48/2006. (VI. 22.) FVM rendelet

az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőknek nyújtott elkülönített cukortámogatásról

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 45. §-a (2) bekezdésének b)-d) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

E rendelet alkalmazásában:

a)[1] cukorrépa szállítási jog: a természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről szóló 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § c) pontjában szereplő jog;

b)[2] kvótajogosult: az R. 1. § b) pontjában szereplő szervezet;

c)[3] integrátor: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) a referencia-időszakban saját maga termelt, illetve termeltetési szerződéssel cukorrépa-termelőkkel termeltetett cukorrépáját a kvótajogosult gazdálkodó szervezet számára értékesítette;

d) referencia időszak: 2004/2005-ös és 2005/2006-os gazdasági évek.

e)[4] termelői szervezet: a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről ("az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet") szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet 122. cikk a) pont (iii) alpontjában meghatározott, valamint a 122. cikk b) és c) pontjában foglaltak szerint létrejött, és 125b. cikkében meghatározott feltételekkel elismert szervezet, figyelemmel a 203a. cikk (2) bekezdésében foglaltakra;

f)[5] egyes termékek beszerzését, értékesítést, szolgáltatást nyújtó szövetkezés és egyéb gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: BÉSZ): a szövetkezetekről szóló külön jogszabály alapján alakult vagy átalakult, mezőgazdasági termeléshez szükséges szolgáltatások nyújtását végző szervezet.

g)[6] termelői csoport: a termelői csoportokról szóló miniszteri rendelet szerint működő, államilag elismert szövetkezet vagy korlátolt felelősségű társaság.

h)[7] gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet.

2. §

(1) A támogatásra azok a mezőgazdasági termelők jogosultak, akik:

a) a tárgyévben a külön jogszabály szerinti egységes területalapú támogatásra (a továbbiakban: SAPS) jogosultak;

b) a referencia időszakban - kivéve a (2) bekezdésben foglaltak szerinti esetet - répaszállítási jogosultsággal vagy Szlovénia cukorkvótája alapján szerződéssel rendelkeztek;

c) a cukorrépa szállítási joggal kapcsolatos kötelezettségeiket teljesítették.

(1a)[8] Támogatást igényelhet az a mezőgazdasági termelő is, valamint a támogatás annak a mezőgazdasági termelőnek is kifizetésre kerülhet aki, vagy amely felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési eljárás alatt áll, feltéve, hogy a rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.

(2)[9] Ha a cukorrépa szállítási jogosult jogutód nélkül szűnik meg, a támogatást a cukorrépa szállítási jog új tulajdonosa akkor igényelheti, ha a kérelem beadás időszakának kezdő időpontjáig a szállítási jog már átírásra került. Ha a cukorrépa szállítási jogosult úgy szűnik meg jogutód nélkül, hogy nem rendelkezik a cukorrépa szállítási jogáról, akkor az R. 3. § (6) bekezdése szerint kell eljárni. A támogatást ebben az esetben is a szállítási jog új jogosultja igényelheti. A támogatás mértékének kiszámításakor a fenti esetekben a szállítási jog régi tulajdonosa által megtermelt és a referencia időszakban a kvótajogosultnak leszállított cukorrépa mennyiségét is figyelembe kell venni.

(3)[10] A támogatási kérelmet a benyújtás évében hatályban lévő Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló miniszteri rendelet szerinti egységes kérelem keretében, az arra vonatkozó szabályoknak megfelelően kell benyújtani.

3. §

A támogatás mértékét, illetve annak kiszámítási módját e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

4. §

(1)[11]

(2)[12] A 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendelet 70-72. cikkét a SAPS, valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) tárgyévi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló jogszabály rendelkezéseinek megfelelően lefolytatott adminisztratív és fizikai ellenőrzések megállapításai alapján kell alkalmazni.

5. §

(1) A támogatás igényléséhez az alábbi igazolásokat kell mellékelni:

a) a Cukor Terméktanács által kiadott igazolást a pályázó 2004. július 1-jén, valamint 2005. július 1-jén meglévő (16%-os) szállítási jogának (tonna) mértékéről (amit egységesen 140 kg/t kihozatallal kell számítani);

b) a cukorrépát feldolgozó kvótajogosult gazdálkodó szervezet által kiadott igazolást a termeltetési szerződés alapján leszállított "A" és "B" (16%-os) cukorrépa mennyiségről (tonna) a 2004/2005, illetve 2005/2006 gazdasági évben (a feldolgozók igazolásaikat egységesen - amennyiben ez szükséges - 140 kg-os cukorkihozatalra korrigálva adják ki);

c) a Cukorrépa Termesztők illetékes Térségi Szövetségének igazolását arról, hogy a pályázó a szállítási joggal kapcsolatos kötelezettségeit teljesítette;

d)[13] egyéb, a jogosultságot igazoló irat, amely lehet hagyatékátadó végzés, vagy jogutód nélküli megszűnést igazoló cégbírósági végzés.

(2) A Termelői Csoportok tagjai esetében a termelői csoport által átadott összes mennyiséget a feldolgozók, a tagok által a csoporton keresztül átadott részmennyiségeket pedig a Termelői Csoport együttesen igazolják.

(3) A szlovén kvóta alapján termelőknek a támogatás igényléséhez nem kell csatolniuk az (1) bekezdés a) és c) pontjai szerinti igazolásokat, hanem a 2. § b) pontjában meghatározott szerződés másolatát.

(4) A 2. § (2) bekezdés szerinti esetben a Cukor Terméktanács az (1) bekezdés a) pontja szerinti igazolást a cukorrépa szállítási jog módosított mértékével állítja ki.

(5)[14] Ha a támogatást integrátor, termelői szervezet (a továbbiakban: TÉSZ), vagy BÉSZ igényli, akkor a támogatási kérelemhez mellékelni kell az integrált termelőknek, a TÉSZ vagy a BÉSZ tagjainak listáját, kivéve, ha az integrált termelők, a TÉSZ vagy a BÉSZ tagok írásban nyilatkoztak arról, hogy lemondanak az elkülönített cukortámogatás teljes összegéről az integrátor, a TÉSZ vagy a BÉSZ javára. A lemondás esetében a támogatási kérelemhez mellékelni kell a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt lemondó nyilatkozatot. Visszamenőleges hatályú lemondó nyilatkozatot a döntés meghozatalánál nem lehet figyelembe venni. A lemondó nyilatkozatnak kötelezően tartalmaznia kell a következő tartalmi elemeket:

a) az integrátor, TÉSZ, BÉSZ, valamint az integrált termelő, illetve a TÉSZ és BÉSZ tagok azonosításához szükséges adatok (név, cím, regisztrációs szám);

b) a kifejezett lemondás az elkülönített cukortámogatás teljes összegéről;

c) a lemondás időtartama, amely kiterjedhet a tárgyévre, vagy külön kikötés esetén visszavonásig érvényes;

d) a felek aláírása.

(6)[15] Az (5) bekezdés szerinti esetben a támogatás jogosultságára meghatározott feltételeket az integrátorra, a TÉSZ-re, illetve a BÉSZ-re vonatkozóan kell alkalmazni. Ebben az esetben az integrált termelőknek, illetve a TÉSZ és a BÉSZ tagoknak a 2. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek nem kell megfelelniük, azonban rendelkezniük kell a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28. § (7) bekezdése szerinti MVH regisztrációs számmal. Az integrátor, a TÉSZ, vagy a BÉSZ köteles a támogatást a regisztrációs számmal rendelkező integrált termelők, a TÉSZ, vagy a BÉSZ tagok részére a kifizetést követő 15 napon belül továbbítani. A támogatás továbbításánál az elosztás arányai tekintetében a támogatás mértékére és kiszámítási módjára vonatkozó szabályok irányadóak. Az integrátor, a TÉSZ, vagy a BÉSZ a referencia időszakban meghatározott szállítási joga, a termeltetési szerződés, valamint az integrált termelő, a TÉSZ, vagy a BÉSZ tag által leszállított cukorrépa mennyisége alapján az egyes termelőre kiszámított ellenértéket köteles továbbítani, oly módon, hogy az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott képletben az "a" és "b" értékek helyére az integrált termelő, a TÉSZ, vagy a BÉSZ tag által leszállított mennyiséggel megegyező mértékű szállítási jogot kell behelyettesíteni. Amennyiben az integrált termelők által tárgyévben megtermelt cukorrépa mennyiség összértéke nagyobb, mint a tárgyévi cukorrépa szállítási jog összértéke, azaz Ʃ "c" > Ʃ "a" vagy Ʃ "d" > Ʃ "b", akkor arányos visszaosztást kell alkalmazni.

(7)[16] Az integrátor, a TÉSZ, vagy a BÉSZ köteles a támogatási összegek utalását követő negyven napon belül az MVH felé benyújtani az egyes integrált termelőkre vonatkozó támogatási összeg részletes kiszámítását, valamint az átutalás tényét bizonyító dokumentumokat. Amennyiben a támogatás nem kerül továbbításra a (6) bekezdés szerinti határidőn belül, úgy az az integrátor, a TÉSZ, vagy a BÉSZ részéről jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, amit az MVH visszakövetel. Ebben az esetben az MVH hivatalból megállapítja és a visszakövetelt támogatási összegből folyósítja közvetlenül az integrált termelőnek, a TÉSZ, vagy a BÉSZ tagjainak járó támogatási összeget.

(8)[17] Az integrátor, a TÉSZ, a BÉSZ - a Cukor Terméktanács írásos engedélyével - az (1) bekezdés a) pontja szerinti szállítási joga és az (1) bekezdés b) pontja szerinti leszállított mennyiség figyelembevételével dönthet úgy, hogy az (1) bekezdés a) pontja szerinti integrált termelőinek, illetve tagjainak a támogatás közvetlen igénylésének jogosultságát átengedi.

(9)[18] A (8) bekezdés szerinti esetben

a) a szállítási jog

aa) egyes integrált termelőre eső mértékét az integrátor,

ab) a TÉSZ egyes tagjára eső mértékét a TÉSZ,

ac) a BÉSZ egyes tagjára eső mértékét a BÉSZ igazolja;

b) az integrátor, a TÉSZ, illetve a BÉSZ által átadott összes mennyiségről a feldolgozók, az összes mennyiséghez az integrált termelők, illetve a tagok által teljesített hozzájárulásról pedig az integrátor, TÉSZ, BÉSZ állítja ki az igazolást.

(10)[19] Az (1)-(5) bekezdésben felsorolt dokumentumokat nem kell a kérelemhez mellékelni, ha azok a támogatás korábbi években történt igénylése miatt az MVH rendelkezésére állnak.

6. §[20]

7. §

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2)[21]

(3)[22]

(4) E rendelet a következő közösségi jogszabályok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

- a Tanács 319/2006/EK rendelete (2006. február 20.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK rendelet módosításáról;

- a Bizottság 660/2006/EK rendelete (2006. április 27.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket, továbbá a pihentetett terület alapanyag-termelésre való használatát illetően ugyanezen rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 1973/2004/EK rendelet módosításáról;

- a Bizottság 659/2006/EK rendelete (2006. április 27.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott

támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 796/2004/EK rendelet módosításáról.

8. §[23]

E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 93/2011. (X. 12.) VM rendelet (a továbbiakban: módosító rendelet) 4. §-ával módosított 5. § (5)-(7) bekezdését a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben - az integrátorok (TÉSZ, BÉSZ) által még nem továbbított támogatásokra - is alkalmazni kell.

9. §[24]

E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú rendeletek, valamint az agrárkár-enyhítési eljárási rendelet módosításáról szóló 97/2013. (X. 22.) VM rendelettel [a továbbiakban: 97/2013. (X. 22.) VM rendelet] megállapított 2. § (1a) bekezdését a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 48/2006. (VI. 22.) FVM rendelethez

A támogatás mértéke és kiszámítási módja

x = a támogatás mértéke

a = a pályázó szállítási jogának mértéke 2004. július 1-jén (tonna) /Szlovéniába termelőknél a 2004/2005. évi szerződött mennyiség (tonna)

b = a pályázó szállítási jogának mértéke 2005. július 1-jén (tonna) /Szlovéniába termelőknél a 2005/2006. évi szerződött mennyiség (tonna)

c = a termeltetési szerződés alapján leszállított "A" és "B" cukorrépa mennyisége a 2004/2005 gazdasági évben (tonna)

d = a termeltetési szerződés alapján leszállított "A" és "B" cukorrépa mennyisége a 2005/2006 gazdasági évben (tonna)

e = a benyújtott támogatási kérelmekben szereplő összes igényelt mennyiség (tonna)[25]

f = az egy évben kiosztható támogatás összértéke

x = (a+b+c+d) /4/e * f

2. számú melléklet a 48/2006. (VI. 22.) FVM rendelethez[26]

3. számú melléklet a 48/2006. (VI. 22.) FVM rendelethez[27]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 93/2011. (X. 12.) VM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.10.13.

[2] Megállapította a 93/2011. (X. 12.) VM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.10.13.

[3] Módosította a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 36. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.03.15.

[4] Megállapította a 93/2011. (X. 12.) VM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.10.13.

[5] Beiktatta a 60/2007. (VII. 11.) FVM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.07.16.

[6] Beiktatta a 93/2011. (X. 12.) VM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.10.13.

[7] Beiktatta a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 36. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.03.15.

[8] Beiktatta a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet 1. § - a. Hatályos 2013.10.23.

[9] Megállapította a 93/2011. (X. 12.) VM rendelet 2. §-a. Hatályos 2011.10.13.

[10] Beiktatta a 92/2012. (VIII. 30.) VM rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.08.31.

[11] Hatályon kívül helyezte a 36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet 21. § h) pontja. Hatálytalan 2009.04.06.

[12] Megállapította a 93/2011. (X. 12.) VM rendelet 3. §-a. Hatályos 2011.10.13.

[13] Megállapította a 19/2010. (III. 11.) FVM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.03.14.

[14] Megállapította a 92/2012. (VIII. 30.) VM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.08.31.

[15] Megállapította a 92/2012. (VIII. 30.) VM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.08.31.

[16] Megállapította a 93/2011. (X. 12.) VM rendelet 4. §-a. Hatályos 2011.10.13.

[17] Beiktatta a 60/2007. (VII. 11.) FVM rendelet 3. §-a. Hatályos 2007.07.16.

[18] Beiktatta a 60/2007. (VII. 11.) FVM rendelet 3. §-a. Hatályos 2007.07.16.

[19] Beiktatta a 92/2012. (VIII. 30.) VM rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.08.31.

[20] Hatályon kívül helyezte a 60/2007. (VII. 11.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.07.16.

[21] Hatályon kívül helyezte a 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2007.11.03.

[22] Hatályon kívül helyezte a 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2007.11.03.

[23] Beiktatta a 93/2011. (X. 12.) VM rendelet 5. §-a. Hatályos 2011.10.13.

[24] Beiktatta a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet 2. § - a. Hatályos 2013.10.23.

[25] Módosította a 92/2012. (VIII. 30.) VM rendelet 7. § (4) bekezdése. Hatályos 2012.08.31.

[26] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 88. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[27] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 88. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék