2013. évi CLXXXVIII. törvény

az egységes közszolgáltatói számlaképről[1]

Egyes veszélyhelyzeti IV./háborús normák:

288/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet (különösen: 2. §)

Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi szolgáltatási területeken való egységes, érthető és átlátható számlakép megteremtése érdekében, figyelemmel a rezsicsökkentési törekvésekre és szabályozásokra, a villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltató, a villamos energia és földgázelosztó, a távhőszolgáltató, a víziközmű-szolgáltató, a hulladékgazdálkodási és a kéményseprő-ipari közszolgáltató által kibocsátott számlák számlaképének formai és tartalmi meghatározására az alábbi törvényt alkotja:

1. §[2] Ez a törvény a villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltató, valamint a villamos energia és földgázelosztó által az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók, a távhőszolgáltató, a hulladékról szóló törvény szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó szolgáltató (a továbbiakban: hulladékgazdálkodási közszolgáltató), a víziközmű-szolgáltató (a továbbiakban együtt: szolgáltató) által a felhasználók részére kibocsátott, szolgáltatási díjat tartalmazó számla számlaképére (a továbbiakban: számlakép) vonatkozó tartalmi és formai követelményeket határozza meg.

2. § (1) Ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó hálózathasználati és villamosenergia-vásárlási szerződését a villamos energia egyetemes szolgáltató megbízottként, összevontan kezeli, akkor a villamos energia egyetemes szolgáltató által alkalmazható számlaképre vonatkozó részletes előírásokat

a) részszámla esetében az 1. melléklet,

b) elszámoló számla esetében a 2. melléklet

tartalmazza.

(2) Ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó hálózathasználati szerződését a villamos energia elosztó külön kezeli, a villamos energia egyetemes szolgáltató és a villamos energia elosztó az 1. melléklet és a 2. melléklet előírásait kizárólag az általa nyújtott szolgáltatásra vonatkozó tételekre köteles alkalmazni.

3. § (1) Ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó elosztóhálózat-használati és földgáz-kereskedelmi szerződéseit a földgáz egyetemes szolgáltató megbízottként, összevontan kezeli, akkor a földgáz egyetemes szolgáltató által alkalmazható számlaképre vonatkozó részletes előírásokat

a) részszámla esetében a 3. melléklet,

b) elszámoló számla esetében a 4. melléklet

tartalmazza.

(2) A mérő nélküli fogyasztási helyek esetében a 4. melléklet szerinti számlakép alkalmazandó, azzal, hogy a mérőre vonatkozó adatok értelemszerűen elhagyhatók.

(3) Ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó elosztóhálózat-használati szerződését a földgázelosztó külön kezeli, akkor a földgázelosztó és a földgáz egyetemes szolgáltató a 3. melléklet és a 4. melléklet előírásait kizárólag az általa nyújtott szolgáltatásra vonatkozó tételekre köteles alkalmazni.

4. § (1) A távhőszolgáltató által a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 3. § b) pontjában meghatározott díjfizetők közül a lakossági díjfizető (a továbbiakban: lakossági díjfizető) és a Tszt. 3. § g) pont ga) alpontjában meghatározott lakossági felhasználó részére kiállított számlák tekintetében alkalmazható számlaképre vonatkozó részletes előírásokat

a) részszámla esetében az 5. melléklet,

b) közvetített szolgáltatást tartalmazó részszámla esetében a 6. melléklet,

c) elszámoló számla esetében a 7. melléklet,

d) közvetített szolgáltatást tartalmazó elszámoló számla esetében a 8. számú melléklet

tartalmazza.

(2) Nem minősül a 8. § (1) bekezdésben meghatározott formai követelmények megsértésének, ha a távhőszolgáltató a számlarészletező táblázatban a "vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj" sor vagy sorok számát a felhasználó birtokában lévő fogyasztásmérők számával összhangban határozza meg.

5. § (1) A víziközmű-szolgáltató által a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 2. § 15. pontjában meghatározott lakossági felhasználók részére kiállított számlák tekintetében alkalmazható számlaképekre vonatkozó részletes előírásokat

a) részszámla esetében az 9. melléklet,

b) elszámoló számla esetében a 10. melléklet

tartalmazza.

(2) Nem minősül a 8. § (1) bekezdésben meghatározott formai követelmények megsértésének, ha a víziközmű-szolgáltató a számlarészletező táblázatban a "vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj" sor vagy sorok számát a felhasználó birtokában lévő fogyasztásmérők számával összhangban határozza meg.

(3)[3] A 9. és 10. melléklet szerint megállapított számlakép első oldalán a színes mezőben meghatározott tájékoztató adatokról a Vksztv. 31/B. § (1) bekezdése szerint megállapított átmeneti díj és a 2013. január 31-én jogszerűen alkalmazott víziközmű-szolgáltatási díj együttes alkalmazása céljából a víziközmű-szolgáltató úgy nyújt tájékoztatást, hogy:

a) "A rezsidíj csökkentése nélkül Önt ebben az elszámolási időszakban a következő díjfizetési kötelezettség terhelte volna:" szövegrész alkalmazásában a 2013. január 30-án jogszerűen alkalmazott díj és a Vksztv. 31/B. § (1) bekezdése szerint megállapított átmeneti díjjal számított fizetési kötelezettség összegét,

b) "A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása ebben az elszámolási időszakban" szövegrész alkalmazásában az a) pont szerint számított összeg és a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 4. § (1) bekezdésében és 4/C. § (1) bekezdésében meghatározott csökkentett díjakkal számított összeg különbségét, és

c) "A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása 2013. július 1-je óta összesen" szövegrész alkalmazásában az ideiglenes szolgáltatás kezdő időpontjától a b) pont szerinti különbség halmozott összegét

szerepelteti.

6. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltató által a természetes személy ingatlanhasználó, valamint a társasház és a lakásszövetkezet részére kiállított számlák tekintetében alkalmazható számlaképre vonatkozó részletes előírásokat a 11. melléklet tartalmazza.

7. §[4] (1) A szolgáltató jogosult az e törvénnyel nem szabályozott, általa közvetlenül vagy közvetítőként biztosított termék árát, szolgáltatás díját, valamint egyéb tételt a kibocsátott számlán - a számlázással kapcsolatos pénzügyi és számviteli jogszabályok előírásaira figyelemmel - feltüntetni és kiszámlázni.

(2) Az (1) bekezdés alapján a szolgáltató közvetítőként, illetve a szolgáltató által igénybe vett közreműködő személy közvetítői alvállalkozóként a felhasználó és a szolgáltató kapcsolt vállalkozásaként működő pénzügyi intézmény között létrejött megállapodás alapján, az abban foglaltak szerint jogosult a megállapodás szerint esedékes tőketörlesztés, valamint ügyleti és késedelmi kamat összegét - a számlázással kapcsolatos pénzügyi és számviteli jogszabályok előírásaira figyelemmel - a számlarészletezőn feltüntetni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kibocsátott összevont számla részleges pénzügyi teljesítése esetében elsődlegesen a közműszolgáltatásra kell elszámolni a befizetett összeget, továbbá a számla nem vagy részleges teljesítése esetén kizárólag közműtartozás esetén kerülhet sor a felhasználónak az ellátásból való kikapcsolására.

8. § (1)[5] Az 1-12. mellékletekben meghatározott adatokat a szolgáltató az ott meghatározott elrendezésben, Times New Roman betűtípussal, a címzést Arial betűtípussal köteles feltüntetni. A számlák első oldalán, színes mezőben szereplő adatokat 11 pontos betűmérettel kell feltüntetni. A számlában szereplő további adatokat a szolgáltató jól olvashatóan, - figyelemmel a méretarányokra és a kitöltendő adatok karaktereinek számára - minimum 8 pontos betűmérettel köteles szerepeltetni. A betűméret megválasztása és az adatok kitöltése nem járhat a számlakép elrendezésének sérelmével.

(2) Postai készpénzátutalási megbízással (a továbbiakban: csekk) történő befizetés esetén - a (3) bekezdés kivételével - a csekk az első oldal része. A számla csekket tartalmazó első lapjának második oldalán számlainformáció nem szerepeltethető, azon a szolgáltató azonban bármilyen egyéb, közérdekű információt feltüntethet.

(3) Ha a csekk nem része a számla első lapjának (pl. elektronikus számla, csoportos beszedési megbízás), annak helyén a számla kiállításával és befizetésével kapcsolatos adatokat kell feltüntetni a fogyasztók megfelelő tájékoztatásához szükséges mértékben.

(3a)[6] Az 1-12. melléklet 2. pontjaiban a "Címzés" mezőben a számla, mint postai küldemény azonosítását szolgáló egyedi azonosító vonalkód vagy más nyomdai jel - a postai küldemény borítékjának címzés ablakában látható módon a számlakép elrendezésének sérelme nélkül - feltüntethető. Az 1-12. melléklet első oldalán - a számlakép elrendezésének sérelme nélkül - a számla azonosítását segítő vagy a számlafizetéssel kapcsolatos nyomdai jel feltüntethető.

(4)[7] A szolgáltató az 1-12. mellékletekben meghatározott számlakép adattartalmát más adatsorokkal bővítheti további oldalak hozzáadása révén. További oldalak hozzáadása esetén a számla sorszáma minden hozzáadott oldalon feltüntethető. A szolgáltató valamennyi oldalt köteles folyamatos számozással ellátni. A szolgáltató az 1-12. mellékletekben alkalmazott sormagasságtól és oszlopszélességtől - a számlakép elrendezésének sérelme nélkül - eltérhet.

(5)[8] A számla első oldalán a színes mezők háttérszíneként

a) villamos energia szolgáltatás esetében a #FF7F50 kódszámú (pantone 811; coral),

b) földgázszolgáltatás esetében a #FF8C00 kódszámú (pantone 151; darkorange),

c) távhőszolgáltatás esetében a #DDA0DD kódszámú (pantone 251; plum),

d) a víziközmű-szolgáltatás esetében #00FFFF kódszámú (pantone 297; aqua),

e)[9] hulladékról szóló törvény szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység (a továbbiakban: hulladékgazdálkodási közszolgáltatás) esetében #32CD32 kódszámú (pantone 802 2x; limegreen),

f)[10]

színárnyalatot kell használni.

(6) Az (5) bekezdésben szabályozott alsó, rezsicsökkentéssel kapcsolatos adatokat tartalmazó színes mező az 1-4. melléklet esetében a nem lakossági felhasználó számlájában nem jelenik meg.

(7) Az 1-12. mellékletekben meghatározott adatokhoz tartozó szöveges magyarázatok nem képezik a számlakép részét.

(8)[11] Az 1-12. melléklet első oldalán a címzés feltüntetésének keretezése nem kötelező formai eleme a számlaképnek.

9. § Amennyiben a számlát a szolgáltatóval kötött szerződés alapján egy másik vállalkozás állítja ki, úgy e törvény előírásainak megtartásáért egyetemleges felelősség terheli a szolgáltatót és a vállalkozást.

10. §[12] A szolgáltató köteles a számlán alkalmazott, a felhasználók számára nehezen érthető szakkifejezések magyarázatát a számlakép változáskor írásbeli tájékoztatással megadni, valamint a honlapon és a személyes ügyfélfogadó helyeken folyamatosan biztosítani.

