21/2012. (III. 9.) VM rendelet

a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés j) pontjában,

- a 4. § és az 1-2. melléklet tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés b) pontjában,

- az 5-6. § és a 3-7. melléklet tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés a) pontjában,

- a 7. § tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés c) pontjában,

- a 8-9. § tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés d) és k) pontjában,

- a 10. § tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés d) pontjában,

- a 11. § tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés b) pontjában,

- a 12. § tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés d) pontjában,

- a 16. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében,

- a 17. § tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés f) pontjában

kapott felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. A kárenyhítési rendszerbe történő bejelentkezés

1. § (1) A kárenyhítési rendszerbe a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény (a továbbiakban: Mkk. tv.) 6. § (1) bekezdése szerinti mezőgazdasági termelő az egységes kérelmének a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: agrárkár-enyhítési szerv) történő benyújtásával jelentkezhet be.

(2) Az Mkk. tv. 6. § (2) bekezdése szerinti mezőgazdasági termelő a kárenyhítési rendszerbe az egységes kérelmében megtett csatlakozási nyilatkozattal jelentkezhet be.

(3) E rendelet alkalmazásában mezőgazdasági termelőnek minősül az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott mezőgazdasági termelő.

2. A kárenyhítési hozzájárulás-fizetési kötelezettség megállapítása

2. § (1)[1] A kárenyhítési hozzájárulás-fizetési kötelezettséget az agrárkár-enyhítési szerv minden évben a tárgyévet megelőző november 1-től tárgyév október 31-ig terjedő kárenyhítési év vonatkozásában állapítja meg.

(2) Az agrárkár-enyhítési szerv tárgyév július 15-éig értesíti a mezőgazdasági termelőt a kárenyhítési hozzájárulás-fizetési kötelezettségének összegéről.

(3)[2] A kárenyhítési hozzájárulás-fizetési kötelezettség összege az egységes kérelemben bejelentett terület és az azon feltüntetett hasznosítási kóddal jelzett növénykultúra vagy termék alapján, a 3. §-ban foglaltak figyelembevételével üzemi szinten kerül meghatározásra.

(4)[3] Az agrárkár-enyhítési szerv a kárenyhítési hozzájárulás-fizetési kötelezettség mezőgazdasági termelőnkénti adatait elektronikus adathordozón a tárgyév július 31-éig eljuttatja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: mezőgazdasági igazgatási szerv) részére.

(5) Az agrárkár-enyhítési szerv az Mkk. tv. 18. § (2) bekezdés a), b) és e) pontjában meghatározott adattartalommal július 15-éig összefoglaló jelentést küld az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére.

3. §[4] (1)[5] Az egységes kérelemben feltüntetett, a mezőgazdasági termelő által bejelentett terület- és hasznosítási kódadatok alapján megállapított kárenyhítési hozzájárulás összegének tárgyévi módosítására - az egységes kérelemre vonatkozó uniós jogi aktusban foglalt késedelmes benyújtási határidőn túl - nincs lehetőség.

(2) A benyújtott egységes kérelemben az Mkk. tv. 6. § (2) bekezdése alapján tett csatlakozási nyilatkozat visszavonására az Mkk. tv. 6. § (2) bekezdésében meghatározott időtartamon belül nincs lehetőség.

3. A mezőgazdasági káresemény által okozott kár bejelentése és igazolása

4. § (1)[6] A mezőgazdasági termelő az Mkk. tv. 2. § 21. pontja szerinti mezőgazdasági káreseményt valamint az általa okozott várható hozamcsökkenés mértékét az 1. melléklet szerinti adattartalommal köteles - az erre a célra kialakított elektronikus káresemény-bejelentő felületen - a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül a (2)-(3) bekezdésben foglaltak szerint bejelenteni (a továbbiakban: kárbejelentés) a kárt szenvedett terület szerint illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság részére (a továbbiakban: agrárkár-megállapító szerv).

(2)[7] A használatban lévő termőföldön az (1) bekezdés szerinti kárbejelentés az agrárkár megállapító szerv részére legkésőbb a tervezett betakarítás előtt tíz nappal kell megtenni, azzal, hogy a jégeső vagy vihar esetén a kárbejelentést legkésőbb a betakarítás megkezdéséig kell megtenni. A használatban lévő termőföldön elvégzett betakarítási munkálatokat követően az agrárkár-megállapító szerv részére az (1) bekezdés szerinti kárbejelentés a betakarított kultúra vonatkozásában nem tehető. Téli fagy esetén az (1) bekezdés szerinti kárbejelentést legkésőbb tárgyév április 15-éig kell megtenni.

(3)[8] A károsodást kiváltó aszály, belvíz, téli fagy, vagy mezőgazdasági árvíz esetén a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésének - a bekövetkezés tényleges időpontjától függetlenül - azt az időpontot kell tekinteni, amikor a kárt szenvedett területen termesztett növénykultúra vonatkozásában a károsodás első alkalommal észlelhetővé válik. A károsodást kiváltó felhőszakadás, jégeső, tavaszi fagy, vagy vihar esetén a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésének azt az időpontot kell tekinteni, amikor a kárt szenvedett területen termesztett növénykultúra vonatkozásában a mezőgazdasági káresemény első alkalommal észlelhető.

(4)[9] Az (1) bekezdés szerinti bejelentés elmulasztása esetén a mezőgazdasági termelő kárenyhítő juttatásra vonatkozó kérelmében az adott mezőgazdasági káresemény által előidézett hozamcsökkenés nem vehető figyelembe.

