92/2012. (VIII. 30.) VM rendelet

a cukorrépa-termelők 2012. évi nemzeti kiegészítő támogatásáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. cukorrépa-termelő: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki vagy amely a 2011/2012-es gazdasági évben termelt cukorrépáját a kvótajogosult számára - közvetlenül, integrátoron vagy termelői csoporton keresztül - értékesíti;

2. gazdasági év: az adott naptári év október 1. napjától a következő év szeptember 30. napjáig terjedő időszak;

3. integráció: minden olyan termelési konstrukció, amelyben cukorrépát az integrált termelőktől az integrátor számlával vagy felvásárlási jeggyel vásárolja meg és azt követően saját nevében értékesíti tovább a kvótajogosult számára;

4. integrátor: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, valamint az egyes termékek beszerzését, értékesítését, szolgáltatását nyújtó szövetkezet és egyéb gazdálkodó szervezet (BÉSZ), aki vagy amely a 2011/2012-es gazdasági évben saját maga termelt, vagy termékértékesítési szerződéssel cukorrépa-termelőkkel termeltetett cukorrépáját a kvótajogosult számára értékesíti;

5. integrált termelő: az a cukorrépa-termelő, aki vagy amely integráció keretében termelt cukorrépáját a kvótajogosult számára történő továbbértékesítés céljából az integrátornak átadja;

6. kvótajogosult: a természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről szóló 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet 1. § b) pontja szerinti szervezet;

7. termelői csoport: a termelői csoportokról szóló miniszteri rendelet szerint működő, államilag elismert szövetkezet vagy korlátolt felelősségű társaság, amely a tagjai által a 2011/2012-es gazdasági évben termelt cukorrépát a kvótajogosult számára értékesíti.

2. § E rendelet hatálya a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Folyó kiadások és jövedelemtámogatások jogcímcsoport előirányzat terhére a cukorrépa-termelők részére nyújtható támogatás felhasználására terjed ki.

3. § (1) E rendelet alapján a cukorrépa-termelők a 2012. évben nemzeti kiegészítő támogatásban részesülhetnek.

(2)[1] A támogatás forrása a Folyó kiadások és jövedelemtámogatások 10032000-01220191-51200002 számú, Vidékfejlesztési Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla. E jogcím finanszírozására a 2012. évben összesen 1980 millió forint használható fel. A keret túligénylése esetén a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) arányos visszaosztást alkalmaz.

(3)[2] A támogatás mértéke kvótacukor előállításához felhasznált 16%-os cukortartalomra átszámított cukorrépa-tonnánként legfeljebb 8 euró 94 centnek megfelelő forintösszeg, egy hektár cukorrépa után legfeljebb 850 euró támogatás adható. A támogatási összeg forintra történő átszámítása a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet 45. cikk (2) bekezdése szerint az Európai Központi Bank által 2011. október 1-jét megelőzően utolsóként megállapított devizaárfolyam alapján történik.

4. § (1) Támogatásra az a cukorrépa-termelő jogosult, aki teljesíti az alábbi feltételeket:

a) a 2011. évre az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások 2011. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló miniszteri rendelet szerint cukorrépa hasznosítási ágként művelt földterületre egységes területalapú támogatásra (a továbbiakban: SAPS) jogosult,

b) a 2011/2012-es gazdasági évben - akár integrátoron vagy termelői csoporton keresztül vagy egyéb jogcímen -cukorrépa termékértékesítési szerződéssel rendelkezik,

c) a b) pont szerinti szerződés alapján a 2011/2012-es gazdasági évben a kvótajogosult kvótájának megtermeléséhez cukorrépát szállított,

d) a 2011/2012-es gazdasági évre vonatkozóan - integrátoron, termelői csoporton keresztül vagy egyéb jogcímen -szállítási joggal rendelkezik, és

e) a cukorrépa-termelők cukoripari szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 167/2009. (XII. 15.) FVM rendelet alapján támogatási jogosultsággal a támogatási kérelem benyújtásakor nem rendelkezik vagy azt megelőzően sem rendelkezett.

(2) A támogatást a cukorrépa-termelő; integráció esetében - a 6. § (4)-(5) bekezdésében említett eset kivételével - az integrátor; termelői csoport esetében pedig - a 6. § (4)-(5) bekezdésében említett eset kivételével -a cukorrépa-termelőket tömörítő termelői csoport igényelheti.

(3) Amennyiben a támogatást olyan integrátor vagy termelői csoport igényli, akinek integrált termelői vagy tagjai között van olyan cukorrépa-termelő, aki nem jogosult a támogatásra, akkor a nem jogosult integrált termelő vagy tag által leszállított mennyiséget nem lehet a támogatás alapjába beszámítani.

5. § (1) A támogatási kérelmet egy példányban, 2012. szeptember 3-tól október 1-jéig az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon lehet benyújtani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyomtatvány

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) szerinti ügyfél-azonosítási és kapcsolattartási információkat,

b) az ügyfél 1. § 1., 4., 7. pontja szerinti besorolását,

c) a támogatási jogosultságra vonatkozó adatokat,

d) a támogatás igényléséhez szükséges nyilatkozatokat, és

e) az integrált termelők vagy termelői csoport tagok (6) bekezdés szerinti felsorolását tartalmazza.

(3) A támogatási kérelemhez mellékelni kell

a) a cukorrépát feldolgozó kvótajogosult által kiadott igazolást a termékértékesítési szerződés alapján a 2011/2012-es gazdasági évben leszállított, kvótacukor előállításához felhasznált 16%-os cukortartalmú cukorrépa tonnában kifejezett mennyiségéről,

b) a Cukor Terméktanács által a szerkezetátalakítást követően kiállított, állandó szállítási jogot igazoló bizonylatot, vagy a 2011/2012-es gazdasági évre kiállított, ideiglenes szállítási jogot igazoló bizonylatot (bérelt szállítási jog esetén a bérleti szerződés másolatával együtt),

c) integráció vagy termelői csoport esetében - amennyiben az igénylő nem rendelkezik önálló szállítási joggal - az integráltak, vagy a termelői csoport tagok nevére kiállított igazolást.

(4) A (3) bekezdésben felsorolt dokumentumokat a kibocsátásra illetékes kvótajogosult, illetve Cukor Terméktanács az (1) bekezdésben meghatározott beadási határidő végéig közvetlenül is eljuttathatja az MVH-hoz.

(5) A támogatási kérelem késedelmes benyújtása munkanaponként 10%-os támogatáscsökkentést von maga után abból az összegből, amelyre a cukorrépa-termelők az (1) bekezdés szerinti határidőig benyújtott támogatási kérelmek alapján jogosultak lettek volna.

(6) Ha a támogatást integrátor vagy termelői csoport igényli, a támogatási kérelemhez mellékelni kell az integrált termelők vagy a termelői csoport tagok felsorolását az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon (betétlapon), amely

a) az integrátorra vagy termelői csoportra vonatkozó, a Tv. szerinti ügyfél-azonosítási adatokat,

b) az integrált termelők vagy termelői csoport tagok felsorolását,

c) az integrált termelők vagy termelői csoport tagokra vonatkozó a Tv. szerinti ügyfél-azonosítási és kapcsolattartási információkat,

d) az integrált termelők vagy termelői csoport tagok által az adott időszakban leszállított 16%-os cukortartalmú cukorrépa mennyiségét,

e) az integrált termelők vagy termelői csoport tagok szállítási jogát igazoló bizonylat sorszámát,

f) az integrált termelők vagy termelői csoport tagok SAPS támogatásról szóló, MVH által kiadott határozat vagy végzés számát, és

g) a teljességi nyilatkozatot

tartalmazza.

6. § (1) Az MVH a kérelmeket legkésőbb 2012. november 30-ig elbírálja, a támogatás kifizetéséről a támogatási jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül intézkedik.

(2) Az 5. § (5) bekezdése szerinti esetben az integrátor vagy a termelői csoport köteles a támogatást a jogosult cukorrépa-termelők részére a kifizetést követő tizenöt napon belül továbbítani. A támogatás továbbításánál az elosztás arányai tekintetében a támogatás mértékére és kiszámítási módjára vonatkozó szabályok irányadóak.

(3) Az integrátor vagy a termelői csoport köteles a támogatási összegek átutalását követő harminc napon belül az MVH felé benyújtani az egyes integrált termelőkre vagy tagokra vonatkozó támogatási összeg részletes kiszámítását, valamint az átutalás tényét bizonyító dokumentumokat, adott esetben a (7) bekezdésben rögzített megállapodást. A dokumentumokat az MVH közleményében meghatározott módon, faxon vagy elektronikus úton (email-en) is be lehet nyújtani.

(4) Ha a támogatás a (2) bekezdésekben foglaltak szerint nem kerül továbbításra határidőn belül, úgy a nem továbbított támogatási összeg vonatkozásában az MVH intézkedésben való jogosulatlan részvételt állapít meg. Ebben az esetben az MVH hivatalból állapítja meg és folyósítja az integrált termelőnek vagy a termelői csoport tagoknak közvetlenül járó támogatási összeget.

(5) Ha a támogatási kérelem az integrátornak vagy a termelői csoportnak felróható okból kerül elutasításra, vagy az e szervezetek vagy személyek által késedelmesen benyújtott kérelem miatt az 5. § (5) bekezdésében foglaltak szerint a támogatás csökkentésre kerülne, az MVH 15 napos határidő tűzésével felhívja az érintett integrált termelőket vagy termelői csoport tagokat - az e rendeletben foglalt feltételeknek történő megfelelésük esetén - a támogatási kérelem általuk történő benyújtására. Ebben az esetben az 5. § (5) bekezdésében meghatározott csökkentést az MVH által tűzött határidő leteltétől kell alkalmazni.

(6) Ha az integrátor vagy a termelői csoport elmulasztja a támogatási kérelem benyújtását, vagy bármi okból nem tud támogatási kérelmet benyújtani, az integrált termelők vagy termelői csoport tagok az 5. § (1) bekezdésében megjelölt benyújtási határidőt követő 15 napon belül közvetlenül is benyújthatják a kérelmüket az MVH-hoz. Ebben az esetben az 5. § (5) bekezdésében meghatározott csökkentést az MVH által tűzött határidő leteltétől kell alkalmazni.

(7) Integráció vagy termelői csoport esetén a felek megállapodást köthetnek arról, hogy a támogatást egy összegben továbbítják annak a szervezetnek, amelytől a támogatásuk várható összegét előzetesen megkapták (előfinanszírozó szervezet). Ezen megállapodás feltétele, hogy a támogatást az átvett cukorrépa árában már érvényesítette az integrátor vagy a termelői csoport. Ebben az esetben az aláírt megállapodást és az előfinanszírozó szervezet részére történő átutalás tényét igazoló iratot kell a (3) bekezdésben előírt módon benyújtani.

7. § (1) Az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőknek nyújtott elkülönített cukortámogatásról szóló 48/2006. (VI. 22.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A támogatási kérelmet a benyújtás évében hatályban lévő Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló miniszteri rendelet szerinti egységes kérelem keretében, az arra vonatkozó szabályoknak megfelelően kell benyújtani."

(2) A R. 5. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha a támogatást integrátor, termelői szervezet (a továbbiakban: TÉSZ), vagy BÉSZ igényli, akkor a támogatási kérelemhez mellékelni kell az integrált termelőknek, a TÉSZ vagy a BÉSZ tagjainak listáját, kivéve, ha az integrált termelők, a TÉSZ vagy a BÉSZ tagok írásban nyilatkoztak arról, hogy lemondanak az elkülönített cukortámogatás teljes összegéről az integrátor, a TÉSZ vagy a BÉSZ javára. A lemondás esetében a támogatási kérelemhez mellékelni kell a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt lemondó nyilatkozatot. Visszamenőleges hatályú lemondó nyilatkozatot a döntés meghozatalánál nem lehet figyelembe venni. A lemondó nyilatkozatnak kötelezően tartalmaznia kell a következő tartalmi elemeket:

a) az integrátor, TÉSZ, BÉSZ, valamint az integrált termelő, illetve a TÉSZ és BÉSZ tagok azonosításához szükséges adatok (név, cím, regisztrációs szám);

b) a kifejezett lemondás az elkülönített cukortámogatás teljes összegéről;

c) a lemondás időtartama, amely kiterjedhet a tárgyévre, vagy külön kikötés esetén visszavonásig érvényes;

d) a felek aláírása.

(6) Az (5) bekezdés szerinti esetben a támogatás jogosultságára meghatározott feltételeket az integrátorra, a TÉSZ-re, illetve a BÉSZ-re vonatkozóan kell alkalmazni. Ebben az esetben az integrált termelőknek, illetve a TÉSZ és a BÉSZ tagoknak a 2. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek nem kell megfelelniük, azonban rendelkezniük kell a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28. § (7) bekezdése szerinti MVH regisztrációs számmal. Az integrátor, a TÉSZ, vagy a BÉSZ köteles a támogatást a regisztrációs számmal rendelkező integrált termelők, a TÉSZ, vagy a BÉSZ tagok részére a kifizetést követő 15 napon belül továbbítani. A támogatás továbbításánál az elosztás arányai tekintetében a támogatás mértékére és kiszámítási módjára vonatkozó szabályok irányadóak. Az integrátor, a TÉSZ, vagy a BÉSZ a referencia időszakban meghatározott szállítási joga, a termeltetési szerződés, valamint az integrált termelő, a TÉSZ, vagy a BÉSZ tag által leszállított cukorrépa mennyisége alapján az egyes termelőre kiszámított ellenértéket köteles továbbítani, oly módon, hogy az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott képletben az "a" és "b" értékek helyére az integrált termelő, a TÉSZ, vagy a BÉSZ tag által leszállított mennyiséggel megegyező mértékű szállítási jogot kell behelyettesíteni. Amennyiben az integrált termelők által tárgyévben megtermelt cukorrépa mennyiség összértéke nagyobb, mint a tárgyévi cukorrépa szállítási jog összértéke, azaz Ʃ "c" > Ʃ "a" vagy Ʃ "d" > Ʃ "b", akkor arányos visszaosztást kell alkalmazni."

(3) Az R. 5. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) Az (1)-(5) bekezdésben felsorolt dokumentumokat nem kell a kérelemhez mellékelni, ha azok a támogatás korábbi években történt igénylése miatt az MVH rendelkezésére állnak."

(4) Az R. 1. számú mellékletében az "az összes igényelt mennyiség" szövegrész helyébe az "a benyújtott támogatási kérelmekben szereplő összes igényelt mennyiség" szöveg lép.

8. § Ez a rendelet

a) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet 7. szakasza,

b) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről ("az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet") szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet 182. cikk (3) bekezdése, és

c) a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a cukorrépa-termelők 2011. évi nemzeti kiegészítő támogatásáról szóló 40/2011. (V. 26.) VM rendelet.

(3)[3] E rendeletnek a tej- és tejtermék-ágazatban működő termelői szervezetek és társulásaik nemzeti szabályozásáról szóló 124/2012. (XII. 6.) VM rendelet (a továbbiakban: módosító rendelet) 13. §-ával módosított 3. § (2) és (3) bekezdését a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 124/2012. (XII. 6.) VM rendelet 13. § (1) bekezdése a) pontja. Hatályos 2012.12.07.

[2] Módosította a 124/2012. (XII. 6.) VM rendelet 13. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2012.12.07.

[3] Beiktatta a 124/2012. (XII. 6.) VM rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.12.07.