10/A. §[13] (1)[14] A fogyatékos személy (e § alkalmazásában a továbbiakban: fogyasztó) írásbeli kérelmére az eredeti számla mellett a villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltató, valamint a villamos energia és a földgázelosztó az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó, a távhőszolgáltató, a víziközmű-szolgáltató és a hulladékgazdálkodási közszolgáltató a fogyasztó választása alapján köteles

a) Braille-írással nyomtatott,

b) akadálymentes formátumú elektronikus vagy

c) könnyen érthető elektronikus

számlát (a továbbiakban: akadálymentes számla) - az eredeti számlával azonos adattartalommal - kiállítani és a fogyasztó számára az eredeti számlával egyidejűleg továbbítani.

(2)[15] A villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltató, valamint a távhőszolgáltató, a víziközmű-szolgáltató és a hulladékgazdálkodási közszolgáltató (e bekezdés alkalmazásában a továbbiakban együtt: szolgáltató) az akadálymentes számla kiállítását megtagadhatja, ha a fogyasztó az (1) bekezdés szerinti kérelemével egyidejűleg a fogyatékosságának tényét - fogyatékosságot igazoló orvosi dokumentációval vagy más hitelt érdemlő módon - nem igazolja. A fogyasztó - a változástól számított 15 napon belül - közli a szolgáltatóval, ha fogyatékossága a továbbiakban nem áll fenn. A közléssel egyidejűleg a szolgáltató a fogyasztó fogyatékosságára utaló adatot a nyilvántartásából törli.

(3) A számlaképre vonatkozóan e törvényben meghatározott formai előírások mellőzhetőek az akadálymentes számla kiállítása során.

(4) E § alkalmazásában fogyatékos személy az, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § a) pontja szerinti fogyatékos személy.

11. § E törvény rendelkezései a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.

12. § (1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 18. § (2) bekezdés 2013. december 31-én lép hatályba.

(3) A 1-11. §, a 13-14. §, a 15. § (1) bekezdés, a 16-17. § és a 18. § (1) bekezdés 2014. január 1-jén lép hatályba.

13. § E törvényt a 2013. december 31-ét követő elszámolási időszakot is tartalmazó számlákra kell alkalmazni.

14. §[16] Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az akadálymentes számla kibocsátásának részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.

15. §[17] Ez a törvény a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló, 2019. június 5-i 2019/944/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

16. §[18]

17. §[19]

18. § (1)[20]

(2)[21]

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2013. évi CLXXXVIII. törvényhez

A villamos energia egyetemes szolgáltató, illetve a villamosenergia-elosztó által alkalmazandó számlakép részszámla esetében

1. A villamos energia egyetemes szolgáltató, illetve a villamosenergia-elosztó az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó részére a részszámlát - a számlázással kapcsolatos pénzügyi és számviteli jogszabályok előírásainak betartása mellett - az alábbiak szerint bocsátja ki.

4. Magyarázat:

4.1. Villamos energia x. részszámla: az elszámolási időszakon belüli részszámla sorszámának feltüntetése.

4.2. Oldalszám: aktuális oldal száma /összes oldal száma formátumban.

4.3. x. sz. eredeti példány: az eredeti példány sorszáma.

4.4. Felhasználó azonosító száma, felhasználási hely címe: a felhasználó azonosításához szükséges adat, pl.: vevő azonosító, felhasználási hely azonosító; a "felhasználó azonosító száma" helyett a szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott ezzel egyenértékű megnevezés is használható. Több felhasználási azonosító szám, és felhasználási hely cím is feltüntethető, amennyiben több felhasználási helyre vonatkozóan állítja ki a szolgáltató a számlát.

4.5. Tétel megnevezése:

4.5.1. Nem lakossági fogyasztó esetében a díjtételek között a számlarészletező részben az "Jövedéki adó" tételt is fel kell feltüntetni.[23]

4.5.2. A "Szénipari szerkezetátalakítási támogatás", a "Kedvezményes árú villamosenergia-ellátás támogatása", a "Kapcsolt termelésszerkezet-átalakítás" és a "Pénzeszközök összesen" tételeket kizárólag abban az esetben kell feltüntetni, ha azok értéke nem nulla.[24]

4.5.3. Az egyes tételekhez kapcsolódó sorokban nem szükséges az összes oszlophoz tartozó cellát kitölteni, csak amely értelemszerűen alkalmazható (pl.: a "rendszerhasználati díjak összesen" sorban a mértékegység feltüntetése nem értelmezhető).

4.6. Egyéb: csak abban az esetben szükséges feltüntetni, ha[25]

4.6.1. a felhasználó támogatásban részesült, vagy túlfizetett vagy bármilyen egyéb, a fizetendő összeget befolyásoló, egyetemes villamosenergia-szolgáltatáshoz vagy villamosenergia-elosztáshoz kapcsolódó tétel felmerült (különösen kamat, tartozás), vagy

4.6.2. a számla a 7. § (1) vagy (2) bekezdése alapján számlaképpel nem szabályozott termék árát, szolgáltatás díját vagy egyéb tételt tartalmaz, azzal, hogy a számla 3. pontjában a szolgáltatás megnevezése résznél az egyéb szolgáltatást is fel kell tüntetni.

A számlának tartalmaznia kell a tétel feltüntetését megalapozó jogcímet. A tételeket külön sorokban kell szerepeltetni.

4.7. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása ebben az elszámolási időszakban: lakossági fogyasztó esetében a hatályos árképzésből eredő megtakarítás a 2012. december 1-jén hatályos árképzéshez képest (a 2013. január 1-jét követően elszámolt összes fogyasztás 2012. december 1-jén hatályos árképzés alapján számított ellenértékének bruttó értéke - beleértve a villamos energia termékdíjat, rendszerhasználati díjakat, pénzeszköz jellegű tételeket - és a 2013. január 1-jét követő fogyasztás alapján fizetendő összeg bruttó értékének összesített különbsége összegszerűen feltüntetve).

4.8. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása 2013. január 1-je óta: 2013. január 1-jét követően a 4.7. pont alapján számított megtakarítások összesen.

4.9. Tájékoztató adatok:

4.9.1. Ha a részszámla a felhasználó havonként történő közlése alapján kerül kiállításra, a számla harmadik oldalán a tájékoztató adatok között a következő leolvasás várható időpontjával együtt a következő diktálási időszakot is fel kell tüntetni.

4.9.2. Ha a részszámla a felhasználó havonként történő közlése alapján kerül kiállításra, az "Utolsó elszámolt mérőállás leolvasásának dátuma" és az "Utolsó elszámolt mérőállás" adatokat nem kell külön feltüntetni.

4.10. Egyetemes szolgáltatói árszabás: ha az elszámolási időszakban különböző árszabások alkalmazására kerül sor, az egyes árszabásokat külön sorban kell feltüntetni.

4.11. Rendszerhasználati díjak vagy díjelemek (az elosztói alapdíj kivételével): ha az elszámolási időszakban különböző rendszerhasználati díjak vagy díjelemek alkalmazására kerül sor, az egyes díjakat, díjelemeket külön sorban kell feltüntetni a díjelemek megnevezésével.[26]

4.12. Elosztói alapdíj: ha az elszámolási időszakban különböző elosztói alapdíjak alkalmazására kerül sor, az egyes alapdíjakat külön sorban kell feltüntetni.

4.13. Amennyiben a 4.10-4.11. pontban foglaltak szerint különböző árszabások, díjak kerülnek alkalmazásra, az érvényességi időszaknak megfelelően, dátum szerint növekvő sorrendben a mérőállás soron is azonos időszaki elhatárolással kell feltüntetni a fogyasztásmennyiséget.

4.14. Teljesítés kelte: Az általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezései alapján nem kell feltüntetni, ha az megegyezik a számla kibocsátásának keltével.

4.15. Az egyes tételek szerinti sorok feltüntetése kizárólag akkor szükséges, ha az adott tételhez érték tartozik.

2. melléklet a 2013. évi CLXXXVIII. törvényhez

A villamos energia egyetemes szolgáltató, illetve a villamosenergia-elosztó által alkalmazandó számlakép elszámoló számla esetében

1. A villamos energia egyetemes szolgáltató, illetve a villamosenergia-elosztó az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó részére az elszámoló számlát - a számlázással kapcsolatos pénzügyi és számviteli jogszabályok előírásainak betartása mellett - az alábbiak szerint bocsátja ki.

[27]
"3. Az elszámoló számla harmadik oldala:oldalszám
Vevő (Fizető) azonosító:
Vevő (Fizető) neve:
Vevő (Fizető) címe:
Vevő (Fizető) adószáma:
Szerződéses folyószámla:Teljesítés időpontja:
Számla sorszáma:Számla kelte:
Fizetési mód:A szolgáltatás megnevezése:
Villamos energia egyetemes szolgáltatás
és villamosenergia-elosztás
SZÁMLARÉSZLETEZŐ
Fogyasztás összesen: ... kWh
Árszabás:
Mérési pont azonosító:
Elosztói engedélyes:
Mérő
gyártási
száma
Elszámolási
időszak
Induló
mérőállás
Záró
mérőállás
LMFogyasztás
(kWh)
SzorzóMennyiség
(kWh)
Tétel megnevezéseFogyasztási
időszak
MennyiségMérték-
egység
Nettó
egységár és
mérték-
egysége
Nettó érték
(Ft)
ÁFA
(%)
Bruttó
érték
(Ft)
Egyetemes szolgáltatói
árszabás
Energiadíj összesen
Részszámlákban elszámolt
energiadíj
Fizetendő energiadíj
Rendszerhasználati díjak (az
elosztói alapdíj kivételével)
Elosztói alapdíj*
[28]
Rendszerhasználati díjak
összesen
Részszámlákban elszámolt
rendszerhasználati díjak
Fizetendő
rendszerhasználati díjak
Szénipari szerkezetátalakítási
támogatás
AHK
Kedvezményes árú
villamosenergia-ellátás
támogatása
AHK
Kapcsolt termelésszerkezet-
átalakítás
AHK
Pénzeszközök összesenAHK
Részszámlákban elszámolt
pénzeszközök
Fizetendő pénzeszközök
Nettó számlaérték összesen
Kerekítés
Bruttó számlaérték
összesen**
Egyéb
Fizetendő összeg összesen
ÁFA összesítő (Ft)
A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: ... Ft

Tájékoztató adatok:
* Az elosztói alapdíj fogyasztástól függetlenül fizetendő.
** A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. december 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza. Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási időszakban kibocsátott rész- és elszámoló számlák összességére figyelemmel került meghatározásra.
Következő leolvasás várható időpontja:
A fogyasztásmérő hitelességének lejárati ideje, illetve a mérőcsere tervezett időpontja:
AHK: adó hatályán kívüli
A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.
Leolvasás módja (LM): Leol - leolvasás elosztói engedélyes által; Becs - becsült; Dikt - fogyasztó által diktált; Ell - elosztói ellenőrzés
[29]
Számla sorszáma:
Felhasználási hely:
A következő részszámla becsült mennyisége:
Energiafelhasználásának aránya (aktuális elszámolási időszak/azt megelőző elszámolási időszak):
Az Ön energiafelhasználása az előző évhez képest (csökkent/nőtt/nem változott):
Az Ön energiafelhasználása az átlagos lakossági felhasználáshoz képest:
Az energia auditot, energetikai szolgáltatást végző szervezetek elérhetősége és a lakossági ügyfelek
átlagfogyasztása a következő internetes honlapon található:
Az elszámoló számlában elszámolt részszámlák sorszáma és a számla végösszege
Sorszám:Számla végösszeg (Ft)

4. Magyarázat

4.1. Oldalszám: aktuális oldal száma /összes oldal száma formátumban.

4.2. x. sz. eredeti példány: az eredeti példány sorszáma.

4.3. Felhasználó azonosító száma, felhasználási hely címe: a felhasználó azonosításához szükséges adat, pl.: vevő azonosító, felhasználási hely azonosító; a "felhasználó azonosító száma" helyett a szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott ezzel egyenértékű megnevezés is használható. Több felhasználási azonosító szám, és felhasználási hely cím is feltüntethető, amennyiben több felhasználási helyre vonatkozóan állítja ki a szolgáltató a számlát.

4.4. Tétel megnevezése:

4.4.1. Nem lakossági fogyasztó esetében a díjtételek között az "Jövedéki adó összesen" tételt is fel kell tüntetni.[30]

4.4.2. Nem lakossági fogyasztó esetében a díjtételek között az "Elszámolt jövedéki adó összesen", "Részszámlákban elszámolt jövedéki adó", "Fizetendő jövedéki adó" tételeket is fel kell tüntetni.[31]

4.4.3. A "Szénipari szerkezetátalakítási támogatás", a "Kedvezményes árú villamosenergia-ellátás támogatása", a "Kapcsolt termelésszerkezet-átalakítás" és a "Pénzeszközök összesen" tételeket, valamint az ezekhez kapcsolódó, részszámlákban elszámolt fizetendő tételekre vonatkozó sorokat kizárólag abban az esetben kell feltüntetni, ha azok értéke nem nulla.[32]

4.4.4. Az egyes tételekhez kapcsolódó sorokban nem szükséges az összes oszlophoz tartozó cellát kitölteni, csak amely értelemszerűen alkalmazható (pl.: a "rendszerhasználati díjak összesen" sorban a mértékegység feltüntetése nem értelmezhető).

4.5. Egyéb: csak abban az esetben kell feltüntetni, ha[33]

4.5.1. a felhasználó támogatásban részesült, vagy túlfizetett vagy bármilyen egyéb, a fizetendő összeget befolyásoló, egyetemes villamosenergia-szolgáltatáshoz vagy villamosenergia-elosztáshoz kapcsolódó tétel felmerült (különösen kamat, tartozás), vagy

4.5.2. a számla a 7. § (1) vagy (2) bekezdése alapján számlaképpel nem szabályozott termék árát, szolgáltatás díját vagy egyéb tételt tartalmaz, azzal, hogy a számla 3. pontjában a szolgáltatás megnevezése résznél az egyéb szolgáltatást is fel kell tüntetni.

A számlának tartalmazni kell a tétel feltüntetését megalapozó jogcímet. A tételeket külön sorokban kell szerepeltetni.

4.6. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása ebben az elszámolási időszakban: lakossági fogyasztó esetén a hatályos árképzésből eredő megtakarítás a 2012. december 1-jén hatályos árképzéshez képest (a 2013. január 1-jét követően elszámolt összes fogyasztás 2012. december 1-jén hatályos árképzés alapján számított ellenértékének bruttó értéke - beleértve a villamos energia termékdíjat, rendszerhasználati díjakat, pénzeszköz jellegű tételeket - és a 2013. január 1-jét követő fogyasztás alapján fizetendő összeg bruttó értékének összesített különbsége összegszerűen feltüntetve).

4.7. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása 2013. január 1-je óta: 2013. január 1-jét követően az 4.6. pont alapján számított megtakarítások összesen.

4.8. Tájékoztató adatok: Ha a részszámla a felhasználó havonként történő közlése alapján kerül kiállításra, a számla harmadik oldalán a tájékoztató adatok között a következő leolvasás várható időpontjával együtt a következő diktálási időszakot is fel kell tüntetni.

4.9. Egyetemes szolgáltatói árszabás: ha az elszámolási időszakban különböző árszabások alkalmazására kerül sor, az egyes árszabásokat külön sorban kell feltüntetni.

4.10. Rendszerhasználati díjak (az elosztói alapdíj kivételével): ha az elszámolási időszakban különböző díjak vagy díjelemek alkalmazására kerül sor, az egyes díjakat, díjelemeket külön sorban kell feltüntetni a díjelemek megnevezésével.[34]

4.11. Elosztói alapdíj: ha az elszámolási időszakban különböző tarifák alkalmazására kerül sor, az egyes alapdíjakat külön sorban kell feltüntetni.

4.12. Amennyiben az 4.9.-4.10. pontban foglaltak szerint különböző árszabások, díjak kerülnek alkalmazásra, az érvényességi időszaknak megfelelően, dátum szerint növekvő sorrendben a mérőállás soron is azonos időszaki elhatárolással kell feltüntetni a fogyasztásmennyiséget.

4.13. Teljesítés kelte: Az általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezései alapján nem kell feltüntetni, ha az megegyezik a számla kibocsátásának keltével.

4.14. Az egyes tételek szerinti sorok feltüntetése kizárólag akkor szükséges, ha az adott tételhez érték tartozik.

3. melléklet a 2013. évi CLXXXVIII. törvényhez

A földgáz egyetemes szolgáltató, illetve a földgázelosztó által alkalmazandó számlakép részszámla esetében

1. A földgáz egyetemes szolgáltató, illetve a földgázelosztó az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó részére a részszámlát - a számlázással kapcsolatos pénzügyi és számviteli jogszabályok előírásainak betartása mellett - az alábbiak szerint bocsátja ki.

[35]
3. A részszámla harmadik oldala:oldalszám
Vevő (Fizető) azonosító:
Vevő (Fizető) neve:
Vevő (Fizető) címe:
Vevő (Fizető) adószáma:
Szerződéses folyószámla:Teljesítés időpontja:
Számla sorszáma:Számla kelte:
Fizetési mód:A szolgáltatás megnevezése:
Földgáz egyetemes szolgáltatás és
földgázelosztás
SZÁMLARÉSZLETEZŐ
Elszámolt mennyiség: MJ ( m3)
Árszabás:Földgázelosztó:
Mérési pont azonosító:
Mérő
gyártási
száma
Elszámolt
időszak
Induló
mérőállás
Záró
mérőállás
LMFogyasztás (m3)Korrekciós
tényező
Korrigált
mennyiség
(m3)
Fűtőérték
(MJ/m3)
Hőmennyiség
(MJ)
Utolsó elszámolt mérőállás leolvasásának
dátuma
Utolsó elszámolt mérőállás (m3)
Tétel megnevezéseElszámolt
időszak
MennyiségMérték-
egység
Nettó
egységár és
mérték-
egysége
Nettó érték
(Ft)
ÁFA
(%)
Bruttó érték
(Ft)
Földgázfogyasztás
árkategóriák szerint
Energiadíj összesen
Alapdíj*
Nettó számlaérték összesen
Kerekítés
[36]
Bruttó számlaérték
összesen**
Egyéb
Fizetendő összeg összesen
ÁFA összesítő (Ft)
A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: ... Ft.
Tájékoztató adatok:
*Az alapdíj fogyasztástól függetlenül fizetendő
** A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. december 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza
Következő leolvasás várható időpontja:
Leolvasás módja (LM): Leol - leolvasás elosztói engedélyes által; Becs - becsült; Dikt - fogyasztó által diktált; Ell - elosztói ellenőrzés
A fogyasztásmennyiség számításának módja:
elszámolt hőmennyiség (MJ) = mérőállás különbség (m3) * légnyomás korrekciós tényező * fűtőérték (MJ/m3)"

4. Magyarázat

4.1. Földgáz x. részszámla: az elszámolási időszakon belüli részszámla sorszámának feltüntetése.

4.2. Oldalszám: aktuális oldal száma /összes oldal száma formátumban.

4.3. x. sz. eredeti példány: az eredeti példány sorszáma.

4.4. Felhasználó azonosító száma, felhasználási hely címe: a felhasználó azonosításához szükséges adat, pl.: vevő azonosító, felhasználási hely azonosító; a "felhasználó azonosító száma" helyett a szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott ezzel egyenértékű megnevezés is használható. Több felhasználási azonosító szám, és felhasználási hely cím is feltüntethető, amennyiben több felhasználási helyre vonatkozóan állítja ki a szolgáltató a számlát.

4.5. Tétel megnevezése:

4.5.1. Nem lakossági fogyasztó esetében a díjtételek között az "Jövedéki adó" tételt is fel kell tüntetni.[37]

4.5.2. Ha annak értéke nem nulla, a díjtételek között a "Biztonsági készletezési díj" tételt is fel kell tüntetni.

4.5.3. Az egyes tételekhez kapcsolódó sorokban nem szükséges az összes oszlophoz tartozó cellát kitölteni, csak amely értelemszerűen alkalmazható (pl.: a "bruttó számlaérték összesen" sorban a nettó érték kitöltése nem értelmezhető).

4.6. Egyéb: csak abban az esetben kell feltüntetni, ha[38]

4.6.1. a felhasználó támogatásban részesült, vagy túlfizetett, vagy bármilyen egyéb, a fizetendő összeget befolyásoló, egyetemes földgázszolgáltatáshoz vagy földgázelosztáshoz kapcsolódó tétel felmerült (különösen kamat, tartozás), vagy

4.6.2. a számla a 7. § (1) vagy (2) bekezdése alapján számlaképpel nem szabályozott termék árát, szolgáltatás díját vagy egyéb tételt tartalmaz, azzal, hogy a számla 3. pontjában a szolgáltatás megnevezése résznél az egyéb szolgáltatást is fel kell tüntetni.

A számlának tartalmazni kell a tétel feltüntetését megalapozó jogcímet. A tételeket külön sorokban kell szerepeltetni.

4.7. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása ebben az elszámolási időszakban: lakossági fogyasztó esetében a hatályos árképzésből eredő megtakarítás a 2012. december 1-jén hatályos árképzéshez képest (a 2013. január 1-jét követően elszámolt összes fogyasztás 2012. december 1-jén hatályos árképzés alapján számított ellenértékének bruttó értéke - beleértve a földgáz egyetemes szolgáltatás árát, ártámogatást és a biztonsági készletezési díjat - és a 2013. január 1-jét követő fogyasztás alapján fizetendő összeg bruttó értékének összesített különbsége összegszerűen feltüntetve).

4.8. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása 2013. január 1-je óta: 2013. január 1-jét követően a 4.7. pont alapján számított megtakarítások összesen.

4.9. Tájékoztató adatok:

4.9.1. Ha a részszámla a felhasználó havonként történő közlése alapján kerül kiállításra, a számla harmadik oldalán a tájékoztató adatok között a következő leolvasás várható időpontjával együtt a következő diktálási időszakot is fel kell tüntetni.

4.9.2. Ha a részszámla a felhasználó havonként történő közlése alapján kerül kiállításra, az "Utolsó elszámolt mérőállás leolvasásának dátuma" és az "Utolsó elszámolt mérőállás" adatokat nem kell külön feltüntetni.

4.10. Földgázfogyasztás árkategóriák szerint: ha az elszámolási időszakban különböző árkategóriák alkalmazására kerül sor, az egyes árkategóriákat külön sorban kell feltüntetni.

4.11. Alapdíj: ha az elszámolási időszakban különböző alapdíjak alkalmazására kerül sor, az egyes alapdíjakat külön sorban kell feltüntetni.

4.12. Amennyiben a 4.10. pontban foglaltak szerint különböző árkategóriák kerülnek alkalmazásra, az érvényességi időszaknak megfelelően, dátum szerint növekvő sorrendben a mérőállás soron is azonos időszaki elhatárolással kell feltüntetni a fogyasztásmennyiséget.

4.13. Teljesítés kelte: Az általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezései alapján nem kell feltüntetni, ha az megegyezik a számla kibocsátásának keltével.

4.14. Az egyes tételek szerinti sorok feltüntetése kizárólag akkor szükséges, ha az adott tételhez érték tartozik.

4. melléklet a 2013. évi CLXXXVIII. törvényhez

A földgáz egyetemes szolgáltató, illetve a földgázelosztó által alkalmazandó számlakép elszámoló számla esetében

1. A földgáz egyetemes szolgáltató, illetve a földgázelosztó az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó részére az elszámoló számlát - a számlázással kapcsolatos pénzügyi és számviteli jogszabályok előírásainak betartása mellett - az alábbiak szerint bocsátja ki.

[39]
3. Az elszámoló számla harmadik oldala:oldalszám
Vevő (Fizető) azonosító:
Vevő (Fizető) neve:
Vevő (Fizető) címe:
Vevő (Fizető) adószáma:
Szerződéses folyószámla:Teljesítés időpontja:
Számla sorszáma:Számla kelte:
Fizetési mód:A szolgáltatás megnevezése:
Földgáz egyetemes szolgáltatás és
földgázelosztás
SZÁMLARÉSZLETEZŐ
Elszámolt mennyiség:......MJ (..........m3)
Árszabás:
Mérési pont azonosító:
Földgázelosztó:
Mérő
gyártási
száma
Elszámolási
időszak
Induló
mérőállás
Záró
mérőállás
LMFogyasztásKorrekciós
tényező
Korrigált
mennyiség
(m3)
Fűtőérték
(MJ/m3)
Hőmennyiség
(MJ)
Tétel megnevezéseElszámolt
időszak
MennyiségMérték-
egység
Nettó
egységár és
mérték-
egysége
Nettó érték
(Ft)
ÁFA
(%)
Bruttó
érték
(Ft)
Földgázfogyasztás árkategóriák
szerint
Energiadíj összesen
Részszámlákban elszámolt
energiadíj
Fizetendő energiadíj összesen
Alapdíj*
Alapdíj összesen
Részszámlákban elszámolt
alapdíj
Fizetendő alapdíj összesen
[40]
Nettó számlaérték összesen
Kerekítés
Bruttó számlaérték
összesen**
Egyéb
Fizetendő összeg összesen
ÁFA összesítő (Ft)
A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: ... Ft.
Tájékoztató adatok:
* Az elosztói alapdíj fogyasztástól függetlenül fizetendő.
** A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. december 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza. Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási időszakban kibocsátott rész- és elszámoló számlák összességére figyelemmel került meghatározásra.
Következő leolvasás várható időpontja:
A fogyasztásmérő hitelességének lejárati ideje, illetve a mérőcsere tervezett időpontja:
AHK: adó hatályán kívüli
A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.
Leolvasás módja (LM): Leol - leolvasás elosztói engedélyes által; Becs - becsült; Dikt - fogyasztó által diktált; Ell - elosztói ellenőrzés
Számla sorszáma:
Felhasználási hely:
A következő részszámla becsült mennyisége:
Energiafelhasználásának aránya (aktuális elszámolási időszak/azt megelőző elszámolási időszak):
Az Ön energiafelhasználása az előző évhez képest (csökkent/nőtt/nem változott):
Az Ön energiafelhasználása az átlagos lakossági felhasználáshoz képest:
Az energia auditot, energetikai szolgáltatást végző szervezetek elérhetősége és a lakossági ügyfelek
átlagfogyasztása a következő internetes honlapon található:
Az elszámoló számlában elszámolt részszámlák sorszáma és a számla végösszege
Sorszám:Számla végösszeg (Ft)

4. Magyarázat

4.1. Oldalszám: aktuális oldal száma /összes oldal száma formátumban.

4.2. x. sz. eredeti példány: az eredeti példány sorszáma.

4.3. Felhasználó azonosító száma, felhasználási hely címe: a felhasználó azonosításához szükséges adat, pl.: vevő azonosító, felhasználási hely azonosító; a "felhasználó azonosító száma" helyett a szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott ezzel egyenértékű megnevezés is használható. Több felhasználási azonosító szám, és felhasználási hely cím is feltüntethető, amennyiben több felhasználási helyre vonatkozóan állítja ki a szolgáltató a számlát.

4.4. Tétel megnevezése:

4.4.1. Nem lakossági fogyasztó esetében az "Jövedéki adó összesen", a "Részszámlákban elszámolt jövedéki adó" és a "Fizetendő jövedéki adó" tételt is fel kell feltüntetni.[41]

4.4.2. A díjtételek között a "Biztonsági készletezési díj összesen", a "Részszámlákban elszámolt biztonsági készletezési díj", és a "Fizetendő biztonsági készletezési díj" tételeket is fel kell tüntetni, ha azok értéke nem nulla.

4.4.3. Az egyes tételekhez kapcsolódó sorokban nem szükséges az összes oszlophoz tartozó cellát kitölteni, csak amely értelemszerűen alkalmazható (pl.: a "bruttó számlaérték összesen" sorban a nettó érték kitöltése nem értelmezhető).

4.5. Egyéb: csak abban az esetben kell feltüntetni, ha[42]

4.5.1. a felhasználó támogatásban részesült, vagy túlfizetett, vagy bármilyen egyéb, a fizetendő összeget befolyásoló, egyetemes földgázszolgáltatáshoz vagy földgázelosztáshoz kapcsolódó tétel felmerült (különösen kamat, tartozás), vagy

4.5.2. a számla a 7. § (1) vagy (2) bekezdése alapján számlaképpel nem szabályozott termék árát, szolgáltatás díját vagy egyéb tételt tartalmaz, azzal hogy a számla 3. pontjában a szolgáltatás megnevezése résznél az egyéb szolgáltatást is fel kell tüntetni.

A számlának tartalmazni kell a tétel feltüntetését megalapozó jogcímet. A tételeket külön sorokban kell szerepeltetni.

4.6. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása ebben az elszámolási időszakban: lakossági fogyasztó esetében a hatályos árképzésből eredő megtakarítás a 2012. december 1-jén hatályos árképzéshez képest (a 2013. január 1-jét követően elszámolt összes fogyasztás 2012. december 1-jén hatályos árképzés alapján számított ellenértékének bruttó értéke - beleértve a földgáz egyetemes szolgáltatás árát, ártámogatást, és a földgáz biztonsági készletezés díját - és a 2013. január 1-jét követő fogyasztás alapján fizetendő összeg bruttó értékének összesített különbsége összegszerűen feltüntetve).

4.7. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása 2013. január 1-je óta: 2013. január 1-jét követően az 4.6. pont alapján számított megtakarítások összesen.

4.8. Tájékoztató adatok: Ha a részszámla a felhasználó havonként történő közlése alapján kerül kiállításra, a számla harmadik oldalán a tájékoztató adatok között a következő leolvasás várható időpontjával együtt a következő diktálási időszakot is fel kell tüntetni.

4.9. Földgázfogyasztás árkategóriák szerint: ha az elszámolási időszakban különböző árkategóriák alkalmazására kerül sor, az egyes árkategóriákat külön sorban kell feltüntetni.

4.10. Alapdíj: ha az elszámolási időszakban különböző alapdíjak alkalmazására kerül sor, az egyes alapdíjakat külön sorban kell feltüntetni.

4.11. Amennyiben az 4.9. pontban foglaltak szerint különböző árkategóriák kerülnek alkalmazásra, az érvényességi időszaknak megfelelően, dátum szerint növekvő sorrendben a mérőállás soron is azonos időszaki elhatárolással kell feltüntetni a fogyasztásmennyiséget.

4.12. Teljesítés kelte: Az általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezései alapján nem kell feltüntetni, ha az megegyezik a számla kibocsátásának keltével.

4.13. Az egyes tételek szerinti sorok feltüntetése kizárólag akkor szükséges, ha az adott tételhez érték tartozik.

5. melléklet a 2013. évi CLXXXVIII. törvényhez

A távhőszolgáltató által alkalmazandó közvetített szolgáltatást nem tartalmazó számlakép részszámla esetében

1. A távhőszolgáltató a lakossági díjfizető és a lakossági felhasználó részére a részszámlát - a számlázással kapcsolatos pénzügyi és számviteli jogszabályok előírásainak betartása mellett - az alábbiak szerint bocsátja ki.

[43]
"3. A részszámla harmadik oldala:oldalszám
Vevő (Fizető) azonosító:
Vevő (Fizető) neve:
Vevő (Fizető) címe:
Vevő (Fizető) adószáma:
Szerződéses folyószámla:Teljesítés időpontja:
Számla sorszáma:Számla kelte:
Fizetési mód:A szolgáltatás megnevezése:
Távhőszolgáltatás
SZÁMLARÉSZLETEZŐ
Elszámolt fogyasztás:.......GJ
Fűtési célú költségek
Tétel megnevezéseFogyasztási
időszak
Szorzó-
tényező
Díjtétel alapNettó díj (Ft)ÁFA
(%)
Bruttó díj
(Ft)
Mennyisége és
mértékegysége
Nettó
egységára és
mértékegysége
Fűtési díj
(egytarifás)
Alapdíj
Hődíj
Fűtési célú költségek összesen
Vízfelmelegítési célú költségek
Tétel
megnevezése
Fogyasztási
időszak
Szorzó-
tényező
Díjtétel alapNettó díj (Ft)ÁFA
(%)
Bruttódíj
(Ft)
Mennyisége és
mértékegysége
Nettó egységára
és
mértékegysége
Vízfelmelegítési
díj
Alapdíj
[44]
Hődíj
Vízfelmelegítési célú költségek összesen
Kerekítés (Ft)
Bruttó számlaérték összesen* (Ft)
Egyéb tétel (Ft)
ÁFA összesítő (Ft)
Fizetendő összeg összesen (Ft)
Hőközponti és épület felhasználási adatok
Szolgáltatás helye és
megnevezése
Fogyasztási
időszak
MérőazonosítóMérőállásMennyiség és mértékegysége
NyitóZáró
Hőközpontban mért fogyasztás
Melegvíz mérőn mért fogyasztás
A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: ... Ft.
Tájékoztató adatok:
** A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. november 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza."

4. Magyarázat

4.1. Oldalszám: aktuális oldal száma /összes oldal száma formátumban.

4.2. x. sz. eredeti példány: az eredeti példány sorszáma.

4.3. Felhasználó azonosító száma, felhasználási hely címe: a felhasználó azonosításához szükséges adat, pl.: vevő azonosító, felhasználási hely azonosító; a "felhasználó azonosító száma" helyett a szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott ezzel egyenértékű megnevezés is használható. Több felhasználási azonosító szám, és felhasználási hely cím is feltüntethető, amennyiben több felhasználási helyre vonatkozóan állítja ki a szolgáltató a számlát.

4.4. Egyéb tétel: feltüntetése csak abban az esetben szükséges, ha a felhasználó támogatásban részesült, vagy túlfizetett, vagy bármilyen egyéb, a fizetendő összeget befolyásoló tétel felmerült (pl. kamat, tartozás). A számlán konkrétan fel kell tüntetni azt a jogcímet, ami alapján a tétel feltüntetésre került, több ilyen tétel esetén azokat külön sorokban kell szerepeltetni.

4.5. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása ebben az elszámolási időszakban: lakossági fogyasztó esetében a hatályos árképzésből eredő megtakarítás a 2012. november 1-jén hatályos árképzéshez képest (a 2013. január 1-jét követően elszámolt összes fogyasztás 2012. november 1-jén hatályos árképzés alapján számított ellenértékének bruttó értéke és a 2013. január 1-jét követő fogyasztás alapján fizetendő összeg bruttó értékének összesített különbsége összegszerűen feltüntetve).

4.6. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása 2013. január 1-je óta: 2013. január 1-jét követően a 4.5. pont alapján számított megtakarítások összesen.

4.7. Hődíj: ha az elszámolási időszakban különböző árkategóriák alkalmazására kerül sor, az egyes árkategóriákat külön sorban kell feltüntetni.

4.8. Alapdíj: ha az elszámolási időszakban különböző alapdíjak alkalmazására kerül sor, az egyes alapdíjakat külön sorban kell feltüntetni.

4.9. Amennyiben az 4.7. pontban foglaltak szerint különböző árkategóriák kerülnek alkalmazásra, az érvényességi időszaknak megfelelően, dátum szerint növekvő sorrendben a mérőállás soron is azonos időszaki elhatárolással kell feltüntetni a fogyasztásmennyiséget.

4.10. Teljesítés kelte: Az általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezései alapján nem kell feltüntetni, ha az megegyezik a számla kibocsátásának keltével.

4.11. Az egyes tételek szerinti sorok feltüntetése kizárólag akkor szükséges, ha az adott tételhez érték tartozik.

4.12. Elszámolt időszak: a számla első oldalán az elszámolt időszak alatt a hődíj elszámolt időszaka értendő.

6. melléklet a 2013. évi CLXXXVIII. törvényhez

A távhőszolgáltató által alkalmazandó számlakép közvetített szolgáltatást is tartalmazó részszámla esetében

1. A távhőszolgáltató a lakossági díjfizető és a lakossági felhasználó részére a közvetített szolgáltatást is tartalmazó részszámlát - a számlázással kapcsolatos pénzügyi és számviteli jogszabályok előírásainak betartása mellett - az alábbiak szerint bocsátja ki.

[45]
3. A részszámla harmadik oldala:oldalszám
Vevő (Fizető) azonosító:
Vevő (Fizető) neve:
Vevő (Fizető) címe:
Vevő (Fizető) adószáma:
Szerződéses folyószámla:Teljesítés időpontja:
Számla sorszáma:Számla kelte:
Fizetési mód:A szolgáltatás megnevezése:
Távhőszolgáltatás és közvetített víziközmű-
szolgáltatás
SZÁMLARÉSZLETEZŐ
Elszámolt fogyasztás:.......GJ
Fűtési célú költségek
Tétel megnevezéseFogyasztási
időszak
Szorzó-
tényező
Díjtétel alapNettó díj (Ft)ÁFA
(%)
Bruttó díj
(Ft)
Mennyisége és
mértékegysége
Nettó egységára és
mértékegysége
Fűtési díj
(egytarifás)
Alapdíj
Hődíj
Fűtési célú költségek összesen
Vízfelmelegítési célú költségek
Tétel
megnevezése
Fogyasztási
időszak
Szorzó-
tényező
Díjtétel alapNettó díj (Ft)ÁFA
(%)
Bruttó díj
(Ft)
Mennyisége és
mértékegysége
Nettó egységára és
mértékegysége
Vízfelmelegítési
díj (egytarifás)
Alapdíj
Hődíj
Vízfelmelegítési célú költségek összesen
[46]
Víziközmű-szolgáltatási díjak
Tétel
megnevezése
Fogyasztási
időszak
Szorzó-
tényező
Díjtétel alapNettó díj (Ft)ÁFABruttó díj
(Ft)
Mennyisége és
mértékegysége
Nettó egységára
és mértékegysége
Ivóvíz-szolgáltatás
alapdíj vagy
átalánydíj
.............számú
vízmérőn mért
ivóvíz
fogyasztással
arányos díj
Szennyvízelvezetés
és tisztítás
alapdíj vagy
átalánydíj
Elvezetett
mennyiséggel
arányos
szennyvízdíj
Áthárított
vízterhelési díj
Víziközmű-szolgáltatási díjak összesen
Kerekítés (Ft)
Bruttó számlaérték összesen (Ft)*
Egyéb tétel (Ft)
ÁFA összesítő (Ft)
Fizetendő összeg összesen (Ft)
Hőközponti és épület felhasználási adatok
Szolgáltatás helye és
megnevezése
Fogyasztási
időszak
MérőazonosítóMérőállásMennyiség és mértékegysége
NyitóZáró
Hőközpontban mért fogyasztás
Melegvíz mérőn mért fogyasztás
A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: ... Ft.
Tájékoztató adatok:
*A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. november 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza"

4. Magyarázat

4.1. Oldalszám: aktuális oldal száma /összes oldal száma formátumban.

4.2. x. sz. eredeti példány: az eredeti példány sorszáma.

4.3. Felhasználó azonosító száma, felhasználási hely címe: a felhasználó azonosításához szükséges adat, pl.: vevő azonosító, felhasználási hely azonosító; a "felhasználó azonosító száma" helyett a szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott ezzel egyenértékű megnevezés is használható. Több felhasználási azonosító szám, és felhasználási hely cím is feltüntethető, amennyiben több felhasználási helyre vonatkozóan állítja ki a szolgáltató a számlát.

4.4. Egyéb tétel: feltüntetése csak abban az esetben szükséges, ha a felhasználó támogatásban részesült, vagy túlfizetett, vagy bármilyen egyéb, a fizetendő összeget befolyásoló tétel felmerült (pl. kamat, tartozás). A számlán konkrétan fel kell tüntetni azt a jogcímet, ami alapján a tétel feltüntetésre került, több ilyen tétel esetén azokat külön sorokban kell szerepeltetni

4.5. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása ebben az elszámolási időszakban:

4.5.1. Távhőszolgáltatás esetén: lakossági fogyasztó esetében a hatályos árképzésből eredő megtakarítás a 2012. november 1-jén hatályos árképzéshez képest (a 2013. január 1-jét követően elszámolt összes fogyasztás 2012. november 1-jén hatályos árképzés alapján számított ellenértékének bruttó értéke és a 2013. január 1-jét követő fogyasztás alapján fizetendő összeg bruttó értékének összesített különbsége összegszerűen feltüntetve).

4.5.2. Víziközmű-szolgáltatás esetén: lakossági fogyasztó esetében a hatályos árképzésből eredő megtakarítás a 2013. január 31-én hatályos árképzéshez képest (a 2013. július 1-jét követően elszámolt összes fogyasztás 2013. január 31-én hatályos árképzés alapján számított ellenértékének bruttó értéke és a 2013. július 1-jét követő fogyasztás alapján fizetendő összeg bruttó értékének összesített különbsége összegszerűen feltüntetve).

4.6. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása:

4.6.1. Távhőszolgáltatás esetén 2013. január 1-je óta: 2013. január 1-jét követően a 4.5.1. pont alapján számított megtakarítások összesen.

4.6.2. Víziközmű-szolgáltatás esetén 2013. július 1-je óta összesen: 2013. július 1-jét követően a 4.5.2. pont alapján számított megtakarítás összesen.

4.7. Hődíj, vízdíj, csatornadíj, vízterhelési díj: ha az elszámolási időszakban különböző árkategóriák alkalmazására kerül sor, az egyes árkategóriákat külön sorban kell feltüntetni.

4.8. Alapdíj: ha az elszámolási időszakban különböző alapdíjak alkalmazására kerül sor, az egyes alapdíjakat külön sorban kell feltüntetni.

4.9. Amennyiben az 4.7. pontban foglaltak szerint különböző árkategóriák kerülnek alkalmazásra, az érvényességi időszaknak megfelelően, dátum szerint növekvő sorrendben a mérőállás soron is azonos időszaki elhatárolással kell feltüntetni a fogyasztásmennyiséget.

4.10. Teljesítés kelte: Az általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezései alapján nem kell feltüntetni, ha az megegyezik a számla kibocsátásának keltével.

4.11. Az egyes tételek szerinti sorok feltüntetése kizárólag akkor szükséges, ha az adott tételhez érték tartozik.

7. melléklet a 2013. évi CLXXXVIII. törvényhez

A távhőszolgáltató által alkalmazandó számlakép közvetített szolgáltatást nem tartalmazó elszámoló számla esetében

1. A távhőszolgáltató a lakossági díjfizető és a lakossági felhasználó részére az elszámoló számlát - a számlázással kapcsolatos pénzügyi és számviteli jogszabályok előírásainak betartása mellett - az alábbiak szerint bocsátja ki.

[47]
3. Az elszámoló számla harmadik oldala:oldalszám
Vevő (Fizető) azonosító:
Vevő (Fizető) neve:
Vevő (Fizető) címe:
Vevő (Fizető) adószáma:
Szerződéses folyószámla:Teljesítés időpontja:
Számla sorszáma:Számla kelte:
Fizetési mód:A szolgáltatás megnevezése:
Távhőszolgáltatás
SZÁMLARÉSZLETEZŐ
Elszámolt fogyasztás:.......GJ
Fűtési célú költségek
Tétel megnevezéseFogyasztási
időszak
Szorzó-
tényező
Díjtétel alapNettó díj (Ft)ÁFA
(%)
Bruttó díj
(Ft)
Mennyisége és
mértékegysége
Nettó egységára
és
mértékegysége
Részszámlákban
elszámolt fűtési díj
(egytarifás)
Fűtési díj
részszámla
(egytarifás)
Alapdíj
Részszámlákban
elszámolt alapdíj
Fizetendő alapdíj
Hődíj
Részszámlákban
elszámolt hődíj
Hődíj részszámla
[48]
Fizetendő hődíj
Fűtési célú fizetendő költségek összesen
Vízfelmelegítési célú költségek
Tétel
megnevezése
Fogyasztási
időszak
Szorzó-
tényező
Díjtétel alapNettó díj (Ft)ÁFA
(%)
Bruttó díj
(Ft)
Mennyisége és
mértékegysége
Nettó egységára
és
mértékegysége
Részszámlákban
elszámolt
vízfelmelegítési
díj (egytarifás)
Vízfelmelegítési
díj (egytarifás)
Alapdíj
Részszámlákban
elszámolt alapdíj
Hődíj
Részszámlákban
elszámolt hődíj
Hődíj részszámla
Fizetendő hődíj
Vízfelmelegítési célú fizetendő költségek összesen
Kerekítés (Ft)
Bruttó számlaérték összesen* (Ft)
Egyéb tétel (Ft)
ÁFA összesítő (Ft)
Fizetendő összeg összesen (Ft)
Hőközponti és épület felhasználási adatok
Szolgáltatás helye és
megnevezése
Fogyasztási
időszak
MérőazonosítóMérőállásMennyiség és mértékegysége
NyitóZáró
Hőközpontban mért fogyasztás
Melegvíz mérőn mért fogyasztás
A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: ... Ft.
[49]
Tájékoztató adatok:
* A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. november 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza. Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási időszakban kibocsátott rész- és elszámoló számlák összességére figyelemmel került meghatározásra
Az Ön energiafelhasználása az előző év ugyanezen időszakában: GJ
Az Ön energiafelhasználása az előző évhez képest (csökkent, nőtt, nem változott):

4. Magyarázat

4.1. Oldalszám: aktuális oldal száma /összes oldal száma formátumban.

4.2. x. sz. eredeti példány: az eredeti példány sorszáma.

4.3. Felhasználó azonosító száma, felhasználási hely címe: a felhasználó azonosításához szükséges adat, pl.: vevő azonosító, felhasználási hely azonosító. Több felhasználási azonosító szám, és felhasználási hely cím is feltüntethető, amennyiben több felhasználási helyre vonatkozóan állítja ki a szolgáltató a számlát.

4.4. Egyéb tétel: feltüntetése csak abban az esetben szükséges, ha a felhasználó támogatásban részesült, vagy túlfizetett, vagy bármilyen egyéb, a fizetendő összeget befolyásoló tétel felmerült (pl. kamat, tartozás). A számlán konkrétan fel kell tüntetni azt a jogcímet, ami alapján a tétel feltüntetésre került, több ilyen tétel esetén azokat külön sorokban kell szerepeltetni

4.5. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása ebben az elszámolási időszakban: lakossági fogyasztó esetében a hatályos árképzésből eredő megtakarítás a 2012. november 1-jén hatályos árképzéshez képest (a 2013. január 1-jét követően elszámolt összes fogyasztás 2012. november 1-jén hatályos árképzés alapján számított ellenértékének bruttó értéke és a 2013. január 1-jét követő fogyasztás alapján fizetendő összeg bruttó értékének összesített különbsége összegszerűen feltüntetve).

4.6. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása 2013. január 1-je óta: 2013. január 1-jét követően a 4.5. pont alapján számított megtakarítások összesen.

4.7. Hődíj, vízdíj, csatornadíj, vízterhelési díj: ha az elszámolási időszakban különböző árkategóriák alkalmazására kerül sor, az egyes árkategóriákat külön sorban kell feltüntetni.

4.8. Alapdíj: ha az elszámolási időszakban különböző alapdíjak alkalmazására kerül sor, az egyes alapdíjakat külön sorban kell feltüntetni.

4.9. Amennyiben az 4.7. pontban foglaltak szerint különböző árkategóriák kerülnek alkalmazásra, az érvényességi időszaknak megfelelően, dátum szerint növekvő sorrendben a mérőállás soron is azonos időszaki elhatárolással kell feltüntetni a fogyasztásmennyiséget.

4.10. Teljesítés kelte: Az általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezései alapján nem kell feltüntetni, ha az megegyezik a számla kibocsátásának keltével

4.11. Az egyes tételek szerinti sorok feltüntetése kizárólag akkor szükséges, ha az adott tételhez érték tartozik.

4.12. Elszámolt időszak: a számla első oldalán az elszámolt időszak alatt a hődíj elszámolt időszaka értendő.

8. melléklet a 2013. évi CLXXXVIII. törvényhez

A távhőszolgáltató által alkalmazandó számlakép közvetített szolgáltatást is tartalmazó elszámoló számla esetében

1. A távhőszolgáltató a lakossági díjfizető és a lakossági felhasználó részére a közvetített szolgáltatást is tartalmazó elszámoló számlát - a számlázással kapcsolatos pénzügyi és számviteli jogszabályok előírásainak betartása mellett - az alábbiak szerint bocsátja ki.

[50]
3. Az elszámoló számla harmadik oldala:oldalszám
Vevő (Fizető) azonosító:
Vevő (Fizető) neve:
Vevő (Fizető) címe:
Vevő (Fizető) adószáma:
Szerződéses folyószámla:Teljesítés időpontja:
Számla sorszáma:Számla kelte:
Fizetési mód:A szolgáltatás megnevezése:
Távhőszolgáltatás és közvetített víziközmű-
szolgáltatás
SZÁMLARÉSZLETEZŐ
Elszámolt fogyasztás:.......GJ
Fűtési célú költségek
Tétel megnevezéseFogyasztási
időszak
Szorzó-
tényező
Díjtétel alapNettó díj (Ft)ÁFA
(%)
Bruttó díj
(Ft)
Mennyisége és
mértékegysége
Nettó egységára
és
mértékegysége
Részszámlákban
elszámolt fűtési díj
(egytarifás)
Fűtési díj
részszámla
(egytarifás)
Alapdíj
Részszámlákban
elszámolt alapdíj
Fizetendő alapdíj
Hődíj
Részszámlákban
elszámolt hődíj
Hődíj részszámla
[51]
Fizetendő hődíj
Fűtési célú fizetendő költségek összesen
Vízfelmelegítési célú költségek
Tétel
megnevezése
Fogyasztási
időszak
Szorzó-
tényező
Díjtétel alapNettó díj (Ft)ÁFA
(%)
Bruttó díj
(Ft)
Mennyisége és
mértékegysége
Nettó egységára
és
mértékegysége
Részszámlákban
elszámolt
vízfelmelegítési
díj (egytarifás)
Vízfelmelegítési
díj (egytarifás)
Alapdíj
Részszámlákban
elszámolt alapdíj
Fizetendő alapdíj
Hődíj
Részszámlákban
elszámolt hődíj
Hődíj részszámla
Fizetendő hődíj
Vízfelmelegítési célú fizetendő költségek összesen
Víziközmű-szolgáltatási díjak
Tétel
megnevezése
Fogyasztási
időszak
Szorzó-
tényező
Díjtétel alapNettó díj (Ft)ÁFA
(%)
Bruttó díj
(Ft)
Mennyisége és
mértékegysége
Nettó egységára
és mértékegysége
Ivóvíz-szolgáltatás
alapdíj vagy
átalánydíj
.............számú
vízmérőn mért
ivóvíz
fogyasztással
arányos díj
Szennyvízelvezetés
és tisztítás
[52]
alapdíj vagy
átalánydíj
Elvezetett
mennyiséggel
arányos
szennyvízdíj
Áthárított
vízterhelési díj
Jogszabályban
biztosított locsolási
kedvezmény %
Részszámlákban
elszámolt
alapdíjak,
átalánydíjak
Részszámlákban
elszámolt
fogyasztással
arányos díjak
Fizetendő víziközmű-szolgáltatási díjak összesen
Kerekítés (Ft)
Bruttó számlaérték összesen* (Ft)
Egyéb tétel (Ft)
ÁFA összesítő (Ft)
Fizetendő összeg összesen (Ft)
Hőközponti és épület felhasználási adatok
Szolgáltatás helye és
megnevezése
Fogyasztási
időszak
Mérőazonosító -MérőállásMennyiség és mértékegysége
NyitóZáró
Hőközpontban mért fogyasztás
Melegvíz mérőn mért fogyasztás
A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: ... Ft.
Tájékoztató adatok:
* A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. november 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza. Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási időszakban kibocsátott rész- és elszámoló számlák összességére figyelemmel került meghatározásra
Az Ön energiafelhasználása az előző év ugyanezen időszakában: GJ
Az Ön energiafelhasználása az előző évhez képest (csökkent, nőtt, nem változott):"

4. Magyarázat

4.1. Oldalszám: aktuális oldal száma /összes oldal száma formátumban.

4.2. x. sz. eredeti példány: az eredeti példány sorszáma.

4.3. Felhasználó azonosító száma, felhasználási hely címe: a felhasználó azonosításához szükséges adat, pl.: vevő azonosító, felhasználási hely azonosító; a "felhasználó azonosító száma" helyett a szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott ezzel egyenértékű megnevezés is használható. Több felhasználási azonosító szám, és felhasználási hely cím is feltüntethető, amennyiben több felhasználási helyre vonatkozóan állítja ki a szolgáltató a számlát.

4.4. Egyéb tétel: feltüntetése csak abban az esetben szükséges, ha a felhasználó támogatásban részesült, vagy túlfizetett, vagy bármilyen egyéb, a fizetendő összeget befolyásoló tétel felmerült (pl. kamat, tartozás). A számlán konkrétan fel kell tüntetni azt a jogcímet, ami alapján a tétel feltüntetésre került, több ilyen tétel esetén azokat külön sorokban kell szerepeltetni

4.5. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása ebben az elszámolási időszakban:

4.5.1. Távhőszolgáltatás esetén: lakossági fogyasztó esetében a hatályos árképzésből eredő megtakarítás a 2012. november 1-jén hatályos árképzéshez képest (a 2013. január 1-jét követően elszámolt összes fogyasztás 2012. november 1-jén hatályos árképzés alapján számított ellenértékének bruttó értéke és a 2013. január 1-jét követő fogyasztás alapján fizetendő összeg bruttó értékének összesített különbsége összegszerűen feltüntetve).

4.5.2. Víziközmű-szolgáltatás esetén: lakossági fogyasztó esetében a hatályos árképzésből eredő megtakarítás a 2013. január 31-én hatályos árképzéshez képest (a 2013. július 1-jét követően elszámolt összes fogyasztás 2013. január 31-én hatályos árképzés alapján számított ellenértékének bruttó értéke és a 2013. július 1-jét követő fogyasztás alapján fizetendő összeg bruttó értékének összesített különbsége összegszerűen feltüntetve).

4.6. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása:

4.6.1. Távhőszolgáltatás esetén 2013. január 1-je óta: 2013. január 1-jét követően a 4.5.1. pont alapján számított megtakarítások összesen.

4.6.2.. Víziközmű-szolgáltatás esetén 2013. július 1-je óta összesen: 2013. július 1-jét követően a 4.5.2. pont alapján számított megtakarítás összesen.

4.7. Hődíj, vízdíj, csatornadíj, vízterhelési díj: ha az elszámolási időszakban különböző árkategóriák alkalmazására kerül sor, az egyes árkategóriákat külön sorban kell feltüntetni.

4.8. Alapdíj: ha az elszámolási időszakban különböző alapdíjak alkalmazására kerül sor, az egyes alapdíjakat külön sorban kell feltüntetni.

4.9. Amennyiben az 4.7. pontban foglaltak szerint különböző árkategóriák kerülnek alkalmazásra, az érvényességi időszaknak megfelelően, dátum szerint növekvő sorrendben a mérőállás soron is azonos időszaki elhatárolással kell feltüntetni a fogyasztásmennyiséget.

4.10. Teljesítés kelte: Az általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezései alapján nem kell feltüntetni, ha az megegyezik a számla kibocsátásának keltével.

4.11. Az egyes tételek szerinti sorok feltüntetése kizárólag akkor szükséges, ha az adott tételhez érték tartozik.

9. melléklet a 2013. évi CLXXXVIII. törvényhez

A víziközmű-szolgáltató által alkalmazandó számlakép részszámla esetében

1. A víziközmű-szolgáltató a lakossági felhasználók részére, valamint a lakossági díjon elszámolt felhasználásról kiállított részszámlát - a számlázással kapcsolatos pénzügyi és számviteli jogszabályok előírásainak betartása mellett - az alábbiak szerint bocsátja ki.

[53]
"3. A részszámla harmadik oldalaoldalszám
Vevő (fizető) azonosító száma:
Vevő (fizető) neve
Vevő (fizető) címe:
Vevő (fizető) adószáma:
Szerződéses folyószámla:Teljesítés időpontja:
Számla sorszáma:Számla kelte:
Fizetési mód:A szolgáltatás megnevezése:
Víziközmű-szolgáltatás
SZÁMLARÉSZLETEZŐ
Elszámolt mennyiség:
Árszabás:
Tétel
megnevezése
Elszámolt
időszak
Mérőállás
(induló,
záró)
Elszámolt
mennyiség és
mértékegység
Nettó
egységár és
mértékegység
Nettó díj
(Ft)
ÁFA (%)Bruttó díj
(Ft)
Ivóvíz-szolgáltatás
alapdíj vagy
átalánydíj
.............számú
vízmérőn mért
ivóvíz
fogyasztással
arányos díj
Szennyvízelvezetés
és tisztítás
alapdíj vagy
átalánydíj
Elvezetett
mennyiséggel
arányos
szennyvízdíj
Áthárított
vízterhelési díj
[54]
Jogszabályban
biztosított locsolási
kedvezmény %
Egyéb, a
víziközmű-
szolgáltatás
keretében
figyelembe vett
tétel
Kerekítés
Bruttó számlaérték
összesen*:
Egyéb
Fizetendő összeg:
ÁFA összesítő (Ft)
A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: ... Ft.
Tájékoztató adatok:
* A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2013. január 31-én hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már
csökkentett összeget tartalmazza.
Fogyasztás megállapításának módja:
Következő mérő leolvasás vagy diktálás időpontja:

4. Magyarázat:

4.1. x. havi részszámla: az elszámolási időszakon belüli részszámla sorszámának feltüntetése.

4.2. Oldalszám: aktuális oldal száma /összes oldal száma formátumban.

4.3. Számlapéldány: az eredeti példány sorszáma.

4.4. Felhasználó azonosító száma, felhasználási hely címe: a felhasználó azonosításához szükséges adat, pl.: vevő azonosító, felhasználási hely azonosító; a "felhasználó azonosító száma" helyett a szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott ezzel egyenértékű megnevezés is használható. Több felhasználási azonosító szám, és felhasználási hely cím is feltüntethető, amennyiben több felhasználási helyre vonatkozóan állítja ki a szolgáltató a számlát.

4.5. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása ebben az elszámolási időszakban: lakossági fogyasztó esetében a hatályos árképzésből eredő megtakarítás a 2013. január 31-én hatályos árképzéshez képest (a 2013. július 1-jét követően teljesített szolgáltatás alapján elszámolt összes fogyasztás 2013. január 31-én hatályos árképzés alapján számított ellenértékének bruttó értéke - beleértve az alapdíjat - és a 2013. július 1-jét követő fogyasztás alapján fizetendő összeg bruttó értékének összesített különbsége összegszerűen feltüntetve).

4.6. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása 2013. július 1-je óta összesen: 2013. július 1-jét követően a 4.5. pont alapján számított megtakarítások összesen.

4.7. Tétel megnevezése a harmadik oldalon: Az egyes tételekhez kapcsolódó sorokban nem szükséges az összes oszlophoz tartozó cellát kitölteni, csak amely értelemszerűen alkalmazható (pl.: a "bruttó számlaérték összesen" sorban a nettó érték kitöltése nem értelmezhető).

4.8. Ivóvíz-szolgáltatási díjak: ha a számlán több vízmérő után történik az elszámolás, azt soronként, a mérő gyári számának megadásával, illetve ha az elszámolási időszakban különböző ivóvíz-szolgáltatási díjak alkalmazására kerül sor, az egyes tarifákat külön sorban kell feltüntetni.

4.9. Szennyvíz-szolgáltatási díjak: ha a számlán több (mennyiség)mérő után történik az elszámolás, azt soronként, a mérő gyári számának megadásával, illetve ha az elszámolási időszakban különböző szennyvíz-szolgáltatási díjak alkalmazására kerül sor, az egyes tarifákat külön sorban kell feltüntetni.

4.10. Egyéb: feltüntetése csak abban az esetben szükséges, ha a felhasználó támogatásban részesült, vagy túlfizetett, vagy bármilyen egyéb, a fizetendő összeget befolyásoló tétel felmerült (pl. kamat, tartozás). A számlán konkrétan fel kell tüntetni azt a jogcímet, ami alapján a tétel feltüntetésre került, több ilyen tétel esetén azokat külön sorokban kell szerepeltetni.

4.11. Amennyiben a 4.8-4.9. pontban foglaltak szerint különböző árszabások, díjak kerülnek alkalmazásra, az érvényességi időszaknak megfelelően, dátum szerint növekvő sorrendben a mérőállás soron is azonos időszaki elhatárolással kell feltüntetni a fogyasztásmennyiséget.

4.12. Teljesítés kelte: Az általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezései alapján nem kell feltüntetni, ha az megegyezik a számla kibocsátásának keltével

4.13. Az egyes tételek szerinti sorok feltüntetése kizárólag akkor szükséges, ha az adott tételhez érték tartozik.

4.14. Egyéb, a víziközmű-szolgáltatás keretében figyelembe vett tétel: a konkrét jogcím feltüntetése szükséges, pl.: "társasházi mellékvízmérők levonása".

10. melléklet a 2013. évi CLXXXVIII. törvényhez[55]

A víziközmű-szolgáltató által alkalmazandó számlakép elszámoló számla esetében
1.
A víziközmű-szolgáltató a lakossági felhasználók részére, valamint a lakossági díjon elszámolt felhasználásról
kiállított elszámoló számlát - a számlázással kapcsolatos pénzügyi és számviteli jogszabályok előírásainak betartása
mellett - az alábbiak szerint bocsátja ki.
2.Az elszámoló számla első oldala:
"Szolgáltató logója:Víziközmű- szolgáltatás elszámoló számla
Szolgáltató neve:x. sz. eredeti példány
Címe:Oldalszám
Számla sorszáma:
Adószáma:Címzés
Bankszámlaszáma:
Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Felhasználó azonosító száma:
Elszámolási időszak:Felhasználó neve:
Fizetendő összeg: FtFelhasználó címe:
Fizetési határidő:Felhasználási hely címe:
A rezsidíj csökkentése nélkül Önt ebben az elszámolási időszakban a
következő fizetési kötelezettség terhelte volna:Ft
A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása
- ebben az elszámolási időszakban:Ft
- 2013. július 1-je óta összesen:Ft
(Ezen összegek az Ön számlájából előzetesen levonásra kerültek.)
CSEKK HELYE
3.Az elszámoló számla harmadik oldala: oldalszám
Vevő (fizető) azonosító száma:
Vevő (fizető) neve:
Vevő (fizető) címe:
Vevő (fizető) adószáma:
Szerződéses folyószámla:Teljesítés időpontja:
Számla sorszáma:Számla kelte:
Fizetési mód:A szolgáltatás megnevezése:
Víziközmű-szolgáltatás
SZÁMLARÉSZLETEZŐ
Elszámolt mennyiség:
Árszabás:
Tétel megnevezéseElszámolt
időszak
Mérőállás
(induló, záró)
Elszámolt
mennyiség és
mérték-
egység
Nettó
egységár és
mérték-
egység
Nettó díj
(Ft)
ÁFA
(%)
Bruttó díj
(Ft)
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíj vagy
átalánydíj*
.............számú vízmérőn mért
ivóvíz fogyasztással arányos díj
Szennyvízelvezetés és tisztítás
alapdíj vagy átalánydíj
Elvezetett mennyiséggel arányos
szennyvízdíj
Áthárított vízterhelési díj
Jogszabályban biztosított locsolási
kedvezmény.....%
Egyéb, a víziközmű-szolgáltatás
keretében figyelembe vett tétel
Részszámlákban elszámolt alapdíjak,
átalánydíjak
Részszámlákban elszámolt
fogyasztással arányos díjak
Kerekítés
Bruttó számlaérték összesen**:
Egyéb
Fizetendő összeg:
A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: ... Ft.
Tájékoztató adatok:
* Az alapdíj fogyasztástól függetlenül fizetendő.
** A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2013. január 31-én hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már
csökkentett összeget tartalmazza. Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási időszakban kibocsátott rész- és elszámoló
számlák összességére figyelemmel került meghatározásra.
Következő leolvasás várható időpontja:
AHK: adó hatályán kívüli
.eolvasás módja (LM): Leol - leolvasás a víziközmű-szolgáltató által; Becs - becsült; Dikt - fogyasztó által diktált; Ell - víziközmű-szolgáltatói ellenőrzés
Bekötési vízmérő pontossági osztálya:
A tárgyidőszaki felhasználás összehasonlítása:
Az Ön ivóvíz felhasználásának (ha releváns szennyvízkibocsátásának) változása a megelőző elszámolási időszakhoz képest (aktuális elszámolási
időszak/azt megelőző elszámolási időszak százalékban kifejezett változása):
Az Ön ivóvíz felhasználása (ha releváns szennyvízkibocsátása) a megelőző elszámolási időszakhoz képest (csökkent/növekedett/nem változott):
Az Ön ivóvíz felhasználása (ha releváns szennyvízkibocsátása) az átlagos lakossági felhasználáshoz (kibocsátáshoz) képest (felhasználó/átlagos
lakossági felhasználó fogyasztásának százalékban kifejezett aránya):
A lakossági felhasználók átlagfogyasztása a következő internetes honlapon található:
Az elszámoló számlában elszámolt részszámlák sorszáma és a számla végösszege:
4.Magyarázat:
4.1. Oldalszám: aktuális oldal száma/összes oldal száma formátumban.
4.2. Számlapéldány: az eredeti példány sorszáma.
4.3. Felhasználó azonosító száma, felhasználási hely címe: a felhasználó azonosításához szükséges adat,
pl.: vevő azonosító, felhasználási hely azonosító; a "felhasználó azonosító száma" helyett a szolgáltató
üzletszabályzatában meghatározott ezzel egyenértékű megnevezés is használható. Több felhasználási
azonosító szám és felhasználási hely cím is feltüntethető, amennyiben több felhasználási helyre vonatkozóan
állítja ki a szolgáltató a számlát.
4.4.A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása ebben az elszámolási időszakban: lakossági
fogyasztó esetében a hatályos árképzésből eredő megtakarítás a 2013. január 31-én hatályos árképzéshez
képest (a 2013. július 1-jét követően teljesített szolgáltatás alapján elszámolt összes fogyasztás 2013.
január 31-én hatályos árképzés alapján számított ellenértékének bruttó értéke - beleértve az alapdíjat - és
a 2013. július 1-jét követő fogyasztás alapján fizetendő összeg bruttó értékének összesített különbsége
összegszerűen feltüntetve).
4.5.A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása 2013. július 1-je óta összesen: 2013. július 1-jét
követően a 4.4. pont alapján számított megtakarítások összesen.
4.6.Tétel megnevezése a harmadik oldalon: Az egyes tételekhez kapcsolódó sorokban nem szükséges az összes
oszlophoz tartozó cellát kitölteni, csak amely értelemszerűen alkalmazható (pl.: a "bruttó számlaérték
összesen" sorban a nettó érték kitöltése nem értelmezhető).
4.7.Ivóvíz-szolgáltatási díjak: ha a számlán több vízmérő után történik az elszámolás, azt soronként, a mérő
gyári számának megadásával, illetve ha az elszámolási időszakban különböző ivóvíz-szolgáltatási díjak
alkalmazására kerül sor, az egyes tarifákat külön sorban kell feltüntetni.
4.8.Szennyvíz-szolgáltatási díjak: ha a számlán több (mennyiség)mérő után történik az elszámolás, azt soronként,
a mérő gyári számának megadásával, illetve ha az elszámolási időszakban különböző szennyvíz-szolgáltatási
díjak alkalmazására kerül sor, az egyes tarifákat külön sorban kell feltüntetni.
4.9.Egyéb: feltüntetése csak abban az esetben szükséges, ha a felhasználó támogatásban részesült, vagy
túlfizetett, vagy bármilyen egyéb, a fizetendő összeget befolyásoló tétel felmerült (pl. kamat, tartozás).
A számlán konkrétan fel kell tüntetni azt a jogcímet, ami alapján a tétel feltüntetésre került, több ilyen tétel
esetén azokat külön sorokban kell szerepeltetni.
4.10.Amennyiben a 4.7-4.8. pontban foglaltak szerint különböző árszabások, díjak kerülnek alkalmazásra,
az érvényességi időszaknak megfelelően, dátum szerint növekvő sorrendben a mérőállás soron is azonos
időszaki elhatárolással kell feltüntetni a fogyasztásmennyiséget.
4.11.Teljesítés kelte: Az általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezései alapján nem kell feltüntetni, ha
az megegyezik a számla kibocsátásának keltével.
4.12.Az egyes tételek szerinti sorok feltüntetése kizárólag akkor szükséges, ha az adott tételhez érték tartozik.
4.13.Egyéb, a víziközmű-szolgáltatás keretében figyelembe vett tétel: a konkrét jogcím feltüntetése szükséges,
pl.: "társasházi mellékvízmérők levonása."

11. melléklet a 2013. évi CLXXXVIII. törvényhez

A hulladékgazdálkodási közszolgáltató által alkalmazandó számlakép

1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltató a természetes személy ingatlanhasználó részére kiállított számlát - a számlázással kapcsolatos pénzügyi és számviteli jogszabályok előírásainak betartása mellett - az alábbiak szerint bocsátja ki.

4. Magyarázat

4.1. Oldalszám: aktuális oldal száma /összes oldal száma formátumban.

4.2. x. sz. eredeti példány: az eredeti példány sorszáma.

4.3. Felhasználó azonosító száma, felhasználási hely címe: a felhasználó azonosításához szükséges adat, pl.: vevő azonosító, felhasználási hely azonosító; a "felhasználó azonosító száma" helyett a szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott ezzel egyenértékű megnevezés is használható. Több felhasználási azonosító szám, és felhasználási hely cím is feltüntethető, amennyiben több felhasználási helyre vonatkozóan állítja ki a szolgáltató a számlát.

4.4. Egyéb: feltüntetése csak abban az esetben szükséges, ha a felhasználó támogatásban részesült, vagy túlfizetett, vagy bármilyen egyéb, a fizetendő összeget befolyásoló tétel felmerült (pl. kamat, tartozás). A számlán konkrétan fel kell tüntetni azt a jogcímet, ami alapján a tétel feltüntetésre került, több ilyen tétel esetén azokat külön sorokban kell szerepeltetni.

4.5 Edénybérleti díj: amennyiben a kiállított számla vonatkozásában értelmezhető.

4.6. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása ebben az elszámolt időszakban: a hatályos árképzésből eredő megtakarítás a 2013. június 30-án hatályos árképzéshez képest (a 2013. július 1-jét követően elszámolt összes díj a 2013. június 30-án hatályos árképzése alapján számított ellenértékének bruttó értéke és a 2013. július 1-jét követő fogyasztás alapján fizetendő összeg bruttó értékének összesített különbsége összegszerűen feltüntetve). Társasház vagy lakásszövetkezet esetében a megtakarítás összegét a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 91. § (3) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettség teljesítésére figyelemmel kell meghatározni. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás esetén a 2023. július 1-jét megelőző időszak vonatkozásában felhalmozott összeget a 2023. július 1-jei záródátum szerint kell figyelembe venni.[57]

4.7. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása 2013. július 1-je óta összesen: 2013. július 1-jét követően a 4.6. pont alapján számított megtakarítások összesen.

4.8. Tétel megnevezése a harmadik oldalon: Az egyes tételekhez kapcsolódó sorokban nem szükséges az összes oszlophoz tartozó cellát kitölteni, csak amely értelemszerűen alkalmazható.

4.9. Teljesítés kelte: Az általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezései alapján nem kell feltüntetni, ha az megegyezik a számla kibocsátásának keltével.

4.10. Alapdíj, ürítési díj: ha az elszámolási időszakban különböző alapdíjak, vagy ürítési díjak (ide értve például a zsákos elszállítást, stb. is) alkalmazására kerül sor, az egyes alapdíjakat és ürítési díjakat külön sorban kell feltüntetni.

4.11. Rezsicsökkentéssel nem érintett alapdíj, ürítési díj: kizárólag társasház vagy lakásszövetkezet részére kiállított számlán kell feltüntetni ezeket a sorokat, ha a hulladékról szóló törvény 91. § (3) bekezdésében foglalt tájékoztatás alapján, ilyen tétel felmerül a nem természetes személy ingatlanhasználókra tekintettel.

4.12. Az egyes tételek szerinti sorok feltüntetése kizárólag akkor szükséges, ha az adott tételhez érték tartozik.

12. melléklet a 2013. évi CLXXXVIII. törvényhez[58]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2013. november 12-i ülésnapján fogadta el.

[2] Módosította a 2023. évi XLV. törvény 51. § a) pontja. Hatályos 2023.07.01.

[3] Beiktatta a 2015. évi CXIX. törvény 34. §-a. Hatályos 2015.09.01.

[4] Beiktatta a 2023. évi XXIX. törvény 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.09.01.

[5] Módosítani rendelte a 2014. évi XI. törvény 31. § a) pontja. Ugyanazon módosítást végrahajtotta a 2013. évi CCXXXI. törvény 14. § (10) bekezdése. Hatályos 2014.01.01.

[6] Beiktatta a 2014. évi XLI. törvény 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.10.07.

[7] Megállapította a 2014. évi XLI. törvény 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.10.07.

[8] Hatályba lépése előtt megállapította a 2013. évi CCXXXI. törvény 13. § (1) bekezdése.

[9] Módosította a 2023. évi XLV. törvény 51. § b) pontja. Hatályos 2023.07.01.

[10] Hatáylon kívül helyezte a 2015. évi CCXI. törvény 12. § (5) bekezdése c) pontja. Hatályos 2016.07.01.

[11] A második (8) bekezdést, megegyező szöveggel beiktatta a 2014. évi XI. törvény 26. §-a. Hatályos 2014.02.18.

[12] Megállapította a 2023. évi XXIX. törvény 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2023.09.01.

[13] Beiktatta a 2014. évi XI. törvény 27. §-a. Hatályos 2014.08.01.

[14] Megállapította a 2014. évi XI. törvény 28. §-a. Hatályos 2015.08.01.

[15] Megállapította a 2019. évi XXXIV. törvény 129. §-a. Hatályos 2019.04.26.

[16] Beiktatta a 2014. évi XI. törvény 29. §-a. Hatályos 2014.02.18.

[17] Megállapította a 2023. évi XXIX. törvény 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2023.09.01.

[18] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[19] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[20] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[21] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[22] Módosította a 2014. évi XI. törvény 31. § b) pontja. Hatályos 2014.02.18.

[23] Módosította a 2016. évi LXVIII. törvény 171. § a) pontja. Hatályos 2017.07.01.

[24] Módosította a 2019. évi CI. törvény 74. §-a. Hatályos 2019.12.20.

[25] Megállapította a 2023. évi XXIX. törvény 6. § (4) bekezdése (lásd: 1. melléklet 1. pont). Hatályos 2023.09.01.

[26] Módosította a 2013. évi CCXXXI. törvény 14. § (14) bekezdése. Hatályos 2013.12.31.

[27] Módosította a 2014. évi XI. törvény 30. § a) pontja. Hatályos 2014.02.18.

[28] Módosította a 2014. évi XLI. törvény 15. § (3) bekezdése. Hatályos 2014.10.07.

[29] Módosította a 2014. évi XI. törvény 30. § a) pontja. Hatályos 2014.02.18.

[30] Módosította a 2016. évi LXVIII. törvény 171. § a) pontja. Hatályos 2017.07.01.

[31] Módosította a 2016. évi LXVIII. törvény 171. § b) pontja. Hatályos 2017.07.01.

[32] Módosította a 2019. évi CI. törvény 74. §-a. Hatályos 2019.12.20.

[33] Megállapította a 2023. évi XXIX. törvény 6. § (5) bekezdése (lásd: 2. melléklet 1. pont). Hatályos 2023.09.01.

[34] Módosította a 2013. évi CCXXXI. törvény 14. § (15) bekezdése. Hatályos 2013.12.31.

[35] Módosította a 2014. évi XI. törvény 30. § b) pontja. Hatályos 2014.02.18.

[36] Módosította a 2014. évi XI. törvény 30. § b) pontja. Hatályos 2014.02.18.

[37] Módosította a 2016. évi LXVIII. törvény 171. § a) pontja. Hatályos 2017.07.01.

[38] Megállapította a 2023. évi XXIX. törvény 6. § (6) bekezdése (lásd: 3. melléklet 1. pont). Hatályos 2023.09.01.

[39] Módosította a 2014. évi XI. törvény 30. § c) pontja. Hatályos 2014.02.18.

[40] Módosította a 2014. évi XLI. törvény 15. § (4) bekezdése. Hatályos 2014.10.07.

[41] Módosította a 2016. évi LXVIII. törvény 171. § a) pontja és b) pontja. Hatályos 2017.07.01.

[42] Megállapította a 2023. évi XXIX. törvény 6. § (7) bekezdése (lásd: 4. melléklet 1. pont). Hatályos 2023.09.01.

[43] Módosította a 2014. évi XI. törvény 30. § d) pontja. Hatályos 2014.02.18.

[44] Módosította a 2014. évi XI. törvény 30. § d) pontja. Hatályos 2014.02.18.

[45] Módosította a 2014. évi XI. törvény 30. § e) pontja. Hatályos 2014.02.18.

[46] Módosította a 2014. évi XI. törvény 30. § e) pontja. Hatályos 2014.02.18.

[47] Módosította a 2014. évi XI. törvény 30. § f) pontja. Hatályos 2014.02.18.

[48] Módosította a 2014. évi XI. törvény 30. § f) pontja. Hatályos 2014.02.18.

[49] Módosította a 2014. évi XI. törvény 30. § f) pontja. Hatályos 2014.02.18.

[50] Módosította a 2014. évi XI. törvény 30. § g) pontja. Hatályos 2014.02.18.

[51] Módosította a 2014. évi XI. törvény 30. § g) pontja. Hatályos 2014.02.18.

[52] Módosította a 2014. évi XI. törvény 30. § g) pontja. Hatályos 2014.02.18.

[53] Módosította a 2014. évi XI. törvény 30. § h) pontja. Hatályos 2014.02.18.

[54] Módosította a 2014. évi XLI. törvény 16. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.10.07.

[55] Megállapította a 2015. évi CXIX. törvény 35. §-a (lásd 2. melléklet). Hatályos 2015.07.24.

[56] Módosítani rendelte a 2014. évi XI. törvény 31. § d) pontja. Ugyanazon módosítást végrahajtotta a 2013. évi CCXXXI. törvény 14. § (13) bekezdése. Hatályos 2013.12.31.

[57] Megállapította a 2023. évi XLV. törvény 50. §-a (ld. 3. melléklet. 1. pont). Hatályos 2023.07.01.

[58] Hatáylon kívül helyezte a 2015. évi CCXI. törvény 12. § (5) bekezdése d) pontja. Hatályos 2016.07.01.

Tartalomjegyzék