273/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet

az egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében,

a 2. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (10) bekezdésében, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298. § (5) bekezdésében,

a 4. alcím tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 51. § (6) bekezdésében,

az 5. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 6. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (4) bekezdésében,

a 7. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (1) bekezdésében,

a 8. alcím és az 1. melléklet tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (2) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása

1. § A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 39/1998. Korm. rendelet) 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Lakhatási támogatás nyújtható a (6) bekezdés b) pontja alapján benyújtott kérelem szerint annak a foglalkoztatás alapjául szolgáló jogviszony létesítését megelőző munkanap álláskeresőként nyilvántartott személynek,

a) akit a foglalkoztatás alapjául szolgáló jogviszony létesítését közvetlenül megelőzően legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartottak,

b) aki olyan legalább hat hónap időtartamra szóló és legalább heti 20 óra munkaidejű munkaviszonyt létesített, amely esetében az állandó lakóhelye és a munkavégzés helye legalább 60 km-re van egymástól,

c) aki nem rendelkezik lakóingatlannal a munkavégzés helyén, valamint olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 60 km-t,

d) aki más foglalkoztatóval létesített munkaviszonyt, mint akivel utoljára munkaviszonyban állt, kivéve, ha a létesített munkaviszonyban a munkavégzés helye eltér az utolsó munkaviszony munkavégzési helyétől,

e) lakhatását a munkavégzés helyén, vagy a c) pontban meghatározott feltételeknek megfelelő településen bérleti jogviszony létesítésével kívánja megoldani, és

f) aki nem részesül a kérelem időpontjában más jogcímen lakhatási vagy közüzemi támogatásban."

2. § (1) A 39/1998. Korm. rendelet 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A 2. és 3. §-ban meghatározott támogatás nyújtásával kapcsolatos eljárása során a járási hivatal figyelembe veszi különösen:

a) az adott térség munkaerő-piaci helyzetét,

b) a munkaadóval való együttműködés tapasztalatait."

(2) A 39/1998. Korm. rendelet 7. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A 4. §-ban meghatározott támogatás nyújtásával kapcsolatos eljárása során a járási hivatal figyelembe veszi különösen

a) a munkaerő-kereslet és -kínálat helyi jellemzőit,

b) a térség foglalkoztatási helyzetét és munkanélküliségi mutatóit,

c) a kérelmező munkához jutási esélyeit az állandó bejelentett lakóhelyén, vagy annak 60 km-es vonzáskörzetében,

d) a kérelmező álláskeresőként eltöltött idejét,

e) a támogatás indokoltságát a kérelmező munkaerő-piaci helyzetének javítása szempontjából."

3. § A 39/1998. Korm. rendelet

a) 4. § (2) bekezdésében az "(1) bekezdés szerinti" szövegrész helyébe az "(1) és (1a) bekezdés szerinti" szöveg,

b) 4. § (2), (2a), (3) bekezdésében az "(1) bekezdés a) pontjában" szövegrész helyébe az "(1) bekezdés a) pontjában és az (1a) bekezdés a) pontjában" szöveg,

c) 4. § (2) bekezdésében az "(1) bekezdés d) pontjában" szövegrész helyébe az "(1) bekezdés d) pontjában és az (1a) bekezdés d) pontjában" szöveg,

d) 4. § (4) bekezdés c) pontjában a "vagy az (1) bekezdés c) pontban" szövegrész helyébe az "az (1) bekezdés c) pontjában vagy az (1a) bekezdés c) pontjában" szöveg,

e) 4. § (5) bekezdésében az "(1) bekezdés c) pontja" szövegrész helyébe az "(1) bekezdés c) pontja és az (1a) bekezdés c) pontja" szöveg,

f) 4. § (7) bekezdés e) pontjában az "(1) bekezdés c) pontjában" szövegrész helyébe az "(1) bekezdés c) pontjában vagy az (1a) bekezdés c) pontjában" szöveg,

g) 4. § (8) bekezdés a) pontjában a "közalkalmazotti jogviszony" szövegrész helyébe a "bírói és igazságügyi szolgálati, ügyészségi szolgálati viszony, közalkalmazotti jogviszony" szöveg

lép.

