32012R0649[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 649/2012/EU rendelete ( 2012. július 4. ) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról (átdolgozás) EGT-vonatkozású szöveg

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 649/2012/EU RENDELETE

(2012. július 4.)

a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról

(átdolgozás)

(EGT-vonatkozású szöveg)

1. cikk

Célok

E rendelet céljai a következők:

a) a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagokra és növényvédő szerekre vonatkozó, előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásról szóló Rotterdami Egyezmény (a továbbiakban: az egyezmény) végrehajtása;

b) a felelősségmegosztás és az együttműködési törekvések előmozdítása a veszélyes vegyi anyagok nemzetközi forgalmában, az emberi egészség és a környezet esetleges károsodástól való megóvása érdekében;

c) a veszélyes vegyi anyagok környezetkímélő felhasználásához való hozzájárulás.

Az első albekezdésben meghatározott célokat a veszélyes vegyi anyagok jellemzőire vonatkozó információcsere megkönnyítésével, a behozatalukra és kivitelükre vonatkozó, Unión belüli döntéshozatali folyamatról való rendelkezéssel, valamint a határozatoknak a részes felek és egyéb országok részére történő megfelelő közlésével kell elérni.

2. cikk

Alkalmazási kör

Ezt a rendeletet a következőkre kell alkalmazni:

a) bizonyos veszélyes vegyi anyagok, amelyek az egyezmény értelmében az előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárás (a továbbiakban: a PIC-eljárás) alá tartoznak;

b) bizonyos veszélyes vegyi anyagok, amelyek az Unióban vagy annak valamely tagállamában tilalom vagy szigorú korlátozás alá esnek;

c) osztályozás, címkézés és csomagolás tekintetében minden olyan vegyi anyag, amelyet exportálnak.

Ez a rendelet nem alkalmazandó az alábbiak egyikére sem:

a) a kábítószer-prekurzoroknak a Közösség és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2004. december 22-i 111/2005/EK tanácsi rendelet ( 1 ) hatálya alá tartozó kábítószerek és pszichotróp anyagok;

b) a munkavállalók és a lakosság egészségének az ionizáló sugárzásból származó veszélyekkel szembeni védelmét szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról szóló, 1996. május 13-i 96/29/Euratom tanácsi irányelv ( 2 ) hatálya alá tartozó radioaktív anyagok és készítmények;

c) a hulladékokról szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 3 ) hatálya alá tartozó hulladékok;

d) a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló, 2009. május 5-i 428/2009/EK tanácsi rendelet ( 4 ) hatálya alá tartozó vegyi fegyverek;

e) a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 5 ) hatálya alá tartozó élelmiszerek és élelmiszer-adalékanyagok;

f) az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 6 ) hatálya alá eső, feldolgozott, részben feldolgozott vagy feldolgozatlan takarmányok - ideértve az adalékanyagokat is -, amelyeket állatok szájon át bevitt táplálékául szánnak;

g) a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló, 2001. március 12-i 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 7 ) szerinti, géntechnológiával módosított szervezetek;

h) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 8 ) és az állatgyógyászati készítmények közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 9 ) hatálya alá tartozó törzskönyvezett gyógyszerkészítmények és állatgyógyászati készítmények, kivéve az e rendelet 3. cikke (5) bekezdésének b) pontja által szabályozottakat;

Az első albekezdés ellenére a vegyi anyagok az említett albekezdésben említett exportőrei kötelesek a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett adatbázist használva különleges kiviteli azonosító hivatkozási számot beszerezni, és ezt az azonosító hivatkozási számot kiviteli nyilatkozataikban feltüntetni.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.

"vegyi anyag" :

olyan anyag magában vagy keverékben, vagy olyan, mesterségesen előállított vagy természetes eredetű, de élő szervezetet nem tartalmazó keverék, amely az alábbi kategóriák egyikébe tartozik: a)

peszticidek, beleértve a súlyosan veszélyes peszticidkészítményeket is; b)

ipari vegyi anyagok;

2.

"anyag" : az 1907/2006/EK rendelet 3. cikkének 1. pontja szerinti kémiai elem és vegyületei;

3.

"keverék" : az 1272/2008/EK rendelet 2. cikkének 8. pontjában meghatározott keverék vagy oldat;

4.

"áru" : olyan késztermék, amelyben található, vagy amelyhez tartozik olyan vegyi anyag, amelynek a szóban forgó termékben való felhasználását az uniós szabályozás tiltja vagy szigorúan korlátozza, és amely termék nem a 2. vagy a 3. pont hatálya alá tartozik;

5.

"peszticidek" :

az alábbi alkategóriák egyikébe tartozó vegyi anyagok: a)

a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 10 ) hatálya alá tartozó, növényvédő szerként használt peszticidek; b)

egyéb peszticidek, például: i.

a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 11 ) hatálya alá tartozó biocid termékek; valamint ii.

a 2001/82/EK és a 2001/83/EK irányelv hatálya alá tartozó fertőtlenítő, rovarirtó és paraziticid szerek;

6.

"ipari vegyi anyagok" :

az alábbi alkategóriák egyikébe tartozó vegyi anyagok: a)

szakmai felhasználásra szánt vegyi anyagok; b)

lakossági felhasználásra szánt vegyi anyagok;

7.

"kiviteli bejelentési kötelezettség alá eső vegyi anyag" : bármely olyan vegyi anyag, amely az Unióban egy vagy több kategória vagy alkategória tekintetében tilalom vagy szigorú korlátozás alá esik, vagy amely szerepel a PIC-eljárás alá eső vegyi anyagoknak az I. melléklet 1. részében található felsorolásában;

8.

"PIC-bejelentés követelményeinek megfelelő vegyi anyagok" : bármely olyan vegyi anyag, amely az Unióban vagy egyik tagállamában egy vagy több kategória tekintetében tilalom vagy szigorú korlátozás alá esik. Az I. melléklet 2. része sorolja fel azokat a vegyi anyagokat, amelyek az Unióban egy vagy több kategória tekintetében tilalom vagy szigorú korlátozás alá esnek;

9.

"PIC-eljárás alá eső vegyi anyag" : az egyezmény III. mellékletében és az e rendelet I. mellékletének 3. részében felsorolt vegyi anyagok bármelyike;

10.

"tiltott vegyi anyag" :

az alábbiak egyike: a)

olyan vegyi anyag, amelynek felhasználását az emberi egészség vagy a környezet védelmében közvetlenül alkalmazandó uniós jogszabály tiltja egy vagy több kategóriában vagy alkategóriában; b)

olyan vegyi anyag, amelynél az első felhasználás engedélyezését megtagadták, vagy amelyet az ipar kivont az uniós forgalomból vagy egy bejelentési, nyilvántartásbavételi vagy engedélyeztetési eljárás további vizsgálatai alól, és amelynél van arra utaló jel, hogy a vegyi anyag az emberi egészségre vagy a környezetre nézve aggályos;

11.

"szigorúan korlátozott vegyi anyag" :

az alábbiak egyike: a)

olyan vegyi anyag, amelynek szinte minden felhasználását az emberi egészség vagy a környezet védelmében közvetlenül alkalmazandó uniós jogszabály tiltja egy vagy több kategóriában vagy alkategóriában, de amely tekintetében bizonyos felhasználási módok továbbra is megengedettek; b)

olyan vegyi anyag, amelynél szinte minden felhasználás engedélyezését megtagadták, vagy amelyet az ipar kivont az uniós forgalomból vagy egy bejelentési, nyilvántartásbavételi vagy engedélyeztetési eljárás további vizsgálatai alól, és amelynél van arra utaló jel, hogy a vegyi anyag az emberi egészségre vagy a környezetre nézve aggályos;

12.

"tagállam által tiltott vagy szigorúan korlátozott vegyi anyag" : olyan vegyi anyag, amelyet valamely tagállam közvetlenül alkalmazandó nemzeti jogszabálya tilt vagy szigorúan korlátoz;

13.

"közvetlenül alkalmazandó jogszabály" : olyan jogilag kötelező erejű aktus, amelynek célja valamely vegyi anyag betiltása vagy szigorú korlátozása;

14.

"kifejezetten veszélyes peszticidkészítmény" : peszticidként való felhasználásra készült vegyi anyag, amelynek rövid időn belül súlyos egészségi és környezeti hatásai figyelhetők meg a felhasználási feltételek között történő egyszeri vagy többszöri expozíció után;

15.

"az Unió vámterülete" : a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet ( 12 ) 3. cikkében meghatározott terület;

16.

"kivitel" : a)

az EUMSZ 28. cikkének (2) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelő vegyi anyag végleges vagy ideiglenes kivitele; b)

az EUMSZ 28. cikkének (2) bekezdése szerinti feltételeknek nem megfelelő, és az áruk uniós vámterületen való áthaladására vonatkozó uniós külső árutovábbítási eljárástól eltérő vámeljárás alatt álló vegyi anyag újrakivitele;

17.

"behozatal" : vegyi anyagnak az áruk uniós vámterületen való áthaladására vonatkozó uniós külső árutovábbítási eljárástól eltérő vámeljárás szerinti fizikai bejuttatása a Közösség vámterületére;

18.

"exportőr" :

az alábbi - természetes vagy jogi - személyek bármelyike: a)

az a személy, akinek a nevében kiviteli nyilatkozatot tesznek, vagyis az a személy, aki a nyilatkozat elfogadásakor szerződéses viszonyban áll a valamely részes fél területén vagy egyéb országban lévő címzettel, és aki jogosult dönteni a vegyi anyagnak az uniós vámterületről való kiküldéséről; b)

ha nem kötöttek kiviteli szerződést, vagy ha a szerződésben megnevezett személy nem a saját nevében jár el: az a személy, aki jogosult dönteni a vegyi anyagnak az uniós vámterületről való kiküldéséről; c)

ha a kivitel alapjául szolgáló szerződés szerint Európai Unión kívüli illetőségű személyt illet meg a vegyi anyagokkal való rendelkezés joga: az a szerződő fél, aki az Európai Unióban letelepedett;

19.

"importőr" : bármely természetes vagy jogi személy, aki az Unió vámterületére történő behozatal időpontjában a vegyi anyag címzettje;

20.

"az egyezményben részes fél" vagy "részes fél" : olyan állam vagy regionális gazdasági integrációs szervezet, amely magára nézve kötelezőnek ismeri el az egyezményt, és amelyre nézve az egyezmény hatályos;

21.

"egyéb ország" : bármely ország, amely nem részes fél;

22.

"Ügynökség" : az 1907/2006/EK rendelet által létrehozott Európai Vegyianyag-ügynökség;

23.

"Titkárság" : az egyezmény titkársága, kivéve, ha ez a rendelet másképp rendelkezik.

4. cikk

A tagállamok kijelölt nemzeti hatóságai

Ha e rendelet hatálybalépése előtt még nem tette meg, minden tagállam kijelöli az e rendeletben megkövetelt igazgatási feladatokat ellátni hivatott hatóságot vagy hatóságokat (a továbbiakban: a kijelölt nemzeti hatóság, illetve a kijelölt nemzeti hatóságok).

Minden tagállam értesíti a Bizottságot a kijelölésről 2012. november 17-ig - kivéve, ha ez az információnyújtás már a rendelet hatálybalépése előtt megtörtént - és a kijelölt nemzeti hatósággal kapcsolatos bármely változásról.

5. cikk

Az Unió részvétele az egyezményben

A Bizottság különösen az alábbiakért felel:

a) az uniós kiviteli bejelentések továbbítása a részes felek és egyéb országok felé a 8. cikk szerint;

b) a PIC-bejelentést igénylő vegyi anyagokra vonatkozó közvetlenül alkalmazandó jogszabályoknak a Titkárság elé terjesztése a 11. cikk szerint;

c) a PIC-bejelentést nem igénylő vegyi anyagokra vonatkozó egyéb közvetlenül alkalmazandó jogszabályok továbbítása a 12. cikkel összhangban;

d) a Titkárságtól érkező információk fogadása általában véve.

A Bizottság továbbítja a Titkárságnak az Unió 13. cikk szerinti válaszait is, amelyek PIC-eljárás alá eső vegyi anyagok behozatalára vonatkoznak.

Ezenkívül a Bizottság hangolja össze az alábbiak bármelyikének technikai vonatkozásaival kapcsolatos uniós szerepvállalást:

a) az egyezmény;

b) az egyezmény 18. cikkének (1) bekezdésével létrehozott részes felek konferenciájának előkészítése;

c) az egyezmény 18. cikkének (6) bekezdésével összhangban létrehozott vegyi anyagok vizsgálati bizottsága (a továbbiakban: a vegyi anyagok vizsgálati bizottsága);

d) a részes felek konferenciájának más kiegészítő testületei.

6. cikk

Az Ügynökség feladatai

Az Ügynökség a 7., 8., 9., 10., 11., 13., 14., 15., 18., 19., 20., 21., 22. és 25. cikkben ráruházott feladatokon túlmenően az alábbi feladatok ellátásáért is felelős:

a) a veszélyes vegyi anyagok kivitelére és behozatalára vonatkozó adatbázist (a továbbiakban: az adatbázis) fenntartja, fejleszti és rendszeresen frissíti;

b) az adatbázist internetes oldalain mindenki számára elérhetővé teszi;

c) adott esetben - a Bizottság egyetértésével és a tagállamokkal folytatott konzultációt követően - az ágazat számára segítséget nyújt, valamint technikai és tudományos útmutatást és eszközöket biztosít a rendelet hatékony alkalmazásához;

d) a Bizottság egyetértésével adott esetben a tagállamok kijelölt nemzeti hatóságai számára segítséget nyújt, valamint technikai és tudományos útmutatást és eszközöket biztosít a rendelet hatékony alkalmazásához;

e) a vegyi anyagok vizsgálati bizottsága Bizottság vagy tagállamok által delegált szakértőinek kérésére és a rendelkezésre álló erőforrások keretein belül hozzájárul az egyezmény 7. cikke szerinti határozati útmutató dokumentumok és az egyezmény végrehajtásával kapcsolatos egyéb technikai szövegek kidolgozásához;

f) kérésre segítséget nyújt a Bizottságnak, valamint a rendelet hatékony végrehajtását biztosító technikai és tudományos adatokat szolgáltat;

g) kérésre technikai és tudományos adatokat szolgáltat, valamint segítséget nyújt a Bizottságnak ahhoz, hogy az Unió nevében közös kijelölt hatóságként járhasson el.

7. cikk

Kiviteli bejelentési kötelezettség alá eső vegyi anyagok, a PIC-bejelentést igénylő vegyi anyagok és a PIC-eljárás hatálya alá eső vegyi anyagok

Az I. melléklet 1. részében felsorolt vegyi anyagok a 8. cikkben meghatározottaknak megfelelően kiviteli bejelentési eljárás hatálya alá tartoznak, amelynek keretében részletes adatokat kell szolgáltatni az anyag megnevezéséről, korlátozás alá eső felhasználási kategóriájáról és/vagy alkategóriájáról és a korlátozás jellegéről, valamint - adott esetben - kiegészítő adatokat, különösen a kiviteli bejelentési kötelezettség alóli kivételekről.

Az I. melléklet 2. részében felsorolt vegyi anyagok - azon kívül, hogy a 8. cikk szerinti kiviteli bejelentési eljárás hatálya alá tartoznak - a 11. cikkben meghatározott PIC-bejelentési eljárást is indokolttá tesznek, amelynek keretében részletes adatokat kell szolgáltatni az anyag megnevezéséről és felhasználási kategóriájáról.

Az I. melléklet 3. részében felsorolt vegyi anyagok a PIC-eljárás hatálya alá tartoznak, amelynek keretében közölni kell a felhasználási kategóriát és - adott esetben - kiegészítő adatokat, különösen minden kiviteli bejelentésre vonatkozó követelményről.

