

21. Az Országos Kórházi Főigazgatóság feladatairól szóló 516/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet módosítása

58. § Az Országos Kórházi Főigazgatóság feladatairól szóló 516/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 7. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A Kormány a térségi betegút-szervezésért felelős szervként - országos illetékességgel - az OKFŐ-t jelöli ki."

22. A központi egészséginformatikai szolgáltatásokról szóló 29/2022. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

59. § A központi egészséginformatikai szolgáltatásokról szóló 29/2022. (I. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 29/2022. (I. 31.) Korm. rendelet] 5/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az egészségügyért felelős miniszter az Eüak. 7. § (7) bekezdése, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 24. § (9)-(11) bekezdése szerinti egészségügyi adatok megismerésének biztosítása érdekében az egészségügyi adatok orvosszakmai értékeléséhez adatfeldolgozóként az Országos Kórházi Főigazgatóságot (a továbbiakban: OKFŐ) bevonja. Az OKFŐ további adatfeldolgozót is igénybe vehet."

60. § A 29/2022. (I. 31.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdésében az "Országos Kórházi Főigazgatóságnál (a továbbiakban: OKFŐ)" szövegrész helyébe az "OKFŐ-nél" szöveg lép.

23. Az egészségügyi intézmények irányításának egyes szabályairól szóló 285/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

61. § Az egészségügyi intézmények irányításának egyes szabályairól szóló 285/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet 5. melléklet 2. pont 2.2. alpont 2.2.2. pontjában a "Veszprém Vármegyei" szövegrész helyébe a "Farkasgyepűi" szöveg lép.

24. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központról szóló 333/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet módosítása

62. § A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központról szóló 333/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) Az NNGYK-t az országos tisztifőorvos vezeti.

(2) Az országos tisztifőorvos általános helyettese a rendvédelmi tisztifőorvos. Egészségügyi válsághelyzet elrendelése esetén az országos tisztifőorvos feladatait a rendvédelmi tisztifőorvos látja el.

(3) Az NNGYK-ban az országos tisztifőorvos helyettesítését a (2) bekezdés szerinti általános helyettesen túl az NNGYK szervezeti és működési szabályzatában meghatározott szakmai helyettesek látják el.

(4) Az országos tisztifőorvos szakmai helyetteseit a miniszter nevezi ki és menti fel, felettük az egyéb munkáltatói jogokat az országos tisztifőorvos gyakorolja.

(5) Az országos tisztifőorvos általános helyettesét a rendészetért felelős miniszter nevezi ki és menti fel, felette az egyéb munkáltatói jogokat az országos tisztifőorvos gyakorolja. Az általános helyettes távolléte vagy akadályoztatása, illetve a tisztség betöltetlensége esetén az általános helyettes személyét a rendészetért felelős miniszter jelöli ki."

25. Záró rendelkezések

63. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 19. §, a 23. §, a 29. §, a 32. §, a 42. §, valamint az 1. és 2. melléklet 2024. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 43. § 2024. január 2-án lép hatályba.

(4) A 11. § d) pontja és a 12. § b) pontja 2024. február 1-jén lép hatályba.

(5) A 8. § 2024. július 1-jén lép hatályba.

64. § (1) Ez a rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) Ez a rendelet a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 659/2023. (XII. 28.) Korm. rendelethez

1. A 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 6/A. számú melléklet "Ambuláns adatlap" megjelölésű része a következő 40. sorral egészül ki:

"40. Intézményi várólista esetazonosító:***"

2. A 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 6/A. számú melléklet "Ambuláns adatlap" megjelölésű rész végjegyzete a következő rendelkezéssel egészül ki:

"*** Országos Várólista Rendszerben történő regisztrációs kötelezettség esetén kötelező csak a kitöltése."

3. A 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 6/A. számú melléklet "Kitöltési útmutató" megjelölésű része a következő 40. ponttal egészül ki:

"40. Intézményi várólista esetazonosító (kitöltése kötelező várólista regisztrációs kötelezettség esetén)

Az Országos Várólista Nyilvántartási Rendszerben regisztrált várólista eset egyedi publikus esetazonosítóját kell megadni."

2. melléklet a 659/2023. (XII. 28.) Korm. rendelethez

1. A 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 14. számú mellékletében foglalt "ADATLAP a kórházi (osztályos) ápolási esetről" című táblázat a következő 31. és 32. sorral egészül ki:

31. Intézményi várólista esetazonosító:
32. Felhasználói mezők:12345678910111213141516171819202122

2. A 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 14. számú melléklet "Kitöltési útmutató" megjelölésű rész 31. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a "Kitöltési útmutató" megjelölésű rész a következő 32. ponttal egészül ki:

"31. Intézményi várólista esetazonosító (kitöltése kötelező várólista regisztrációs kötelezettség esetén) Az Országos Várólista Nyilvántartási Rendszerben regisztrált várólista eset egyedi publikus esetazonosítóját kell megadni.

32. Felhasználói mezők

Az országos intézetek rendelkezése szerint szakmánként eltérően kell kitölteni

Az Adatlap minden pontja kötelezően kitöltendő, kivéve ahol e melléklet a kitöltés mellőzését lehetővé teszi.*"

3. melléklet a 659/2023. (XII. 28.) Korm. rendelethez

1. A 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. pont 1.10. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.10. Veszélyesnek minősülő biocid termékek esetében az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint elkészített biztonsági adatlap"

2. Hatályát veszti a 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. pont 1.6. alpontja.

4. melléklet a 659/2023. (XII. 28.) Korm. rendelethez

1. A 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 2. melléklet 1. pontja a következő 1.16. és 1.17. alponttal egészül ki:

"1.16. Az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 22. cikk (2) bekezdése szerinti biocid termék jellemzőinek összefoglalójának tervezete

1.17. Annak hitelt érdemlő igazolása (pl. beszállítói nyilatkozat, számla vagy szerződés), hogy a termékben található hatóanyag(ok) az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 95. cikk (1) bekezdése szerinti listán szereplő cégtől származó hatóanyagok. Szállítói lánc esetén a tagok közötti kapcsolatok igazolása, oly módon, hogy a termékben szereplő hatóanyag(ok) a kérelmezőtől egyértelműen visszakövethető(k) legyen(ek) a fentiek szerint megadott céghez."

2. A 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. pontja a következő 2.19. és 2.20. alponttal egészül ki:

"2.19. Az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 22. cikk (2) bekezdése szerinti biocid termék jellemzőinek összefoglalójának tervezete

2.20. Annak hitelt érdemlő igazolása (pl. beszállítói nyilatkozat, számla vagy szerződés), hogy a termékben található hatóanyag(ok) az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 95. cikk (1) bekezdése szerinti listán szereplő cégtől származó hatóanyagok. Szállítói lánc esetén a tagok közötti kapcsolatok igazolása, oly módon, hogy a termékben szereplő hatóanyag(ok) a kérelmezőtől egyértelműen visszakövethető(k) legyen(ek) a fentiek szerint megadott céghez."

3. A 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 2. melléklet 3. pontja a következő 3.18. és 3.19. alponttal egészül ki:

"3.18. Az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 22. cikk (2) bekezdése szerinti biocid termék jellemzőinek összefoglalójának tervezete

3.19. Annak hitelt érdemlő igazolása (pl. beszállítói nyilatkozat, számla vagy szerződés), hogy a termékben található hatóanyag(ok) az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 95. cikk (1) bekezdése szerinti listán szereplő cégtől származó hatóanyagok. Szállítói lánc esetén a tagok közötti kapcsolatok igazolása, oly módon, hogy a termékben szereplő hatóanyag(ok) a kérelmezőtől egyértelműen visszakövethető(k) legyen(ek) a fentiek szerint megadott céghez."

4. A 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 2. melléklet 4. pontja a következő 4.13. és 4.14. alponttal egészül ki:

"4.13. Az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 22. cikk (2) bekezdése szerinti biocid termék jellemzőinek összefoglalójának tervezete

4.14. Annak hitelt érdemlő igazolása (pl. beszállítói nyilatkozat, számla vagy szerződés), hogy a termékben található hatóanyag(ok) az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 95. cikk (1) bekezdése szerinti listán szereplő cégtől származó hatóanyagok. Szállítói lánc esetén a tagok közötti kapcsolatok igazolása, oly módon, hogy a termékben szereplő hatóanyag(ok) a kérelmezőtől egyértelműen visszakövethető(k) legyen(ek) a fentiek szerint megadott céghez."

5. A 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 2. melléklet 5. pontja a következő 5.13. és 5.14. alponttal egészül ki:

"5.13. Az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 22. cikk (2) bekezdése szerinti biocid termék jellemzőinek összefoglalójának tervezete

5.14. Annak hitelt érdemlő igazolása (pl. beszállítói nyilatkozat, számla vagy szerződés), hogy a termékben található hatóanyag(ok) az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 95. cikk (1) bekezdése szerinti listán szereplő cégtől származó hatóanyagok. Szállítói lánc esetén a tagok közötti kapcsolatok igazolása, oly módon, hogy a termékben szereplő hatóanyag(ok) a kérelmezőtől egyértelműen visszakövethető(k) legyen(ek) a fentiek szerint megadott céghez."

