Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

48/2006. (VI. 22.) FVM rendelet

az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőknek nyújtott elkülönített cukortámogatásról

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 45. §-a (2) bekezdésének b)-d) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

E rendelet alkalmazásában:

a)[1] cukorrépa szállítási jog: a természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről szóló 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § c) pontjában szereplő jog;

b)[2] kvótajogosult: az R. 1. § b) pontjában szereplő szervezet;

c)[3] integrátor: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) a referencia-időszakban saját maga termelt, illetve termeltetési szerződéssel cukorrépa-termelőkkel termeltetett cukorrépáját a kvótajogosult gazdálkodó szervezet számára értékesítette;

d) referencia időszak: 2004/2005-ös és 2005/2006-os gazdasági évek.

e)[4] termelői szervezet: a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről ("az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet") szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet 122. cikk a) pont (iii) alpontjában meghatározott, valamint a 122. cikk b) és c) pontjában foglaltak szerint létrejött, és 125b. cikkében meghatározott feltételekkel elismert szervezet, figyelemmel a 203a. cikk (2) bekezdésében foglaltakra;

f)[5] egyes termékek beszerzését, értékesítést, szolgáltatást nyújtó szövetkezés és egyéb gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: BÉSZ): a szövetkezetekről szóló külön jogszabály alapján alakult vagy átalakult, mezőgazdasági termeléshez szükséges szolgáltatások nyújtását végző szervezet.

g)[6] termelői csoport: a termelői csoportokról szóló miniszteri rendelet szerint működő, államilag elismert szövetkezet vagy korlátolt felelősségű társaság.

h)[7] gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet.

2. §

(1) A támogatásra azok a mezőgazdasági termelők jogosultak, akik:

a) a tárgyévben a külön jogszabály szerinti egységes területalapú támogatásra (a továbbiakban: SAPS) jogosultak;

b) a referencia időszakban - kivéve a (2) bekezdésben foglaltak szerinti esetet - répaszállítási jogosultsággal vagy Szlovénia cukorkvótája alapján szerződéssel rendelkeztek;

c) a cukorrépa szállítási joggal kapcsolatos kötelezettségeiket teljesítették.

(1a)[8] Támogatást igényelhet az a mezőgazdasági termelő is, valamint a támogatás annak a mezőgazdasági termelőnek is kifizetésre kerülhet aki, vagy amely felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési eljárás alatt áll, feltéve, hogy a rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.

(2)[9] Ha a cukorrépa szállítási jogosult jogutód nélkül szűnik meg, a támogatást a cukorrépa szállítási jog új tulajdonosa akkor igényelheti, ha a kérelem beadás időszakának kezdő időpontjáig a szállítási jog már átírásra került. Ha a cukorrépa szállítási jogosult úgy szűnik meg jogutód nélkül, hogy nem rendelkezik a cukorrépa szállítási jogáról, akkor az R. 3. § (6) bekezdése szerint kell eljárni. A támogatást ebben az esetben is a szállítási jog új jogosultja igényelheti. A támogatás mértékének kiszámításakor a fenti esetekben a szállítási jog régi tulajdonosa által megtermelt és a referencia időszakban a kvótajogosultnak leszállított cukorrépa mennyiségét is figyelembe kell venni.

(3)[10] A támogatási kérelmet a benyújtás évében hatályban lévő Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló miniszteri rendelet szerinti egységes kérelem keretében, az arra vonatkozó szabályoknak megfelelően kell benyújtani.

3. §

A támogatás mértékét, illetve annak kiszámítási módját e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

4. §

(1)[11]

(2)[12] A 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendelet 70-72. cikkét a SAPS, valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) tárgyévi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló jogszabály rendelkezéseinek megfelelően lefolytatott adminisztratív és fizikai ellenőrzések megállapításai alapján kell alkalmazni.

5. §

(1) A támogatás igényléséhez az alábbi igazolásokat kell mellékelni:

a) a Cukor Terméktanács által kiadott igazolást a pályázó 2004. július 1-jén, valamint 2005. július 1-jén meglévő (16%-os) szállítási jogának (tonna) mértékéről (amit egységesen 140 kg/t kihozatallal kell számítani);

b) a cukorrépát feldolgozó kvótajogosult gazdálkodó szervezet által kiadott igazolást a termeltetési szerződés alapján leszállított "A" és "B" (16%-os) cukorrépa mennyiségről (tonna) a 2004/2005, illetve 2005/2006 gazdasági évben (a feldolgozók igazolásaikat egységesen - amennyiben ez szükséges - 140 kg-os cukorkihozatalra korrigálva adják ki);

c) a Cukorrépa Termesztők illetékes Térségi Szövetségének igazolását arról, hogy a pályázó a szállítási joggal kapcsolatos kötelezettségeit teljesítette;

d)[13] egyéb, a jogosultságot igazoló irat, amely lehet hagyatékátadó végzés, vagy jogutód nélküli megszűnést igazoló cégbírósági végzés.

(2) A Termelői Csoportok tagjai esetében a termelői csoport által átadott összes mennyiséget a feldolgozók, a tagok által a csoporton keresztül átadott részmennyiségeket pedig a Termelői Csoport együttesen igazolják.

(3) A szlovén kvóta alapján termelőknek a támogatás igényléséhez nem kell csatolniuk az (1) bekezdés a) és c) pontjai szerinti igazolásokat, hanem a 2. § b) pontjában meghatározott szerződés másolatát.

(4) A 2. § (2) bekezdés szerinti esetben a Cukor Terméktanács az (1) bekezdés a) pontja szerinti igazolást a cukorrépa szállítási jog módosított mértékével állítja ki.

(5)[14] Ha a támogatást integrátor, termelői szervezet (a továbbiakban: TÉSZ), vagy BÉSZ igényli, akkor a támogatási kérelemhez mellékelni kell az integrált termelőknek, a TÉSZ vagy a BÉSZ tagjainak listáját, kivéve, ha az integrált termelők, a TÉSZ vagy a BÉSZ tagok írásban nyilatkoztak arról, hogy lemondanak az elkülönített cukortámogatás teljes összegéről az integrátor, a TÉSZ vagy a BÉSZ javára. A lemondás esetében a támogatási kérelemhez mellékelni kell a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt lemondó nyilatkozatot. Visszamenőleges hatályú lemondó nyilatkozatot a döntés meghozatalánál nem lehet figyelembe venni. A lemondó nyilatkozatnak kötelezően tartalmaznia kell a következő tartalmi elemeket:

a) az integrátor, TÉSZ, BÉSZ, valamint az integrált termelő, illetve a TÉSZ és BÉSZ tagok azonosításához szükséges adatok (név, cím, regisztrációs szám);

b) a kifejezett lemondás az elkülönített cukortámogatás teljes összegéről;

c) a lemondás időtartama, amely kiterjedhet a tárgyévre, vagy külön kikötés esetén visszavonásig érvényes;

d) a felek aláírása.