8. cikk

A részes felekhez és egyéb országokhoz továbbított kiviteli bejelentések

Az exportőr tagállamának kijelölt nemzeti hatósága ellenőrzi, hogy a tájékoztatás megfelel-e a II. mellékletnek, és amennyiben az értesítés hiánytalan, legkésőbb 25 nappal a kivitel tervezett időpontja előtt továbbítja azt az Ügynökségnek.

Az Ügynökség a Bizottság nevében eljuttatja a bejelentést az importáló fél kijelölt nemzeti hatóságához vagy az egyéb importáló ország illetékes hatóságához, és megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a vegyi anyag első tervezett kivitele előtt legkésőbb 15 nappal, majd pedig minden naptári évben legkésőbb az első kivitel előtt legkésőbb 15 nappal hozzájuk beérkezzen az említett bejelentés.

Az Ügynökség minden kiviteli bejelentést rögzít és azonosító hivatkozási számmal lát el az adatbázisban. Az Ügynökség ezen túlmenően az érintett vegyi anyagok, valamint az importáló részes felek és egyéb országok naprakész jegyzékét minden naptári évre vonatkozóan a nyilvánosság és a kijelölt nemzeti hatóságok rendelkezésére bocsátja az adatbázisban.

A 19. cikk (2) bekezdésében foglalt kötelezettségek sérelme nélkül e cikk (2), (3) és (4) bekezdésében meghatározott kötelezettségek megszűnnek az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén:

a) a vegyi anyag a PIC-eljárás hatálya alá került;

b) az importáló ország az egyezményben részes fél és az egyezmény 10. cikke (2) bekezdésének megfelelően eljuttatta válaszát a Titkársághoz, hogy hozzájárul-e vagy sem a vegyi anyag behozatalához; és

c) a Titkárság a válaszról tájékoztatta a Bizottságot, a Bizottság pedig továbbította az információt a tagállamoknak és az Ügynökségnek.

E bekezdés első albekezdése ellenére az e cikk (2), (3) és (4) bekezdésében foglalt kötelezettségek továbbra is fennállnak azonban abban az esetben, ha az importáló ország részes fele az egyezménynek, és megköveteli - például behozatali határozatában vagy más módon -, hogy az exportáló részes felek továbbra is kiviteli bejelentést tegyenek.

A 19. cikk (2) bekezdésében foglalt kötelezettségek sérelme nélkül e cikk (2), (3) és (4) bekezdésében meghatározott kötelezettségek szintén megszűnnek mindkét alábbi feltétel teljesülése esetén:

a) az importáló részes fél kijelölt nemzeti hatósága vagy más importáló ország illetékes hatósága mentesítést adott a vegyi anyag kivitele előtti bejelentés alól; és

b) a Bizottság erről tájékoztatást kapott a Titkárságtól, illetőleg az importáló részes fél kijelölt nemzeti hatóságától vagy más importáló ország illetékes hatóságától, azt továbbította a tagállamokhoz és az Ügynökséghez, amely hozzáférhetővé tette az adatbázisban.

9. cikk

A részes felektől és egyéb országoktól beérkező kiviteli bejelentések

Az Ügynökség a Bizottság nevében visszaigazolja minden részes fél vagy egyéb ország vegyi anyagonkénti első kiviteli bejelentésének átvételét.

Az említett behozatalt fogadó tagállam kijelölt nemzeti hatósága az Ügynökséghez beérkezett bejelentésről a beérkezést követő 10 napon belül másolatot kap, amelyhez az összes rendelkezésre álló információt is csatolni kell. Kérésre más tagállam is kaphat másolatot.

10. cikk

Tájékoztatás a vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról

Az az exportőr, aki az alábbiak közül egyet vagy többet exportál:

a) az I. mellékletben felsorolt vegyi anyag,

b) ilyen anyagot olyan koncentrációban tartalmazó készítmény, amely az 1272/2008/EK rendelet szerint címkézési kötelezettségekkel járhat, tekintet nélkül más anyagok jelenlétére, vagy

c) az I. melléklet 2. vagy 3. részében szereplő vegyi anyag, vagy ilyen vegyi anyagokat olyan koncentrációban tartalmazó készítmény, amely az 1272/2008/EK rendelet szerint címkézési kötelezettségekkel járhat,

köteles minden év első negyedévében tájékoztatni az exportőr tagállamának kijelölt nemzeti hatóságát, hogy az egyes részes felek vagy egyéb országok területére az előző évben milyen mennyiséget szállított az adott vegyi anyagból, magában és keverékek vagy áruk összetevőjeként. A tájékoztatáshoz csatolni kell az adott vegyi anyagot valamely részes félnek vagy más országnak importáló valamennyi természetes vagy jogi személy nevének és címének jegyzékét, aki ugyanezen időszakban szállítmány címzettje volt. A 14. cikk (7) bekezdése értelmében a tájékoztatásnak külön kell felsorolnia a kiviteleket.

Ezzel egyenértékű tájékoztatással tartoznak az uniós importőrök az Unióba importált mennyiségek tekintetében.

11. cikk

A tiltott vagy szigorúan korlátozott vegyi anyagok egyezmény szerinti bejelentése

Ha valamely vegyi anyag PIC-bejelentést tesz indokolttá, de nincs elég adat a IV. melléklet követelményeinek teljesítéséhez, az ismert exportőrök vagy importőrök a Bizottság kérésére, a kérést követő 60 napon belül átadják a rendelkezésükre álló - akár más nemzeti vagy nemzetközi vegyianyag-ellenőrzési programokból származó - összes vonatkozó információt.

A Bizottság benyújtja az összes vonatkozó információt, amely az (1), illetőleg a (2) bekezdés szerinti eredeti bejelentés időpontjában még nem állt rendelkezésre.

Kérésre a tagállamok és az Ügynökség szükség szerint segítik a Bizottságot az információk összeállításában.

Adott esetben a Bizottság - a tagállamokkal és az Ügynökséggel szorosan együttműködve - felméri, hogy szükséges-e uniós szintű intézkedéseket javasolni ahhoz, hogy az Európai Unióban ne fenyegethesse elfogadhatatlan kockázat az emberi egészséget és a környezetet.

Abban az esetben, ha egy tagállam - a vonatkozó uniós szabályozással összhangban - vegyi anyagot tiltó vagy szigorúan korlátozó közvetlenül alkalmazandó nemzeti jogszabályt fogad el, a vonatkozó információkat közölnie kell a Bizottsággal. A Bizottság ezeket az információkat a tagállamok rendelkezésére bocsátja. A tagállamok ezen információk kézhezvételét követő négy héten belül beküldhetik a Bizottsághoz és a közvetlenül alkalmazandó nemzeti jogszabályt bejelentő tagállamhoz az esetleges PIC-bejelentéssel kapcsolatos észrevételeiket, különösen az adott vegyi anyag saját nemzeti joguk szerinti helyzetére vonatkozó információkat. Az észrevételek megismerése után a bejelentő tagállam tájékoztatja a Bizottságot, hogy az:

a) e cikk értelmében PIC-bejelentést tegyen-e a Titkárságnak; vagy

b) a 12. cikk értelmében továbbítsa-e az információkat a Titkárság felé.

12. cikk

A Titkárság részére benyújtandó, a tilalom vagy szigorú korlátozás alá eső, PIC-bejelentést nem igénylő vegyi anyagokra vonatkozó tájékoztatás

Kizárólag az I. melléklet 1. részében szereplő vegyi anyagok esetén, vagy egy tagállamtól a 11. cikk (8) bekezdése b) pontja alapján érkezett információt követően a Bizottság a vonatkozó közvetlenül alkalmazandó jogszabályokról szóló információkat átadja a Titkárságnak, hogy adott esetben közölni lehessen az említett információt az egyezményben részes többi féllel.

13. cikk

Vegyi anyagok behozatalával kapcsolatos kötelezettségek

A Bizottság - végrehajtási jogi aktus révén - az Unió nevében kiadott végleges vagy ideiglenes behozatali választ tartalmazó behozatali határozatot fogad el az adott vegyi anyag jövőbeli importjáról. Az említett végrehajtási jogi aktust a 27. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárás keretében kell elfogadni. A Bizottság a határozatot a lehető leghamarabb közli a Titkársággal, legkésőbb pedig kilenc hónappal azután, hogy a Titkárság a határozati útmutató dokumentumot szétküldte.

Amennyiben a vegyi anyagot korlátozó uniós jogi szabályozás kiegészül vagy módosul, a Bizottság - végrehajtási jogi aktus révén - felülvizsgált behozatali határozatot fogad el. Az említett végrehajtási jogi aktust a 27. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárás keretében kell elfogadni. A Bizottság a felülvizsgált kiviteli határozatot a lehető leghamarabb közli a Titkársággal.

14. cikk

Vegyi anyagok kivitelével kapcsolatos, a kiviteli bejelentésen kívüli kötelezettségek

Sem az I. melléklet 2. vagy 3. részében szereplő anyagokat, sem az olyan készítményeket, amelyek ilyen anyagot olyan koncentrációban tartalmaznak, amely a 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézési kötelezettségekkel járhat, tekintet nélkül más anyagok jelenlétére és az importáló részes félben vagy egyéb országban tervezett felhasználásukra, nem szabad exportálni, hacsak nem teljesül az alábbi feltételek valamelyike:

a) az exportőr a harmadik országba való behozatalra vonatkozó kifejezett hozzájárulást kért és kapott az exportőr tagállamának kijelölt nemzeti hatóságán keresztül, az Ügynökség által segített Bizottsággal, valamint az importáló részes fél kijelölt nemzeti hatóságával, illetőleg ha egyéb ország az importáló, annak illetékes hatóságával történő konzultáció alapján;

b) az I. melléklet 3. részében felsorolt vegyi anyagok esetében a Titkárság által az (1) bekezdés szerint kiadott legutóbbi körlevél értelmében az importáló részes fél hozzájárult a behozatalhoz.

Az I. melléklet 2. részében szereplő, OECD-országokba való kivitelre szánt vegyi anyagok esetében az exportőr tagállamának kijelölt nemzeti hatósága - az exportőr kérésére és a Bizottsággal konzultálva - eseti alapon határozhat úgy, hogy el lehet tekinteni a kifejezett hozzájárulástól abban az esetben, ha a vegyi anyag az érintett OECD-országba való behozatal idején engedélyezve van, be van jegyezve, vagy megengedett az adott OECD-országban.

Abban az esetben, ha a kifejezett hozzájárulást az első albekezdés a) pontja szerint kérték, és az Ügynökséghez nem érkezett válasz 30 napon belül, az Ügynökség a Bizottság nevében emlékeztető felszólítást küld, hacsak a válasz nem a Bizottsághoz vagy az exportőr tagállamának kijelölt nemzeti hatóságához érkezett, amely továbbította azt az Ügynökség részére. Adott esetben, ha újabb 30 nap elteltével sem érkezik válasz, az Ügynökség szükség szerint további emlékeztető felszólításokat küldhet.

Az I. melléklet 2. vagy 3. részében felsorolt vegyi anyagok esetében az exportőr tagállamának kijelölt nemzeti hatósága az Ügynökség által segített Bizottsággal konzultálva és eseti alapon - figyelembe véve a második albekezdést - határozhat úgy, hogy a kivitelre sor kerülhet, amennyiben hivatalos forrás nem igazolja, hogy az importáló részes fél vagy egyéb ország közvetlenül alkalmazandó jogszabályt fogadott el a vegyi anyag betiltásáról vagy szigorú korlátozásáról, továbbá, ha a (6) bekezdés a) pontja szerinti, kifejezett hozzájárulás iránti kérelemre minden ésszerű erőfeszítés ellenére sem érkezett válasz 60 napon belül, és ha az alábbi feltételek egyike teljesül:

a) az importáló részes fél vagy egyéb ország hivatalos forrásának tanúsága szerint a vegyi anyag engedélyezve van, be van jegyezve vagy használata megengedett; vagy

b) a kiviteli bejelentésben meghatározott és az adott vegyi anyagot valamely részes félnek vagy más országnak importáló természetes vagy jogi személy által írásban megerősített tervezett felhasználás nem abba a kategóriába tartozik, amelyre nézve a vegyi anyagot felvették az I. melléklet 2. vagy 3. részébe, valamint hivatalos forrásból arra vonatkozó bizonyíték áll rendelkezésre, hogy az adott vegyi anyagot az elmúlt 5 évben az érintett importáló részes fél vagy egyéb ország területén használták vagy oda bevitték.

Az I. melléklet 3. részében felsorolt vegyi anyagok esetében a b) pont szerinti feltétel teljesülésén alapuló kivitelre nem kerülhet sor, ha a vegyi anyag az 1272/2008/EK rendelet alapján az 1A. vagy 1B. kategóriába tartozó rákkeltő anyagnak, az 1A. vagy 1B. kategóriába tartozó mutagén anyagnak vagy az 1A. vagy 1B. kategóriába tartozó, reprodukciót károsító anyagnak minősül, illetve ha a vegyi anyag az 1907/2006/EK rendelet XIII. mellékletében meghatározott kritériumoknak megfelelően perzisztens, bioakkumulatív és mérgező vagy erősen perzisztens és erősen bioakkumulatív.

Az I. melléklet 3. részében felsorolt vegyi anyagok kiviteléről szóló döntés meghozatalakor az exportőr tagállamának kijelölt nemzeti hatósága - az Ügynökség által segített Bizottsággal konzultálva - fontolóra veszi a vegyi anyag az importáló részes fél területén vagy az importáló egyéb országban történő felhasználásának az emberi egészségre vagy a környezetre gyakorolt lehetséges hatásait, és a vonatkozó dokumentációt megküldi az Ügynökségnek az adatbázisban való hozzáférhetővé tétele céljából.

A (6) bekezdés a) pontja alapján megszerzett kifejezett hozzájárulások, illetőleg a (7) bekezdés szerinti, a kivitel kifejezett hozzájárulás hiányában való engedélyezéséről szóló határozat érvényességét a Bizottság - a tagállamokkal konzultálva - rendszeresen felülvizsgálja az alábbiak szerint:

a) a (6) bekezdés a) pontja alapján megszerzett kifejezett hozzájárulások esetében újabb kifejezett hozzájárulásért kell folyamodni a hozzájárulás megadását követő harmadik naptári év végéig, a hozzájárulás ellenkező értelmű kikötése hiányában;

b) hacsak időközben nem érkezik válasz a kérelemre, a (7) bekezdés szerinti, a kivitel kifejezett hozzájárulás hiányában való engedélyezéséről szóló határozat érvényességi időtartama legfeljebb 12 hónap, amelynek elteltével kifejezett hozzájárulás válik szükségessé;

Az első albekezdés a) pontjában említett esetben azonban az adott időtartam eltelte után is folytatódhat a kivitel, amíg válasz nem érkezik a frissen benyújtott, további 12 hónapos időszakra szóló kifejezett hozzájárulás iránti kérelemre.

15. cikk

Bizonyos vegyi anyagok és áruk kivitele

A 8. cikk szerinti kiviteli bejelentési eljárás alá tartoznak azon áruk, amelyek az alábbiak bármelyikét tartalmazzák:

a) az I. melléklet 2. vagy 3. részében felsorolt anyagok reakcióba nem lépő formában;

b) ilyen anyagot olyan koncentrációban tartalmazó keverék, amely az 1272/2008/EK rendelet szerint címkézési kötelezettségekkel járhat, tekintet nélkül más anyagok jelenlétére.

16. cikk

A tranzitforgalomra vonatkozó tájékoztatás

17. cikk

Az exportált vegyi anyagokhoz mellékelendő tájékoztatás

Az első albekezdés csak akkor nem alkalmazandó, ha az említett rendelkezések az importáló részes fél vagy egyéb ország egyedi követelményeivel ellentétesek lennének.