2. A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

4. § A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 118/2001. Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdése a következő j) és k) pontokkal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"j) közteher:

ja) a kölcsönbeadót a munkabér megfizetésével összefüggésben terhelő mindazon - kedvezményekkel csökkentett - adók, járulékok, hozzájárulások, amelyek alapja a munkabér, és amelyek bevallására és megfizetésére a kölcsönbeadó mint kifizető köteles,

jb) egyszerűsített foglalkoztatás esetén az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efotv.) által meghatározott, a kölcsönbeadót terhelő tételes összeg, vagy

jc) az Efotv. 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján fizetendő összeg;

k) munkaerő-kölcsönzési díj: a munkaerő-kölcsönzési szerződés alapján, a kölcsönzött munkavállaló kikölcsönzésére tekintettel a kölcsönbeadót megillető ellenérték általános forgalmi adó nélkül számított összege."

5. § A 118/2001. Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kölcsönbeadói tevékenység folytatását a kölcsönbeadó székhelye szerint illetékes kormányhivatal nyilvántartásba vétel útján akkor engedélyezi, ha)

"c) a kérelmező a tevékenység gyakorlásához megfelelő irodahelyiséggel rendelkezik,

d) a kérelmező a rendelet által előírt vagyoni biztosíték letétbe helyezését igazolja,"

6. § A 118/2001. Korm. rendelet 4/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4/A. § A magán-munkaközvetítői tevékenység folytatásának feltétele, hogy

a) a magán-munkaközvetítő vagy az általa - legalább heti húsz órában munkaviszony keretében - foglalkoztatott legalább egy személy az 1. számú mellékletben meghatározott végzettséggel vagy szakmai képesítéssel, gyakorlattal rendelkezik,

b) a cégjegyzékbe vagy - ha a működés feltétele más bírósági vagy hatósági nyilvántartásba vétel - az előírt nyilvántartásba bejegyezték, és létesítő okirata a magán-munkaközvetítői tevékenység folytatását tartalmazza,

c) a magán-munkaközvetítő a tevékenység gyakorlásához megfelelő irodahelyiséggel rendelkezik,

d) a magán-munkaközvetítő az e rendelet által előírt letétbe helyezett vagyoni biztosítékkal rendelkezik, és azt megfelelő módon igazolja."

7. § (1) A 118/2001. Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kölcsönbeadói tevékenység folytatásához a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet az e célra rendszeresített elektronikus űrlapon (a továbbiakban: űrlap) keresztül elektronikus úton kell benyújtani a kormányhivatalhoz. Az űrlap tartalmazza

a) a kérelmező szervezet megnevezését, cégjegyzékszámát vagy - ha a működésének feltétele más bírósági vagy hatósági nyilvántartásba vétel - nyilvántartásba vételi számát,

b) a képviseletre jogosult személy(ek) nevét, címét, egyéb elérhetőségét,

c) a kérelmező szervezet nyilatkozatát a tevékenység közhasznúságáról,

d) a kérelmező szervezet nyilatkozatait a 4. § (1) bekezdés b)-d) pontjában foglaltak teljesítéséről."

(2) A 118/2001. Korm. rendelet 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A magán-munkaközvetítő a tevékenység végzésére irányuló szándékát az e célra rendszeresített elektronikus űrlapon (a továbbiakban: űrlap) keresztül elektronikus úton a székhelye szerinti kormányhivatalnak jelenti be. Az űrlap tartalmazza

a) a magán-munkaközvetítő megnevezését, cégjegyzékszámát vagy - ha a működésének feltétele más bírósági vagy hatósági nyilvántartásba vétel - nyilvántartásba vételi számát,

b) a képviseletre jogosult személy(ek) nevét, címét, egyéb elérhetőségét,

c) a magán-munkaközvetítő nyilatkozatát a tevékenység végzésének irányáról, amely

ca) belföldre,

cb) az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) többi tagállamának területére,

cc) az EGT-ről szóló megállapodásban nem részes állam területére vagy

cd) a ca) és cc) alpontban foglaltakra együttesen

irányul,

d) a magán-munkaközvetítő nyilatkozatait a 4/A. § a), c) és d) pontjában foglaltak teljesítéséről."

8. § A 118/2001. Korm. rendelet a következő 9/A. §-sal egészül ki:

"9/A. § (1) A kölcsönbevevő a kölcsönbeadó által nyújtott munkaerő-kölcsönzési szolgáltatásért a munkaerőkölcsönzési szerződés alapján legalább a minimális kölcsönzési díjat köteles megfizetni.

(2) A minimális kölcsönzési díjnál a kölcsönbeadó által nyújtott munkaerő-kölcsönzési szolgáltatásért fizetendő munkaerő-kölcsönzési díjat a kölcsönzött munkavállaló vonatkozásában kell vizsgálni. A minimális kölcsönzési díj egy munkavállaló vonatkozásában nem lehet kevesebb, mint a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendeletben meghatározott minimálbér vagy garantált bérminimum, egyszerűsített foglalkoztatás esetén az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvényben meghatározott minimális bér, valamint az ezeket terhelő közteher együttes összege."

9. § (1) A 118/2001. Korm. rendelet 16. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A kormányhivatal törli a nyilvántartásból

a) a kölcsönbeadót, ha

aa) jogutód nélkül megszűnt,

ab) tevékenysége megszüntetését bejelentette,

ac) az állami adóhatóság törölte a köztartozásmentes adózói adatbázisból,

ad) a 4. § (1) bekezdésében, valamint a 17/F. § (2) és (3) bekezdésében foglalt feltételekkel nem rendelkezik,

ae) a vagyoni biztosítékot az előírt határidőben nem pótolta,

af) a 12. §-ban és a 13. §-ban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének felszólítás ellenére nem, vagy nem az előírt tartalommal tesz eleget, vagy

ag) az új Mt. vagy - az ad)-af) alpontban foglalt kivétellel - e rendelet szabályainak ismételt vagy együttes megszegésével folytatja tevékenységét,

b) a magán-munkaközvetítőt, ha

ba) jogutód nélkül megszűnt,

bb) tevékenysége megszüntetését bejelentette.

(2) A kormányhivatal a magán-munkaközvetítőt eltiltja a tevékenység folytatásától, és egyidejűleg törli a nyilvántartásból, ha

a) a 4/A. §-ban, valamint a 17/F. § (2) és (3) bekezdésében foglalt feltételekkel nem rendelkezik,

b) a vagyoni biztosítékot az előírt határidőben nem pótolta,

c) a 12. §-ban és a 13. §-ban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének felszólítás ellenére nem, vagy nem az előírt tartalommal tesz eleget, vagy

d) az új Mt. vagy - az a)-c) pontban foglalt kivétellel - e rendelet szabályainak ismételt vagy együttes megszegésével folytatja tevékenységét."

(2) A 118/2001. Korm. rendelet 16. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Amennyiben a nyilvántartásból való törlésre az (1) bekezdés a) pont ab), ac) alpontjában vagy b) pont bb) alpontjában foglaltak alapján kerül sor, a kölcsönbeadó vagy a magán-munkaközvetítő legkorábban csak a törlést elrendelő határozat véglegessé válását követő egy év elteltével vehető újra nyilvántartásba.

(2b) Amennyiben a nyilvántartásból való törlésre vagy a tevékenységtől eltiltásra az (1) bekezdés a) pont ad)-ag) alpontjában vagy a (2) bekezdésben foglaltak alapján került sor, a kölcsönbeadó vagy a magán-munkaközvetítő legkorábban csak a törlést vagy eltiltást elrendelő határozat véglegessé válását követő három év elteltével vehető újra nyilvántartásba vagy folytathatja újra tevékenységét."

10. § A 118/2001. Korm. rendelet 17/B. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Közfoglalkoztatásra irányuló munkaerő-kölcsönzési tevékenység engedélyezése esetén)

"a) a 6. és 7. §-t, valamint a 16. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontját nem kell alkalmazni,"

11. § (1) A 118/2001. Korm. rendelet 18. §-a a következő (1g) bekezdéssel egészül ki:

"(1g) E rendeletnek az egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 273/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet 12. § d) pontjával megállapított 6. § (2) bekezdés b) pontját a nyilvántartásba vett kölcsönbeadókra és a folyamatban lévő nyilvántartásba vételi eljárások esetében is alkalmazni kell. A vagyoni letét meghatározott összegre történő kiegészítését a kölcsönbeadó a hatálybalépést követő három hónapon belül a letéti szerződés módosításával igazolja a nyilvántartó kormányhivatal felé."

(2) A 118/2001. Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet

a) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről szóló, 2008. november 19-i 2008/104/EK európai és parlamenti tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja."