(5)[10] Az agrárkár-megállapító szerv - az (1) bekezdésben meghatározott kárbejelentést követően - a mezőgazdasági káresemény bekövetkezését és a hozamcsökkenés tényét az adott mezőgazdasági káresemény és a károsodással érintett terület, valamint a károsodással érintett területen található növénykultúrák vonatkozásában az Mkk. tv. 14. § (3)-(4) bekezdésében foglaltak alapján becsléssel állapítja meg azzal, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat (a továbbiakban: OMSZ) által az internetes honlapján közzétett tájékoztatást, valamint, az Országos Vízügyi Főigazgatóság (a továbbiakban: OVF), és a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI) által kiállított igazolásokat is figyelembe veszi. A mezőgazdasági káresemény bekövetkezésének ténye és a tárgyévi hozamcsökkenés mértéke az agrárkár-megállapító szerv, vagy az agrárkár-megállapító szerv által megkeresett falugazdász közreműködésével lefolytatott helyszíni ellenőrzés során kerül megállapításra.

(6)[11] Az (5) bekezdés szerinti, az OMSZ által közzétett tájékoztatás az Mkk. tv. 14. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatásnak felel meg.

(7)[12] A kárbejelentés elektronikus úton történő benyújtásának módjára meghatalmazott vagy technikai közreműködő alkalmazása esetén a meghatalmazott és a technikai közreműködő eljárására, a vélelmezett örökös eljárására, valamint az elektronikus kapcsolattartásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló tárgyévi miniszteri rendelet rendelkezéseit a jelen rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(8)[13] A kárbejelentés elektronikus benyújtásának és fogadásának tényét a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszerben (a továbbiakban: KR) a mezőgazdasági termelő elektronikus tárhelyére történt sikeres feltöltés jelenti, amelyet az ideiglenesen fenntartott értesítési tárhelyre automatikusan kapott KR dokumentum igazol.

(9)[14] A külön miniszteri közleményben meghatározott rendkívüli esetekben és az abban meghatározott módon tett mezőgazdasági termelői kárbejelentést határidőben teljesítettnek kell tekinteni.

4. A hozamérték-csökkenés megállapítása

5. § (1) Az Mkk. tv. 2. § 31. pontja szerinti tárgyévi hozamértéket - a 6. melléklet szerinti táblázat kitöltésével - a tárgyévben ténylegesen hasznosított termőföldről betakarított termésmennyiség alapulvételével az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján közzétett, tárgyévre vonatkozó referenciaárakon kell figyelembe venni.

(2)[15] A tárgyév november 30-ig még be nem takarított,

a) 50%-os betakarítási készültségi állapotot meghaladó növénykultúrák termésmennyiségének kiszámításánál a már betakarított területek termésmennyiségének átlagát,

b) az 50%-os betakarítási készültségi állapotot meg nem haladó növénykultúrák termésmennyiségének kiszámításánál az agrárkár-megállapító szerv által megadott megyei - ennek hiányában országos - átlag termésmennyiség adatokat kell alapul venni.

(3)[16] Az Mkk. tv. 2. § 27. pontja szerinti referenciahozam-értéket a referencia-időszakban ténylegesen hasznosított termőföldről betakarított termésmennyiség alapulvételével az 5. melléklet szerint kiszámított referencia-átlagár felhasználásával kell megállapítani. Azon növénykultúráknál, amelyekre az adott év vonatkozásában referenciaár közzétételére nem került sor, a mezőgazdasági termelő a tárgyévi ár vonatkozásában a tárgyévet megelőző egy év, a referenciaár vonatkozásában pedig a tárgyévet megelőző öt év értékesítéseinek számlával igazolt adatait kell felhasználnia. Ennek hiányában a mezőgazdasági termelő a számítások során az országos átlagár adatokat alkalmazhatja, és az ehhez szükséges információk beszerzése céljából az agrárkár-megállapító szervhez fordulhat.

(4)[17] Azon esetekben, amikor a referenciahozam és a tárgyévi hozam megállapításához csak a tárgyévben áll rendelkezésre adat, vagy a mezőgazdasági termelő adott növénykultúrából nem rendelkezik a referencia-időszak hozamadataival, a szükséges információk beszerzése céljából az agrárkár-megállapító szervhez fordulhat, amely az adott növénykultúrára és az adott évre vonatkozó megyei - ennek hiányában az országos - átlagtermés-adatok alapján képezi a bázisadatokat. Ezen bázisadatok szolgálnak az adott mezőgazdasági termelő esetében a hozamérték-csökkenés kiszámításához szükséges referenciahozam-értékek kiszámításának alapjául. Ültetvények esetében a termőre fordulás évét követő 6. évtől a saját referencia-hozam nem helyettesíthető a megyei vagy országos átlaghozam-adatokkal.

(5)[18] A mezőgazdasági termelőnek a referencia- és tárgyévi hozamérték megállapításához szükséges évenkénti termelési adatokat tartalmazó, 2-6. melléklet szerinti nyilvántartásait az agrárkár-enyhítési szerv kárenyhítő juttatás iránti kérelemről hozott döntésének kézhezvételétől számított nyolc évig meg kell őriznie.

(6)[19] Az üzemi szintű hozamérték-csökkenés összegét és mértékét a tárgyévben termesztett valamennyi növénykultúra figyelembevételével kell meghatározni, beszámítva a referencia időszak hozamértékéhez képest többlet-hozamértéket produkáló növénykultúrákat is.

(7)[20] Az egyes növénykultúrákra vonatkozó hozamérték-csökkenés kiszámításánál kizárólag az Mkk tv. 2. § 21. pontjában meghatározott mezőgazdasági káresemény által okozott hozamcsökkenés vehető figyelembe.

(8)[21] A hozamérték-csökkenés összegének megállapítása során azon növénykultúrák tárgyévi hozamait, amelyeknek az Mkk. tv. 2. § 21. pontjában meghatározott mezőgazdasági káresemény által okozott károsodásáról az agrárkár-megállapító szerv nem állított ki hatósági bizonyítványt

a) a tárgyévi hozam feltüntetésével kell szerepeltetni, ha a tárgyévi hozam nagyobb, mint a mezőgazdasági termelő referenciahozama,

b) a referenciahozam feltüntetésével kell szerepeltetni, ha a tárgyévi hozam kisebb, mint a mezőgazdasági termelő referenciahozama.

6. § (1)[22] Amennyiben egy kárenyhítési év vonatkozásában a mezőgazdasági káreseménnyel érintett növénykultúra termőföldterületének mezőgazdasági termelő által igazolt újravetésére, újratelepítésére kerül sor, úgy a mezőgazdasági káreseménnyel érintett növénykultúra, valamint az újravetett, újratelepített növénykultúra vonatkozásában is az e rendeletben meghatározott feltételek szerint kell eljárni, különös tekintettel az Mkk. tv. 11. § (4) bekezdésére és a 8. § (1a) bekezdésében foglalt, hozamérték-csökkenésből levonásra kerülő tételekre.

(2) Az (1) bekezdésben említett újravetett, újratelepített növénykultúrához tartozó adatokat elkülönítetten kell szerepeltetni a 7. § (2) bekezdés szerinti kérelemben azzal, hogy ezen kérelemben az újravetett, újratelepített növénykultúrához tartozó adatoknál legfeljebb a korábban mezőgazdasági káreseménnyel érintett növénykultúránál feltüntetett termőföldterület nagyságot kell figyelembe venni.

(3)[23]

5. A kárenyhítő juttatás iránti kérelem

7. § (1) Kárenyhítő juttatás igénybevételére vonatkozó jogosultság csak abban az esetben állapítható meg, ha a 2. § (1) bekezdése szerinti kárenyhítési évben bekövetkezett mezőgazdasági káresemények üzemi szinten több mint 30%-os hozamérték-csökkenést okoztak.

(2)[24] A mezőgazdasági termelő az igényelt kárenyhítő juttatás összegét a mezőgazdasági igazgatási szerv által annak honlapján, a 3-6. melléklet alapján közzétett táblázatok felhasználásával számítja ki. Ha a mezőgazdasági termelő rendelkezik az Mkk. tv. 11. § (5) bekezdése szerinti vagy egyéb mezőgazdasági biztosítási szerződéssel, azt a 2. melléklet kitöltésével és a biztosítóval kötött szerződés ajánlati nyomtatványai és kötvénye három másolati példányának a mezőgazdasági termelő lakhelye vagy székhelye szerint illetékes agrárkár-megállapító szervhez történő benyújtásával igazolja, és a 6. melléklet szerint kiszámított kárenyhítő juttatás összegénél figyelembe veszi a biztosító által már kifizetett kártérítés összegét. A kitöltött mellékleteket a mezőgazdasági termelő három eredeti példányban személyesen vagy postai úton tárgyév november 30-áig nyújthatja be a lakhelye vagy székhelye szerint illetékes agrárkár-megállapító szervhez. A benyújtott dokumentumok - ideértve a (2a) bekezdésben meghatározott igazolásokat is - együttesen alkotják a kárenyhítő juttatás iránti kérelmet.

(2a)[25] Ha a mezőgazdasági biztosítási szerződésben a szerződő fél nem a mezőgazdasági termelő, teljes mértékű kárenyhítő jutattatásra az a mezőgazdasági termelő jogosult, akinek részére a szerződő fél vagy a biztosító a biztosított területet, a biztosítással fedezett káreseményt és a biztosított hozamértéket is feltüntető igazolást állít ki, amelyet a termelő a 7. § (2) bekezdésben meghatározott határidőig nyújt be a lakhelye vagy székhelye szerint illetékes agrárkár-megállapító szervhez.

(3) Ha a hozamérték-csökkenést több mezőgazdasági káresemény okozta, az igényelhető kárenyhítő juttatás növénykultúránkénti összegének meghatározásánál mezőgazdasági kárt kiváltó okként azt a kárfajtát kell megadni, amely az adott termék esetében a legnagyobb mértékű károsodást okozta.

(4)[26] Az agrárkár-megállapító szerv ellenőrzi a kárenyhítő juttatás iránti kérelem adatait, a mezőgazdasági termelő által számított hozamérték-csökkenés összegét és - az Mkk. tv. 11. § (2) és (3) bekezdésére is figyelemmel - az Mkk. tv. 14. § (1) bekezdése szerinti adattartalommal a mezőgazdasági termelő kérelmére hatósági bizonyítványt állít ki. Az agrárkár-megállapító szerv ellenőrzése kiterjed a (2) bekezdés szerinti mezőgazdasági biztosítási szerződések meglétére.

(5) Az agrárkár-megállapító szerv a hatósági bizonyítvány kiadását kizárólag a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 83. § (8) bekezdésében foglalt indokok alapján - az indokkal vagy indokokkal érintett adat, tény, állapot vonatkozásában - tagadhatja meg. Az agrárkár-megállapító szerv a hatósági bizonyítvány kiadásának megtagadásáról határozatot hoz.

(6)[27] Az agrárkár-megállapító szerv a 2-6. melléklet, a (4) bekezdés szerinti hatósági bizonyítvány, valamint az (5) bekezdés szerinti határozat tekintetében az Mkk. tv. 14. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint jár el. Az (5) bekezdés szerinti határozat ellen benyújtott fellebbezés másolatát, annak beérkezését követő 5 munkanapon belül, majd az eljárás lezárásáról szóló döntés egy példányát a mezőgazdasági termelő részére történő közléssel egyidejűleg az agrárkár-megállapító szerv megküldi az agrárkár-enyhítési szerv részére.

(7)[28] Az agrárkár-megállapító szerv a kárenyhítő juttatás iránti kérelmek ellenőrzött adataiból adatállományt készít és azt a tárgyévet követő év január 15-éig elküldi a mezőgazdasági igazgatási szerv részére, valamint a (6) bekezdésben foglalt dokumentumokat január 31-éig megküldi az agrárkár-enyhítési szerv részére. A mezőgazdasági igazgatási szerv a megküldött megyei adatállományokból országos összesítést készít, amelyet január 31-éig megküld az agrárkár-enyhítési szerv részére, valamint az országosan összesített adatállományból megyeszintű és mezőgazdasági káreseményenkénti bontásban, a tárgyévet követő év február 15-éig összefoglaló jelentést készít, amelyet elektronikus úton elküld a miniszter részére.

(8) Ha a mezőgazdasági termelő a kárenyhítő juttatás iránti kérelmét nem a (2) bekezdésben meghatározottak szerint nyújtja be, akkor a kérelmet az agrárkár-enyhítési szerv - az (5) bekezdés szerinti határozat alapján - elutasítja.

(9) Az agrárkár-megállapító szerv az általa ellenőrzött kérelem és a kérelemhez kapcsolódóan kiállított hatósági bizonyítvány egy példányát a tárgyévet követő év január 31-éig megküldi a mezőgazdasági termelő részére.

6. A kárenyhítő juttatás összegének megállapítása

8. § (1)[29] A kárenyhítő juttatás összegének 6. melléklet szerinti megállapítása során kizárólag azon kultúrák hozamérték-csökkenése vehető figyelembe, amelyeket mezőgazdasági kár ért és ennek tényéről az agrárkár-megállapító szerv hatósági bizonyítványt állított ki. Azon növénykultúrák vonatkozásában, amelyeknél az agrárkár-megállapító szerv nem állított ki hatósági bizonyítványt, a 6. melléklet szerinti táblázat kitöltésekor a "számított kárenyhítő juttatás összege" mezőben nulla értéket kell megadni. Nulla értéket kell megadni a "számított kárenyhítő juttatás összege" mezőben akkor is, ha a mezőgazdasági termelő az elemi káresemény bekövetkezését megelőző napon az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 6. §-a szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült.

(1a)[30] A kárenyhítő juttatás összegének 6. melléklet szerinti megállapítása során a mezőgazdasági káresemények folytán lecsökkent termés betakarításához kapcsolódó ráfordítás-csökkenést, a mezőgazdasági káresemények után a biztosító által kifizetett kártérítési összeget, az Mkk. tv. 22. §-ában meghatározott haszonbér-mérséklésből eredő bérleti díjcsökkenést le kell vonni a hozamérték-csökkenés összegéből, és a számítás során a 6. mellékletben található költségmegtakarítási fajlagos összegeket kell használni.

(2) Az egyes mezőgazdasági termelőknél a kárenyhítő juttatás összegének megállapítása során az agrárkár-enyhítési szerv az Mkk. tv. 18. § (1) bekezdése szerinti adatbázist használja fel azzal, hogy az ugyanazon elszámolható költségek tekintetében megállapított bármely egyéb - állami vagy uniós társfinanszírozású - támogatás és az e rendelet alapján megállapított kárenyhítő juttatás összege együttesen nem haladhatja meg a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet 11. cikk (2) bekezdésében meghatározott 80%-os mértéket.

(3) A (2) bekezdés szerinti támogatási intenzitás maximumának túllépése esetén a mezőgazdasági termelőt a túllépés összegével megegyező visszafizetési kötelezettség terheli. A túllépés összegét és a visszafizetési kötelezettségre történő felszólítást az agrárkár-enyhítési szerv határozatban közli a mezőgazdasági termelővel.

7. A kifizetési terv és a kárenyhítő juttatás kifizetése

9. § (1) Az agrárkár-enyhítési szerv adatbázisában rögzíti a kárenyhítési hozzájárulás befizetésére vonatkozó kötelezettségeket, a befizetési kötelezettségek teljesítését, valamint - az agrárkár-megállapító szerv által kiállított dokumentumok figyelembevételével - vizsgálja a hozzá a tárgyévet követő év január 31-ig beérkezett kárenyhítő juttatásra vonatkozó kérelmek jogosságát, a jogos kérelmek adatait feldolgozza, azokról adatállományt készít.

(2) Az agrárkár-enyhítési szerv az (1) bekezdés szerinti adatállomány alapján a jogos kárenyhítési igények teljesítésére kifizetési tervet készít, amelyet a tárgyévet követő év február 28-ig a miniszterhez jóváhagyásra megküld.

(3) A kifizetési tervnek tartalmaznia kell

a) a mezőgazdasági termelőknél a mezőgazdasági káresemények miatt bekövetkezett hozamérték-csökkenés agrárkár-megállapító szerv által ellenőrzött és igazolt, országosan összesített összegét,

b) a mezőgazdasági termelőknél a kárenyhítő juttatás iránti kérelemben feltüntetett károk után a biztosítók által megállapított kártérítés országosan összesített összegét,

c) a mezőgazdasági termelők által igényelt kárenyhítő juttatás agrárkár-megállapító szerv által ellenőrzött, és az agrárkár-enyhítési szerv által jogosnak megítélt országosan összesített összegét,

d)[31] a kárenyhítési hozzájárulásként megállapított befizetési kötelezettség országosan összesített összegét, az agrárkár-enyhítési szerv által vezetett 10032000-00281629-00000017 Kárenyhítési lebonyolítási számlára a mezőgazdasági termelők által tárgyév december 31-ig befizetett összeget, a költségvetési támogatás összegét, valamint az MKK. tv. 7. § (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti összegeket,

e)[32] az Mkk. tv. 15. § (4) bekezdés b) pontja szerinti összeget,

f) a rendelkezésre álló forrást meghaladó kárenyhítési igény esetén a forráshiány összegét és ennek alapján a kárenyhítő juttatás arányos csökkentésének javasolt mértékét,

g) a mezőgazdasági termelők részére kifizetni javasolt kárenyhítő juttatás összegét az egyes mezőgazdasági kárfajták szerinti bontásban, a kifizetéssel érintett termelők számát és művelési ág, valamint a mezőgazdasági termelők Mkk. tv. 6. § (1)-(2) bekezdése szerinti megoszlását.

h)[33] az Mkk. tv. 15. § (4) bekezdés a) pontja szerint a tárgyévet megelőző év vonatkozásában a tárgyévet követő év január 31-ig kifizetett összeget.

(4) A miniszter az egyetértése esetén a (3) bekezdésben foglaltak szerint összeállított és a (2) bekezdésben meghatározott időpontig előterjesztett kifizetési tervet jóváhagyja, és a kifizetési terv jóváhagyásáról tájékoztatja az agrárkár-enyhítési szervet, valamint a mezőgazdasági igazgatási szervet.

(5) Az agrárkár-enyhítési szerv a kifizetési terv jóváhagyásáról szóló döntés kézhezvételét követően, a tárgyévet követő év március 31-éig határozatban értesíti a mezőgazdasági termelőt a kárenyhítési igénye kielégítésének - az 5. § (6) bekezdésben és az Mkk. tv. 11. § (5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - mértékéről és teljesíti a kifizetéseket.

(6) Az agrárkár-enyhítési szerv a kárenyhítési igények kifizetését követően megmaradt összeget a kifizetések lezárását követően átutalja a minisztérium 10032000-01220191-50000005 számú Fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlájára.

(7) Kárenyhítő juttatás kifizetésére mezőgazdasági árvízkár és aszálykár vonatkozásában az Mkk. tv. 12. § (5)-(6) bekezdésében meghatározottak alapján van lehetőség.

(8)[34] A mezőgazdasági árvízkár vonatkozásában védműnek minősül a belföldi jogsegély keretében a 4. § (5) bekezdés szerinti OVF által kiadott igazolás alapján az árvizek kártételei elleni védekezéshez szükséges vízilétesítmény.

8. Adatszolgáltatás

10. § A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezelését ellátó intézményrendszer keretében keletkezett adatállományok feldolgozását, elemzését, új kockázatkezelési modellek kidolgozását, az Mkk. tv. által szabályozott intézkedések elemeinek fejlesztését, a nemzetközi kockázatkezelés tapasztalatainak hasznosítását - a kárenyhítő juttatás megállapítására vonatkozó feltételek felülvizsgálata és meghatározása érdekében - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott korlátozások figyelembevételével az Agrárgazdasági Kutató Intézet (a továbbiakban: AKI) végzi. Az AKI-t ezirányú tevékenységében a kockázatkezelésben résztvevő intézmények, szervezetek - az adatbázisukban rendelkezésre álló adatok tekintetében - adatszolgáltatással kötelesek támogatni, és az AKI által kért adatokat rendelkezésre bocsájtani.

11. § (1) Mezőgazdasági árvízkár felmerülését követő 25 napon belül a mezőgazdasági igazgatási szerv a (4) bekezdés szerinti szakvéleménye alapján adatot szolgáltat a miniszter részére a károsodott termelők számának becsült nagyságáról, a hozamcsökkenés várt mértékéről és a mezőgazdasági árvízhelyzet területi megoszlásáról. A miniszter ezen adatok alapján nyújt tájékoztatást a Bizottság részére.

(2) E rendelet alapján az Európai Bizottság 2006/C 319/01 számú, az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló 2007-2013 időszakra vonatkozó közösségi iránymutatások (a továbbiakban: agrár- és erdészeti iránymutatás) 122. pontjában meghatározott rendkívüli esemény - így különösen a természeti jelenségekből eredő tűz - által okozott károkra csak a Bizottság jóváhagyását követően nyújtható támogatás.

(3) A (2) bekezdésben foglalt esetben kárenyhítő juttatásra a mezőgazdasági kockázatkezelési pénzeszköz Mkk. tv. 7. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti összegei nem használhatók fel.

(4) A miniszter az Mkk. tv. 12. § (5)-(6) bekezdése szerinti közleményt vagy közleményeket a mezőgazdasági igazgatási szerv szakvéleményének kézhezvételét követően adja ki.

(5)[35] A (4) bekezdésben hivatkozott szakvélemények elkészítéséhez a mezőgazdasági igazgatási szerv az OMSZ-től, az OVF-től, a FÖMI-től, és az agrárkár-megállapító szervtől a szükséges adatokat hivatalból bekéri. A szakvéleményt az érintett területek településsoros bontásával, az aszály vagy az árvíz mértékének részletes bemutatásával kell elkészíteni.

9. Ellenőrzés, jogkövetkezmények

12. § (1) A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével kapcsolatos rendelkezéseknek a mezőgazdasági termelő által történő megsértése, illetve a mezőgazdasági termelő részéről valótlan adatok szolgáltatása a kárenyhítő juttatásra való jogosultság visszavonását eredményezi. A jogosulatlanul igénybe vett kárenyhítő juttatás tényét az agrárkár-megállapító szerv által készített jegyzőkönyv alapján vagy saját jogkörénél fogva az agrárkár-enyhítési szerv állapítja meg, és határozatban felszólítja a mezőgazdasági termelőt a jogosulatlanul igénybe vett kárenyhítő juttatás visszafizetésére.

(2) A kárenyhítő juttatásra való jogosultság visszavonása, a jogosulatlanul igénybe vett kárenyhítő juttatás visszafizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítése nem mentesíti a mezőgazdasági termelőt a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége alól.

10. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

14. § Az agrárkár-enyhítési eljárásról szóló 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet rendelkezéseit a 2011 májusában fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők hitelhez jutási lehetőségéről szóló 133/2011. (XII. 22.) VM rendelet szerinti eljárásokban alkalmazni kell.

14/A. §[36] E rendeletnek az egyes élelmiszerlánc-felügyeleti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 51/2013. (VI. 17.) VM rendelettel [a továbbiakban: 51/2013. (VI. 17.) VM rendelet] módosított 9. § (3) bekezdés d) és e) pontjait, valamint az 51/2013. (VI. 17.) VM rendelettel megállapított 9. § (3) bekezdésének h) pontját és 9. § (8) bekezdését az 51/2013. (VI. 17.) VM rendelet hatályba lépésekor folyamatban levő eljárásokban is alkalmazni kell.

11. Az Európai Unió jogának való megfelelés

15. § Ez a rendelet

a) az agrár- és erdészeti iránymutatás V.B.2. és V.B.3. alfejezetei, valamint

b) a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis-és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet 11. cikke

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket tartalmaz.

12. Módosító rendelkezések

16. §[37] E rendeletnek a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról szóló 19/2014. (X. 29.) FM rendelettel megállapított 4. § (1)-(3), valamint (7)-(9) bekezdését a 2015. kárenyhítési évre vonatkozó kárbejelentésekre kell alkalmazni.

17. §[38]

18. §[39]

19. §[40]

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 21/2012. (III. 9.) VM rendelethez[41]

A mezőgazdasági káresemények bejelentése

1. A mezőgazdasági termelő azonosító adatai:

1.1. név

1.2. cím

1.3. ügyfél-azonosító

1.4. az ügyfél telefonos elérhetősége:

2. Az alábbi táblázat:

Növénykultúra megnevezése
(az egységes kérelemhez
kiadott hasznosítási kódok
szerint)
A mezőgazdasági káreseménnyel érintett terület adataiA terület becsült tárgyévi
hozama
(t/ha)
A terület becsült
hozamcsökkenése
(t/ha)
Település neveA MePAR szerinti
blokkazonosító
A mezőgazdasági káresemény
megnevezése
A mezőgazdasági káresemény
bekövetkezésének időpontja
(év, hónap, nap)
a károsodott terület nagysága
(ha)
ABCDEFGH
Újravetett, újratelepített
növénykultúra:
---------------------------------------------
Mezőgazdasági
káreseménnyel érintett
terület összesen
------------------------------------

3. A mezőgazdasági termelő bejelentése arról, hogy a használatában lévő területen mezőgazdasági káresemény következett be.

4. A mezőgazdasági káresemény megnevezésére a "C" oszlopban megadható: JEG = jégesőkár, BEL = belvízkár, TEF = téli fagykár, TAF = tavaszi fagykár, ASZ = aszálykár, ARV = mezőgazdasági árvízkár, VIH = viharkár, FSZ = felhőszakadáskár.

5. A mezőgazdasági termelő nyilatkozata arról, hogy kérelmezi az agrárkár-megállapító szervtől az Mkk. törvény 14. § (2) bekezdése szerinti hatósági bizonyítvány kiállítását.

6. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).

7. A mezőgazdasági termelő aláírása.

2. melléklet a 21/2012. (III. 9.) VM rendelethez[42]

Bejelentés a megkötött mezőgazdasági biztosítási szerződésekről

1. A mezőgazdasági termelő azonosító adatai:

1.1. név

1.2. cím

1.3. ügyfél-azonosító

1.4. Az ügyfél telefonos elérhetősége

2. Táblázat a megkötött mezőgazdasági biztosítási szerződésről, vagy szerződésekről:

Növénykultúra megnevezése (az egységes kérelemhez
kiadott hasznosítási kódok szerint)
A biztosításba bevont terület
(ha)
A biztosított hozamérték
(ezer Ft)
A biztosító által kifizetett
kártérítés
(ezer Ft)
ABCD
5. Újravetett, újratelepített növénykultúra:
6. Összesen:

3. Azon biztosító megnevezése, amellyel a termelő mezőgazdasági biztosítási szerződést kötött, és a mezőgazdasági biztosítási szerződés időbeli hatályának meghatározása (év).

4. A kárenyhítő juttatás iránti igénnyel érintett mezőgazdasági káresemény által okozott károkra megállapított és biztosító által, kifizetett, és a továbbiakban még kifizetni tervezett összeg megadása ("D" oszlop)

5. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).

6. A mezőgazdasági termelő aláírása.

3. melléklet a 21/2012. (III. 9.) VM rendelethez[43]

A referencia-időszak három évének meghatározása

1. A mezőgazdasági termelő azonosító adatai:

1.1. név

1.2. cím

1.3. ügyfél-azonosító

1.4. Az ügyfél telefonos elérhetősége

2. Az alábbi táblázat:

20... évi20... évi20... évi20... évi20... éviA refe-
rencia-
időszak
három
évének
meg-
adása*
Növénykultúra megnevezése
(az egységes kérelemhez
kiadott hasznosítási kódok
szerint)
terület
(ha)
termés
(t)
hozam
(t/ha)
terület
(ha)
termés
(t)
hozam
(t/ha)
terület
(ha)
termés
(t)
hozam
(t/ha)
terület
(ha)
termés
(t)
hozam
(t/ha)
terület
(ha)
termés
(t)
hozam
(t/ha)
Újravetett, újratelepített
növénykultúra:

* A referencia-időszak három éve: az előző öt évből a legmagasabb és a legalacsonyabb hozamot tartalmazó két év elhagyásával képzett három év.

3. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).

4. A mezőgazdasági termelő aláírása.

4. melléklet a 21/2012. (III. 9.) VM rendelethez[44]

A referenciahozam kiszámítása

1. A mezőgazdasági termelő azonosító adatai:

1.1. név

1.2. cím

1.3. ügyfél-azonosító

1.4. Az ügyfél telefonos elérhetősége

2. Az alábbi táblázat:

Növénykultúra megnevezése (az egységes
kérelemhez kiadott hasznosítási kódok
szerint) a referencia-időszak három
évének* megadásával
A referencia-időszak három évében* hasznosított
termőföldterület (ha)
A referencia-
időszak három
évében* az összes
hasznosított
terület (ha)
A referencia-időszak három évében* betakarított
termésmennyiség (t)
A referencia-
időszak három
évében* az összes
betakarított
termés-
mennyiség (t)
Referenciahozam
(t/ha)
1. év2. év3. évA1. év2. év3. évBB/A
Újravetett, újratelepített
növénykultúra:
Mindösszesen:--------------------

* A referencia-időszak három éve: az előző öt évből a legmagasabb és a legalacsonyabb hozamokat képviselő két év elhagyásával képzett három év.

3. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).

4. A mezőgazdasági termelő aláírása.

5. melléklet a 21/2012. (III. 9.) VM rendelethez[45]

A referencia-átlagár kiszámítása

1. A mezőgazdasági termelő azonosító adatai:

1.1. név

1.2. cím

1.3. ügyfél-azonosító

1.4. Az ügyfél telefonos elérhetősége

2. Az alábbi táblázat:

Növénykultúra megnevezése
(az egységes kérelemhez kiadott hasznosítási
kódok szerint)
a referencia-időszak három évének* megadásával
Az utolsó öt év meghirdetett referenciaárai
(ezer Ft/t)
Referencia-átlagár
(ezer Ft/t)
20... évi20... évi20... évi20... évi20... évi
-
Újravetett, újratelepített növénykultúra:

* A referencia-időszak három éve: az előző öt évből a legmagasabb és a legalacsonyabb hozamokat képviselő két év elhagyásával képzett három év.

3. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).

4. A mezőgazdasági termelő aláírása.

6. melléklet a 21/2012. (III. 9.) VM rendelethez[46]

A kárenyhítő juttatás összegének kiszámítása
1. A mezőgazdasági termelő azonosító adatai:
1.1. név
1.2. cím
1.3. ügyfél-azonosító
1.4. Az ügyfél telefonos elérhetősége
2. Az alábbi táblázat:
Növénykultúra megnevezése (az egységes kérelemhez kiadott hasznosítási kódok szerint)A mezőgazdasági káresemény megnevezéseIHasznosított
tárgyévi termőföld­terület"
Betakarított
tárgyévi termés­mennyiség
Hozam adatok"Átlagár adatokHozamérték adatokHozamérték­csökkenésLevonásra kerülő tételekA számított kárenyhítő juttatás összege
Tárgyévi hozamIII (D/A)Referencia hozamTárgyévi átlagárReferencia­átlagárTárgyévi hozamérték (CxExG)Referencia­hozamérték (CxFxH)(J-I)(J-I)/ Jx100A biztosító által kifizetett kártérítés
összege*
A hozam­csökkenés miatt keletkezett
költség­megtakarítás összegeIV*
Földbérlet esetén a piaci bérleti díj és az 5. § (6) bekezdésében meghatározott kedvezményes
bérleti díj különbözete*
P=0,8x [K-( M+N+O)]V*
(ha)(t)(t/ha)(t/ha)(ezer Ft/t)(ezer Ft/t)(ezer Ft)(ezer Ft)(ezer Ft)(%)(ezer Ft)(ezer Ft)(ezer Ft)(ezer Ft)
ABCDEFGHIJKLMNOP
Újravetett/
újratelepített
növénykultúra:
Mindösszesen:
Igényelhető kárenyhítő ............................................. A "P" oszlopban a mindösszesen sorban található érték, vagy, amennyiben ez az összeg meghaladná a hozamérték-csökkenés ("K" oszlop mindösszesen sorában található összeg) 80%-át, akkor a hozamérték-csökkenés
juttatás: Ft összegének a 80%-a.
* Negatív összegű hozamérték csökkenés esetén nulla értéket kell megadni a "P" oszlopban.
I JEG = jégesőkár, BEL = belvízkár, TEF = téli fagykár, TAF = tavaszi fagykár, ASZ = aszálykár, ARV = mezőgazdasági árvízkár, VIH = viharkár, FSZ = felhőszakadáskár.
II A területi adatokat (ha), a súlyadatokat (t) és a termésátlagokat (t/ha) mértékegységben két tizedes jegy pontossággal kell kitölteni, és a számított értékeket is két tizedes jegy pontossággal kell feltüntetni, és figyelembe venni.
A "C" oszlop szerinti területadatokat valamennyi, az egységes kérelem benyújtásakor, a káresemény bekövetkezésekor és a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásakor is a termelő használatában álló termőföld-terület
vonatkozásában meg kell adni.
III Azon növénykultúrák tárgyévi hozamait, amelyek károsodásáról az agrárkár-megállapító szerv nem állított ki hatósági bizonyítványt,
a) a tárgyévi hozam feltüntetésével kell szerepeltetni, ha a tárgyévi hozam nagyobb, mint a mezőgazdasági termelő referenciahozama,
b) a referenciahozam feltüntetésével kell szerepeltetni, ha a tárgyévi hozam kisebb, mint a mezőgazdasági termelő referenciahozama.
IV Szántóföldi növények 1 kg hozamcsökkenése esetén 3,24 Ft, szántóföldi zöldségek 1 kg hozamcsökkenése esetén 2,99 Ft, gyümölcsfélék 1 kg hozamcsökkenése esetén 1,94 Ft, szőlő 1 kg hozamcsökkenése esetén 7,35 Ft.
Egyes szántóföldi növénykultúrák mezőgazdasági káresemény (pl. téli fagy, őszi aszály) miatti teljes kipusztulása, vagy ki nem kelése esetén alkalmazandó, hozamcsökkenés miatt keletkezett költségmegtakarítási fajlagos összegek:
őszi káposztarepce: 102 829 Ft/hektár, őszi búza: 91 697 Ft/hektár, őszi árpa: 80 084 Ft/hektár, zab: 73 281 Ft/hektár, triticale: 70 320 Ft/hektár, rozs: 55 724 Ft/hektár.
V Az 1857/2006/EK bizottsági rendelet 11. cikk előírása értelmében a bruttó támogatási intenzitás nem haladhatja meg a bekövetkezett jövedelemcsökkenés 80%-át.
3. A termelő nyilatkozata arról, hogy
3.1. kérelmezi a 7. § (4) bekezdés szerinti hatósági bizonyítvány kiállítását;
3.2. az érintett mezőgazdasági káresemény által okozott kárra a biztosítóval kötött szerződés alapján a biztosító által megállapított összeget a törvény által előírt
kötelezettség szerint tüntette fel, és tudomásul veszi, hogy a kötelezettség elmulasztásával a kárenyhítő juttatásra való jogosultságot a teljes kárenyhítő
juttatás összegére vonatkozóan elveszíti, és kötelezettséget vállal arra, hogy ilyen esetben a felvett összeget a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
felszólító határozata szerint visszafizeti;
3.3. az elemi káresemény (jégesőkár, belvízkár, téli fagykár, tavaszi fagykár, aszálykár, viharkár, felhőszakadáskár) bekövetkezését megelőző napon nem minősült
a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.
4. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).
5. A mezőgazdasági termelő aláírása."

7. melléklet a 21/2012. (III. 9.) VM rendelethez[47]

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 81/2012. (VII. 30.) VM rendelet 8. § a) pontja. Hatályos 2012.07.31.

[2] Megállapította a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet 14. § - a. Hatályos 2013.12.01.

[3] Módosította a 81/2012. (VII. 30.) VM rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2012.07.31.

[4] Megállapította a 81/2012. (VII. 30.) VM rendelet 3. § - a. Hatályos 2012.07.31.

[5] Megállapította a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet 15. § - a. Hatályos 2013.12.01.

[6] Megállapította a 19/2014. (X. 29.) FM rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.11.01.

[7] Megállapította a 19/2014. (X. 29.) FM rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.11.01.

[8] Beiktatta a 19/2014. (X. 29.) FM rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.11.01.

[9] Megállapította a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet 30. § -a. Hatályos 2013.12.22.

[10] Megállapította a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet 30. § -a. Hatályos 2013.12.22.

[11] Megállapította a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet 30. § -a. Hatályos 2013.12.22.

[12] Beiktatta a 19/2014. (X. 29.) FM rendelet 13. § (3) bekezdése. Hatályos 2014.11.01.

[13] Beiktatta a 19/2014. (X. 29.) FM rendelet 13. § (3) bekezdése. Hatályos 2014.11.01.

[14] Beiktatta a 19/2014. (X. 29.) FM rendelet 13. § (3) bekezdése. Hatályos 2014.11.01.

[15] Megállapította a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.12.01.

[16] Megállapította a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.12.01.

[17] Megállapította a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.12.01.

[18] Módosította a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet 22. § a) pontja. Hatályos 2013.12.01.

[19] Megállapította a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.12.01.

[20] Megállapította a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.12.01.

[21] Megállapította a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.12.01.

[22] Módosította a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet 22. § b) pontja. Hatályos 2013.12.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet 23. § a) pontja. Hatálytalan 2013.12.01.

[24] Megállapította a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet 18. § - a. Hatályos 2013.12.01.

[25] Beiktatta a 125/2012. (XII. 10.) VM rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.12.11.

[26] Megállapította a 81/2012. (VII. 30.) VM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.07.31.

[27] Módosította a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet 22. § a) pontja. Hatályos 2013.12.01.

[28] Megállapította a 81/2012. (VII. 30.) VM rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.07.31.

[29] Módosította a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet 22. § a) pontja. Hatályos 2013.12.01.

[30] Beiktatta a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet 19. § - a. Hatályos 2013.12.01.

[31] Megállapította az 51/2013. (VI. 17.) VM rendelet 19. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.06.17.

[32] Megállapította az 51/2013. (VI. 17.) VM rendelet 19. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.06.17.

[33] Beiktatta az 51/2013. (VI. 17.) VM rendelet 19. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.06.17.

[34] Beiktatta az 51/2013. (VI. 17.) VM rendelet 19. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.06.17.

[35] Megállapította a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet 20. § - a. Hatályos 2013.12.01.

[36] Beiktatta az 51/2013. (VI. 17.) VM rendelet 20. §-a. Hatályos 2013.06.17.

[37] Beiktatta a 19/2014. (X. 29.) FM rendelet 14. § -a. Hatályos 2014.11.01.

[38] Hatályon kívül helyezte e rendelet 19. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.03.11.

[39] Hatályon kívül helyezte e rendelet 19. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.03.11.

[40] Hatályon kívül helyezte e rendelet 19. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2012.03.12.

[41] Megállapította a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet 21. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.12.01.

[42] Megállapította a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet 21. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.12.01.

[43] Megállapította a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet 21. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.12.01.

[44] Megállapította a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet 21. § (4) bekezdése. Hatályos 2013.12.01.

[45] Megállapította a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet 21. § (5) bekezdése. Hatályos 2013.12.01.

[46] Megállapította a 18/2014. (X. 29.) FM rendelet 26. § -a. Hatályos 2014.10.30.

[47] Hatályon kívül helyezte a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet 23. § b) pontja. Hatálytalan 2013.12.01.

Tartalomjegyzék