18. cikk

A behozatal és a kivitel ellenőrzésére felhatalmazott tagállami hatóságok kötelezettségei

Az Ügynökség által támogatott Bizottság és a tagállamok célirányos és összehangolt fellépéssel ellenőrzik, hogy az exportőrök betartják-e az e rendeletben előírtakat.

19. cikk

Az exportőrök további kötelezettségei

20. cikk

Információcsere

A Bizottság - a tagállamok és az Ügynökség szükség szerinti közreműködésével - adott esetben a következőket biztosítja:

a) nyilvánosan elérhető információk szolgáltatása az egyezmény céljaival összefüggő közvetlenül alkalmazandó jogszabályokról;

b) vegyi anyag egy vagy több felhasználási módját lényegesen korlátozó intézkedésekre vonatkozó információk közvetlenül vagy a Titkárságon keresztül történő átadása részes feleknek vagy egyéb országoknak.

Az e rendelet szerinti információátadás tekintetében - a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2003. január 28-i 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 13 ) sérelme nélkül - legalább az alábbiak nem minősülnek bizalmasnak:

a) az II. és a IV. mellékletben szereplő információk;

b) a 17. cikk (3) bekezdésében említett biztonsági adatlapon szereplő információk;

c) a vegyi anyag szavatossági határideje;

d) a vegyi anyag gyártási ideje;

e) óvintézkedésekre vonatkozó információk, beleértve a veszélyességi besorolást, a kockázat természetét és a vonatkozó biztonsági útmutatásokat;

f) toxikológiai és ökotoxikológiai tesztek összefoglaló eredményei;

g) a vegyi anyagok eltávolítását követően a csomagolás kezelésére vonatkozó információk.

21. cikk

Technikai segítségnyújtás

A Bizottság, a kijelölt tagállami nemzeti hatóságok és az Ügynökség figyelembe véve különösen a fejlődő országok és az átmeneti gazdaságú országok igényeit, közösen előmozdítják a technikai segítségnyújtást - azon belül a képzést -, hogy kialakuljon a vegyi anyagok egész életciklusa során történő megfelelő kezeléséhez szükséges infrastruktúra, kapacitás és szakértelem.

Különösen abból a célból, hogy az említett országok végre tudják hajtani az egyezményt, elő kell mozdítani a technikai segítségnyújtást a vegyi anyagokra vonatkozó információk átadásával, a szakértőcserék ösztönzésével, a kijelölt nemzeti hatóságok felállításának vagy fennmaradásának támogatásával, valamint a veszélyes peszticidkészítmények azonosításához és a Titkárságnak készülő bejelentések előkészítéséhez szükséges technikai szakismeretek átadásával.

Kívánatos, hogy a Bizottság és a tagállamok tevékenyen részt vegyenek a vegyi anyagok kezelését szolgáló nemzetközi kapacitásépítési tevékenységekben, információkat szolgáltatva azokról a projektekről, amelyeket azért támogatnak vagy finanszíroznak, hogy a fejlődő országokban és az átmeneti gazdaságú országokban javuljon a vegyi anyagok kezelése. A Bizottságnak és a tagállamoknak nem kormányzati szervezetek támogatását is mérlegelniük kell.

22. cikk

Felügyelet és jelentéstétel

23. cikk

A mellékletek aktualizálása

Annak megállapításakor, hogy egy közvetlenül alkalmazandó uniós szintű jogszabály olyan tilalomnak vagy szigorú korlátozásnak minősül-e, amelynek következtében az adott vegyi anyag a 11. cikk szerinti PIC-bejelentést tesz indokolttá, fel kell mérni a jogszabály hatását a "peszticidek" és az "ipari vegyi anyagok" kategóriája szintjén. Ha a közvetlenül alkalmazandó jogszabály az említett kategóriákban tiltja vagy szigorúan korlátozza valamely vegyi anyag használatát, az adott vegyi anyagot az I. melléklet 2. részébe is fel kell venni.

A rendelet technikai fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 26. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el az alábbi intézkedésekre vonatkozóan:

a) valamely vegyi anyagnak a közvetlenül alkalmazandó uniós szintű jogszabálynak megfelelően és az e cikk (2) bekezdése értelmében az I. melléklet 1. és 2. részébe való felvétele, valamint az I. mellékletnek, s ezen belül a már létező bejegyzéseknek a módosítása;

b) valamely, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló, 2004. április 29-i 850/2004/EK rendelet ( 14 ) alá tartozó vegyi anyagnak az V. melléklet 1. részébe való felvétele;

c) valamely, már uniós szintű kiviteli tilalom alá eső vegyi anyagnak az V. melléklet 2. részébe való felvétele;

d) az V. melléklet meglévő bejegyzéseinek módosítása;

e) a II., III., IV. és VI. melléklet módosítása.

24. cikk

Az Ügynökség költségvetése

E rendelet alkalmazásában az Ügynökség bevételei a következőkből származnak:

a) az Európai Unió általános költségvetésében (a Bizottságra vonatkozó szakaszban) előirányzott uniós támogatás;

b) bármely önkéntes tagállami hozzájárulás.

Az Ügynökség az e rendeletből fakadó feladatainak végrehajtását az (1) bekezdésben említett bevételekből fedezi.

25. cikk

Űrlapok és szoftverek az Ügynökség számára történő adatszolgáltatáshoz

Az Ügynökség meghatározza az adatok benyújtásához használandó űrlapokat és szoftvercsomagokat, és azokat internetes oldalain térítésmentesen rendelkezésre bocsátja. A tagállamok és az e rendelet hatálya alá tartozó egyéb részes felek az Ügynökség felé az említett űrlapok és szoftverek segítségével tesznek eleget az ebből a rendeletből eredő adatszolgáltatási kötelezettségeiknek.

26. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

27. cikk

Bizottsági eljárás

28. cikk

Szankciók

A tagállamok megállapítják az e rendeletben előírtak megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek, hogy biztosítsák e rendelkezések helyes végrehajtását. Hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókról kell rendelkezni. A tagállamok 2014. március 1-jéig értesítik a Bizottságot az említett rendelkezésekről, kivéve, ha ezt már a rendelet hatálybalépése előtt megtették, ezenkívül az azokat érintő későbbi módosításokról is minden esetben haladéktalanul értesítést küldenek.

29. cikk

A vegyi anyagok besorolására, címkézésére és csomagolására vonatkozó átmeneti időszak

E rendeletnek az 1272/2008/EK rendeletre vonatkozó hivatkozásai adott esetben az a fenti rendelet 61. cikkében foglaltak értelmében alkalmazandó uniós jogszabályokra történő hivatkozásként, továbbá az abban meghatározott menetrenddel összhangban értelmezendők.

30. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 689/2008/EK rendelet 2014. március 1-jével hatályát veszti.

A 689/2008/EK rendeletre történő hivatkozásokat erre a rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni, a VII. mellékletben foglalt megfelelési táblázatnak megfelelően.

31. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet 2014. március 1-jétől alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A VEGYI ANYAGOK JEGYZÉKE

(a 7. cikkben említettek szerint)

1. RÉSZ

Kiviteli bejelentési kötelezettség alá eső vegyi anyagok jegyzéke

(a 8. cikkben említettek szerint)

Fontos tudni, hogy a 8. cikk (2), (3) és (4) bekezdése szerinti kiviteli bejelentési kötelezettségek nem vonatkoznak az e mellékletben felsorolt azon vegyi anyagokra, amelyek a PIC-eljárás alá tartoznak, feltéve, hogy teljesülnek a 8. cikk (6) bekezdése első albekezdésének b) és c) pontja szerinti feltételek. A könnyebb eligazodás érdekében e melléklet 3. része külön felsorolja ezen vegyi anyagokat, melyeket az alábbi jegyzékben "#" jel különböztet meg.

Fontos tudni azt is, hogy a melléklet e részében felsorolt vegyi anyagok közül azok, amelyek a közvetlenül alkalmazandó uniós jogszabály jellege miatt megfelelnek a PIC-bejelentés követelményeinek, e melléklet 2. részében is szerepelnek. Az alábbi jegyzékben e vegyi anyagokat "+" jel különbözteti meg.

Vegyi anyagCAS-számEK-számKN-kód (*3)Alkategória (*1)Felhasználási korlátozás (*2)Értesítést nem igénylő országok
1-Brómpropán (n-propil-bromid) ()106-94-5203-445-0ex 2903 69 19i(1)-i(2)sr-b
1,1-Diklór-etán75-35-4200-864-0ex 2903 29 00i(2)sr
1,1,1-Triklór-etán71-55-6200-756-3ex 2903 19 00i(2)b
1,1,2-Triklór-etán79-00-5201-166-9ex 2903 19 00i(2)sr
1,1,1,2-Tetraklór-etán630-20-6211-135-1ex 2903 19 00i(2)sr
1,1,2,2-Tetraklór-etán79-34-5201-197-8ex 2903 19 00i(2)sr
1,2-Benzoldikarbonsav, di-C6-8-elágazó láncú alkil-észterek, C7-ben gazdag ()71888-89-6276-158-1ex 2917 34 00i(1)-i(2)sr-b
1,2-Benzoldikarbonsav, di-C7-11-elágazó és egyenes láncú alkil-észterek ()68515-42-4271-084-6ex 2917 34 00i(1)-i(2)sr-b
1,2-Benzoldikarbonsav, dipentil-észter, elágazó és egyenes láncú ()84777-06-0284-032-2ex 2917 34 00i(1)-i(2)sr-b
1,2-Dibróm-etán (etilén-dibromid) ()106-93-4203-444-5ex 2903 62 00p(1)-p(2)b-bLásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen
1,2-Diklór-etán (etilén-diklorid) ()107-06-2203-458-1ex 2903 15 00p(1)-p(2)b-bLásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen
i(2)b
1,3-Diklór-propén (1) ()542-75-6208-826-5ex 2903 29 00p(1)b
(cisz-)1,3-Diklór-propén ((Z)-1,3-diklór-propén)10061-01-5233-195-8ex 2903 29 00p(1)-p(2)b-b
2-Aminobután13952-84-6237-732-7ex 2921 19 99p(1)-p(2)b-b
2-Naftil-amin és sói ()91-59-8
553-00-4
612-52-2
és egyéb
202-080-4
209-030-0
210-313-6
és egyéb
ex 2921 45 00i(1)-i(2)b-b
2-Naftiloxiecetsav ()120-23-0204-380-0ex 2918 99 90p(1)b
2,4-Dinitrotoluol (2,4-DNT) ()121-14-2204-450-0ex 2904 20 00i(1)-i(2)sr-b
2,4,5-T, valamint sói és észterei ()93-76-5
és egyéb
202-273-3
és egyéb
ex 2918 91 00p(1)-p(2)b-bLásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen
Dec-3-én-2-on ()10519-33-2234-059-0ex 2914 19 90p(1)b
4-Aminobifenil (bifenil-4-amin) és sói ()92-67-1
2113-61-3
és egyéb
202-177-1
és egyéb
ex 2921 49 00i(1)-i(2)b-b
4-Nitrobifenil ()92-93-3202-204-7ex 2904 20 00i(1)-i(2)b-b
4,4'-Diamino-difenil-metán (MDA) ()101-77-9202-974-4ex 2921 59 90i(1)-i(2)sr-b
5-Terc-butil-2,4,6-trinitro-m-xilén ()81-15-2201-329-4ex 2904 20 00i(1)-i(2)sr-b
Acefát ()30560-19-1250-241-2ex 2930 90 98p(1)-p(2)b-b
Acetoklór ()34256-82-1251-899-3ex 2924 29 70p(1)b
Acifluorfén50594-66-6256-634-5ex 2918 99 90p(1)-p(2)b-b
Alaklór ()15972-60-8240-110-8ex 2924 25 00p(1)b
Aldikarb ()116-06-3204-123-2ex 2930 80 00p(1)-p(2)b-b
Alfa-cipermetrin67375-30-8ex 2926 90 70p(1)b
Ametrin834-12-8212-634-7ex 2933 69 80p(1)-p(2)b-b
Amitráz ()33089-61-1251-375-4ex 2925 29 00p(1)-p(2)b-b
Amitrol ()61-82-5200-521-5ex 2933 99 80p(1)b
Antrakinon ()84-65-1201-549-0ex 2914 61 00p(1)-p(2)b-b
Arzénvegyületekp(2)sr
Azbesztszálak ():1332-21-4
és egyéb
ex 2524 90 00Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen
Aktinolit ()77536-66-4ex 2524 90 00ib
Antofillit ()77536-67-5ex 2524 90 00ib
Amozit ()12172-73-5ex 2524 90 00ib
Krokidolit ()12001-28-4ex 2524 10 00ib
Tremolit ()77536-68-6ex 2524 90 00ib
Krizotil ()12001-29-5, 132207-32-0ex 2524 90 00ib
Aszulam ()3337-71-1
2302-17-2
222-077-1
218-953-8
ex 2935 90 90p(1)b
Atrazin ()1912-24-9217-617-8ex 2933 69 10p(1)b
Azimszulfuron ()120162-55-2ex 2935 90 90p(1)b
Azinfosz-etil ()2642-71-9220-147-6ex 2933 99 80p(1)-p(2)b-b
Azinfosz-metil ()86-50-0201-676-1ex 2933 92 00p(1)b
Azociklotin ()41083-11-8255-209-1ex 2933 99 80p(1)b
Benalaxil ()71626-11-4275-728-7ex 2924 29 70p(1)b
Benfurakarb ()82560-54-1ex 2932 99 00p(1)b
Benszultap17606-31-4ex 2930 90 98p(1)-p(2)b-b
Benzol (2)71-43-2200-753-7ex 2902 20 00
ex 2707 10 00
i(2)sr
Benzol más anyagok összetevőjeként 0,1 tömegszázalékban vagy annál nagyobb koncentrációban (2)ex 2707 10 00i(2)sr
Benzidin és sói ()
Benzidin-származékok ()
92-87-5
36341-27-2
és egyéb
202-199-1
252-984-8
és egyéb
ex 2921 59 90i(1)-i(2)sr-b
i(2)b
Benzil-butil-ftalát ()85-68-7201-622-7ex 2917 34 00i(1)-i(2)sr-b
Béta-ciflutrin ()1820573-27-0ex 2926 90 70p(1)b
Béta-cipermetrin ()65731-84-2265-898-0ex 2926 90 70p(1)b
Bifentrin ()82657-04-3ex 2916 20 00p(1)-p(2)b-sr
Binapakril ()485-31-4207-612-9ex 2916 16 00p(1)-p(2)b-bLásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen
i(2)b
Bisz(2-metoxietil)-ftalát ()117-82-8204-212-6ex 2917 34 00i(1)-i(2)sr-b
Bisz(pentabrómfenil)-éter (dekabrómdifenil-éter) ()1163-19-5214-604-9ex 2909 30 38i(1)-i(2)sr-b
Bitertanol ()55179-31-2259-513-5ex 2933 99 80p(1)b
Bromadiolon28772-56-7249-205-9ex 2932 20 90p(1)b
Bromoxinil és annak butiril-, heptanoil- és oktanoil-észterei ()1689-84-5
3861-41-4
56634-95-8
1689-99-2
216-882-7
223-374-9
260-300-4
216-885-3
ex 2926 90 70p(1)b
Butralin ()33629-47-9251-607-4ex 2921 49 00p(1)b
Kadmium és vegyületei ()7440-43-9
és egyéb
231-152-8
és egyéb
ex 81 12
és egyéb
i(1)-i(2)sr-sr
Kaduzafosz ()95465-99-9ex 2930 90 98p(1)b
Kalciferol50-14-6200-014-9ex 2936 29 00p(1)b
Kaptafol ()2425-06-1219-363-3ex 2930 80 00p(1)-p(2)b-bLásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen
Karbaril ()63-25-2200-555-0ex 2924 29 70p(1)-p(2)b–b
Karbendazim10605-21-7234-232-0ex 2933 99 80p(1)b
Karbetamid ()16118-49-3240-286-6ex 2924 29 70p(1)b
Karbofurán ()1563-66-2216-353-0ex 2932 99 00p(1)b
Szén-tekraklorid56-23-5200-262-8ex 2903 14 00i(2)b
Karboszulfán ()55285-14-8259-565-9ex 2932 99 00p(1)b
Karboxin ()5234-68-4226-031-1ex 2934 99 90p(1)b
Kartap15263-53-3ex 2930 20 00p(1)-p(2)b-b
Kinometionát2439-01-2219-455-3ex 2934 99 90p(1)-p(2)b-b
Klorát ()7775-09-9
10137-74-3
7783-92-8
és egyéb
231-887-4
233-378-2
232-034-9
és egyéb
ex 2829 11 00
ex 2829 19 00
ex 2843 29 00
p(1)b
Klórdimeform ()6164-98-3228-200-5ex 2925 21 00p(1)-p(2)b-bLásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen
Klórfenapir ()122453-73-0ex 2933 99 80p(1)b
Klórfenvinfosz ()470-90-6207-432-0ex 2919 90 00p(1)-p(2)b-b
Klórmefosz24934-91-6246-538-1ex 2930 90 98p(1)-p(2)b-b
Klórbenzilát ()510-15-6208-110-2ex 2918 18 00p(1)-p(2)b-bLásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen
Kloroform67-66-3200-663-8ex 2903 13 00i(2)b
Klorofén ()120-32-1204-385-8ex 2908 19 00p(2)b
Klórpikrin ()76-06-2200-930-9ex 2904 91 00p(1)b
Klórtalonil ()1897-45-6217-588-1ex 2926 90 70p(1)b
Klórprofam ()101-21-3202-925-7ex 2924 29 70p(1)b
Klórpirifosz ()2921-88-2220-864-4ex 2933 39 99p(1)b
Klórpirifosz-metil ()5598-13-0227-011-5ex 2933 39 99p(1)b
Klórtal-dimetil ()1861-32-1217-464-7ex 2917 39 95p(1)b
Klozolinát ()84332-86-5282-714-4ex 2934 99 90p(1)-p(2)b-b
Kolekalciferol67-97-0200-673-2ex 2936 29 00p(1)b
Cinidon-etil ()142891-20-1ex 2925 19 95p(1)b
Klotianidin ()210880-92-5433-460-1ex 2934 10 00p(1)b
Kumafuril117-52-2204-195-5ex 2932 20 90p(1)-p(2)b-b
Kreozot és a kreozot rokonvegyületei8001-58-9232-287-5ex 2707 91 00
ex 3807 00 90
61789-28-4263-047-8ex 2707 91 00
84650-04-4283-484-8ex 2707 40 00
ex 2707 50 00
90640-84-9292-605-3ex 2707 91 00
65996-91-0266-026-1ex 3807 00 90
ex 2707 99 19
i(2)b
90640-80-5292-602-7ex 2707 99 20
65996-85-2266-019-3ex 2707 99 80
8021-39-4232-419-1ex 3807 00 90
122384-78-5310-191-5ex 3807 00 90
Krimidin535-89-7208-622-6ex 2933 59 95p(1)b
Ciánamid420-04-2206-992-3ex 2853 90 90p(1)b
Ciánazin21725-46-2244-544-9ex 2933 69 80p(1)-p(2)b-b
Cibutrin ()28159-98-0248-872-3ex 2933 69 80p(2)b
Ciklanilid ()113136-77-9419-150-7ex 2924 29 70p(1)b
Ciflutrin ()68359-37-5269-855-7ex 2926 90 70p(1)b
Cihalotrin68085-85-8268-450-2ex 2926 90 70p(1)b
Cihexatin ()13121-70-5236-049-1ex 2931 90 00p(1)b
Ciprokonazol ()94361-06-5ex 2933 99 80p(1)b
DBB (Di-μ-oxo-di-n-butil-ón-hidroxiborán/dioxa-ón-bór-etan-4-ol)75113-37-0401-040-5ex 2931 90 00i(1)b
Dezmedifam ()13684-56-5237-198-5ex 2924 29 70p(1)b
Diarzén-pentaoxid ()1303-28-2215-116-9ex 2811 29 90i(1)-i(2)sr-b
Diazinon ()333-41-5206-373-8ex 2933 59 10p(1)b
Dibutil-ón vegyületek683-18-1
77-58-7
1067-33-0
és egyéb
211-670-0
201-039-8
213-928-8
és egyéb
ex 2931 90 00i(2)sr
Diklobenil ()1194-65-6214-787-5ex 2926 90 70p(1)b
Diklorán ()99-30-9202-746-4ex 2921 42 00p(1)b
Diklórfosz ()62-73-7200-547-7ex 2919 90 00p(1)-p(2)b-b
Didecil-dimetil-ammónium-klorid7173-51-5230-525-2ex 2923 90 00p(1)b
Diizo-butil-ftalát ()84-69-5201-553-2ex 2917 34 00i(1)-i(2)sr-b
Diizopentil-ftalát ()605-50-5210-088-4ex 2917 34 00i(1)-i(2)sr-b
Dimeténamid ()87674-68-8ex 2934 99 90p(1)b
Dimetoát ()60-51-5200-480-3ex 2930 90 98p(1)b
Dinikonazol-M ()83657-18-5ex 2933 99 80p(1)b
Dinitro-orto-krezol (DNOC) és sói (pl. ammóniumsó, káliumsó és nátriumsó) ()534-52-1208-601-1ex 2908 92 00p(1)-p(2)b-bLásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen
2980-64-5221-037-0
5787-96-2
2312-76-7219-007-7
Dinobuton973-21-7213-546-1ex 2920 90 10p(1)-p(2)b-b
Dinoszeb, valamint sói és észterei ()88-85-7
és egyéb
201-861-7
és egyéb
ex 2908 91 00p(1)-p(2)b-bLásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen
ex 2915 36 00i(2)b
Dinoterb ()1420-07-1215-813-8ex 2908 99 00p(1)-p(2)b-b
Dioktil-ón vegyületek3542-36-7
870-08-6
16091-18-2
és egyéb
222-583-2
212-791-1
240-253-6
és egyéb
ex 2931 90 00i(2)sr
Dipentil-ftalát ()131-18-0205-017-9ex 2917 34 00i(1)-i(2)sr-b
Difenil-amin ()122-39-4204-539-4ex 2921 44 00p(1)b
Dikvát, ideértve a dikvát-dibromidot is ()2764-72-9
85-00-7
220-433-0
201-579-4
ex 2933 99 80p(1)b
Diuron ()330-54-1206-354-4ex 2924 21 00p(1)b
DPX KE 459 (flupirszulfuron-metil) ()150315-10-9
144740-54-5
ex 2935 90 90p(1)b
A következők kombinációját tartalmazó porozószerek:ex 3808 99 90p(1)-p(2)b-bLásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen
legalább 7 % benomil,17804-35-2241-775-7ex 2933 99 80
legalább 10 % karbofurán,1563-66-2216-353-0ex 2932 99 00
és legalább 15 % tiram ()137-26-8205-286-2ex 2930 30 00
Empentrin ()54406-48-3259-154-4ex 2916 20 00p(2)b
Epoxikonazol ()135319-73-2
133855-98-8
406-850-2ex 2934 99 90p(1)b
Esbiotrin ()260359-57-7ex 2916 20 00p(2)b
Etalfluralin ()55283-68-6259-564-3ex 2921 43 00p(1)b
Etametszulfuron-metil ()97780-06-8ex 2935 90 90p(1)b
Etion563-12-2209-242-3ex 2930 90 98p(1)-p(2)b-b
Etoprofosz ()13194-48-4236-152-1ex 2930 90 98p(1)b
Etoxiszulfuron ()126801-58-9ex 2933 59 95p(1)b
Etoxikin ()91-53-2202-075-7ex 2933 49 90p(1)b
Etilén-oxid (oxirán) ()75-21-8200-849-9ex 2910 10 00p(1)bLásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen
Etridiazol ()2593-15-9219-991-8ex 2934 99 90p(1)b
Famoxadon ()131807-57-3ex 2934 99 90p(1)b
Fenamidon ()161326-34-7ex 2933 29 90p(1)b
Fenarimol ()60168-88-9262-095-7ex 2933 59 95p(1)b
Fenamifosz ()22224-92-6244-848-1ex 2930 90 98p(1)b
Fenbukonazol ()114369-43-6406-140-2ex 2933 99 80p(1)b
Fenbutatin-oxid ()13356-08-6236-407-7ex 2931 90 00p(1)b
Fenitrotion ()122-14-5204-524-2ex 2920 19 00p(1)b
Fenoxikarb ()72490-01-8276-696-7ex 2924 29 70p(1)-p(2)b-b
Fenpropatrin39515-41-8254-485-0ex 2926 90 70p(1)-p(2)b-b
Fention ()55-38-9200-231-9ex 2930 90 98p(1)sr
Fentin-acetát ()900-95-8212-984-0ex 2931 90 00p(1)-p(2)b-b
Fentin-hidroxid ()76-87-9200-990-6ex 2931 90 00p(1)-p(2)b-b
Fenvalerát51630-58-1257-326-3ex 2926 90 70p(1)b
Ferbam ()14484-64-1238-484-2ex 2930 20 00p(1)-p(2)b-b
Fipronil ()120068-37-3424-610-5ex 2933 19 90p(1)b
Flufenoxuron ()101463-69-8417-680-3ex 2924 21 00p(1)-p(2)b-sr
Fluoracetamid ()640-19-7211-363-1ex 2924 12 00p(1)bLásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen
Flukinkonazol ()136426-54-5411-960-9ex 2933 59 95p(1)b
Flurenol467-69-6207-397-1ex 2918 19 98p(1)-p(2)b-b
Flurprimidol ()56425-91-3ex 2933 59 95p(1)b
Flurtamon ()96525-23-4ex 2932 19 00p(1)b
Furatiokarb65907-30-4265-974-3ex 2932 99 00p(1)-p(2)b-b
Glufozinát, ideértve a glufozinát-ammóniumot is ()51276-47-2
77182-82-2
257-102-5
278-636-5
ex 2931 49 90p(1)b
Guazatin ()108173-90-6
115044-19-4
236-855-3ex 3808 99 90p(1)-p(2)b-b
Hexaklór-etán67-72-1200-666-4ex 2903 19 00i(1)sr
Hexazinon ()51235-04-2257-074-4ex 2933 69 80p(1)-p(2)b-b
Imidakloprid138261-41-3428-040-8ex 2933 39 99p(1)sr
Iminoktadin13516-27-3236-855-3ex 2925 29 00p(1)-p(2)b-b
Indolil-ecetsav ()87-51-4201-748-2ex 2933 99 80p(1)b
Indoxakarb ()173584-44-6
144171-61-9
ex 2934 99 90p(1)b
Iprodion ()36734-19-7253-178-9ex 2933 21 00p(1)b
Izoproturon ()34123-59-6251-835-4ex 2924 21 00p(1)b
Izopirazam ()881685-58-1ex 2933 19 90p(1)b
Izoxation18854-01-8242-624-8ex 2934 99 90p(1)b
Ólom és vegyületei7439-92-1
598-63-0
1319-46-6
7446-14-2
7784-40-9
7758-97-6
1344-37-2
25808-74-6
13424-46-9
301-04-2
7446-27-7
15245-44-0
és egyéb
231-100-4
209-943-4
215-290-6
231-198-9
232-064-2
231-846-0
215-693-7
247-278-1
236-542-1
206-104-4
231-205-5
239-290-0
és egyéb
ex 7801 10 00 , ex 7804 20 00
ex 2836 99 17
ex 3206 49 70
ex 2833 29 60
ex 2842 90 80
ex 2841 50 00
ex 3206 20 00
ex 2826 90 80
ex 2850 00 60
ex 2915 29 00
ex 2835 29 90 , ex 3206 49 70
ex 2908 99 00
i(2)sr
Linuron ()330-55-2206-356-5ex 2928 00 90p(1)b
Lufenuron ()103055-07-8410-690-9ex 2924 21 00p(1)b
Malation121-75-5204-497-7ex 2930 90 98p(2)b
Malein-hidrazid sók, kivéve a kolin-, kálium- és nátriumsót5716-15-4
42489-17-8
36518-59-9
65445-74-1
51137-11-2
és egyéb
227-213-3
255-849-1
253-082-7
265-780-9
és egyéb
ex 2933 99 80p(1)b
Mankozeb ()8018-01-7ex 3808 92 30p(1)b
Maneb ()12427-38-2235-654-8ex 3824 99 93p(1)-p(2)b-b
Mekoprop ()7085-19-0
93-65-2
230-386-8
202-264-4
ex 2918 99 90p(1)b
Higany ()7439-97-6231-106-7ex 2805 40i(1)-i(2)sr-b
Higanyvegyületek, a szervetlen higanyvegyületeket, alkil higanyvegyületeket és alkoxialkil és aril higanyvegyületeket is beleértve, kivéve az V. mellékletben felsorolt higanyvegyületeket ()62-38-4,
26545-49-3
és egyéb
200-532-5,
247-783-7
és egyéb
ex 2852 10 00p(1)-p(2)b-bLásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen
Metam-nátrium137-42-8205-293-0ex 2930 20 00p(2)b
Metamidofosz ()10265-92-6233-606-0ex 2930 80 00p(1)b
Metidation950-37-8213-449-4ex 2934 99 90p(1)-p(2)b-b
Metiokarb ()2032-65-7217-991-2ex 2930 90 98p(1)b
Metomil ()16752-77-5240-815-0ex 2930 90 98p(1)-p(2)b-b
Metil-bromid ()74-83-9200-813-2ex 2903 61 00p(1)-p(2)b-b
Metil-paration () ()298-00-0206-050-1ex 2920 11 00p(1)-p(2)b-bLásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen
Metoszulam ()139528-85-1410-240-1ex 2935 90 30p(1)b
Metoxuron19937-59-8243-433-2ex 2924 21 00p(1)-p(2)b-b
Monokrotofosz ()6923-22-4230-042-7ex 2924 12 00p(1)-p(2)b-bLásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen
Monolinuron1746-81-2217-129-5ex 2928 00 90p(1)b
Monometil-dibróm-difenil-metán,
kereskedelmi neve: DBBT ()
99688-47-8402-210-1ex 2903 99 80i(1)b
Monometil-diklór-difenil-metán,
kereskedelmi neve: Ugilec 121 vagy Ugilec 21 ()
400-140-6ex 2903 99 80i(1)-i(2)b-b
Monometil-tetraklór-difenil metán,
kereskedelmi neve: Ugilec 141 ()
76253-60-6278-404-3ex 2903 99 80i(1)-i(2)b-b
Monuron150-68-5205-766-1ex 2924 21 00p(1)b
Miklobutanil ()88671-89-0410-400-0ex 2933 99 80p(1)b
Naled ()300-76-5206-098-3ex 2919 90 00p(1)-p(2)b-b
Nikotin ()54-11-5200-193-3ex 2939 79 10p(1)b
Nitrofen ()1836-75-5217-406-0ex 2909 30 90p(1)-p(2)b-b
Nonilfenolok C6H4(OH)C9H19 ()25154-52-3 (fenol, nonil-),246-672-0ex 2907 13 00i(1)-i(2)sr-sr
84852-15-3 (fenol, 4-nonil-, elágazó),284-325-5ex 2907 13 00
11066-49-2 (izononilfenol),234-284-4ex 2907 13 00
90481-04-2, (fenol, nonil-, elágazó),291-844-0ex 2907 13 00
104-40-5 (p-nonilfenol)
és egyéb
203-199-4
és egyéb
ex 2907 13 00
Nonilfenol-etoxilátok (C2H4O)nC15H24O ()9016-45-9
26027-38-3
68412-54-4
37205-87-1
127087-87-0
és egyéb
500-024-6
500-045-0
500-209-1
932-337-2
500-315-8
és egyéb
ex 3402 42 00
ex 3907 29 11
ex 3824 99 92
i(1)-i(2)
p(1)-p(2)
sr-sr
b-b
Kereskedelmi forgalomban levő oktabróm-difenil-éter, ideértve:
— a hexabróm-difenil-étert
— a heptabróm-difenil-étert ()
36483-60-0
68928-80-3
253-058-6
273-031-2
ex 3824 88 00
ex 2909 30 38
i(1)-i(2)b-b
Ometoát1113-02-6214-197-8ex 2930 90 98p(1)-p(2)b-b
Ortoszulfamuron ()213464-77-8ex 2933 59 95p(1)b
Oxadiargil ()39807-15-3254-637-6ex 2934 99 90p(1)b
Oxaszulfuron ()144651-06-9ex 2935 90 90p(1)b
Oxidemeton-metil ()301-12-2206-110-7ex 2930 90 98p(1)b
Parakvát ()4685-14-7
1910-42-5
2074-50-2
225-141-7
217-615-7
218-196-3
ex 2933 39 99p(1)b
Paration ()56-38-2200-271-7ex 2920 11 00p(1)-p(2)b-bLásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen
Pebulát1114-71-2214-215-4ex 2930 20 00p(1)-p(2)b-b
Kereskedelmi forgalomban levő pentabróm-difenil-éter, ideértve:
— a tetrabróm-difenil-étert
— a pentabróm-difenil-étert ()
40088-47-9
32534-81-9
254-787-2
251-084-2
ex 2909 30 31
ex 2909 30 38
ex 3824 88 00
i(1)-i(2)b-b
n-Pentil-izopentil-ftalát ()776297-69-9ex 2917 34 00i(1)-i(2)sr-b
Pencikuron ()66063-05-6266-096-3ex 2924 21 00p(1)b
Pentaklór-etán76-01-7200-925-1ex 2903 19 00i(2)sr
Pentaklórfenol, valamint sói és észterei ()87-86-5
és egyéb
201-778-6
és egyéb
ex 2908 11 00
és egyéb
p(1)-p(2)b-srLásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen
Perfluoroktánsav (PFOA), valamint sói és a PFOA-rokon vegyületek ()335-67-1
és egyéb
206-397-9
és egyéb
ex 2915 90 70i(1)-i(2)sr-b
Perfluoroktán-szulfonátok
(PFOS) C8F17SO2X
(X = OH, fémsó (O-M+), halogenid, amid és más származékok, ideértve a polimereket is) ()/ ()
1763-23-1
2795-39-3
70225-14-8
56773-42-3
4151-50-2
57589-85-2
68081-83-4
és egyéb
217-179-8
220-527-1
274-460-8
260-375-3
223-980-3
260-837-4
268-357-7
és egyéb
ex 2904 31 00
ex 2904 34 00
ex 2922 16 00
ex 2923 30 00
ex 2935 20 00
ex 2924 29 70
ex 3824 99 92
i(1)sr
Permetrin52645-53-1258-067-9ex 2916 20 00p(1)b
Forát ()298-02-2206-052-2ex 2930 90 98p(1)b
Foszalon ()2310-17-0218-996-2ex 2934 99 90p(1)b
Foszmet ()732-11-6211-987-4ex 2930 90 98p(1)b
Foszfamidon (1 000 g hatóanyag/l-nél nagyobb koncentrációjú oldható folyadék formájában) ()13171-21-6 (keverék, (E) & (Z) izomerek)
23783-98-4 ((Z)-izomer)
297-99-4 ((E)-izomer)
236-116-5ex 2924 12 00
ex 3808 59 00
p(1)-p(2)b-bLásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen
Pikoxistrobin ()117428-22-5ex 2933 39 99p(1)b
Polibrómozott bifenilek (PBB) a hexabróm-bifenil kivételével ()13654-09-6,
27858-07-7
és egyéb
237-137-2,
248-696-7
és egyéb
ex 2903 99 80i(1)srLásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen
Poliklórozott terfenilek (PCT) ()61788-33-8262-968-2ex 2903 99 80i(1)bLásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen
Prokloráz ()67747-09-5266-994-5ex 2933 29 90p(1)b
Procimidon ()32809-16-8251-233-1ex 2925 19 95p(1)b
Profoxidim ()139001-49-3ex 2934 99 90p(1)b
Propaklór ()1918-16-7217-638-2ex 2924 29 70p(1)b
Propanil ()709-98-8211-914-6ex 2924 29 70p(1)b
Profám122-42-9204-542-0ex 2924 29 70p(1)b
Propargit ()2312-35-8219-006-1ex 2920 90 70p(1)b
Propikonazol60207-90-1262-104-4ex 2934 99 90p(1)b
Propineb ()12071-83-9
9016-72-2
235-134-0ex 2930 20 00p(1)b
Propizoklór ()86763-47-5ex 2924 29 70p(1)b
Pimetrozin ()123312-89-0ex 2933 69 80p(1)b
Pirazofosz ()13457-18-6236-656-1ex 2933 59 95p(1)-p(2)b-b
Kinoxifen ()124495-18-7ex 2933 49 90p(1)b
Kvintozen ()82-68-8201-435-0ex 2904 99 00p(1)-p(2)b-b
Rotenon ()83-79-4201-501-9ex 2932 99 00p(1)b
Szcillirozid507-60-8208-077-4ex 2938 90 90p(1)b
Szimazin ()122-34-9204-535-2ex 2933 69 10p(1)-p(2)b-b
Spirodiklofen ()148477-71-8ex 2932 20 90p(1)b
Sztrichnin57-24-9200-319-7ex 2939 79 90p(1)b
Teknazen ()117-18-0204-178-2ex 2904 99 00p(1)-p(2)b-b
Tepraloxidim ()149979-41-9ex 2932 99 00
ex 3808 93 27
p(1)b
Terbufosz ()13071-79-9235-963-8ex 2930 90 98p(1)-p(2)b-b
Tetraetil-ólom ()78-00-2201-075-4ex 2931 10 00i(1)srLásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen
Tetrametil-ólom ()75-74-1200-897-0ex 2931 10 00i(1)srLásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen
Tallium-szulfát7446-18-6231-201-3ex 2833 29 80p(1)b
Tiakloprid ()111988-49-9ex 2934 10 00p(1)-p(2)b-b
Tiametoxam ()153719-23-4428-650-4ex 2934 10 00p(1)b
Tiobenkarb ()28249-77-6248-924-5ex 2930 20 00p(1)b
Tiociklám31895-22-4250-859-2ex 2934 99 90p(1)-p(2)b-b
Tiodikarb ()59669-26-0261-848-7ex 2930 90 98p(1)b
Tiofanát-metil ()23564-05-8245-740-7ex 2930 90 98p(1)b
Tiram ()137-26-8205-286-2ex 2930 30 00p(1)-p(2)b-sr
Tolilfluanid ()731-27-1211-986-9ex 2930 90 98p(1)b
Triaszulfuron ()82097-50-5ex 2935 90 90p(1)b
Triazofosz24017-47-8245-986-5ex 2933 99 80p(1)-p(2)b-b
Valamennyi tributil-ón vegyület, ideértve a következőket: ()ex 2931 20 00p(2)
i(1)-i(2)
b
sr-sr
Tributil-ón-oxid56-35-9200-268-0
Tributil-ón-fluorid1983-10-4217-847-9
Tributil-ón-metakrilát2155-70-6218-452-4
Tributil-ón-benzoát4342-36-3224-399-8
Tributil-ón-klorid1461-22-9215-958-7
Tributil-ón-linolát24124-25-2246-024-7
Tributil-ón-naftenát85409-17-2287-083-9
és egyébés egyéb
Triklórfon ()52-68-6200-149-3ex 2931 54 00p(1)-p(2)b-b
Triklór-benzol120-82-1204-428-0ex 2903 99 80i(2)sr
Triklozán ()3380-34-5222-182-2ex 2909 50 00p(2)b
Triciklazol ()41814-78-2255-559-5ex 2934 99 90p(1)b
Tridemorf24602-86-6246-347-3ex 2934 99 90p(1)-p(2)b-b
Triflumizol ()68694-11-1ex 2933 29 90p(1)b
Triflumuron ()64628-44-0264-980-3ex 2924 21 00p(1)-p(2)b–b
Trifluralin ()1582-09-8216-428-8ex 2921 43 00p(1)b
Szerves ón(III)vegyületek, kivéve a tributil-ón vegyületeket ()ex 2931 90 00 és egyébp(2)sr
i(2)sr
Trisz(2-klóretil)-foszfát ()115-96-8204-118-5ex 2919 90 00i(1)-i(2)sr-b
Trisz(2,3-dibrómpropil)-foszfát ()126-72-7204-799-9ex 2919 10 00i(1)srLásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen
Trisz(aziridinil)foszfinoxid-(1,1′,1′-foszforiltriaziridin)545-55-1208-892-5ex 2933 99 80i(1)sr
Vamidotion2275-23-2218-894-8ex 2930 90 98p(1)-p(2)b-b
Vinklozolin ()50471-44-8256-599-6ex 2934 99 90p(1)b
Warfarin81-81-2201-377-6ex 2932 20 90p(1)b
Zineb12122-67-7235-180-1ex 3824 99 93
ex 3808 92 30
p(1)b
(*1)
Alkategória: p(1) – a növényvédő szerek csoportjából való peszticid, p(2) – más peszticid, ideértve a biocideket is, i(1) – ipari vegyi anyag szakmai felhasználásra, i(2) – ipari vegyi anyag lakossági felhasználásra. (*2)
Felhasználási korlátozás: sr (severe restriction) – szigorú korlátozás, b (ban) – tilalom (az érintett alkategória vagy alkategóriák tekintetében) az uniós jogszabályok értelmében. (*3)
A kód előtt szereplő „ex” kifejezés arra utal, hogy a „Vegyi anyag” oszlopban jelzett vegyi anyagokon kívül az alszám alá más anyagok is tartozhatnak. (1)
Ez a bejegyzés nem érinti a (cisz-)1,3-diklór-propénra (CAS-szám: 10061-01-5) vonatkozó, már meglévő bejegyzést. (2)
A benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről, valamint a 93/12/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 1998. október 13-i 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 350., 1998.12.28., 58. o.) hatálya alá tartozó üzemanyagok kivételével. (3)
PIC-eljárás alá tartozó vagy részlegesen PIC-eljárás alá tartozó vegyi anyag. (4)
PIC-bejelentés követelményeinek megfelelő vegyi anyag.
CAS-szám = Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat nyilvántartási szám.