(6)[15] Az (5) bekezdés szerinti esetben a támogatás jogosultságára meghatározott feltételeket az integrátorra, a TÉSZ-re, illetve a BÉSZ-re vonatkozóan kell alkalmazni. Ebben az esetben az integrált termelőknek, illetve a TÉSZ és a BÉSZ tagoknak a 2. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek nem kell megfelelniük, azonban rendelkezniük kell a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28. § (7) bekezdése szerinti MVH regisztrációs számmal. Az integrátor, a TÉSZ, vagy a BÉSZ köteles a támogatást a regisztrációs számmal rendelkező integrált termelők, a TÉSZ, vagy a BÉSZ tagok részére a kifizetést követő 15 napon belül továbbítani. A támogatás továbbításánál az elosztás arányai tekintetében a támogatás mértékére és kiszámítási módjára vonatkozó szabályok irányadóak. Az integrátor, a TÉSZ, vagy a BÉSZ a referencia időszakban meghatározott szállítási joga, a termeltetési szerződés, valamint az integrált termelő, a TÉSZ, vagy a BÉSZ tag által leszállított cukorrépa mennyisége alapján az egyes termelőre kiszámított ellenértéket köteles továbbítani, oly módon, hogy az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott képletben az "a" és "b" értékek helyére az integrált termelő, a TÉSZ, vagy a BÉSZ tag által leszállított mennyiséggel megegyező mértékű szállítási jogot kell behelyettesíteni. Amennyiben az integrált termelők által tárgyévben megtermelt cukorrépa mennyiség összértéke nagyobb, mint a tárgyévi cukorrépa szállítási jog összértéke, azaz Ʃ "c" > Ʃ "a" vagy Ʃ "d" > Ʃ "b", akkor arányos visszaosztást kell alkalmazni.

(7)[16] Az integrátor, a TÉSZ, vagy a BÉSZ köteles a támogatási összegek utalását követő negyven napon belül az MVH felé benyújtani az egyes integrált termelőkre vonatkozó támogatási összeg részletes kiszámítását, valamint az átutalás tényét bizonyító dokumentumokat. Amennyiben a támogatás nem kerül továbbításra a (6) bekezdés szerinti határidőn belül, úgy az az integrátor, a TÉSZ, vagy a BÉSZ részéről jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, amit az MVH visszakövetel. Ebben az esetben az MVH hivatalból megállapítja és a visszakövetelt támogatási összegből folyósítja közvetlenül az integrált termelőnek, a TÉSZ, vagy a BÉSZ tagjainak járó támogatási összeget.

(8)[17] Az integrátor, a TÉSZ, a BÉSZ - a Cukor Terméktanács írásos engedélyével - az (1) bekezdés a) pontja szerinti szállítási joga és az (1) bekezdés b) pontja szerinti leszállított mennyiség figyelembevételével dönthet úgy, hogy az (1) bekezdés a) pontja szerinti integrált termelőinek, illetve tagjainak a támogatás közvetlen igénylésének jogosultságát átengedi.

(9)[18] A (8) bekezdés szerinti esetben

a) a szállítási jog

aa) egyes integrált termelőre eső mértékét az integrátor,

ab) a TÉSZ egyes tagjára eső mértékét a TÉSZ,

ac) a BÉSZ egyes tagjára eső mértékét a BÉSZ igazolja;

b) az integrátor, a TÉSZ, illetve a BÉSZ által átadott összes mennyiségről a feldolgozók, az összes mennyiséghez az integrált termelők, illetve a tagok által teljesített hozzájárulásról pedig az integrátor, TÉSZ, BÉSZ állítja ki az igazolást.

(10)[19] Az (1)-(5) bekezdésben felsorolt dokumentumokat nem kell a kérelemhez mellékelni, ha azok a támogatás korábbi években történt igénylése miatt az MVH rendelkezésére állnak.

6. §[20]

7. §

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2)[21]

(3)[22]

(4) E rendelet a következő közösségi jogszabályok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

- a Tanács 319/2006/EK rendelete (2006. február 20.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK rendelet módosításáról;

- a Bizottság 660/2006/EK rendelete (2006. április 27.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket, továbbá a pihentetett terület alapanyag-termelésre való használatát illetően ugyanezen rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 1973/2004/EK rendelet módosításáról;

- a Bizottság 659/2006/EK rendelete (2006. április 27.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott

támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 796/2004/EK rendelet módosításáról.

8. §[23]

E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 93/2011. (X. 12.) VM rendelet (a továbbiakban: módosító rendelet) 4. §-ával módosított 5. § (5)-(7) bekezdését a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben - az integrátorok (TÉSZ, BÉSZ) által még nem továbbított támogatásokra - is alkalmazni kell.

9. §[24]

E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú rendeletek, valamint az agrárkár-enyhítési eljárási rendelet módosításáról szóló 97/2013. (X. 22.) VM rendelettel [a továbbiakban: 97/2013. (X. 22.) VM rendelet] megállapított 2. § (1a) bekezdését a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 48/2006. (VI. 22.) FVM rendelethez

A támogatás mértéke és kiszámítási módja

x = a támogatás mértéke

a = a pályázó szállítási jogának mértéke 2004. július 1-jén (tonna) /Szlovéniába termelőknél a 2004/2005. évi szerződött mennyiség (tonna)

b = a pályázó szállítási jogának mértéke 2005. július 1-jén (tonna) /Szlovéniába termelőknél a 2005/2006. évi szerződött mennyiség (tonna)

c = a termeltetési szerződés alapján leszállított "A" és "B" cukorrépa mennyisége a 2004/2005 gazdasági évben (tonna)

d = a termeltetési szerződés alapján leszállított "A" és "B" cukorrépa mennyisége a 2005/2006 gazdasági évben (tonna)

e = a benyújtott támogatási kérelmekben szereplő összes igényelt mennyiség (tonna)[25]

f = az egy évben kiosztható támogatás összértéke

x = (a+b+c+d) /4/e * f

2. számú melléklet a 48/2006. (VI. 22.) FVM rendelethez[26]

3. számú melléklet a 48/2006. (VI. 22.) FVM rendelethez[27]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 93/2011. (X. 12.) VM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.10.13.

[2] Megállapította a 93/2011. (X. 12.) VM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.10.13.

[3] Módosította a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 36. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.03.15.

[4] Megállapította a 93/2011. (X. 12.) VM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.10.13.

[5] Beiktatta a 60/2007. (VII. 11.) FVM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.07.16.

[6] Beiktatta a 93/2011. (X. 12.) VM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.10.13.

[7] Beiktatta a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 36. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.03.15.

[8] Beiktatta a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet 1. § - a. Hatályos 2013.10.23.

[9] Megállapította a 93/2011. (X. 12.) VM rendelet 2. §-a. Hatályos 2011.10.13.

[10] Beiktatta a 92/2012. (VIII. 30.) VM rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.08.31.

[11] Hatályon kívül helyezte a 36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet 21. § h) pontja. Hatálytalan 2009.04.06.

[12] Megállapította a 93/2011. (X. 12.) VM rendelet 3. §-a. Hatályos 2011.10.13.

[13] Megállapította a 19/2010. (III. 11.) FVM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.03.14.

[14] Megállapította a 92/2012. (VIII. 30.) VM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.08.31.

[15] Megállapította a 92/2012. (VIII. 30.) VM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.08.31.

[16] Megállapította a 93/2011. (X. 12.) VM rendelet 4. §-a. Hatályos 2011.10.13.

[17] Beiktatta a 60/2007. (VII. 11.) FVM rendelet 3. §-a. Hatályos 2007.07.16.

[18] Beiktatta a 60/2007. (VII. 11.) FVM rendelet 3. §-a. Hatályos 2007.07.16.

[19] Beiktatta a 92/2012. (VIII. 30.) VM rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.08.31.

[20] Hatályon kívül helyezte a 60/2007. (VII. 11.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.07.16.

[21] Hatályon kívül helyezte a 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2007.11.03.

[22] Hatályon kívül helyezte a 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2007.11.03.

[23] Beiktatta a 93/2011. (X. 12.) VM rendelet 5. §-a. Hatályos 2011.10.13.

[24] Beiktatta a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet 2. § - a. Hatályos 2013.10.23.

[25] Módosította a 92/2012. (VIII. 30.) VM rendelet 7. § (4) bekezdése. Hatályos 2012.08.31.

[26] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 88. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[27] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 88. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék