2019. évi CI. törvény

egyes energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról

1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

1. § A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) a következő 52. §-sal egészül ki:

"52. § E törvény 42/V. § (2) bekezdése az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról, valamint a 663/2009/EK és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK, a 2009/31/EK, a 2009/73/EK, a 2010/31/EU, a 2012/27/EU és a 2013/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2009/119/EK és az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv módosításáról, továbbá az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. december 11-i 2018/1999/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 48. cikke végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

2. § A Bt. 42/V. § (2) bekezdésében a "háromévente" szövegrész helyébe a "négyévente" szöveg lép.

2. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása

3. § A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az e törvény hatálya alá tartozó és hatáskörébe utalt létesítmények és engedélyesek tekintetében]

"a) kiadja, módosítja vagy visszavonja

aa) a távhőtermelői létesítési engedélyt,

ab) a távhőtermelői működési engedélyt,

ac) a távhőtermelői tevékenység megszüntetésére vonatkozó engedélyt,

ad) a távhőtermelő létesítmény megszüntetésére vonatkozó engedélyt,

ae) a távhőszolgáltatói működési engedélyt,

af) a távhőszolgáltatói tevékenység megszüntetésére vonatkozó engedélyt;"

4. § A Tszt. 12. § (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Az 5 MW vagy annál nagyobb névleges hőteljesítményű távhőtermelő létesítmény létesítése, bővítése, átalakítása, teljesítményének növelése vagy csökkentése, tüzelőanyagának megváltoztatása (a továbbiakban együtt: létesítés) engedélyköteles tevékenység, amelyre a Hivatal távhőtermelői létesítési engedélyt ad ki.

(3) A távhőtermelő létesítmény, a távhőtermelői tevékenység vagy a távhőszolgáltatói tevékenység tervezett megszüntetése előtt legalább egy évvel az engedélyes engedélyt köteles kérni a megszüntetésre a Hivataltól az érintett önkormányzat egyidejű értesítésével.

(4) A távhőtermelő létesítmény, a távhőtermelői tevékenység vagy a távhőszolgáltatói tevékenység megszüntetése megtagadható vagy feltételhez köthető, ha az e törvényben meghatározott ellátási kötelezettség teljesítését veszélyezteti."

5. § A Tszt. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az engedély tartalmi követelményeit, az engedélyezési eljárás szabályait és az engedély kiadásának rendjét a kormány e törvény végrehajtásáról szóló rendeletben határozza meg."

6. § A Tszt. III. fejezet "A távhőtermelő létesítmény létesítésére és a működésére vonatkozó engedély" alcíme helyébe a következő alcím lép:

"A távhőtermelői létesítési engedély és a távhőtermelői működési engedély

14. § (1) A távhőtermelői létesítési engedély és a távhőtermelői működési engedély iránti kérelmet a Hivatalhoz kell benyújtani. Ha az engedélyeztetni kívánt tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi vagy egységes környezethasználati engedély szükséges, az engedélyt a kérelemhez mellékelni kell.

(2) A távhőtermelői létesítési engedély az engedélyben meghatározott ideig hatályos. Az engedély - kérelemre - egyszer, az engedélyben foglalt időtartammal azonos időtartamra, de legfeljebb további két évre meghosszabbítható. Ha az engedélyes a létesítés megkezdésével vagy folytatásával neki felróható okból késlekedik, és emiatt az eredeti vagy a meghosszabbított határidő nem tartható, az engedély visszavonható.

(3) A távhőtermelő létesítmény használatbavétele előtt üzembe helyezési eljárást kell lefolytatni.

15. § (1) Az eredményes üzembe helyezési eljárást követően - kérelemre - távhőtermelői működési engedélyt kell kiadni.

(2) A távhőtermelői működési engedély határozatlan időre szól."

7. § A Tszt. III. fejezet "A távhő szolgáltatására vonatkozó működési engedély" alcíme helyébe a következő alcím lép:

"A távhőszolgáltatói működési engedély

16. § (1) A távhőszolgáltatói működési engedélyt a Hivatalnál kell kérelmezni.

(2) Az engedélyes az üzemeltetésébe adott létesítménnyel a működési engedélyben foglaltaknak megfelelően jogosult az engedélyezett településen vagy településrészen távhőt szolgáltatni.

(3) A távhőszolgáltatói működési engedély határozatlan időre szól.

17. § Ha a távhő termelésére engedélyt kérő egyúttal távhőszolgáltatásra is működési engedélyt kér, azt a 16. § előírásainak figyelembevételével, önálló távhőszolgáltatói működési engedélyként kell kérni és kiadni."

8. § A Tszt. 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A Hivatal a működési engedélyt visszavonja, ha az engedélyes tevékenységével felhagy vagy a Hivatal erre irányuló felhívása ellenére

a) törvényben, kormányrendeletben, e törvény végrehajtására kiadott rendeletben, általános hatályú közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktusban vagy a működési engedélyben előírt kötelezettségeinek nem tesz eleget;

b) a távhőtermelői vagy a szolgáltatói berendezést a távhőszolgáltatás biztonságát, az élet-, az egészség- és a vagyonbiztonságot, a környezetet, továbbá a felhasználói érdekeket súlyosan veszélyeztető módon üzemelteti, és a működési engedélyben előírt kötelezettségeinek nem tesz eleget;

c) a Get. szerinti végső menedékes ellátást biztosító földgázkereskedő kijelölésének kezdőnapjától számított 30. napig nem gondoskodik a távhőtermeléshez szükséges földgáz tüzelőanyag önálló beszerzéséről.

(1a) A távhőtermelő három éven belül legfeljebb egyszer veheti igénybe a Get. szerinti végső menedékes eljárásban kijelölt földgázkereskedő szolgáltatását."

9. § A Tszt. 60. § (1) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:

(A Kormány rendeletben állapítja meg)

"p) a cégjogi események és befolyásszerzés engedélyezésének részletes szabályait és a benyújtandó kérelem formai és tartalmi követelményeit."

10. § A Tszt.

a) 1. § (3) bekezdés d) pontjában a "földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény" szövegrész helyébe a "földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.)" szöveg,

b) 4. § (1) bekezdés g) pontjában az "elvégzi" szövegrész helyébe az "elvégzi, valamint az érintett engedélyesek közreműködésével elvégezteti" szöveg,

c) 4. § (2) bekezdésében az "engedélyben" szövegrész helyébe az "engedélyben, valamint a Hivatal egyéb határozatában" szöveg,

d) 20. § (6) bekezdésében a "(2) és (4) bekezdés szerint kijelölt engedélyes" szövegrész helyébe a "(2) bekezdés szerinti új engedélyes vagy a (2) és (4) bekezdés szerint kijelölt engedélyes" szöveg,

e) 57/C. § (1) bekezdés b) pontjában az "ellátására kötött, és" szövegrész helyébe az "ellátására és az ezzel összefüggésben kötött" szöveg

lép.

11. § Hatályát veszti a Tszt.

a) 1. § (5) bekezdés a) pontjában az "és" szövegrész,

b) 57/C. § (1) bekezdés c) pontja.

3. A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény módosítása

12. § A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fbkt.) "A törvény hatálya" című alcíme a következő 1/B. §-sal egészül ki:

"1/B. § Az e törvényben nem meghatározott fogalmakat a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.), valamint a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni."

13. § Az Fbkt. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A földgáz biztonsági készlet elsősorban a védett felhasználók ellátását szolgálja.

(5) A (4) bekezdésben foglaltakon túlmenően a földgáz biztonsági készlet felhasználható

a) szolidaritást kérő másik tagállam szolidaritási alapon védett felhasználói,

b) földgázkereskedő lehetetlenülése esetén az érintett felhasználók, valamint

c) nem egyetemes szolgáltatásban vételező felhasználók földgázellátási válsághelyzetben történő földgázellátása érdekében.

(6) A védett felhasználót ellátó földgázkereskedő a védett felhasználói kör ellátásával arányos mértékben, valamint a saját jogon eljáró védett felhasználó a saját ellátásával arányos mértékben jogosult - a 2017/1938/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott esetekben - a földgáz biztonsági készlethez hozzáférni."

14. § Az Fbkt. a következő 3/A. §-sal egészül ki:

"3/A. § (1) A Szövetség nemzetközi szerződés alapján más állam felhasználóinak ellátása céljából is készletezhet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nemzetközi szerződésben meg kell határozni, hogy a más állam milyen napi ütemezésben, milyen alkalmi és éves földgázmennyiség mértékéig, milyen visszapótlási feltételekkel és milyen készletezési díj ellenében fér hozzá a földgázkészlethez."

15. § (1) Az Fbkt. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A miniszter a földgáz biztonsági készlet felhasználását földgázellátási válsághelyzet elrendelése vagy üzemzavar esetén rendeletben teszi lehetővé."

(2) Az Fbkt. 5. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A miniszter a biztonsági készlet felhasználására vonatkozó rendeletben meghatározza:)

"d) az igénybevételre jogosultak körét."

(3) Az Fbkt. 5. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A 3. § (5) bekezdés c) pontja szerinti célból történő készletfelhasználás esetén a (3) bekezdés szerint meghatározott érték harmincszorosát kell megállapítani."

16. § Az Fbkt.

a) 2. § m) pontjában az "elsősorban a lakossági fogyasztók" szövegrész helyébe az "a felhasználók" szöveg,

b) 4. § (8) bekezdésében a "földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény" szövegrész helyébe a "Get." szöveg,

c) 4. § (9) bekezdésében a "földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.)" szövegrész helyébe a "Get." szöveg

lép.

17. § Hatályát veszti az Fbkt.

a) 2. § b), c), e)-j) pontja,

b) 3. § (2) bekezdésében a "- Magyarország területén lévő -" szövegrész.

4. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény módosítása

18. § Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) 3. § (2) bekezdésének nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az Éghajlatváltozási Stratégiát első alkalommal a 2008-2025-ig tartó időszakra kell kidolgozni a nemzetközi kötelezettségvállalásoknak megfelelően. A Kormány az Éghajlatváltozási Stratégiát annak elfogadásától számítva legkésőbb ötévente felülvizsgálja. A felülvizsgálat előkészítéséről az energiapolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gondoskodik. Az Éghajlatváltozási Stratégiát az Országgyűlés fogadja el. Az Éghajlatváltozási Stratégia különösen az alábbiakat tartalmazza:"

19. § Az Éhvt. 10/G. §-a a következő (2g) bekezdéssel egészül ki:

"(2g) A klímavédelemért felelős hatóság megkeresésére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal megküldi a vámtitkot képező adatot, ha az az ügyfél személyének vagy a vámhatósági eljárásban érintett anyagok, keverékek azonosításához vagy a klímavédelemért felelős hatóság engedélyezési, ellenőrzési, felügyeleti és nyilvántartási feladatának ellátásához szükséges."

5. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

20. § (1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 3. §-a a következő 43a. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

"43a. Leolvasás: a fogyasztásmérő-berendezés mérési adatainak a felhasználási helyen hálózati engedélyes által végzett leolvasása, az arra alkalmas fogyasztásmérő-berendezés mérési adatainak hálózati engedélyes általi távlehívása, valamint a fogyasztásmérő-berendezés mérési adatainak a felhasználó részére biztosított applikációval történő rögzítése;"

(2) A Vet. 3. §-a a következő 48a. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

"48a. Okosmérő: olyan fogyasztásmérő-berendezés, amely képes a villamosenergia-fogyasztás és a villamosenergiahálózatba táplált villamos energia mennyiségét mérni, a mérési adatokat tárolni, valamint elektronikus távkommunikáció útján a mért adatokat továbbítani és távoli utasításokat fogadni tájékoztatás, vezérlés, figyelemmel kísérés és ellenőrzés céljából;"

(3) A Vet. 3. §-a a következő 49b. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

"49b. Piacműködtető: az érintett piac vonatkozásában olyan szabályrendszert működtető gazdálkodó szervezet, amely az érintett piacon biztosítja, hogy a piaci szereplők villamos energiára vonatkozó vételi és eladási szándéka találkozzon, szerződést eredményezzen, ideértve azt a tevékenységet, amikor egyben vételi vagy eladási szándékkal piaci szereplőként is megjelenik;"

21. § A Vet. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. § Az átviteli rendszerirányító e törvényben, a 2019/943/EU rendeletben, valamint a 714/2009/EK rendelet és a 2019/943/EU rendelet felhatalmazása alapján kiadott európai bizottsági rendeletben meghatározott feladatait átlátható módon, befolyásmentesen és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően köteles végrehajtani."

22. § (1) A Vet. 16. § p) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az átviteli rendszerirányító feladatai a villamosenergia-ellátás biztonságával, az átviteli és elosztó hálózatok üzemével kapcsolatban)

"p) az átviteli hálózattal kapcsolatos valamennyi díj, a 2019/943/EU rendelet 49. cikke és a 838/2010/EU európai bizottsági rendelet szerinti, az átviteli rendszerüzemeltetők közötti ellentételezési mechanizmus keretében előírt kifizetések teljesítése, és ennek keretében az átviteli rendszerirányítót megillető bevételek, továbbá a szűk keresztmetszetek kezeléséért felszámított díjak beszedése és elszámolása,"

(2) A Vet. 16. § r) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az átviteli rendszerirányító feladati a villamosenergia-ellátás biztonságával, az átviteli és elosztó hálózatok üzemével kapcsolatban)

"r) a 714/2009/EK rendelet és a 2019/943/EU rendelet felhatalmazása alapján kiadott európai bizottsági rendeletben foglalt feladatok elvégzése."

23. § A Vet. 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az átviteli rendszerirányító a rendszerszintű szolgáltatások biztosításához, az átviteli hálózati veszteség pótlásához, valamint az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia mérlegkörének kiegyenlítéséhez szükséges kapacitásokat és villamos energiát a 714/2009/EK rendelet és a 2019/943/EU rendelet felhatalmazása alapján kiadott európai bizottsági rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével bármely hazai vagy külföldi termelő, villamosenergia-kereskedő vagy arra alkalmas berendezéssel rendelkező felhasználó által hozzáférhető módon, nyilvánosan szerzi be."

24. § A Vet. 25. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A jóváhagyás során a Hivatal megvizsgálja a hálózatfejlesztési terv összhangját a 2019/943/EU rendelet 30. cikk (1) bekezdés b) pontjában és 48. cikk (1) bekezdésében meghatározott közösségi szintű tízéves hálózatfejlesztési tervvel. Ha kétség merül fel az összhang meglétével kapcsolatban, a Hivatal álláspontja kialakítása céljából egyeztet a 2019/942/EU rendelet alapján létrehozott Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynökségével (a továbbiakban: ACER). Ha a hálózatfejlesztési terv nem áll összhangban a közösségi szintű tízéves hálózatfejlesztési tervvel, a Hivatal kötelezheti az átviteli rendszerirányítót a terv kiegészítésére, ha a hálózatfejlesztési tervből hiányzó, de a közösségi szintű tízéves hálózatfejlesztési tervben szereplő fejlesztésekre fedezetet nyújt a 838/2010/EU rendelet mellékletének A. rész 4. pontja alapján meghatározott veszteségért történő ellentételezés, és e fejlesztések a magyar villamosenergia-rendszer ellátásbiztonsága érdekében indokoltak. Ha a hálózatfejlesztési terv jogszabálysértő vagy akadályozza a hatékony versenyt, a Hivatal határidő tűzésével és az okok megjelölésével kötelezi az átviteli rendszerirányítót a terv módosítására."

25. § A Vet. 40. §-a a következő (4d) bekezdéssel egészül ki:

"(4d) A (4c) bekezdés szerinti applikációval történő leolvasás sikertelensége esetén az elosztó elvégzi a fogyasztásmérő-berendezés adatainak a felhasználási helyen történő leolvasását."

26. § A Vet. VI. Fejezete a következő 45. §-sal egészül ki:

"45. § (1) A hálózati engedélyes új felhasználási helyen történő új csatlakozás esetén a Vhr.-ben meghatározott esetekben az adott felhasználási helyen okosmérőt szerel fel.

(2) A villamosenergia-kereskedő a felhasználó részére legalább egy, több zónaidős és rugalmas árszabást is biztosít."

27. § A Vet. 67/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"67/A. § (1) A nemzetközi üzemi és kereskedelmi szabályzat részét képező feltételek és módszertanok kidolgozása a 714/2009/EK rendelet, és a 2019/943/EU rendelet felhatalmazása alapján kiadott európai bizottsági rendelet szerint történik. A 714/2009/EK rendelet és a 2019/943/EU rendelet felhatalmazása alapján kiadott európai bizottsági rendelet szerinti konzultáció során az érintett engedélyesek, felhasználók, valamint más szereplők és ezek érdekképviseleti szerveik bevonását az erre kijelölt, a feltételek és módszertanok kidolgozásáért felelős által fenntartott információs platformon keresztül kell biztosítani.

(2) A 2019/943/EU rendelet felhatalmazása alapján kiadott európai bizottsági rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül, vagy ha az adott rendelet az egyes rendelkezések alkalmazásának kezdetére későbbi határnapot állapít meg, a megállapított alkalmazási határnap előtt 30 nappal a kereskedelmi szabályzat és az üzemi szabályzat esetén az átviteli rendszerirányító, elosztói szabályzat esetén az elosztók kötelesek a Hivatalhoz benyújtani - a nemzetközi üzemi és kereskedelmi szabályzat kivételével - az érintett villamosenergia-ellátási szabályzatok módosítására vonatkozó, az adott rendelettel való összhang megteremtése céljából előkészített és az érintett szabályzati bizottság által megtárgyalt javaslatot.

(3) Ha az érintett szabályzati bizottságok nevében az átviteli rendszerirányító vagy az elosztók a (2) bekezdésben foglalt határidőn belül nem kezdeményezik az érintett villamosenergia-ellátási szabályzat módosítását, a Hivatal módosíthatja azokat, az (1) bekezdés szerinti rendelettel való összhang megteremtése érdekében.

(4) A 714/2009/EK vagy a 2019/943/EU rendelet felhatalmazása alapján kiadott európai bizottsági rendelet szerint kidolgozott feltételre vagy módszertanra vonatkozó javaslatát a kidolgozásáért felelős köteles jóváhagyás céljából benyújtani a Hivatal vagy az ACER részére, és a Hivatal részére történő benyújtás esetén köteles egyidejűleg kérelmezni az adott feltétel vagy módszertan nemzetközi üzemi és kereskedelmi szabályzat részeként történő Hivatal általi jóváhagyását. A vonatkozó feltétel vagy módszertan jóváhagyása esetén az átviteli rendszerirányító köteles gondoskodni a nemzetközi üzemi és kereskedelmi szabályzat megfelelő módosításáról.

(5) Azokban az esetekben, amikor a 714/2009/EK rendelet és a 2019/943/EU rendelet felhatalmazása alapján kiadott európai bizottsági rendelet alapján a nemzetközi üzemi és kereskedelmi szabályzat vonatkozó részének kidolgozásáért felelős nem az átviteli rendszerirányító, akkor a Hivatal a (4) bekezdés szerinti kérelmet annak kézhezvételtől számított 15 napon belül megküldi az átviteli rendszerirányítónak annak érdekében, hogy az a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül tegyen javaslatot annak a nemzetközi üzemi és kereskedelmi szabályzat szövegében történő formai elhelyezésére.

(6) A nemzetközi üzemi és kereskedelmi szabályzat, a Hivatal határozatainak és az ACER határozatainak megfelelő, egységes szerkezetben történő közzétételéért az átviteli rendszerirányító felelős."

28. § A Vet. 96. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

"A Hivatal az engedélyes törvényben, kormányrendeletben, e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban, általános hatályú közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktusban, uniós jogi rendelkezésben, az ACER kötelező erejű határozatában, a villamosenergia-ellátási szabályzatokban, valamint az üzletszabályzatában, vagy a Hivatal által kiadott határozatokban meghatározott kötelezettségeinek megszegése esetén"

29. § A Vet. XV. Fejezete a következő 139/A. §-sal egészül ki:

"139/A. § (1) A 2019/941/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásai tekintetében illetékes hatóságként - a (2) bekezdés szerinti kivétellel - a miniszter jár el.

(2) A 2019/941/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke, 6. cikke, 7. cikk (1) és (2) bekezdése, 10. cikke, 12. cikk (3) bekezdése, 13. cikke, valamint 17. cikke szerinti feladatokat a Hivatal látja el.

(3) A Hivatal szakmai javaslatot tesz az (1) bekezdés szerinti feladatokhoz kapcsolódóan a miniszter számára."

30. § A Vet. a következő 155. §-sal egészül ki:

"155. § A hálózati engedélyes és a kereskedő a közcélú hálózat ellátásbiztonságának és fejlesztésének, az energiahatékonyság növelésének, a felhasználóval történő elszámolás, valamint a szabálytalan vagy szerződés nélküli vételezés megállapítása céljából kezeli a távlehívásra alkalmas fogyasztásmérő-berendezés által regisztrált adatokat."

31. § A Vet. 164. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Hivatal a külföldi szabályozó hatóság kérésére, a 2019/944/EU irányelv szerinti feladata ellátásához szükséges, személyes adatnak nem minősülő adatokat jogosult rendelkezésre bocsátani. A Hivatal ezektől a szervezetektől a feladatai ellátásához szükséges adatokat, információkat kérhet."

32. § (1) A Vet. 165. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Ha az ACER a Hivatal hatáskörében jár el, úgy az ACER határozatának végrehajtásáról a Hivatal gondoskodik.

(3) A Hivatal az ACER minden - a Hivatalra vonatkozó 2019/942/EU rendelet szerinti - kötelező erejű határozatát végrehajtja."

(2) A Vet. 165. § (5) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Hivatal (4) bekezdés szerinti együttműködése a külföldi szabályozó hatóságokkal az alábbi célokra irányulhat:]

"d) az átviteli rendszerirányítókra és az egyéb piaci szereplőkre vonatkozó, a 714/2009/EK rendelet és a 2019/943/EU rendelet felhatalmazása alapján kiadott európai bizottsági rendeletben meghatározott szabályzatok kidolgozásának összehangolása,"

33. § A Vet. 165/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Hivatal az ACER véleményét kérheti arra vonatkozólag, hogy egy külföldi szabályozó hatóság határozata megfelel-e a 2009/72/EK irányelv, a 2019/944/EU irányelv, a 714/2009/EK rendelet és a 2019/943/EU rendelet alapján kiadott iránymutatásoknak (a továbbiakban: iránymutatások)."

34. § A Vet. 168. § (2) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

(Az ügyintézési határidő)

"k) a közvetlenül alkalmazandó Európai Uniós jogi aktusokban meghatározott és a Hivatal hatáskörébe tartozó eltérés engedélyezésére irányuló eljárásban 4 hónap."

35. § A Vet. 170. § (1) bekezdése a következő 35. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

"35. az okosmérőkre, azok felszerelésére, az engedélyesek és a felhasználók jogaira és kötelezettségeire, valamint az adatkezeléssel és adatfeldolgozással kapcsolatos előírásokra vonatkozó szabályokat,"

(rendeletben állapítsa meg.)

36. § A Vet. a következő 178/A. §-sal egészül ki:

"178/A. § (1) A hálózati engedélyes a Vhr.-ben meghatározott határidőig és a Vhr.-ben meghatározott esetekben a fogyasztásmérő-berendezést okosmérőre cseréli.

(2) Az okosmérő (1) bekezdés szerinti felszereléséhez, üzemeltetéséhez és adatainak továbbításához szükséges mérőhely-átalakítás költsége a hálózati engedélyest terheli."

37. § (1) A Vet. 184. § (4) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ez a törvény)

"c) a villamosenergia-ágazati kockázatokra való felkészülésről és a 2005/89/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 5-i 2019/941/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

d) az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynökségének létrehozásáról szóló, 2019. június 5-i 2019/942/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

(2) A Vet. 184. § (4) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:

(Ez a törvény)

"n) a villamos energia belső piacáról szóló, 2019. június 5-i 2019/943/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

38. § A Vet.

1. 3. § 47a. pontjában a "714/2009/EK rendelet" szövegrész helyébe a "714/2009/EK rendelet és a 2019/943/EU rendelet" szöveg,

2. 17. § (2) bekezdésében a "hozzájárulásával" szövegrész helyébe a "tájékoztatásával" szöveg,

3. 23. §-ában, 104. § (1) bekezdés e) pontjában és a 170. § (1) bekezdés 47. pontjában a "714/2009/EK" szövegrész helyébe a "2019/943/EU" szöveg,

4. 25. § (1) bekezdésében a "valamint a Vhr.-ben" szövegrész helyébe az "a 2019/943/EU rendeletben, valamint a Vhr.-ben" szöveg,

5. 35. § (6) bekezdésében a "714/2009/EK rendelet" szövegrész helyébe a "714/2009/EK rendelet és a 2019/943/EU rendelet" szöveg,

6. 37. § (1) és (2) bekezdésében a "714/2009/EK rendelet 17." szövegrész helyébe a "2019/943/EU rendelet 63." szöveg,

7. 70. § (4) bekezdésében a "módosításait" szövegrész helyébe a "módosításait - a nemzetközi üzemi és kereskedelmi szabályzat részét képező, a 2019/942/EU rendelet rendelkezéseinek megfelelően jóváhagyott feltételek és módszertanok kivételével -" szöveg,

8. 74. § (1) bekezdés b) pontjában a "villamosenergia-termelés újbóli folytatása megszüntetése," szövegrész helyébe a "villamosenergia-termelés újbóli folytatása vagy megszüntetése," szöveg,

9. 105. § (3) bekezdésében az "és önálló eredménykimutatást jelent." szövegrész helyébe " , önálló eredménykimutatást, valamint az azok soraihoz fűzött magyarázatot jelent." szöveg,

10. 105/A. § (2) bekezdésében a "tevékenységként" szövegrész helyébe a "tevékenységenként" szöveg,

11. 107. § (2) bekezdésében a "valamennyi engedélyesére" szövegrész helyébe az "egészére tekintettel az általa azonosított piacműködtetőre" szöveg,

12. 114/A. § (2) bekezdésében, 152. § (2) bekezdésében, 159. § (6) bekezdés 3. pontjában, 160/A. § (6) bekezdésében, 165. § (1) bekezdés c) pontjában, 165/B. § (2) bekezdésében az "Ügynökség" szövegrész helyébe az "ACER" szöveg,

13. 159. § (1) bekezdés 4. pontjában a "végrehajtására kiadott külön jogszabályokban, 714/2009/EK rendeletben, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott európai bizottsági rendeletben" szövegrész helyébe a "végrehajtására kiadott jogszabályokban, a vonatkozó uniós jogi aktusokban" szöveg,

14. 159. § (5) bekezdés 4. pontjában az "elvégzi" szövegrész helyébe az "elvégzi, valamint az érintett engedélyesek közreműködésével elvégezteti" szöveg,

15. 159. § (6) bekezdés 2. pontjában a "714/2009/EK rendelet 20." szövegrész helyébe a "2019/943/EU rendelet 65." szöveg,

16. 160. § (3) bekezdésében és a 168. § (2) bekezdés c) pontjában a "714/2009/EK rendelet 3." szövegrészek helyébe a "2019/943/EU rendelet 51." szöveg,

17. 164. § (3) bekezdésében az "Ügynökségnek" szövegrész helyébe az "ACER-nek" szöveg,

18. 165. § (4) bekezdésében és 165/B. § (1) bekezdésében az "Ügynökséggel" szövegrész helyébe az "ACER-rel" szöveg,

19. 165/A. § (3) bekezdésében az "Ügynökség" szövegrészek helyébe az "ACER" szöveg,

20. 165/B. § (2) bekezdésében az "Ügynökségtől" szövegrész helyébe az "ACER-től" szöveg

lép.

39. § Hatályát veszti a Vet.

a) 57/A. § (3) bekezdése,

b) 159. § (1) bekezdés 17. pontja.

6. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

40. § (1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 3. §-a a következő 1c. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

"1c. Adatcsere: a földgázelosztó és - a korlátozott földgáz-kereskedelmi engedélyes kivételével - a rendszerhasználó közötti együttműködés érdekében jogszabályokban, valamint az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban kötelezettségként előírt adatszolgáltatások egységes keretek között történő, diszkriminációmentes lebonyolítása az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban rögzítettek szerint, a rendszerhasználati szerződések betartása mellett."

(2) A Get. 3. §-a a következő 9b. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

"9b. Egyensúlyozási elszámolás: az elszámolóház által a rendszerhasználók gáznapi kereskedelmi egyensúlytalansága következtében a 312/2014/EU bizottsági rendelet alapján a szállítási rendszerüzemeltető által végzett egyensúlyozási tevékenység pénzügyi elszámolása."

(3) A Get. 3. §-a a következő 14a. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

"14a. Elszámolóház: a szállítási rendszerüzemeltető által kiírt pályázaton nyertes központi szerződő fél vagy elszámolóházi tevékenységet végző szervezet (szakosított hitelintézet, illetve annak a teljesítés során közreműködő kapcsolt vállalkozása), amely az egyensúlyozási elszámolást, valamint a Kereskedési Platformon kötött ügyletek anonim elszámolását végzi, valamint az ügyletek klíringjével és garantálásával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt."

(4) A Get. 3. §-a a következő 24a. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

"24a. Földgázellátási válsághelyzet: a korai előrejelzési szint, a riasztási szint és a vészhelyzeti szint."

(5) A Get. 3. §-a a következő 45a. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

"45a. Korai előrejelzési szint: a 2017/1938/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott válságszint."

(6) A Get. 3. §-a a következő 49b. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

"49b. Nem piaci intézkedések: a 2017/1938/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet VIII. mellékletében meghatározott intézkedések."