2. RÉSZ

A PIC-bejelentés követelményeinek megfelelő vegyi anyagok jegyzéke

(a 11. cikkben említettek szerint)

Ez a jegyzék tartalmazza a PIC-bejelentés követelményeinek megfelelő vegyi anyagokat. Nem szerepelnek benne olyan vegyi anyagok, amelyek már a PIC-eljárás alá tartoznak; ezeket e melléklet 3. része sorolja fel.

Vegyi anyagCAS-számEK-számKN-kód (*3)Kategória (*1)Felhasználási korlátozás (*2)
1-Brómpropán (n-propil-bromid)106-94-5203-445-0ex 2903 69 19isr
1,2-Benzéndikarbonsav, di-C6-8-elágazó láncú alkil-észterek, C7-ben gazdag71888-89-6276-158-1ex 2917 34 00isr
1,2-Benzoldikarbonsav, di-C7-11-elágazó és egyenes láncú alkil-észterek68515-42-4271-084-6ex 2917 34 00isr
1,2-Benzoldikarbonsav, dipentil-észter, elágazó és egyenes láncú84777-06-0284-032-2ex 2917 34 00isr
1,3-Diklór-propén542-75-6208-826-5ex 2903 29 00pb
2-Naftil-amin-(naftalin-2-amin) és sói91-59-8,
553-00-4,
612-52-2
és egyéb
202-080-4,
209-030-0,
210-313-6
és egyéb
ex 2921 45 00ib
2-Naftiloxiecetsav120-23-0204-380-0ex 2918 99 90pb
2,4-Dinitrotoluol (2,4-DNT)121-14-2204-450-0ex 2904 20 00isr
Dec-3-én-2-on10519-33-2234-059-0ex 2914 19 90pb
4-Aminobifenil (bifenil-4-amin) és sói92-67-1
2113-61-3
és egyéb
202-177-1
és egyéb
ex 2921 49 00ib
4-Nitrobifenil92-92-3202-204-7ex 2904 20 00ib
4,4'′-Diamino-difenil-metán (MDA)101-77-9202-974-4ex 2921 59 90isr
5-Terc-butil-2,4,6-trinitro-m-xilén81-15-2201-329-4ex 2904 20 00isr
Acefát30560-19-1250-241-2ex 2930 90 98pb
Acetoklór34256-82-1251-899-3ex 2924 29 70pb
Amitráz33089-61-1251-375-4ex 2925 29 00pb
Amitrol61-82-5200-521-5ex 2933 99 80pb
Antrakinon84-65-1201-549-0ex 2914 61 00pb
Azbesztszálak: Krizolit12001-29-5
132207-32-0
ex 2524 90 00ib
Aszulam3337-71-1
2302-17-2
222-077-1
218-953-8
ex 2935 90 90pb
Atrazin1912-24-9217-617-8ex 2933 69 10pb
Azimszulfuron120162-55-2ex 2935 90 90pb
Azinfosz-etil2642-71-9220-147-6ex 2933 99 80pb
Azociklotin41083-11-8255-209-1ex 2933 99 80pb
Benalaxil71626-11-4275-728-7ex 2924 29 70pb
Benfurakarb82560-54-1ex 2932 99 00pb
Benzidin és sói
Benzidin-származékok
92-87-5
36341-27-2
és egyéb
202-199-1
252-984-8
és egyéb
ex 2921 59 90isr
Benzil-butil-ftalát85-68-7201-622-7ex 2917 34 00isr
Béta-ciflutrin1820573-27-0ex 2926 90 70pb
Béta-cipermetrin65731-84-2265-898-0ex 2926 90 70pb
Bifentrin82657-04-3ex 2916 20 00psr
Bisz(2-metoxietil)-ftalát117-82-8204-212-6ex 2917 34 00isr
Bitertanol55179-31-2259-513-5ex 2933 99 80pb
Bromoxinil és annak butiril-, heptanoil- és oktanoil-észterei1689-84-5
3861-41-4
56634-95-8
1689-99-2
216-882-7
223-374-9
260-300-4
216-885-3
ex 2926 90 70pb
Butralin33629-47-9251-607-4ex 2921 49 00pb
Kadmium és vegyületei7440-43-9
és egyéb
231-152-8
és egyéb
ex 81 12
és egyéb
isr
Kaduzafosz95465-99-9ex 2930 90 98pb
Karbaril63-25-2200-555-0ex 2924 29 70pb
Karbetamid16118-49-3240-286-6ex 2924 29 70pb
Karboszulfán55285-14-8259-565-9ex 2932 99 00pb
Karboxin5234-68-4226-031-1ex 2934 99 90pb
Klorát7775-09-9
10137-74-3
7783-92-8
és egyéb
231-887-4
233-378-2
232-034-9
és egyéb
ex 2829 11 00
ex 2829 19 00
ex 2843 29 00
pb
Klórfenapir122453-73-0ex 2933 99 80psr
Klórfenvinfosz470-90-6207-432-0ex 2919 90 00pb
Klorofén120-32-1204-385-8ex 2908 19 00pb
Klórpikrin76-06-2200-930-9ex 2904 91 00pb
Klórtalonil1897-45-6217-588-1ex 2926 90 70pb
Klórprofam101-21-3202-925-7ex 2924 29 70pb
Klórpirifosz2921-88-2220-864-4ex 2933 39 99pb
Klórpirifosz-metil5598-13-0227-011-5ex 2933 39 99pb
Klórtal-dimetil1861-32-1217-464-7ex 2917 39 95pb
Klozolinát84332-86-5282-714-4ex 2934 99 90pb
Cinidon-etil142891-20-1ex 2925 19 95pb
Klotianidin210880-92-5433-460-1ex 2934 10 00psr
Cibutrin28159-98-0248-872-3ex 2933 69 80pb
Ciklanilid113136-77-9419-150-7ex 2924 29 70pb
Ciflutrin68359-37-5269-855-7ex 2926 90 70psr
Cihexatin13121-70-5236-049-1ex 2931 90 00pb
Ciprokonazol94361-06-5ex 2933 99 80pb
Dezmedifam13684-56-5237-198-5ex 2924 29 70pb
Diarzén-pentaoxid1303-28-2215-116-9ex 2811 29 90isr
Diazinon333-41-5206-373-8ex 2933 59 10psr
Diklobenil1194-65-6214-787-5ex 2926 90 70pb
Diklorán99-30-9202-746-4ex 2921 42 00pb
Diklórfosz62-73-7200-547-7ex 2919 90 00pb
Diizo-butil-ftalát84-69-5201-553-2ex 2917 34 00isr
Diizopentil-ftalát605-50-5210-088-4ex 2917 34 00isr
Dimeténamid87674-68-8ex 2934 99 90pb
Dimetoát60-51-5200-480-3ex 2930 90 98pb
Dinikonazol-M83657-18-5ex 2933 99 80pb
Dinoterb1420-07-1215-813-8ex 2908 99 00pb
Dipentil-ftalát131-18-0205-017-9ex 2917 34 00isr
Difenil-amin122-39-4204-539-4ex 2921 44 00pb
Dikvát, ideértve a dikvát-dibromidot is2764-72-9
85-00-7
220-433-0
201-579-4
ex 2933 99 80pb
Diuron330-54-1206-354-4ex 2924 21 00psr
DPX KE 459 (flupirszulfuron-metil)150315-10-9
144740-54-5
ex 2935 90 90pb
Empentrin54406-48-3259-154-4ex 2916 20 00pb
Epoxikonazol135319-73-2
133855-98-8
406-850-2ex 2934 99 90pb
Esbiotrin260359-57-7ex 2916 20 00pb
Etalfluralin55283-68-6259-564-3ex 2921 43 00pb
Etametszulfuron-metil97780-06-8ex 2935 90 90pb
Etoprofosz13194-48-4236-152-1ex 2930 90 98pb
Etoxiszulfuron126801-58-9ex 2933 59 95pb
Etoxikin91-53-2202-075-7ex 2933 49 90pb
Etridiazol2593-15-9219-991-8ex 2934 99 90pb
Famoxadon131807-57-3ex 2934 99 90pb
Fenamidon161326-34-7ex 2933 29 90pb
Fenarimol60168-88-9262-095-7ex 2933 59 95pb
Fenamifosz22224-92-6244-848-1ex 2930 90 98pb
Fenbukonazol114369-43-6406-140-2ex 2933 99 80pb
Fenbutatin-oxid13356-08-6236-407-7ex 2931 90 00pb
Fenitrotion122-14-5204-524-2ex 2920 19 00psr
Fenoxikarb72490-01-8276-696-7ex 2924 29 70pb
Fention55-38-9200-231-9ex 2930 90 98psr
Fentin-acetát900-95-8212-984-0ex 2931 90 00pb
Fentin-hidroxid76-87-9200-990-6ex 2931 90 00pb
Ferbam14484-64-1238-484-2ex 2930 20 00pb
Fipronil120068-37-3424-610-5ex 2933 19 90psr
Flufenoxuron101463-69-8417-680-3ex 2924 21 00psr
Flukinkonazol136426-54-5411-960-9ex 2933 59 95pb
Flurprimidol56425-91-3ex 2933 59 95pb
Flurtamon96525-23-4ex 2932 19 00pb
Glufozinát, ideértve a glufozinát-ammóniumot is51276-47-2
77182-82-2
257-102-5
278-636-5
ex 2931 49 90pb
Guazatin108173-90-6
115044-19-4
236-855-3ex 3808 99 90pb
Hexazinon51235-04-2257-074-4ex 2933 69 80pb
Indolil-ecetsav87-51-4201-748-2ex 2933 99 80pb
Indoxakarb173584-44-6
144171-61-9
ex 2934 99 90psr
Iprodion36734-19-7253-178-9ex 2933 21 00pb
Izoproturon34123-59-6251-835-4ex 2924 21 00psr
Izopirazam881685-58-1ex 2933 19 90pb
Linuron330-55-2206-356-5ex 2928 00 90pb
Lufenuron103055-07-8410-690-9ex 2924 21 00pb
Mankozeb8018-01-7ex 3808 92 30pb
Maneb12427-38-2235-654-8ex 3824 99 93pb
Mekoprop7085-19-0
93-65-2
230-386-8
202-264-4
ex 2918 99 90pb
Higany7439-97-6231-106-7ex 2805 40isr
Metiokarb2032-65-7217-991-2ex 2930 90 98pb
Metomil16752-77-5240-815-0ex 2930 90 98pb
Metil-bromid74-83-9200-813-2ex 2903 61 00pb
Metil-paration ()298-00-0206-050-1ex 2920 11 00pb
Metoszulam139528-85-1410-240-1ex 2935 90 30pb
Monometil-dibróm-difenil-metán,
kereskedelmi neve: DBBT
99688-47-8401-210-1ex 2903 99 80ib
Monometil-diklór-difenil-metán,
kereskedelmi neve: Ugilec 121 vagy Ugilec 21
400-140-6ex 2903 99 80ib
Monometil-tetraklór-difenil metán,
kereskedelmi neve: Ugilec 141
76253-60-6278-404-3ex 2903 99 80ib
Miklobutanil88671-89-0410-400-0ex 2933 99 80pb
Naled300-76-5206-098-3ex 2919 90 00pb
Nikotin54-11-5200-193-3ex 2939 79 10pb
Nitrofen1836-75-5217-406-0ex 2909 30 90pb
Nonilfenolok C6H4(OH)C9H1925154-52-3 (fenol, nonil-),246-672-0ex 2907 13 00isr
84852-15-3 (fenol, 4-nonil-, elágazó),284-325-5
11066-49-2 (izononilfenol),234-284-4
90481-04-2, (fenol, nonil-, elágazó),291-844-0
104-40-5 (P-nonilfenol)
és egyéb
203-199-4
és egyéb
Nonilfenol-etoxilátok (C2H4O)nC15H24O9016-45-9
26027-38-3
68412-54-4
37205-87-1
127087-87-0
és egyéb
500-024-6
500-045-0
500-209-1
932-337-2
500-315-8
és egyéb
ex 3402 42 00
ex 3907 29 11
ex 3824 99 92
i
p
sr
b
Ortoszulfamuron213464-77-8ex 2933 59 95pb
Oxadiargil39807-15-3254-637-6ex 2934 99 90pb
Oxaszulfuron144651-06-9ex 2935 90 90pb
Oxidemeton-metil301-12-2206-110-7ex 2930 90 98pb
Parakvát4685-14-7
1910-42-5
2074-50-2
225-141-7
217-615-7
218-196-3
ex 2933 39 99pb
n-Pentil-izopentil-ftalát776297-69-9ex 2917 34 00isr
Pencikuron66063-05-6266-096-3ex 2924 21 00pb
Perfluoroktán-szulfonát-származékok (ideértve a polimereket is), kivéve:
Perfluoroktán-szulfonsav, Perfluoroktán-szulfonátok, Perfluoroktán-szulfonamidok, Perfluoroktán-szulfonilok
57589-85-2
68081-83-4
és egyéb
260-837-4
268-357-7
és egyéb
ex 2924 29 70
ex 3824 99 92
isr
Foszalon2310-17-0218-996-2ex 2934 99 90pb
Foszmet732-11-6211-987-4ex 2930 90 98pb
Pikoxistrobin117428-22-5ex 2933 39 99pb
Prokloráz67747-09-5266-994-5ex 2933 29 90pb
Procimidon32809-16-8251-233-1ex 2925 19 95pb
Profoxidim139001-49-3ex 2934 99 90pb
Propaklór1918-16-7217-638-2ex 2924 29 70pb
Propanil709-98-8211-914-6ex 2924 29 70pb
Propargit2312-35-8219-006-1ex 2920 90 70pb
Propineb12071-83-9
9016-72-2
235-134-0ex 2930 20 00pb
Propizoklór86763-47-5ex 2924 29 70pb
Pimetrozin123312-89-0ex 2933 69 80pb
Pirazofosz13457-18-6236-656-1ex 2933 59 95pb
Kinoxifen124495-18-7ex 2933 49 90pb
Kvintozen82-68-8201-435-0ex 2904 99 00pb
Rotenon83-79-4201-501-9ex 2932 99 00psr
Szimazin122-34-9204-535-2ex 2933 69 10pb
Spirodiklofen148477-71-8ex 2932 20 90pb
Teknazen117-18-0204-178-2ex 2904 99 00pb
Tepraloxidim149979-41-9ex 2932 99 00
ex 3808 93 27
pb
Terbufosz13071-79-9235-963-8ex 2930 90 98pb
Tiakloprid111988-49-9ex 2934 10 00pb
Tiametoxam153719-23-4428-650-4ex 2934 10 00psr
Tiobenkarb28249-77-6248-924-5ex 2930 20 00pb
Tiodikarb59669-26-0261-848-7ex 2930 90 98pb
Tiofanát-metil23564-05-8245-740-7ex 2930 90 98pb
Tiram137-26-8205-286-2ex 2930 30 00psr
Tolilfluanid731-27-1211-986-9ex 2930 90 98psr
Triaszulfuron82097-50-5ex 2935 90 90pb
Triklozán3380-34-5222-182-2ex 2909 50 00pb
Triciklazol41814-78-2255-559-5ex 2934 99 90pb
Triflumizol68694-11-1ex 2933 29 90pb
Triflumuron64628-44-0264-980-3ex 2924 21 00pb
Trifluralin1582-09-8216-428-8ex 2921 43 00pb
Szerves ón(III)vegyületek, kivéve a tributil-ón vegyületeketex 2931 90 00 és egyébpsr
Trisz(2-klóretil)-foszfát115-96-8204-118-5ex 2919 90 00isr
Vinklozolin50471-44-8256-599-6ex 2934 99 90pb
(*1)
Kategória: p – peszticid; i – ipari vegyi anyag. (*2)
Felhasználási korlátozás: sr (severe restriction) – szigorú korlátozás, b (ban) – tilalom (az érintett kategória vagy kategóriák tekintetében) az uniós szabályozás értelmében. (*3)
A kód előtt szereplő „ex” kifejezés arra utal, hogy a „Vegyi anyag” oszlopban jelzett vegyi anyagokon kívül az alszám alá más anyagok is tartozhatnak. (1)
PIC-eljárás alá tartozó vagy részlegesen PIC-eljárás alá tartozó vegyi anyag.
CAS-szám = Chemical Abstract Service nyilvántartási szám.

3. RÉSZ

A PIC-eljárás alá tartozó vegyi anyagok jegyzéke

(a 13. és 14. cikkben említettek szerint)

(Az itt szereplő kategóriák megegyeznek az egyezményben említett kategóriákkal)

Vegyi anyagVonatkozó CAS-szám(ok)HR-kód
Tiszta anyag (*2)
HR-kód
Az anyagot tartalmazó keverékek (*2)
Kategória
2,4,5-T, valamint sói és észterei93-76-5 ()ex 2918.91ex 3808.59Peszticid
Alaklór15972-60-8ex 2924.25ex 3808.93Peszticid
Aldikarb116-06-3ex 2930.80ex 3808.91Peszticid
Aldrin (*1)309-00-2ex 2903.82ex 3808.59Peszticid
Azinfosz-metil86-50-0ex 2933.92ex 3808.59Peszticid
Binapakril485-31-4ex 2916.16ex 3808.59Peszticid
Bisz(pentabrómfenil)-éter (dekabrómdifenil-éter)1163-19-52909.303824.99Ipari
Kaptafol2425-06-1ex 2930.80ex 3808.59Peszticid
Karbofurán1563-66-2ex 2932.99ex 3808.91
ex 3808.59
Peszticid
Klórdán (*1)57-74-9ex 2903.82ex 3808.59Peszticid
Klórdimeform6164-98-3ex 2925.21ex 3808.59Peszticid
Klórbenzilát510-15-6ex 2918.18ex 3808.59Peszticid
DDT (*1)50-29-3ex 2903.92ex 3808.59Peszticid
Dieldrin (*1)60-57-1ex 2910.40ex 3808.59Peszticid
Dinitro-orto-krezol (DNOC) és sói (pl. ammóniumsó, káliumsó és nátriumsó)534-52-1
2980-64-5
5787-96-2
2312-76-7
ex 2908.92ex 3808.91
ex 3808.92
ex 3808.93
Peszticid
Dinoszeb, valamint sói és észterei88-85-7 ()ex 2908.91ex 3808.59Peszticid
1,2-Dibróm-etán (EDB)106-93-4ex 2903.62ex 3808.59Peszticid
Endoszulfán (*1)115-29-7ex 2920.30ex 3808.91Peszticid
Etilén-diklorid (1,2-diklór-etán)107-06-2ex 2903.15ex 3808.59Peszticid
Etilén-oxid75-21-8ex 2910.10ex 3808.59
ex 3824.81
Peszticid
Fluoracetamid640-19-7ex 2924.12ex 3808.59Peszticid
HCH (vegyes izomerek) (*1)608-73-1ex 2903.81ex 3808.59Peszticid
Heptaklór (*1)76-44-8ex 2903.82ex 3808.59Peszticid
Hexabróm-ciklododekán (*1)25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8 és egyébex 2903.89Ipari
Hexaklórbenzol (*1)118-74-1ex 2903.92ex 3808.59Peszticid
Lindán (*1)58-89-9ex 2903.81ex 3808.59Peszticid
Higanyvegyületek, a szervetlen higanyvegyületeket, alkil-higanyvegyületeket és alkoxialkil- és aril- higanyvegyületeket is ideértve10112-91-1 21908-53-2 és egyéb
Lásd még: www.pic.int/
ex 2852.10ex 3808.59Peszticid
Metamidofosz10265-92-6ex 2930.80ex 3808.59Peszticid
Monokrotofosz6923-22-4ex 2924.12ex 3808.59Peszticid
Kereskedelmi forgalomban levő oktabróm-difenil-éter, ideértve:ex 3824.88
ex 2909.30
ex 3824.88Ipari
— a hexabróm-difenil-étert (*1)36483-60-0
— a heptabróm-difenil-étert (*1)68928-80-3
Paration56-38-2ex 2920.11ex 3808.59Peszticid
Kereskedelmi forgalomban levő pentabróm-difenil-éter, ideértve:ex 2909.30ex 3824.88Ipari
— a tetrabróm-difenil-étert (*1)40088-47-9
— a pentabróm-difenil-étert (*1)32534-81-9
Pentaklórfenol, valamint sói és észterei (*1)87-86-5 ()ex 2908.11ex 3808.59
ex 3808.91
ex 3808.92
ex 3808.93
ex 3808.94
ex 3808.99
Peszticid
Perfluoroktán-szulfonsav, Perfluoroktán-szulfonátok, Perfluoroktán-szulfonamidok, Perfluoroktán-szulfonilok (*1)1763-23-1
2795-39-3
29457-72-5
29081-56-9
70225-14-8
56773-42-3
251099-16-8
4151-50-2
31506-32-8
1691-99-2
24448-09-7
307-35-7
és egyéb
ex 2904.31
ex 2904.34
ex 2904.33
ex 2904.32
ex 2922.16
ex 2923.30
ex 2923.40
ex 2935.20
ex 2935.10
ex 2935.30
ex 2935.40
ex 2904.36
ex 3824.87Ipari
Forát298-02-2ex 2930.90ex 3808.91Peszticid
Toxafén (*1)8001-35-2ex 3808.59ex 3808.59Peszticid
A következők kombinációját tartalmazó porozószerek:ex 3808.92Kifejezetten veszélyes peszticidkészítmény
legalább 7 % benomil,17804-35-2ex 2933.99
legalább 10 % karbofurán,1563-66-2ex 2932.99
és legalább 15 % tiram137-26-8ex 2930.30
Metil-paration (19,5 % vagy annál magasabb hatóanyagtartalmú emulzióképes koncentráció [EK] és 1,5 % vagy annál magasabb hatóanyagtartalmú por)298-00-0ex 2920.11ex 3808.59Kifejezetten veszélyes peszticidkészítmény
Foszfamidon (1 000 g hatóanyag/l-nél nagyobb koncentrációjú oldható folyadék formájában)13171-21-6 (keverék, (E) & (Z) izomerek)
23783-98-4 ((Z)-izomer)
297-99-4 ((E)-izomer)
ex 2924.12ex 3808.59Kifejezetten veszélyes peszticidkészítmény
Azbesztszálak:ex 2524.10ex 6811.40Ipari
ex 2524.90ex 6812.80
Aktinolit77536-66-4ex 2524.90ex 6812.99
Antofillit77536-67-5ex 2524.90ex 6812.99
Amozit12172-73-5ex 2524.90ex 6812.99
Krokidolit12001-28-4ex 2524.10ex 6812.91
Tremolit77536-68-6ex 2524.90ex 6813.20
Perfluoroktánsav (PFOA), valamint sói és a PFOA-rokon vegyületek335-67-1
és egyéb
2915.90
és egyéb
Ipari
Polibrómozott bifenilek (PBB)Ipari
— (hexa-) (*1)36355-01-8ex 2903.94ex 3824.82
— (okta-)27858-07-7ex 2903.99
— (deka-)13654-09-6ex 2903.99
Poliklórozott bifenilek (PCB) (*1)1336-36-3ex 2903.99ex 3824.82Ipari
Poliklórozott terfenilek (PCT)61788-33-8ex 2903.99ex 3824.82Ipari
Rövid láncú klórozott paraffinok (*1)85535-84-8ex 3824.99Ipari
Tetraetil-ólom78-00-2ex 2931.10ex 3811.11Ipari
Tetrametil-ólom75-74-1ex 2931.10ex 3811.11Ipari
Valamennyi tributil-ón vegyület, ideértve a következőket:ex 2931.20ex 3808.59Peszticid
Ipari
Tributil-ón-oxid56-35-9ex 2931.20ex 3808.59
Tributil-ón-fluorid1983-10-4ex 2931.20ex 3808.92
Tributil-ón-metakrilát2155-70-6ex 2931.20
Tributil-ón-benzoát4342-36-3ex 2931.20
Tributil-ón-klorid1461-22-9ex 2931.20
Tributil-ón-linolát24124-25-2ex 2931.20
Tributil-ón-naftenát85409-17-2ex 2931.20
Triklórfon52-68-6ex 2931.54ex 3808.91Peszticid
Trisz(2,3-dibrómpropil)-foszfát126-72-7ex 2919.10ex 3824.83Ipari
(*1)
Ezek az anyagok kiviteli tilalom alá esnek az e rendelet 15. cikke (2) bekezdésének és V. mellékletének megfelelően. (*2)
A kód előtt szereplő „ex” kifejezés arra utal, hogy a „Vegyi anyag” oszlopban jelzett vegyi anyagokon kívül az alszám alá más anyagok is tartozhatnak. (1)
Csak a kiindulási vegyületek CAS-számai vannak feltüntetve.

II. MELLÉKLET

KIVITELI BEJELENTÉS

Az alábbi információkra van szükség a 8. cikk értelmében:

1. A kivitelre szánt anyag azonosítása: a) megnevezés az Elméleti és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Uniójának (UPAC) nevezéktana szerint; b) más megnevezések (ISO-név, közhasználatú név, kereskedelmi név és rövidítések); c) Einecs-szám és CAS-szám; d) CUS-szám (a vegyi anyagok európai vámügyi jegyzéke szerinti szám) és KN-kód; e) az anyag fő szennyeződései, ha különös fontosságuk van.

2. A kivitelre szánt keverék azonosítása: a) a keverék kereskedelmi neve vagy megnevezése; b) az I. mellékletben felsorolt anyagok mindegyikének százalékos aránya és az 1. pont szerinti részletezése; c) CUS-szám (a vegyi anyagok európai vámügyi jegyzéke szerinti szám) és KN-kód.

3. A kivitelre szánt áru azonosítása: a) az áru kereskedelmi neve vagy megnevezése; b) az I. mellékletben felsorolt anyagok mindegyikének százalékos aránya és az 1. pont szerinti részletezése.

4. A kivitelre vonatkozó információk: a) rendeltetési ország; b) származási ország; c) az idei első kivitel tervezett időpontja; d) az adott vegyi anyagnak az év során a szóban forgó országba exportálni kívánt becsült mennyisége; e) rendeltetési országbeli tervezett felhasználás, ha ismert, beleértve e felhasználásnak az egyezmény szerinti kategóriájára vonatkozó információt; f) az importáló természetes vagy jogi személy neve, címe és más fontos adatai; g) az exportőr neve, címe és más fontos adatai.

5. Kijelölt nemzeti hatóságok: a) az Unión belüli azon kijelölt hatóság neve, címe, telefon- és telexszáma, valamint faxszáma vagy e-mail címe, amelytől további információk szerezhetők be; b) az importáló ország kijelölt hatóságának neve, címe, telefon- és telexszáma, valamint faxszáma vagy e-mail címe.

6. A szükséges óvintézkedésekre vonatkozó információk, beleértve a veszélyességi és a kockázati besorolást, valamint a biztonsági útmutatásokat.

7. A fizikai-kémiai, toxikológiai és ökotoxikológiai jellemzők összefoglalása.

8. A vegyi anyag felhasználása az Unióban: a) szabályozó intézkedés (tilalom vagy szigorú korlátozás) alá eső felhasználások, egyezmény szerinti kategóriák és uniós alkategória (alkategóriák); b) a vegyi anyag azon felhasználásai, amelyek sem szigorú korlátozás, sem tilalom alá nem esnek (az e rendelet I. melléklete szerinti kategóriákról és alkategóriákról van szó) c) az adott vegyi anyagból előállított, importált, exportált, illetőleg felhasznált mennyiség becslése, ha az adat rendelkezésre áll.

9. Információk a vegyi anyagnak való kitettség és a belőle kibocsátott mennyiség csökkentésére irányuló óvintézkedésekről.

10. A jogi korlátozások és indokolásuk összefoglalása.

11. A IV. melléklet 2. pontjának a), c) és d) pontjában meghatározott információk összefoglalása.

12. További információk, amelyeket az exportáló részes fél fontosságuk miatt közöl, valamint a IV. melléklet szerinti olyan további információk, amelyekre az importáló részes fél igényt tart.

III. MELLÉKLET

Információk, amelyeket a tagállamok kijelölt nemzeti hatóságainak a 10. cikkel összhangban be kell nyújtaniuk a bizottsághoz

1. Kimutatás az I. mellékletben felsorolt vegyi anyagok - vegyi anyag, keverék vagy áru formájában történő - kivitelének előző évi mennyiségéről.

a) Kivitel éve.

b) Az alábbi minta szerinti táblázat, amely összefoglalja, hogy - magában, keverék vagy áru formájában - milyen mennyiségben exportáltak vegyi anyagokat. Vegyi anyag Importáló ország Az anyag mennyisége

2. Vegyi anyagokat valamely részes félnek vagy más országnak importáló természetes vagy jogi személyek jegyzéke

Vegyi anyagImportáló országImportáló személyAz importáló személy neve, címe és más fontos adatai

IV. MELLÉKLET

Tilalom vagy szigorú korlátozás alá eső vegyi anyag bejelentése az egyezmény titkárságánál

A 11. CIKK SZERINTI BEJELENTÉSBEN FELTÜNTETENDŐ INFORMÁCIÓK

A bejelentésben szerepelniük kell az alábbiaknak:

1. jellemzők, azonosító adatok és felhasználások a) közhasználatú név; b) kémiai név egy nemzetközileg elfogadott nevezéktan (például az Elméleti és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Uniójának [IUPAC] nevezéktana) szerint, ha ilyen nevezéktan létezik; c) kereskedelmi név és a keverékek neve; d) azonosító számok: a Chemicals Abstract Service-féle szám (CAS-szám) és a harmonizált rendszer szerinti vámtarifaszám, valamint egyéb azonosító számok; e) a veszélyességi besorolásra vonatkozó információ, ha a vegyi anyagra besorolási követelmények vonatkoznak; f) a vegyi anyag felhasználása vagy felhasználásai: - az Unióban, - máshol (ha van erről adat); g) fizikai-kémiai, toxikológiai és ökotoxikológiai jellemzők;

2. a közvetlenül alkalmazandó jogszabály a) a közvetlenül alkalmazandó jogszabállyal kapcsolatos információk: i. a közvetlenül alkalmazandó jogszabály összefoglalása; ii. hivatkozás a közvetlenül alkalmazandó jogszabály szövegére; iii. a közvetlenül alkalmazandó jogszabály hatálybalépésének időpontja; iv. az, hogy a közvetlenül alkalmazandó jogszabályt kockázati vagy veszélyességi értékelés alapján hozták-e meg; ha igen, közölni kell az értékelésre vonatkozó információkat is, beleértve a vonatkozó dokumentáció hivatkozási adatait; v. emberi egészséggel - beleértve a fogyasztók és a dolgozók egészségét is - vagy környezettel kapcsolatos indokok a közvetlenül alkalmazandó jogszabály meghozatalára; vi. azon kockázatok és veszélyek összefoglalása, amelyeknek a vegyi anyag kiteszi az emberi egészséget - beleértve a fogyasztók és a dolgozók egészségét is - vagy a környezetet, és a közvetlenül alkalmazandó jogszabály várható hatása; b) a közvetlenül alkalmazandó jogszabály által érintett kategória vagy kategóriák, továbbá, hogy minden egyes kategória esetében: i. mely felhasználást vagy felhasználásokat tilt a közvetlenül alkalmazandó jogszabály; ii. mely felhasználás maradt megengedett; iii. az adott vegyi anyagból előállított, importált, exportált, illetőleg felhasznált mennyiség becslése, ha az adat rendelkezésre áll; c) az, hogy a közvetlenül alkalmazandó jogszabály - amennyire megállapítható - mennyiben fog várhatóan érinteni más államokat és térségeket; d) további vonatkozó információk, amelyek között szerepelhet: i. a közvetlenül alkalmazandó jogszabály társadalmi-gazdasági hatásainak értékelése; ii. más megoldásokra, például az alábbiakra, és azok viszonylagos kockázataira vonatkozó információk, ha rendelkezésre állnak: - kártevők elleni integrált stratégiák, - ipari eljárások és folyamatok, beleértve a tisztább technológiát.

V. MELLÉKLET

Kiviteli tilalom alá eső vegyi anyagok és áruk

(a 15. cikkben említettek szerint)

1. RÉSZ

A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezmény ( 15 ) szerinti, annak A. és B. mellékletében felsorolt, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok

A kiviteli tilalom alá eső vegyi anyagok/áruk leírásaEsetleges további részletek (például a vegyi anyag neve, EK-száma, CAS-száma stb.)
AldrinEK-szám: 206-215-8
CAS-szám: 309-00-2
KN-kód: ex 2903 82 00
KlórdánEK-szám: 200-349-0
CAS-szám: 57-74-9
KN-kód: ex 2903 82 00
KlórdekonEK-szám: 205-601-3
CAS-szám: 143-50-0
KN-kód: ex 2914 71 00
DikofolEK-szám: 204-082-0
CAS-szám: 115-32-2
KN-kód: ex 2906 29 00
DieldrinEK-szám: 200-484-5
CAS-szám: 60-57-1
KN-kód: ex 2910 40 00
DDT (1,1,1-triklór-2,2-bisz(p-klórfenil)etán)EK-szám: 200-024-3
CAS-szám: 50-29-3
KN-kód: ex 2903 92 00
EndoszulfánEK-szám: 204-079-4
CAS-szám: 115-29-7
KN-kód: 2920 30 00
EndrinEK-szám: 200-775-7
CAS-szám: 72-20-8
KN-kód: ex 2910 50 00
Heptabróm-difenil-éter C12H3Br7OEK-szám: 273-031-2
CAS-szám: 68928-80-3 és egyéb
KN-kód: ex 2909 30 38
HeptaklórEK-szám: 200-962-3
CAS-szám: 76-44-8
KN-kód: ex 2903 82 00
Hexabróm-bifenilEK-szám: 252-994-2
CAS-szám: 36355-01-8
KN-kód: ex 2903 94 00
Hexabróm-ciklododekánEK-szám: 247-148-4, 221-695-9
CAS-szám: 25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8 és egyéb
KN-kód: ex 2903 89 80
Hexabróm-difenil-éter C12H4Br6OEK-szám: 253-058-6
CAS-szám: 36483-60-0 és egyéb
KN-kód: ex 2909 30 38
Hexaklór-benzolEK-szám: 204-273-9
CAS-szám: 118-74-1
KN-kód: ex 2903 92 00
Hexaklór-butadiénEK-szám: 201-765-5
CAS-szám: 87-68-3
KN-kód: ex 2903 29 00
Hexaklór-ciklohexánok, ideértve a lindánt isEK-szám: 200-401-2, 206-270-8, 206-271-3, 210-168-9
CAS-szám: 58-89-9, 319-84-6, 319-85-7, 608-73-1
KN-kód: ex 2903 81 00
MirexEK-szám: 219-196-6
CAS-szám: 2385-85-5
KN-kód: ex 2903 83 00
Pentabróm-difenil-éter C12H5Br5OEK-szám: 251-084-2 és egyéb
CAS-szám: 32534-81-9 és egyéb
KN-kód: ex 2909 30 31
PentaklórbenzolEK-szám: 210-172-0
CAS-szám: 608-93-5
KN-kód: ex 2903 93 00
Pentaklórfenol, valamint sói és észtereiEK-szám: 201-778-6 és egyéb
CAS-szám: 87-86-5 és egyéb
KN-kód: ex 2908 11 00 , ex 2908 19 00 és egyéb
A kiviteli tilalom csak a PFOA-t, valamint sóit és a PFOA-rokon vegyületeket tartalmazó vagy esetlegesen tartalmazó tűzoltóhabokra vonatkozik.Perfluor-oktánsav (PFOA), valamint sói és a PFOA-rokon vegyületekEK-szám: 206-397-9 és egyéb
CAS-szám: 335-67-1 és egyéb
KN-kód: ex 2915 90 70 és egyéb
A kiviteli tilalom nem alkalmazandó a perfluoroktán-szulfonsav (PFOS) és sói, valamint a perfluoroktán-szulfonil-fluorid nem dekoratív, kemény króm(VI)-bevonathoz alkalmazott párátlanítószerek zárt körű rendszerekben történő felhasználása esetén.Perfluoroktán-szulfonsav (PFOS) és sói, valamint perfluoroktán-szulfonil-fluoridEK-szám: 217-179-8, 220-527-1, 274-460-8, 260-375-3 és egyéb
CAS-szám: 1763-23-1, 2795-39-3, 70225-14-8, 56773-42-3 és egyéb
KN-kód: 2904 31 00 , 2904 34 00 , 2922 16 00 , 2923 30 00 és egyéb
Poliklórozott bifenilek (PCB)EK-szám: 215-648-1 és egyéb
CAS-szám: 1336-36-3 és egyéb
KN-kód: ex 2903 99 80
Poliklórozott naftalinokEK-szám: 274-864-4
CAS-szám: 70776-03-3 és egyéb
KN-kód: ex 3824 99 92
Rövid láncú klórozott paraffinokEK-szám: 287-476-5
CAS-szám: 85535-84-8
KN-kód: ex 3824 99 92
Tetrabróm-difenil-éter C12H6Br4OEK-szám: 254-787-2 és egyéb
CAS-szám: 40088-47-9 és egyéb
KN-kód: ex 2909 30 38
A kiviteli tilalom csak azokra az árukra vonatkozik, amelyeknél a tetra-, penta-, hexa-, hepta- és dekabróm-difenil-éter összesített koncentrációja legalább 500 mg/kg.
Az első bekezdéstől eltérve, azok az áruk, amelyekben a koncentráció a dekabróm-difenil-éter magasabb koncentrációja miatt legalább 500 mg/kg, mentesülnek a kiviteli tilalom alól, feltéve, hogy a dekabróm-difenil-éter jelenléte megfelel a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (HL L 169., 2019.6.25., 45. o.).
Tetrabróm-difenil-éterEK-szám: 254-787-2 és egyéb
CAS-szám: 40088-47-9 és egyéb
KN-kód: ex 2909 30 38
Pentabróm-difenil-éterEK-szám: 251-084-2 és egyéb
CAS-szám: 32534-81-9 és egyéb
KN-kód: ex 2909 30 31
Hexabróm-difenil-éterEK-szám: 253-058-6 és egyéb
CAS-szám: 36483-60-0 és egyéb
KN-kód: ex 2909 30 38
Heptabróm-difenil-éterEK-szám: 273-031-2 és egyéb
CAS-szám: 68928-80-3 és egyéb
KN-kód: ex 2909 30 38
Dekabróm-difenil-éterEK-szám: 214-604-9 és egyéb
CAS-szám: 1163-19-5 és egyéb
KN-kód: ex 2909 30 38
ToxafénEK-szám: 232-283-3
CAS-szám: 8001-35-2
KN-kód: ex 3808 59 00

2. RÉSZ

A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezmény szerinti, annak A. és B. mellékletében felsorolt, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagoktól eltérő vegyi anyagok

SzámA kiviteli tilalom alá eső vegyi anyagok/áruk leírása (*1)Esetleges további részletek (például a vegyi anyag neve, EK-száma, CAS-száma stb.)
1.Higanytartalmú fürdőszappanok.KN-kód: ex 3401 11 00 , ex 3401 19 00 , ex 3401 20 10 , ex 3401 20 90 , ex 3401 30 00
2.Fémhigany, valamint a fémhigany és más anyagok keverékei, beleértve a higanyötvözeteket is, amelyek higanykoncentrációja legalább 95 tömegszázalék.CAS-szám: 7439-97-6
EK-szám: 231-106-7
KN-kód: ex 2805 40
3.Az alábbi higanyvegyületek a laboratóriumi léptékű kutatási vagy laboratóriumi elemzési célokra kivitt vegyületek kivételével:
— Cinóberérc;
— Higany(I)-klorid (Cl2Hg2);
— Higany(II)-oxid (HgO);
— Higany-szulfid (HgS);
— Higany(II)-szulfát (HgSO4);
— Higany(II)-nitrát (Hg(NO3)2).
CAS-szám: 10112-91-1, 21908-53-2, 1344-48-5, 7783-35-9, 10045-94-0
EK-szám: 233-307-5, 244-654-7, 215-696-3, 231-992-5, 233-152-3
KN-kód: ex 2852 10 00 , ex 2617 90 00
4.A fémhigany egyéb anyagokkal alkotott valamennyi olyan keveréke, beleértve a higanyötvözeteket is, amely nem tartozik a 2. bejegyzés hatálya alá, valamint a 3. bejegyzés hatálya alá nem tartozó valamennyi higanyvegyület, amennyiben a szóban forgó keverék vagy vegyület kivitele a fémhigany visszanyerése céljából történik.Azon belül:
Higany(I)-szulfát (Hg2SO4, CAS-szám: 7783-36-0), higany(II)-tiocianát (Hg (SCN)2, CAS-szám: 592-85-8), higany(I)-jodid (Hg2I2, CAS-szám: 15385-57-6)
KN-kód: ex 2852 10 00
5.Általános világítási célt szolgáló kompakt fénycsövek (CFL-ek):
a) CFL.i ≤ 30 W, izzónként 2,5 mg-ot meghaladó higanytartalommal;
b) CFL.ni ≤ 30 W, izzónként 3,5 mg-ot meghaladó higanytartalommal.
6.A következő általános világítási célt szolgáló lineáris fénycsövek (LFL-ek):
a) háromsávos foszfor < 60 W, fénycsövenként 5 mg-ot meghaladó higanytartalommal;
b) halofoszfát foszfor ≤ 40 W, fénycsövenként 10 mg-ot meghaladó higanytartalommal.
7.Általános világítási célt szolgáló nagynyomású higanygőzlámpák.
8.Az elektronikus kijelzőkhöz használt következő higanytartalmú hidegkatódos fénycsövek és külső elektródás fénycsövek:
a) rövid (≤ 500 mm), fénycsövenként 3,5 mg-ot meghaladó higanytartalommal;
b) közepes hosszúságú (> 500 mm és ≤ 1 500 mm), fénycsövenként 5 mg-ot meghaladó higanytartalommal;
c) hosszú (>1 500 mm), fénycsövenként 13 mg-ot meghaladó higanytartalommal.
9.Olyan elemek vagy akkumulátorok, amelyek higanytartalma több mint 0,0005 tömegszázalék.
10.Kapcsolók és relék, kivéve a nagyon nagy pontosságú kapacitás- és veszteségmérő hidakat és a nagy rádiófrekvenciás kapcsolókat és reléket olyan felügyeleti és vezérlőműszerekben, amelyek hidankénti, kapcsolónkénti vagy relénkénti maximális higanytartalma 20 mg.
11.Higanyt és higanyvegyületeket tartalmazó kozmetikumok, kivéve a kozmetikai termékekről szóló, 2009 november 30-i 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 342., 2009.12.22., 59. o.) V. mellékletének 16. és 17. bejegyzésében foglalt különleges eseteket.
12.Peszticidek, biocid termékek és helyi alkalmazású fertőtlenítő szerek, amelyek szándékosan hozzáadott higanyt vagy higanyvegyületet tartalmaznak.
13.Az alábbi nem elektronikus mérőeszközök, amelyek szándékosan hozzáadott higanyt vagy higanyvegyületet tartalmaznak:
a) légnyomásmérők;
b) légnedvességmérők;
c) manométerek;
d) hőmérők és egyéb, hőmérésre használt nem elektromos eszközök;
e) vérnyomásmérők;
f) pletizmográfokban használt nyúlásmérők;
g) higanyos piknométerek;
h) a lágyuláspont meghatározására szolgáló higanyos mérőeszközök.
E bejegyzés nem vonatkozik a következő mérőeszközökre:
— nagy méretű berendezésekbe beépített, illetve nagy pontosságú mérésekhez használt nem elektronikus mérőeszközök, amelyek esetében nem áll rendelkezésre megfelelő higanymentes alternatíva,
— 2007. október 3-án 50 évnél régebbi mérőeszközök,
— kulturális vagy történelmi célú kiállításon bemutatásra kerülő mérőeszközök.
(*1)
A kiviteli tilalom nem vonatkozik a hozzáadott higanyt tartalmazó alábbi termékekre:
a) a polgári védelemhez és a katonai célú felhasználásokhoz elengedhetetlen termékek;
b) a kutatáshoz, műszerek kalibrálásához vagy referenciaszabványként szolgáló termékek;
c) olyan kapcsolók és relék, elektronikus kijelzőkhöz használt hidegkatódos fénycsövek és külső elektródás fénycsövek (CCFL-ek és EEFL-ek), valamint olyan mérőeszközök, amelyek nagyobb berendezés valamely komponensét helyettesítik, és a komponens esetében nem áll rendelkezésre az elhasználódott járművekről szóló, 2000 szeptember 18-i 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 269., 2000.10.21., 34. o.) és az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló, 2011 június 8-i 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 174., 2011.7.1., 88. o.) szerinti megvalósítható higanymentes alternatíva.

VI. MELLÉKLET

Az egyezményben részes azon felek jegyzéke, amelyek a PIC-eljárás hatálya alá eső vegyi anyagok tranzitforgalmáról információra tartanak igényt

(a 16. cikkben említettek szerint)

OrszágKért információ

VII. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

A 689/2008/EK rendeletEz a rendelet
1. cikk
1. cikk, (1) bekezdés1. cikk, (1) bekezdés
1. cikk, (2) bekezdés1. cikk, (2) bekezdés
2. cikk
2. cikk, (1) bekezdés2. cikk, (1) bekezdés
2. cikk, (2) bekezdés2. cikk, (2) bekezdés
2. cikk, (3) bekezdés
3. cikk3. cikk
4. cikk4. cikk
5. cikk
5. cikk, (1) bekezdés5. cikk, (1) bekezdés
5. cikk, (2) bekezdés5. cikk, (2) bekezdés
5. cikk, (3) bekezdés5. cikk, (3) bekezdés
6. cikk
6. cikk, (1) bekezdés
6. cikk, (2) bekezdés
7. cikk
6. cikk, (1) bekezdés7. cikk, (1) bekezdés
6. cikk, (2) bekezdés7. cikk, (2) bekezdés
6. cikk, (3) bekezdés7. cikk, (3) bekezdés
8. cikk
7. cikk, (1) bekezdés8. cikk, (1) bekezdés
7. cikk, (2) bekezdés8. cikk, (2) bekezdés
7. cikk, (3) bekezdés8. cikk, (3) bekezdés
7. cikk, (4) bekezdés8. cikk, (4) bekezdés
7. cikk, (5) bekezdés8. cikk, (5) bekezdés
7. cikk, (6) bekezdés8. cikk, (6) bekezdés
7. cikk, (7) bekezdés8. cikk, (7) bekezdés
7. cikk, (8) bekezdés8. cikk, (8) bekezdés
9. cikk
8. cikk, (1) bekezdés9. cikk, (1) bekezdés
8. cikk, (2) bekezdés9. cikk, (2) bekezdés
10. cikk
9. cikk, (1) bekezdés10. cikk, (1) bekezdés
9. cikk, (2) bekezdés10. cikk, (2) bekezdés
9. cikk, (3) bekezdés10. cikk, (3) bekezdés
11. cikk
10. cikk, (1) bekezdés11. cikk, (1) bekezdés
10. cikk, (2) bekezdés11. cikk, (2) bekezdés
10. cikk, (3) bekezdés11. cikk, (3) bekezdés
10. cikk, (4) bekezdés11. cikk, (4) bekezdés
10. cikk, (5) bekezdés11. cikk, (5) bekezdés
10. cikk, (6) bekezdés11. cikk, (6) bekezdés
10. cikk, (7) bekezdés11. cikk, (7) bekezdés
10. cikk, (8) bekezdés11. cikk, (8) bekezdés
11. cikk12. cikk
13. cikk
12. cikk, (1) bekezdés13. cikk, (1) bekezdés
12. cikk, (2) bekezdés13. cikk, (2) bekezdés
12. cikk, (3) bekezdés13. cikk, (3) bekezdés
12. cikk, (4) bekezdés13. cikk, (4) bekezdés
12. cikk, (5) bekezdés13. cikk, (5) bekezdés
12. cikk, (6) bekezdés13. cikk, (6) bekezdés
14. cikk
13. cikk, (1) bekezdés14. cikk, (1) bekezdés
13. cikk, (2) bekezdés14. cikk, (2) bekezdés
13. cikk, (3) bekezdés14. cikk, (3) bekezdés
13. cikk, (4) bekezdés14. cikk, (4) bekezdés
13. cikk, (5) bekezdés14. cikk, (5) bekezdés
13. cikk, (6) bekezdés14. cikk, (6) bekezdés
13. cikk, (7) bekezdés14. cikk, (7) bekezdés
13. cikk, (8) bekezdés14. cikk, (8) bekezdés
13. cikk, (9) bekezdés14. cikk, (9) bekezdés
13. cikk, (10) bekezdés14. cikk, (10) bekezdés
13. cikk, (11) bekezdés14. cikk, (11) bekezdés
15. cikk
14. cikk, (1) bekezdés15. cikk, (1) bekezdés
14. cikk, (2) bekezdés15. cikk, (2) bekezdés
16. cikk
15. cikk, (1) bekezdés16. cikk, (1) bekezdés
15. cikk, (2) bekezdés16. cikk, (2) bekezdés
15. cikk, (3) bekezdés16. cikk, (3) bekezdés
15. cikk, (4) bekezdés16. cikk, (4) bekezdés
17. cikk
16. cikk, (1) bekezdés17. cikk, (1) bekezdés
16. cikk, (2) bekezdés17. cikk, (2) bekezdés
16. cikk, (3) bekezdés17. cikk, (3) bekezdés
16. cikk, (4) bekezdés17. cikk, (4) bekezdés
18. cikk
17. cikk, (1) bekezdés18. cikk, (1) bekezdés
18. cikk, (2) bekezdés
17. cikk, (1) bekezdés18. cikk, (3) bekezdés
19. cikk
17. cikk, (2) bekezdés19. cikk, (1) bekezdés
19. cikk, (2) bekezdés
19. cikk, (3) bekezdés
20. cikk
19. cikk, (1) bekezdés20. cikk, (1) bekezdés
19. cikk, (2) bekezdés20. cikk, (2) bekezdés
19. cikk, (3) bekezdés20. cikk, (3) bekezdés
19. cikk, (3) bekezdés20. cikk, (4) bekezdés
20. cikk21. cikk
22. cikk
21. cikk, (1) bekezdés22. cikk, (1) bekezdés
21. cikk, (2) bekezdés22. cikk, (2) bekezdés
21. cikk, (3) bekezdés22. cikk, (3) bekezdés
23. cikk
22. cikk, (1) bekezdés23. cikk, (1) bekezdés
22. cikk, (2) bekezdés23. cikk, (2) bekezdés
22. cikk, (3) bekezdés23. cikk, (3) bekezdés
22. cikk, (4) bekezdés23. cikk, (4) bekezdés
24. cikk
24. cikk, (1) bekezdés
24. cikk, (2) bekezdés
24. cikk, (3) bekezdés
25. cikk
26. cikk
26. cikk, (1) bekezdés
26. cikk, (2) bekezdés
26. cikk, (3) bekezdés
26. cikk, (4) bekezdés
26. cikk, (5) bekezdés
27. cikk
24. cikk, (1) bekezdés27. cikk, (1) bekezdés
24. cikk, (2) bekezdés27. cikk, (2) bekezdés
18. cikk28. cikk
29. cikk
25. cikk30. cikk
26. cikk31. cikk
I. mellékletI. melléklet
II. mellékletII. melléklet
III. mellékletIII. melléklet
IV. mellékletIV. melléklet
V. mellékletV. melléklet
VI. mellékletVI. melléklet

( 1 ) HL L 22., 2005.1.26., 1. o.

( 2 ) HL L 159., 1996.6.29., 1. o.

( 3 ) HL L 312., 2008.11.22., 3. o.

( 4 ) HL L 134., 2009.5.29., 1. o.

( 5 ) HL L 165., 2004.4.30., 1. o.

( 6 ) HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

( 7 ) HL L 106., 2001.4.17., 1. o.

( 8 ) HL L 311., 2001.11.28., 67. o.

( 9 ) HL L 311., 2001.11.28., 1. o.

( 10 ) HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

( 11 ) HL L 123., 1998.4.24., 1. o.

( 12 ) HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

( 13 ) HL L 41., 2003.2.14., 26. o.

( 14 ) HL L 158., 2004.4.30., 7. o.

( 15 ) HL L 209., 2006.7.31., 3. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32012R0649 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32012R0649&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02012R0649-20231101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02012R0649-20231101&locale=hu

Tartalomjegyzék