2010. évi XXIV. törvény

a 2010. évi általános mezőgazdasági összeírásról[1]

1. § (1) A Magyar Köztársaság közigazgatási területén 2010. június 1. eszmei időponttal általános mezőgazdasági összeírást (a továbbiakban: összeírás) kell végrehajtani.

(2) A gazdaságszerkezeti felmérésekről és a mezőgazdasági termelési módszereket vizsgáló felmérésről, valamint az 571/88/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1166/2008/EK rendelet (a továbbiakban: 1166/2008/EK rendelet) szerinti földterület, munkaerő felhasználás és mezőgazdasági termelési módszerek mutatói az (1) bekezdésben meghatározott eszmei időpontot megelőző 12 hónapra vonatkoznak.

2. § E törvény alkalmazásában

a) gazdaság: a 1166/2008/EK rendelet 2. cikk a) pontjában meghatározott egység, ideértve a mezőgazdasági szolgáltatást nyújtó egységet is,

b) gazdálkodó: az a természetes személy, természetes személyek csoportja, vagy jogi személy, akinek a felelősségére, és neve alatt működtetik a gazdaságot, és aki jogilag és gazdaságilag felelős a gazdaságért, tehát a gazdaság gazdálkodási kockázatait viseli,

c) gazdasághoz tartozók: a család, illetve háztartás tagjai, akik általában a gazdálkodó háztartásában élnek, vagy máshol élnek, de a gazdaságban mezőgazdasági munkát végeznek,

d) háztartás: olyan személyek összessége, akik függetlenül a rokoni kapcsolatoktól közös jövedelmi, illetve fogyasztói közösséget képeznek, folyamatos életviteli költségeiket részben vagy egészben közösen viselik,

e) termőterület: a szántó, konyhakert, gyümölcsös, szőlő, rét, legelő (gyep), erdő, nádas és halastó művelési módnak meg fele lően hasznosított földterület,

f) mezőgazdasági termelési módszerek:

fa) a földhasználattal kapcsolatban: talajművelési, talajvédelmi eljárások, tájképi és agrotechnikai jellemzők,

fb) az állattartással kapcsolatban: legeltetési, tartási, gondozási, trágyatárolási és kezelési technológiák, jellemzők,

g) mezőgazdasági szolgáltatás: az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 20-i, a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev.2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló 1893/2006/EK rendelete szerint a 01.6 "Mezőgazdasági, betakarítást követő szolgáltatás" gazdasági tevékenységi körbe sorolt tevékenységek,

h) gazdasági aktivitás: olyan statisztikai mutató, amely meghatározza, hogy a személy milyen módon vesz részt a társadalmi munkamegosztásban, rendelkezik-e saját jövedelemmel vagy sem, illetve jövedelmét munkával vagy egyéb módon szerzi.

3. § (1) A törvény hatálya azon gazdaságra és a gazdasághoz tartozókra terjed ki, amely gazdaság csak mezőgazdasági szolgáltatást végez, vagy melynek az összeírás eszmei időpontjában

a) összes termőterülete 1500 m2 vagy több,

b) összes gyümölcsös- és szőlőterülete 500 m2 vagy több,

c) üvegház vagy más védőtakarás alatti termesztő területe 100 m2 vagy több,

d) mezőgazdasági haszonállat állománya legalább

da) egy nagyobb haszonállat (szarvasmarha, sertés, ló, juh, kecske, bivaly, strucc),

db) 50 tyúk, illetve más baromfi (liba, kacsa, pulyka, gyöngyös),

dc) 25 házinyúl, 25 prémes állat vagy 25 húsgalamb, vagy

dd) 5 méhcsalád.

(2) Az adatszolgáltatásra kötelezett az összeírás tekintetében a gazdálkodó vagy az általa meghatalmazott személy.

4. § A törvény keretében összeírandó adatok a következők:

a) a gazdaság azonosító adatai: név (cégnév), lakcím (székhely), a gazdaság helye (a 1166/2008/EK rendeletnek megfelelően);

b) a termelés célja;

c) a gazdaságban munkát végzők foglalkoztatási jellemzői (nem, munkaidő, alkalmazotti státusz);

d) a gazdasághoz tartozók neme, életkora, mezőgazdasági jellegű iskolai végzettsége, gazdasági aktivitása, jövedelemszerző tevékenysége;

e) a gazdaság földterületének nagysága, a földhasználat jogcímei, a földhasználat művelési ágak szerinti jellemzői;

f) a gazdaság növénytermesztésének jellemzői;

g) a gazdaság állatállománya kor és ivar szerint;

h) a megújulóenergia-termelés berendezései;

i) a gazdaság egyéb, nem mezőgazdasági jellegű tevékenységei;

j) az alkalmazott mezőgazdasági termelési módszerek.

5. § (1) Az összeírás végrehajtása a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) feladata. Az adatok és az összeírás végrehajtásáról szóló statisztikai módszertani jelentésnek az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala felé történő továbbításáért a KSH a felelős.

(2) Az összeírás teljes körűségének biztosítása érdekében jelen törvény hatálybalépését követő 15 napon belül

a) a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a 2008. évre vonatkozó területalapú támogatást igénybevevők,

b) a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv

ba) az a) pontban átvételre kerülő adatállományban nem szereplő, de a földhasználati-nyilvántartásban szereplő földhasználók, illetve

bb) az a) és a ba) pontban átvételre kerülő adatállományban nem szereplő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti termőterület-tulajdonosok,

c) a biogazdálkodás hatósági kontrollját és tanúsítását végző szervezetek a biogazdálkodást folytatók,

d) a hegyközségi nyilvántartást vezető szervezet a nyilvántartásában szereplő szőlőtermesztők név- és lakcímadatait a KSH-nak átadja.

(3) Az összeírás információigényének kielégítésére a 2011. év folyamán

a) a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a nyilvántartásában szereplő, 2010. évben területalapú támogatásban részesült használatában lévő, támogatásra jogosító összes területre, ezen belül - hektárban -a gazdaságilag nem hasznosított ugaroltatott szántóra és a nem hasznosított gyepterületre, valamint az energianövények termelésére használt területre, továbbá - jogcímenként - a 2008-2010 év között igénybevett vidékfejlesztési támogatásokra vonatkozó adatokat,

b) a biogazdálkodás hatósági kontrollját és tanúsítását végző szervezetek a biogazdálkodásba bevont területre és állatállományra vonatkozó adatokat,

c) a hegyközségi nyilvántartást vezető szervezet a nyilvántartásában szereplő minőségi borszőlőterület adatokat a KSH-nak egyedi azonosításra alkalmas módon átadja.

(4) A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv e törvény hatálya alá tartozó adatszolgáltatása során - a (3) bekezdésben előírt egyedi azonosítás biztosítása érdekében - a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 23. § (4) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.

(5) Az átvett és az összeírás során gyűjtött adatok a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény rendelkezései szerint kizárólag statisztikai célra használhatóak. A KSH a gazdaságregiszterek aktualizálása keretében csak a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott adatokat kezelheti az ott meghatározott célból.

6. § (1) E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E törvény a gazdaságszerkezeti felmérésekről és a mezőgazdasági termelési módszereket vizsgáló felmérésről, valamint az 571/88/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1166/2008/EK rendeletének, az állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és 93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 1165/2008/EK rendeletének, valamint a növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2009/543/EK rendeletének való megfelelést szolgálja.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Katona Béla s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2010. február 15-i ülésnapján fogadta el.