371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjáról

A Kormány a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 4. § (6) bekezdésében, és a 78. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 35. cikk (3) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya

a)[1] a költségvetési szervekre és a velük

aa) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) szerinti,

ab) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) szerinti,

ac) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996.évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) szerinti,

ad) a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjainak jogállásáról szóló 2001.évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) szerinti,

ae) az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) szerinti,

af) a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Üjv.) szerinti,

ag) a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti, valamint

ah) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 66/G. §-a szerinti hivatásos nevelőszülői jogviszonyban állókra és

b) az egyházak közcélú - egészségügyi, oktatási, szociális, közművelődési, sport és karitatív - tevékenységet folytató, nem költségvetési szervként működő intézményeire (a továbbiakban: egyházi foglalkoztatóra), és a velük

ba) az Mt. szerinti munkaviszonyban állókra, valamint

bb) a Gyvt. 66/G. §-a szerinti hivatásos nevelőszülői jogviszonyban álló hivatásos nevelőszülőkre

terjed ki, (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott).

2. § (1) A foglalkoztatott a 2011-2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációra (a továbbiakban: kompenzáció) a 2012. év hónapjaira járó illetményének kifizetésével egyidejűleg, a 2011. december 31-én fennálló - 1. § szerinti - jogviszonya alapján havonta a (2)-(14) bekezdésben foglalt feltételekkel jogosult.

(2) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével az 1. melléklet szerinti kompenzációra jogosult az a foglalkoztatott, aki a 9. § szerinti nyilatkozata alapján a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre nem jogosult és jogviszonya 2010. december 31-én a rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval fennállt és azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített.

(3) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 2. melléklet szerinti kompenzációra jogosult az a foglalkoztatott, aki a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre nem jogosult és jogviszonya 2010. december 31-én a rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval nem állt fenn és 2012-ben munkavégzésre irányuló jogviszonyt kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített.

(4)[2] A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 3. melléklet szerinti kompenzációra jogosult az a foglalkoztatott, aki a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre egy kedvezményezett eltartott után jogosult, az eltartottak száma három főnél kevesebb, továbbá nincs házas-, vagy élettársa, vagy házas-, vagy élettársa nem e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval áll jogviszonyban.

(5)[3] A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 4. melléklet szerinti kompenzációra jogosult az a foglalkoztatott, aki a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre két kedvezményezett eltartott után jogosult, az eltartottak száma három főnél kevesebb, továbbá nincs házas-, vagy élettársa, vagy házas-, vagy élettársa nem e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval áll jogviszonyban.

(6) Azon házas- vagy élettársak esetében, akik a 9. § szerinti nyilatkozatuk alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre egy kedvezményezett eltartott után jogosultak, az eltartottak száma három főnél kevesebb, és mindketten e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval állnak jogviszonyban

a) az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye alacsonyabb, mint házas- vagy élettársa tárgyhavi illetménye a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 2. melléklet,

b) az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye magasabb, mint házas- vagy élettársa tárgyhavi illetménye a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 3. melléklet

szerinti kompenzációra jogosult.

(7) Azon házas- vagy élettársak esetében, akik a 9. § szerinti nyilatkozatuk alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre két kedvezményezett eltartott után jogosultak, az eltartottak száma három főnél kevesebb, és mindketten e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval állnak jogviszonyban és

a) legalább egyikük tárgyhavi illetménye alacsonyabb, mint 109 000 forint és kettejük tárgyhavi illetménye közötti különbség nagyobb vagy egyenlő, mint 50 000 forint,

aa) az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye alacsonyabb, mint házas- vagy élettársa tárgyhavi illetménye a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 2. melléklet,

ab) az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye magasabb, mint házas- vagy élettársa tárgyhavi illetménye a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 4. melléklet

szerinti kompenzációra jogosult,

b) mindkettőjük tárgyhavi illetménye magasabb vagy egyenlő, mint 109 000 forint a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 3. melléklet szerinti,

c) kettejük tárgyhavi illetménye közötti különbség kisebb, mint 50 000 forint - függetlenül a tárgyhavi illetményüktől -, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 3. melléklet szerinti

kompenzációra jogosult.

(8)[4] Az a foglalkoztatott, akinek a jogviszonya 2010. december 31-én e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval fennállt, azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye

a) 2,29%-ának megfelelő - 100 forintra kerekített összegű - kompenzációra jogosult, amennyiben a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre

aa) egy, két vagy három kedvezményezett eltartott után jogosult, az eltartottak száma eléri vagy meghaladja a három főt és a tárgyhónap első napján érvényes illetménye nem éri el a 135 000 forintot,

ab) négy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult és a tárgyhónap első napján érvényes illetménye nem éri el a 135 000 forintnak a három feletti kedvezményezett eltartottak száma és a20 000 forint szorzatával növelt összegét,

b) 1,53%-ának megfelelő - 100 forintra kerekített összegű - kompenzációra jogosult, amennyiben a9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre egy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult úgy, hogy az eltartottak száma eléri vagy meghaladja a három főt és tárgyhónap első napján érvényes illetménye meghaladja az a) pont szerinti illetményhatárt, de nem haladja meg a 216 700 forintot.

(9) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye 1,53%-ának megfelelő - 100 forintra kerekített összegű - kompenzációra jogosult az a foglalkoztatott, akinek jogviszonya 2010. december 31-én a rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval nem állt fenn és 2012-ben munkavégzésre irányuló jogviszonyt kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített, és aki a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre egy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult úgy, hogy az eltartottak száma eléri vagy meghaladja a három főt, és a tárgyhónap első napján érvényes illetménye nem haladja meg a 216 700 forintot.

(10) A (2)-(9) bekezdés szerinti kompenzáció összegét legfeljebb nulla összegig csökkenteni kell a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet, valamint a 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében végrehajtott illetményemelés 100 forintra kerekített összegével.

(11) Az 1. § szerinti jogviszony hóközi létesítése, illetve megszűnése esetén a foglalkoztatott a törthónapra a (2)-(9) bekezdés szerinti kompenzáció 100 forintra kerekített időarányos részére jogosult.

(12) Az 1. § szerinti jogviszonyok közül egyidejűleg több jogviszonyban álló foglalkoztatott a teljes munkaidős jogviszonyában jogosult a kompenzációra. Az 1. § szerinti teljes munkaidős jogviszony hiányában az időben legkorábban keletkezett jogviszonyban jár a kompenzáció.

(13) Nem jogosult kompenzációra a foglalkoztatott a fizetés nélküli szabadság, valamint az egész napos igazolatlan távollét időtartamára. A kompenzáció emiatt kieső összegét a tárgyhónapban kieső munkanapok számának a foglalkoztatott munkarendje szerinti, a tárgyhónap egészére megállapított munkanapok számához viszonyított arányában, 100 forintra kerekítve kell megállapítani. A munkanapok számába be kell számítani a fizetett munkaszüneti napokat is.

(14) Az a foglalkoztatott, akinek az 1. § szerinti jogviszonya 2012. évben keletkezett és 2012. január 1-je és e jogviszony létrejötte között kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval állt munkavégzésre irányuló jogviszonyban, a (2)-(13) bekezdés alkalmazásával jogosult a kompenzációra.

(15)[5] A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény alapján terhességi-gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációjára vonatkozó előírásokat a terhességi-gyermekágyi segélyben és gyermekgondozási díjban részesülők számára nyújtott jövedelempótlékról szóló kormányrendelet tartalmazza.

3. § (1) A 2. § vonatkozásában illetményként kell figyelembe venni:

a) a Kjt. 66. és 79/E. §-a szerinti illetményt (beleértve a garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése alapján megállapított illetményrészt is), továbbá a közalkalmazott számára a Kjt. 70-75. §-a alapján megállapított illetménypótlékot,

b)[6]

c)[7]

d) a Hszt. 112. §-a szerinti távolléti díjalapját képező illetményt,

e) a Hjt. 123. §-a szerinti távolléti díjalapját képező illetményt,

f) az Iasz. 96. § (1) bekezdése szerinti - a 102. § (2) bekezdése szerinti illetményeltérítés figyelembevételével számított - illetményt,

g) az Üjv. 59. § (2) bekezdése, 114. § (1) bekezdése és a 135. § (1) bekezdése szerinti - a 116. § és a 139. § (2) bekezdése szerinti illetményeltérítés figyelembevételével számított - illetményt,

h) az Mt. hatálya alá tartozó, az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél, és az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalánál és költségvetési szerveinél foglalkoztatott munkavállalók személyi alapbérét és rendszeres bérpótlékait,

i) a Gyvt. 66/L. §-a szerinti hivatásos nevelőszülői díjat,

j)[8] a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004.évi CXXII. törvény 4. § (4) bekezdés szerinti juttatást, valamint

k)[9] a Kttv. 131. § (2) bekezdése szerinti - a 133. § (3) bekezdése szerinti illetményeltérítés figyelembevételével számított - illetményt.

(2) A kompenzáció a személyi jövedelemadó-előleg megállapításánál nem rendszeres jövedelemnek minősül, és a költségvetési rend szerint egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásként kell elszámolni. A kifizetés a statisztikai elszámolásokban a szociális költségek között kerül figyelembe vételre.

4. § (1)[10] A központi költségvetés a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 4. § (1) bekezdésében megjelölt céltartalék terhére az e rendeletben meghatározottak szerint biztosít fedezetet (a továbbiakban: támogatás)

a) a (3) bekezdés szerinti kivétellel a központi, a társadalombiztosítási, a köztestületi, az országos nemzetiségi önkormányzat hivatala, és költségvetési szervei (a továbbiakban együtt: központi költségvetési szerv),

b) a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok, valamint a többcélú kistérségi társulások (a továbbiakban együtt: helyi önkormányzat), valamint

c) az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményei

részére az e rendelet alapján járó kompenzáció és annak járulékai kifizetéséhez.

(2) Az országos nemzetiségi önkormányzatot megillető támogatásról a Nemzeti Erőforrás Minisztérium szolgáltat adatot.

(3) A központi költségvetési szervek esetében nem vehető igénybe a támogatás a részben vagy egészben külön - ide nem értve az európai uniós forrás terhére finanszírozott - feladat ellátására kötött szerződésből származó bevétel terhére foglalkoztatottak után.

(4) Az e rendelet alapján igénybe vett támogatás kizárólag a foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjára használható fel, más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.

5. § (1) A központi költségvetési szerveknél a támogatás megállapítása a költségvetési szerv által várhatóan ténylegesen kifizetésre kerülő - a Nemzetgazdasági Minisztérium által február hónapban felmért - összeg alapján történik. A támogatás rendelkezésre bocsátásáról a Kormány határozatban intézkedik.

(2) Az (1) bekezdés alapján igénybe vett támogatással 2012. november 30-ig el kell számolni, mely intézkedést a nemzetgazdasági miniszter készíti elő.

(3) Amennyiben a költségvetési szerv az elszámolást követően állapít meg visszafizetési kötelezettséget, azt a 2012. évi előirányzat-maradvány elszámolás keretében kell teljesíteni.

(4) A támogatás folyósítása és elszámolása tekintetében az országos nemzetiségi önkormányzat és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatási szerződést köt az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalánál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottakat megillető kompenzáció biztosításáról.

6. § (1)[11] A Belügyminisztérium utalványozása alapján a Magyar Államkincstár a helyi önkormányzatok részére - a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezet terhére - a nettó finanszírozás keretében a kifizetés hónapjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 6. melléklete szerinti napon elszámolja a kifizetett havi kompenzációnak a munkáltatót terhelő, közterheket magában foglaló bruttó összegét

a) az OEP által finanszírozott helyi önkormányzati költségvetési szervek,

b) az a) pontba nem tartozó helyi önkormányzati költségvetési szervek

foglalkoztatottjaira vonatkozóan.

(2) A Belügyminisztérium utalványozása alapján a Magyar Államkincstár a helyi önkormányzatok részére a nettó finanszírozás keretében a 2012. január hónap után járó kompenzáció kifizetéséhez január 31-én előleget számol el. Az előleg elszámolására a 2012. december havi nettó finanszírozás keretében kerül sor.

(3)[12] A 2012. december hónap után járó kompenzáció elszámolása a 2013. évi költségvetés terhére történik.

(4) Az Ávr. 139. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltatónak minősülő költségvetési szervek részére megállapított kompenzációt a helyi önkormányzat soron kívül továbbítja.

(5) A helyi önkormányzat az általa fenntartott, központosított illetményszámfejtést nem igénylő költségvetési szervére és munkavállalóira vonatkozóan a 6. melléklet szerint szolgáltat adatot

a) a január havi előleg folyósításához a decemberi illetmény alapján számított kompenzációról január 5-éig,

b) a kifizetés hónapjának 4-éig a kifizetett havi kompenzáció összegéről.

(6) A helyi önkormányzat által fenntartott központosított illetményszámfejtést igénylő költségvetési szervére és munkavállalóira vonatkozóan a központosított illetmény-számfejtési rendszer szolgáltat adatot az előleg és a támogatás kifizetéséhez.

(7) A Magyar Államkincstár Igazgatósága a kifizetés hónapjának 5-éig a Belügyminisztérium részére a 7. melléklet szerint, az (1) bekezdés szerinti elszámoláshoz - a nettó finanszírozással egyidejűleg - a helyi önkormányzat részére a 8. melléklet szerint szolgáltat adatot.

7. § (1) Támogatásra az 1. § b) pontjában meghatározott egyházi fenntartású intézmény az egyházon és az egyházi fenntartón keresztül jogosult. A támogatás folyósítása és elszámolása tekintetében a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatási szerződést köt az egyházak közcélú tevékenységet ellátó intézményeit fenntartó egyházakkal. A támogatási összeget a Nemzeti Erőforrás Minisztérium a nyilvántartott egyházak által benyújtott igények arányában osztja fel.

(2) Az 1. § b) pontjában meghatározott egyházak részére a 2012. évi bérkompenzáció összegéből előzetes hozzájárulásként 4000,0 millió Ft kerül átadásra, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által februárban felmért és elfogadott igények alapján, amely összeget a Nemzeti Erőforrás Minisztérium a nyilvántartott egyházak között oszt fel.

(3) Az e rendelet alapján járó 2012. évi kompenzáció és annak járulékai kifizetéséhez a Nemzeti Erőforrás Minisztérium - előzetes hozzájárulásként - 4000,0 millió Ft támogatást nyújt a kompenzáció kifizetésében érintett egyházak részére. A támogatás nyújtásának feltétele az egyházi fenntartású közfeladatot ellátó egészségügyi, oktatási, szociális, valamint közgyűjteményi és közművelődési szolgáltatást nyújtó intézményeknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló 164/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet alapján kapott támogatással történő elszámolás és annak elfogadása.

(4) A támogatásnak a Nemzeti Erőforrás Minisztérium rendelkezésére bocsátásáról a Kormány határozatban intézkedik.

8. § (1) A 2012. évi bérkompenzációra a Nemzeti Erőforrás Minisztérium számára előzetes hozzájárulásként átadott támogatásból január-szeptember hónapokra ténylegesen kifizetett és az október-december hónapokra várhatóan kifizetésre kerülő összegekkel az egyházi foglalkoztatók 2012. október 15-ig számolnak el az egyházi fenntartók felé, az egyházi fenntartók 2012. október 31-ig számolnak el az egyházak részére, akik 2012. november 10-ig számolnak el a Minisztérium felé. Az elszámolás tartalma a 11. melléklet szerinti - ágazati bontású, az ágazat teljes létszámát, az érintettek létszámát, havi bontásban a ténylegesen kifizetett és a várhatóan kifizetésre kerülő összegeket és a munkaadókat terhelő járulékokat bemutató - beszámoló és rövid szöveges jelentés.

(2) Az (1) bekezdés szerint, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által biztosított támogatás előlegfinanszírozásnak minősül, utólagos elszámolási kötelezettséggel.

(3) Az egyházak a részükre biztosított kompenzáció összegét a jogosult fenntartó(k) részére átutalják. Fenntartó a támogatást köteles a 2. § (1) bekezdésében megjelölt célra fordítani, illetve a támogatást a folyósítást követő 5 munkanapon belül a foglalkoztató részére átadni.

(4) A támogatás igénylése a foglalkoztató által a 9. mellékletben foglalt Igénylőlapnak a fenntartó részére történő megküldésével történik. A fenntartó az Igénylőlapokat, valamint azok 10. melléklet szerinti összesítőjét megküldi az egyház részére.

(5) Az elszámolások utólagos - adott esetben helyszíni szemle útján történő - ellenőrzése céljából, minden támogatásban részesített foglalkoztató köteles részletes (jogosult személyenkénti bontásban történő) nyilvántartást vezetni.

(6) A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrizheti

a) a benyújtott igénylések e rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek való megfelelését,

b) a foglalkoztatott részére történő kifizetések végrehajtását,

c) az egyházak által igényelt kompenzációs támogatás teljes körű felhasználását és elszámolását.

9. § (1) A foglalkoztatott a 2012. évi kompenzációjának megállapításához a saját munkáltatója részére nyilatkozik - a kompenzáció összegének megállapítása érdekében - a családi kedvezményre való jogosultságáról, az annak igénylése során figyelembe vehető kedvezményezett eltartottak számáról, adóazonosító jeléről, saját és házas-, vagy élettársa illetményéről, jogviszonya keletkezésének időpontjáról.

(2) A nyilatkozat tartalmazza

a) a foglalkoztatott (a továbbiakban: Nyilatkozó) természetes személyazonosító adatait,

b) az eltartottak számát, a családi kedvezmény érvényesítésére jogosító kedvezményezett eltartottak számát,

c) a Nyilatkozó jogviszonya keletkezésének dátumát,

d) arra vonatkozó kijelentést, hogy a Nyilatkozóval közös háztartásban élő házas- vagy élettárs e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatónál foglalkoztatott, és e házas- vagy élettárs jogviszonya keletkezésének időpontját,

e) a Nyilatkozó és a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettárs illetményének arányára vonatkozó adatot,

f) változásbejelentés esetén a változás bekövetkezésének dátumát,

g) a Nyilatkozó által tett záradékot az adatok valóságtartalmáról.

(3)[13] A 2. § (12) bekezdésben meghatározott esetben a Nyilatkozó nyilatkozatát az őt teljes munkaidős jogviszonyban foglalkoztató munkáltatónak köteles a (4) bekezdés szerinti határidőig leadni. Teljes munkaidős jogviszony hiányában a Nyilatkozó nyilatkozatát a (4) bekezdésben meghatározott határidőig annak a munkáltatónak köteles leadni, akinél jogviszonya a legkorábban keletkezett.

(4) A Nyilatkozó a nyilatkozatot 2012. március 15-ig nyújtja be a munkáltatónak két példányban. Amennyiben a jogviszony év közben keletkezett, a jogviszony keletkezésével egyidejűleg köteles a Nyilatkozó benyújtani a nyilatkozatot. A munkáltató az egyik példányon igazolja az átvételt, a másik példányt intézkedésre megküldi az illetékes illetményszámfejtő helynek.

(5) A munkáltatói igazolást tartalmazó nyilatkozatot a Nyilatkozó köteles 5 évig megőrizni.

(6) A Nyilatkozó a feltételek fennállása esetén nyilatkozata benyújtásával kompenzációra válik jogosulttá.

(7) A tárgyhó 15-ig benyújtott nyilatkozat alapján a Nyilatkozó kompenzációra a tárgyhóban jogosulttá válik, és annak összege a tárgyhóra esedékes illetménye számfejtésével egyidejűleg kifizetésre kerül.

(8) A tárgyhó 15-e után benyújtott nyilatkozat alapján a Nyilatkozó a kompenzációra csak a nyilatkozat leadását követő hónaptól válik jogosulttá, és az a tárgyhónapot követő hónapra esedékes illetményes számfejtésével egyidejűleg kerül kifizetésre.

(9) A március 15-ig benyújtott nyilatkozatok esetén a január és február hónapok után járó kompenzáció is kifizetésre kerül.

10. § (1) Amennyiben a leadott nyilatkozatban feltüntetett, a kompenzáció megállapításánál irányadó adatok év közben módosulnak, a Nyilatkozó az erről való tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles újabb nyilatkozat kitöltésével bejelenteni a változást a munkáltatónak.

(2) A bejelentett változás alapján a változás bekövetkezése dátumának alapulvételével kerül megállapításra és érvényesítésre a kompenzáció összege.

(3) Amennyiben a Nyilatkozó olyan változást jelent be, amely alapján nem jogosult vagy csökkentett összegű kompenzációra jogosult, a kompenzáció összegére vonatkozó jogosultsága megszűnik vagy csökken.

(4) A változás bejelentése előtt a korábbi nyilatkozat alapján a változás bekövetkezésének dátumát követően kifizetett kompenzáció összege visszavonásra kerül.

(5) Amennyiben a Nyilatkozó a kompenzáció megállapítása érdekében tett nyilatkozat kitöltésével valótlan adatot közölt, a kompenzáció már teljesített összege visszavonásra, és a kompenzáció további folyósítása felfüggesztésre kerül.

(6) Amennyiben a kompenzáció nem e rendeletben foglaltaknak megfelelő megállapítása és kifizetése nem az (5) bekezdésben foglaltak alapján valósult meg, vagy az illetményeltérítés összege visszamenőleg kerül megállapításra, a már kifizetett kompenzáció összege a következő hónap(ok) kompenzációjának összegéből levonásra kerül.

(7) A nyilatkozat mintáját és annak kitöltési útmutatóját az 5. melléklet tartalmazza.

11. § (1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit első alkalommal a 2012. év január hónapra járó illetmény számfejtésekor kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2013. január 31-én hatályát veszti.

12. §[14] E rendeletnek a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjáról szóló 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 20/2012. (II. 22.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit a 2012. év január és február hónapra járó kompenzáció összegének megállapításakor is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez[15]

A kompenzáció összege a 2. § (2) bekezdése szerinti esetekben a tárgyhónap első napján érvényes illetmény figyelembe vételével

Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
-50010039001-3950010 500103501-10550016 500216501-2170009 400
501-100030039501-4000010 600105501-10750016 400217001-2175009 300
1001-150040040001-4050010 800107501-10950016 300217501-2180009 200
1501-200050040501-4100010 900109501-11150016 200218001-2185009 100
2001-250060041001-4150011 000111501-11350016 000218501-2190008 900
2501-300080041501-4200011 300113501-11550015 900219001-2195008 800
3001-350090042001-4250011 400115501-11750015 800219501-2200008 600
3501-40001 00042501-4300011 500117501-11950015 700220001-2205008 500
4001-45001 20043001-4350011 700119501-12000015 600220501-2210008 400
4501-50001 30043501-4400011 800120001-12150015 500221001-2215008 300
5001-55001 40044001-4450011 900121501-12350015 400221501-2220008 200
5501-60001 60044501-4500012 100123501-12550015 300222001-2225008 100
6001-65001 70045001-4550012 200125501-12750015 200222501-2230007 900
6501-70001 80045501-4600012 300127501-12800015 100223001-2235007 800
7001-75001 90046001-4650012 400128001-12950015 000223501-2240007 700
7501-80002 10046501-4700012 600129501-13150014 900224001-2245007 600
8001-85002 30047001-4750012 700131501-13350014 800224501-2250007 400
8501-90002 50047501-4800012 800133501-13550014 700225001-2255007 300
9001-95002 60048001-4850013 000135501-13600014 600225501-2260007 200
9501-100002 70048501-4900013 100136001-13750014 500226001-2265007 000
10001-105002 90049001-4950013 200137501-13950014 400226501-2270006 900
10501-110003 00049501-5000013 400139501-14150014 300227001-2275006 800
11001-115003 10050001-5050013 500141501-14350014 200227501-2280006 700
11501-120003 20050501-5100013 600143501-14400014 100228001-2285006 600
12001-125003 40051001-5150013 700144001-14550014 000228501-2290006 500
12501-130003 50051501-5200013 900145501-14750013 900229001-2295006 300
13001-135003 60052001-5250014 000147501-14950013 800229501-2300006 200
13501-140003 80052501-5300014 100149501-15150013 700230001-2305006 100
14001-145003 90053001-5350014 300151501-15200013 600230501-2310005 900
14501-150004 00053501-5400014 400152001-15350013 500231001-2315005 800
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
15001-155004 10054001-5450014 500153501-15550013 400231501-2320005 700
15501-160004 30054501-5500014 700155501-15750013 300232001-2325005 600
16001-165004 40055001-5550014 800157501-15950013 200232501-2330005 500
16501-170004 50055501-5600014 900159501-16000013 100233001-2335005 300
17001-175004 70056001-5650015 000160001-16150013 000233501-2340005 200
17501-180004 80056501-5700015 200161501-16350012 900234001-2345005 100
18001-185004 90057001-5750015 300163501-16550012 800234501-2350005 000
18501-190005 10057501-5800015 600165501-16750012 700235001-2355004 900
19001-195005 20058001-5850015 700167501-16950012 600235501-2360004 800
19501-200005 30058501-5900015 800169501-17150012 400236001-2365004 600
20001-205005 40059001-5950015 900171501-17350012 300236501-2370004 400
20501-210005 60059501-6000016 000173501-17550012 200237001-2375004 300
21001-215005 70060001-6050016 200175501-17650012 100237501-2380004 200
21501-220005 80060501-6100016 300176501-17800012 000238001-2385004 100
22001-225006 00061001-6150016 400178001-17950011 900238501-2390004 000
22501-230006 10061501-6200016 600179501-18050011 800239001-2395003 900
23001-235006 20062001-6250016 700180501-18100011 700239501-2400003 700
23501-240006 40062501-6300016 800181001-18150011 800240001-2405003 600
24001-245006 50063001-6350017 000181501-18300011 700240501-2410003 500
24501-250006 70063501-6400017 100183001-18400011 600241001-2415003 400
25001-255006 90064001-6450017 200184001-18550011 500241501-2420003 300
25501-260007 00064501-6500017 400185501-18750011 400242001-2425003 200
26001-265007 10065001-6550017 500187501-18900011 300242501-2430003 100
26501-270007 30065501-6600017 600189001-19050011 200243001-2435002 900
27001-275007 40066001-6650017 800190501-19300011 100243501-2440002 700
27501-280007 50066501-6700017 900193001-19500011 200244001-2445002 600
28001-285007 60067001-6750018 000195001-19600011 100244501-2450002 500
28501-290007 80067501-6800018 200196001-19650011 200245001-2455002 400
29001-295007 90068001-6850018 300196501-19700011 100245501-2460002 300
29501-300008 00068501-6900018 400197001-19750011 200246001-2465002 200
30001-305008 20069001-6950018 600197501-19800011 100246501-2470002 000
30501-310008 30069501-7150018 700198001-20750011 200247001-2475001 900
31001-315008 40071501-7350018 500207501-20800011 300247501-2480001 800
31501-320008 60073501-7550018 400208001-20950011 200248001-2490001 700
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
32001-325008 70075501-7750018 300209501-21000011 100249001-2495001 500
32501-330008 80077501-7950018 200210001-21050011 000249501-2500001 400
33001-335008 90079501-8150018 000210501-21100010 900250001-2505001 300
33501-340009 10081501-8350017 900211001-21150010 800250501-2510001 200
34001-345009 20083501-8550017 800211501-21200010 600251001-2515001 000
34501-350009 30085501-8750017 700212001-21250010 500251501-252000900
35001-355009 50087501-8950017 500212501-21300010 300252001-252500800
35501-360009 60089501-9150017 400213001-21350010 200252501-253500600
36001-365009 70091501-9350017 300213501-21400010 100253501-254000500
36501-370009 90093501-9550017 200214001-21450010 000254001-254500400
37001-3750010 00095501-9750017 000214501-2150009 900254501-255000200
37501-3800010 10097501-9950016 900215001-2155009 800255001-255500100
38001-3850010 20099501-10150016 800215501-2160009 600"
38501-3900010 400101501-10350016 700216001-2165009 500

2. melléklet a 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez[16]

A kompenzáció összege a 2. § (3) bekezdése, a (6) bekezdés a) pontja, a (7) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti esetekben a tárgyhónap első napján érvényes illetmény figyelembe vételével

Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
-50010029701-302007 80059401-6000015 500174201-1762009 600
501-100030030201-307008 00060001-6200015 400176201-1782009 500
1001-150040030701-312008 10062001-6400015 300178201-1801009 400
1501-200050031201-317008 20064001-6600015 200180101-1807009 300
2001-250060031701-322008 40066001-6800015 100180701-1813009 200
2501-300080032201-327008 50068001-7000015 000181301-1820009 100
3001-350090032701-332008 60070001-7200014 900182001-1826008 900
3501-40001 00033201-337008 70072001-7400014 800182601-1833008 700
4001-45001 20033701-342008 90074001-7540014 700183301-1839008 500
4501-50001 30034201-347009 00075401-7740014 600183901-1846008 300
5001-55001 40034701-352009 10077401-7940014 500184601-1853008 100
5501-60001 60035201-357009 30079401-8140014 400185301-1859007 900
6001-65001 70035701-362009 40081401-8330014 300185901-1866007 800
6501-70001 80036201-367009 50083301-8530014 200186601-1872007 600
7001-75001 90036701-372009 70085301-8730014 100187201-1879007 400
7501-80002 10037201-377009 80087301-8930014 000187901-1885007 200
8001-86002 20037701-382009 90089301-9120013 900188501-1892007 000
8601-91002 40038201-3870010 00091201-9320013 800189201-1898006 800
9101-96002 50038701-3920010 20093201-9520013 700189801-1905006 600
9601-101002 60039201-3970010 30095201-9720013 600190501-1911006 400
10101-106002 80039701-4020010 40097201-9910013 500191101-1918006 300
10601-111002 90040201-4070010 60099101-10110013 400191801-1925006 100
11101-116003 00040701-4120010 700101101-10310013 300192501-1931005 900
11601-121003 10041201-4170010 800103101-10510013 200193101-1938005 700
12101-126003 30041701-4230011 000105101-10700013 100193801-1944005 500
12601-131003 40042301-4280011 100107001-10900013 000194401-1951005 300
13101-136003 50042801-4330011 200109001-11100012 900195101-1957005 100
13601-141003 70043301-4380011 400111001-11300012 800195701-1964005 000
14101-146003 80043801-4430011 500113001-11490012 700196401-1970004 800
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
14601-151003 90044301-4480011 600114901-11690012 600197001-1977004 600
15101-156004 00044801-4530011 800116901-11890012 500197701-1983004 400
15601-161004 20045301-4580011 900118901-12090012 400198301-1990004 300
16101-166004 30045801-4630012 000120901-12290012 300199001-1996004 100
16601-171004 40046301-4680012 100122901-12480012 200199601-2003004 000
17101-176004 60046801-4730012 300124801-12680012 100200301-2010003 800
17601-181004 70047301-4780012 400126801-12880012 000201001-2016003 700
18101-186004 80047801-4830012 500128801-13080011 900201601-2023003 500
18601-191005 00048301-4880012 700130801-13270011 800202301-2029003 400
19101-196005 10048801-4930012 800132701-13470011 700202901-2035003 200
19601-201005 20049301-4980012 900134701-13670011 600203501-2042003 100
20101-206005 30049801-5030013 100136701-13870011 500204201-2049002 900
20601-211005 50050301-5080013 200138701-14060011 400204901-2055002 700
21101-216005 60050801-5130013 300140601-14260011 300205501-2062002 600
21601-221005 70051301-5180013 400142601-14460011 200206201-2068002 400
22101-226005 90051801-5230013 600144601-14660011 100206801-2075002 300
22601-231006 00052301-5280013 700146601-14850011 000207501-2082002 100
23101-236006 10052801-5330013 800148501-15050010 900208201-2088002 000
23601-241006 30053301-5380014 000150501-15250010 800208801-2095001 800
24101-246006 40053801-5430014 100152501-15450010 700209501-2101001 700
24601-252006 50054301-5480014 200154501-15640010 600210101-2108001 500
25201-257006 70054801-5530014 400156401-15840010 500210801-2115001 400
25701-262006 80055301-5580014 500158401-16040010 400211501-2121001 200
26201-267006 90055801-5630014 600160401-16240010 300212101-2127001 100
26701-272007 10056301-5680014 700162401-16430010 200212701-213400900
27201-277007 20056801-5730014 900164301-16630010 100213401-214000800
27701-282007 30057301-5780015 000166301-16830010 000214001-214700600
28201-287007 40057801-5840015 200168301-1703009 900214701-215300500
28701-292007 60058401-5890015 300170301-1722009 800215301-216000300
29201-297007 70058901-5940015 400172201-1742009 700216001-216700200"

3. melléklet a 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez[17]

A kompenzáció összege a 2. § (4) bekezdése, a (6) bekezdés b) pontja, a (7) bekezdés b) és c) pontja szerinti esetekben a tárgyhónap első napján érvényes illetmény figyelembe vételével

Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
-4 500084001-845006 700115001-11700012 600190501-1910006 400
4501-1200010084501-850006 800117001-11900012 500191001-1915006 000
12001-2000020085001-855006 900119001-12100012 400191501-1920005 900
20001-2850030085501-860007 100121001-12300012 300192001-1925005 800
28501-3650040086001-865007 200123001-12500012 200192501-1930005 600
36501-4450050086501-870007 300125001-12700012 100193001-1935005 500
44501-5250060087001-875007 400127001-12900012 000193501-1940005 400
52501-6100070087501-880007 600129001-13100011 900194001-1945005 300
61001-6200080088001-885007 700131001-13300011 800194501-1950005 200
62001-625001 00088501-890007 800133001-13500011 700195001-1955005 100
62501-630001 10089001-895008 000135001-13650011 600195501-1960004 900
63001-635001 20089501-900008 100136501-13850011 500196001-1965004 800
63501-640001 30090001-905008 200138501-14050011 400196501-1970004 700
64001-645001 50090501-910008 400140501-14250011 300197001-1975004 600
64501-650001 60091001-915008 500142501-14450011 200197501-1980004 500
65001-655001 70091501-920008 600144501-14650011 100198001-1985004 400
65501-660001 90092001-925008 700146501-14850011 000198501-1990004 200
66001-665002 00092501-930008 900148501-15050010 900199001-1995004 100
66501-670002 10093001-935009 000150501-15250010 800199501-2000004 000
67001-675002 30093501-940009 100152501-15450010 700200001-2005003 900
67501-680002 40094001-945009 300154501-15650010 600200501-2010003 800
68001-685002 50094501-950009 400156501-15850010 500201001-2015003 700
68501-690002 60095001-955009 500158501-16050010 400201501-2020003 500
69001-695002 80095501-960009 600160501-16250010 300202001-2025003 400
69501-700002 90096001-965009 800162501-16450010 200202501-2030003 300
70001-705003 00096501-970009 900164501-16650010 100203001-2035003 200
70501-710003 20097001-9750010 000166501-16850010 000203501-2040003 100
71001-715003 30097501-9800010 200168501-1705009 900204001-2045003 000
71501-720003 40098001-9850010 300170501-1725009 800204501-2050002 800
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
72001-725003 50098501-9900010 400172501-1740009 700205001-2055002 700
72501-730003 70099001-9950010 600174001-1760009 600205501-2060002 600
73001-735003 80099501-10000010 700176001-1780009 500206001-2065002 500
73501-740003 900100001-10050010 800178001-1800009 400206501-2070002 400
74001-745004 100100501-10100010 900180001-1810009 300207001-2075002 300
74501-750004 200101001-10150011 100181001-1815009 100207501-2080002 100
75001-755004 300101501-10200011 200181501-1820009 000208001-2085002 000
75501-760004 500102001-10250011 300182001-1825008 900208501-2090001 900
76001-765004 600102501-10300011 500182501-1830008 700209001-2095001 800
76501-770004 700103001-10350011 600183001-1835008 600209501-2100001 700
77001-775004 800103501-10400011 700183501-1840008 400210001-2105001 600
77501-780005 000104001-10450011 900184001-1845008 300210501-2110001 400
78001-785005 100104501-10500012 000184501-1850008 100211001-2115001 300
78501-790005 200105001-10550012 100185001-1855008 000211501-2120001 200
79001-795005 400105501-10600012 200185501-1860007 900212001-2125001 100
79501-800005 500106001-10650012 400186001-1865007 700212501-2130001 000
80001-805005 600106501-10700012 500186501-1870007 600213001-213500900
80501-810005 800107001-10750012 600187001-1875007 400213501-214000700
81001-815005 900107501-10800012 800187501-1880007 300214001-214500600
81501-820006 000108001-10850012 900188001-1885007 200214501-215000500
82001-825006 100108501-10900013 000188501-1890007 000215001-215500400
82501-830006 300109001-11100012 900189001-1895006 900215501-216000300
83001-835006 400111001-11300012 800189501-1900006 700216001-216500200
83501-840006 500113001-11500012 700190001-1905006 600

4. melléklet a 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez[18]

A kompenzáció összege a 2. § (5) bekezdése, a (7) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti esetekben a tárgyhónap első napján érvényes illetmény figyelembe vételével

Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
-4 5000136501-1370005 000157501-15850010 500195501-1960005 000
4501-12000100137001-1375005 200158501-16050010 400196001-1965004 900
12001-20000200137501-1380005 300160501-16250010 300196501-1970004 700
20001-28500300138001-1385005 400162501-16450010 200197001-1975004 600
28501-36500400138501-1390005 500164501-16650010 100197501-1980004 500
36501-44500500139001-1395005 700166501-16850010 000198001-1985004 400
44501-52500600139501-1400005 800168501-1705009 900198501-1990004 200
52501-61000700140001-1405005 900170501-1725009 800199001-1995004 100
61001-69000800140501-1410006 100172501-1740009 700199501-2000004 000
69001-77000900141001-1415006 200174001-1760009 600200001-2005003 900
77001-855001 000141501-1420006 300176001-1780009 500200501-2010003 800
85501-935001 100142001-1425006 500178001-1800009 400201001-2015003 700
93501-1015001 200142501-1430006 600180001-1810009 300201501-2020003 500
101501-1100001 300143001-1435006 700181001-1815009 100202001-2025003 400
110001-1180001 400143501-1440006 800181501-1820009 000202501-2030003 300
118001-1235001 500144001-1445007 000182001-1825008 900203001-2035003 200
123501-1240001 600144501-1450007 100182501-1830008 700203501-2040003 100
124001-1245001 800145001-1455007 200183001-1835008 600204001-2045003 000
124501-1250001 900145501-1460007 400183501-1840008 400204501-2050002 800
125001-1255002 000146001-1465007 500184001-1845008 300205001-2055002 700
125501-1260002 200146501-1470007 600184501-1850008 100205501-2060002 600
126001-1265002 300147001-1475007 700185001-1855008 000206001-2065002 500
126501-1270002 400147501-1480007 900185501-1860007 900206501-2070002 400
127001-1275002 600148001-1485008 000186001-1865007 700207001-2075002 300
127501-1280002 700148501-1490008 100186501-1870007 600207501-2080002 100
128001-1285002 800149001-1495008 300187001-1875007 400208001-2085002 000
128501-1290002 900149501-1500008 400187501-1880007 300208501-2090001 900
129001-1295003 100150001-1505008 500188001-1885007 200209001-2095001 800
129501-1300003 200150501-1510008 700188501-1890007 000209501-2100001 700
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
130001-1305003 300151001-1515008 800189001-1895006 900210001-2105001 600
130501-1310003 500151501-1520008 900189501-1900006 700210501-2110001 400
131001-1315003 600152001-1525009 000190001-1905006 600211001-2115001 300
131501-1320003 700152501-1530009 200190501-1910006 400211501-2120001 200
132001-1325003 900153001-1535009 300191001-1915006 300212001-2125001 100
132501-1330004 000153501-1540009 400191501-1920006 200212501-2130001 000
133001-1335004 100154001-1545009 600192001-1925006 000213001-213500900
133501-1340004 200154501-1550009 700192501-1930005 900213501-214000700
134001-1345004 400155001-1555009 800193001-1935005 700214001-214500600
134501-1350004 500155501-15600010 000193501-1940005 600214501-215000500
135001-1355004 600156001-15650010 100194001-1945005 500215001-215500400
135501-1360004 800156501-15700010 200194501-1950005 300215501-216000300
136001-1365004 900157001-15750010 300195001-1955005 200216001-216500200"

5. melléklet a 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez[19]

Nyilatkozat és Változás bejelentés a költségvetési szervnél, egyház közcélú tevékenységet folytató
intézményénél foglalkoztatott magánszemély 2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére
szolgáló kompenzációjának igénybevételéhez
Kérjük, a Nyilatkozat kitöltése előtt a Kitöltési útmutatót figyelmesen olvassa el!
I. A nyilatkozatot adó magánszemély (a továbbiakban: Nyilatkozó)
neve:......................................................................................................................................
születési dátuma:......................................................................................................................................
adóazonosító jele:......................................................................................................................................
munkáltatójának megnevezése:......................................................................................................................................
munkáltatójának adószáma:......................................................................................................................................
1. ANyilatkozó családi kedvezmény igénybevételére jogosult: igen: � nem: �
2. Eltartottak száma (a magzatot is beleértve): .......................................................................
3. Az eltartottak közül a családi kedvezmény érvényesítésére jogosító kedvezményezett eltartottak száma:..........................................
4. E rendelet szerinti jogviszony keletkezésének időpontja azon Nyilatkozó esetében, aki családi kedvezmény
érvényesítésére nem jogosult, vagy legalább egy kedvezményezett eltartott után illeti meg családi kedvezmény, úgy,
hogy az eltartottak száma legalább három fő (kitöltendő az I. 1. pont Nem válasza vagy a 2. pontban 3 vagy több eltartott
megjelölése esetén):
A) 2010. december 31-én vagy azt megelőzően: �
B) 2011. január 1. és 2011. december 31. között �
5. A Nyilatkozóval közös háztartásban élő házastárs/élettárs jelen rendeletben felsorolt jogviszony(ok)ban álló,
költségvetési szervnél, egyház közcélú tevékenységet folytató intézményénél foglalkoztatott, és jogviszonya 2012.
január 1-je előtt keletkezett (kitöltendő az 1.1. pont Igen válasza esetén; amennyiben a Nyilatkozónak nincs vele közös
háztartásban élő házastársa/élettársa, akkor a Nem választ kell megjelölni):
igen: �nem: �
6. A Nyilatkozó vagy az e rendelet hatálya alá tartozó foglalkoztatónál jogviszonyban álló házastárs/élettárs bruttó
illetményének összege az alacsonyabb (kitöltendő az I. 5. pont Igen válasza esetén):
Nyilatkozó: � Házastárs / élettárs: �
7. Kettő kedvezményezett eltartott esetén a Nyilatkozó és az e rendelet hatálya alá tartozó foglalkoztatónál
jogviszonyban álló házastárs/élettárs bruttó illetményeinek különbsége nagyobb vagy egyenlő, mint 50 000 forint
(kitöltendő az I.2. pont "2", az 1.3 pont"2" és az I.5. pont Igen válaszai esetén):
igen: �nem: �
8. Kettő kedvezményezett eltartott esetén a Nyilatkozó házastársának/élettársának bruttó illetménye alacsonyabb
109 000 forintnál (kitöltendő az I.2. pont"2", az 1.3 pont "2" és az I.5. pont Igen válaszai esetén):
igen: �nem: �
9. A Nyilatkozó aláírása:......................................................................................
II. KITÖLTENDŐ KIZÁRÓLAG VÁLTOZÁS BEJELENTÉS ESETÉN
10. A bejelentett változás bekövetkezésének napja:……………………………………………
11. ANyilatkozó aláírása:……………………………………………
III.
Alulírott kijelentem, hogy jelen nyilatkozatot a 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott kompenzáció
igénybevételének elbírálásához adtam, az ebben található adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem,
hogy a nyilatkozat bármely pontját érintő változás esetén haladéktalanul köteles vagyok munkáltatómnál
megváltozott tartalommal változás bejelentés céljából új nyilatkozatot tenni. A jogtalanul felvett kompenzáció
összegét az általános elévülési időn belül köteles vagyok visszafizetni.
Többes jogviszonyom esetén kijelentem, hogy csak egy munkáltatómnál adok le nyilatkozatot, az alábbiak szerint: ha
rendelkezem teljes munkaidős jogviszonnyal, kizárólag ateljes munkaidős jogviszonyban foglalkoztató
munkáltatónál, több részmunkaidős jogviszony esetén kizárólag a velem legkorábban jogviszonyt létesítő
munkáltatómnál teszek nyilatkozatot.
A nyilatkozat késedelmes leadása, téves, vagy hiányos kitöltése miatt ki nem utalt kompenzáció összegétől elesem, azt
visszamenőleg érvényesíteni nem áll módomban.
Hozzájárulok ahhoz, hogy ha év közben olyan változást jelentek be, amely alapján a kompenzációra nem vagy
csökkentett összegben válok jogosulttá, a változás bejelentése előtt a korábbi nyilatkozat alapján a változás
bekövetkezésének dátumát követően esetlegesen már kifizetett kompenzáció összegét a foglalkoztatóm visszavonja.
Kelt: ....................................................................................
A Nyilatkozó aláírása:……………………………………………………………
Nyilatkozó munkáltatójának átvételt igazoló aláírása:……………………………………………………………
Átvétel kelte:....................................................................

Kitöltési útmutató a költségvetési szervnél, egyház közcélú tevékenységet folytató intézményénél foglalkoztatott magánszemély 2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációjának igénybevételéhez kitöltendő Nyilatkozathoz, Változás bejelentéshez

A Nyilatkozatot két példányban, a kitöltési útmutató alapján kell kitölteni, különös figyelemmel arra, hogy a munkáltató a Nyilatkozatban foglaltakat akkor tudja figyelembe venni és a kompenzációt érvényesíteni, ha a kitöltött Nyilatkozatot Ön, mint Nyilatkozó legkésőbb 2012. március 15-éig a munkáltatója rendelkezésére bocsátja. A kompenzáció 2012. március 15. után visszamenőlegesen nem érvényesíthető. A munkáltató a másolaton igazolja az első példány átvételét, és azt az irattározási szabályainak megfelelően a munkáltató vagy az illetékes illetmény számfejtőhely megőrzi. A másodpéldányt Önnek 5 évig szintén meg kell őriznie.

A Nyilatkozat tartalmát érintő, a kompenzáció megállapításánál irányadó adatok változása esetén a Nyilatkozó köteles munkáltatójánál megváltozott tartalommal változás bejelentés céljából új nyilatkozatot tenni. A Változás bejelentés során az I. Blokkban ne csak azokat a rovatokat töltse ki, amelyekben változás történt, hanem a teljes I. Blokkot, tehát azokat a rovatokat is, amelyekben változás nem állt be, de eredeti Nyilatkozatában tartalmazott adatot, jelölést. A Nyilatkozat II. Blokkját Változás bejelentés esetén szintén töltse ki és írja alá, mert a változás bekövetkezése napjának feltüntetése és aláírás nélkül a Változás bejelentés érvénytelen.

Amennyiben Ön az alább felsorolt jogviszonyok közül egyidejűleg több jogviszonyban is foglalkoztatott, Ön csak a teljes munkaidős jogviszonyában jogosult a kompenzációra, így kizárólag az Önt teljes munkaidőben foglalkoztató munkáltatója felé adhat le Nyilatkozatot. Ha Önnek nincs teljes munkaidős jogviszonya, tehát csak részmunkaidőben foglalkoztatott, egy vagy több munkáltató által, úgy a legkorábban keletkezett jogviszonyban jár a kompenzáció. Ebben az esetben az Önnel legkorábban jogviszonyt létesítő munkáltatóhoz kell benyújtania Nyilatkozatát. Fontos, hogy Ön több jogviszony esetén is csak egy munkáltatótól jogosult kompenzációra, így csak egy munkáltatóhoz adhat Nyilatkozatot.

A jogalap nélkül felvett kompenzáció összege Öntől az általános elévülési időn, azaz három éven belül visszakövetelhető.

A Nyilatkozatot csak abban az esetben töltse ki és adja le munkáltatójánál, ha az alábbi három feltétel mindegyikének egyidejűleg megfelel, vagyis Ön jogosult a kompenzációra.

1. Jogviszonya 2012. január 1-je előtt keletkezett, vagy amennyiben az 2012. évben létesült, 2011. december 31-e és a jelenlegi jogviszonya létrejötte között kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval állt munkavégzésre irányuló jogviszonyban.

2.1. költségvetési szervnél jogviszonyban álló olyan foglalkoztatott, aki közalkalmazottként, köztisztviselőként, kormánytisztviselőként, fegyveres szerv hivatalos állományú tagjaként, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjaként, igazságügyi alkalmazottként, ügyészségi alkalmazottként, közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalóként, hivatásos nevelőszülőként kerül alkalmazásra, vagy

2.2. egyház közcélú tevékenységet folytató, nem költségvetési szervként működő intézményénél áll munkaviszonyban, vagy hivatásos nevelőszülői jogviszonyban, és

3. a tárgyhó első napján érvényes bruttó illetménye kevesebb, mint az alább ismertetett értékhatárok közül Önre vonatkozó összeg:

3.1. Ön nem jogosult családi kedvezmény érvényesítésére, jogviszonya 2010. december 31-én vagy azt megelőzően keletkezett, és a tárgyhó első napján érvényes bruttó illetménye kevesebb, mint 255 501 Ft [2. § (2)], vagy

3.2. Ön nem jogosult családi kedvezmény érvényesítésére, jogviszonya 2011. január 1-je és 2011. december 31-e között jött létre, és a tárgyhó első napján érvényes bruttó illetménye kevesebb, mint 216 701 Ft [2. § (3)], vagy

3.3. Ön egy vagy kettő kedvezményezett eltartott után jogosult családi kedvezményre, az eltartottak száma három főnél kevesebb, jogviszonya 2012. január 1-je előtt keletkezett, és a tárgyhó első napján érvényes bruttó illetménye kevesebb, mint 216 501 Ft [2. § (4)-(5)], vagy

