166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet

a debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciós programjához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

a 3. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciós programjához kapcsolódó, a Debrecen II. ker. belterület 22334 és 22331 helyrajzi számú ingatlanokat érintő beruházással (a továbbiakban: beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni azokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és működéséhez közvetlenül szükségesek.

2. § (1) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 3. § (3)-(4) bekezdésének alkalmazása szempontjából a beruházás kiemelt társadalmi cél érdekében megvalósuló beruházásnak minősül.

(2) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatóság - a hatóság határozatának jogerőre emelkedéséig felhasználható - előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki.

(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

3. § A beruházáshoz tervezett felvonóknak az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 82. § (1) bekezdése szerinti forgalomelemzését a ténylegesen használt tervezett szintek forgalmára kell elkészíteni.

4. § Ez a rendelet 2012. augusztus 1-jén lép hatályba.

5. § Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat

a) B:9. mezőjében a "Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság" szövegrész helyébe a "Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság",

b) C:9. mezőjében a "katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság"

szöveg lép.

6. § (1) A Pesti Vigadó épületének rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 142/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. mellékletében foglalt táblázat

a) D:7. és D:11. mezőjében a "Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság" szövegrész helyébe a "Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság",

b) E:7. és E:11. mezőjében a "hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve" szövegrész helyébe a "nincs"

szöveg lép.

(2) Az R1. 2. mellékletében foglalt táblázat

a) B:4. mezőjében az "Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság" szövegrész helyébe a "Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság",

b) C:4. mezőjében a "katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság"

szöveg lép.

7. § (1) A Szociális Családiház-építési Program keretében az Ócsa területén megvalósuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. mellékletében foglalt táblázat

a) "Első fokon eljáró hatóság" oszlopának 10. sorában a "Dabas Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága" szövegrész helyébe a "Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság",

b) "Másodfokon eljáró hatóság" oszlopának 10. sorában a "Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság" szövegrész helyébe a "Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság"

szöveg lép.

(2) Az R2. 1. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.

(3) Az R2. 2. mellékletében foglalt táblázat

a) "Elsőfokú szakhatóság" oszlopának 4. sorában a "Dabas Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága" szövegrész helyébe a "Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság",

b) "Másodfokú szakhatóság" oszlopának 4. sorában a "Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság" szövegrész helyébe a "Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság"

szöveg lép.

8. § A magyar-szlovák összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat C:10. mezőjében az "illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóság" szövegrész helyébe az "illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság" szöveg lép.

9. § A hatvani Grassalkovich-kastély és parkja rekonstrukciója keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 252/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat

a) D:7. és D:11. mezőjében a "Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság" szövegrész helyébe a "Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság",

b) E:7. és E:11. mezőjében az "Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság" szövegrész helyébe a "nincs"

szöveg lép.

10. § (1) A Várbazár, valamint a budavári királyi kertek rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. mellékletében foglalt táblázat E:12. mezőjében a "katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "nincs" szöveg lép.

(2) Az R3. 1. melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul.

11. § (1) A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. mellékletében foglalt táblázat

a) D:11. mezőjében a "Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság" szövegrész helyébe a "Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság",

b) E:11. mezőjében a "Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság" szövegrész helyébe a "nincs",

c) E:13. mezőjében a "katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "nincs"

szöveg lép.

(2) Az R4. 2. mellékletében foglalt táblázat

a) B:8. és B:9. mezőjében a "Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság" szövegrész helyébe a "Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság",

b) C:8. és C:9. mezőjében a "katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság"

szöveg lép.

12. § Az Erkel Színház előadás tartására alkalmas állapotra történő felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 27/2012. (III. 6.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat

a) D:5. mezőjében a "Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság" szövegrész helyébe a "Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság",

b) E:5. mezőjében a "Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság" szövegrész helyébe a "nincs",

c) D:8. mezőjében a "Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság" szövegrész helyébe a "Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság",

d) E:8. mezőjében a "Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság" szövegrész helyébe a "nincs"

szöveg lép.

13. § A budapesti Tüskecsarnok beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 32/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat

a) D:11. mezőjében a "Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság" szövegrész helyébe a "Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság",

b) E:11. mezőjében a "Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság" szövegrész helyébe a "nincs",

c) E:13. mezőjében a "katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "nincs"

szöveg lép.

14. § A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 1. melléklete e rendelet 5. melléklete szerint módosul.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 166/2012 (VII. 19.) Korm rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABcDE
1.Beruházás megnevezéseBeruházás azonosítójaA beruházás megvalósításával kapcsolatos
engedélyezési eljárások
Első fokon eljáró hatóságMásodfokon eljáró hatóság
2.Debreceni
Nagyerdei
Labdarúgó Stadion
Projekt
Debrecen II. kerület
22334 és 22331
helyrajzi számú
terület, illetve e
területből
telekalakítás folytán
kialakított terület
Általános építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter
3.Környezetvédelmi hatósági engedélyezési
eljárások
Tiszántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség, Debrecen
Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Főfelügyelőség
4.Útügyi hatósági engedélyezési eljárásokHajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelősége
Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
5.A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatalról és a területi mérésügyi és
műszaki biztonsági hatóságokról szóló
320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (2)
bekezdése és 13. § (2) bekezdése szerinti
engedélyezési eljárások
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Debreceni Mérésügyi és Műszaki
Biztonsági Hatósága
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal
6.Vízjogi hatósági eljárásokTiszántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség, Debrecen
Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Főfelügyelőség
7.Hírközlési hatósági eljárásokNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
elnöke
8.Földvédelmi, telekalakítási, földmérési,
ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások
Debreceni Körzeti FöldhivatalHajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Földhivatala
9.Talajvédelmi hatósági eljárásokHajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
10.Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések
létesítési és használatbavételi eljárásai
Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
11.Tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs
12.A jogszabályban rögzített tűzvédelmi
hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos
eljárások
Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
13.Azon beépített tűzoltó berendezések
létesítésével és használatbavételi ügyeivel
kapcsolatos eljárások, amelyek tervezése,
kivitelezése jogszabályban, nemzeti
szabványban teljes körűen nem
szabályozott
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nincs

2. melléklet a 166/2012 (VII. 19.) Korm rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő, hatáskörrel rendelkező szakhatóságok

ABc
1.Szakhatósági közreműködése tárgyaElső fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyHajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter
3.környezetvédelem, természetvédelem és vízügyTiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség, Debrecen
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Főfelügyelőség
4.közlekedés (közút)Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési
Felügyelősége
Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
5.rendészet - gyorsforgalmi utak eseténOrszágos Rendőr-főkapitányságrendészetért felelős miniszter
6.rendészet - egyéb országos közutak, a helyi közutak és
a közforgalom elől el nem zárt magánutak esetén
Debreceni RendőrkapitányságHajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
7.tűzvédelemHajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi IgazgatóságBelügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
8.katasztrófavédelemHajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi IgazgatóságBelügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
9.földművelésügy (talajvédelem)Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Növény- és
Talajvédelmi Igazgatósága
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
10.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság HivatalaNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
11.műszaki biztonságHajdú-Bihar Megye Kormányhivatal Debreceni
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
12.egészségügyHajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve
Országos Tiszt¡főorvosi Hivatal
13.területrendezésHajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal
állami főépítésze
területrendezésért felelős miniszter
14.kulturális örökségvédelemHajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Kulturális
Örökségvédelmi Irodája
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
15.helyi védelem (természetvédelem)Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának
jegyzője
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
16.honvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal igazgatójahonvédelemért felelős miniszter

3. melléklet a 166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelethez

Az R2. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 11. sorral egészül ki:

(SorszámBeruházás megnevezéseBeruházás azonosítójaA beruházás megvalósításával
kapcsolatos engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró hatóságMásodfokon eljáró hatóság)
"11.tűzvédelmi hatósági ügyekben
eltérési engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs"

4. melléklet a 166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelethez

Az R3. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 13/a. sorral egészül ki:

(ABcDE
7.Beruházás megnevezéseBeruházás azonosítójaA beruházás megvalósításával
kapcsolatos engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró hatóságMásodfokon eljáró hatóság)
"13/a.azon beépített tűzoltó
berendezések létesítésével és
használatbavételi ügyeivel
kapcsolatos eljárások, amelyek
tervezése,
kivitelezése jogszabályban,
nemzeti szabványban nem
szabályozott
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs"

5. melléklet a 166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelethez

Az R5. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 10/a. sorral egészül ki:

(ABCDE
7Beruházás megnevezéseBeruházás azonosítójaA beruházás megvalósításával
kapcsolatos engedélyezési
eljárások
Első fokon eljáró hatóságMásodfokon eljáró hatóság)
"10/a.azon beépített tűzoltó
berendezések létesítésével és
használatbavételi ügyeivel
kapcsolatos eljárások, amelyek
tervezése,
kivitelezése jogszabályban,
nemzeti szabványban nem
szabályozott
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs"

Tartalomjegyzék