5. melléklet a 659/2023. (XII. 28.) Korm. rendelethez

1. Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:12 mezője helyébe a következő mező lép:

(B)
(1.)(Szakkérdés)
(12.)Az ipari mák és magas THC tartalmú kender termesztéstechnológiai kutatására, nemesítésére,
fajtakísérleteinek beállítására, kísérleti termesztésére, tudományos célú termesztésére és termesztetésére,
vetőmagja előállítására, genetikai alapanyagainak tárolására, valamint analitikai célú vizsgálatára
vonatkozó tevékenységi engedély kiadására, módosítására, megújítására irányuló eljárásban annak
elbírálása, hogy a kutatott fajták köre bevonható-e ilyen típusú tevékenységbe, a tevékenységhez
szükséges alapanyag származása megfelelő-e, a vetőmag-előállítás egyéb, jogszabályban foglalt
feltételeinek megfelel-e a tevékenység, megalapozott-e a fajtafenntartási kötelezettségvállalás,
a génmegőrzési és fajtakísérleti tevékenység feltételei biztosítottak-e, az alapanyag-tárolás szakmai
feltételei adottak-e.

2. Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:13 mezője helyébe a következő mező lép:

(A)
(1.)(Közigazgatási hatósági eljárás)
(13.)A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető
tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló
66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet] szerinti ellenőrzött
anyagokkal kapcsolatos gyógyászati és nem gyógyászati célú tevékenységi engedély kiadására,
megújítására, valamint módosítására irányuló eljárás.

3. Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat C:13 mezője helyébe a következő mező lép:

(C)
(1.)(Bevonás és közreműködés feltétele)
(13.)Ellenőrzött anyagokkal végzett gyógyászati célú és nem gyógyászati célú tevékenységi engedély
kiadására, megújítására, valamint a B:13 mező szerinti szakkérdéseket érintő módosítására irányuló
kérelem.

4. Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 13. pontjában foglalt táblázat a következő 18. sorral egészül ki:

(ABCDEF)
18.Valamely település
egésze vagy
meghatározott
része tekintetében
a gyógyhely megnevezés
használatának
engedélyezése,
gyógyhellyé nyilvánítás
A földtani környezet
és az ásványvagyon
védelme.
Minden esetbenSzabályozott
Tevékenységek
Felügyeleti Hatósága

5. Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat 5-8. sora helyébe a következő sorok lépnek:

(ABCDEF)
5.Elvi engedély,
továbbá vízjogi
létesítési,
üzemeltetési,
fennmaradási és
megszüntetési
engedélyezési
eljárások, továbbá
ezek módosítására
irányuló eljárás,
ha az engedély
műszaki
tartalmában változás
következett be.
Annak elbírálása,
hogy a megfelelő
kezelési eljárások
után az ivóvíz
minőségi jellemzői
megfelelőek-e.
Ivóvízkivételre nem
hasznosítható és
ivóvízbázisnak ki
nem jelölhető felszíni
és felszín alatti
vízből való egyedi
ivóvízkivétel esetében.
Fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
népegészségügyi
hatáskörében eljáró
járási hivatala
Népegészségügyi
hatáskörében eljáró
fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
-
6.Elvi engedély,
továbbá vízjogi
létesítési,
üzemeltetési,
fennmaradási és
megszüntetési
engedélyezési
eljárások, továbbá
ezek módosítására
irányuló eljárás,
ha az engedély
műszaki
tartalmában változás
következett be.
A vizek minőségét
és egészségkárosítás
nélküli
fogyaszthatóságát,
felhasználhatóságát
befolyásoló
körülmények,
tényezők
fennállásának
elbírálása.
Ivóvízkivétel,
vízellátás,
szennyvízelvezetés,
szennyvíztisztítás
vagy fürdők
vízilétesítményei
esetében.
Fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
népegészségügyi
hatáskörében eljáró
járási hivatala
Népegészségügyi
hatáskörében eljáró
fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
-
7.Elvi engedély,
továbbá vízjogi
létesítési,
üzemeltetési,
fennmaradási és
megszüntetési
engedélyezési
eljárások, továbbá
ezek módosítására
irányuló eljárás,
ha az engedély
műszaki
tartalmában változás
következett be.
A vizek minőségét
és egészségkárosítás
nélküli
fogyaszthatóságát,
felhasználhatóságát
befolyásoló
körülmények,
tényezők
fennállásának
elbírálása.
Az 1000 m3/nap
mennyiségnél
többet szolgáltató
vagy 5000 főnél
több fogyasztót
ellátó, valamint
az egy járás határán
átnyúló ivóvízellátó
rendszerek esetében.
Népegészségügyi
hatáskörében eljáró
fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
Az országos
tisztifőorvos
-
8.Elvi engedély,
továbbá vízjogi
létesítési,
üzemeltetési,
fennmaradási és
megszüntetési
engedélyezési
eljárások, továbbá
ezek módosítására
irányuló eljárás,
ha az engedély
műszaki
tartalmában változás
következett be.
A termelt víz fürdési
célú felhasznál-
hatóságának,
valamint feltételeinek
elbírálása.
Gázveszélyes
vízkészletet igénybe
vevő vízilétesítmény,
fürdési célú
víztermelést folytató
vízmű esetében
Népegészségügyi
hatáskörében eljáró
fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
Az országos
tisztifőorvos
-

Tartalomjegyzék