81/2012. (IV. 18.) Korm. rendelet

az egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2012. évi XXVII. törvényhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12-22. § tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 23-32. § tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Kormány a következőket rendeli el:

1. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban: Harmtv.) végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Harmvhr.) a 72/B. §-t követően a következő 72/C. §-sal egészül ki:

"72/C. § (1) A Tv. 20/B. §-ában foglaltakra irányuló kérelmet az abban meghatározott feltételeket igazoló okiratok csatolásával egyidejűleg legkésőbb a beutazástól számított harminc napon belül lehet benyújtani. (2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem tárgyában indult eljárásban hozott érdemi döntésről az idegenrendészeti hatóság értesíti az Európai Unió azon tagállamának kijelölt hatóságát, amely a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából kiadott tartózkodási engedélyt kiállította."

2. § A Harmvhr. 92. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"92. § A letelepedett harmadik országbeli állampolgár a letelepedett jogállását igazoló okmánykiállításától számított öt napon belül köteles a körzetközponti feladatokat ellátó települési (fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzőjénél személyi- és lakcímadatait bejelenteni, továbbá köteles a személyazonosító igazolvány kiadását kérni, amennyiben más jogcímen nem tartozik a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá."

3. § A Harmvhr. 94. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A nemzeti letelepedési engedély iránti kérelem benyújtásakor az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a kérelmezőnek mellékelnie kell a Magyarországra történő beutazását megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye szerinti ország hatósága által kiállított, büntetlen előéletet igazoló, hat hónapnál nem régebbi okiratot."

4. § A Harmvhr. 96. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"96. § A 94. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 94. § (2) bekezdésében foglalt okirat csatolása alól felmentés adható, ha az okirat beszerzése a harmadik országbeli állampolgár önhibáján kívüli okból lehetetlen, vagy aránytalan nehézséggel járna. Ilyen esetben az okiratot a kérelmező nyilatkozata pótolja."

5. § A Harmvhr. 100. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Amennyiben a huzamos tartózkodói jogállást igazoló EK tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárt az Európai Unió tagállama menekültként elismerte vagy kiegészítő védelemben részesítette, az idegenrendészeti hatóság az ideiglenes letelepedési engedély okmány "Megjegyzés" rovatában feltünteti a nemzetközi védelmet nyújtó ország nevét és a nemzetközi védelem keletkezésének időpontját."

6. § A Harmvhr. 102. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"102. § (1) A Tv. 34. § (8) bekezdése szerinti értesítést - a visszavonás jogerőssé válását követően - az első fokon eljárt regionális igazgatóság a Hivatal útján továbbítja az érintett tagállam kijelölt hatóságának.

(2) A Tv. 34. § (9) és (10) bekezdése szerinti megkeresést az első fokon eljáró regionális igazgatóság a Hivatal útján továbbítja az érintett tagállam kijelölt hatóságának."

7. § A Harmvhr. 107. § (3) bekezdése a következő g) és h) ponttal egészül ki:

(A Tv. 38. §-a alkalmazásában jogszerű tartózkodásnak minősül)

"g) a menekült státuszt vagy kiegészítő védelem fennállását igazoló okmánnyal,

h) a menekültként történő elismerést vagy a kiegészítő védelemben való részesítést megelőzően a menedékjogi kérelem elbírálásának idejére kiadott okmánnyal"

(Magyarország területén történő tartózkodás.)

8. § A Harmvhr. 108. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A regionális igazgatóság az EK letelepedési engedély kiadása esetén a II. melléklet 2. pontjában meghatározott formában és adattartalommal tartózkodási okmányt állít ki. Amennyiben a harmadik országbeli állampolgárt az Európai Unió tagállama menekültként elismerte vagy kiegészítő védelemben részesítette, az idegenrendészeti hatóság az EK letelepedési engedély okmány "Megjegyzés" rovatában feltünteti a nemzetközi védelmet nyújtó ország nevét és a nemzetközi védelem keletkezésének időpontját."

9. § A Harmvhr. 117. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"117. § (1) A Tv. 45. § (2b) bekezdése szerinti megkeresést az első fokon eljáró regionális igazgatóság a Hivatal útján továbbítja az érintett tagállam kijelölt hatóságának.

(2) A Tv. 45. § (5) bekezdésében meghatározott kiutasítási akadály felmerülése esetén az idegenrendészeti hatóság a kísérő nélküli kiskorú elhelyezése érdekében haladéktalanul megkeresi a gyámhatóságot."

10. § A Harmvhr. 183. § (1) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:

(E rendelet - a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvénnyel együtt - a következő közösségi jogi aktusoknak történő megfelelést szolgálja:)

"m) a 100. § (3) bekezdése, a 102. §-a, a 107. § (3) bekezdése, a 108. § (2) bekezdése, a 117. §-a a 2003/109/EK tanácsi irányelv hatályának a nemzetközi védelmet élvező személyekre történő kiterjesztése tekintetében a fenti irányelv módosításáról szóló, 2011. május 11-i 2011/51/EU európai parlamenti és a tanácsi irányelve."

11. § A Harmvhr. 57. § (1) bekezdésében a "tartózkodási vízum" szövegrész helyébe a "tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum" szöveg, 72/B. § (1) bekezdésében a "Foglalkoztatási Hivatalt" szövegrész helyébe a "Nemzeti Munkaügyi Hivatalt" szöveg, 89. § (2) bekezdésében a "tartózkodási vízumot" szövegrész helyébe a "tartózkodási engedély átvételére jogosító vízumot", a 90. §-ban a "tartózkodási vízum" szövegrész helyébe a "tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum" szöveg lép.

12. § A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Metvhr.) 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A menekültügyi hatóság - kérelemre - az óvodai nevelésben és nappali rendszerű iskolai oktatásban való részvétel elősegítése érdekében, a befogadó állomáson való tartózkodás ideje alatt az elismerését kérő óvodai nevelésével, általános iskolai, középfokú iskolai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményi (a továbbiakban: nevelési-oktatási intézmény) oktatásával összefüggésben felmerült, a nevelési-oktatási intézménybe irányuló helyi, vagy helyközi utazáshoz igénybe vett menetjegy vagy bérlet költségét, továbbá a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezés költségét, és a kollégiumi elhelyezés díját megtéríti."

13. § (1) A Metvhr. 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A nevelési-oktatási intézményi oktatás keretében nappali rendszerű iskolai oktatásban tanulmányokat folytató elismerését kérő a tanulmányai folytatása érdekében beiskolázási támogatásra jogosult. A beiskolázási támogatás iránti kérelmet a menekültügyi hatósághoz kell benyújtani."

(2) A Metvhr. 30. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdésben foglaltakat a súlyos betegség miatt magántanulóként tanulmányokat folytatók vonatkozásában is megfelelően alkalmazni kell."

14. § A Metvhr. 37. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A menekültet, az oltalmazottat és - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - a menedékest az alábbi ellátások és támogatások illetik meg:]

"c) oktatási, nevelési költségek megtérítése,"

15. § (1) A Metvhr. V. fejezetében az "Oktatási-nevelési költségek, valamint a menekült, az oltalmazott és a menedékes tankötelezettsége teljesítésével kapcsolatos költségek megtérítése" alcím megjelölése helyébe az "Oktatási, nevelési költségek megtérítése" alcím megjelölés lép.

(2) A Metvhr. 45. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A menekültügyi hatóság - a menekült, az oltalmazott és a menedékes nappali rendszerű iskolai oktatásban való részvételének elősegítése érdekében a befogadó állomáson való tartózkodása ideje alatt - a menekült, az oltalmazott és a menedékes általános iskolai, középfokú iskolai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményi oktatásával összefüggésben felmerült kollégiumi elhelyezésével kapcsolatos költségeket - kérelemre -megtéríti."

(3) A Metvhr. 45. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A menekült, illetve az oltalmazott kérelmére a menekültügyi hatóság - az oklevél megszerzéséhez a felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott képzési idő tartamára - átvállalhatja az alapképzésben vagy a mesterképzésben, államilag elismert felsőoktatási intézményben, magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott hallgatóként folytatandó felsőfokú oktatás, valamint a felsőfokú oktatásban való részvételt elősegítő felkészítő nyelvi képzés kollégiumi elhelyezési költségét. A támogatás legfeljebb két félévvel hosszabbítható meg."

(4) A Metvhr. 45. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A (4) és (5) bekezdés alapján megállapított támogatás folyósításának feltétele, hogy a menekült, illetve az oltalmazott igazolja, hogy a képzési idő kezdetén a felsőoktatási intézménybe vagy az előkészítő nyelvi képzésre beiratkozott, illetve a felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott bejelentkezési kötelezettségének eleget tett, és az adott félévben tanulmányait vagy hallgatói jogviszonyát nem szünetelteti."

16. § (1) A Metvhr. 46. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A nevelési-oktatási intézményi oktatás keretében nappali rendszerű iskolai oktatásban tanulmányokat folytató menekült, oltalmazott, valamint menedékes a tanulmányai folytatása érdekében tanévenként egyszer beiskolázási támogatásra jogosult. A beiskolázási támogatás iránti kérelmet a jegyzőhöz kell benyújtani."

(2) A Metvhr. 46. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdésben foglaltakat a súlyos betegség miatt magántanulóként tanulmányokat folytatók vonatkozásában is megfelelően alkalmazni kell."

(3) A Metvhr. 46. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A beiskolázási támogatás tankönyvre, tantárgyi munkafüzetre, tanszerre, tanfelszerelésre és ruházatra fordítható, egyszeri mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege. A beiskolázási támogatást a jegyző állapítja meg. A jegyző a támogatást számla alapján utólag téríti meg, amelynek összegét a menekültügyi hatóságtól visszaigényli."

17. § A Metvhr. 51. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Díjmentes)

"b) a nevelési-oktatási intézményi oktatás keretében nappali rendszerű iskolai oktatásban tanulmányokat folytató menekült, oltalmazott és menedékes részére - nagykorúsága eléréséig - a menekültügyi hatóság által megjelölt intézményben szervezett felzárkóztató magyar nyelvi képzés."

18. § (1) A Metvhr. 52. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A rendszeres létfenntartási támogatás a nagykorú, továbbá a tankötelezettség megszűnését követően nappali rendszerű iskolai oktatásban nem részesülő kiskorú menekültet és az oltalmazottat - az elismerésről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított két évig - akkor illeti meg, ha az 51. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint magyar nyelvi oktatásban vesz részt. A menekült és az oltalmazott a támogatásra akkor jogosult, ha az ingyenes magyar nyelvi oktatás keretében biztosított havi óraszám legalább 70%-án részt vesz."

(2) A Metvhr. 52. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A 6. életévét betöltött menekült és oltalmazott akkor jogosult rendszeres létfenntartási támogatásra, ha tankötelezettségét teljesíti, továbbá a még nagykorúsága elérése előtt megkezdett tanulmányait a nappali rendszerű iskolai oktatásban folytatta."

(3) A Metvhr. 52. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A nagykorú, továbbá a tankötelezettség megszűnését követően nappali rendszerű iskolai oktatásban nem részesülő kiskorú menekültnek, valamint oltalmazottnak a rendszeres létfenntartási támogatás az elismerésről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított harmadik és negyedik évben akkor folyósítható, ha igazolja, hogy

a) elhelyezkedése érdekében a támogatás folyósításának ideje alatt legalább egy évig a munkaügyi központtal folyamatosan együttműködött, amelynek keretében

aa) a munkaügyi központnál jelentkezett, ott nyilvántartásba vetette magát és a munkaügyi központtal rendszeres kapcsolatot tartott fenn,

ab) maga is részt vett megfelelő munkahely felkutatásában,

ac) a saját maga által talált vagy a felkínált munkahelyen munkaviszonyt létesített,

ad) a munkaügyi központ által felkínált képzési lehetőséget elfogadta,

b) nappali rendszerű iskolai oktatásban, szakképzésben vagy átképzésben vett részt, vagy

c) legalább három hónapig közcélú munkát, közmunkát, illetve közhasznú munkát végzett vagy legalább három hónapig közfoglalkoztatásban vett részt,

d) a munkaügyi központ közreműködése nélkül legalább egy évre vagy határozatlan időre legális munkaviszonyt létesített."

19. § A Metvhr. 74. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A meghallgatásról jegyzőkönyvet kell készíteni. Az elismerését kérőnek biztosítani kell a lehetőséget, hogy a jegyzőkönyv tartalmára észrevételeket tegyen."

20. § A Metvhr. 95. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"95. § Ha a menekültügyi hatóság a kérelmet a Tv. 51. § (2) bekezdés e) pontja alapján utasítja el, a jogerős elutasító határozat közlésével egyidejűleg a külföldi részére igazolást állít ki, melyben a harmadik ország érintett hatóságait - a harmadik ország hivatalos nyelvén - tájékoztatja a kérelem elutasításának tényéről és indokáról."

21. § A Metvhr. 117. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet - a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvénnyel együtt - a következő közösségi jogi aktusoknak történő megfelelést szolgálja:)

"j) a Tanács 2005/85/EK irányelve (2005. december 1.) a menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól 6. cikk (5) bekezdés, 8. cikk (2) bekezdés b) pont, 10. cikk (1) bekezdés a) és b) pont, 11. cikk (2) bekezdés b) pont, 12. cikk (1) és (3) bekezdés, 13. cikk (1)-(3) és (4) bekezdés, 14. cikk, 16. cikk (3) és (4) bekezdés, 17. cikk (1) bekezdés, (5) bekezdés a) pont, (6) bekezdés, 22. cikk, 27. cikk (2) bekezdés b) és c) pont, 27. cikk (3) bekezdés b) pont, 27. cikk (5) bekezdés, 29. cikk (4)-(5) és (7) bekezdés, 30. cikk (5) és (6) bekezdés, 32. cikk (3) bekezdés, 34. cikk (2) bekezdés a) és b) pont, 35. cikk (3) bekezdés c) és d) pont, 38. cikk (1) bekezdés b)-d) pont, 38. cikk (2)-(3) bekezdés."

22. § (1) A Metvhr. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Metvhr. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

23. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nytv.vhr.) 9. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A lakóhely szerint illetékes körzetközponti jegyző az Nytv. 9. § (2) bekezdés n) pontjában foglalt eset kivételével felveszi a nyilvántartásba a letelepedett jogállású polgárt."

(2) Az Nytv. vhr. 9. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A lakóhely szerint illetékes jegyző felveszi a nyilvántartásba a menekült és az oltalmazott jogállású polgárt."

24. § Az Nytv. vhr. 12. § (1) bekezdése a következő g) és h) ponttal egészül ki:

(A központi szerv elsőfokú hatósági jogkörében)

"g) az eljáró idegenrendészeti szerv értesítése alapján átvezeti a nyilvántartásban a menekült vagy oltalmazott jogállású személy utóbb megszerzett letelepedett jogállásának tényét,

h) az eljáró idegenrendészeti szerv értesítése alapján átvezeti a nyilvántartáson a bevándorolt, letelepedett, valamint a menekült vagy oltalmazott jogállású polgár külföldön bekövetkezett elhalálozásának adatait."

25. § (1) Az Nytv. vhr. 19. § (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Megszűnik a hatósági igazolványra való jogosultság, ha)

"g) a bevándorolt jogállású személy bevándorlási engedélyét visszavonták."

(2) Az Nytv. vhr. 19. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A menekültként vagy oltalmazottként és egyidejűleg letelepedettként nyilvántartott személy hatósági igazolványra jogosultsága abban az esetben szűnik meg, ha mindkét jogállását igazoló okmányát, illetve engedélyét, elismerését visszavonták."

26. § (1) Az Nytv. vhr. 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A letelepedett jogállású polgár - az Nytv. 9. § (2) bekezdés n) pontjában meghatározott eset kivételével - a letelepedett jogállását igazoló okmánya kézhezvételétől számított öt napon belül köteles a nyilvántartásba vételhez szükséges személyi- és lakcímadatait bejelenteni a lakóhelye szerint illetékes körzetközponti jegyzőnek. Az adatok nyilvántartásba vételéről a jegyző hatósági igazolványt ad ki."

(2) Az Nytv. vhr. 21. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A menekültügyi hatóság haladéktalanul értesíti a központi szervet

a) a menekült vagy az oltalmazott jogállásának jogerős megszűnéséről,

b) a menekült vagy az oltalmazott külföldön bekövetkezett elhalálozásáról."

(3) Az Nytv. vhr. 21. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Az idegenrendészeti hatóság haladéktalanul értesíti a központi szervet

a) a bevándorolt vagy a letelepedett jogállásának jogerős megszűnéséről,

b) a bevándorolt vagy a letelepedett külföldön bekövetkezett elhalálozásáról."

(4) Az Nytv. vhr. 21. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Az idegenrendészeti hatóság haladéktalanul értesíti a központi szervet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy nyilvántartásba vételéhez szükséges személyi- és lakcímadatokról."

27. § (1) Az Nytv. vhr. 19. § (6) bekezdésében a "b) és d) pontban meghatározott esetekben - a menekült és az oltalmazott tekintetében -" szövegrész helyébe a "d) pontjában meghatározott esetben" szöveg lép.

(2) Az Nytv.vhr. 21. § (1) bekezdésében a "menekült pedig" szövegrész helyébe a "menekült és oltalmazott pedig" szöveg lép.

28. § Az Nytv. vhr. a következő 51. §-sal egészül ki:

"51. § E rendelet 9. § (6) bekezdése, 12. § (1) bekezdés g) pontja, 19. § (3a) és (6) bekezdése és 21. § (2) bekezdése a 2003/109/EK tanácsi irányelv hatályának a nemzetközi védelmet élvező személyekre történő kiterjesztése tekintetében a fenti irányelv módosításáról szóló, 2011. május 11-i 2011/51/EU európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."

29. § A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szig. kr.) 9. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Ha a menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkező személy a letelepedett jogállást is megszerzi, e jogállás megszerzése miatt nem köteles új személyazonosító igazolvány kiadását kérni."

30. § A Szig. kr. 11. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A menekült vagy oltalmazott jogállás mellett letelepedett jogállással is rendelkező személy részére a személyazonosító igazolványt az (1) bekezdés szerinti érvényességi idővel kell kiállítani, kivéve ha a (2) bekezdés szerinti érvényességi idő az (1) bekezdés szerint megállapítottat meghaladja."

31. § A Szig. kr. 14. § (2) bekezdésében a "menekült az" szövegrész helyébe a "menekült és az oltalmazott az" szöveg lép.

32. § A Szig kr. a következő 52. §-sal egészül ki:

"52. § E rendelet 9. § (3a) bekezdése, 11. § (4) bekezdése és 14. § (2) bekezdése a 2003/109/EK tanácsi irányelv hatályának a nemzetközi védelmet élvező személyekre történő kiterjesztése tekintetében a fenti irányelv módosításáról szóló, 2011. május 2011/51/EU európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."

33. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel - 2012. május 20-án lép hatályba, valamint ez a rendelet 2012. szeptember 2-án hatályát veszti.

(2) 2012. szeptember 1-jén lép hatályba

a) a 12-18. §, valamint

b) a 35. § b) pontja.

34. § Ez a rendelet:

a) a menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól szóló, 2005. december 1-jei 2005/85/EK tanácsi irányelv 14. cikkének [18. §],

b) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 2009. május 25-i 2009/50/EK tanácsi irányelvnek [1. §], és

c) a 2003/109/EK tanácsi irányelv hatályának a nemzetközi védelmet élvező személyekre történő kiterjesztése tekintetében a fenti irányelv módosításáról szóló, 2011. május 11-i 2011/51/EU európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek [2-10. §, 22-31. §]

való megfelelést szolgálja.

35. § Hatályát veszti

a) a Harmvhr. 94. § (1) bekezdés b) pontja,

b) a Metvhr. 52. § (6) bekezdés d) pontja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 81/2012. (IV. 18.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT
a menekültként vagy oltalmazottként, valamint menedékesként történő elismerését kérő vagyoni és
jövedelmi helyzetéről és az abban bekövetkezett változásokról
A) Személyes adatok
A nyilatkozó
a) családi és utóneve:.......................................................................................................................................................................
b) születési helye és ideje:...............................................................................................................................................................
c) szálláshelyének címe:..................................................................................................................................................................
d) tartózkodási engedélyének száma: ..............................................................................................................................................
B) Vagyoni adatok
A nyilatkozat benyújtásának időpontjában az alábbi - Magyarországon rendelkezésemre álló - vagyontárgyakkal
rendelkezem - nem rendelkezem:
1. ingatlan (olyan ingatlan, melyben nem lakik életvitelszerűen):
nem rendelkezem - rendelkezem, forgalmi érték:
Ft
2. gépjármű:
nem rendelkezem - rendelkezem, forgalmi érték:
Ft
3. gépi meghajtású termelő- és munkaeszköz:
nem rendelkezem - rendelkezem, forgalmi érték:
Ft
4. készpénz:
nem rendelkezem - rendelkezem, összeg:
Ft
5. takarékbetét:
nem rendelkezem - rendelkezem, összeg:
Ft
6. értékpapír:
nem rendelkezem - rendelkezem, érték:
Ft
7. vagyoni értékű jog (tartós földhasználat, földhasználat, haszonélvezet, használat,
külföldiek ingatlanhasználati joga stb.): nem rendelkezem - rendelkezem, érték:
Ft
Összes vagyonom (1-7.) összege: Ft
C) Jövedelmi adatok
A nyilatkozat benyújtásának időpontjában az alábbi - Magyarországon rendelkezésemre álló - jövedelemmel
rendelkezem - nem rendelkezem:
1. munkaviszonyból származó havi nettó jövedelem:
nem rendelkezem - rendelkezem, összeg:
Ft
2. munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó havi nettó jövedelem:
nem rendelkezem - rendelkezem, összeg:
Ft
3. vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem:
nem rendelkezem - rendelkezem, összeg:
Ft
4. egyéb jövedelem:
nem rendelkezem - rendelkezem, összeg:
Ft
Összes jövedelmem (1-4.) összege: Ft
D) Változás bejelentése
A nyilatkozó köteles haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnak
(a továbbiakban: Hivatal) bejelenteni, ha
a) a saját vagy vele közös háztartásban élő házastársa és egyenes ági rokona vagyontárgyai külön-külön számított
forgalmi értéke (összege) elérte a..................Ft-ot, együttes forgalmi értéke (összege) a.................................................Ft-ot;
b) saját és vele közös háztartásban élő házastársa és egyenes ági rokona összes jövedelmének figyelembevételével számított egy főre jutó havi jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíjmindenkori legkisebb összegét (20..............-ben
a .................................................. Ft-ot).
E) Nyilatkozat
Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban foglalt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy
a) ha vagyonom értéke (összege) vagy jövedelmem havi összege meghaladja ezen Nyilatkozat D) pontjában
meghatározott értéket (összeget), részemre a befogadási feltételek biztosítását a Hivatal megszünteti, és a
jogosulatlanul igénybe vett ellátás ellenértékének megfizetésére, illetve a támogatási összeg visszafizetésére
kötelezhet;
b) a Hivatal - a befogadási feltételek biztosítása során - vagyoni és jövedelmi helyzetemről újabb nyilatkozat
benyújtására kötelezhet, amelynek 15 napon belül köteles vagyok eleget tenni;
c) a Hivatal a nyilatkozatban szereplő adatok valódiságát ellenőrizheti;
d) a vagyoni és jövedelmi helyzetemről, valamint az abban bekövetkezett változásról kitöltött Nyilatkozatban valótlan
adatok közlése vagy a nyilatkozattétel megtagadása esetén a Hivatal megvonhatja az ellátást és a támogatást.
Dátum:............................, 20............év............hónap.........nap.
…………………………………………………
a nyilatkozó (törvényes képviselője) aláírása
A nyilatkozatot átvettem:
Dátum:............................, 20............év............hónap.........nap.
…………………………………………………
a Hivatal képviselőjének aláírása
Minden menekültkénti vagy oltalmazottkénti, valamint menedékeskénti elismerését kérő külön nyilatkozatot tölt ki.
A nyilatkozatot nyomtatott betűvel kell kitölteni."

"

2. melléklet a 81/2012. (IV. 18.) Korm. rendelethez

"3. melléklet a 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT
a menekült, az oltalmazott, valamint a menedékes vagyoni és jövedelmi helyzetéről, valamint az abban
bekövetkezett változásokról
A) Személyes adatok
A nyilatkozó
a) családi és utóneve:...........................................................................................................................................................................
b) születési helye:.................................................................................................................................................................................
c) lakóhelyének/tartózkodási helyének/szálláshelyének címe:..............................................................................................................
d) személyazonosító igazolványának/személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmányának/az elismerésről
szóló jogerős határozatnak a száma:.....................................................................................................................................................

B) Vagyoni adatok
A nyilatkozat benyújtásának időpontjában az alábbi - Magyarországon rendelkezésemre álló - vagyontárgyakkal
rendelkezem - nem rendelkezem:
1. ingatlan (olyan ingatlan, melyben nem lakik életvitelszerűen):
nem rendelkezem - rendelkezem, forgalmi érték:
Ft
2. gépjármű:
nem rendelkezem - rendelkezem, forgalmi érték:
Ft
3. gépi meghajtású termelő- és munkaeszköz:
nem rendelkezem - rendelkezem, forgalmi érték:
Ft
4. készpénz:
nem rendelkezem - rendelkezem, összeg:
Ft
5. takarékbetét:
nem rendelkezem - rendelkezem, összeg:
Ft
6. értékpapír: nem rendelkezem - rendelkezem, érték:Ft
7. vagyoni értékű jog (tartós földhasználat, földhasználat, haszonélvezet, használat,
külföldiek ingatlanhasználati joga stb.):
nem rendelkezem - rendelkezem, érték:
Ft
Összes vagyonom (1-7.) összege: Ft
C) Jövedelmi adatok
A nyilatkozat benyújtásának időpontjában az alábbi - Magyarországon rendelkezésemre álló - jövedelemmel
rendelkezem - nem rendelkezem:
1. munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó havi nettó jövedelem és táppénz:
nem rendelkezem - rendelkezem, összeg:Ft
2. társas és egyéni vállalkozásból származó havi nettó jövedelem:
nem rendelkezem - rendelkezem, összeg:
Ft
3. ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítésből származó jövedelem:
nem rendelkezem - rendelkezem, összeg:
Ft
4. nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások:
nem rendelkezem - rendelkezem, összeg:
Ft
5. a gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen gyed, gyes, gyet, családi pótlék,
gyermektartásdíj, árvaellátás):
nem rendelkezem - rendelkezem, összeg:Ft
6. a Hivatal, önkormányzat, Magyar Államkincstár és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás
(munkanélküli járadék, fogyatékossági támogatás, rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő
támogatás jövedelempótló támogatások stb.):
nem rendelkezem - rendelkezem, összeg:Ft
7. megváltozott munkaképességű személyek ellátásai:
nem rendelkezem - rendelkezem, összeg:
Ft
8. föld bérbeadásából származó jövedelem:
nem rendelkezem - rendelkezem, összeg:
Ft
9. egyéb (különösen ösztöndíj, értékpapírból származó, őstermelői, kis összegű kifizetésekből származó stb.)
jövedelem:
nem rendelkezem - rendelkezem, összeg:Ft
Összes jövedelem (1-9-ig): nem rendelkezem - rendelkezem, összeg:Ft
D) Változás bejelentése
A menekült, az oltalmazott, valamint a menedékes, ha befogadó állomáson tartózkodik a Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal), egyébként pedig a lakóhelye (tartózkodási helye, szálláshelye)
szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének köteles haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül
bejelenteni, ha
a) a saját vagy vele közös háztartásban élő házastársa és egyenes ági rokona vagyontárgyai külön-külön számított
forgalmi értéke (összege) elérte a.............................Ft-ot, együttes forgalmi értéke (összege) a......................................Ft-ot;
b) a saját és vele közös háztartásban élő házastársa és egyenes ági rokona összes jövedelmének figyelembevételével
számított egy főre jutó havi jövedelme meghaladja egyedülálló személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 százalékát (20.........-ben a..................Ft-ot), családos személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (20.........-ben....................Ft-ot).
E) Nyilatkozat
Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban foglalt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy
a) ha vagyonom értéke (összege) vagy jövedelmem havi összege meghaladja ezen Nyilatkozat D) pontjában
meghatározott értéket (összeget), a részemre biztosított ellátások és támogatások folyósítását a Hivatal, illetve a
jegyző megszünteti, és a jogosulatlanul igénybe vett ellátás ellenértékének megfizetésére, illetve a támogatási összeg
visszafizetésére kötelezhet;
b) ha térítésmentes ellátásban, illetve támogatásban részesülök, a Hivatal, illetve a jegyző vagyoni és jövedelmi
helyzetemről újabb nyilatkozat benyújtására kötelezhet, amelynek 15 napon belül köteles vagyok eleget tenni;
c) a vagyoni és jövedelmi helyzetemben bekövetkezett, ezen Nyilatkozat D) pontja szerinti változás bejelentésének
elmulasztása esetén, illetve a vagyoni és jövedelmi helyzetemről szóló újabb nyilatkozat határidőben történő
benyújtásának elmulasztása esetén a Hivatal, illetve a jegyző az ellátás vagy a pénzbeli támogatás folyósítását a
nyilatkozat benyújtásáig felfüggesztheti;
d) a Hivatal és a jegyző a nyilatkozatban szereplő adatok valódiságát ellenőrizheti;
e) a vagyoni és jövedelmi helyzetemről, valamint az abban bekövetkezett változásról kitöltött Nyilatkozatban valótlan
adatok közlése vagy a nyilatkozattétel megtagadása esetén a Hivatal megvonhatja az ellátást és a támogatást;
f) ha a harminc napot meghaladó külföldi tartózkodásomat vagy más akadályoztatásomat a Hivatalnak vagy a
jegyzőnek bejelentem, a támogatás folyósítása a távollétem időtartama alatt, illetve az akadályoztatásom
megszűnéséig szünetel.
Dátum:............................, 20............év............hónap.........nap.
……………………………………………………
a nyilatkozó (törvényes képviselője) aláírása
A nyilatkozatot átvettem:
Dátum:............................, 20............év............hónap.........nap.
…………………..……………………………….
a Hivatal képviselőjének aláírása
Minden menekült, oltalmazott és menedékes külön nyilatkozatot tölt ki.
A nyilatkozatot nyomtatott betűvel kell kitölteni."

"

Tartalomjegyzék