12. § A 118/2001. Korm. rendelet

a) 5. § (2) bekezdésében a "4. § (1) bekezdés c) pontjában" szövegrész helyébe a "4. § (1) bekezdés c) pontjában és a 4/A. § c) pontjában" szöveg,

b) 6. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában az "Európai Gazdasági Térség" szövegrész helyébe az "EGT" szöveg,

c) 6. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában az "Európai Gazdasági Térségről" szövegrész helyébe az "EGT-ről" szöveg,

d) 6. § (2) bekezdés b) pontjában a "tízmillió forint" szövegrész helyébe a "tizenötmillió forint" szöveg

lép.

13. § Hatályát veszti a 118/2001. Korm. rendelet

a) 17. § c) pontja,

b) 2. számú melléklete.

3. A szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról szóló 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

14. § Hatályát veszti a szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról szóló 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában az ",és rehabilitációs járadékban nem részesül" szövegrész.

4. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása

15. § Hatályát veszti a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet

a) 2. § d) pontjában a "Magyarország, vagy az Európai Gazdasági Térség állama (a továbbiakban: EGT-állam) területén lévő" szövegrész,

b) 2. § e) pontjában a "Magyarország vagy az EGT-állam területén lévő" szövegrész,

c) 2. § f) pontja.

5. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról szóló 24/2011. (III. 9.) Korm. rendelet módosítása

16. § (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról szóló 24/2011. (III. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 24/2011. Korm. rendelet) 1. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A Kjt. 7. § (2) bekezdésének alkalmazása tekintetében az ágazati szintű reprezentativitás megállapítása során a tankerületi központoknál foglalkoztatott közalkalmazottak létszámát a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere szerint a 85 Oktatás ágazatban, azon belül a 850 Tankerületek közoktatási kódja elnevezésű technikai kód alatt, a tankerületi központok szervezeti egységeként működő köznevelési intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottakra vonatkozó létszámadatok összesítésével kell megállapítani."

(2) A 24/2011. Korm. rendelet 1. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az (1)-(6) bekezdésben foglalt adatokat a 3. § (2) bekezdésében meghatározott igazolás hónapjának első napján közalkalmazotti jogviszonyban álló személyek létszáma alapján kell megállapítani."

17. § A 24/2011. Korm. rendelet 3. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A tankerületi központok szervezeti egységeként működő köznevelési intézményeknél foglalkoztatott szakszervezeti tag közalkalmazottakra vonatkozó létszámadatokat az 1. § (6) bekezdésében foglaltakkal azonos módon kell megállapítani"

18. § A 24/2011. Korm. rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § (1) A 2. és 4. §-ban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségnek a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) honlapján elérhető Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszerben működő "Közalkalmazotti szakszervezeti taglétszám elektronikus adatgyűjtő rendszer"-en (a továbbiakban: MKIR rendszer) keresztül kell eleget tenni.

(2) Az elektronikus úton történő adatszolgáltatás érdekében az MKIR rendszert üzemeltető miniszter az adatszolgáltatásra kötelezettet a bejelentkezésétől számított 5 napon belül elektronikusan, az internetes felület felhasználására jogosító, 8 számjegyből álló, véletlenszerűen generált belépési azonosító kóddal látja el.

(3) Az adatokat legkésőbb a reprezentativitás megállapítása évének május 31. napjáig

a) az adatszolgáltatásra kötelezett

aa) fenntartó,

ab) munkáltatónál működő szakszervezet, szakszervezeti központ a miniszternek elektronikus úton,

b) az adatszolgáltatásra kötelezett munkáltatónál működő szakszervezet, szakszervezeti központ a fenntartónak, önkormányzati fenntartású intézmény esetén az önkormányzat jegyzőjének,

c) a munkáltatónál működő adatszolgáltatásra kötelezett szakszervezet saját felettes szakszervezeti központjának küldi meg.

(4) Az (1)-(3) bekezdéstől eltérően a Magyar Államkincstár

a) a 2. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt adatszolgáltatási kötelezettségét legkésőbb a megállapítás évének március 15. napjáig,

b) a (2) bekezdés b) pontjában rögzített adatszolgáltatási kötelezettségét legkésőbb a megállapítás évének április 20. napjáig

elektronikus adathordozó alkalmazásával teljesíti."

19. § A 24/2011. Korm. rendelet

a) 2. § (2) bekezdés a) pontjában az "OM azonosítóját" szövegrész helyébe az "OM azonosítóját, az intézmény megnevezését, feladatellátási helyének megjelölését, KSH települési azonosítóját, megyekódját" szöveg,

b) 2. § (2) bekezdés b) pontjában a "közalkalmazotti jogviszonyban" szövegrész helyébe a "foglalkoztatottak munkajogi létszámát, valamint ebből a közalkalmazotti jogviszonyban" szöveg,

c) 6. § (1) bekezdésében az "október 31. napjáig" szövegrész helyébe a "június 30. napjáig" szöveg,

d) 8. § (3) bekezdésében a "Kjt. 7. § b) pontjában" szövegrész helyébe a "Kjt. 7. § (1) bekezdés b) pontjában" szöveg,

e) 9. § (1), (2) és (3) bekezdésében az "utolsó napjáig" szövegrész helyébe az "augusztus 31. napjáig" szöveg

lép.

20. § Hatályát veszti a 24/2011. Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdés a) pontjában a "Területi Igazgatósága",

b) 3. § (4) bekezdésében az "a főtevékenysége szerint"

szövegrész.

6. A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása

21. § A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdésében az "öt százalékának" szövegrész helyébe a "tíz százalékának" szöveg lép.

7. Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

22. § Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 320/2014. Korm. rendelet) 4. § (1) bekezdése a következő s) ponttal egészül ki:

(A miniszter munkaerőpiaci feladatkörében)

"s) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet költségvetési támogatásokra vonatkozó szabályai szerint a munkahelyteremtő támogatásról a pályázati eljárás alapján benyújtott támogatási igény alapján mérlegelési jogkörében dönt."

23. § A 320/2014. Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal át nem ruházható hatáskörben a jogszabályban meghatározott illetékességi területén első fokú hatósági jogkört gyakorol)

"e) a pályázati eljárásban a miniszter által hozott döntés figyelembe vételével a munkahelyteremtő támogatásra vonatkozó döntéssel,"

(kapcsolatos ügyekben.)

24. § Hatályát veszti a 320/2014. Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés l) pont la) alpontja.

8. Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről szóló 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

25. § Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről szóló 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 67/2015. Korm. rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

9. Záró rendelkezések

26. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2019. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 22-24. § 2019. március 1-jén lép hatályba.

27. § (1) Az 1-3. §

a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet,

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

(2) A 4-13. §

a) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről szóló, 2008. november 19-i 2008/104/EK európai és parlamenti tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 273/2018. (XII. 20.) Korm. rendelethez

A 67/2015. Korm. rendelet 1. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. Budapest Főváros Kormányhivatala

1.1. III. Kerületi Hivatala

1.1.1. Székhelye: Budapest III.

1.1.2. Illetékesség: I., II., III. kerület

1.2. IV. Kerületi Hivatala

1.2.1. Székhelye: Budapest IV.

1.2.2. Illetékesség: IV., XIV., XV. kerület

1.3. VIII. Kerületi Hivatala

1.3.1. Székhelye: Budapest VIII.

1.3.2. Illetékesség: V., VII., VIII. kerület

1.4. IX. Kerületi Hivatala

1.4.1. Székhelye: Budapest IX.

1.4.2. Illetékesség: IX., XI., XII., XXII. kerület

1.5. IX. Kerületi Hivatala

1.5.1. Székhelye: Budapest IX.

1.5.2. Illetékesség: Fővárosi hajléktalan álláskeresők ügyeinek intézése

1.6. X. Kerületi Hivatala

1.6.1. Székhelye: Budapest X.

1.6.2. Illetékesség: X., XVI., XVII. kerület

1.7. XIII. Kerületi Hivatala

1.7.1. Székhelye: Budapest XIII.

1.7.2. Illetékesség: VI., XIII. kerület, Margitsziget

1.8. XVIII. Kerületi Hivatala

1.8.1. Székhelye: Budapest XVIII.

1.8.2. Illetékesség: XVIII., XIX. kerület

1.9. XX. Kerületi Hivatala

1.9.1. Székhelye: Budapest XX.

1.9.2. Illetékesség: XX., XXIII. kerület

1.10. XXI. Kerületi Hivatala

1.10.1. Székhelye: Budapest XXI.

1.10.2. Illetékesség: XXI. kerület"

Tartalomjegyzék