2012. évi CCVII. törvény

egyes törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal és a területfejlesztéssel összefüggő módosításáról

1. A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet módosítása

1. § A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 38. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Nem kell az (1) bekezdésben foglaltakat igazolni, és az igazolás alól felmentést kérni, ha a házasuló személyes joga szerint az igazolás kiállításának nincs helye. A központi anyakönyvi szerv a külpolitikáért felelős miniszter vagy az adott ország külképviseleti hatóságának értesítése alapján honlapján közzéteszi azon államok körét, amelyek joga szerint az igazolás kiállításának nincs helye."

2. § Hatályát veszti a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 38. § (3) és (4) bekezdése.

2. Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet módosítása

3. § Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 5/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az (1) bekezdéstől eltérően a hazai anyakönyvezési eljárásban, ha az anya lakóhelye nem ismert, származási helyként kérelemre kell a születési helyet bejegyezni."

4. § Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az anyakönyvvezető a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatból az elismerő nyilatkozatot tevő személy, az anya, valamint az érintett nagykorú gyermek számára okiratmásolatot adhat ki."

5. § Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az anyakönyvvezető az elhalt személy átadott személyazonosító igazolványát és a személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolványát átlyukasztással - a könyv formátumú személyazonosító igazolvány esetén az adatoldalakon elhelyezett érvénytelen bélyegzőlenyomattal - érvényteleníti. Hamis vagy meghamisított okmányt visszaadni nem lehet. Az anyakönyvvezető az általa érvénytelenített okmányokat erre irányuló kérelem esetén visszaadja az elhalt személy hozzátartozójának. Az anyakönyvvezető az általa érvénytelenített okmányok okmányazonosítóját, a vissza nem igényelt érvénytelenített okmányokat, valamint a további személyazonosság igazolására alkalmas okmányokat soron kívül, de legkésőbb 3 napon belül továbbítja a haláleset helye szerint illetékes járási hivatalnak."

6. § Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 15/A. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) A házasság hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli megkötését, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli létesítését a házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helye szerint illetékes jegyző a szándék bejelentésétől számított 8 napon belül engedélyezi.

(4) A (3) bekezdésben foglalt engedély esetén az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a házasságkötésnek vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen kívüli lebonyolításánál, ha a felek

a) a tanúk és - ha szükséges - a tolmács vagy a jelbeszédben jártas személy jelenlétét biztosítják,

b) gondoskodnak a házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének méltó keretéről,

c) gondoskodnak az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról,

d) gondoskodnak az anyakönyvvezető őrizetében lévő anyakönyvnek a házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helyszínére való biztonságos szállításáról és a hivatali helyiségbe való biztonságos visszaszállításáról, valamint az anyakönyv helyszínen való biztonságos kezelésének feltételeiről, és

e) a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tevő körülmények bekövetkezte esetére a házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének lebonyolítására alkalmas helyiséget jelölnek meg."

7. § (1) Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 19. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az anyakönyvvezető a házasságkötésnél való közreműködést megtagadja, ha:)

"f) a bíróság valamelyik házasulót jogerős határozatával cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezte, vagy a fél a házasságkötés időpontjában nyilvánvalóan cselekvőképtelen;"

(2) Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 19. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A házasságkötés helye szerint illetékes jegyző a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül dönt a Csjt. 8. § (2) bekezdése szerinti esetben a házassági akadályok alóli felmentés megadásáról."

8. § Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"24. § (1) Az anyakönyvvezető a házasságkötés időpontját a házasulók kívánságának figyelembevételével tűzi ki.

(2) A Csjt. 3. § (2) bekezdésében meghatározott várakozási idő alóli felmentés megadásáról a tervezett házasságkötés helye szerint illetékes jegyző a kérelem benyújtásától számított 8 napon belül dönt.

(3) Ha a házasságkötést megelőző eljárásról készített jegyzőkönyv felvétele óta egy év eltelt és a házasságot nem kötötték meg, az eljárást meg kell ismételni."

9. § Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 26/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"26/B. § (1) Az anyakönyvvezető a bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozását megtagadja, ha

a) a közreműködésre nem illetékes,

b) az eljárásból ki van zárva,

c) a létrehozásnak törvényes akadálya van,

d) a felek a létrehozás törvényes feltételeit nem igazolták,

e) a felek a létrehozáshoz a jogszabályban előírt felmentést vagy engedélyt nem mutatták be, vagy

f) a bíróság valamelyik felet jogerős határozatával cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezte, vagy a fél a létrehozás időpontjában nyilvánvalóan cselekvőképtelen.

(2) A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helye szerint illetékes jegyző a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül dönt Csjt. 8. § (2) bekezdése szerinti esetben a bejegyzett élettársi kapcsolat akadályai alóli felmentés megadásáról."

10. § (1) Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 27/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A házassági név módosítására irányuló eljárás lefolytatására a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető rendelkezik hatáskörrel, a kérelem azonban bármely anyakönyvvezetőnél, külföldön élő magyar állampolgár esetében bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél előterjeszthető."

(2) Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 27/B. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Ha a kérelmet nem a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezetőnél terjesztették elő, az anyakönyvvezető haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül, a hivatásos konzuli tisztviselő az első diplomáciai futárral köteles megküldeni a kérelmet a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezetőnek."

11. § (1) Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 28/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A név megváltoztatása iránti kérelmet személyesen kell előterjeszteni. A kérelem bármely anyakönyvvezetőnél, külföldön élő magyar állampolgár esetében bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél előterjeszthető.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell

a) a kérelmező

aa) születési családi és utónevét,

ab) házassági nevét,

ac) születési helyét,

ad) anyja születési nevét [a továbbiakban az aa)-ad) alpont szerinti adatok együtt: személyi adatok],

ae) személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét,

af) családi állapotát,

ag) házasságkötésének, bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének helyét, idejét,

ah) lakóhelyét, annak hiányában tartózkodási helyét vagy elérhetőségének címét,

ai) személyazonosságát és magyar állampolgárságát igazoló okiratának számát, az okirat érvényességi idejét,

b) ha a kérelmező családi állapota házas, a névváltoztatással érintett házastársa

ba) személyi adatait,

bb) személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét,

c) a kérelmező kiskorú gyermekének

ca) személyi adatait,

cb) személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét,

d) a kérelem indokolását,

e) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező - születési vagy házassági - nevét az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter korábban megváltoztatta-e, valamint

f) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a kérelmezett név a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 77. § (4) bekezdésében foglalt, a névhasználatra vonatkozó feltételeket nem sérti."

(2) Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 28/A. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A születési név megváltoztatására irányuló eljárás ügyintézési határideje 45 nap."

(3) Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 28/A. §-a a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:

"(10) A szülő családi nevének megváltozását a kiskorú gyermek születési anyakönyvi bejegyzésébe akkor is fel kell jegyezni, ha a szülő nem kérte a névváltoztatás hatályának a kiskorú gyermekre történő kiterjesztését vagy a gyermek nem a névváltoztatással érintett szülő születési családi nevét viseli.

(11) A nem megváltoztatása után történt névváltoztatást az érintett személy gyermeke születési anyakönyvi bejegyzésébe nem lehet feljegyezni."

12. § Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 30. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Az a személy, akinek korábbi személyes joga alapján kettős családi nevét a magyar névviselési szabályoktól eltérően anyakönyvezték, a magyar állampolgárság megszerzése után kérheti, hogy kettős családi nevét a magyar névviselési szabályoknak megfelelő írásmódra javítsák ki."

13. § (1) Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 31. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A doktori címet és más tudományos fokozatot, valamint az egyes címek és rangok megszüntetéséről szóló 1947. évi IV. törvény szabályaival ellentétes adatok bejegyzését meg kell tagadni."

(2) Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 31. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az anyakönyvbe korábban bejegyzett betű- és egyéb jelzéseket - az (1) bekezdésben meghatározott kivétellel -, valamint a korábban bejegyzett doktori címet az anyakönyvi kivonat kiállításánál figyelmen kívül kell hagyni."

14. § Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 32. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Nem jegyezhető be a születési anyakönyvbe a szülő utónevének megváltozása, ha az a nemének megváltozásával összefüggésben történt."

15. § (1) Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 39. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Magyar állampolgár bármelyik anyakönyvvezetőnél előterjesztheti a hazai anyakönyvezés iránti kérelmet. A külföldön élő magyar állampolgár bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél is előterjesztheti a hazai anyakönyvezés iránti kérelmet. Ha magyar állampolgár külföldön történt születéséről, házasságkötéséről, külföldön létesített bejegyzett élettársi kapcsolatáról vagy külföldön történt halálesetéről az anyakönyvvezető vagy - a fogadó állam által megküldött anyakönyvi kivonat alapján - a hivatásos konzuli tisztviselő tudomást szerez, az anyakönyvezést hivatalból kezdeményezi. A magyar állampolgár külföldön bekövetkezett halálesetének hazai anyakönyvezése iránti kérelmet a hivatásos konzuli tisztviselőnél postai úton is elő lehet terjeszteni."

(2) Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 39. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az állampolgárság megszerzésére irányuló eljárás vagy az állampolgárság igazolására irányuló eljárás kezdeményezésekor az állampolgársági kérelem átvételére jogosult szervnél a hazai anyakönyvezés iránti kérelmet is elő kell terjeszteni.

(1b) Magyar állampolgár külföldön történt születésének, házasságkötésének, bejegyzett élettársi kapcsolatának hazai anyakönyvezésére irányuló kérelemhez csatolni kell - ha a kérelmező a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nem szerepel - a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba vételhez szükséges iratokat. Az anyakönyvvezető ellenőrzi, hogy a kérelmező a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szerepel-e."

(3) Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 39. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az a személy, akinek korábbi személyes joga alapján kettős családi nevét a magyar névviselési szabályoktól eltérően anyakönyvezték, a magyar állampolgárság megszerzése után kérheti, hogy kettős családi nevét a magyar névviselési szabályoknak megfelelő írásmóddal jegyezzék be, illetve arra javítsák ki."

16. § (1) Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 41. §-át megelőző alcímének címe helyébe a következő szöveg lép:

"Adatkérés és adatszolgáltatás"

(2) Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet "Adatszolgáltatás" alcíme a következő 40/A. §-sal egészül ki:

"40/A. § (1) Az anyakönyvvezető jogosult

a) az állampolgárság ellenőrzése és az elhalt személyek személyazonosság igazolására alkalmas okmányainak, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványának bevonása céljából az ehhez szükséges, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben, valamint a külföldre utazásról szóló törvényben meghatározott adatokat, valamint

b) az elhalt személyek személyazonosság igazolására alkalmas okmányainak bevonása céljából az ehhez szükséges, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben meghatározott adatokat

megismerni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatok megismerését közvetlen elektronikus hozzáféréssel kell biztosítani, ha az anyakönyvvezető részére a szükséges technikai feltételek rendelkezésre állnak."

17. § Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet a következő 42/B. §-sal egészül ki:

"42/B. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki a központi anyakönyvi szervet."

18. § Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet a következő 45. §-sal egészül ki:

"45. § 2013. március 1-jét megelőzően a 23. § és a 26/D. § alapján benyújtott kérelmeket e törvénynek a 2013. február 28-án hatályos rendelkezései szerint kell elbírálni."

19. § Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet

a) 15. § (2) bekezdésében és 26/A. § (2) bekezdésében a "konzuli" szövegrész helyébe a "hivatásos konzuli" szöveg,

b) 16. §-ában a "Csjt.-ben" szövegrész helyébe a "házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvényben (a továbbiakban: Csjt.)" szöveg,

c) 18. § (1) bekezdésében a "meg kell állapodniuk" szövegrész helyébe a "megállapodhatnak" szöveg,

d) 26/E. § (3) bekezdésében a "hat hónap eltelt" szövegrész helyébe az "egy év eltelt és a bejegyzett élettársi kapcsolat nem jött létre" szöveg,

e) 41/A. § (2) bekezdésében az "Az ügyfél" szövegrész helyébe az "Az ügyfél - ha a szükséges technikai feltételek rendelkezésre állnak -" szöveg, a "kiállítását" szövegrész helyébe a "kiállítását, valamint a 27/B. § (4) és (5) bekezdésében szabályozott eljárás megindítását" szöveg

lép.

20. § Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében, 3. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 41/B. § (3) bekezdés d) pontjában, 41/C. § (2) bekezdés c) pontjában, 41/D. § (1) bekezdés a) pontjában, 41/D. § (2) bekezdés b) pontjában a "Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

b) 10. § (5) bekezdésében a "körzetközponti feladatokat ellátó jegyzőnek" szövegrész helyébe a "járási hivatal vezetőjének" szöveg,

c) 23. § (3) bekezdésében és 26/D. § (3) bekezdésében az ", a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

d) 41. § (1) bekezdésében a "felettes szervnek" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalnak" szöveg,

e) 41/B. § (3) bekezdés c) pontjában a "körzetközponti feladatokat ellátó települési önkormányzat jegyzője" szövegrész helyébe a "járási hivatal vezetője" szöveg,

f) 41/D. § (1) bekezdés b) pontjában a "körjegyzőségi székhely önkormányzat" szövegrész helyébe a "közös önkormányzati hivatal székhelyének" szöveg,

g) 41/D. § (1) bekezdés c) pontjában a "Kormány jogosultságot biztosító általános hatáskörű területi államigazgatási szerve" szövegrész helyébe a "jogosultságot biztosító fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg

lép.

21. § Hatályát veszti az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet

a) 3. § (2) bekezdés f) pontja,

b) 19. § (2) bekezdés g) pontja,

c) 23. §-a és a 23. §-át megelőző alcíme,

d) 26/D. §-a és 26/D. §-át megelőző alcíme,

e) 41/A. § (2) bekezdésében az "és névváltoztatási okirat-másolatának" szövegrész.

3. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

22. § Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdése a következő 39. és 40. ponttal egészül ki:

(Egyes alkotmányos jogok érvényesítése, illetőleg kötelezettségek teljesítése, valamint a társadalmi igazságosság előmozdítása érdekében a mellékletben és a külön jogszabályokban meghatározott illetékmentes eljárásokon felül tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások:)

"39. a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban a lakcím érvénytelenné nyilvánítására irányuló eljárás;

40. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett értesítési cím törlése, ha a törlést a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti címjogosult kezdeményezi."

23. § Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény Melléklet "IX. Egyes okmányok kiadásával kapcsolatos eljárások illetéke" Fejezet, "II. Személyazonosító igazolvány, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárás illetéke" cím 2. pont b) alpontjában a "70." szövegrész helyébe a "65." szöveg lép.

24. § Hatályát veszti az illetékekről szó 1990. évi XCIII. törvény Melléklet X. Fejezet 4. pontja.

4. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

25. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A nyilvántartás olyan közhiteles hatósági nyilvántartás, amely a nyilvántartásban szereplő polgároknak az e törvényben meghatározott személyi, lakcím és értesítési cím adatait, valamint az azokban bekövetkezett változásokat tartalmazza és igazolja."

26. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 4. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2a) A külföldön élő magyar állampolgár adatai a nyilvántartásban akkor szerepelnek, ha

a) Magyarország területén kívül élő magyar állampolgár kéri adatai nyilvántartásba való felvételét,

b) a magyar állampolgár bejelenti külföldi letelepedésre vonatkozó szándékát,

c) az (1) bekezdés c) pontja szerinti külföldön élő polgár magyar állampolgárságot szerez,

d) a Magyarország területén kívül élő polgár a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 5/A. §-a alapján nyilatkozattal magyar állampolgárságot szerez,

e) a Magyarország területén kívül élő magyar állampolgár kérelmére a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény alapján az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a magyar állampolgársága fennállását igazolja, vagy

f) a Magyarország területén kívül élő magyar állampolgár külföldön történt születését, házasságkötését vagy bejegyzett élettársi kapcsolatát a hazai anyakönyvezést végző hatóság anyakönyvezi."

(2) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 4. §-a a következő (2c) és (2d) bekezdéssel egészül ki:

"(2c) Az állampolgársági ügyekben eljáró szerv értesítése alapján - ha a nyilvántartásban nem szerepelnek - hivatalból kerülnek a nyilvántartásba

a) a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 5/A. §-a alapján magyar állampolgárságot nyilatkozattal szerzett polgár adatai, és

b) azon magyar állampolgár adatai, akinek a kérelmére az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény alapján a magyar állampolgárság fennállását igazolja.

(2d) A hazai anyakönyvezést végző hatóság értesítése alapján - ha a nyilvántartásban nem szerepelnek - hivatalból kerülnek a nyilvántartásba a Magyarország területén kívül született, házasságot kötött vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesített magyar állampolgár adatai, ha a külföldön történt születését, házasságkötését vagy bejegyzett élettársi kapcsolatát a hazai anyakönyvezést végző hatóság anyakönyvezte."

(3) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 4. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(E törvény hatálya kiterjed:)

"d) az értesítési cím bejelentési eljárásra."

27. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5. §-a a következő (5) és (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A polgár értesítési címe: az a cím (címhely, postafiók vagy postai szolgáltató hely), amelyet kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége céljából a lakcímén kívül a polgár bejelentett.

(5a) Szállásadó: az a személy, aki jogosult egy természetes személynek valamely lakás vagy lakás céljára szolgáló egyéb helyiség használatát biztosítani."

(2) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5. §-a a következő (13)-(16) bekezdéssel egészül ki:

"(13) A polgár aláírása: születési vagy házassági családi és utónevének az általa használt és elismert írásképe.

(14) A polgár anyja neve: a polgár anyja születési családi és utóneve.

(15) Címjogosult: az a személy, aki az értesítési címként megadott címhely tekintetében az (5a) bekezdés értelmében szállásadónak minősül.

(16) Értesítési cím bejelentése: az értesítési cím nyilvántartásba vételének első alkalommal történő igénylése, a bejelentett értesítési cím megújítása, megváltoztatásának vagy törlésének kérése."

28. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 6. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az állampolgársági ügyekben eljáró szerv ellátja a 4. § (2a) bekezdés d) és e) pontja szerinti külföldön élő magyar állampolgárok nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat.

(4) A hazai anyakönyvezést végző hatóság ellátja a 4. § (2a) bekezdés f) pontja szerinti külföldön élő magyar állampolgárok nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat."

29. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 9. § (2) bekezdése a következő q)-s) ponttal egészül ki:

(A központi szerv)

"q) ellátja az értesítési cím tudomásul vételével összefüggő - jogszabályban meghatározott - hatósági feladatokat;

r) ellátja a Magyarország területén élő, a 4. § (2c) bekezdése szerinti magyar állampolgárok nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat;

s) ellátja a Magyarország területén élő, a 4. § (2d) bekezdése szerinti magyar állampolgárok nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat."

(2) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti, 1993. június 1-je előtt keletkezett iratokat és fényképeket a Központi Okmánytár elkülönítetten, zárt archívumként kezeli. Ebben az adatállományban csak a passziválás okát és időpontját, továbbá a magyar állampolgárság megszűnésének tényét és időpontját lehet átvezetni."

(3) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 9. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A (4) bekezdés szerinti adatállományból adatot szolgáltatni az érintetten kívül a bíróság, a nemzetbiztonsági szolgálatok,a rendőrség, a nyomozó hatóságok, az ügyészség, valamint állampolgársági ügyekért felelős miniszter,az állampolgársági ügyekben eljáró szerv, a névváltoztatási ügyeket intéző szerv, a hagyatéki ügyeket intéző szerv és az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter által rendeletben kijelölt szerv részére, törvényben előírt feladatainak ellátásához, továbbá a 17. § (2) bekezdés a)-c) pontja szerinti adatok felhasználásának célját és jogalapját igazoló adatigénylő részére lehet, feltéve, ha az adatszolgáltatást a történeti adatállományból nem lehet teljesíteni."

30. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 11. § (1) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:

(A nyilvántartás tartalmazza a polgár)

"p) értesítési címét, ha azt a polgár bejelentette a nyilvántartás helyi vagy központi szervének."

31. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 12. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A nyilvántartás történeti állományában tárolt adatok az (1) bekezdés szerinti időpont lejártával átkerülnek a nyilvántartás archív állományába 40 évig történő őrzésre. Ezen az adatállományon az érintett magyar állampolgársága megszűnésének tényén és időpontján kívül más adatváltozás nem vezethető át."

32. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 14. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A nyilvántartás szervei az általuk kezelt adatokat az alábbi forrásból gyűjtik:)

"d) az idegenrendészeti hatóság és a menekültügyi hatóság által továbbított, a nyilvántartásba vételhez szükséges adatok;"

(2) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 14. §-a a következő i) ponttal egészül ki:

(A nyilvántartás szervei az általuk kezelt adatokat az alábbi forrásból gyűjtik:)

"i) a polgár értesítési címének bejelentése;"

(3) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 14. § m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A nyilvántartás szervei az általuk kezelt adatokat az alábbi forrásból gyűjtik:)

"m) az állampolgársági ügyekben eljáró szerv értesítése

ma) a honosítási vagy visszahonosítási okirat aláírásának időpontjáról, illetve arról a tényről, hogy a honosítási vagy visszahonosítási okirat hatályát vesztette,

mb) a 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti külföldön élő polgár esetében a természetes személyazonosító és külföldi lakóhely adatairól, valamint családi állapotáról és neméről,

mc) honosított vagy visszahonosított (a továbbiakban együtt: honosított) okirattal igazolt vagy nyilatkozata szerinti nőtlen vagy hajadon családi állapotáról,

md) a 4. § (2a) bekezdés d) pontja szerinti külföldön élő magyar állampolgár esetében a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 5/A. § (2) bekezdése szerinti bizonyítvány kiállításáról, a természetes személyazonosító és külföldi lakóhely adatokról, a családi állapotról, a házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helyéről és a neméről,

me) a 4. § (2a) bekezdés e) pontja szerinti külföldön élő magyar állampolgár esetében a magyar állampolgárság igazolásáról, a természetes személyazonosító és külföldi lakóhely adatokról, a családi állapotról, a házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helyéről és a neméről,

mf) - a Magyarország területén élő, a 4. § (2c) bekezdés a) pontja szerinti magyar állampolgárok esetében - a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 5/A. § (2) bekezdése szerinti bizonyítvány kiállításáról, a természetes személyazonosító és magyarországi lakcím adatokról, a családi állapotról, a házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helyéről és a neméről,

mg) - a Magyarország területén élő, a 4. § (2c) bekezdés b) pontja szerinti magyar állampolgárok esetében - a magyar állampolgárság igazolásáról, a természetes személyazonosító és magyarországi lakcím adatokról, a családi állapotról, a házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helyéről és a neméről,

mh) az állampolgársági eljárásban engedélyezett névmódosításról,

mi) a magyar állampolgárság megszűnéséről és annak időpontjáról;"

(4) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 14. §-a a következő p) ponttal egészül ki:

(A nyilvántartás szervei az általuk kezelt adatokat az alábbi forrásból gyűjtik:)

"p) a hazai anyakönyvezést végző hatóság értesítése

pa) a 4. § (2a) bekezdés f) pontja szerinti külföldön élő magyar állampolgár esetében a természetes személyazonosító és külföldi lakóhely adatokról, a családi állapotról, a házasságkötés helyéről vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helyéről és a neméről,

pb) - a Magyarország területén élő, a 4. § (2d) bekezdése szerinti magyar állampolgár esetében - a természetes személyazonosító és magyarországi lakcím adatokról, a családi állapotról, a házasságkötés helyéről vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helyéről és a neméről."

33. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 15. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A polgár a lakcímbejelentkezés során a következő adatokat közli a helyi nyilvántartó szervvel:)

"h) jogszabályban meghatározott kivétellel a szállásadó nevét, szállásadói minőségét, lakcímét vagy székhelyét és hozzájárulását."

(2) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 15. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A polgár a 26. § (2a) vagy (2b) bekezdése szerinti lakcímbejelentés során a következő adatokat közli az állampolgársági ügyekben eljáró szervvel vagy a hazai anyakönyvezést végző hatósággal:

a) természetes személyazonosító adatait,

b) újlakcímét,

c) jogszabályban meghatározott kivétellel a szállásadó nevét, szállásadói minőségét, lakcímét vagy székhelyét és hozzájárulását."

(3) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A polgár a személyazonosító igazolvány iránti kérelem előterjesztésekor rendelkezésre bocsátja - és a jogszabályban foglaltak szerint igazolja - a 29. § (3) bekezdésében megjelölt személyi adatait, arcképmását, és a kérelmet - ha a 14. életévét betöltötte - saját kezűleg aláírja. Ha a polgár írásképtelen vagy írástudatlan a kérelem aláírás rovatában a kiállító hatóság az "írásképtelen" megjelölést tünteti fel."

(4) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 15. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A polgár az értesítési cím bejelentése során a következő adatokat közli a helyi vagy a központi nyilvántartó szervvel:

a) természetes személyazonosító adatait,

b) értesítési címét, valamint

c) a bejelentés időpontját."

34. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. § (1) Az anyakönyvvezető a születési, a házassági, a halotti anyakönyvben, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvében rögzített - a 11. § (1) bekezdésében meghatározott - adatokat átvezeti a nyilvántartáson.

(2) A 4. § (2a) bekezdés f) pontja szerinti külföldön élő magyar állampolgár esetében a hazai anyakönyvezést végző anyakönyvvezető a születési, a házassági anyakönyvben vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvében rögzített - a 11. § (1) bekezdésében meghatározott, illetve a külföldi lakóhely - adatokat átvezeti a nyilvántartáson."

35. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 17. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A nyilvántartásból adatok az alábbi csoportosítás szerint szolgáltathatók:)

"a) név, lakcím és értesítési cím adatok (felvilágosítás a lakcímről és az értesítési címről);

b) természetes személyazonosító adatok és lakcímadatok, értesítési cím adatok, állampolgárság, családi állapot, a házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helye, a nem, a nyilvántartásból való kikerülés oka, helye és ideje;"

(2) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 17. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A nyilvántartásból adatok az alábbi csoportosítás szerint szolgáltathatók:)

"e) természetes személyazonosító adatok és állampolgárság."

36. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 18. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Adatszolgáltatás helyett a kérelmező igényelheti, hogy kapcsolatfelvétel céljából a nyilvántartás illetékes szerve az általa megjelölt személyt, személyi kört keresse meg és)

"a) kérje írásos hozzájárulását ahhoz, hogy név, lakcím és értesítési cím adatait a kérelmező rendelkezésére bocsáthassa, vagy"

37. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény a következő 18/A. §-sal egészül ki:

"18/A. § (1) A központi szerv azon személy vagy szervezet részére, amelynek jogszabályban meghatározott hivatalos eljárásában törvény rendelkezése alapján a magyar állampolgárság igazolása szükséges, kérelemre a magyar állampolgárság tényéről a nyilvántartás adatai alapján adatot szolgáltat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az adatszolgáltatást igénylő az egyedi adatszolgáltatás igénylésekor azt, hogy eljárásában a magyar állampolgárság igazolása szükséges, az eljárását szabályozó törvényi rendelkezésre hivatkozással igazolja.

(3) A központi szerv az (1) bekezdés szerinti esetben a kérelemben közölt természetes személyazonosító adatoknak megfelelő polgárról végez egyedi adatszolgáltatást.

(4) Az (1) bekezdés szerinti esetben csoportos adatszolgáltatás nem teljesíthető."

38. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 21. §-a a következő s) ponttal egészül ki:

[E törvény felhatalmazása alapján a17. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti adatokat jogosultak igényelni:]

"s) a fővárosi és megyei kormányhivatal integrált ügyfélszolgálati irodája az anyakönyvi eljárással és az állampolgársági eljárással kapcsolatos feladatainak, valamint más, törvényben meghatározott feladatainak ellátásához."

39. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény IV. fejezete a következő 24/E. §-sal egészül ki:

"24/E. § Az anyakönyvvezető az elhalálozott személyek személyazonosító igazolványának, valamint a személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolványának bevonása céljából a 11. § (1) bekezdés m) pontja és a 17. § (4) bekezdése szerinti adatokat jogosult igényelni."

40. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 26. §-át megelőző alcímének címe helyébe a következő szöveg lép:

"A lakcím és az értesítési cím bejelentése és nyilvántartása"

(2) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A lakcímbejelentés a bejelentendő lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnál teljesíthető. Az értesítési cím bejelentése bármely járási hivatalnál és a központi szervnél teljesíthető."

(3) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 26. §-a a következő (2a)-(2d) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Ha a 4. § (2c) bekezdése szerinti polgár Magyarország területén kíván életvitelszerűen élni, első lakóhely bejelentését a nyilatkozat megtételével vagy a magyar állampolgárság igazolása iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg az állampolgársági ügyekben eljáró szervnél köteles teljesíteni.

(2b) Ha a 4. § (2d) bekezdése szerinti polgár Magyarország területén kíván életvitelszerűen élni, első lakóhely bejelentését a születés, házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezésének megindításával egyidejűleg a hazai anyakönyvezést végző hatóságnál köteles teljesíteni.

(2c) Ha a (2a) vagy a (2b) bekezdés szerint teljesített első lakóhely nyilvántartásba vétele során a központi szerv megállapítja, hogy a polgár a lakóhely bejelentéséhez - jogszabályban meghatározott kivétellel - szükséges szállásadói hozzájárulással nem rendelkezik, a polgárt nyilatkozata ellenére külföldön élő magyar állampolgárként kell nyilvántartásba vennie.

(2d) A járási hivatal vagy a központi szerv az értesítési címet bejegyzi a nyilvántartásba, ha az postafiók, postai szolgáltató hely vagy a címnyilvántartásban szereplő címhely. Egyéb esetekben az értesítési cím bejegyzésére a cím fekvése szerinti járási hivatal az illetékes."

(4) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az (1) bekezdésben meghatározott polgárnak azt a tényt, hogy Magyarország területét a külföldi letelepedés szándékával elhagyja, bármely járási hivatalnál vagy a konzuli tisztviselőnél

a) személyesen vagy

b) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti elektronikus kapcsolattartás útján

kell bejelentenie (a továbbiakban: külföldi letelepedési nyilatkozat)."

(5) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 26. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A lakcímbejelentéshez - jogszabályban meghatározott kivétellel - a szállásadó hozzájárulása szükséges."

(6) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 26. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A lakcímbejelentés és az értesítési cím bejelentésének ténye önmagában a lakás vagy az ingatlan használatához fűződő, valamint egyéb vagyoni jogot nem keletkeztet és nem szüntet meg. Érvénytelen a bejelentett lakcímadat, ha a polgárnak a lakás használatára vonatkozó joga megállapodás alapján már nem áll fenn, illetve jogerős bírósági vagy hatósági határozat alapján megszűnt és a határozatot végrehajtották."

(7) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 26. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Érvénytelen a bejelentett lakcímadat, ha a járási hivatal megállapította, hogy a polgár bejelentett lakcímadata nem valós. Érvénytelen a bejelentett értesítési cím, ha a járási hivatal vagy a központi szerv megállapította, hogy a polgár bejelentett értesítési címe nem valós."

41. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 27. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:

"(1) Az értesítési címet - annak bejelentésétől számított két éven belül - ismét be kell jelenteni, ha annak a nyilvántartásban való szerepeltetését a polgár továbbra is kéri. Az ismételt bejelentéssel való megújítás hiányában az értesítési címet a nyilvántartásból törölni kell."

42. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 27/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérően a szállásadó általi hozzájárulásra nincs szükség, ha a bejelentkező olyan érvényes teljes bizonyító erejű magánokirattal vagy közokirattal rendelkezik, amely a lakás használatára feljogosítja. Ebben az esetben az okiratot a lakcímbejelentő lappal együtt kell a járási hivatalnak benyújtani."

43. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 27/B. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatás megszűnik

a) ismételt igénylése hiányában az igény bejelentésétől számított egy év elteltével,

b) az (1) bekezdés szerinti nyilatkozattételi jogosultság megszűnésével vagy

c) az igénylő elhalálozásának nyilvántartásba vételével."

44. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény a következő 27/D. §-sal egészül ki:

"27/D. § (1) A címjogosult és a postafiók bérlője bármely járási hivatalnál személyesen vagy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti elektronikus kapcsolattartás útján előzetesen nyilatkozhat arról, hogy a cím (címhely vagy postafiók) értesítési címként történő nyilvántartását nem kívánja biztosítani.

(2) A címjogosult nyilatkozhat arról, hogy az értesítési cím bejelentéséről a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg értesítést kér.

(3) A (2) bekezdés szerinti értesítés módjára a 27/B. § (2) bekezdését kell alkalmazni.

(4) A (2) bekezdés szerinti szolgáltatás megszűnik

a) ismételt igénylése hiányában az igény bejelentésétől számított egy év elteltével,

b) a (2) bekezdés szerinti nyilatkozattételi jogosultság megszűnésével, vagy

c) az igénylő elhalálozásának nyilvántartásba vételével."

45. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"28. § (1) A külföldi letelepedési nyilatkozattal összefüggő lakcím ügyben az a járási hivatal jár el, amelynél az eljárást az ügyfél megindítja, a konzuli tisztviselőnél megindított eljárásban az érintett polgár lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal jár el.

(2) A külföldi letelepedési nyilatkozatot előterjesztő magyar állampolgár - külföldi letelepedési szándékának bejelentésével egyidejűleg - a járási hivatalnak nyilatkozik külföldi lakóhelyének címéről."

46. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 28/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A nyilvántartás szervei a lakcímbejelentés feltételeinek vizsgálata, a szállásadónak a lakcímbejelentéssel összefüggő jogosultságai érvényesítésének biztosítása, valamint a címhez kapcsolódó állami feladatellátás szervezésének megkönnyítése céljából kezelik a települési önkormányzatok jegyzői által megállapított és nyilvántartásba vett települési címek, valamint a lakcímbejelentéssel összefüggő szállásadói nyilatkozatok nyilvántartását (továbbiakban: címnyilvántartás)."

(2) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 28/A. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A jegyző állapítja meg az illetékességi területén lévő települési címeket.

(8) A címmegállapítást a jegyző a közterület elnevezéséről, valamint a települések szétválásáról és egyesüléséről, továbbá a területátcsatolásról hozott helyi önkormányzati képviselő-testületi határozat és a telekalakítási eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező ingatlanügyi hatóság vagy építésügyi hatóság ezen eljárásában hozott határozata alapján végzi."

47. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény VII. fejezete a következő 34. §-sal egészül ki:

"34. § (1) A nyilvántartásba vételre, a nyilvántartás alapján történő okirat kiadására és a nyilvántartott adatokon alapuló adatszolgáltatásokra irányuló ügyekben - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivételekkel - a hatóság az ügyféllel nem tart elektronikusan írásban kapcsolatot.

(2) Az érintett elektronikus kapcsolattartás keretében is igényelhet tájékoztatást saját nyilvántartott adatairól és arról, hogy milyen adatszolgáltatások alanya volt, kezdeményezheti nyilvántartott adatainak javítását, a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány kiadását, valamint a birtokából kikerült hatósági igazolványa pótlását.

(3) A nyilvántartás szerve a 17. § (4) bekezdésében, a 26. § (3) bekezdés b) pontjában és a 29. § (2) bekezdésében meghatározott ügyfajtákban tart elektronikusan kapcsolatot az ügyféllel.

(4) A polgár a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti elektronikus kapcsolattartás útján is bejelentheti értesítési címét."

48. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 36. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az adatszolgáltatásért, valamint a 18. § (3) bekezdése szerinti kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, értesítésért, az értesítési cím bejelentéséért, továbbá a 27/B. § (1) bekezdése és a 27/D. § (2) bekezdése szerinti értesítésért - ha jogszabály másként nem rendelkezik - igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni."

49. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A miniszter felhatalmazást kap arra,hogy rendeletben szabályozza)

"c) az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben az adatszolgáltatásért, valamint a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, illetve értesítésért, az értesítési cím bejelentéséért, továbbá a lakcímbejelentésről és az értesítési cím bejelentésről történő értesítésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj összegét és megfizetésének részletes szabályait;"

50. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 19/A. § (1) bekezdésében a "11. § (1) bekezdés c), d), h) és k) pontjában" szövegrész helyébe a "11. § (1) bekezdés b), c), d), h) és k) pontjában" szöveg lép.

(2) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

a) 1. § (1) bekezdésében és 5. § (9) bekezdésében az "és lakcím adatait" szövegrész helyébe a " , lakcím és értesítési cím adatait" szöveg,

b) 1. § (2) bekezdésében és 2. § (6) bekezdésében az "és lakcím adatokat" szövegrész helyébe a ", lakcím és értesítési cím adatokat" szöveg,

c) 1. § (3) bekezdésében az "és lakcímadatok" szövegrész helyébea", lakcím és értesítési cím adatok" szöveg,

d) 4. § (1) bekezdés c) pontjában és 4. § (2) bekezdésében a "(3) bekezdése" szövegrész helyébe a "(3) és (3a) bekezdése" szöveg,

e) 6. § (1) bekezdésében a "polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását" szövegrész helyébe a "nyilvántartást" szöveg,

f) 7. § (1) bekezdés c) pontjában a "lakcímbejelentés tudomásulvételével összefüggő" szövegrész helyébe a "lakcímbejelentés és az értesítési cím bejelentése tudomásulvételével összefüggő, jogszabályban meghatározott" szöveg,

g) 9. § (1) bekezdésében, 24/A. § (1) és (4) bekezdésében és 29. § (1) bekezdésében a "személyiadat- és lakcímnyilvántartás" szövegrész helyébe a "nyilvántartás" szöveg,

h) 9. § (2) bekezdés d) pontjában a "személyi adat- és lakcímnyilvántartás" szövegrész helyébe a "nyilvántartás" szöveg,

i) 9. § (2) bekezdés f) pontjában a "miniszter és" szövegrész helyébe a "személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) és" szöveg,

j) 9. § (2) bekezdés h) pontjában a "központi okmánytárat" szövegrész helyébe a "Központi Okmánytárat" szöveg,

k) 9. § (3) bekezdés a) pontjában a "lakcímjelentő" szövegrész helyébe a "lakcímbejelentő" szöveg,

l) 12. § (2) bekezdésében a "negyven évig" szövegrész helyébe az "ötven évig" szöveg,

m) 12. § (3) bekezdésében a "történeti állományából" szövegrész helyébe a "történeti és archív állományából" szöveg, a "9. § (4)" szövegrész helyébe a "9. § (5)" szöveg,

n) 12. § (4) bekezdésében az "A történeti állományban" szövegrész helyébe az "A nyilvántartás történeti és archív állományában" szöveg,

o) 15. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "lakcímbejelentkezés" szövegrész helyébe a "lakcímbejelentés" szöveg,

p) 24. § (1) bekezdésében a "valamint a nyomozó hatóságok" szövegrész helyébe az "a nyomozó hatóságok, valamint a rendőrség" szöveg, az "állampolgársági ügyekben eljáró szerv" szövegrész helyébe az "állampolgársági ügyekért felelős miniszter, az állampolgársági ügyekben eljáró szerv" szöveg,

q) 27/A. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és 27/A. § (1) bekezdés b) pontjában az "az ügyfélkapun keresztül" szövegrész helyébe az "a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti elektronikus kapcsolattartás útján" szöveg,

r) 28/B. § (1) bekezdésében a "központi szerv" szövegrész helyébe a "nyilvántartás szervei" szöveg, a "teljesít" szövegrész helyébe a "teljesítenek" szöveg,

s) 29. § (2) bekezdésében az "elektronikus úton" szövegrész helyébe az "a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti elektronikus kapcsolattartás útján" szöveg,

t) 47. § (1) bekezdés a) pontjában a "lakcímbejelentési eljárásnak," szövegrész helyébe a "lakcím-bejelentési eljárásnak, az értesítési cím bejelentési eljárásnak," szöveg, a "személyi igazolvány" szövegrész helyébe a "személyazonosító igazolvány" szöveg

lép.

51. § (1) Hatályát veszti a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

a) 4. § (3) bekezdés a) és b) pontjában a "továbbá" szövegrész,

b) 26. § (6) bekezdésében az "és b)" szövegrész,

c) 27/A. § (1) bekezdésében, 27/B. § (1) bekezdésében, 27/C. §-ában, 28/A. § (2) bekezdés h)-j) pontjában, 28/A. § (4) és (6) bekezdésében, 28/B. § (3) bekezdésében a "tulajdonos vagy haszonélvező" szövegrész,

d) 28/A. § (2) bekezdés k) pontjában a "tulajdonos" szövegrész.

(2) Hatályát veszti a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

a) 4. § (2b) bekezdése,

b) 14. § f) pontja,

c) 26. § (7) bekezdése.

5. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosítása

52. § A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Kérelmére kedvezményesen honosítható az a nem magyar állampolgár, aki

a) legalább

aa) tíz éve érvényes házasságban él olyan személlyel, aki az állampolgársági kérelem benyújtásának időpontjában magyar állampolgár, vagy

ab) öt éve érvényes házasságban él olyan személlyel, aki az állampolgársági kérelem benyújtásának időpontjában magyar állampolgár, és közös gyermekük született,

b) az (1) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, és

c) magyar nyelvtudását igazolja."

53. § (1) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 5/A. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A köztársasági elnökhöz címzett írásbeli nyilatkozatával - a nyilatkozattétel napjától - megszerzi a magyar állampolgárságot az a személy:)

"b) aki Magyarország területén született és születésével nem szerezte meg szülei külföldi állampolgárságát a szülők állampolgárságára irányadó külföldi jog alapján, feltéve, hogy a születése napján szülei magyarországi lakóhellyel rendelkeztek és a nyilatkozat megtételét közvetlenül megelőzően legalább öt éve Magyarország területén lakik;"

(2) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 5/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatot az érintett a tizenkilencedik életévének betöltéséig teheti meg."

54. § A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A magyar állampolgár - a köztársasági elnökhöz címzett nyilatkozatában - lemondhat a magyar állampolgárságáról,ha

a) külföldi állampolgársággal is rendelkezik vagy annak megszerzését valószínűsíteni tudja, és

b) a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nem szerepel, vagy Magyarország területét külföldön történő letelepedés szándékával elhagyta vagy külföldön élő magyar állampolgárként nincs bejelentett, érvényes tartózkodási helye Magyarországon."

55. § A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § (1) A magyar állampolgárság

a) érvényes magyar személyazonosító igazolvánnyal,

b) érvényes magyar útlevéllel,

c) érvényes állampolgársági bizonyítvánnyal,

d) - ellenkező bizonyításig - honosítási okirattal igazolható.

(2) Ha a magyar állampolgár magyar állampolgárságát az (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott módon nem tudja igazolni, a magyar állampolgárság - ellenkező bizonyításig és az érvényességi idő lejártát követő egy évig - az érvényesség időtartamának lejárta miatt érvénytelen magyar útlevéllel igazolható.

(3) A személyiadat- és lakcímnyilvántartás igazolja az abban szereplő magyar állampolgárok magyar állampolgárságát."

56. § A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 11. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az állampolgársági bizonyítvány tartalmazza:)

"d) azokat a jogszabályhelyeket, amelyek alapján az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a döntést hozta,"

57. § A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozatot és kérelmet, továbbá az állampolgárságról lemondó nyilatkozatot, valamint az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti kérelmet (a továbbiakban együtt: állampolgársági kérelem)]

"a) a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalához (a továbbiakban: járási hivatal),"

(lehet benyújtani.)

58. § (1) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az állampolgársági kérelem - kormányrendeletben meghatározott formanyomtatványok szerint - tartalmazza az érintett

a) születési családi és utónevét, házassági családi és utónevét, korábbi házassági családi és utónevét (a továbbiakban együtt: név), születési helyét és idejét, anyja nevét, nemét,

b) családi állapotára vonatkozó adatokat, a jelenlegi és korábbi házasságkötésének helyét és idejét, a házastárs vagy volt házastárs nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, magyar származására vonatkozó adatokat,

c) házastársa vagy volt házastársa szülei nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, magyarországi tartózkodásukra vonatkozó adatokat,

d) felmenői nevét, születési helyét és idejét, a felmenők házasságkötésének helyét és idejét, állampolgárságukra és tartózkodásukra vonatkozó adatokat,

e) gyermeke nevét, születési helyét és idejét, a gyermek másik szülőjének nevét, állampolgárságát,

f) testvére nevét, születési helyét és idejét,

g) lakóhelyére, korábbi magyarországi lakóhelyére, tartózkodására vonatkozó adatokat,

h) állampolgárságára, külföldre távozásának időpontjára vonatkozó adatokat,

i) iskolai végzettségére, foglalkozására, munkahelyére vonatkozó adatokat, és

j) elérhetőségét az állampolgársági ügyekben eljáró szervvel és a miniszterrel való kapcsolattartáshoz."

(2) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 14. § (3)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) Az állampolgársági kérelemhez a kérelmezőnek - kormányrendeletben meghatározottak szerint - mellékelnie kell a születési anyakönyvi kivonatát és a családi állapotát igazoló okiratokat, továbbá az állampolgársági kérelem elbírálásához a 4. §-ban, az 5. §-ban, a 8. §-ban és a 11. §-ban meghatározott feltételek fennállását igazoló okiratokat.

(4) Ha az állampolgársági kérelem elbírálásához olyan adat szükséges, amely más magyar hatóság nyilvántartásából vagy irataiból ismerhető meg, és ezeket a kérelmező nem igazolja, ezek beszerzésére az állampolgársági ügyekben eljáró szerv intézkedik.

(5) Az állampolgársági kérelemhez

a) a külföldi okiratot eltérő nemzetközi szerződés vagy viszonossági gyakorlat hiányában - ha ennek kormányrendelet szerinti elháríthatatlan akadálya nincs - diplomáciai felülhitelesítéssel,

b) az idegen nyelvű okiratot hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva kell csatolni."

59. § (1) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A 4. § (3), (3a), (6) és (7) bekezdése, illetve az 5. § alapján honosított személy - legkésőbb a (2) bekezdés szerinti felhívásban meghatározott időpontot megelőző ötödik napon - kérheti, hogy az esküt vagy a fogadalmat a felhívásban megjelölttől eltérő helyen tegye le."

(2) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 16. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A (3) bekezdésben meghatározott esetben a polgármester vagy a konzuli tisztviselő haladéktalanul megküldi a honosítási okiratot a (3) bekezdés szerinti kérelemben megjelölt polgármesternek vagy - diplomáciai futár útján - a konzuli tisztviselőnek, aki gondoskodik a (2) bekezdésben meghatározott feladatok ellátásáról. Ebben az esetben a 4. § (3), (3a), (6) és (7) bekezdése, illetve az 5. § alapján honosított személy újabb, a (3) bekezdés szerinti kérelemmel nem élhet."

(3) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételére a felhívás kézbesítésétől számított egy éven belül, a kérelmező hibájából nem kerül sor, a honosítási, visszahonosítási határozat hatályát veszti. Ha a 4. § (3), (3a), (6) és (7) bekezdése, illetve az 5. § alapján honosított személy a (3) bekezdés szerinti kérelmet terjeszt elő, akkor a határidőt az első felhívás kézbesítésétől kell számítani."

60. § (1) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A miniszter a 6. § (1) bekezdésében foglalt előterjesztést három hónapon belül nyújtja be a köztársasági elnöknek."

(2) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 17. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A miniszter hatvan napon belül tesz előterjesztést a köztársasági elnöknek a lemondás elfogadására. Az állampolgársági ügyekben eljáró szerv hatvan napon belül hozza meg a 8. § (3) bekezdése szerinti határozatot."

(3) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 17. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az (1)-(3) bekezdésben megállapított határidő a nyilatkozatnak, a kérelemnek, illetve a megkeresésnek az állampolgársági ügyekben eljáró szervhez érkezése napján kezdődik, amely indokolt esetben az (1), (2a) és (3) bekezdésben meghatározott esetben hatvan nappal, a (2) bekezdésben meghatározott esetben három hónappal meghosszabbítható."

61. § (1) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A magyar állampolgárság honosítással vagy visszahonosítással történő megszerzésével kapcsolatos adatszolgáltatást - beleértve a 14. § (1) bekezdésében és a 20/A. §-ban meghatározott adatokat is - az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének helye szerint illetékes anyakönyvvezető, illetve a 4. § (3), (3a), (6) és (7) bekezdése, illetve az 5. § alapján honosított esetében az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének helye szerint illetékes anyakönyvvezető, az állampolgársági ügyekben eljáró szerv teljesíti más anyakönyvvezetőnek, a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szervnek, az idegenrendészeti hatóságnak, a menekültügyi hatóságnak, valamint a Központi Statisztikai Hivatalnak."

(2) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 19. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az állampolgársági eljárás során a miniszter)

"b) adatot kérhet és betekinthet a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba, az idegenrendészeti nyilvántartásba, a menekültügyi nyilvántartásba és az útiokmány-nyilvántartásba;"

(3) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 19. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az állampolgársági kérelem átvételére jogosult szerv a honosítási eljárás, a visszahonosítási eljárás, az állampolgárság megszerzésére irányuló eljárás és az állampolgárság igazolására irányuló eljárás során ellenőrzi, hogy a kérelmező a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szerepel-e."

62. § A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 24. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben megállapítsa

a) az állampolgársági ügyekben eljáró szervet,

b) az eskü vagy a fogadalom letételével kapcsolatos feladatokat,

c) az állampolgársági kérelem átvételére jogosult szervnek az állampolgársági kérelmek átvételével, az okiratok továbbításával kapcsolatos feladatait, valamint a hatósági nyilvántartások értesítésével kapcsolatos feladatokat,

d) az e törvény szerinti eljárásokban használandó formanyomtatványokat, az állampolgársági kérelemhez csatolandó okiratok körét,

e) a 4. § (1) bekezdés e) pontjában előírt vizsga követelményeit, az eljárás rendjét, a vizsga letétele alóli felmentésre való jogosultság igazolásának szabályait, a vizsga letételét igazoló okmány tartalmát és biztonsági követelményét, továbbá a vizsga szervezésére jogosult szervet és annak a vizsgával kapcsolatos feladatait,

f) a névmódosítási kérelemhez a névmódosítási kérelemben foglaltak alátámasztására szolgáló okiratok körét."

63. § A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény

a) 4. § (7) bekezdésében a "javaslata alapján" szövegrész helyébe az "előterjesztésére" szöveg,

b) 4/A. § (1) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatal által kijelölt" szövegrész helyébe a "Kormány által rendeletben kijelölt szerv által meghatározott" szöveg,

c) 4/A. § (2) bekezdés c) pontjában a "65." szövegrész helyébe a "hatvanadik" szöveg,

d) 5/A. § (2) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében, 14. § (6) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében, 17. § (6) bekezdésében, 19. § (2) bekezdésében és 20. §-ában az "a miniszter" szövegrész helyébe az "az állampolgársági ügyekben eljáró szerv" szöveg,

e) 5/A. § (3) bekezdésében és 8. § (3) bekezdésében az "A miniszter" szövegrész helyébe az "Az állampolgársági ügyekben eljáró szerv" szöveg,

f) 6. § (3) bekezdésében a "miniszter" szövegrészek helyébe a "miniszter vagy az állampolgársági ügyekben eljáró szerv" szöveg, az "elutasítja" szövegrész helyébe az "elutasítja vagy ha a 20/A. § szerinti eljárásra nem kerül sor" szöveg,

g) 7. § (1) bekezdésében és 16. § (1) bekezdésében a "4. § (3)" szövegrész helyébe a "4. § (3), (3a)" szöveg,

h) 8. § (2) bekezdésében az "a miniszter javaslatot" szövegrész helyébe az "az állampolgársági ügyekben eljáró szerv javaslatára a miniszter előterjesztést" szöveg,

i) 8. § (4) bekezdésében az "egy" szövegrész helyébe a "három" szöveg, j) 11. § (2) bekezdésében az "egy" szövegrész helyébe a "három" szöveg,

k) 13. § (1) bekezdés b) pontjában az "az integrált" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatal integrált" szöveg, az "irodához" szövegrész helyébe az "irodájához (a továbbiakban: integrált ügyfélszolgálati iroda)," szöveg,

l) 13. § (4) bekezdésében az "az anyakönyvvezető" szövegrész helyébe az "a járási hivatal vezetője" szöveg, a "felterjeszteni a miniszterhez" szövegrész helyébe a "megküldeni az állampolgársági ügyekben eljáró szervnek" szöveg,

m) 16. § (2) bekezdésében a "15" szövegrész helyébe a "harminc" szöveg,

n) 17. § (1) bekezdésében az "A miniszter egy éven" szövegrész helyébe az "Az állampolgársági ügyekben eljáró szerv hatvan napon" szöveg,

o) 17. § (3) bekezdésében a "három hónapon" szövegrész helyébe a "hatvan napon" szöveg,

p) 17. § (7) bekezdésében a "megvizsgálhatja" szövegrész helyébe a "megvizsgálja" szöveg,

q) 17. § (8) bekezdésében az "illetve tesz előterjesztést a köztársasági elnöknek" szövegrész helyébe az "illetve tesz javaslatot a miniszternek a köztársasági elnök részére történő előterjesztésre" szöveg, az "a miniszter" szövegrészek helyébe az "az állampolgársági ügyekben eljáró szerv" szöveg,

r) 19. § (2) bekezdésében a "polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó hatóságot" szövegrész helyébe a "személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szervet" szöveg,

s) 19. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a "miniszter" szövegrész helyébe a "miniszter és az állampolgársági ügyekben eljáró szerv" szöveg,

t) 19. § (3) bekezdés d) pontjában a "fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalától (a továbbiakban: járási hivatal)" szövegrész helyébe a "járási hivataltól" szöveg, az "és az idegenrendészeti hatóságoktól" szövegrész helyébe az ", az idegenrendészeti hatóságtól és a menekültügyi hatóságtól" szöveg, az "az illetékes nemzetbiztonsági" szövegrész helyébe az "a feladat- és hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági" szöveg,

u) 20/A. § (2) bekezdésében a "névmódosítási kérelmet" szövegrész helyébe a "névmódosítási kérelmet - ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik -" szöveg,

v) 20/A. § (3) bekezdésében a "miniszter" szövegrészek helyébe a "miniszter vagy az állampolgársági ügyekben eljáró szerv" szöveg,

w) 26. §-ában az "5/A. § (1) bekezdése" szövegrész helyébe az "5/A. § (1) és (1a) bekezdése" szöveg

lép.

64. § Hatályát veszti a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény

a) 13. § (1) bekezdés d) pontjában az "a Kormány által kijelölt," szövegrész,

b) 14. § (6) bekezdésében az "- a (4) bekezdésben foglalt kivétellel -" szövegrész,

c) 19. § (2) bekezdésében az "a Központi Statisztikai Hivatalt," szövegrész,

d) 23. § (2) bekezdése.

6. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

65. § Hatályát veszti a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában az ", a Kormány által kijelölt" szövegrész.

7. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

66. § (1) A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 37. § (1) bekezdés a)-c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve - kapcsolati kód alkalmazásával - köteles rendszeres adatszolgáltatást teljesíteni:)

"a) az állami adóhatóságnak az adóalanyok nyilvántartásában szereplő polgár családi és utónevének, születési nevének, anyja nevének, születési helyének és időpontjának, lakóhelyének, tartózkodási helyének változásáról, az érintett elhalálozásáról, a külföldön történő letelepedésről;

b) a társadalombiztosítási szervnek az egészségbiztosítási nyilvántartásában szereplő polgár családi és utónevének, születési nevének, anyja nevének, születési helyének és időpontjának, családi állapotának, lakóhelyének, tartózkodási helyének változásáról, az érintett elhalálozásáról, a külföldön történő letelepedésről, továbbá az Nytv. hatálya alá tartozó újszülöttek nyilvántartásában szereplő adatairól;

c) a társadalombiztosítási szervnek a nyugdíj-biztosítási nyilvántartásában szereplő polgár családi és utónevének, születési nevének, anyja nevének, születési helyének és időpontjának, családi állapotának, lakóhelyének, tartózkodási helyének változásáról, az érintett elhalálozásáról, a külföldön történő letelepedésről;"

(2) A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 37. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve - kapcsolati kód alkalmazásával - köteles rendszeres adatszolgáltatást teljesíteni:)

"f) a társadalombiztosítási szervnek a megváltozott munkaképességű személyek nyilvántartásában szereplő polgár családi és utónevének, születési nevének, anyja nevének, születési helyének és időpontjának, családi állapotának, lakóhelyének, tartózkodási helyének változásáról, az érintett elhalálozásáról, a külföldön történő letelepedésről."

(3) A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 37. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve - személyi azonosító alkalmazásával - rendszeres adatszolgáltatást teljesít:)

"a) a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervének a katonai nyilvántartásban szereplő polgár családi és utónevének, anyja nevének, születési helyének és időpontjának, személyi azonosítójának, családi állapotának, lakóhelyének, tartózkodási helyének változásáról, az érintett elhalálozásáról, a külföldön történő letelepedésről, továbbá a honvédelmi kötelezettséggel érintett polgárok első alkalommal történő nyilvántartásba vételéhez a polgár természetes személyazonosító adatairól, személyi azonosítójáról, családi állapotáról, lakóhelyéről, tartózkodási helyéről;

b) az idegenrendészeti hatóságnak a bevándorolt és a letelepedett polgár családi és utónevének, születési nevének, anyja nevének, születési helyének és időpontjának, családi állapotának, lakóhelyének, tartózkodási helyének változásáról, az érintett elhalálozásáról, a külföldön történő letelepedésről;"

(4) A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 37. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve - személyi azonosító alkalmazásával - rendszeres adatszolgáltatást teljesít:)

"d) a központi közúti közlekedési nyilvántartó szervnek a központi közúti közlekedési nyilvántartás hatálya alá tartozó polgár családi és utónevének, születési nevének, anyja nevének, születési helyének és időpontjának, állampolgárságának, lakóhelyének, tartózkodási helyének változásáról, az érintett elhalálozásáról;"

(5) A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 37. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve - személyi azonosító alkalmazásával - rendszeres adatszolgáltatást teljesít:)

"e) a központi menekültügyi szervnek a menekült és oltalmazott jogállású személyek családi és utónevének, születési nevének, anyja nevének, születési helyének és időpontjának, családi állapotának, lakóhelyének, tartózkodási helyének változásáról, az érintett elhalálozásáról, a külföldön történő letelepedésről."

67. § A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény

a) 17. § b) pontjában az "az országot véglegesen elhagyni" szövegrész helyébe az "a külföldön letelepedni" szöveg,

b) 37. § (1a) bekezdésében az "az országnak a külföldi letelepedés szándékával történő elhagyása tényéről" szövegrész helyébe az "a külföldön történő letelepedésről" szöveg

lép.

8. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása

68. § (1) A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 5. §-a a következő g) és h) ponttal egészül ki:

(A törvény alkalmazásában:)

"g) területfejlesztési-statisztikai kistérség: földrajzilag összefüggő területfejlesztési-statisztikai területi egység, amelyet a hozzá sorolt települések teljes közigazgatási területe alkot, továbbá amelynek határai e települések közigazgatási határai által meghatározottak;

h) kistérségi lehatárolás: a települések területfejlesztési-statisztikai kistérségbe sorolása;"

(2) A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 5. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A törvény alkalmazásában:)

"j) szabad vállalkozási zóna: a Kormány által kijelölt, térségi gazdaságfejlesztő szervezet által koordinált, közigazgatási határokkal vagy helyrajzi számokkal lehatárolt, különböző feltételeket teljesítő, a fejlesztés szempontjából együtt kezelt térség, illetve kedvezményezett térségben a Kormány által egyedileg meghatározott, nemzetgazdasági érdekből kiemelt gazdasági ágazat, amely a térség fejlődése érdekében sajátos kedvezményeket biztosít;"

69. § A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 7. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány döntéseiben biztosítja a regionális politika érvényesülését, ennek keretében:)

"f) az Országgyűlésnek javaslatot tesz a területfejlesztési-statisztikai kistérségi lehatárolásra, valamint meghatározza a régiók területi lehatárolását;"

70. § (1) A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 9/B. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter)

"d) a Kormány részére javaslatot tesz a régiók területi lehatárolására, az érintett megyei önkormányzatok és az országos önkormányzati szövetségek véleményének figyelembevételével, a miniszterrel egyetértésben;"

(2) A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 9/B. §-a a következő e) és f) ponttal egészül ki:

(A területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter)

"e) ötévente kezdeményezi a területfejlesztési-statisztikai kistérségi lehatárolás megváltoztatását, az érintett megyei önkormányzatok és az országos önkormányzati szövetségek véleményének figyelembevételével, a miniszterrel egyetértésben;

f) ötévente felülvizsgálja a kedvezményezett területek besorolását, és szükség esetén a Kormány részére javaslatot tesz annak módosítására."

71. § A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény IV. Fejezete a következő alcímmel és 22/A-22/D. §-sal egészül ki:

"Területfejlesztési-statisztikai kistérség

22/A. § (1) A területfejlesztési-statisztikai kistérségek területe teljes mértékben lefedi az ország területét, és illeszkedik a területfejlesztési-statisztikai régió, a megye, valamint más kistérség határaihoz.

(2) Egy település közigazgatási területe csak egy területfejlesztési-statisztikai kistérségbe tartozhat. Egy területfejlesztési-statisztikai kistérségnek legalább két településből kell állnia. Budapest egy területfejlesztési-statisztikai kistérséget alkot.

22/B. § E törvény alkalmazásában a területfejlesztési-statisztikai kistérségek elnevezését és a kistérségek területét alkotó települések felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.

22/C. § (1) Az 1. mellékletben megjelölt kistérségi lehatárolás megváltoztatását 2013. január 1-jét követően a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter útján az érintett települési önkormányzat képviselő-testülete - a területileg illetékes megyei önkormányzat véleményének csatolásával - kezdeményezheti.

(2) A területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter javaslatát - a miniszterrel közösen - az általános önkormányzati választások évében - az országos önkormányzati szövetségek véleményének kikérését követően - december 31-ig nyújtja be a Kormány számára, valamennyi az adott időszakban beérkezett kezdeményezés tekintetében.

22/D. § A területfejlesztési-statisztikai kistérségekhez statisztikai jelzőszámot kell rendelni."

72. § A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

9. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása

73. § A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 27. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Az anyakönyvvezető az állampolgárság ellenőrzése, valamint az elhunyt személyek személyazonosság igazolására alkalmas okmányának bevonása céljából a 24. § a), e) és f) pontjában foglalt adatokat lekérdezheti."

74. § A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 27. § (1) bekezdésében az "állampolgársági ügyekben eljáró szervnek" szövegrész helyébe az "állampolgársági ügyekért felelős miniszternek, az állampolgársági ügyekben eljáró szervnek" szöveg lép.

10. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

75. § A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 19. § (1) bekezdése a következő t) ponttal egészül ki:

[A nyilvántartásból igényelheti(k):]

"t) az anyakönyvvezető az elhunyt személy személyazonosság igazolására alkalmas okmányának bevonása céljából a 8. § (1) bekezdés a) pont aa), ab), af) és ag) alpontjában, valamint b) pont ba) és bb) alpontjában foglalt adatokat."

11. A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosítása

76. § A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény 17. § (1) bekezdés c) pontjában az "eljárásra jogosult hatóságtól" szövegrész helyébe az "ügyekben eljáró szervtől" szöveg lép.

12. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény módosítása

77. § A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 21. § (7) bekezdés c) pontjában az "ügyben" szövegrész helyébe az "ügyekben" szöveg lép.

13. A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény módosítása

78. § A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 11. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Ha a kárenyhítés iránti kérelmet a bűncselekmény sértettjének halálára tekintettel a 6. § (1) bekezdés b)-d) pontja szerinti személy nyújtja be, a bűncselekmény sértettjének halálát a büntetőeljárás adott szakaszában eljáró nyomozó hatóság, ügyész vagy bíróság az (1) bekezdés szerinti igazolásban igazolja."

79. § Hatályát veszti a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 32. § (2) bekezdés b) pontjában a ", vagy a halotti anyakönyvi kivonatot" szövegrész.

14. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény módosítása

80. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 81. § (1) bekezdésében a "feladatokat ellátó hatóság" szövegrész helyébe az "ügyekben eljáró szerv, az állampolgársági ügyekért felelős miniszter" szöveg lép.

15. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosítása

81. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 106. § (1) bekezdés h) pontjában a "hatóság" szövegrész helyébe a "szerv és az állampolgársági ügyekért felelős miniszter" szöveg lép.

16. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosítása

82. § (1) A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 87. § (1) bekezdés h) pontjában a "hatóság" szövegrész helyébe a "szerv és az állampolgársági ügyekért felelős miniszter" szöveg lép.

(2) A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 87. § (2) bekezdésében az "- az érintett természetes személyazonosító adatainak, családi állapotának és amennyiben házas vagy bejegyzett élettárs, a házasságkötése vagy a bejegyzett élettársi kapcsolata létesítési helyének, valamint kijelölt szálláshelye címének közlésével a nyilvántartásba történő felvétel, illetve a személyazonosító igazolvánnyal, valamint a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal történő ellátás céljából -" szövegrész helyébe az "- a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba történő felvétel, illetve a személyazonosító igazolvánnyal, valamint a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal történő ellátás céljából az érintett személy törvényben meghatározott adatainak közlésével -" szöveg lép.

17. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása

83. § A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 68. § (4) bekezdés b) pontjában a "miniszter" szövegrész helyébe a "miniszter és az állampolgársági ügyekben eljáró szerv" szöveg lép.

18. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása

84. § Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 2014. január 1-jén lép hatályba.

85. § Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 18. § (2) és (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(2) A házasság hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli megkötésének engedélyezéséről a jegyző a kérelem benyújtásától számított nyolc napon belül dönt.

(3) A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötését a jegyző akkor engedélyezheti, ha a felek nyilatkoznak arról, hogy

a) a tanúk és - ha szükséges - a tolmács vagy a jelbeszédben jártas személy jelenlétét biztosítják,

b) gondoskodnak az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról, és

c) a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tevő körülmények bekövetkezte esetére a házasságkötésre alkalmas helyiséget jelölnek meg."

86. §

87. § Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 27. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(3) Ha a házasságkötést megelőző eljárásról készített jegyzőkönyv felvétele óta egy év eltelt, a házasságot nem kötötték meg és a házasságkötési szándék továbbra is fennáll, az eljárást meg kell ismételni."

88. § Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 32. § (2) és (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(2) A bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli létesítésének engedélyezéséről a jegyző a kérelem benyújtásától számított nyolc napon belül dönt.

(3) A jegyző a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli létesítését akkor engedélyezheti, ha a felek nyilatkoznak arról, hogy

a) a tanúk és - ha szükséges - a tolmács vagy a jelbeszédben jártas személy jelenlétét biztosítják,

b) gondoskodnak az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról, és

c) a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tevő körülmények bekövetkezte esetére a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére alkalmas helyiséget jelölnek meg."

89. §

90. § Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 39. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(3) Ha a bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozását megelőző eljárásról készített jegyzőkönyv felvétele óta egy év eltelt, a bejegyzett élettársi kapcsolat nem jött létre és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék továbbra is fennáll, az eljárást meg kell ismételni."

91. § Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 41. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(3) A felek kérésére a bejegyzett élettársi kapcsolat valamely nemzetiség nyelvén is létesíthető, ha az adott nyelvet mindkét fél és a tanú érti és beszéli. Ha a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésekor közreműködő anyakönyvvezető nem érti és nem beszéli az adott nemzetiség nyelvét, tolmácsot kell alkalmazni. A tolmácsról a felek gondoskodnak."

92. §

93. § Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 46. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

"46. § (1) A nemzetiséghez tartozó személy

a) gyermekének az adott nemzetiségnek megfelelő utónevet adhat,

b) kérheti az anyakönyvezett utóneve helyett az annak megfelelő nemzetiségi utónév bejegyzését,

c) kérheti az anyakönyvezett családi neve helyett az adott nemzetiségi nyelv szabályai szerint képzett családi név bejegyzését, és

d) kérheti a családi és utóneve adott nemzetiségi nyelven történő feltüntetését.

(2) A választható nemzetiségi utóneveket az érintett országos nemzetiségi önkormányzatok által összeállított nemzetiségi utónévjegyzék tartalmazza.

(3) Az utónévjegyzékben nem szereplő nemzetiségi utónév anyakönyvezhetőségéről az érintett országos nemzetiségi önkormányzatnak - a megkereséstől számított harminc napon belül kiadott - állásfoglalása az irányadó.

(4) Olyan utónév bejegyzésére irányuló kérelem esetén, amely a (2) bekezdésben meghatározott nemzetiségi utónévjegyzékben nem szerepel, nyilatkozni kell arról, hogy a választott nevet mely nemzetiség használja."

94. § Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 48. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(2) A házassági névviselési forma módosítása iránti kérelmet bármely települési önkormányzat polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetőjénél személyesen lehet előterjeszteni. A külföldön élő magyar állampolgár a kérelmét személyesen a lakóhelye szerinti hivatásos konzuli tisztviselőnél is előterjesztheti. Ha a kérelmet nem a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezetőnél terjesztették elő, az anyakönyvvezető haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül, a hivatásos konzuli tisztviselő az első diplomáciai futárral köteles megküldeni a kérelmet a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezetőnek."

95. §

96. § Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 51. § (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(4) A születési név megváltoztatására irányuló eljárás ügyintézési határideje negyvenöt nap."

97. §

98. §

99. § Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 62. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(3) Az anyakönyvvezető az elhalt személy átadott személyazonosító igazolványát és a személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolványát átlyukasztással - könyv formátumú személyazonosító igazolvány esetén az adatoldalakon elhelyezett érvénytelen bélyegzőlenyomattal - érvényteleníti. Hamis vagy meghamisított okmányt visszaadni nem lehet. Az anyakönyvvezető az általa érvénytelenített okmányokat erre irányuló kérelem esetén visszaadja az elhalt személy hozzátartozójának. Az anyakönyvvezető az általa érvénytelenített okmányok okmányazonosítóját, a vissza nem igényelt érvénytelenített okmányokat, valamint a további személyazonosság igazolására alkalmas okmányokat soron kívül, de legkésőbb három napon belül továbbítja a haláleset helye szerint illetékes járási hivatalnak."

100. §

101. § Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 67. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(1) A hazai anyakönyvezés iránti kérelem bármely települési önkormányzat polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetőjénél vagy bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél előterjeszthető. Ha magyar állampolgár külföldön történt születéséről, házasságkötéséről, bejegyzett élettársi kapcsolata külföldi létesítéséről vagy külföldön történt halálesetéről az anyakönyvvezető vagy - a fogadó állam által megküldött anyakönyvi kivonat alapján - a hivatásos konzuli tisztviselő tudomást szerez, a hazai anyakönyvezést hivatalból kezdeményezi. A magyar állampolgár külföldön bekövetkezett halálesetének hazai anyakönyvezése iránti kérelmet a hivatásos konzuli tisztviselőnél postai úton is elő lehet terjeszteni."

102. §

103. §

104. § Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 78. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

"78. § (1) Az anyakönyvből a kizárólag a papíralapú anyakönyvben nyilvántartott adat, valamint az anyakönyvi alapirat tekintetében az anyakönyvvezető az arra jogosult

a) részére engedélyezi a betekintést,

b) részére adatigénylés alapján adattovábbítást végez, vagy

c) kérelmére hatósági bizonyítványt állít ki.

(2) Az anyakönyvvezető a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatból az elismerő nyilatkozatot tevő személy, az anya, valamint az érintett nagykorú gyermek számára okiratmásolatot adhat ki."

105. § Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 85. § (8) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(8) A nemzetiségek jogairól szóló törvény alapján nemzetiséghez tartozó személy kérheti az anyakönyvi kivonat adott nemzetiségi nyelven történő kiállítását."

106. § Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény

a) 5. §-a, 13. § (2) bekezdése, 75. § c) pontja, 81. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja, 89. § (4) bekezdése, 90. § (1) bekezdés c) pontja, 94. § b) pontja a "Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve" szövegrész helyett a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveggel,

b) 44. § (4) bekezdése a "huszonkét munkanapon" szövegrész helyett a "harminc napon" szöveggel, 51. § (5) bekezdése a "tíz munkanapon" szövegrész helyett a "tizenöt napon" szöveggel, 58. § (3) bekezdése a "három munkanapon" szövegrész helyett az "öt napon" szöveggel, 59. § (3) bekezdése a "három munkanapon" szövegrész helyett az "öt napon" szöveggel, 67. § (2) bekezdése a "negyvenöt munkanap" szövegrész helyett a "két hónap" szöveggel, 67. § (3) bekezdése a "tíz munkanapon" szövegrész helyett a "tizenöt napon" szöveggel, 89. § (3) bekezdése az "öt munkanapon" szövegrész helyett a "nyolc napon" szöveggel,

c) 48. § (3) bekezdése az "az engedélyezés" szövegrész helyett az "a döntés" szöveggel,

d) 81. § (1) bekezdés e) pontja az "állampolgársági ügyekben eljáró szerv" szövegrész helyett az "állampolgársági ügyekért felelős miniszter és az állampolgársági ügyekben eljáró szerv" szöveggel,

e) 91. § (1) bekezdés b) pontja a "körjegyzőségi székhely önkormányzat" szövegrész helyett a "közös önkormányzati hivatal székhelyének" szöveggel

lép hatályba.

107. § (1) Nem lép hatályba az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 24-26. §-a és a 24. §-át megelőző alcíme.

(2) Nem lép hatályba az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 36-38. §-a és a 36. §-át megelőző alcím.

(3) Nem lép hatályba az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 54. §-a.

(4) Nem lép hatályba az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 55. § (1) bekezdésében az "és 54." szövegrész.

19. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosítása

108. § A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 104. § (2) bekezdésében a "hatóságot" szövegrész helyébe a "szervet" szöveg lép.

20. A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény módosítása

109. § (1) A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 5. alcíme a következő 14/A. §-sal egészül ki:

"14/A. § (1) A köztársasági elnök közcélú felajánlások, adományozások céljából - a központi költségvetésről szóló törvényben a Köztársasági Elnökség fejezeten belül, külön soron tervezett - előirányzat feletti rendelkezésre jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti előirányzatból pályázat útján vagy pályáztatás nélkül, egyedi döntés alapján nyújtható közcélú felajánlás, adomány.

(3) Nem részesíthető az (1) bekezdés szerinti előirányzatból közcélú felajánlásban, adományban párt, pártnak anyagi támogatást nyújtó szervezet, valamint a közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezet.

(4) Az (1) bekezdés szerinti előirányzat a köztársasági elnök előzetes írásos kötelezettségvállalása alapján, a kedvezményezettel kötött külön szerződés nélkül is felhasználható.

(5) A Hivatal a honlapján a (4) bekezdés szerinti kötelezettségvállalástól számított tizenöt napon belül közzéteszi az (1) bekezdés szerinti előirányzatból nyújtott közcélú felajánlás, adomány kedvezményezettjének nevét, a közcélú felajánlás, adomány célját és összegét."

(2) A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 18. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az (1) bekezdés szerinti juttatás folyósításával kapcsolatos feladatokat a Kormány által kijelölt nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv az Országgyűlés Hivatala közreműködésével látja el."

(3) A köztársasági elnökjogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 19. §-a és 20. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"19. § (1) A volt köztársasági elnököt a 20. §-ban meghatározott feltételekkel

a) - kérelmére - megfelelő lakás használatának joga,

b) legfeljebb kétfős titkárság alkalmazása,

c) térítésmentes egészségügyi ellátás és

d) személyes gépkocsi-használat

illeti meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt juttatások a köztársasági elnök, illetve a volt köztársasági elnök halála esetén a 20. §-ban meghatározott feltételekkel azonos módon az özvegyét is - kérelmére - megilletik.

(3) A volt köztársasági elnöknek az (1) bekezdésben és a 18. § (1) bekezdésében foglalt juttatásainak, valamint a köztársasági elnök és a volt köztársasági elnök özvegyének a (2) bekezdésben foglalt juttatásainak költségeit - a személyes gépkocsi-használat kivételével - az Országgyűlés Hivatala költségvetése terhére kell biztosítani a 20. §-ban foglaltak figyelembevételével.

20. § (1) Ha a volt köztársasági elnököt más közjogi tisztséggel összefüggésben lakás használatának joga illeti meg, e jogot - választása szerint - csak egy lakásra vonatkozóan gyakorolhatja.

(2) A 19. § (1) bekezdés a) pontja szerinti lakást, annak fenntartását, valamint a lakás üzemeltetési feladatainak ellátásához egy fő alkalmazásának a feltételeit az Országgyűlés Hivatala biztosítja. A volt köztársasági elnök a 19. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt jogát - kérelmére - úgy is gyakorolhatja, hogy az általa használt lakás fenntartását és üzemeltetési feladatainak ellátásához egy fő alkalmazásának a feltételeit az Országgyűlés Hivatala biztosítja.

(3) A 19. § (1) bekezdés b) pontja szerinti titkárság elhelyezéséhez megfelelő helyiséget kell biztosítani. A titkárság elhelyezésére szolgáló helyiség biztosításának költségeit, valamint a titkárság egyéb dologi és személyi feltételeit az Országgyűlés Hivatala biztosítja.

(4) A 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ellátás biztosítása céljából az Országgyűlés Hivatala egészségügyi intézménnyel megállapodást köt.

(5) A 19. § (1) bekezdés d) pontja szerinti ellátás körében a gépjárművet és a biztonsági gépjárművezetőt a rendőrség biztosítja."

(4) A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A volt köztársasági elnökre a 14. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell."

110. § (1) A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 25. §-a a következő (2)-(2c) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az egyes törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal és a területfejlesztéssel összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CCVII. törvénnyel megállapított 19. § (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt juttatás biztosítása céljából 2013. január 1-jén a volt köztársasági elnök, illetve özvegye által használt, állami tulajdonú lakások, valamint a volt köztársasági elnök és özvegye elhelyezését szolgáló, állami tulajdonú tárgyi eszközök vagyonkezelői joga ingyenesen az Országgyűlés Hivatalára száll át.

(2a) Az e törvény az egyes törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal és a területfejlesztéssel összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CCVII. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján az Országgyűlés Hivatala által átvett feladatokat ellátó foglalkoztatottak 2013. január 1-jén munkáltatói jogutódlással az Országgyűlés Hivatala állományába kerülnek.

(2b) Az e törvény az egyes törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal és a területfejlesztéssel összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CCVII. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján az Országgyűlés Hivatala által átvett feladatokhoz kapcsolódó jogviszonyokban a Köztársasági Elnöki Hivatal jogutódja 2013. január 1-jétől az Országgyűlés Hivatala.

(2c) A 2012 decemberére járó, a 18. § (1) bekezdése szerinti juttatást a 2012. december 31-én hatályos szabályok szerint kell folyósítani."

(2) A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 24. § (1) bekezdésében a "4. és 5. alcíme, valamint 28. §-a" szövegrész helyébe a "4., 5. és 7. alcíme" szöveg lép.

21. Az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítéséről, az azokkal kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról, a hadköteles nyilvántartás vezetése, a gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosítása érdekében teljesítendő adatszolgáltatásokról és a honvédelmi ágazatban használt igazolványokkal kapcsolatos adatkezelésről szóló 2011. évi CLXXVII. törvény módosítása

111. § Az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítéséről, az azokkal kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról, a hadköteles nyilvántartás vezetése, a gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosítása érdekében teljesítendő adatszolgáltatásokról és a honvédelmi ágazatban használt igazolványokkal kapcsolatos adatkezelésről szóló 2011. évi CLXXVII. törvény 10. § (6) bekezdésében, 11. § (5) bekezdésében, 14. § (1) bekezdés c) pontjában és 16. § a) pontjában az "ügyekért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "ügyekben eljáró szerv" szöveg lép.

22. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

112. § Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a következő 14/A. §-sal egészül ki:

"14/A. § Azonos településen - a fővárosban azonos kerületen - belül eltérő nevű, azonos név esetén eltérő jellegű közterületek lehetnek."

23. Az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvény módosítása

113. § Hatályát veszti az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvény 351. §-a.

24. A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény módosítása

114. § A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 18. § (6) bekezdésében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 26. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(2) A lakcímbejelentés a bejelentendő lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnál teljesíthető."

25. Záró rendelkezések

115. § (1) Ez a törvény - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2012. december 31-én lép hatályba.

(2) A 20. §, a 68-72. §, a 109. §, a 110. § és az 1. melléklet 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1-19. §, a 21-49. §, az 50. § (2) bekezdése, az 51-67. §, a 73-83. §, a 85. §, a 87. §, a 88. §, a 90. §, a 91. §, a 93. §, a 94. §, a 96. §, a 99. §, a 101. §, a 104-108. §, a 111. § és a 112. § 2013. március 1-jén lép hatályba.

(4) A 86. §, a 89. §, a 92. §, a 95. §, a 97. §, a 98. §, a 100. §, a 102. § és a 103. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

116. § (1) E törvény 52-54. §-a, 63. § a), c), h) és i) pontja, 64. § d) pontja az Alaptörvény G) cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2) E törvény 65. §-a az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(3) E törvény 109. §-a az Alaptörvény 12. cikk (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(4) E törvény 112. §-a az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2012. évi CCVII. törvényhez

"1. melléklet az 1996. évi XXI. törvényhez

A területfejlesztési-statisztikai kistérségek és a kistérségekbe tartozó települések

ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
1.BudapestBudapest
2.Bács-KiskunBajaiBácsbokod
3.Bácsborsód
4.Bácsszentgyörgy
5.Baja
6.Bátmonostor
7.Csátalja
8.Csávoly
9.Dávod
10.Dunafalva
11.Érsekcsanád
12.Érsekhalma
13.Felsőszentiván
14.Gara
15.Hercegszántó
16.Nagybaracska
17.Nemesnádudvar
18.Rém
19.Sükösd
20.Szeremle
21.Vaskút
22.BácsalmásiBácsalmás
23.Bácsszőlős
24.Csikéria
25.Katymár
26.Kunbaja
27.Madaras
28.Mátételke
29.Tataháza
30.KalocsaiBátya
31.Drágszél
32.Dunapataj
33.Dunaszentbenedek
34.Dunatetétlen
35.Dusnok
36.Fajsz
37.Foktő
38.Géderlak
39.Hajós
40.Harta
41.Homokmégy
42.Kalocsa
43.Miske
44.Ordas
45.Öregcsertő
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
46.Solt
47.Szakmár
48.Újtelek
49.Uszód
50.KecskemétiÁgasegyháza
51.Ballószög
52.Felsőlajos
53.Fülöpháza
54.Helvécia
55.Jakabszállás
56.Kecskemét
57.Kerekegyháza
58.Kunbaracs
59.Ladánybene
60.Lajosmizse
61.Lakitelek
62.Nyárlőrinc
63.Orgovány
64.Szentkirály
65.Tiszakécske
66.Tiszaug
67.Városföld
68.KiskőrösiAkasztó
69.Bócsa
70.Császártöltés
71.Csengőd
72.Fülöpszállás
73.Imrehegy
74.Izsák
75.Kaskantyú
76.Kecel
77.Kiskőrös
78.Páhi
79.Soltszentimre
80.Soltvadkert
81.Tabdi
82.Tázlár
83.KiskunfélegyházaiBugac
84.Bugacpusztaháza
85.Fülöpjakab
86.Gátér
87.Kiskunfélegyháza
88.Kunszállás
89.Pálmonostora
90.Petőfiszállás
91.Tiszaalpár
92.KiskunhalasiBalotaszállás
93.Harkakötöny
94.Kelebia
95.Kiskunhalas
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
96.Kisszállás
97.Kunfehértó
98.Pirtó
99.Tompa
100.Zsana
101.KiskunmajsaiCsólyospálos
102.Jászszentlászló
103.Kiskunmajsa
104.Kömpöc
105.Móricgát
106.Szank
107.KunszentmiklósiApostag
108.Dunaegyháza
109.Dunavecse
110.Kunadacs
111.Kunpeszér
112.Kunszentmiklós
113.Szabadszállás
114.Szalkszentmárton
115.Tass
116.Újsolt
117.JánoshalmaiBorota
118.Jánoshalma
119.Kéleshalom
120.Mélykút
121.BaranyaKomlóiBodolyabér
122.Egyházaskozár
123.Hegyhátmaróc
124.Hosszúhetény
125.Kárász
126.Komló
127.Köblény
128.Liget
129.Magyaregregy
130.Magyarhertelend
131.Magyarszék
132.Mánfa
133.Máza
134.Mecsekpölöske
135.Szalatnak
136.Szárász
137.Szászvár
138.Tófű
139.Vékény
140.MohácsiBabarc
141.Bár
142.Belvárdgyula
143.Bezedek
144.Bóly
145.Borjád
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
146.Dunaszekcső
147.Erdősmárok
148.Feked
149.Geresdlak
150.Görcsönydoboka
151.Hásságy
152.Himesháza
153.Homorúd
154.Ivándárda
155.Kisbudmér
156.Kisnyárád
157.Kölked
158.Lánycsók
159.Lippó
160.Liptód
161.Majs
162.Maráza
163.Máriakéménd
164.Mohács
165.Monyoród
166.Nagybudmér
167.Nagynyárád
168.Olasz
169.Palotabozsok
170.Pócsa
171.Sárok
172.Sátorhely
173.Somberek
174.Szajk
175.Szebény
176.Szederkény
177.Székelyszabar
178.Szűr
179.Töttös
180.Udvar
181.Véménd
182.Versend
183.SásdiÁg
184.Alsómocsolád
185.Bakóca
186.Baranyajenő
187.Baranyaszentgyörgy
188.Bikal
189.Felsőegerszeg
190.Gerényes
191.Gödre
192.Kisbeszterce
193.Kishajmás
194.Kisvaszar
195.Mágocs
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
196.Mekényes
197.Meződ
198.Mindszentgodisa
199.Nagyhajmás
200.Oroszló
201.Palé
202.Sásd
203.Szágy
204.Tarrós
205.Tékes
206.Tormás
207.Varga
208.Vásárosdombó
209.Vázsnok
210.SellyeiAdorjás
211.Baranyahídvég
212.Besence
213.Bogádmindszent
214.Bogdása
215.Csányoszró
216.Drávafok
217.Drávaiványi
218.Drávakeresztúr
219.Drávasztára
220.Felsőszentmárton
221.Gilvánfa
222.Hegyszentmárton
223.Hirics
224.Kákics
225.Kemse
226.Kisasszonyfa
227.Kisszentmárton
228.Kórós
229.Lúzsok
230.Magyarmecske
231.Magyartelek
232.Markóc
233.Marócsa
234.Nagycsány
235.Okorág
236.Ózdfalu
237.Páprád
238.Piskó
239.Sámod
240.Sellye
241.Sósvertike
242.Vajszló
243.Vejti
244.Zaláta
245.SiklósiAlsószentmárton
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
246.Babarcszőlős
247.Beremend
248.Bisse
249.Csarnóta
250.Cún
251.Diósviszló
252.Drávacsehi
253.Drávacsepely
254.Drávapalkonya
255.Drávapiski
256.Drávaszabolcs
257.Drávaszerdahely
258.Egyházasharaszti
259.Garé
260.Gordisa
261.Harkány
262.Illocska
263.Ipacsfa
264.Ivánbattyán
265.Kásád
266.Kémes
267.Kisdér
268.Kisharsány
269.Kisjakabfalva
270.Kiskassa
271.Kislippó
272.Kistapolca
273.Kistótfalu
274.Kovácshida
275.Lapáncsa
276.Magyarbóly
277.Márfa
278.Márok
279.Matty
280.Nagyharsány
281.Nagytótfalu
282.Old
283.Palkonya
284.Pécsdevecser
285.Peterd
286.Rádfalva
287.Siklós
288.Siklósbodony
289.Siklósnagyfalu
290.Szaporca
291.Szava
292.Tésenfa
293.Túrony
294.Újpetre
295.Villány
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
296.Villánykövesd
297.Vokány
298.SzigetváriAlmamellék
299.Almáskeresztúr
300.Bánfa
301.Basal
302.Boldogasszonyfa
303.Botykapeterd
304.Bürüs
305.Csebény
306.Csertő
307.Dencsháza
308.Endrőc
309.Gyöngyösmellék
310.Hobol
311.Horváthertelend
312.Ibafa
313.Katádfa
314.Kétújfalu
315.Kisdobsza
316.Kistamási
317.Magyarlukafa
318.Merenye
319.Molvány
320.Mozsgó
321.Nagydobsza
322.Nagypeterd
323.Nagyváty
324.Nemeske
325.Nyugotszenterzsébet
326.Patapoklosi
327.Pettend
328.Rózsafa
329.Somogyapáti
330.Somogyhárságy
331.Somogyhatvan
332.Somogyviszló
333.Szentdénes
334.Szentegát
335.Szentlászló
336.Szigetvár
337.Szörény
338.Szulimán
339.Teklafalu
340.Tótszentgyörgy
341.Várad
342.Vásárosbéc
343.Zádor
344.PécsiAbaliget
345.Aranyosgadány
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
346.Áta
347.Bakonya
348.Baksa
349.Birján
350.Bogád
351.Bosta
352.Cserkút
353.Egerág
354.Ellend
355.Görcsöny
356.Gyód
357.Husztót
358.Keszü
359.Kisherend
360.Kovácsszénája
361.Kozármisleny
362.Kökény
363.Kővágószőlős
364.Kővágótöttös
365.Lothárd
366.Magyarsarlós
367.Nagykozár
368.Ócsárd
369.Orfű
370.Pécs
371.Pécsudvard
372.Pellérd
373.Pogány
374.Regenye
375.Romonya
376.Szalánta
377.Szemely
378.Szilvás
379.Szőke
380.Szőkéd
381.Tengeri
382.Téseny
383.PécsváradiApátvarasd
384.Berkesd
385.Erdősmecske
386.Erzsébet
387.Fazekasboda
388.Hidas
389.Kátoly
390.Kékesd
391.Lovászhetény
392.Martonfa
393.Mecseknádasd
394.Nagypall
395.Óbánya
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
396.Ófalu
397.Pécsvárad
398.Pereked
399.Szellő
400.Szilágy
401.Zengővárkony
402.SzentlőrinciBicsérd
403.Boda
404.Bükkösd
405.Cserdi
406.Csonkamindszent
407.Dinnyeberki
408.Gerde
409.Gyöngyfa
410.Helesfa
411.Hetvehely
412.Kacsóta
413.Királyegyháza
414.Okorvölgy
415.Pécsbagota
416.Sumony
417.Szabadszentkirály
418.Szentkatalin
419.Szentlőrinc
420.Velény
421.Zók
422.BékésBékéscsabaiBékéscsaba
423.Csabaszabadi
424.Kétsoprony
425.Szabadkígyós
426.Telekgerendás
427.Újkígyós
428.MezőkovácsházaiAlmáskamarás
429.Battonya
430.Dombegyház
431.Dombiratos
432.Kaszaper
433.Kevermes
434.Kisdombegyház
435.Kunágota
436.Magyarbánhegyes
437.Magyardombegyház
438.Medgyesbodzás
439.Medgyesegyháza
440.Mezőhegyes
441.Mezőkovácsháza
442.Nagybánhegyes
443.Nagykamarás
444.Pusztaottlaka
445.Végegyháza
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
446.OrosházaiBékéssámson
447.Csanádapáca
448.Csorvás
449.Gádoros
450.Gerendás
451.Kardoskút
452.Nagyszénás
453.Orosháza
454.Pusztaföldvár
455.Tótkomlós
456.SarkadiBiharugra
457.Geszt
458.Körösnagyharsány
459.Kötegyán
460.Méhkerék
461.Mezőgyán
462.Okány
463.Sarkad
464.Sarkadkeresztúr
465.Újszalonta
466.Zsadány
467.SzarvasiBékésszentandrás
468.Csabacsűd
469.Gyomaendrőd
470.Hunya
471.Kardos
472.Kondoros
473.Örménykút
474.Szarvas
475.SzeghalomiBucsa
476.Dévaványa
477.Ecsegfalva
478.Füzesgyarmat
479.Kertészsziget
480.Körösladány
481.Körösújfalu
482.Szeghalom
483.Vésztő
484.BékésiBékés
485.Bélmegyer
486.Csárdaszállás
487.Doboz
488.Kamut
489.Köröstarcsa
490.Mezőberény
491.Murony
492.Tarhos
493.GyulaiElek
494.Gyula
495.Kétegyháza
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
496.Lőkösháza
497.Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolciAlacska
498.Alsózsolca
499.Arnót
500.Berzék
501.Bőcs
502.Bükkaranyos
503.Bükkszentkereszt
504.Emőd
505.Felsőzsolca
506.Gesztely
507.Harsány
508.Hernádkak
509.Hernádnémeti
510.Kisgyőr
511.Kistokaj
512.Kondó
513.Köröm
514.Mályi
515.Miskolc
516.Muhi
517.Nyékládháza
518.Onga
519.Ónod
520.Parasznya
521.Radostyán
522.Répáshuta
523.Sajóbábony
524.Sajóecseg
525.Sajóhídvég
526.Sajókápolna
527.Sajókeresztúr
528.Sajólád
529.Sajólászlófalva
530.Sajópálfala
531.Sajópetri
532.Sajósenye
533.Sajószentpéter
534.Sajóvámos
535.Szirmabesenyő
536.Varbó
537.EdelényiAbod
538.Aggtelek
539.Balajt
540.Becskeháza
541.Bódvalenke
542.Bódvarákó
543.Bódvaszilas
544.Boldva
545.Borsodszirák
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
546.Damak
547.Debréte
548.Edelény
549.Égerszög
550.Galvács
551.Hangács
552.Hegymeg
553.Hidvégardó
554.Irota
555.Jósvafő
556.Komjáti
557.Ládbesenyő
558.Lak
559.Martonyi
560.Meszes
561.Nyomár
562.Perkupa
563.Rakaca
564.Rakacaszend
565.Szakácsi
566.Szalonna
567.Szendrő
568.Szendrőlád
569.Szin
570.Szinpetri
571.Szögliget
572.Szőlősardó
573.Szuhogy
574.Teresztenye
575.Tomor
576.Tornabarakony
577.Tornakápolna
578.Tornanádaska
579.Tornaszentandrás
580.Tornaszentjakab
581.Varbóc
582.Viszló
583.Ziliz
584.EncsiAbaújalpár
585.Abaújkér
586.Alsógagy
587.Baktakék
588.Beret
589.Büttös
590.Csenyéte
591.Csobád
592.Detek
593.Encs
594.Fáj
595.Fancsal
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
596.Felsőgagy
597.Forró
598.Fulókércs
599.Gagyapáti
600.Garadna
601.Gibárt
602.Hernádbűd
603.Hernádpetri
604.Hernádszentandrás
605.Hernádvécse
606.Ináncs
607.Kány
608.Keresztéte
609.Krasznokvajda
610.Litka
611.Méra
612.Novajidrány
613.Pamlény
614.Pere
615.Perecse
616.Pusztaradvány
617.Szalaszend
618.Szászfa
619.Szemere
620.KazincbarcikaiAlsószuha
621.Alsótelekes
622.Bánhorváti
623.Berente
624.Dédestapolcsány
625.Dövény
626.Felsőkelecsény
627.Felsőnyárád
628.Felsőtelekes
629.Imola
630.Izsófalva
631.Jákfalva
632.Kánó
633.Kazincbarcika
634.Kurityán
635.Mályinka
636.Múcsony
637.Nagybarca
638.Ormosbánya
639.Ragály
640.Rudabánya
641.Rudolftelep
642.Sajógalgóc
643.Sajóivánka
644.Sajókaza
645.Szuhafő
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
646.Szuhakálló
647.Tardona
648.Trizs
649.Vadna
650.Zádorfalva
651.Zubogy
652.MezőkövesdiBogács
653.Borsodgeszt
654.Borsodivánka
655.Bükkábrány
656.Bükkzsérc
657.Cserépfalu
658.Cserépváralja
659.Csincse
660.Egerlövő
661.Kács
662.Mezőkeresztes
663.Mezőkövesd
664.Mezőnagymihály
665.Mezőnyárád
666.Négyes
667.Sály
668.Szentistván
669.Szomolya
670.Tard
671.Tibolddaróc
672.Vatta
673.ÓzdiArló
674.Bánréve
675.Borsodbóta
676.Borsodnádasd
677.Borsodszentgyörgy
678.Bükkmogyorósd
679.Csernely
680.Csokvaomány
681.Domaháza
682.Dubicsány
683.Farkaslyuk
684.Gömörszőlős
685.Hangony
686.Hét
687.Járdánháza
688.Kelemér
689.Királd
690.Kissikátor
691.Lénárddaróc
692.Nekézseny
693.Ózd
694.Putnok
695.Sajómercse
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
696.Sajónémeti
697.Sajópüspöki
698.Sajóvelezd
699.Sáta
700.Serényfalva
701.Uppony
702.SárospatakiBodrogolaszi
703.Erdőhorváti
704.Györgytarló
705.Háromhuta
706.Hercegkút
707.Kenézlő
708.Komlóska
709.Makkoshotyka
710.Olaszliszka
711.Sárazsadány
712.Sárospatak
713.Tolcsva
714.Vajdácska
715.Vámosújfalu
716.Viss
717.Zalkod
718.SátoraljaújhelyiAlsóregmec
719.Bózsva
720.Felsőregmec
721.Filkeháza
722.Füzér
723.Füzérkajata
724.Füzérkomlós
725.Füzérradvány
726.Hollóháza
727.Kishuta
728.Kovácsvágás
729.Mikóháza
730.Nagyhuta
731.Nyíri
732.Pálháza
733.Pusztafalu
734.Sátoraljaújhely
735.Vágáshuta
736.Vilyvitány
737.SzerencsiAlsódobsza
738.Bekecs
739.Golop
740.Legyesbénye
741.Mád
742.Megyaszó
743.Mezőzombor
744.Monok
745.Prügy
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
746.Rátka
747.Sóstófalva
748.Szerencs
749.Taktaharkány
750.Taktakenéz
751.Taktaszada
752.Tállya
753.Tiszalúc
754.Újcsanálos
755.SzikszóiAbaújlak
756.Abaújszolnok
757.Alsóvadász
758.Aszaló
759.Felsődobsza
760.Felsővadász
761.Gadna
762.Gagybátor
763.Gagyvendégi
764.Halmaj
765.Hernádkércs
766.Homrogd
767.Kázsmárk
768.Kiskinizs
769.Kupa
770.Léh
771.Monaj
772.Nagykinizs
773.Nyésta
774.Rásonysápberencs
775.Selyeb
776.Szentistvánbaksa
777.Szikszó
778.TiszaújvárosiGirincs
779.Hejőbába
780.Hejőkeresztúr
781.Hejőkürt
782.Hejőpapi
783.Hejőszalonta
784.Kesznyéten
785.Kiscsécs
786.Nagycsécs
787.Nemesbikk
788.Oszlár
789.Sajóörös
790.Sajószöged
791.Szakáld
792.Tiszapalkonya
793.Tiszaújváros
794.Abaúj-HegyköziAbaújszántó
795.Abaújvár
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
796.Arka
797.Baskó
798.Boldogkőújfalu
799.Boldogkőváralja
800.Fony
801.Gönc
802.Göncruszka
803.Hejce
804.Hernádcéce
805.Hernádszurdok
806.Hidasnémeti
807.Kéked
808.Korlát
809.Mogyoróska
810.Pányok
811.Regéc
812.Sima
813.Telkibánya
814.Tornyosnémeti
815.Vilmány
816.Vizsoly
817.Zsujta
818.BodrogköziAlsóberecki
819.Bodroghalom
820.Cigánd
821.Dámóc
822.Felsőberecki
823.Karcsa
824.Karos
825.Kisrozvágy
826.Lácacséke
827.Nagyrozvágy
828.Pácin
829.Révleányvár
830.Ricse
831.Semjén
832.Tiszacsermely
833.Tiszakarád
834.Zemplénagárd
835.MezőcsátiÁroktő
836.Gelej
837.Igrici
838.Mezőcsát
839.Tiszabábolna
840.Tiszadorogma
841.Tiszakeszi
842.Tiszatarján
843.Tiszavalk
844.TokajiBodrogkeresztúr
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
845.Bodrogkisfalud
846.Csobaj
847.Erdőbénye
848.Szegi
849.Szegilong
850.Taktabáj
851.Tarcal
852.Tiszaladány
853.Tiszatardos
854.Tokaj
855.CsongrádCsongrádiCsanytelek
856.Csongrád
857.Felgyő
858.Tömörkény
859.HódmezővásárhelyiHódmezővásárhely
860.Mártély
861.Mindszent
862.Székkutas
863.KistelekiBaks
864.Balástya
865.Csengele
866.Kistelek
867.Ópusztaszer
868.Pusztaszer
869.MakóiAmbrózfalva
870.Apátfalva
871.Csanádalberti
872.Csanádpalota
873.Ferencszállás
874.Földeák
875.Királyhegyes
876.Kiszombor
877.Klárafalva
878.Kövegy
879.Magyarcsanád
880.Makó
881.Maroslele
882.Nagyér
883.Nagylak
884.Óföldeák
885.Pitvaros
886.MórahalomiÁsotthalom
887.Bordány
888.Forráskút
889.Mórahalom
890.Öttömös
891.Pusztamérges
892.Ruzsa
893.Üllés
894.Zákányszék
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
895.SzegediAlgyő
896.Deszk
897.Dóc
898.Domaszék
899.Kübekháza
900.Röszke
901.Sándorfalva
902.Szatymaz
903.Szeged
904.Tiszasziget
905.Újszentiván
906.Zsombó
907.SzentesiÁrpádhalom
908.Derekegyház
909.Eperjes
910.Fábiánsebestyén
911.Nagymágocs
912.Nagytőke
913.Szegvár
914.Szentes
915.FejérBicskeiAlcsútdoboz
916.Bicske
917.Bodmér
918.Csabdi
919.Csákvár
920.Etyek
921.Felcsút
922.Gánt
923.Mány
924.Óbarok
925.Szár
926.Tabajd
927.Újbarok
928.Vál
929.Vértesacsa
930.Vértesboglár
931.DunaújvárosiBaracs
932.Daruszentmiklós
933.Dunaújváros
934.Előszállás
935.Kisapostag
936.Mezőfalva
937.Nagykarácsony
938.Nagyvenyim
939.Rácalmás
940.EnyingiDég
941.Enying
942.Kisláng
943.Lajoskomárom
944.Lepsény
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
945.Mátyásdomb
946.Mezőkomárom
947.Mezőszentgyörgy
948.Szabadhídvég
949.GárdonyiGárdony
950.Kápolnásnyék
951.Nadap
952.Pákozd
953.Pázmánd
954.Sukoró
955.Velence
956.Vereb
957.Zichyújfalu
958.MóriBakonycsernye
959.Balinka
960.Bodajk
961.Csákberény
962.Csókakő
963.Fehérvárcsurgó
964.Isztimér
965.Kincsesbánya
966.Magyaralmás
967.Mór
968.Nagyveleg
969.Pusztavám
970.Söréd
971.SárbogárdiAlap
972.Alsószentiván
973.Cece
974.Hantos
975.Igar
976.Mezőszilas
977.Nagylók
978.Sárbogárd
979.Sáregres
980.Vajta
981.SzékesfehérváriBakonykúti
982.Csór
983.Füle
984.Iszkaszentgyörgy
985.Jenő
986.Kőszárhegy
987.Lovasberény
988.Moha
989.Nádasdladány
990.Pátka
991.Polgárdi
992.Sárkeresztes
993.Sárkeszi
994.Sárszentmihály
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
995.Szabadbattyán
996.Székesfehérvár
997.Úrhida
998.Zámoly
999.AbaiAba
1000.Csősz
1001.Káloz
1002.Sárkeresztúr
1003.Sárosd
1004.Sárszentágota
1005.Seregélyes
1006.Soponya
1007.Tác
1008.AdonyiAdony
1009.Beloiannisz
1010.Besnyő
1011.Iváncsa
1012.Kulcs
1013.Perkáta
1014.Pusztaszabolcs
1015.Szabadegyháza
1016.MartonvásáriBaracska
1017.Ercsi
1018.Gyúró
1019.Kajászó
1020.Martonvásár
1021.Ráckeresztúr
1022.Tordas
1023.Győr-Moson-SopronCsornaiAcsalag
1024.Bágyogszovát
1025.Barbacs
1026.Bezi
1027.Bogyoszló
1028.Bősárkány
1029.Cakóháza
1030.Csorna
1031.Dör
1032.Egyed
1033.Farád
1034.Fehértó
1035.Győrsövényház
1036.Jobaháza
1037.Kóny
1038.Maglóca
1039.Magyarkeresztúr
1040.Markotabödöge
1041.Páli
1042.Pásztori
1043.Potyond
1044.Rábacsanak
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
1045.Rábapordány
1046.Rábasebes
1047.Rábaszentandrás
1048.Rábatamási
1049.Rábcakapi
1050.Sopronnémeti
1051.Szany
1052.Szil
1053.Szilsárkány
1054.Tárnokréti
1055.Vág
1056.Zsebeháza
1057.GyőriAbda
1058.Bőny
1059.Börcs
1060.Dunaszeg
1061.Dunaszentpál
1062.Enese
1063.Gönyű
1064.Győr
1065.Győrladamér
1066.Győrújbarát
1067.Győrújfalu
1068.Győrzámoly
1069.Ikrény
1070.Kisbajcs
1071.Koroncó
1072.Kunsziget
1073.Mezőörs
1074.Nagybajcs
1075.Nagyszentjános
1076.Nyúl
1077.Öttevény
1078.Pér
1079.Rábapatona
1080.Rétalap
1081.Töltéstava
1082.Vámosszabadi
1083.Vének
1084.Kapuvár-BelediBabót
1085.Beled
1086.Cirák
1087.Dénesfa
1088.Edve
1089.Gyóró
1090.Himod
1091.Hövej
1092.Kapuvár
1093.Kisfalud
1094.Mihályi
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
1095.Osli
1096.Rábakecöl
1097.Szárföld
1098.Vadosfa
1099.Vásárosfalu
1100.Veszkény
1101.Vitnyéd
1102.MosonmagyaróváriÁsványráró
1103.Bezenye
1104.Darnózseli
1105.Dunakiliti
1106.Dunaremete
1107.Dunasziget
1108.Feketeerdő
1109.Halászi
1110.Hédervár
1111.Hegyeshalom
1112.Jánossomorja
1113.Károlyháza
1114.Kimle
1115.Kisbodak
1116.Lébény
1117.Levél
1118.Lipót
1119.Máriakálnok
1120.Mecsér
1121.Mosonmagyaróvár
1122.Mosonszentmiklós
1123.Mosonszolnok
1124.Mosonudvar
1125.Püski
1126.Rajka
1127.Újrónafő
1128.Várbalog
1129.Sopron-FertődiÁgfalva
1130.Agyagosszergény
1131.Csáfordjánosfa
1132.Csapod
1133.Csér
1134.Ebergőc
1135.Egyházasfalu
1136.Fertőboz
1137.Fertőd
1138.Fertőendréd
1139.Fertőhomok
1140.Fertőrákos
1141.Fertőszentmiklós
1142.Fertőszéplak
1143.Gyalóka
1144.Harka
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
1145.Hegykő
1146.Hidegség
1147.Iván
1148.Kópháza
1149.Lövő
1150.Nagycenk
1151.Nagylózs
1152.Nemeskér
1153.Pereszteg
1154.Petőháza
1155.Pinnye
1156.Pusztacsalád
1157.Répceszemere
1158.Répcevis
1159.Röjtökmuzsaj
1160.Sarród
1161.Sopron
1162.Sopronhorpács
1163.Sopronkövesd
1164.Szakony
1165.Újkér
1166.Und
1167.Völcsej
1168.Zsira
1169.TétiÁrpás
1170.Bodonhely
1171.Csikvánd
1172.Felpéc
1173.Gyarmat
1174.Gyömöre
1175.Győrszemere
1176.Kajárpéc
1177.Kisbabot
1178.Mérges
1179.Mórichida
1180.Rábacsécsény
1181.Rábaszentmihály
1182.Rábaszentmiklós
1183.Sobor
1184.Sokorópátka
1185.Szerecseny
1186.Tényő
1187.Tét
1188.PannonhalmaiBakonygyirót
1189.Bakonypéterd
1190.Bakonyszentlászló
1191.Écs
1192.Fenyőfő
1193.Győrasszonyfa
1194.Győrság
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
1195.Lázi
1196.Nyalka
1197.Pannonhalma
1198.Pázmándfalu
1199.Ravazd
1200.Románd
1201.Sikátor
1202.Táp
1203.Tapszentmiklós
1204.Tarjánpuszta
1205.Veszprémvarsány
1206.Hajdú-BiharBalmazújvárosiBalmazújváros
1207.Egyek
1208.Hortobágy
1209.Tiszacsege
1210.BerettyóújfaluiÁrtánd
1211.Bakonszeg
1212.Bedő
1213.Berekböszörmény
1214.Berettyóújfalu
1215.Biharkeresztes
1216.Bojt
1217.Csökmő
1218.Darvas
1219.Esztár
1220.Furta
1221.Gáborján
1222.Hencida
1223.Kismarja
1224.Komádi
1225.Körösszakál
1226.Körösszegapáti
1227.Magyarhomorog
1228.Mezőpeterd
1229.Mezősas
1230.Nagykereki
1231.Pocsaj
1232.Szentpéterszeg
1233.Tépe
1234.Told
1235.Újiráz
1236.Váncsod
1237.Vekerd
1238.Zsáka
1239.DebreceniDebrecen
1240.Mikepércs
1241.HajdúböszörményiHajdúböszörmény
1242.Hajdúdorog
1243.Hajdúnánás
1244.HajdúszoboszlóiEbes
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
1245.Hajdúszoboszló
1246.Hajdúszovát
1247.Nagyhegyes
1248.PolgáriFolyás
1249.Görbeháza
1250.Polgár
1251.Tiszagyulaháza
1252.Újszentmargita
1253.Újtikos
1254.PüspökladányiBáránd
1255.Bihardancsháza
1256.Biharnagybajom
1257.Bihartorda
1258.Földes
1259.Kaba
1260.Nádudvar
1261.Nagyrábé
1262.Püspökladány
1263.Sáp
1264.Sárrétudvari
1265.Szerep
1266.Tetétlen
1267.Derecske-LétavértesiÁlmosd
1268.Bagamér
1269.Derecske
1270.Hajdúbagos
1271.Hosszúpályi
1272.Kokad
1273.Konyár
1274.Létavértes
1275.Monostorpályi
1276.Sáránd
1277.HajdúhadháziBocskaikert
1278.Fülöp
1279.Hajdúhadház
1280.Hajdúsámson
1281.Nyírábrány
1282.Nyíracsád
1283.Nyíradony
1284.Nyírmártonfalva
1285.Téglás
1286.Újléta
1287.Vámospércs
1288.HevesEgriAndornaktálya
1289.Demjén
1290.Eger
1291.Egerbakta
1292.Egerszalók
1293.Egerszólát
1294.Feldebrő
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
1295.Felsőtárkány
1296.Kerecsend
1297.Maklár
1298.Nagytálya
1299.Noszvaj
1300.Novaj
1301.Ostoros
1302.Szarvaskő
1303.Tarnaszentmária
1304.Verpelét
1305.HevesiÁtány
1306.Boconád
1307.Erdőtelek
1308.Erk
1309.Heves
1310.Hevesvezekény
1311.Kisköre
1312.Kömlő
1313.Pély
1314.Tarnabod
1315.Tarnaméra
1316.Tarnaörs
1317.Tarnaszentmiklós
1318.Tarnazsadány
1319.Tenk
1320.Tiszanána
1321.Zaránk
1322.FüzesabonyiAldebrő
1323.Besenyőtelek
1324.Dormánd
1325.Egerfarmos
1326.Füzesabony
1327.Kál
1328.Kápolna
1329.Kompolt
1330.Mezőszemere
1331.Mezőtárkány
1332.Nagyút
1333.Poroszló
1334.Sarud
1335.Szihalom
1336.Tófalu
1337.Újlőrincfalva
1338.GyöngyösiAbasár
1339.Adács
1340.Atkár
1341.Detk
1342.Domoszló
1343.Gyöngyös
1344.Gyöngyöshalász
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
1345.Gyöngyösoroszi
1346.Gyöngyöspata
1347.Gyöngyössolymos
1348.Gyöngyöstarján
1349.Halmajugra
1350.Karácsond
1351.Kisnána
1352.Ludas
1353.Markaz
1354.Mátraszentimre
1355.Nagyfüged
1356.Nagyréde
1357.Pálosvörösmart
1358.Szűcsi
1359.Vámosgyörk
1360.Vécs
1361.Visonta
1362.Visznek
1363.HatvaniApc
1364.Boldog
1365.Csány
1366.Ecséd
1367.Hatvan
1368.Heréd
1369.Hort
1370.Kerekharaszt
1371.Lőrinci
1372.Nagykökényes
1373.Petőfibánya
1374.Rózsaszentmárton
1375.Zagyvaszántó
1376.PétervásáraiBodony
1377.Bükkszék
1378.Bükkszenterzsébet
1379.Erdőkövesd
1380.Fedémes
1381.Istenmezeje
1382.Ivád
1383.Kisfüzes
1384.Mátraballa
1385.Mátraderecske
1386.Parád
1387.Parádsasvár
1388.Pétervására
1389.Recsk
1390.Sirok
1391.Szajla
1392.Szentdomonkos
1393.Tarnalelesz
1394.Terpes
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
1395.Váraszó
1396.BélapátfalvaiBalaton
1397.Bátor
1398.Bekölce
1399.Bélapátfalva
1400.Bükkszentmárton
1401.Egerbocs
1402.Egercsehi
1403.Hevesaranyos
1404.Mikófalva
1405.Mónosbél
1406.Nagyvisnyó
1407.Szilvásvárad
1408.Szúcs
1409.Jász-Nagykun-SzolnokJászberényiAlattyán
1410.Jánoshida
1411.Jászágó
1412.Jászalsószentgyörgy
1413.Jászapáti
1414.Jászárokszállás
1415.Jászberény
1416.Jászboldogháza
1417.Jászdózsa
1418.Jászfelsőszentgyörgy
1419.Jászfényszaru
1420.Jászivány
1421.Jászjákóhalma
1422.Jászkisér
1423.Jászladány
1424.Jászszentandrás
1425.Jásztelek
1426.Pusztamonostor
1427.KarcagiBerekfürdő
1428.Karcag
1429.Kenderes
1430.Kisújszállás
1431.Kunmadaras
1432.KunszentmártoniCibakháza
1433.Csépa
1434.Cserkeszőlő
1435.Kunszentmárton
1436.Nagyrév
1437.Öcsöd
1438.Szelevény
1439.Tiszaföldvár
1440.Tiszainoka
1441.Tiszakürt
1442.Tiszasas
1443.SzolnokiBesenyszög
1444.Csataszög
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
1445.Hunyadfalva
1446.Kőtelek
1447.Martfű
1448.Nagykörű
1449.Rákóczifalva
1450.Rákócziújfalu
1451.Szajol
1452.Szászberek
1453.Szolnok
1454.Tiszajenő
1455.Tiszasüly
1456.Tiszavárkony
1457.Tószeg
1458.Újszász
1459.Vezseny
1460.Zagyvarékas
1461.TiszafürediAbádszalók
1462.Kunhegyes
1463.Nagyiván
1464.Tiszabura
1465.Tiszaderzs
1466.Tiszafüred
1467.Tiszagyenda
1468.Tiszaigar
1469.Tiszaörs
1470.Tiszaroff
1471.Tiszaszentimre
1472.Tiszaszőlős
1473.Tomajmonostora
1474.TörökszentmiklósiFegyvernek
1475.Kengyel
1476.Kuncsorba
1477.Örményes
1478.Tiszabő
1479.Tiszapüspöki
1480.Tiszatenyő
1481.Törökszentmiklós
1482.MezőtúriKétpó
1483.Mesterszállás
1484.Mezőhék
1485.Mezőtúr
1486.Túrkeve
1487.Komárom-EsztergomDorogiAnnavölgy
1488.Bajna
1489.Csolnok
1490.Dág
1491.Dorog
1492.Epöl
1493.Kesztölc
1494.Leányvár
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
1495.Máriahalom
1496.Nagysáp
1497.Piliscsév
1498.Sárisáp
1499.Tokod
1500.Tokodaltáró
1501.Úny
1502.EsztergomiBajót
1503.Dömös
1504.Esztergom
1505.Lábatlan
1506.Mogyorósbánya
1507.Nyergesújfalu
1508.Pilismarót
1509.Süttő
1510.Tát
1511.KisbériÁcsteszér
1512.Aka
1513.Ászár
1514.Bakonybánk
1515.Bakonysárkány
1516.Bakonyszombathely
1517.Bársonyos
1518.Császár
1519.Csatka
1520.Csép
1521.Ete
1522.Kerékteleki
1523.Kisbér
1524.Réde
1525.Súr
1526.Tárkány
1527.Vérteskethely
1528.KomáromiÁcs
1529.Almásfüzitő
1530.Bábolna
1531.Bana
1532.Csém
1533.Kisigmánd
1534.Komárom
1535.Mocsa
1536.Nagyigmánd
1537.OroszlányiBokod
1538.Dad
1539.Kecskéd
1540.Kömlőd
1541.Oroszlány
1542.Szákszend
1543.TataiBaj
1544.Dunaalmás
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
1545.Dunaszentmiklós
1546.Kocs
1547.Naszály
1548.Neszmély
1549.Szomód
1550.Tardos
1551.Tata
1552.Vértestolna
1553.TatabányaiGyermely
1554.Héreg
1555.Környe
1556.Szárliget
1557.Szomor
1558.Tarján
1559.Tatabánya
1560.Várgesztes
1561.Vértessomló
1562.Vértesszőlős
1563.NógrádBalassagyarmatiBalassagyarmat
1564.Becske
1565.Bercel
1566.Cserháthaláp
1567.Cserhátsurány
1568.Csesztve
1569.Csitár
1570.Debercsény
1571.Dejtár
1572.Drégelypalánk
1573.Érsekvadkert
1574.Galgaguta
1575.Herencsény
1576.Hont
1577.Hugyag
1578.Iliny
1579.Ipolyszög
1580.Ipolyvece
1581.Magyarnándor
1582.Mohora
1583.Nógrádkövesd
1584.Nógrádmarcal
1585.Őrhalom
1586.Patak
1587.Patvarc
1588.Szanda
1589.Szécsénke
1590.Szügy
1591.Terény
1592.BátonyterenyeiBátonyterenye
1593.Dorogháza
1594.Kisbárkány
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
1595.Lucfalva
1596.Márkháza
1597.Mátramindszent
1598.Mátranovák
1599.Mátraterenye
1600.Mátraverebély
1601.Nagybárkány
1602.Nagykeresztúr
1603.Nemti
1604.Sámsonháza
1605.Szuha
1606.PásztóiAlsótold
1607.Bér
1608.Bokor
1609.Buják
1610.Csécse
1611.Cserhátszentiván
1612.Ecseg
1613.Egyházasdengeleg
1614.Erdőkürt
1615.Erdőtarcsa
1616.Felsőtold
1617.Garáb
1618.Héhalom
1619.Jobbágyi
1620.Kálló
1621.Kisbágyon
1622.Kozárd
1623.Kutasó
1624.Mátraszőlős
1625.Palotás
1626.Pásztó
1627.Szarvasgede
1628.Szirák
1629.Szurdokpüspöki
1630.Tar
1631.Vanyarc
1632.RétságiAlsópetény
1633.Bánk
1634.Berkenye
1635.Borsosberény
1636.Diósjenő
1637.Felsőpetény
1638.Horpács
1639.Keszeg
1640.Kétbodony
1641.Kisecset
1642.Legénd
1643.Nagyoroszi
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
1644.Nézsa
1645.Nógrád
1646.Nógrádsáp
1647.Nőtincs
1648.Ősagárd
1649.Pusztaberki
1650.Rétság
1651.Romhány
1652.Szátok
1653.Szendehely
1654.Szente
1655.Tereske
1656.Tolmács
1657.SalgótarjániBárna
1658.Cered
1659.Egyházasgerge
1660.Etes
1661.Ipolytarnóc
1662.Karancsalja
1663.Karancsberény
1664.Karancskeszi
1665.Karancslapujtő
1666.Karancsság
1667.Kazár
1668.Kishartyán
1669.Litke
1670.Mátraszele
1671.Mihálygerge
1672.Rákóczibánya
1673.Ságújfalu
1674.Salgótarján
1675.Somoskőújfalu
1676.Sóshartyán
1677.Szalmatercs
1678.Szilaspogony
1679.Vizslás
1680.Zabar
1681.SzécsényiEndrefalva
1682.Hollókő
1683.Ludányhalászi
1684.Magyargéc
1685.Nagylóc
1686.Nógrádmegyer
1687.Nógrádsipek
1688.Nógrádszakál
1689.Piliny
1690.Rimóc
1691.Szécsény
1692.Szécsényfelfalu
1693.Varsány
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
1694.PestAszódiAszód
1695.Bag
1696.Domony
1697.Galgahévíz
1698.Hévízgyörk
1699.Iklad
1700.Kartal
1701.Tura
1702.Verseg
1703.CeglédiAbony
1704.Albertirsa
1705.Cegléd
1706.Ceglédbercel
1707.Csemő
1708.Dánszentmiklós
1709.Jászkarajenő
1710.Kocsér
1711.Kőröstetétlen
1712.Mikebuda
1713.Nagykőrös
1714.Nyársapát
1715.Tápiószőlős
1716.Törtel
1717.Újszilvás
1718.DabasiDabas
1719.Hernád
1720.Inárcs
1721.Kakucs
1722.Örkény
1723.Pusztavacs
1724.Táborfalva
1725.Tatárszentgyörgy
1726.Újhartyán
1727.Újlengyel
1728.GödöllőiCsömör
1729.Dány
1730.Gödöllő
1731.Isaszeg
1732.Kerepes
1733.Kistarcsa
1734.Nagytarcsa
1735.Pécel
1736.Szada
1737.Vácszentlászló
1738.Valkó
1739.Zsámbok
1740.MonoriBénye
1741.Csévharaszt
1742.Ecser
1743.Gomba
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
1744.Gyömrő
1745.Káva
1746.Maglód
1747.Monor
1748.Monorierdő
1749.Nyáregyháza
1750.Péteri
1751.Pilis
1752.Üllő
1753.Vasad
1754.Vecsés
1755.NagykátaiFarmos
1756.Kóka
1757.Mende
1758.Nagykáta
1759.Pánd
1760.Sülysáp
1761.Szentlőrinckáta
1762.Szentmártonkáta
1763.Tápióbicske
1764.Tápiógyörgye
1765.Tápióság
1766.Tápiószecső
1767.Tápiószele
1768.Tápiószentmárton
1769.Tóalmás
1770.Úri
1771.RáckeveiApaj
1772.Áporka
1773.Délegyháza
1774.Dömsöd
1775.Dunaharaszti
1776.Dunavarsány
1777.Halásztelek
1778.Kiskunlacháza
1779.Lórév
1780.Majosháza
1781.Makád
1782.Ráckeve
1783.Szigetbecse
1784.Szigetcsép
1785.Szigethalom
1786.Szigetszentmárton
1787.Szigetszentmiklós
1788.Szigetújfalu
1789.Taksony
1790.Tököl
1791.SzobiBernecebaráti
1792.Ipolydamásd
1793.Ipolytölgyes
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
1794.Kemence
1795.Kóspallag
1796.Letkés
1797.Márianosztra
1798.Nagybörzsöny
1799.Perőcsény
1800.Szob
1801.Tésa
1802.Vámosmikola
1803.Zebegény
1804.VáciAcsa
1805.Csörög
1806.Csővár
1807.Galgagyörk
1808.Kismaros
1809.Kisnémedi
1810.Kosd
1811.Nagymaros
1812.Penc
1813.Püspökhatvan
1814.Püspökszilágy
1815.Rád
1816.Szokolya
1817.Sződ
1818.Sződliget
1819.Vác
1820.Vácduka
1821.Váchartyán
1822.Verőce
1823.BudaörsiBiatorbágy
1824.Budajenő
1825.Budakeszi
1826.Budaörs
1827.Herceghalom
1828.Páty
1829.Pusztazámor
1830.Sóskút
1831.Telki
1832.Törökbálint
1833.ÉrdiDiósd
1834.Érd
1835.Százhalombatta
1836.Tárnok
1837.DunakesziDunakeszi
1838.Fót
1839.Göd
1840.Mogyoród
1841.GyáliAlsónémedi
1842.Bugyi
1843.Felsőpakony
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
1844.Gyál
1845.Ócsa
1846.PilisvörösváriNagykovácsi
1847.Perbál
1848.Pilisborosjenő
1849.Piliscsaba
1850.Pilisjászfalu
1851.Pilisszántó
1852.Pilisszentiván
1853.Pilisvörösvár
1854.Remeteszőlős
1855.Solymár
1856.Tinnye
1857.Tök
1858.Üröm
1859.Zsámbék
1860.SzentendreiBudakalász
1861.Csobánka
1862.Dunabogdány
1863.Kisoroszi
1864.Leányfalu
1865.Pilisszentkereszt
1866.Pilisszentlászló
1867.Pócsmegyer
1868.Pomáz
1869.Szentendre
1870.Szigetmonostor
1871.Tahitótfalu
1872.Visegrád
1873.VeresegyháziCsomád
1874.Erdőkertes
1875.Galgamácsa
1876.Őrbottyán
1877.Vácegres
1878.Váckisújfalu
1879.Vácrátót
1880.Veresegyház
1881.SomogyBarcsiBabócsa
1882.Barcs
1883.Bélavár
1884.Bolhó
1885.Csokonyavisonta
1886.Darány
1887.Drávagárdony
1888.Drávatamási
1889.Heresznye
1890.Homokszentgyörgy
1891.Istvándi
1892.Kálmáncsa
1893.Kastélyosdombó
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
1894.Komlósd
1895.Lad
1896.Lakócsa
1897.Patosfa
1898.Péterhida
1899.Potony
1900.Rinyaújlak
1901.Rinyaújnép
1902.Somogyaracs
1903.Szentborbás
1904.Szulok
1905.Tótújfalu
1906.Vízvár
1907.CsurgóiBerzence
1908.Csurgó
1909.Csurgónagymarton
1910.Gyékényes
1911.Iharos
1912.Iharosberény
1913.Inke
1914.Őrtilos
1915.Pogányszentpéter
1916.Porrog
1917.Porrogszentkirály
1918.Porrogszentpál
1919.Somogybükkösd
1920.Somogycsicsó
1921.Somogyudvarhely
1922.Szenta
1923.Zákány
1924.Zákányfalu
1925.FonyódiBalatonboglár
1926.Balatonfenyves
1927.Balatonlelle
1928.Fonyód
1929.Gamás
1930.Karád
1931.Látrány
1932.Ordacsehi
1933.Somogybabod
1934.Somogytúr
1935.Visz
1936.KadarkútiBárdudvarnok
1937.Csököly
1938.Gige
1939.Hedrehely
1940.Hencse
1941.Jákó
1942.Kadarkút
1943.Kaposfő
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
1944.Kaposmérő
1945.Kaposújlak
1946.Kaposszerdahely
1947.Kisasszond
1948.Kiskorpád
1949.Kőkút
1950.Mike
1951.Nagybajom
1952.Pálmajor
1953.Patca
1954.Rinyakovácsi
1955.Szenna
1956.Szilvásszentmárton
1957.Visnye
1958.Zselickisfalud
1959.KaposváriAlsóbogát
1960.Baté
1961.Bodrog
1962.Bőszénfa
1963.Büssü
1964.Cserénfa
1965.Csoma
1966.Csombárd
1967.Ecseny
1968.Edde
1969.Felsőmocsolád
1970.Fonó
1971.Gadács
1972.Gálosfa
1973.Gölle
1974.Hajmás
1975.Hetes
1976.Igal
1977.Juta
1978.Kaposgyarmat
1979.Kaposhomok
1980.Kaposkeresztúr
1981.Kaposvár
1982.Kazsok
1983.Kercseliget
1984.Kisgyalán
1985.Magyaratád
1986.Magyaregres
1987.Mernye
1988.Mezőcsokonya
1989.Mosdós
1990.Nagyberki
1991.Orci
1992.Osztopán
1993.Patalom
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
1994.Polány
1995.Ráksi
1996.Sántos
1997.Simonfa
1998.Somodor
1999.Somogyaszaló
2000.Somogygeszti
2001.Somogyjád
2002.Somogysárd
2003.Somogyszil
2004.Szabadi
2005.Szentbalázs
2006.Szentgáloskér
2007.Taszár
2008.Újvárfalva
2009.Várda
2010.Zimány
2011.Zselickislak
2012.Zselicszentpál
2013.LengyeltótiBuzsák
2014.Gyugy
2015.Hács
2016.Kisberény
2017.Lengyeltóti
2018.Öreglak
2019.Pamuk
2020.Somogyvámos
2021.Somogyvár
2022.Szőlősgyörök
2023.MarcaliBalatonberény
2024.Balatonkeresztúr
2025.Balatonmáriafürdő
2026.Balatonszentgyörgy
2027.Balatonújlak
2028.Böhönye
2029.Csákány
2030.Csömend
2031.Főnyed
2032.Gadány
2033.Hollád
2034.Hosszúvíz
2035.Kelevíz
2036.Kéthely
2037.Libickozma
2038.Marcali
2039.Mesztegnyő
2040.Nagyszakácsi
2041.Nemesdéd
2042.Nemeskisfalud
2043.Nemesvid
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
2044.Nikla
2045.Pusztakovácsi
2046.Sávoly
2047.Somogyfajsz
2048.Somogysámson
2049.Somogysimonyi
2050.Somogyszentpál
2051.Somogyzsitfa
2052.Szegerdő
2053.Szenyér
2054.Szőkedencs
2055.Tapsony
2056.Táska
2057.Tikos
2058.Varászló
2059.Vése
2060.Vörs
2061.NagyatádiBakháza
2062.Beleg
2063.Bolhás
2064.Görgeteg
2065.Háromfa
2066.Kaszó
2067.Kisbajom
2068.Kutas
2069.Lábod
2070.Nagyatád
2071.Nagykorpád
2072.Ötvöskónyi
2073.Rinyabesenyő
2074.Rinyaszentkirály
2075.Segesd
2076.Somogyszob
2077.Szabás
2078.Tarany
2079.SiófokiÁdánd
2080.Balatonendréd
2081.Balatonszabadi
2082.Nagyberény
2083.Nyim
2084.Ságvár
2085.Siófok
2086.Siójut
2087.Som
2088.Zamárdi
2089.TabiAndocs
2090.Bábonymegyer
2091.Bedegkér
2092.Bonnya
2093.Fiad
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
2094.Kánya
2095.Kapoly
2096.Kára
2097.Kisbárapáti
2098.Lulla
2099.Miklósi
2100.Nágocs
2101.Sérsekszőlős
2102.Somogyacsa
2103.Somogydöröcske
2104.Somogyegres
2105.Somogymeggyes
2106.Szorosad
2107.Tab
2108.Tengőd
2109.Torvaj
2110.Törökkoppány
2111.Zala
2112.Zics
2113.BalatonföldváriBalatonföldvár
2114.Balatonőszöd
2115.Balatonszárszó
2116.Balatonszemes
2117.Bálványos
2118.Kereki
2119.Kőröshegy
2120.Kötcse
2121.Nagycsepely
2122.Pusztaszemes
2123.Szántód
2124.Szólád
2125.Teleki
2126.Szabolcs-Szatmár-BeregBaktalórántházaiApagy
2127.Baktalórántháza
2128.Berkesz
2129.Besenyőd
2130.Laskod
2131.Levelek
2132.Magy
2133.Nyíribrony
2134.Nyírjákó
2135.Nyírkarász
2136.Nyírkércs
2137.Nyírmada
2138.Nyírtass
2139.Nyírtét
2140.Ófehértó
2141.Petneháza
2142.Pusztadobos
2143.Ramocsaháza
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
2144.Rohod
2145.CsengeriCsenger
2146.Csengersima
2147.Csengerújfalu
2148.Komlódtótfalu
2149.Pátyod
2150.Porcsalma
2151.Szamosangyalos
2152.Szamosbecs
2153.Szamostatárfalva
2154.Tyukod
2155.Ura
2156.FehérgyarmatiBotpalád
2157.Cégénydányád
2158.Csaholc
2159.Császló
2160.Csegöld
2161.Darnó
2162.Fehérgyarmat
2163.Fülesd
2164.Gacsály
2165.Garbolc
2166.Gyügye
2167.Hermánszeg
2168.Jánkmajtis
2169.Kérsemjén
2170.Kisar
2171.Kishódos
2172.Kisnamény
2173.Kispalád
2174.Kisszekeres
2175.Kölcse
2176.Kömörő
2177.Magosliget
2178.Mánd
2179.Méhtelek
2180.Milota
2181.Nábrád
2182.Nagyar
2183.Nagyhódos
2184.Nagyszekeres
2185.Nemesborzova
2186.Olcsvaapáti
2187.Panyola
2188.Penyige
2189.Rozsály
2190.Sonkád
2191.Szamossályi
2192.Szamosújlak
2193.Szatmárcseke
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
2194.Tiszabecs
2195.Tiszacsécse
2196.Tiszakóród
2197.Tisztaberek
2198.Tunyogmatolcs
2199.Túristvándi
2200.Túrricse
2201.Uszka
2202.Vámosoroszi
2203.Zajta
2204.Zsarolyán
2205.KisvárdaiAjak
2206.Anarcs
2207.Dombrád
2208.Döge
2209.Fényeslitke
2210.Gyulaháza
2211.Jéke
2212.Kékcse
2213.Kisvárda
2214.Lövőpetri
2215.Mezőladány
2216.Nyírlövő
2217.Pap
2218.Pátroha
2219.Rétközberencs
2220.Szabolcsbáka
2221.Szabolcsveresmart
2222.Tiszakanyár
2223.Tornyospálca
2224.Újdombrád
2225.Újkenéz
2226.MátészalkaiFábiánháza
2227.Fülpösdaróc
2228.Géberjén
2229.Győrtelek
2230.Hodász
2231.Jármi
2232.Kántorjánosi
2233.Kocsord
2234.Mátészalka
2235.Mérk
2236.Nagydobos
2237.Nagyecsed
2238.Nyírcsaholy
2239.Nyírkáta
2240.Nyírmeggyes
2241.Nyírparasznya
2242.Ópályi
2243.Ököritófülpös
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
2244.Őr
2245.Papos
2246.Rápolt
2247.Szamoskér
2248.Szamosszeg
2249.Tiborszállás
2250.Vaja
2251.Vállaj
2252.NagykállóiBalkány
2253.Biri
2254.Bököny
2255.Érpatak
2256.Geszteréd
2257.Kállósemjén
2258.Nagykálló
2259.Szakoly
2260.Újfehértó
2261.NyírbátoriBátorliget
2262.Encsencs
2263.Kisléta
2264.Máriapócs
2265.Nyírbátor
2266.Nyírbéltek
2267.Nyírbogát
2268.Nyírcsászári
2269.Nyírderzs
2270.Nyírgelse
2271.Nyírgyulaj
2272.Nyírlugos
2273.Nyírmihálydi
2274.Nyírpilis
2275.Nyírvasvári
2276.Ömböly
2277.Penészlek
2278.Piricse
2279.Pócspetri
2280.Terem
2281.NyíregyházaiKálmánháza
2282.Kótaj
2283.Nagycserkesz
2284.Napkor
2285.Nyíregyháza
2286.Nyírpazony
2287.Nyírtelek
2288.Nyírtura
2289.Sényő
2290.TiszavasváriRakamaz
2291.Szabolcs
2292.Szorgalmatos
2293.Timár
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
2294.Tiszadada
2295.Tiszadob
2296.Tiszaeszlár
2297.Tiszalök
2298.Tiszanagyfalu
2299.Tiszavasvári
2300.VásárosnaményiAranyosapáti
2301.Barabás
2302.Beregdaróc
2303.Beregsurány
2304.Csaroda
2305.Gelénes
2306.Gemzse
2307.Gulács
2308.Gyüre
2309.Hetefejércse
2310.Ilk
2311.Jánd
2312.Kisvarsány
2313.Lónya
2314.Márokpapi
2315.Mátyus
2316.Nagyvarsány
2317.Olcsva
2318.Tákos
2319.Tarpa
2320.Tiszaadony
2321.Tiszakerecseny
2322.Tiszaszalka
2323.Tiszavid
2324.Tivadar
2325.Vámosatya
2326.Vásárosnamény
2327.Ibrány-NagyhalásziBalsa
2328.Beszterec
2329.Buj
2330.Demecser
2331.Gávavencsellő
2332.Gégény
2333.Ibrány
2334.Kék
2335.Kemecse
2336.Nagyhalász
2337.Nyírbogdány
2338.Paszab
2339.Székely
2340.Tiszabercel
2341.Tiszarád
2342.Tiszatelek
2343.Vasmegyer
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
2344.ZáhonyiBenk
2345.Eperjeske
2346.Győröcske
2347.Komoró
2348.Mándok
2349.Tiszabezdéd
2350.Tiszamogyorós
2351.Tiszaszentmárton
2352.Tuzsér
2353.Záhony
2354.Zsurk
2355.TolnaBonyhádiAparhant
2356.Bátaapáti
2357.Bonyhád
2358.Bonyhádvarasd
2359.Cikó
2360.Grábóc
2361.Györe
2362.Izmény
2363.Kakasd
2364.Kisdorog
2365.Kismányok
2366.Kisvejke
2367.Lengyel
2368.Mórágy
2369.Mőcsény
2370.Mucsfa
2371.Nagymányok
2372.Nagyvejke
2373.Tevel
2374.Váralja
2375.Závod
2376.DombóváriAttala
2377.Csibrák
2378.Csikóstőttős
2379.Dalmand
2380.Dombóvár
2381.Döbrököz
2382.Gyulaj
2383.Jágónak
2384.Kapospula
2385.Kaposszekcső
2386.Kocsola
2387.Kurd
2388.Lápafő
2389.Nak
2390.Szakcs
2391.Várong
2392.PaksiBikács
2393.Bölcske
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
2394.Dunaföldvár
2395.Dunaszentgyörgy
2396.Gerjen
2397.Györköny
2398.Kajdacs
2399.Madocsa
2400.Nagydorog
2401.Németkér
2402.Paks
2403.Pálfa
2404.Pusztahencse
2405.Sárszentlőrinc
2406.SzekszárdiAlsónána
2407.Alsónyék
2408.Báta
2409.Bátaszék
2410.Bogyiszló
2411.Decs
2412.Fácánkert
2413.Fadd
2414.Felsőnána
2415.Harc
2416.Kéty
2417.Kistormás
2418.Kölesd
2419.Medina
2420.Murga
2421.Őcsény
2422.Pörböly
2423.Sárpilis
2424.Sióagárd
2425.Szálka
2426.Szedres
2427.Szekszárd
2428.Tengelic
2429.Tolna
2430.Várdomb
2431.Zomba
2432.TamásiBelecska
2433.Diósberény
2434.Dúzs
2435.Értény
2436.Felsőnyék
2437.Fürged
2438.Gyönk
2439.Hőgyész
2440.Iregszemcse
2441.Kalaznó
2442.Keszőhidegkút
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
2443.Kisszékely
2444.Koppányszántó
2445.Magyarkeszi
2446.Miszla
2447.Mucsi
2448.Nagykónyi
2449.Nagyszékely
2450.Nagyszokoly
2451.Ozora
2452.Pári
2453.Pincehely
2454.Regöly
2455.Simontornya
2456.Szakadát
2457.Szakály
2458.Szárazd
2459.Tamási
2460.Tolnanémedi
2461.Udvari
2462.Újireg
2463.Varsád
2464.VasCelldömölkiBoba
2465.Borgáta
2466.Celldömölk
2467.Csönge
2468.Duka
2469.Egyházashetye
2470.Jánosháza
2471.Karakó
2472.Keléd
2473.Kemeneskápolna
2474.Kemenesmagasi
2475.Kemenesmihályfa
2476.Kemenespálfa
2477.Kemenessömjén
2478.Kemenesszentmárton
2479.Kenyeri
2480.Kissomlyó
2481.Köcsk
2482.Mersevát
2483.Mesteri
2484.Nagysimonyi
2485.Nemeskeresztúr
2486.Nemeskocs
2487.Ostffyasszonyfa
2488.Pápoc
2489.Szergény
2490.Tokorcs
2491.Vönöck
2492.Csepregi
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
2493.Bük
2494.Chernelházadamonya
2495.Csepreg
2496.Gór
2497.Iklanberény
2498.Lócs
2499.Mesterháza
2500.Nagygeresd
2501.Nemesládony
2502.Répceszentgyörgy
2503.Sajtoskál
2504.Simaság
2505.Tompaládony
2506.Tormásliget
2507.Tömörd
2508.KörmendiCsákánydoroszló
2509.Daraboshegy
2510.Döbörhegy
2511.Döröske
2512.Egyházashollós
2513.Egyházasrádóc
2514.Halastó
2515.Halogy
2516.Harasztifalu
2517.Hegyháthodász
2518.Hegyhátsál
2519.Katafa
2520.Kemestaródfa
2521.Körmend
2522.Magyarnádalja
2523.Magyarszecsőd
2524.Molnaszecsőd
2525.Nádasd
2526.Nagykölked
2527.Nagymizdó
2528.Nemesrempehollós
2529.Pinkamindszent
2530.Rádóckölked
2531.Szarvaskend
2532.Vasalja
2533.KőszegiBozsok
2534.Cák
2535.Gyöngyösfalu
2536.Horvátzsidány
2537.Kiszsidány
2538.Kőszeg
2539.Kőszegdoroszló
2540.Kőszegpaty
2541.Kőszegszerdahely
2542.Lukácsháza
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
2543.Nemescsó
2544.Ólmod
2545.Peresznye
2546.Pusztacsó
2547.Velem
2548.ŐriszentpéteriBajánsenye
2549.Felsőjánosfa
2550.Felsőmarác
2551.Hegyhátszentjakab
2552.Hegyhátszentmárton
2553.Ispánk
2554.Ivánc
2555.Kercaszomor
2556.Kerkáskápolna
2557.Kisrákos
2558.Kondorfa
2559.Magyarszombatfa
2560.Nagyrákos
2561.Őrimagyarósd
2562.Őriszentpéter
2563.Pankasz
2564.Szaknyér
2565.Szalafő
2566.Szatta
2567.Szőce
2568.Velemér
2569.Viszák
2570.SárváriBejcgyertyános
2571.Bögöt
2572.Bögöte
2573.Csánig
2574.Csénye
2575.Gérce
2576.Hegyfalu
2577.Hosszúpereszteg
2578.Ikervár
2579.Jákfa
2580.Káld
2581.Kenéz
2582.Meggyeskovácsi
2583.Megyehíd
2584.Nick
2585.Nyőgér
2586.Ölbő
2587.Pecöl
2588.Porpác
2589.Pósfa
2590.Rábapaty
2591.Répcelak
2592.Sárvár
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
2593.Sitke
2594.Sótony
2595.Szeleste
2596.Uraiújfalu
2597.Vámoscsalád
2598.Vásárosmiske
2599.Vasegerszeg
2600.Vashosszúfalu
2601.Zsédeny
2602.SzentgotthárdiAlsószölnök
2603.Apátistvánfalva
2604.Csörötnek
2605.Felsőszölnök
2606.Gasztony
2607.Kétvölgy
2608.Magyarlak
2609.Nemesmedves
2610.Orfalu
2611.Rábagyarmat
2612.Rátót
2613.Rönök
2614.Szakonyfalu
2615.Szentgotthárd
2616.Vasszentmihály
2617.SzombathelyiAcsád
2618.Balogunyom
2619.Bozzai
2620.Bucsu
2621.Csempeszkopács
2622.Dozmat
2623.Felsőcsatár
2624.Gencsapáti
2625.Gyanógeregye
2626.Horvátlövő
2627.Ják
2628.Kisunyom
2629.Meszlen
2630.Nárai
2631.Narda
2632.Nemesbőd
2633.Nemeskolta
2634.Perenye
2635.Pornóapáti
2636.Rábatöttös
2637.Rum
2638.Salköveskút
2639.
2640.Sorkifalud
2641.Sorkikápolna
2642.Sorokpolány
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
2643.Söpte
2644.Szentpéterfa
2645.Szombathely
2646.Tanakajd
2647.Táplánszentkereszt
2648.Torony
2649.Vasasszonyfa
2650.Vaskeresztes
2651.Vassurány
2652.Vasszécseny
2653.Vasszilvágy
2654.Vát
2655.Vép
2656.Zsennye
2657.VasváriAlsóújlak
2658.Andrásfa
2659.Bérbaltavár
2660.Csehi
2661.Csehimindszent
2662.Csipkerek
2663.Egervölgy
2664.Gersekarát
2665.Győrvár
2666.Hegyhátszentpéter
2667.Kám
2668.Mikosszéplak
2669.Nagytilaj
2670.Olaszfa
2671.Oszkó
2672.Pácsony
2673.Petőmihályfa
2674.Püspökmolnári
2675.Rábahídvég
2676.Sárfimizdó
2677.Szemenye
2678.Telekes
2679.Vasvár
2680.VeszprémAjkaiAjka
2681.Bakonypölöske
2682.Csehbánya
2683.Halimba
2684.Kislőd
2685.Magyarpolány
2686.Noszlop
2687.Nyirád
2688.Öcs
2689.Szőc
2690.Úrkút
2691.Városlőd
2692.DevecseriAdorjánháza
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
2693.Apácatorna
2694.Borszörcsök
2695.Csögle
2696.Dabrony
2697.Devecser
2698.Doba
2699.Egeralja
2700.Iszkáz
2701.Kamond
2702.Karakószörcsök
2703.Kerta
2704.Kisberzseny
2705.Kiscsősz
2706.Kispirit
2707.Kisszőlős
2708.Kolontár
2709.Nagyalásony
2710.Nagypirit
2711.Oroszi
2712.Pusztamiske
2713.Somlójenő
2714.Somlószőlő
2715.Somlóvásárhely
2716.Somlóvecse
2717.Tüskevár
2718.Vid
2719.BalatonalmádiAlsóörs
2720.Balatonalmádi
2721.Balatonfőkajár
2722.Balatonfűzfő
2723.Balatonkenese
2724.Balatonvilágos
2725.Csajág
2726.Felsőörs
2727.Küngös
2728.Litér
2729.Szentkirályszabadja
2730.BalatonfürediAszófő
2731.Balatonakali
2732.Balatoncsicsó
2733.Balatonfüred
2734.Balatonszepezd
2735.Balatonszőlős
2736.Balatonudvari
2737.Csopak
2738.Dörgicse
2739.Lovas
2740.Monoszló
2741.Óbudavár
2742.Örvényes
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
2743.Paloznak
2744.Pécsely
2745.Szentantalfa
2746.Szentjakabfa
2747.Tagyon
2748.Tihany
2749.Vászoly
2750.Zánka
2751.PápaiAdásztevel
2752.Bakonyjákó
2753.Bakonykoppány
2754.Bakonyság
2755.Bakonyszentiván
2756.Bakonyszücs
2757.Bakonytamási
2758.Béb
2759.Békás
2760.Csót
2761.Dáka
2762.Döbrönte
2763.Egyházaskesző
2764.Farkasgyepű
2765.Ganna
2766.Gecse
2767.Gic
2768.Homokbödöge
2769.Kemeneshőgyész
2770.Kemenesszentpéter
2771.Kup
2772.Külsővat
2773.Lovászpatona
2774.Magyargencs
2775.Malomsok
2776.Marcalgergelyi
2777.Marcaltő
2778.Mezőlak
2779.Mihályháza
2780.Nagyacsád
2781.Nagydém
2782.Nagygyimót
2783.Nagytevel
2784.Nemesgörzsöny
2785.Nemesszalók
2786.Németbánya
2787.-Nóráp
2788.Nyárád
2789.Pápa
2790.Pápadereske
2791.Pápakovácsi
2792.Pápasalamon
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
2793.Pápateszér
2794.Takácsi
2795.Ugod
2796.Vanyola
2797.Várkesző
2798.Vaszar
2799.Vinár
2800.SümegiBazsi
2801.Bodorfa
2802.Csabrendek
2803.Dabronc
2804.Gógánfa
2805.Gyepükaján
2806.Hetyefő
2807.Hosztót
2808.Káptalanfa
2809.Megyer
2810.Nemeshany
2811.Rigács
2812.Sümeg
2813.Sümegprága
2814.Szentimrefalva
2815.Ukk
2816.Veszprémgalsa
2817.Zalaerdőd
2818.Zalagyömörő
2819.Zalameggyes
2820.Zalaszegvár
2821.TapolcaiÁbrahámhegy
2822.Badacsonytomaj
2823.Badacsonytördemic
2824.Balatonederics
2825.Balatonhenye
2826.Balatonrendes
2827.Gyulakeszi
2828.Hegyesd
2829.Hegymagas
2830.Kapolcs
2831.Káptalantóti
2832.Kékkút
2833.Kisapáti
2834.Kővágóörs
2835.Köveskál
2836.Lesencefalu
2837.Lesenceistvánd
2838.Lesencetomaj
2839.Mindszentkálla
2840.Monostorapáti
2841.Nemesgulács
2842.Nemesvita
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
2843.Raposka
2844.Révfülöp
2845.Salföld
2846.Sáska
2847.Szentbékkálla
2848.Szigliget
2849.Taliándörögd
2850.Tapolca
2851.Uzsa
2852.Vigántpetend
2853.Zalahaláp
2854.VárpalotaiBerhida
2855.Jásd
2856.Ősi
2857.Öskü
2858.Pétfürdő
2859.Tés
2860.Várpalota
2861.VeszprémiBánd
2862.Barnag
2863.Hajmáskér
2864.Hárskút
2865.Herend
2866.Hidegkút
2867.Királyszentistván
2868.Márkó
2869.Mencshely
2870.Nagyvázsony
2871.Nemesvámos
2872.Papkeszi
2873.Pula
2874.Sóly
2875.Szentgál
2876.Tótvázsony
2877.Veszprém
2878.Veszprémfajsz
2879.Vilonya
2880.Vöröstó
2881.ZirciBakonybél
2882.Bakonynána
2883.Bakonyoszlop
2884.Bakonyszentkirály
2885.Borzavár
2886.Csesznek
2887.Csetény
2888.Dudar
2889.Eplény
2890.Lókút
2891.Nagyesztergár
2892.Olaszfalu
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
2893.Pénzesgyőr
2894.Porva
2895.Szápár
2896.Zirc
2897.ZalaHévíziAlsópáhok
2898.Cserszegtomaj
2899.Felsőpáhok
2900.Hévíz
2901.Nemesbük
2902.Rezi
2903.Sármellék
2904.Zalaköveskút
2905.KeszthelyiBalatongyörök
2906.Bókaháza
2907.Esztergályhorváti
2908.Gétye
2909.Gyenesdiás
2910.Karmacs
2911.Keszthely
2912.Szentgyörgyvár
2913.Vállus
2914.Várvölgy
2915.Vindornyafok
2916.Vindornyalak
2917.Vonyarcvashegy
2918.Zalaapáti
2919.Zalaszántó
2920.Zalavár
2921.LentiAlsószenterzsébet
2922.Baglad
2923.Barlahida
2924.Belsősárd
2925.Bödeháza
2926.Csertalakos
2927.Csesztreg
2928.Csömödér
2929.Dobri
2930.Felsőszenterzsébet
2931.Gáborjánháza
2932.Gosztola
2933.Gutorfölde
2934.Hernyék
2935.Iklódbördőce
2936.Kálócfa
2937.Kányavár
2938.Kerkabarabás
2939.Kerkafalva
2940.Kerkakutas
2941.Kerkateskánd
2942.Kissziget
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
2943.Kozmadombja
2944.Külsősárd
2945.Lendvadedes
2946.Lendvajakabfa
2947.Lenti
2948.Lovászi
2949.Magyarföld
2950.Márokföld
2951.Mikekarácsonyfa
2952.Nemesnép
2953.Nova
2954.Ortaháza
2955.Páka
2956.Pórszombat
2957.Pördefölde
2958.Pusztaapáti
2959.Ramocsa
2960.Rédics
2961.Resznek
2962.Szécsisziget
2963.Szentgyörgyvölgy
2964.Szentpéterfölde
2965.Szijártóháza
2966.Szilvágy
2967.Tormafölde
2968.Tornyiszentmiklós
2969.Zalabaksa
2970.Zalaszombatfa
2971.Zebecke
2972.LetenyeiBánokszentgyörgy
2973.Bázakerettye
2974.Becsehely
2975.Borsfa
2976.Bucsuta
2977.Csörnyeföld
2978.Kerkaszentkirály
2979.Kiscsehi
2980.Kistolmács
2981.Lasztonya
2982.Letenye
2983.Lispeszentadorján
2984.Maróc
2985.Molnári
2986.Murarátka
2987.Muraszemenye
2988.Oltárc
2989.Petrivente
2990.Pusztamagyaród
2991.Semjénháza
2992.Szentliszló
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
2993.Szentmargitfalva
2994.Tótszentmárton
2995.Tótszerdahely
2996.Valkonya
2997.Várfölde
2998.Zajk
2999.NagykanizsaiBelezna
3000.Bocska
3001.Börzönce
3002.Csapi
3003.Eszteregnye
3004.Fityeház
3005.Fűzvölgy
3006.Gelsesziget
3007.Hahót
3008.Homokkomárom
3009.Hosszúvölgy
3010.Kacorlak
3011.Liszó
3012.Magyarszentmiklós
3013.Magyarszerdahely
3014.Murakeresztúr
3015.Nagybakónak
3016.Nagykanizsa
3017.Nagyrécse
3018.Nemespátró
3019.Pölöskefő
3020.Rigyác
3021.Sormás
3022.Surd
3023.Szepetnek
3024.Újudvar
3025.Zalaszentbalázs
3026.PacsaiAlsórajk
3027.Bezeréd
3028.Búcsúszentlászló
3029.Dióskál
3030.Egeraracsa
3031.Felsőrajk
3032.Misefa
3033.Nagykapornak
3034.Nemesrádó
3035.Nemessándorháza
3036.Nemesszentandrás
3037.Orbányosfa
3038.Pacsa
3039.Padár
3040.Pölöske
3041.Pötréte
3042.Szentpéterúr
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
3043.Zalaigrice
3044.Zalaszentmárton
3045.Zalaszentmihály
3046.ZalaegerszegiAlibánfa
3047.Alsónemesapáti
3048.Babosdöbréte
3049.Bagod
3050.Bak
3051.Baktüttös
3052.Becsvölgye
3053.Bocfölde
3054.Boncodfölde
3055.Böde
3056.Csatár
3057.Csonkahegyhát
3058.Csöde
3059.Dobronhegy
3060.Egervár
3061.Gellénháza
3062.Gombosszeg
3063.Gősfa
3064.Gyűrűs
3065.Hagyárosbörönd
3066.Hottó
3067.Iborfia
3068.Kávás
3069.Kemendollár
3070.Keménfa
3071.Kisbucsa
3072.Kiskutas
3073.Kispáli
3074.Kustánszeg
3075.Lakhegy
3076.Lickóvadamos
3077.Milejszeg
3078.Nagykutas
3079.Nagylengyel
3080.Nagypáli
3081.Nemesapáti
3082.Nemeshetés
3083.Németfalu
3084.Ormándlak
3085.Ozmánbük
3086.Pálfiszeg
3087.Pethőhenye
3088.Petrikeresztúr
3089.Pókaszepetk
3090.Pusztaederics
3091.Pusztaszentlászló
3092.Salomvár
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
3093.Sárhida
3094.Söjtör
3095.Szentkozmadombja
3096.Teskánd
3097.Tófej
3098.Vasboldogasszony
3099.Vaspör
3100.Vöckönd
3101.Zalaboldogfa
3102.Zalacséb
3103.Zalaegerszeg
3104.Zalaháshágy
3105.Zalaistvánd
3106.Zalalövő
3107.Zalaszentgyörgy
3108.Zalaszentiván
3109.Zalaszentlőrinc
3110.Zalatárnok
3111.ZalakarosiBalatonmagyaród
3112.Galambok
3113.Garabonc
3114.Gelse
3115.Kerecseny
3116.Kilimán
3117.Kisrécse
3118.Miháld
3119.Nagyrada
3120.Orosztony
3121.Pat
3122.Sand
3123.Zalakaros
3124.Zalakomár
3125.Zalamerenye
3126.Zalasárszeg
3127.Zalaszabar
3128.Zalaszentjakab
3129.Zalaújlak
3130.ZalaszentgrótiAlmásháza
3131.Batyk
3132.Döbröce
3133.Dötk
3134.Kallósd
3135.Kehidakustány
3136.Kisgörbő
3137.Kisvásárhely
3138.Ligetfalva
3139.Mihályfa
3140.Nagygörbő
3141.Óhíd
3142.Pakod
ABC
MegyeA területfejlesztési-statisztikai kistérség
elnevezése
Település
3143.Sénye
3144.Sümegcsehi
3145.Szalapa
3146.Tekenye
3147.Tilaj
3148.Türje
3149.Vindornyaszőlős
3150.Zalabér
3151.Zalacsány
3152.Zalaszentgrót
3153.Zalaszentlászló
3154.Zalavég

Tartalomjegyzék