(7) A Get. 3. §-a a következő 50b. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

"50b. Piacműködtető: az érintett piac vonatkozásában olyan szabályrendszert működtető gazdálkodó szervezet, amely az érintett piacon biztosítja, hogy a piaci szereplők földgázra vonatkozó vételi és eladási szándéka találkozzon, szerződést eredményezzen, ideértve azt a tevékenységet, amikor egyben vételi vagy eladási szándékkal piaci szereplőként is megjelenik."

(8) A Get. 3. §-a a következő 52e. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

"52e. Riasztási szint: a 2017/1938/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott válságszint."

(9) A Get. 3. § 65. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

"65. Üzemzavar: az együttműködő földgázrendszer részét képező infrastruktúra működésében bekövetkező, a normál üzemmenettől eltérő, a földgáz termelését, tárolását, szállítását vagy elosztását veszélyeztető, korlátozó vagy ellehetetlenítő esemény."

(10) A Get. 3. §-a a következő 68a. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

"68a. Védett felhasználó:

a) a lakossági fogyasztó,

b) az alapvető szociális szolgáltató,

c) a távhőtermelő, a távhőszolgáltatásról szóló törvény (a továbbiakban: Tszt.) szerinti lakossági felhasználó vagy az alapvető szociális szolgáltató ellátása érdekében termelt, és kizárólag földgáz felhasználásával előállítható hő előállításához szükséges földgázkapacitás-igényének megfelelő földgáz mértékéig."

(11) A Get. 3. §-a a következő 70a. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

"70a. Vészhelyzeti szint: a 2017/1938/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikk (1) bekezdés c) pontjában meghatározott válságszint."

(12) A Get. 3. §-a a következő 75. és 76. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

"75. Alapvető szociális szolgáltató:

a) az egészségügyről szóló törvényben meghatározott egészségügyi intézmény,

b) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott szociális intézmény,

c) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi szerv,

d) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvényben meghatározott honvédelemben közreműködő szerv,

e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti intézmény

f) a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti köznevelési intézmény,

g) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti felsőoktatási intézmény,

h) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szerv, valamint

i) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szerinti helyi önkormányzati szervek intézményei.

76. Szolidaritási alapon védett felhasználó:

a) a lakossági fogyasztó,

b) a 75. pont a)-e) alpontja szerinti alapvető szociális szolgáltató,

c) a 68a. pont c) alpontja szerinti távhőtermelő a Tszt. szerinti lakossági felhasználó vagy a 75. pont a)-e) alpontja szerinti alapvető szociális szolgáltató ellátása érdekében termelt, és kizárólag földgáz felhasználásával előállítható hő előállításához szükséges földgázkapacitás-igényének megfelelő földgáz mértékéig."

41. § A Get. II. Fejezet "Földgázszállítás" című alcíme a következő 10/B. §-sal egészül ki:

"10/B. § A szállítási rendszerüzemeltető az általa kötött szállítóvezeték üzemeltetésére vonatkozó műszaki megállapodásokról tájékoztatja a Hivatalt."

42. § A Get. 12. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendszerirányítási tevékenység körében a rendszerirányítást végző szállítási rendszerüzemeltető feladata:)

"d) a vészhelyzeti szint vagy szolidaritási intézkedések miatt szükséges korlátozás elrendelése az együttműködő földgázrendszeren, valamint a jogszabály alapján előírt intézkedések irányítása,"

43. § A Get. II. Fejezet "Földgázelosztás" alcíme a következő 19/B. §-sal egészül ki:

"19/B. § (1) Az adatcsere - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - kötelezően alkalmazandó

a) a földgázelosztó,

b) a földgázkereskedő, valamint

c) az egyetemes szolgáltató

vonatkozásában.

(2) Az adatcsere alkalmazása nem kötelező a saját jogon eljáró felhasználó és azon engedélyesek között, amelynél a földgázelosztó és a földgázkereskedő közös informatikai rendszerben kezelik tevékenységüket, valamint a földgáztermelő esetében.

(3) Ha az engedélyesek nem tesznek eleget az (1) bekezdés szerinti adatcserével kapcsolatos kötelezettségnek, a Hivatal a 119. §-ban foglalt jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

(4) Az adatcserét érintő kérdések operatív koordinálását és kidolgozását végző adatcsere bizottság, valamint az adatcsere bizottság feladatainak és irányelveinek meghatározását végző adatcsere-ellenőrzési testület létrehozására és működésére vonatkozó szabályokat az e törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet tartalmazza."

44. § A Get. 41. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2a) A földgázkereskedő engedélye felfüggesztéséről szóló határozatát és a végső menedékes kijelöléséről szóló határozatát a Hivatal írásban és közhírré tétel útján közli."

45. § A Get. 72. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A szállítási rendszerüzemeltetővel rendszerhasználati szerződést kötő rendszerhasználó az egyensúlyozási elszámolás tárgyában a szállítási rendszerüzemeltetővel szerződéses kapcsolatban álló elszámolóházzal szerződést köt."

46. § A Get. 78. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szüneteltetés kezdő időpontját és előrelátható időtartamát, valamint a szükséges biztonsági intézkedéseket az üzletszabályzatban rögzített módon, de legalább 15 nappal - tervszerű megelőző karbantartás esetén legalább 3 hónappal, szállítási rendszerüzemeltető karbantartási, felújítási és fejlesztési feladatai esetén legalább 42 nappal -korábban a felhasználókkal és az érintett engedélyesekkel közölni kell. Az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat meghatározott felhasználói körben előzetes egyeztetési kötelezettséget írhat elő. A rendszerhasználókkal és a felhasználókkal történő előzetes egyeztetés szabályait az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat tartalmazza."

47. § A Get. 83. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Hivatal rendszerfelügyeleti hatáskörében - szükség szerint szakértők bevonásával - ellenőrzi a szállítási rendszerirányító által beterjesztett kapacitásfelülvizsgálat eredményét, továbbá a 10 éves fejlesztési javaslatot, amelynek keretében vizsgálja az előző 10 éves fejlesztési tervvel, valamint a 2017/1938/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel, különösen annak 5. cikk (1) bekezdésében foglaltakkal való összhangját. Ha a 10 éves fejlesztési javaslat nem áll összhangban a hazai vagy a közösségi energiapolitikában meghatározott ellátásbiztonsági célokkal, vagy az hátrányosan érinti a nemzetgazdaságot, jogszabálysértő vagy akadályozza a hatékony versenyt, a Hivatal a Kormány tájékoztatása mellett, határidő tűzésével és az okok megjelölésével kötelezi a szállítási rendszerirányítót a javaslat módosítására.

(2) Az ellenőrzés során a Hivatal vizsgálja a 10 éves fejlesztési javaslat összhangját a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti közösségi szintű 10 éves hálózatfejlesztési tervvel. Ha kétség merül fel az összhang meglétével kapcsolatban, a Hivatal köteles egyeztetni az ACER-rel. Ha a 10 éves fejlesztési javaslat nem áll összhangban a közösségi szintű 10 éves hálózatfejlesztési tervvel, jogszabálysértő vagy akadályozza a hatékony versenyt, a Hivatal határidő tűzésével és az okok megjelölésével kötelezheti a szállítási rendszerirányítót a terv módosítására. Ha a Hivatal a szállítási rendszerirányítót a kétirányú kapacitásbővítésre vonatkozóan a terv módosítására kötelezi, a szállítási rendszerirányító felszólítására a szállítási rendszerüzemeltető köteles a kétirányú kapacitásbővítésre vonatkozó javaslatát vagy mentesség iránti kérelmét átdolgozni."

48. § (1) A Get. 85. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az a külföldi vagy belföldi gazdálkodó szervezet, amely új határkeresztező földgázvezetéket, cseppfolyós földgáz tárolására szolgáló létesítményt vagy földgáztárolót (a továbbiakban: új infrastruktúra) kíván létrehozni, vagy az új infrastruktúra kapacitását egyablakos rendszerben kívánja értékesíteni, a Hivatalnál kérelmezheti az új infrastruktúra egészére vagy annak egy részére vonatkozóan - határozott időre - az együttműködő földgáz-rendszerben alkalmazott díj-megállapítási szabályok, valamint a hozzáférési kötelezettségek, továbbá a - 120. § kivételével az e törvény XIII. fejezete szerinti - szétválasztási követelmények teljesítése alóli teljes vagy részbeni mentességet a következő feltételek mellett:]

"e) a mentesség megadása nincs hátrányos hatással a versenyre a beruházással érintett releváns piacokon, az együttműködő földgázrendszer hatékony működésére, annak az érintett szállítóvezetéknek vagy földgáztárolónak a hatékony működésére vagy az Európai Unión belüli földgázellátás biztonságára."

(2) A Get. 85. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A Hivatal a mentességről szóló kérelmet megvizsgálja és a határozata meghozatala előtt az eljárás egyidejű felfüggesztése mellett

a) konzultál

aa) azon Európai Unió más tagállamának energiapiaci szabályozó hatóságként kijelölt külföldi szabályozó hatóságával (a továbbiakban: külföldi szabályozó hatóság), amelynek piacait az új infrastruktúra érinteni fogja, és

ab) harmadik ország megfelelő hatóságával, ha az új infrastruktúra az Európai Unió területén csatlakozik az uniós hálózatra és harmadik országból indul ki vagy ér véget, valamint

b) új határkeresztező gázvezeték létesítése esetén - amennyiben Magyarország területén csatlakozik első alkalommal tagállami földgázhálózatra - konzultálhat az érintett harmadik ország megfelelő hatóságával a mentességre vonatkozó szabályok alkalmazása tekintetében.

(1b) Ha a konzultációra felkért (1a) bekezdés a) pont ab) alpontja és b) pontja szerinti, harmadik ország hatósága a Hivatal által megadott határidőn, de legfeljebb három hónapon belül nem válaszol, a Hivatal az eljárás felfüggesztését megszünteti, és az eljárást folytatja."

49. § A Get. 86. §-a következő (4)-(8) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Üzemzavar esetén a rendszerüzemeltető a hiba megszüntetése iránt haladéktalanul intézkedik, ennek érdekében jogosult a szükséges intézkedéseket és az üzemzavar elhárításához szükséges cselekményeket külön engedély nélkül megtenni.

(5) Az üzemzavarról a rendszerüzemeltető a felhasználók ellátásában résztvevő rendszerhasználókat - az üzletszabályzatban meghatározott módon - haladéktalanul értesíti és folyamatosan tájékoztatja. A rendszerhasználónak nem minősülő felhasználót az ellátását biztosító rendszerhasználó tájékoztatja az üzletszabályzatában meghatározott módon.

(6) Ha a csatlakozóvezetéken a szállítási rendszerüzemeltető vagy a földgázelosztó üzemzavart észlel, vagy az egyéb módon tudomására jut, haladéktalanul értesíti a felhasználót és gondoskodik az üzemzavar elhárításáról. Ennek keretében jogosult a gázellátást mindaddig szüneteltetni, amíg az üzemzavar fennáll. A gázmentesítési és gáz alá helyezési munkákat csak a szállítási rendszerüzemeltető, a földgázelosztó vagy megbízottja végezheti el.

(7) Az üzemzavar elhárítását követően a rendszerüzemeltető az érintett rendszerelem működését a lehető legrövidebb időn belül helyreállítja.

(8) A rendszerüzemeltető az üzemzavar haladéktalan elhárítására alkalmas készenléti szolgálatot biztosít."

50. § A Get. 91. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1b) A kereskedelmi egyensúly szállítási rendszerüzemeltető részéről történő helyreállítása következtében szükséges egyensúlyozási elszámolást a szállítási rendszerüzemeltető által rendelkezésre bocsátott adatok alapján az elszámolóház végzi a rendszerhasználók és a szállítási rendszerüzemeltető kötelező elszámolóházi klíringtagsága mellett és az elszámolóházzal e tárgyban kötött szerződésük szerint."

51. § A Get. 93. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szállítási rendszerüzemeltető rendszeregyensúlyozási feladatai a következők:)

"b) a hidraulikai egyensúly biztosítása érdekében a napi operatív beavatkozások végrehajtása, a felhasznált kiegyensúlyozó földgáz mennyiségi elszámolása és a kiegyensúlyozó földgáz díjának meghatározása,"

52. § (1) A Get. VII. Fejezet "Földgázellátási vészhelyzet, korlátozás" című alcíme helyébe a következő alcím lép:

"Ellátási előírások

95/A. § (1) A Hivatal minden év március 1-jéig honlapján közzéteszi a 2017/1938/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott esetekhez tartozóan a védett felhasználók és a szolidaritási alapon védett felhasználók földgázfelhasználását.

(2) A védett felhasználói kör azonosítása érdekében a védett felhasználóval kapcsolatban álló földgázelosztó vagy szállítási rendszerüzemeltető nyilvántartási kötelezettségét a Kormány rendeletben határozza meg.

(3) A (2) bekezdés szerint nyilvántartott adatokat a földgázelosztó vagy a szállítási rendszerüzemeltető a védett felhasználót ellátó földgázkereskedő, valamint a saját jogon eljáró védett felhasználó rendelkezésére bocsátja."

(2) A Get. VII. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

"Földgázellátási válsághelyzet, korlátozás

96. § (1) A 2017/1938/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásai tekintetében a hatáskörrel rendelkező hatóságként - a (2) bekezdés szerinti kivétellel - a miniszter jár el.

(2) A 2017/1938/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikk (4)-(7) bekezdése, 14. cikk (6)-(8) bekezdése, továbbá III. melléklete szerinti, a kétirányú kapacitás kialakítására, bővítésére vonatkozó javaslat vagy a mentességre vonatkozó kérelem elbírálása tekintetében hatáskörrel rendelkező hatóságként a Hivatal jár el.

(3) A Hivatal részt vesz a 2017/1938/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet által meghatározott kockázati csoportok munkájában, beleértve a regionális szinten kidolgozandó anyagok elkészítésében történő közreműködést, elvégzi az ehhez szükséges adatszolgáltatási feladatokat, valamint javaslatot tesz az (1) bekezdés szerinti esetekben a miniszter számára.

97. § (1) A korai előrejelzési szint és a riasztási szint elrendeléséről vagy megszűnéséről a Hivatal elnöke - a miniszter egyidejű tájékoztatása mellett - határozatban dönt.

(2) A vészhelyzeti szint elrendeléséről vagy megszűnéséről a miniszter határozatban dönt.

(3) Ha bármely földgázipari vállalkozás tudomására jut olyan információ, amely megalapozhatja földgázellátási válsághelyzet bármely szintjének elrendelését, köteles azt a Hivatalnak haladéktalanul bejelenteni.

(4) A földgázipari vállalkozás földgázellátási válsághelyzet bármely szintje esetén köteles a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott, a földgázellátási válsághelyzettel összefüggő adatokat a Hivatal részére megküldeni.

98. § (1) A 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikk (1) bekezdése szerinti szolidaritási intézkedés (a továbbiakban: szolidaritási intézkedés) igénybevétele esetén, a kisegítés keretében kapott földgáz kizárólag a szolidaritási alapon védett felhasználók földgázellátása érdekében használható fel.

(2) Legalább riasztási szintet kell elrendelni, ha egy másik tagállam a szolidaritási alapon védett felhasználóinak földgázellátása érdekében szolidaritási intézkedés alkalmazását kéri.

(3) Ha szolidaritás kérésére kerül sor és a piaci alapú intézkedések nem vezetnek eredményre, a szolidaritást kérő tagállam szolidaritási alapon védett felhasználóinak ellátását - jogszabályban meghatározott módon - elsősorban az Fbkt. szerinti földgáz biztonsági készlet biztosítja.

(4) Ha a szolidaritási intézkedés miatt korlátozásra van szükség, a korlátozással érintett felhasználókat a korlátozás mértékével arányos kártalanítás illeti meg. A szolidaritási intézkedés végrehajtásának részletes szabályait a Kormány rendeletben határozza meg.

98/A. § (1) A szállítási rendszerirányító a vészhelyzeti szint kihirdetése esetén elrendelheti a felhasználók földgázvételezésének indokolt mértékű korlátozását.

(2) A korlátozás végrehajthatósága érdekében a felhasználókat korlátozási kategóriákba kell sorolni. A korlátozás a Hivatal által jóváhagyott korlátozási sorrendben és mértékben, a szükséges legkisebb felhasználói körben és mértékben rendelhető el.

(3) Ha a felhasználó az (1) bekezdés szerinti korlátozásnak nem tesz eleget, a rendszerüzemeltető a korlátozás időtartamára a felhasználót a földgázellátásból műszakilag kizárja.

(4) Ha a korlátozás alá vont felhasználó földgázt vételez a korlátozott mennyiségek terhére, köteles az így vételezett földgázmennyiségnek megfelelő, a korlátozást megelőző 5 gáznapon a kereskedési platformokon megkötött ügyletek legmagasabb árának az ötvenszeres értékében meghatározott pótdíjat a szállítási rendszerirányítónak megfizetni. A felülvételezett mennyiséget az érintett rendszerüzemeltető állapítja meg.

(5) A (4) bekezdés szerint befolyt pótdíjat a Hivatal a rendszerhasználati díjak megállapítása során figyelembe veszi.

(6) Vészhelyzeti szint kihirdetése esetén a rendszerhasználók az általuk megkötött szerződésekben foglalt jogoktól és kötelezettségektől függetlenül kötelesek a szállítási rendszerüzemeltető, valamint a földgázelosztó korlátozás végrehajtása érdekében elrendelt utasításait végrehajtani. Az ebből keletkező kárt a rendszerhasználó köteles viselni, kivéve

a) a 98. § (4) bekezdés szerinti esetben, vagy

b) ha a rendszerüzemeltető a korlátozást neki felróható okból indokolatlanul adta ki.

(7) A szállítási rendszerirányító köteles a Hivatalt

a) minden elrendelt korlátozásról haladéktalanul,

b) a korlátozás okairól legkésőbb a korlátozás feloldását követő 8 napon belül

írásban tájékoztatni.

(8) A Hivatal minden elrendelt korlátozás esetében kivizsgálja, hogy a korlátozást a szállítási rendszerirányító a vészhelyzeti intézkedési tervvel összhangban, indokoltan rendelte-e el. Ha a Hivatal megállapítja, hogy a szállítási rendszerirányító a korlátozást neki felróható okból indokolatlanul rendelte el, a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott mértékű bírságot szab ki. A szállítási rendszerirányító köteles az indokolatlanul elrendelt korlátozás következtében a felhasználókat ért kárt megtéríteni.

(9) Vészhelyzeti szint esetén a nem piaci intézkedések végrehajtásából származó károkért az engedélyeseket kártalanítási kötelezettség nem terheli.

(10) A korlátozásra vonatkozó részletes szabályokat, a korlátozási kategóriákat, a besorolás szabályait, valamint a korlátozható felhasználókra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket a Kormány rendeletben határozza meg.

98/B. § (1) Vészhelyzeti szint esetén a szállítási rendszerirányító elrendelheti a földgáznak Magyarország területén az együttműködő földgázrendszeren keresztül történő átszállítására vonatkozó szerződések szerinti földgázmennyiség arányos csökkentését, ha az ezen szerződések szerinti beszállító a belföldi felhasználók ellátására vonatkozó szerződéseiből fakadó kötelezettségeit nem teljesíti, vagy ha az átszállítandó mennyiséget a rendszerhasználó nem, vagy csak részben táplálja be a rendszerbe. A csökkentést a kieső forrás mértékéig kell végrehajtani.

(2) Ha a szállítási rendszerirányító rendelkezésére álló információk alapján nem állapítható meg egyértelműen, hogy melyik beszállító nem teljesíti szerződéses kötelezettségeit, a szállítási rendszerirányító az átszállításra kerülő valamennyi szerződés szerinti földgázmennyiséget arányosan csökkenti.

(3) Az átszállítások arányos csökkentését a szállítási rendszerirányító a Hivatalnak haladéktalanul bejelenti.

(4) Az átszállításra kerülő földgázmennyiségek csökkentésének részletes szabályait az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat határozza meg.

98/C. § (1) Vészhelyzeti szint esetén a földgázkereskedő, valamint a saját jogon eljáró felhasználó - az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott eljárás- és elszámolási rend szerint - köteles a rendelkezésére álló földgázmennyiséget a szállítási rendszerirányító részére felajánlani.

(2) A szállítási rendszerirányító az (1) bekezdés szerint rendelkezésére álló földgázmennyiségekkel történő gazdálkodás során köteles a napi rendszeregyensúlyozás szempontjai mellett a földgázellátás közép- és hosszú távú fenntarthatóságának szempontjait is figyelembe venni.

(3) Vészhelyzeti szint esetén a kereskedési platformon a platformüzemeltető a szállítási rendszerüzemeltető kivételével a rendszerhasználók vételi ajánlat beadási jogosultságát felfüggeszti.

98/D. § (1) Vészhelyzeti szint esetén - annak fennállásáig - a Kormány rendeletben szabályozhatja

a) a munkanapok és munkaszüneti napok, valamint az azokkal összefüggő munkavégzés rendjét,

b) az ügyfélforgalom előtt nyitva álló magánhelyiségek vagy közintézmények (különösen üzletek, ügyfélszolgálatok) nyitvatartási idejét,

c) az ügyfélforgalom előtt nyitva álló magánhelyiségek vagy közintézmények (különösen üzletek, ügyfélszolgálatok), továbbá irodaházak, valamint a költségvetési fenntartású intézmények legmagasabb felfűtési hőmérsékletét,

d) a földgázfelhasználás mérséklését szolgáló egyéb intézkedéseket,

e) a Magyarország területén termelt vagy tárolt földgáznak a Magyarország területén kívülre történő kiszállításának feltételeit, ide nem értve az átszállítás, a bértárolás, valamint a külföldi illetőségű személy által nem belföldi felhasználás céljából földgázellátási válsághelyzet esetére Magyarország területén tároltatott földgáz kiszállításának esetét.

(2) Vészhelyzeti szint esetén - annak fennállásáig - a miniszter rendeletben szabályozhatja

a) a felhasználók ellátására vonatkozó szerződések teljesítésének felfüggesztését,

b) a felhasználók földgázellátás korlátozása elrendelésének, fenntartásának és feloldásának feltételeit,

c) a szállítási rendszerirányító, a rendszerüzemeltetők és a rendszerhasználók jogait és kötelezettségeit,

d) a földgázellátáshoz kapcsolódó, a hatósági és a nem hatósági árak körébe tartozó valamennyi termék és szolgáltatás legmagasabb árát.

98/E. § A földgázellátási válsághelyzet szintjeihez tartozó részletes szabályokat és a Hivatal által működtetett válsághelyzeti monitoringrendszer működésének szabályait a Hivatal elnöke rendeletben határozza meg."

53. § A Get. 104/A. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az árszabályozási ciklus kezdő időpontja

a) a szállítás, az elosztás, valamint az egyetemes szolgáltatás esetében október 1.,

b) a tárolás esetében április 1."

54. § A Get. 126. § n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Hivatal feladata különösen:)

"n) a 2017/1938/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását szolgáló e törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott feladatok ellátása."

55. § A Get. 129/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Közigazgatási perben a Hivatalnak a földgázellátási válsághelyzet esetén hozott határozatát, valamint a tanúsítási eljárásban hozott határozatát a bíróság nem változtathatja meg."

56. § A Get. XVI. Fejezete a következő 131/A. § és 131/B. §-sal egészül ki:

"131/A. § A Hivatal a határon átnyúló ügyekben történő együttműködés keretében, határkeresztező gázvezeték esetén - amennyiben az Magyarország területén csatlakozik első alkalommal tagállami földgázhálózatra -az érintett külföldi szabályozó hatóságokkal történő konzultációt követően együttműködhet az érintett harmadik ország megfelelő hatóságával.

131/B. § (1) A 130/A. §-131. §-tól eltérően a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokat érintő kérdésekben határkeresztező gázvezeték üzemeltetéséről szóló kormányközi megállapodás (e § alkalmazásában a továbbiakban: megállapodás) módosítására, meghosszabbítására vagy megkötésére vonatkozó tárgyalás megkezdése előtt öt hónappal - a tárgyalás megkezdésére vonatkozó Európai Bizottság általi felhatalmazás érdekében - a miniszter tájékoztatja az Európai Bizottságot. A tájékoztatás keretében megküldi a vonatkozó dokumentációt a megvitatandó vagy módosítandó rendelkezések, a tárgyalás céljának és a további lényeges információk megjelölésével. A miniszter rendszeres tájékoztatást küld az Európai Bizottságnak a tárgyalás előrehaladásáról, és ezzel összhangban gondoskodik a 130/A. § (4) bekezdése szerinti információk megküldéséről.

(2) A megállapodás tekintetében az Európai Bizottságnak a 2017/684 európai parlamenti és tanácsi határozattal összhangban kiadott véleményét a miniszter kötelezően figyelembe veszi.

(3) A megállapodás módosítása, meghosszabbítása vagy megkötése előtt a miniszter értesíti az Európai Bizottságot a tárgyalás eredményéről, és megküldi a megállapodás végleges tervezetét az Európai Bizottság általi, a megállapodás megkötésére vonatkozó felhatalmazás érdekében.

(4) A miniszter a megállapodás megkötéséről, hatálybalépéséről és a megállapodást érintő változásról értesíti az Európai Bizottságot."

57. § (1) A Get. 132. §-a a következő 27. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg:)

"27. az adatcsere-ellenőrzési testület létrehozására és működtetésére vonatkozó szabályokat, továbbá az adatcsere bizottság létrehozására és működtetésére vonatkozó szabályokat,"

(2) A Get. 132. § 33. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg:)

"33. a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló, valamint a korlátozásra vonatkozó részletes rendelkezéseket, a védett felhasználók nyilvántartásának szabályait, a korlátozási kategóriákat, a besorolás szabályait, valamint a korlátozható felhasználókra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket, továbbá a szolidaritási intézkedés végrehajtásának részletszabályait, a védett felhasználók ellátásbiztonságát szolgáló ellátási előírások részletszabályait, és a 2017/1938/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikk (6) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott a földgáz-kereskedelmi forrásszerződésekre és kapcsolódó szerződésekre vonatkozó adatszolgáltatást,"

58. § A Get. 133/A. §-a a következő 13. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Hivatal elnöke, hogy rendeletben állapítsa meg:)

"13. a válsághelyzeti monitoringrendszer működésének részletszabályait, a 2017/1938/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott esetekhez tartozó felkészülés mértékét, valamint a védett felhasználók és a szolidaritási alapon védett felhasználók földgáz felhasználása meghatározásának módját."

59. § A Get. 146/L. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az (1) bekezdés szerinti árszabályozási ciklus záró időpontja

a) a szállítási és az elosztási rendszerhasználati díjak, valamint az egyetemes szolgáltatás tekintetében 2021. szeptember 30.,

b) a tárolási rendszerhasználati díjak tekintetében 2021. március 31."

60. § (1) A Get. 159. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

"d) a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2009/73/EK irányelv módosításáról szóló, 2019. április 17-i 2019/692/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv."

(2) A Get. 159. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Ez a törvény az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynökségének létrehozásáról szóló, 2019. június 5-i 2019/942/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg."

61. § A Get.

1. 3. § 52d. pontjában a "más EU-tagállam" szövegrész helyébe a "más EU-tagállam, vagy egy harmadik ország" szöveg,

2. 4. § (2) bekezdés f) pontjában, 14. § (4) bekezdésében, 26. § (3) bekezdésében és 91/A. § (4) bekezdésében az "adatcserére alkalmas" szövegrész helyébe az "adatkommunikációra alkalmas" szöveg,

3. 10/A. § (1) bekezdésében a "fejlesztési terveket" szövegrész helyébe az "a jóváhagyott 10 éves fejlesztési tervet" szöveg,

4. 10/A. § (2) bekezdés b) pontjában a "10 éves fejlesztési" szövegrész helyébe a "jóváhagyott 10 éves fejlesztési" szöveg,

5. 29/B. § (1) bekezdésében és 119. § (6a) bekezdésében a "távhőszolgáltatásról szóló törvény" szövegrész helyébe a "Tszt." szöveg,

6. 49. §-ában a "Földgázellátási zavar és válsághelyzet" szövegrész helyébe a "Vészhelyzeti szint elrendelése" szöveg,

7. 56. § (2) bekezdésében a "valamennyi engedélyesére" szövegrész helyébe az "egészére tekintettel az általa azonosított piacműködtetőre" szöveg,

8. 61/B. § (2) bekezdésében az "az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (a továbbiakban: Ügynökség)" szövegrész helyébe az "a 2019/942/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján létrehozott Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége (a továbbiakban: ACER)" szöveg,

9. 77/A. §-ában a "távhőszolgáltatásról szóló törvény" szövegrészek helyébe a "Tszt." szöveg,

10. 82. § (1) bekezdésében az "a 994/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet" szövegrész helyébe az "a 2017/1938/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet" szöveg,

11. 82. § (3) bekezdésében a "kapacitásbővítésre" szövegrész helyébe a "kapacitás kialakítására, kapacitásbővítésre" szöveg,

12. 82. § (5) bekezdésében az "az engedélyesek és a felhasználói érdekvédelmi szervezetek képviselőivel véleményezteti," szövegrész helyébe a "honlapján nyilvános szakmai konzultációra bocsátja," szöveg,

13. 83. § (3) bekezdésében az "az előző" szövegrész helyébe az "az előző 10 éves" szöveg,

14. 84. § (2) bekezdésében a "köteles betartani az együttműködő földgázrendszer földgázellátási zavara vagy válsághelyzet esetén" szövegrész helyébe a "földgázellátási válsághelyzet esetén köteles betartani" szöveg,

15. VII. Fejezetének címében a "földgázellátási zavar, válsághelyzet" szövegrész helyébe az "ellátási előírások, földgázellátási válsághelyzet" szöveg,

16. 91/A. § (8) bekezdésében a "Földgázellátási üzemzavar és válsághelyzet" szövegrész helyébe a "Vészhelyzeti szint elrendelése" szöveg,

17. 104/B. § (1) bekezdésében, 106. § (1) bekezdésében, 108. § (1) bekezdés a) pontjában a "május 15-ig" szövegrész helyébe az "augusztus 15-ig" szöveg,

18. 104/B. § (3) bekezdés a) pontjában az "a következő árszabályozási ciklus kezdetét megelőző év május 15-ig" szövegrész helyébe az "az elosztás tekintetében a következő árszabályozási ciklus kezdetét megelőző február 15-ig, a tárolás tekintetében a következő árszabályozási ciklus kezdetét megelőző év augusztus 15-ig" szöveg,

19. 110. § (3) bekezdésében a "május 31-ig" szövegrész helyébe a "július 15-ig" szöveg,

20. 119. § (1) bekezdésében, 127/A. § c) pontjában, 128/A. § (6) bekezdésében az "Ügynökség" szövegrész helyébe az "ACER" szöveg,

21. 127. § ly) pontjában az "elvégzi" szövegrész helyébe az "elvégzi, valamint az érintett engedélyesek közreműködésével elvégezteti" szöveg,

22. 130. §-ában a "VET. 164-165/A. §-ának" szövegrész helyébe a "VET. 164-165/B. §-ának" szöveg,

23. 132. § 32. pontjában a "válsághelyzet minősítését, kihirdetésének és megszüntetésének szabályait, valamint az" szövegrész helyébe a "válsághelyzetben" szöveg,

24. 132. § 50. pontjában a "994/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke" szövegrész helyébe a "2017/1938/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke" szöveg,

25. 132/A. § 1. pontjában a "válsághelyzet" szövegrész helyébe a "vészhelyzeti szint" szöveg,

26. 133. § (1) bekezdés 13. pontjában a "földgázellátási válsághelyzet II. fokozata" szövegrész helyébe a "vészhelyzeti szint" szöveg,

27. 141/A. § (14) bekezdésében, 141/I. § (9) és (11) bekezdésében és 141/J. § (10) bekezdésében a "2020." szövegrész helyébe a "2021." szöveg

lép.

62. § Hatályát veszti a Get.

a) 3. § 46. pontjában a "földgázellátási zavar esetén" szövegrész,

b) 9. § (3) bekezdése,

c) 53. § (2) bekezdésében a "zavar vagy" szövegrész,

d) 83. § (3a) és (3b) bekezdése,

e) 85. § (2) bekezdésében az "A Hivatal a kérelmet megvizsgálja, és új határkeresztező szállítóvezeték létesítése esetén konzultál az érintett ország(ok) energetikai szabályozó hatóságaival." szövegrész,

f) 93. § (1) bekezdés d) pontjában a "fogyasztást érintő" szövegrész,

g) 94. § (1) bekezdés b) pontjában a " , fogyasztást érintő" szövegrész,

h) 127. § zs) pontja,

i) 127/B. és 127/C. §-a.

7. A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény módosítása

63. § A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Büat.) 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az üzemanyag-forgalmazó minden naptári évre vonatkozóan, a tárgyévet követő év augusztus 31. napjáig jelentést nyújt be az állami adó- és vámhatóságnak:

a) az általa forgalomba hozott üzemanyag és más közlekedésben felhasznált energiatermék tekintetében a forgalomba hozott teljes mennyiségről, a beszerzési helyről és a származás helyéről, valamint

b) az üzemanyagból vagy más közlekedésben felhasznált energiatermékből származó, a teljes életciklusra vonatkozó, energiaegységre számított üvegházhatású gázkibocsátásról.

(2a) Az üzemanyag-forgalmazó a Jöt. szerinti engedélye megszűnése esetén - az engedély megszűnésének napjával - köteles a (2) bekezdés szerinti jelentést elkészíteni, és az engedélye megszűnésének napját követő 12 munkanapon belül az állami adó- és vámhatósághoz benyújtani."

64. § A Büat. 10. §-a a következő (4)-(7) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az (1) bekezdésben előírt kötelezettség teljesítését az üzemanyag-forgalmazó a 9. § (2) és (2a) bekezdés szerinti, 2020. tárgyévre vonatkozó jelentéstétel során tudja igazolni. Ha az üzemanyag-forgalmazók csoportja együttesen tesz eleget a kötelezettségnek, az igazoláshoz közös jelentés benyújtása szükséges.

(5) A kötelezettség elmulasztása esetén az állami adó- és vámhatóság bírságot szab ki, amelynek mértékét az 1. melléklet rögzíti. A bírság összege az energiapolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium bevételét képezi, amelyet az üvegházhatású gázok hazai kibocsátásának csökkentését célzó, közlekedési ágazatot érintő tevékenységek, intézkedések támogatására kell fordítani.

(6) Az (5) bekezdés szerinti bírságot az állami adó- és vámhatóság abban az esetben szabhatja ki, ha a 9. § (2) és (2a) bekezdés szerinti, 2020. tárgyévre vonatkozó jelentést az üzemanyag-forgalmazó

a) hiánytalanul benyújtotta, és az abban foglaltak alapján megállapítható az (1) bekezdésben előírt kötelezettség elmulasztása, vagy

b) a 9. § (5) bekezdése szerinti bírságot megállapító határozatban rögzített határidőn, de legkésőbb 2021. október 31. napján belül nem, vagy nem megfelelően nyújtotta be.

(7) Ha a 9. § (2) és (2a) bekezdés szerinti, 2020. tárgyévre vonatkozó jelentéstételre az üzemanyag-forgalmazók csoportja részéről együttesen, közös jelentés formájában kerül sor, úgy az 1. mellékletben rögzített bírság megfizetéséért az érintett üzemanyag-forgalmazókat egyetemleges felelősség terheli."

65. § A Büat. 13. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

"j) az üzemanyag-forgalmazó által a kötelező bioüzemanyag-forgalmazási részarány teljesítésével kapcsolatosan benyújtandó jelentésekre, valamint a kapcsolódó nyilvántartásokra, bizonylatolásra, továbbá a kötelező bioüzemanyag-részarány teljesítésének ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokat,"

66. § A Büat. az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

67. § Hatályát veszti a Büat.

a) 11/A. §-a,

b) 15/A. §-a,

c) 15/B. §-a.

8. A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény módosítása

68. § A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az átlagos napi nettó behozatalt

a) a január 1-jétől június 30-ig tartó időszak vonatkozásában a tárgyévet megelőző utolsó előtti naptári év,

b) a július 1-jétől december 31-ig tartó időszak vonatkozásában a tárgyévet megelőző év (a továbbiakban: referencia év) figyelembevételével kell számítani."

69. § A Kt. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A biztonsági kőolajkészlet mértékének minden év július 1-jétől a következő év június 30-ig meg kell felelnie legalább 90 napi, a 2. § (2) és (3) bekezdése szerint számított átlagos napi nettó behozatalnak."

70. § A Kt. 53. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"53. § (1) E törvény

a) a tagállamok minimális kőolaj- és/vagy kőolajtermék-készletezési kötelezettségéről szóló, 2009. szeptember 14-i 2009/119/EK tanácsi irányelvnek, valamint

b) a 2009/119/EK tanácsi irányelvnek a készletezési kötelezettségek számítási módszerei tekintetében történő módosításáról szóló, 2018. október 19-i 2018/1581/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) E törvény 47. §-a az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról, valamint a 663/2009/EK és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK, a 2009/31/EK a 2009/73/EK, a 2010/31/EU, a 2012/27/EU és a 2013/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2009/119/EK és az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv módosításáról, továbbá az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. december 11-i 2018/1999/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 48. cikke végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

71. § (1) A Kt. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) A Kt. 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

72. § A Kt.

a) 1. § 1. pontjában a "C. melléklet 3.1. pont első bekezdésében" szövegrész helyébe az "A. melléklet 3.4. fejezetében" szöveg,

b) 47. § (2) bekezdésében a "február 25-ig" szövegrész helyébe a "március 15-ig" szöveg,

c) 3. melléklet 3. pontjában az "1099/2008/EK rendelet C. mellékletének 3.2.1. pontjában" szövegrész helyébe az "1099/2008/EK rendelet C. mellékletének 3.2.2.11. pontjában" szöveg

lép.

73. § Hatályát veszti a Kt. 41. § (1) bekezdés b) pontja.

9. Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény módosítása

74. § Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény 1. melléklet 4.5.2. alpontjában és a 2. melléklet 4.4.3. alpontjában a "Lakossági fogyasztó esetében a" szövegrész helyébe az "A" szöveg lép.

10. Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény módosítása

75. § Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Ehat.) 8. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem tartoznak a felújítási kötelezettség alá eső kormányzati épületek körébe)

"c) a fegyveres erők vagy központi kormányzat használatában lévő nemzetvédelmi célt szolgáló épületek, a fegyveres erők vagy a nemzetvédelmi hatóságok egyéb alkalmazottai által használt lakónegyedei vagy irodaépületei kivételével."

76. § Az Ehat. 11/A. §-a a következő g) és h) ponttal egészül ki:

(A közintézményi tulajdonban és használatban álló, közfeladat ellátását szolgáló épület üzemeltetéséért és fenntartásáért felelős szervezet vezetője:)

"g) együttműködik a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) szerinti elosztó, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) szerinti földgázelosztó (a továbbiakban együtt: elosztói engedélyesek) és a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) szerinti távhőszolgáltató (a továbbiakban: távhőszolgáltató) által a Hivatal számára bejelentett energiafogyasztási adatok vizsgálatában;

h) mentesül az a), b) és d) pont szerinti feladatok alól, ha a közintézmény nagyvállalatnak vagy energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetnek minősül."

77. § Az Ehat. 9/A. alcíme a következő 11/B. §-sal egészül ki:

"11/B. § (1) A Magyar Államkincstár a Hivatal megkeresésének megfelelő rendszerességgel és adattartalommal elektronikus úton megküldi a Hivatal számára az e törvény szerinti közintézmények törzskönyvi nyilvántartásában szereplő adatait.

(2) Az elosztói engedélyes és a távhőszolgáltató köteles a Hivatal elnökének rendeletében meghatározott módon és tartalommal, elektronikus úton bejelenteni a Hivatal által rendelkezésre bocsátott listában szereplő közintézmények energiafogyasztási adatait a Hivatal számára."

78. § Az Ehat. 22/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A regisztráló nagyvállalat az első regisztrációval egyidejűleg százezer forint regisztrációs díjat fizet a Hivatal részére. A regisztrációs díj a Hivatal bevételét képezi."

79. § Az Ehat. 46. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő h) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Hivatal elnöke, hogy)

"g) az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek által telepítendő almérők telepítési pontját, valamint az almérők alkalmazásával történő mérés minimális követelményeit,

h) az elosztói engedélyesek és a távhőszolgáltatók által a közintézmények energiafogyasztási adatai Hivatal számára történő bejelentésének részletszabályait"

(rendeletben állapítsa meg.)

80. § Az Ehat. 48. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki:

"(15) Az energetikai szakreferens a 21/C. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatást az egyes energetikai tárgyú jogszabályok jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi ... törvény hatálybalépését követő 30 napon belül a 2019. január 15-én és az adatszolgáltatás időpontjában is fennálló energetikai szakreferensi szolgáltatásra irányuló jogviszonyai tekintetében is köteles teljesíteni."

81. § Az Ehat. 49. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"49. § (1) E törvény

a) az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E törvény 5. §-a a 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv VIII. és IX. mellékletének a hatékony fűtési és hűtési potenciál átfogó értékelésének tartalma tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. március 4-i 2019/826/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg."

82. § Az Ehat.

a) 5. § (1) bekezdésében az "az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet szerinti kötelező tartalommal" szövegrész helyébe az "a 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv VIII. és IX. mellékletének a hatékony fűtési és hűtési potenciál átfogó értékelésének tartalma tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. március 4-i 2019/826/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet szerinti tartalommal" szöveg,

b) 7. § c) pontjában az "auditáló szervezetekről" szövegrész helyébe az "auditáló szervezetekről, valamint a természetes személy energetikai szakreferensekről és energetikai szakreferens szervezetekről" szöveg,

c) 11/A. § nyitó szövegrészében és d) pontjában, valamint 44. § s) pontjában az "épület" szövegrész helyébe az "épület vagy épületrész" szöveg,

d) 11/A. § c) pontjában az "épületre" szövegrész helyébe az "épületre vagy épületrészre" szöveg,

e) 11/A. § f) pontjában a "folyamatosan frissíti az épületre vonatkozó energetikai adatokat" szövegrész helyébe a "változás esetén frissíti az épületre vagy épületrészre vonatkozó adatokat, energetikai tanúsítványt, energetikai auditot" szöveg,

f) 21/C. § (9) bekezdés a) pontjában az "a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.)" szövegrész helyébe az "a Vet." szöveg,

g) 21/C. § (9) bekezdés b) pontjában az "a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.)" szövegrész helyébe az "a Get." szöveg,

h) 21/C. § (9) bekezdés e) pontjában az "a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.)" szövegrész helyébe az "a Tszt." szöveg,

i) 21/E. § (1) bekezdésében az "épületek" szövegrész helyébe az "épület vagy épületrész" szöveg,

j) 26. § (8) bekezdésében az "az (1), (4)" szövegrész helyébe az "a (4)" szöveg,

k) 37. § (2) bekezdésében az "az energetikai auditorok és energetikai auditáló szervezetek regisztrálását" szövegrész helyébe az "az e törvényben meghatározott közreműködő szervezeti tevékenység folytatását" szöveg

lép.

83. § Hatályát veszti az Ehat.

a) 7. § b) pontja,

b) 23. § (2) bekezdése,

c) 23. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében és (4) bekezdésében az "és (2)" szövegrész,

d) 26. § (1) és (2) bekezdése,

e) 39. § (12) és (13) bekezdése,

f) 44. § c) pontja,

g) 46. § e) pontjában az "és (2)" szövegrész,

h) 46. § f) pontjában az "a szakmai vizsga, a megújító szakmai vizsga és a továbbképzés díjának mértékét," szövegrész,

i) 48. § (13) bekezdése.

11. Záró rendelkezések

84. § (1) Ez a törvény - a (2)-(5) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 64. §, a 66. § és az 1. melléklet a kihirdetést követő 16. napon lép hatályba.

(3) A 20. §, a 26. §, a 29. §, a 35. §, a 36. §, a 40. § (2) és (3) bekezdése, az 50. §, az 51. §, a 71. § (2) bekezdése és a 73. § 2020. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 41. §, a 48. §, az 56. §, a 60. § és a 62. § e) pontja 2020. február 24-én lép hatályba.

(5) A 78. § 2021. január 1-jén lép hatályba.

85. § (1) E törvény

a) 1. alcíme, 62. § h) pontja és 72. §-a az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról, valamint a 663/2009/EK és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK, a 2009/31/EK a 2009/73/EK, a 2010/31/EU, a 2012/27/EU és a 2013/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2009/119/EK és az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv módosításáról, továbbá az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. december 11-i 2018/1999/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet;

b) 3. alcíme, 40-42. §-a, 47. §-a, 49. §-a, 52-54. §-a, 57. §-a, 58. §-a és 61. §-a a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 994/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. október 25-i 2017/1938/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet;

c) 21-27. §-a és 38. §-a, a villamos energia belső piacáról szóló 2019. június 5-i 2019/943/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet;

d) 27. §-a, 32. §-a és 33. §-a az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynökségének létrehozásáról szóló, 2019. június 5-i 2019/942/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet;

e) 29. §-a a villamosenergia-ágazati kockázatokra való felkészülésről és a 2005/89/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 5-i 2019/941/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet;

f) 37. § és 67. §-a az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek a Bizottság részére való bejelentéséről szóló 256/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. október 2-i 2018/1504/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet;

g) 40. § (2) bekezdése a gázszállításirendszer-üzemeltetők közötti rendszeregyensúlyozásra vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról szóló, 2014. március 26-i 312/2014/EU bizottsági rendelet

h) 82. §-a a 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv VIII. és IX. mellékletének a hatékony fűtési és hűtési potenciál átfogó értékelésének tartalma tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. március 4-i 2019/826/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) E törvény

a) 41., 48., 56. §-a és 62. § e) pontja a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2009/73/EK irányelv módosításáról szóló, 2019. április 17-i 2019/692/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;

b) 8. alcíme a 2009/119/EK tanácsi irányelvnek a készletezési kötelezettségek számítási módszerei tekintetében történő módosításáról szóló, 2018. október 19-i 2018/1581/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek

c) 10. alcíme az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2019. évi CI. törvényhez

"1. melléklet a 2010. évi CXVII. törvényhez

Az üzemanyag-forgalmazók részére előírt üvegházhatású gázkibocsátás csökkentés elmulasztásából eredő bírság mértéke

1. A bírság mértéke a 10. § (6) bekezdés a) pontja esetén:

AB
1.üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésének energiaegységben
számított mértéke (%)
büntetési tétel
2.0-4%100 000 Ft / hiányzó tCO2 egyenérték
3.4-6%10 000 Ft / hiányzó tCO2 egyenérték

2. A bírság mértéke a 10. § (6) bekezdés b) pontja esetén az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésének energiaegységben számított, 2017-2019. tárgyévek során leadott érvényes üzemanyag-forgalmazói jelentésekből átlagolt mértékét tekintve 100 000 Ft / hiányzó tCO2 egyenérték."

2. melléklet a 2019. évi CI. törvényhez

A Kt. 1. melléklet 2.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.3. Qvegyipari_benzin_korrekció: a hazai átlagos vegyipari benzin kihozatalnak megfelelő korrekció, amelynek értéke, az Igazgatótanács - a 3. § (4) bekezdés figyelembevételével meghozott - döntése alapján:

a) 4%, vagy

b) a hazai vegyipari benzinfogyasztás tényleges mennyisége (toe), vagy a hazai vegyipari benzin kihozatal átlagos értéke (%);"

3. melléklet a 2019. évi CI. törvényhez

1. A Kt. 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. Biztonsági kőolajkészlet a következő nyersolajból és kőolajtermékekből képezhető:

AB
1Készletezett anyagKombinált nomenklatúra 2012
2Nyersolaj27090090
3Motorbenzin27101231-27101270
4Motorikus gázolaj/dízelolaj27101943-27101948, 27102011-27102019
5Háztartási és egyéb tüzelőolaj
6Fűtőolaj - alacsony kéntartalmú (1%-nál alacsonyabb)27101962-27101964, 27102031-27102035
7Fűtőolaj - magas kéntartalmú (1%-nál magasabb)27101968, 27102039
8Kerozin típusú sugárhajtómű üzemanyag27101921

"

2. A Kt. 2. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. A biztonsági kőolajkészlet szintjét a következőképpen kell meghatározni:

A = [ax0,96+(b+c+d+e+f+g)x1,2]x0,9

ahol,

2.1. A = a biztonsági kőolajkészlet nagysága kőolaj-egyenértékben;

2.2. a = a tárolt nyersolaj mennyisége tonna mértékegységben;

2.3. b = a tárolt motorbenzin mennyisége tonna mértékegységben;

2.4. c = a tárolt motorikus gázolaj/dízelolaj mennyisége tonna mértékegységben;

2.5. d = a tárolt háztartási és egyéb tüzelőolaj mennyisége tonna mértékegységben;

2.6. e = a tárolt alacsony kéntartalmú fűtőolaj mennyisége tonna mértékegységben;

2.7. f = a tárolt magas kéntartalmú fűtőolaj mennyisége tonna mértékegységben;

2.8. g = a tárolt kerozin típusú sugárhajtómű üzemanyag mennyisége tonna mértékegységben."

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére