Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

18/2014. (X. 29.) FM rendelet

egyes agrártárgyú rendeletek módosításáról

Az 1-3., 5., 11., és a 14-15. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,

a 4., 6., 8., 10., és 12-13. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,

a 7. alcím tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés f) pontjában,

a 9. alcím tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés d) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az 1-6., a 8. és a 10-15. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. A mezőgazdasági vállalkozások által de minimis támogatásként igénybe vehető intézményi kezességvállalásról szóló 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) A mezőgazdasági vállalkozások által de minimis támogatásként igénybe vehető intézményi kezességvállalásról szóló 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet [a továbbiakban: 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet] 1. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"e) mezőgazdasági termelő: az agrár de minimis rendelet 2. cikk 1. pontja szerinti terméket előállító vállalkozás, amely megfelel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 702/2014/EU bizottsági rendelet) I. melléklete szerinti mikro-, kis- és középvállalkozás meghatározásnak;"

(2) Az 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 1. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"h) halászati vállalkozás: a halászati de minimis rendelet 2. cikk 1. pont a) alpontja szerinti terméket előállító vállalkozás, amely megfelel a 702/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerinti mikro-, kis- és középvállalkozás meghatározásnak;"

(3) Az 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 1. § q) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"q) halászati de minimis rendelet: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet;"

(4) Az 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 1. § s) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"s) bejelentési rendelet: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló kormányrendelet."

2. § Az 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kezességvállaló intézmény az üzletszabályzatának megfelelően megvizsgálja a kezességvállalási kérelem jogalapját és elvégzi az agrár de minimis rendelet 6. cikkében vagy a halászati de minimis rendelet 6. cikkében foglalt információgyűjtést és ellenőrzést."

3. § Az 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § A kezességvállaló intézmény minden negyedévet követő hónap utolsó napjáig köteles tájékoztatni a minisztériumot és az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztériumot a rendelet alapján megkötött kezesi szerződések számáról és a támogatási összegekről."

4. § Az 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

2. A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet módosítása

5. § A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet [a továbbiakban: 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet] 1. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"e) csekély összegű támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendeletben (a továbbiakban: halászati csekély összegű támogatási rendelet) meghatározott támogatás;"

6. § A 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A 2014. évben rendelkezésre álló keretösszeg 71 000 000 forint."

7. § (1) A 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet 5. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A támogatási kérelemhez csatolni kell:)

"e) az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-a szerinti nyilatkozatokat."

(2) A 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az MVH a jogos igényeket összesíti. Ha az összes megállapított jogos támogatási igény meghaladja a 4. § (3) bekezdésben foglalt keretösszeget, akkor minden jogos támogatási igényt arányosan csökkenteni kell."

8. § A 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz."

9. § A 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet Melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

10. § A 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet

a) 4. § (1) bekezdésében a "40" szövegrész helyébe a "45",

b) 4. § (2) bekezdésében a "kedvezményezettenként" szövegrész helyébe az "egy és ugyanazon vállalkozásonként",

c) 4. § (5) bekezdésében az "az Vidékfejlesztési Minisztérium" szövegrész helyébe az "a Földművelésügyi Minisztérium",

d) 5. § (1) bekezdésében a "június 1. és 30. közötti" szövegrész helyébe az "október 20. és november 20. közötti"

e) 5. § (2) bekezdés a), b) és c) pontjában az "az MgSzH" szövegrész helyébe az "a NÉBIH",

f) 6. §-ában a "4. cikkének 4. pontja " szövegrész helyébe a "6. cikkének (4) bekezdése",

g) 7. § (2) bekezdésében a "3. és 4. cikkében" szövegrész helyébe a "3-6. cikkében"

szöveg lép.

11. § Hatályát veszti a 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet

a) 1. § g) pontja,

b) 3. § b) pontja, c) pont cd) alpontja,

c) 5. § (1a) bekezdése.

3. A tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 27/2009. (III. 18.) FVM rendelet módosítása

12. § A tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 27/2009. (III. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 27/2009. (III. 18.) FVM rendelet] 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A támogatás 2009. január 1-jét követően az adott naptári évben nyújtott szolgáltatás után az adott naptári évet követő március 10-ig kérelmezhető azzal, hogy a 2014. évben nyújtott szolgáltatások utáni támogatás 2014. november 30-ig kérelmezhető."