3.4. Ön egy kedvezményezett eltartott után jogosult családi kedvezményre, az eltartottak száma három főnél kevesebb, jogviszonya 2012. január 1-je előtt keletkezett, házastársa/élettársa szintén e rendelet hatálya alá tartozó foglalkoztatott,

- az Önök tárgyhó első napján érvényes bruttó illetménye közül az Öné az alacsonyabb, és annak összege kevesebb, mint 216 701 Ft [2. § (6) a)], vagy

- az Önök tárgyhó első napján érvényes bruttó illetménye közül az Öné a magasabb, és annak összege kevesebb, mint 216 501 Ft [2. § (6) b)], vagy

3.5. Ön kettő kedvezményezett eltartott után jogosult családi kedvezményre, az eltartottak száma három főnél kevesebb, jogviszonya 2012. január 1-je előtt keletkezett, házastársa/élettársa szintén e rendelet hatálya alá tartozó foglalkoztatott, és

- legalább egyikük tárgyhavi illetménye alacsonyabb, mint 109 000 Ft, a kettejük tárgyhavi illetménye közötti különbség nagyobb vagy egyenlő, mint 50 000 Ft, és az Ön tárgyhó első napján érvényes bruttó illetménye nem haladja meg a 216 701 Ft-ot feltéve, hogy az Ön bruttó illetménye az alacsonyabb [2. § (7) aa)], vagy a 216 501 Ft-ot, amennyiben az Ön bruttó illetménye a magasabb [2. § (7) ab)], vagy

- mindkettőjük tárgyhavi illetménye magasabb vagy egyenlő, mint 109 000 Ft, és az Ön tárgyhó első napján érvényes bruttó illetménye nem haladja meg a 216 501 Ft-ot [2. § (7) b)], vagy

- a kettőjük tárgyhavi illetménye közötti különbség kisebb mint 50 000 Ft - függetlenül a tárgyhavi illetmény összegétől -, és az Ön tárgyhó első napján érvényes bruttó illetménye nem haladja meg a 216 501 Ft-ot [2. § (7) c)].

3.6. Az Ön jogviszonya 2010. december 31-én vagy azt megelőzően keletkezett, és

- Ön egy, kettő vagy három kedvezményezett eltartott után jogosult családi kedvezményre úgy, hogy az eltartottak száma eléri vagy meghaladja a három főt, a tárgyhó első napján érvényes bruttó illetménye pedig kevesebb mint 216 701 Ft. Amennyiben az ön tárgyhó első napján érvényes bruttó illetménye kevesebb 135 000 Ft-nál, Ön a tárgyhónap első napján érvényes illetménye 2,29%-ának megfelelő kompenzációra jogosult, amennyiben illetménye 135 000 Ft és 216 700 Ft között van, úgy ez a mérték 1,53% [2. § (8) aa) és b)], vagy

- Ön négy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult családi kedvezményre, a tárgyhó első napján érvényes bruttó illetménye pedig kevesebb mint 216 701 Ft. Amennyiben az ön tárgyhó első napján érvényes bruttó illetménye kevesebb, mint a 135 000 Ft-nak és a három feletti kedvezményezett eltartott(ak) számának a 20 000 Ft szorzatával növelt összege (pl. 4 kedvezményezett eltartott esetén 155 000 Ft, 5 kedvezményezett eltartott esetén 175 000 Ft stb.), úgy Ön a tárgyhónap első napján érvényes illetménye 2,29%-ának megfelelő kompenzációra jogosult, amennyiben illetménye az előbbi összeg és 216 700 Ft között van, úgy ez a mérték 1,53%. Ha ön 8 vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult családi kedvezményre, úgy Önre a216 700 Ft-os illetmény határ nem vonatkozik, a bruttó illetmény kompenzációra jogosító felső határát kizárólag a 135 000 Ft-nak és a három feletti kedvezményezett eltartott(ak) számának a20 000 Ft szorzatával növelt összege határozza meg (pl: 8 kedvezményezett eltartott esetén 235 000 Ft, [2. § (8) ab) és b)],

3.7. Ön egy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult családi kedvezményre úgy, hogy az eltartottak száma eléri vagy meghaladja a három főt, jogviszonya 2011. január 1-je és 2011. december 31-e között jött létre, és a tárgyhó első napján érvényes bruttó illetménye kevesebb, mint 216 701 Ft [2. § (9)].

A Nyilatkozat kitöltése előtt Önnek az alábbi szempontok alapján kell mérlegelnie a jogosultsági feltételeket:

1. Családi kedvezményre jogosult: A családi kedvezmény érvényesítésére az a magánszemély jogosult, aki a családok támogatásáról szóló törvény szerint gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult. A nyilatkozat kitöltésekor vegye figyelembe, hogy Ön akkor is családi pótlékra jogosultnak minősül, ha a családi pótlékot nem Ön, hanem az Önnel és a gyermekkel egy háztartásban élő másik szülő igényelte az azt folyósító szervtől, vagy - a jogosultság ellenére - azt bármely okból egyikőjük sem igényelte. (Családi pótlékra való jogosultsága ellenére családi kedvezmény érvényesítésére nem jogosult az a magánszemély, aki a családi pótlékot a gyermekotthonban nevelt vagy szociális intézményben elhelyezett gyermekre (személyre) tekintettel a gyermekotthon vagy a szociális intézmény vezetőjeként, illetve a javítóintézetben nevelt vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévő, gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekre (személyre) tekintettel a javítóintézet igazgatójaként vagy a büntetés-végrehajtási intézet parancsnokaként kapja.)

A családi kedvezmény érvényesítésére jogosult továbbá a várandós nő és vele közös háztartásban élő házastársa - a várandósság időszakában (a magzat fogantatásának 91. napjától megszületéséig) -, a családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek (személy), a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély. A családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek (személy), és a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély azzal a kitétellel, hogy az említett jogosult és a vele közös háztartásban élő hozzátartozói közül egy - a döntésük szerinti - minősül jogosultnak.

A családi kedvezmény érvényesítésére jogosult még bármely EGT-állam jogszabálya alapján családi pótlékra, rokkantsági járadékra, vagy más hasonló ellátásra jogosult magánszemély is.

A nyilatkozat kitöltésekor vegye figyelembe, hogy Ön akkor is családi kedvezmény igénybevételére jogosultnak minősül, ha a személyi jövedelemadózása során a családi kedvezményt nem Ön, hanem az Önnel közös háztartásban élő házastársa/élettársa érvényesíti. (Pl. közös háztartásban élő házaspár nevel a háztartásban egy fő kedvezményre jogosító gyermeket, ebben az esetben mindketten jogosultak a családi kedvezményre, függetlenül attól, hogy a családi kedvezmény érvényesítéséről az év során vagy az adóév végén személyi jövedelemadó bevallásukban hogyan döntenek.)

Eltartott: Eltartottnak minősül a kedvezményezett eltartottakon túl a családi pótlékra már nem jogosító tanuló, hallgató is mindaddig, ameddig őt is figyelembe veszik a testvérei után járó családi pótlék összegének megállapításánál, tehát aki közoktatási intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézményben első felsőfokú szakképzésben, első alapképzésben, első mesterképzésben vagy első egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgató és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik.

Élettársi kapcsolat meghatározásához: Élettársi kapcsolat áll fenn két olyan házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése nélkül közös háztartásban érzelmi és gazdasági közösségben (életközösségben) együtt élő személy között, akik közül egyiknek sem áll fenn mással házassági életközössége, bejegyzett élettársi életközössége vagy élettársi kapcsolata, és akik nem állnak egymással egyenesági rokonságban vagy testvéri, féltestvéri kapcsolatban.

Kedvezményezett eltartott meghatározásához: Kedvezményezett eltartott az, akire tekintettel a magánszemély a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékra jogosult, a magzat a várandósság időszakában - fogantatásának 91. napjától megszületéséig -, továbbá az aki a családi pótlékra saját jogán jogosult, valamint a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély.

2. Jogviszonya keletkezésének időpontja: Jogviszonya keletkezésének időpontjaként azt a dátumot kell tekintenie, amikor az Ön jogviszonya a költségvetési szervnél, az egyház közcélú tevékenységet folytató, nem költségvetési szervként működő intézményénél (a továbbiakban: kompenzációs rendelet hatálya alá tartozó foglalkoztató) létrejött. Amennyiben Ön a kompenzációs rendelet hatálya alá tartozó foglalkoztatónál 2011-ben létesített jogviszonyt, de azt közvetlenül megelőzően is e foglalkoztatók valamelyikénél állt alkalmazásban, úgy ezeket a jogviszonyokat a kompenzáció igénybe vétele szempontjából tekintse folyamatosnak, és a legkorábban keletkezett jogviszony létrejöttének dátumát vegye figyelembe a kitöltéskor. A jogviszony folytonosságát nem szakítja meg álláskeresési támogatás igénybe vételének időszaka, ha Ön azt megelőzően és az követően is kompenzációs rendelet hatálya alá tartozó foglalkoztatónál létesített jogviszonyt. (pl. ha Ön 2010. szeptember. 30-áig egy költségvetési szervnél dolgozott, 2010. november 1-jétől 2011. január 31-éig álláskeresési járadékban részesült, majd 2011. február 1-jén valamely egyház közcélú tevékenységet folytató intézményénél létesít munkaviszonyt, úgy Önre a255 501 Ft-os bruttó illetmény korlát vonatkozik, a jogviszonya keletkezésének időpontja kérdésre pedig a "2010. december 31-én vagy azt megelőzően" választ jelölje meg.)

Amennyiben Ön 2012-ben, év közben létesít jogviszonyt a kompenzációs rendelet hatálya alá tartozó foglalkoztatónál, de azt közvetlenül megelőzően is e foglalkoztatók valamelyikénél állt alkalmazásban, úgy ezeket a jogviszonyokat a kompenzáció igénybe vétele szempontjából szintén tekintse folyamatosnak, és a kompenzációs rendelet hatálya alá tartozó foglalkoztatónál legkorábban keletkezett jogviszony létrejöttének dátumát vegye figyelembe a kitöltéskor. Ez esetben sem jelent megszakítást az álláskeresési járadék igénybevételének időszaka.

3. Az e rendelet hatálya alá tartozó házastárs/élettárs értelmezése: A Nyilatkozat I.5. pontját abban az esetben töltse ki, ha Ön jogosult családi kedvezmény igénybevételére.

Amennyiben az Ön házastársa/élettársa e kompenzációs rendelet hatálya alá tartozó foglalkoztatónál áll jogviszonyban (lásd a jogosultsági feltételek 2.1 és 2.2 pontjait), Ön a Nyilatkozat I.5. pontjára Igen választ adjon. Ha az Ön házastársa/élettársa nem e rendelet hatálya alá tartozó foglalkoztatónál foglalkoztatott, Ön a Nem választ jelölje be. Amennyiben Önnek nincs házastársa/élettársa, úgy Ön szintén a Nem választ jelölje meg.

4. Illetmény alatt a Nyilatkozat kitöltésekor

a) a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 66. és 79/E. §-a szerinti illetményt (beleértve a garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése alapján megállapított illetményrészt is), továbbá a közalkalmazott számára ugyanezen törvény 70-75. §-a alapján megállapított illetménypótlékot,

b) a köztisztviselők és kormánytisztviselők esetében a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény 42. § (2) bekezdése szerinti - a43. § (4) bekezdése szerinti illetményeltérítés figyelembevételével számított - illetményt,

c) a kormánytisztviselők esetén - ab) pontban foglaltakon túlmenően - a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvény 18. § (2) alapján megállapított illetményt [felhívjuk a figyelmét arra, hogy 2012. március 1-től a köztisztviselők és kormánytisztviselők esetén a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 131. § (2) bekezdése szerinti - a133. § (3)bekezdése szerinti illetményeltérítés figyelembevételével számított - azonos elemeket tartalmazó illetményt],

d) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény 112. §-a szerinti távolléti díj alapját képező illetményt,

e) a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjainak jogállásáról szóló törvény 123. §-a szerinti távolléti díj alapját képező illetményt,

f) az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény 96. § (1)bekezdése szerinti - a102. § (2) bekezdése szerinti illetményeltérítés figyelembevételével számított - illetményt,

g) az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló törvény 46/C., 81/C. és 90/A. §-a szerinti - a 81/G. § (2) bekezdése és a 90/E. § (2) bekezdése szerinti illetményeltérítés figyelembevételével számított -illetményt,

h) az Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók személyi alapbérét és rendszeres bérpótlékait,

i) egyház közcélú tevékenységet folytató, nem költségvetési szervként működő intézményénél vagy annak fenntartójánál foglalkoztatottak esetén a munkavállaló személyi alapbérét és rendszeres bérpótlékait,

j) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 66/L. §-a szerinti hivatásos nevelőszülői díjat kell érteni.

A Nyilatkozat I. Blokkját a Nyilatkozat első benyújtásakor, és a változás bejelentések alkalmával is ki kell töltenie, majd alá kell írnia. Aláírás nélkül a Nyilatkozat érvénytelen. Változás bejelentés esetén a II. Blokkot is írja alá. A III. Blokkban található záradék aláírásáról se feledkezzen el sem az első Nyilatkozat, sem a változás bejelentésekor!

FONTOS, hogy ezt a Nyilatkozatot Ön a 2012. évi adó- és járulékváltozásoknak a költségvetési szerveknél, egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak körében történő kompenzálásához adta.

EZ A NYILATKOZAT NEM HELYETTESÍTI A CSALÁDI KEDVEZMÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ ADÓELŐLEG-NYILATKOZATOT!

6. melléklet a 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez[20]

ADATSZOLGÁLTATÁS
a nettó finanszírozásba bevont költségvetési szerveknél foglalkoztatottak
2012.évi kompenzációja.......................hónap után járó részletének elszámolásához
neve:
címe:
törzsszáma:
adószáma:
pénzforgalmi jelzőszáma:
pénzügyi körzet :
KSH kód:
SorszámMegnevezésLétszám (fő)
1.A 2. § (2) bekezdés szerint kompenzációra jogosultak száma
2.A 2. § (3) bekezdés szerint kompenzációra jogosultak száma
3.A 2. § (4) bekezdés szerint kompenzációra jogosultak száma
4.A 2. § (5) bekezdés szerint kompenzációra jogosultak száma
5.A 2. § (6) bekezdés szerint kompenzációra jogosultak száma
6.A 2. § (7) bekezdés szerint kompenzációra jogosultak száma
7.A 2. § (8) bekezdés szerint kompenzációra jogosultak száma
8.A 2. § (9) bekezdés szerint kompenzációra jogosultak száma
9.Kompenzációra jogosultak száma összesen (1. + ... + 8.)
SorszámMegnevezésÖsszeg (Ft)
10.A 2012.évi kompenzáció havi részletének - kifizetőt terhelő közterhekkel
növelt - bruttó összege 1
11.A 2012.évi kompenzáció havi részletének - tárgyhó elején - a dolgozók részére
kifizetendő nettó összege 2
...........................,...........év.........................hó.........nap
P. H.
………………………………
aláírás
1 2012. évben - január hónap kivételével - havonta a nettó finanszírozásban elszámolásra kerülő összeg.
2 2012. január hónapban a nettó finanszírozásban elszámolásra kerülő összeg."

7. melléklet a 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

S. melléklet a 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

9. melléklet a 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

10. melléklet a 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

11. melléklet a 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 20/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2012.03.01.

[2] Módosította a 20/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 6. § - a. Hatályos 2012.03.01.

[3] Módosította a 20/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 6. § - a. Hatályos 2012.03.01.

[4] Megállapította a 20/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2012.03.01.

[5] Beiktatta a 6/2012. (II. 1.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2012.02.02.

[6] Hatályon kívül helyezte a 20/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 10. § - a. Hatálytalan 2012.03.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 20/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 10. § - a. Hatálytalan 2012.03.01.

[8] Megállapította a 20/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2012.03.01.

[9] Beiktatta a 20/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2012.03.01.

[10] Módosította a 20/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 7. § - a. Hatályos 2012.03.01.

[11] Módosította a 20/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 8. § - a. Hatályos 2012.03.01.

[12] Megállapította a 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2013.01.01.

[13] Módosította a 20/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 9. § - a. Hatályos 2012.03.01.

[14] Beiktatta a 20/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2012.03.01.

[15] Megállapította a 20/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.03.01.

[16] Megállapította a 20/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.03.01.

[17] Megállapította a 20/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.03.01.

[18] Megállapította a 20/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése. Hatályos 2012.03.01.

[19] Megállapította a 20/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése. Hatályos 2012.03.01.

[20] Megállapította a 20/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése. Hatályos 2012.03.01.

Tartalomjegyzék