13. § A 27/2009. (III. 18.) FVM rendelet 72. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendeletet a 2009. január 1-je és a 2014. október 31-e között nyújtott szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekre kell alkalmazni."

4. A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet módosítása

14. § A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet [továbbiakban 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet] 12. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Virginia, a Burley dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultság darabszámának és egységértékének megállapításakor)

"b) a 2012., 2013. támogatási évek vonatkozásában legfeljebb 5858 hektár és 24,2 millió euró vehető figyelembe, a 2014-es év vonatkozásában legfeljebb 5858 hektár és 23 291 983 euró vehető figyelembe."

15. § A 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet 11. §-ában a "legfeljebb 9 millió euró" szövegrész helyébe a "legfeljebb 8 654 944 euró" szöveg lép.

5. Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM rendelet módosítása

16. § (1) Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM rendelet [a továbbiakban: 39/2011. (V. 18.) VM rendelet] 1. § b) pont bc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában

de minimis támogatás:)

"bc) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás;"

(2) A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 1. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"g) támogatástartalom: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § 19. pontjában meghatározott támogatási egyenérték;"

17. § A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A mezőgazdasági vállalkozás az igénylőlapot az Üzletszabályzatban nevesített szervezetek területileg illetékes irodáiban folyamatosan nyújthatja be. A mezőgazdasági vállalkozásnak az igénylőlaphoz csatolnia kell a Korm. rendelet 11/A. §-a szerinti nyilatkozatokat, valamint mindazon dokumentumokat, amelyet az Üzletszabályzat előír, és nyilatkoznia kell az Üzletszabályzatban előírt feltételek elfogadásáról. Amennyiben a mezőgazdasági vállalkozás rendelkezik társult szervezet által kibocsátott ajánlással - amely igazolja, hogy mezőgazdasági tevékenységet folytat - úgy azt az igénylőlaphoz csatolni kell, amely regisztrációs díjfizetési kedvezményre jogosít."

18. § A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 9. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet)

"c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet"

(hatálya alá tartozó támogatásokat tartalmaz.)

19. § A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet

a) 3. §-ában a "Vidékfejlesztési Minisztérium" szövegrész helyébe a "Földművelésügyi Minisztérium",

b) 5. § (3) bekezdés b) pontjában a "vidékfejlesztési miniszter" szövegrész helyébe a "földművelésügyi miniszter"

szöveg lép.

20. § Hatályát veszti a 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja.

6. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról szóló 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet módosítása

21. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról szóló 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet 1. § 11. pontjában a "gyártó" szövegrész helyébe a "gyártó vagy forgalmazó" szöveg lép.

7. A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről szóló 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet módosítása

22. § A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről szóló 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet [a továbbiakban: 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet] 3. §-a a következő (11) és (12) bekezdéssel egészül ki:

"(11) A mezőgazdasági termelő a mezőgazdasági biztosítási szerződéshez az 1. melléklet szerinti terület- és hozamadatokat az erre a célra létrehozott elektronikus felületen is jogosult megadni, amely nem minősül ajánlattételnek. A mezőgazdasági termelő által megadott adatok az Mkk tv. 18. § (1) bekezdése szerinti adatbázisban tárolásra kerülnek.

(12) Az 1. melléklet szerinti adatok elektronikus úton történő megadására meghatalmazott vagy technikai közreműködő igénybevétele esetén a meghatalmazott és a technikai közreműködő eljárására, a vélelmezett örökös eljárására, valamint az elektronikus kapcsolattartásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló tárgyévi rendelet rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni."

23. § A 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet a 2. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

24. § A 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet 9. § (3) bekezdésében a "2014-ben 10,67 millió eurónak" szövegrész helyébe a "2014-ben 10,352 millió eurónak" szöveg lép.

8. A különleges rizstámogatás igénybevételének szabályairól szóló 19/2012. (III. 6.) VM rendelet módosítása

25. § A különleges rizstámogatás igénybevételének szabályairól szóló 19/2012. (III. 6.) VM rendelet 3. § (2) bekezdésében a "keretösszege évente 1 300 000 euró" szövegrész helyébe a "keretösszege évente 1 260 058 euró" szöveg lép.

9. A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 21/2012. (III. 9.) VM rendelet módosítása

26. § A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 21/2012. (III. 9.) VM rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

10. A húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet módosítása

27. § (1) A húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet [a továbbiakban: 22/2012. (III. 9.) VM rendelet] 1. § 5. és 6. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E rendelet alkalmazásában)

"5. Beruházás: a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló törvény (a továbbiakban: Törvény) szerinti olyan, az ügyfél által eszközölt, a számvitelről szóló törvény és a személyi jövedelemadóról szóló törvény által befektetett eszközként aktiválhatónak minősített, támogatás nélkül értendő ráfordítások összessége - bele nem számítva a saját munkavégzést - amely az elismert tevékenységet szolgálja, és amelynek megvalósulása az ügyfél saját nevére szóló, vagy a tevékenységét közös igazolvány alapján folytató őstermelő esetén a közös igazolványban feltüntetett családtagok valamelyikének nevére szóló, vagy családi gazdaság tagja esetén a családi gazdaság nyilvántartásba vételéről szóló határozatban szereplő tag valamelyikének nevére szóló érvényes számlával (a továbbiakban együtt: számla), teljesítési igazolással, használatbavételi engedéllyel, adásvételi szerződéssel, a mindenkori hatályos vonatkozó, a haszonállatok nyilvántartásának szabályait meghatározó rendeletnek megfelelő nyilvántartással, teljes bizonyító erejű magánokirattal, vagy egyéb közokirattal teljes körűen igazolható és szerepel a tárgyi eszköz nyilvántartásban;

6. Beruházási részteljesítés: a beruházás olyan részegysége, amelynek megvalósulása önállóan is elszámolható és érvényes számlával, teljesítési igazolással, használatbavételi engedéllyel, adásvételi szerződéssel, a mindenkori hatályos vonatkozó, a haszonállatok nyilvántartásának szabályait meghatározó rendeletnek megfelelő nyilvántartással vagy egyéb közokirattal teljes körűen igazolható;"

(2) A 22/2012. (III. 9.) VM rendelet] 1. § 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"18. Szakmai továbbképzés: a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) által indított, a 3. mellékletben meghatározott és tartalmilag részletezett, a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség által koordinált, a 4. mellékletben tartalmilag részletezett juhász gazdálkodóképzés, valamint egyéb, az 1. mellékletben szereplő akkreditált képzés;"

28. § (1) A 22/2012. (III. 9.) VM rendelet 3. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szerkezetátalakítási programban résztvevő ügyfél a támogatási időszak teljes időtartama alatt köteles 2012-től kezdődően évente az egységes kérelem keretében nyilatkozni arról, hogy a tárgyévben a szerkezetátalakítási program alábbi nemzeti feltételei közül melyiket és milyen módon kívánja teljesíteni:)

"bc) az ügyfél vagy alkalmazottja, közös őstermelői igazolványban feltüntetett valamely családtag, családi gazdaság esetén annak valamely tagja által egy, a kérelem benyújtása után kezdődő, vagy már a kérelem benyújtását megelőzően megkezdett szakmai továbbképzésen való részvétel, és annak a képzés követelményeinek megfelelő - a tárgyév január 1. és a tárgyévet követő év március 15 között történő - befejezése, illetve az egy évnél hosszabb képzési idővel rendelkező képzések esetében a legutolsó, a kérelem benyújtását követően lezárt félév teljesítése;"

(2) A 22/2012. (III. 9.) VM rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Az ügyfél az (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti árbevételhez viszonyított beruházással, felújítással kapcsolatos nyilatkozatát érvényes számla, teljesítési igazolás, használatbavételi engedély, adásvételi szerződés, a mindenkori hatályos vonatkozó, a haszonállatok nyilvántartásának szabályait meghatározó rendeletnek megfelelő nyilvántartás, vagy egyéb közokirat alapján teheti meg, amelyeket köteles az adózás rendjére vonatkozó jogszabályoknak megfelelő ideig megőrizni, és az ellenőrzés alkalmával azt bemutatni. Amennyiben az ügyfél az (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti beruházásról, felújításról, illetve annak részteljesítéséről szóló fenti igazoló dokumentumokat nem tudja bemutatni, akkor azt a jogkövetkezmények szempontjából úgy kell tekinteni, hogy az ügyfél az érintett naptári év vonatkozásában nem teljesítette a beruházási, felújítási kötelezettségét."

(3) A 22/2012. (III. 9.) VM rendelet 3. § (12) és (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(12) Egy adott képzés elvégzésének vagy lezárt félév teljesítésének igazolása a szerkezetátalakítási nemzeti programra vonatkozó kérelemhez kapcsolódóan, az (1) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti nemzeti feltétel teljesítéseként, egy támogatási év vonatkozásában kizárólag egy kérelemhez kapcsolódóan fogadható el. Amennyiben az ügyfél vagy alkalmazottja, közös őstermelői igazolványban feltüntetett valamely családtagja, családi gazdaság esetén annak valamely tagja által végzett képzésről szóló igazolás több kérelemhez kapcsolódóan választott, az (1) bekezdés b) pontjának bc) alpontja szerinti nemzeti feltétel teljesítésének igazolására kerül benyújtásra, azt az MVH csak annál a kérelemnél fogadja el, amelyet a képzésen résztvevő ügyfél saját nevében nyújtott be.

(13) Az ügyfél az (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti árbevételhez viszonyított beruházással, felújítással kapcsolatos érvényes számlán, teljesítési igazoláson, használatbavételi engedélyen, illetve adásvételi szerződésen feltüntetett teljesítési időpontnak a tárgyév január 1. és a tárgyévet követő év március 15-e közötti időszakra kell esnie. A beruházással, felújítással kapcsolatos érvényes számla, teljesítési igazolás, használatbavételi engedély, illetve adásvételi szerződés csak egy kérelem és egy támogatási év vonatkozásában fogadható el."

29. § A 22/2012. (III. 9.) VM rendelet a következő 24. §-sal egészül ki:

"24. § Az egyes agrártárgyú rendeletek módosításáról szóló 18/2014. (X. 29.) FM rendelettel [a továbbiakban: 18/2014. (X. 29.) FM rendelet] megállapított 1. § 5-6. és 18. pontját, 3. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontját, a 3. § (8) bekezdését és a 3. § (12)-(13) bekezdését, valamint 4. mellékletét a 2013. évi és 2014. évi egységes kérelemmel indult eljárásokban is alkalmazni kell."

30. § A 22/2012. (III. 9.) VM rendelet a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

31. § A 22/2012. (III. 9.) VM rendelet 10. §-ában a "legfeljebb 44,5333 millió euró" szövegrész helyébe a "legfeljebb 43 020 166 euró" szöveg lép.

11. Az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán igénybe vehető kamattámogatásról szóló 120/2012. (XI. 23.) VM rendelet módosítása

32. § Az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán igénybe vehető kamattámogatásról szóló 120/2012. (XI. 23.) VM rendelet [a továbbiakban: 120/2012. (XI. 23.) VM rendelet] 1. § 1. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:

csekély összegű (de minimis) támogatás:]

"c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás [a továbbiakban: halászati csekély összegű (de minimis) támogatás];"

33. § A 120/2012. (XI. 23.) VM rendelet 4. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kamattámogatás igénybevételére az a vállalkozás jogosult, amely a kamattámogatási kérelem benyújtásának időpontjában)

"i) csatolja a kamattámogatási kérelméhez az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott nyilatkozatokat."

34. § A 120/2012. (XI. 23.) VM rendelet 9. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet)

"c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet"

(hatálya alá tartozó támogatásokat tartalmaz.)

35. § A 120/2012. (XI. 23.) VM rendelet 1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

36. § A 120/2012. (XI. 23.) VM rendelet

a) 2. § (3) bekezdésében a "Vidékfejlesztési Minisztérium" szövegrész helyébe a "Földművelésügyi Minisztérium",

b) 7. § (2) bekezdésében a "vidékfejlesztési miniszternek" szövegrész helyébe a "földművelésügyi miniszternek"

szöveg lép.

12. A zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet módosítása

37. § (1) A zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet [a továbbiakban: 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet] 21/A. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) A bizottsági rendelet 78. cikke szerinti értesítést a termelői szervezetek és a termelői szervezetben nem tag termelők folyamatosan nyújthatják be a 19. § (3) bekezdés szerinti tartalommal és formában az MVH honlapján a benyújtáskor hatályos közleményben közzétett nyomtatványon, a közleményben megjelölt telefax számra, illetve elektronikus postacímre. A 19. § (3) bekezdés szerinti - a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott megyei kormányhivatalok növény és talajvédelmi igazgatósága által kiállított -igazolást a (12) bekezdésben meghatározott kifizetési kérelemhez kell csatolni.

(6) A bizottsági rendelet 85. cikk (2) bekezdése szerinti értesítést a termelői szervezetek és a termelői szervezetben nem tag termelők - mind a zöld szüret, mind pedig a be nem takarítás vonatkozásában - folyamatosan nyújthatják be a 21. § (3) bekezdés szerinti tartalommal és formában az MVH honlapján a benyújtáskor hatályos közleményben közzétett nyomtatványon, a közleményben megjelölt telefax számra, illetve elektronikus postacímre."

(2) A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 21/A. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Az MVH a bizottsági rendelet 108., 109. és 110. cikke szerinti első és másodfokú ellenőrzéseket az ideiglenes rendelet 8. cikkében meghatározott arányban a 10. cikk szerinti bejelentési időszakonként, valamint az ideiglenes rendelet hatálybalépését megelőzően bejelentett összmennyiség alapján végzi."

(3) A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 21/A. § (11) és (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(11) Az MVH az (5) és (6) bekezdés szerinti, 2014. augusztus 18-át követően benyújtott bejelentésekben foglalt mennyiségeket az ideiglenes rendelet 2. cikkében meghatározott mennyiségek kimerüléséig a bejelentések beérkezési sorrendjében hagyja jóvá a 8. mellékletben meghatározott terméshozamok figyelembe vételével. Amennyiben az (5) és (6) bekezdésben meghatározott bejelentések faxon és elektronikus úton történő benyújtásának időpontja eltér egymástól, úgy a sorrendállítás során a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Az ideiglenes rendelet 2. cikkében meghatározott mennyiséget az ideiglenes rendelet 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott valamennyi termék vonatkozásában az ideiglenes rendelet 1. cikk (2) bekezdése szerinti, az ideiglenes rendelet 1. cikk (3) bekezdésében meghatározott időszakban végrehajtott valamennyi intézkedés elvégzésére fel lehet használni. Az ideiglenes rendelet 3. cikkében megállapított mennyiségek kimerüléséről az MVH közleményben haladéktalanul tájékoztatást tesz közzé a honlapján.

(12) Kérelmezőnként az ideiglenes rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott, az ideiglenes rendelet 1. cikk (2) bekezdésében felsorolt termékek vonatkozásában és az ideiglenes rendelet 1. cikk (3) bekezdésében meghatározott időszakban végrehajtott intézkedések tekintetében egyetlen, az ideiglenes rendelet 9. cikk (2) és (3) bekezdése szerinti kifizetési kérelmet lehet benyújtani. A kifizetési kérelmet az MVH által közleményben közzétett nyomtatványon az MVH-hoz kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell az ideiglenes rendelet 9. cikk (4) bekezdésében meghatározott dokumentumokat az MVH közleménye szerinti formátumban, a 19. § (3) bekezdés szerinti, a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott megyei kormányhivatalok növény és talajvédelmi igazgatósága által kiállított igazolást, valamint a 19. § (5) bekezdés szerinti megállapodást."

38. § A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 28. §-a a következő d) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"d) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó további ideiglenes rendkívüli támogatási intézkedések megállapításáról szóló, 2014. szeptember 29-i 1031/2014/EU bizottsági rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

39. § A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet a következő 31. §-sal egészül ki:

"31. § Az egyes agrártárgyú rendeletek módosításáról szóló 18/2014. (X. 29.) FM rendelettel megállapított 21/A. § (1) és (5)-(12) bekezdését és a 8. mellékletét a 2014. augusztus 18-át követően indult eljárásokban kell alkalmazni."

40. § A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 8. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

41. § A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet

a) 21/A. § (1) bekezdésében az "Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó ideiglenes rendkívüli támogatási intézkedések megállapításáról és a 913/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról szóló, 2014. augusztus 29-ei 932/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet" szövegrész helyébe az "Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó további ideiglenes rendkívüli támogatási intézkedések megállapításáról szóló, 2014. szeptember 29-i 1031/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet",

b) 21/A. § (7) bekezdésében a "4. cikk" szövegrész helyébe az "5. cikk",

c) 21/A. § (8) bekezdésében az "5. cikk" szövegrészek helyébe a "6. cikk",

d) 21/A. § (10) bekezdésében a "8. cikk" szövegrész helyébe a "10. cikk"

szöveg lép.

13. A tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó különleges támogatás igénybevételének szabályairól szóló 12/2013. (III. 5.) VM rendelet módosítása

42. § A tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó különleges támogatás igénybevételének szabályairól szóló 12/2013. (III. 5.) VM rendelet 4. § (2) bekezdésében az "évente 44 864 125 euró" szövegrész helyébe az "évente 43 274 724 euró" szöveg lép.

14. A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet módosítása

43. § (1) A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 94/2013. (X. 10.) VM rendelet] 1. § 1. pont 1.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:

de minimis támogatás:)

"1.3. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás [a továbbiakban: halászati csekély összegű (de minimis) támogatás];"

(2) A 94/2013. (X. 10.) VM rendelet 1. § 8. és 9. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E rendelet alkalmazásában:)

"8. támogatási intenzitás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 15. pontjában meghatározott intenzitás;

9. támogatástartalom: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 19. pontjában meghatározott támogatási egyenérték;"

44. § A 94/2013. (X. 10.) VM rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja a következő ca) alponttal egészül ki:

(A kezességi díjtámogatás igénybevételére az az igénylőlapot benyújtó kedvezményezett jogosult, aki vagy amely nyilatkozik továbbá)

"ca) az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározottakról;"

45. § A 94/2013. (X. 10.) VM rendelet 9. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet)

"c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet"

(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

46. § A 94/2013. (X. 10.) VM rendelet 4. § (1) bekezdésében a "Vidékfejlesztési Minisztérium" szövegrész helyébe a "Földművelésügyi Minisztérium" szöveg lép.

47. § Hatályát veszti a 94/2013. (X. 10.) VM rendelet 5. § (1) bekezdés g) pontja.

15. Az Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 108/2013. (XI. 28.) VM rendelet módosítása

48. § Az Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 108/2013. (XI. 28.) VM rendelet [a továbbiakban: 108/2013. (XI. 28.) VM rendelet] 1. § 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:

csekély összegű (de minimis) támogatás:]

"b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás;"

49. § A 108/2013. (XI. 28.) VM rendelet 4. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A kamattámogatási kérelemhez az élelmiszeripari vállalkozásnak mellékelnie kell)

"d) az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-a szerinti nyilatkozatokat."

50. § A 108/2013. (XI. 28.) VM rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatásokat tartalmaz."

51. § A 108/2013. (XI. 28.) VM rendelet 2. § (3) bekezdésében a "Vidékfejlesztési Minisztérium" szövegrész helyébe "Földművelésügyi Minisztérium" szöveg lép.

52. § Hatályát veszti a 108/2013. (XI. 28.) VM rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontja.

16. Záró rendelkezés

53. § Ez rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 18/2014. (X. 29.) FM rendelethez

"Melléklet a 64/2008. (V. 14.) FVM rendelethez

"

2. melléklet a 18/2014. (X. 29.) FM rendelethez

"1. melléklet a 143/2011. (XII. 23.) VM rendelethez

Az elektronikus biztosítási szerződés-melléklet kitöltéséhez szükséges terület- és hozamadatok köre

1. A mezőgazdasági termelő azonosító adatai:

1.1. név

1.2. ügyfél-azonosító

2. Biztosítani kívánt növénykultúra megnevezése (az egységes kérelemhez kiadott hasznosítási kódok és az esetlegesen az adott hasznosítási kódhoz tartozó pontos megnevezéssel jelzett növénykultúrák szerint)

3. Biztosítani kívánt növénykultúra területi adatai:

3.1. Település neve

3.2. MEPAR szerinti blokkazonosító

3.3. Táblasorszám

4. A biztosítani kívánt növénykultúra termelési adatai a tárgyévet megelőző 5 évben évenkénti bontásban1:

4.1. Terület (ha) a tárgyévet megelőző 5 évben, évenkénti bontásban

4.2. Termésmennyiség (t) a tárgyévet megelőző 5 évben, évenkénti bontásban

4.3. Hozam (t/ha) a tárgyévet megelőző 5 évben évenkénti bontásban

1 Amennyiben a mezőgazdasági termelő nem rendelkezik ilyen adatokkal, úgy a 3. § (7) bekezdés szerint kell eljárni."

3. melléklet a 18/2014. (X. 29.) FM rendelethez

"6. melléklet a 21/2012. (III. 9.) VM rendelethez

A kárenyhítő juttatás összegének kiszámítása
1. A mezőgazdasági termelő azonosító adatai:
1.1. név
1.2. cím
1.3. ügyfél-azonosító
1.4. Az ügyfél telefonos elérhetősége
2. Az alábbi táblázat:
Növénykultúra megnevezése (az egységes kérelemhez kiadott hasznosítási kódok szerint)A mezőgazdasági káresemény megnevezéseIHasznosított
tárgyévi termőföld­terület"
Betakarított
tárgyévi termés­mennyiség
Hozam adatok"Átlagár adatokHozamérték adatokHozamérték­csökkenésLevonásra kerülő tételekA számított kárenyhítő juttatás összege
Tárgyévi hozamIII (D/A)Referencia hozamTárgyévi átlagárReferencia­átlagárTárgyévi hozamérték (CxExG)Referencia­hozamérték (CxFxH)(J-I)(J-I)/ Jx100A biztosító által kifizetett kártérítés
összege*
A hozam­csökkenés miatt keletkezett
költség­megtakarítás összegeIV*
Földbérlet esetén a piaci bérleti díj és az 5. § (6) bekezdésében meghatározott kedvezményes
bérleti díj különbözete*
P=0,8x [K-( M+N+O)]V*
(ha)(t)(t/ha)(t/ha)(ezer Ft/t)(ezer Ft/t)(ezer Ft)(ezer Ft)(ezer Ft)(%)(ezer Ft)(ezer Ft)(ezer Ft)(ezer Ft)
ABCDEFGHIJKLMNOP
Újravetett/
újratelepített
növénykultúra:
Mindösszesen:
Igényelhető kárenyhítő ............................................. A "P" oszlopban a mindösszesen sorban található érték, vagy, amennyiben ez az összeg meghaladná a hozamérték-csökkenés ("K" oszlop mindösszesen sorában található összeg) 80%-át, akkor a hozamérték-csökkenés
juttatás: Ft összegének a 80%-a.
* Negatív összegű hozamérték csökkenés esetén nulla értéket kell megadni a "P" oszlopban.
I JEG = jégesőkár, BEL = belvízkár, TEF = téli fagykár, TAF = tavaszi fagykár, ASZ = aszálykár, ARV = mezőgazdasági árvízkár, VIH = viharkár, FSZ = felhőszakadáskár.
II A területi adatokat (ha), a súlyadatokat (t) és a termésátlagokat (t/ha) mértékegységben két tizedes jegy pontossággal kell kitölteni, és a számított értékeket is két tizedes jegy pontossággal kell feltüntetni, és figyelembe venni.
A "C" oszlop szerinti területadatokat valamennyi, az egységes kérelem benyújtásakor, a káresemény bekövetkezésekor és a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásakor is a termelő használatában álló termőföld-terület
vonatkozásában meg kell adni.
III Azon növénykultúrák tárgyévi hozamait, amelyek károsodásáról az agrárkár-megállapító szerv nem állított ki hatósági bizonyítványt,
a) a tárgyévi hozam feltüntetésével kell szerepeltetni, ha a tárgyévi hozam nagyobb, mint a mezőgazdasági termelő referenciahozama,
b) a referenciahozam feltüntetésével kell szerepeltetni, ha a tárgyévi hozam kisebb, mint a mezőgazdasági termelő referenciahozama.
IV Szántóföldi növények 1 kg hozamcsökkenése esetén 3,24 Ft, szántóföldi zöldségek 1 kg hozamcsökkenése esetén 2,99 Ft, gyümölcsfélék 1 kg hozamcsökkenése esetén 1,94 Ft, szőlő 1 kg hozamcsökkenése esetén 7,35 Ft.
Egyes szántóföldi növénykultúrák mezőgazdasági káresemény (pl. téli fagy, őszi aszály) miatti teljes kipusztulása, vagy ki nem kelése esetén alkalmazandó, hozamcsökkenés miatt keletkezett költségmegtakarítási fajlagos összegek:
őszi káposztarepce: 102 829 Ft/hektár, őszi búza: 91 697 Ft/hektár, őszi árpa: 80 084 Ft/hektár, zab: 73 281 Ft/hektár, triticale: 70 320 Ft/hektár, rozs: 55 724 Ft/hektár.
V Az 1857/2006/EK bizottsági rendelet 11. cikk előírása értelmében a bruttó támogatási intenzitás nem haladhatja meg a bekövetkezett jövedelemcsökkenés 80%-át.
3. A termelő nyilatkozata arról, hogy
3.1. kérelmezi a 7. § (4) bekezdés szerinti hatósági bizonyítvány kiállítását;
3.2. az érintett mezőgazdasági káresemény által okozott kárra a biztosítóval kötött szerződés alapján a biztosító által megállapított összeget a törvény által előírt
kötelezettség szerint tüntette fel, és tudomásul veszi, hogy a kötelezettség elmulasztásával a kárenyhítő juttatásra való jogosultságot a teljes kárenyhítő
juttatás összegére vonatkozóan elveszíti, és kötelezettséget vállal arra, hogy ilyen esetben a felvett összeget a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
felszólító határozata szerint visszafizeti;
3.3. az elemi káresemény (jégesőkár, belvízkár, téli fagykár, tavaszi fagykár, aszálykár, viharkár, felhőszakadáskár) bekövetkezését megelőző napon nem minősült
a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.
4. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).
5. A mezőgazdasági termelő aláírása."

"

4. melléklet a 18/2014. (X. 29.) FM rendelethez

"4. melléklet a 22/2012. (III. 9.) VM rendelethez

A Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség által koordinált juhász gazdálkodóképzés
A résztvevők a képzésen - a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program
feltételeinek teljesítése címén - csak egyszer vehetnek részt.
1. A képzés megnevezése:Juhász gazdálkodóképzés
1.1. A képzés időtartama:80 óra
1.2. A képzés szervezése:8 elméleti képzési nap és 2 gyakorlati képzési nap
1.3. A képzés tartalma:1. táblázat szerint
1.4. A képző intézmények:Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetséggel megkötött
megállapodás alapján
a Debreceni Egyetem Mezőgazdasági-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kara,
a Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Kara,
a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara.
1. táblázat
1. A juhágazat közgazdasági, mezőgazdasági, környezetvédelmi jelentősége
2. Juh fajtaismeret
3. Szaporítás, nevelés
4. Takarmányozás
5. Legelőgazdálkodás
6. Tartástechnológia
7. Állategészségügy
8. Gazdaságosság
9. Jogszabályi előírások
10. Támogatási lehetőségek
11. Szakmai szervezetek
12. Felmérő teszt
13. Bemutató mintatelepek látogatása"

"

5. melléklet a 18/2014. (X. 29.) FM rendelethez

"1. melléklet a 120/2012. (XI. 23.) VM rendelethez

Kamattámogatási kérelem adattartalma

1. Vállalkozás megnevezése

2. Vállalkozás MVH által kiadott ügyfél-azonosítója

3. Hitelszerződés vagy hitelkérelem azonosítószáma

4. Vállalkozás által igénybe venni kívánt kamattámogatás mértéke

5. A vállalkozás nyilatkozata arról, hogy

5.1. milyen mértékű kamattámogatást kíván igénybe venni,

5.2. tudomásul veszi, hogy amennyiben az intézkedéssel kapcsolatos lejárt tartozását nem egyenlíti ki, úgy a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató az MVH hatósági átutalási megbízását a végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni,

5.3. tudomásul veszi, hogy amennyiben a 4. § (1) bekezdés e) pont ea) alpontja alapján tett nyilatkozat támogatási adataiban változás következik be a kamattámogatási kérelem benyújtását követően más de miminis (csekély összegű) támogatás igénybevétele miatt, úgy arról köteles haladéktalanul tájékoztatni a pénzügyi intézményt;

5.4. kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel nem rendeltetésszerű felhasználásából adódó, a Törvény szerinti jogosulatlan részvétel megállapítása esetén a már igénybe vett kamattámogatás összegét az MVH részére megfizeti;

5.5. meghatalmazza a pénzügyi intézményt, hogy a kamattámogatás támogatástartalmának zárolása, lekötése - szükség esetén - felszabadítása érdekében, továbbá a megelőlegezett kamattámogatás lehívásával kapcsolatosan az MVH előtt eljárjon;

5.6. hozzájárul ahhoz,

5.6.1. hogy a pénzügyi intézmény a vállalkozás szabad csekély összegű (de minimis) keretének ellenőrzése céljából az MVH-tól erre vonatkozóan adatokat kérjen a vállalkozás ügyfél-azonosítója alapján,

5.6.2. hogy a rendelkezésre álló szabad csekély összegű (de minimis) keret alapján kerüljön megállapításra az igénybe vehető kamattámogatás mértéke és ezen összeg mértékéig az MVH zárolás, lekötés érdekében eljárjon.

6. Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-a szerinti nyilatkozatok.

7. Keltezés, aláírás"

6. melléklet a 18/2014. (X. 29.) FM rendelethez

A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezője helyébe a következő mező lép:

(D)
(1)Az ideiglenes rendelet 6. cikk (2) bekezdése alkalmazásában megállapított
kompenzáció összege (EUR/ha)

Tartalomjegyzék