Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

280/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet

egyes közúti közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 5. alpontjában,

a 2. alcím, valamint a 24. § (4) bekezdés a) pontja tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 40. §-ában,

a 3. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában,

a 4. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 5. alpontjában,

az 5. alcím, valamint a 24. § (4) bekezdés b) pontja tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában,

a 6. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés d) és e) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet módosítása

1. § (1) A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet (a továbbiakban: R1.) 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az e rendeletben foglaltak megtartását - a hatáskörük gyakorlására vonatkozó szabályok szerint -a közlekedési hatóságok, továbbá a személytaxi-szolgáltatás és a személygépkocsis személyszállító szolgáltatás esetében a települési önkormányzat jegyzője (a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat főjegyzője, a fővárosi közterület felügyelet vezetője), a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság is ellenőrzi. Az ellenőrzésre jogosult szervek az 5/A. §-ban, az 5/B. §-ban és az 5/C. §-ban előírt feltételek meglétét, valamint a közterület használatára és az áralkalmazásra vonatkozó előírások megtartását a taxiállomásokon és próbautazások során is ellenőrzik. Az ellenőrzést végző szervek hatáskörükbe tartozóan szabálysértés miatt helyszíni bírságot szabnak ki, lefolytatják a közigazgatási eljárást, a közúti közlekedési szolgáltatási tevékenység gyakorlásának jogát felfüggeszthetik; az engedély, az igazolvány visszavonását kezdeményezhetik."

(2) Hatályát veszti az R1. 25. § (3) bekezdése.

2. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

2. § A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az igazolvány kiadására, meghosszabbítására, visszavonására, cseréjére, pótlására, nyilvántartására irányuló eljárásban első fokon a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal), valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEK KH) jár el."

3. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.)

a) 6. § k) pontjában a "Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) "A" és "B" Melléklete 2011. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló 2011. évi LXXIX. törvényben" szövegrész helyébe a "Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) "A" és "B" Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló törvényben, valamint az ADR belföldi alkalmazásáról szóló miniszteri rendeletben" szöveg,

b) 8. §-ában a "KR. 32. §-ában" szövegrész helyébe a "KR. 34. §-ában" szöveg,

c) 9. § a) pontjában a "2. § a) és k) pontjában" szövegrész helyébe a "2. § a)-b) és k) pontjában" szöveg,

d) 9. § c) pontjában a "26/2009. (VI. 22.) KHEM rendeletben" szövegrész helyébe a "jogszabályban" szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az R2. 6. § b) pontja.

4. A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

4. § A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Nem terjed ki a rendelet hatálya - a 13. § (2)-(3) bekezdésében, a 18. § (1) bekezdésében, a 19. § (3) bekezdésében, a 20. §-ban, valamint a 33. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak kivételével - a postai küldeménynek a postai szolgáltatásokról szóló törvény alapján postai szolgáltatásnak minősülő szállítására, valamint a hulladékról szóló törvény alapján hulladékgazdálkodási engedély birtokában végzett szállításra."

5. § Az R3. 2. § (1) bekezdés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"3. autóbusszal végzett saját számlás személyszállítás:

3.1. a személyek gazdálkodó szervezet által végzett ellenszolgáltatás nélküli szállítása, feltéve, hogy a szállítást végző a tulajdonában lévő, általa üzemeltetett, lízingelt vagy meghatározott időtartamra bérelt autóbusszal végzi a szállítást, és az autóbuszt a szállítást végző üzemeltető, annak tagja, vagy a vele munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy vezeti, vagy

3.2. a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvényben meghatározott, a 3.1. pontban nem említett saját számlás személyszállítás;"

6. § Az R3. 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az (1) bekezdésben meghatározott engedélynek a bemutatási kötelezettsége kiterjed a magyarországi felrakó vagy lerakóhelyekre is azzal, hogy annak tulajdonosa, üzemeltetője köteles vizsgálni az engedélyek meglétét, időbeli hatályát és az adott fuvarfeladatnak való megfelelést."

7. § Az R3. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A sikeres vizsga feltétele, hogy a vizsgázó a megszerezhető összes pontszámnak legalább a 60%-át elérje, továbbá valamennyi vizsgatárgyból megszerezze az ott elérhető pontszámoknak legalább az 50%-át. Sikertelen vizsga esetében a vizsgázó a vizsgatárgyból egy éven belül ismétlő vizsgát tehet. Ha a vizsgázó az elérhető pontszámok 50%-át minden vizsgatárgyból megszerezte, de a vizsgán megszerezhető összesített pontszámok alapján a vizsgaeredménye a 60%-ot nem érte el, a vizsgázó újabb vizsgát tehet az általa kiválasztott vizsgatárgyból. A megszerzett összes pontszám meghatározásánál a választott vizsgatárgy korábbi pontszáma helyett az ismételt vizsga pontszámát kell figyelembe venni. Az újbóli vizsga esetében is alkalmazni kell az egy éves időtartam-korlátozást."

8. § (1) Az R3. 7. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. A közúti közlekedési szolgáltatáshoz és a saját számlás szállításhoz igénybe vett járművek vezetői"

(2) Az R3. 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Közúti közlekedési szolgáltatás és saját számlás szállítás keretében járművet az vezethet,

a) akinek az adott jármű vezetéséhez szükséges vezetői engedélye van,

b) aki a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló jogszabályban meghatározott esetben rendelkezik pályaalkalmassági minősítéssel,

c) aki eleget tett - a 2. mellékletben meghatározott módon - a szakmai képzettségére és továbbképzési kötelezettségére vonatkozó követelményeknek, és rendelkezik az ezt igazoló okmánnyal,

d) aki a vezetett jármű kategóriája tekintetében nem áll a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt, valamint

e) akinek a közlekedési igazgatási hatóság nem rendelte el jogerősen vezetési jogosultsága szünetelését."

9. § Az R3. 22. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Fuvarlevélként olyan okmány használható, amely legalább a következő adatokat tartalmazza:)

"d) az árura vonatkozó adatok: az áru tulajdonosa által kiállított szállítólevél (illetve az árura vonatkozó egyéb okmány) száma, az áru (a szállított anyag) megnevezése, mennyisége, a csomagolás módja, veszélyes árunál a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (a továbbiakban: ADR) szerinti adatok, továbbá a vontatott vagy szállított járműre vonatkozó adatok (a tulajdonos vagy üzemben tartó megnevezése, címe, a jármű rendszáma),"

10. § Az R3. 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"29. § A 7,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművel saját számlás közúti áruszállítás közúti áruszállítási igazolvánnyal végezhető. Nem szükséges a saját számlás közúti áruszállítás végzéséhez közúti áruszállítási igazolvány olyan tehergépjármű igénybevétele esetén, amelyre a közlekedési hatóság a 15. § (2) bekezdése szerinti engedélykivonatot állított ki."

11. § Az R3. 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"30. § Autóbusszal saját számlás személyszállítás közúti személyszállítási igazolvánnyal végezhető. Nem szükséges a saját számlás személyszállítás végzéséhez közúti személyszállítási igazolvány olyan autóbusz igénybevétele esetén, amelyre a közlekedési hatóság engedélykivonatot állított ki."

12. § Az R3. 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A közúti áruszállítási igazolványt és a közúti személyszállítási igazolványt (a továbbiakban együtt: igazolvány) - járművenként (járműszerelvény esetében csak a vontató járműre) két példányban, kérelemre - a gazdálkodó szervezet székhelye szerint illetékes közlekedési hatóság adja ki."

13. § (1) Az R3. 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A saját számlás közúti áruszállítást - kivéve az ADR "A" és "B" Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott szállításokat - végző 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjármű, továbbá a saját számlás személyszállítást végző autóbusz a közúti forgalomban saját számlás menetlevéllel vehet részt."

(2) Az R3. 33. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Saját számlás menetlevélként olyan okmány használható, amely legalább a következő adatokat tartalmazza:)

"c) áruszállítás esetében a rakományra vonatkozó adatok: az árutulajdonos által kiállított szállítólevél (illetve az árura vonatkozó egyéb okmány) száma, a szállítmány (a szállított anyag) megnevezése, mennyisége, származása, a csomagolás módja, veszélyes áru szállításánál az ADR szerinti adatok, továbbá"

(3) Az R3. 33. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A saját számlás menetlevél szigorú számadású nyomtatványnak minősül. A menetlevelet - az üzemben tartó írásbeli rendelkezése alapján - a jármű vezetője köteles kiállítani. A jármű vezetője köteles a saját számlás menetlevelet a szállítás során eseményszerűen vezetni és aláírásával hitelesíteni."

14. § Az R3. 34. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Magyarország területén székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet által bérelt tehergépjárműnek - ide nem értve a pótkocsit - magyar hatósági engedéllyel és jelzéssel kell rendelkeznie."

15. § Az R3. 37. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A 10. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket a 2013. évi október hó 1. napját követő szaktanfolyami vizsgák esetében kell alkalmazni."

16. § (1) Az R3. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R3. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

17. § (1) Az R3.

a) 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában a "díj ellenében végzett közúti árutovábbítási" szövegrész helyébe a "tehergépjárművel díj ellenében végzett közúti árutovábbítási" szöveg,

b) 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a "saját számlás közúti áruszállításra" szövegrész helyébe a "tehergépjárművel végzett saját számlás közúti áruszállításra" szöveg,

c) 2. § (1) bekezdés 6. pont 6.3. alpontjában, 2. § (1) bekezdés 9. és 13. pontjában, 7. § (2) bekezdésében, 17. § (3) bekezdés b) pontjában, 19. § (3) bekezdésében, 22. § (1) bekezdésében és 33. § (3a) bekezdés első mondatában, valamint 34. § (7) és (8) bekezdésében a "teherjármű" szövegrész helyébe a "tehergépjármű" szöveg,

d) 2. § (1) bekezdés 4. pontjában és 34. § (5) bekezdés a) pontjában a "teherjármű" szövegrészek helyébe a "tehergépjármű" szöveg,

e) 2. § (1) bekezdés 4. pontjában, 2. § (1) bekezdés 6. pont 6.1. alpontjában, 4. § (1) bekezdés c) pontjában, 22/A. §-ában a "teherjárműre" szövegrész helyébe a "tehergépjárműre" szöveg,

f) 2. § (1) bekezdés 14. pont nyitó szövegrészében, 2. § (1) bekezdés 14. pont 14.1. és 14.2. alpontjában, 3. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, 7. § (2) bekezdésében, 8. § (2) bekezdés a) pontjában, 26. § (2) bekezdésében, 34. § (1) bekezdésében és 37. § (1) bekezdésében a "teherjárművel" szövegrész helyébe a "tehergépjárművel" szöveg,

g) 2. § (1) bekezdés 5. pontjában, 3. § (2) bekezdésében, VII. Fejezet címében, valamint 34. § (2) és (5) bekezdésében a "teherjárművel" szövegrészek helyébe a "tehergépjárművel" szöveg,

h) 2. § (1) bekezdés 5. pontjában a "teherjárműnek" szövegrész helyébe a "tehergépjárműnek" szöveg,

i) 3. § (2) bekezdésében a "teherjárműve" szövegrész helyébe a "tehergépjárműve" szöveg,

j) 4. § (1) bekezdés b) pontjában a "Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája" szövegrész helyébe a "Nemzetközi Közlekedési Fórum" szöveg,

k) 33. § (3a) bekezdés nyitó szövegrészében a "sajátszámlás" szövegrész helyébe a "saját számlás" szöveg,

l) 34. § (2) és (3) bekezdésében és 34. § (5) bekezdés b) pontjában a "teherjárművet" szövegrész helyébe a "tehergépjárművet" szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az R3. 2. § (1) bekezdés 15. pontja és 12. § (2) bekezdése.

5. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

18. § A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 10. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A nemzetközi vezetői engedély kiállítása elektronikus úton is intézhető. Az elektronikus úton igényelt nemzetközi vezetői engedélyt - a kérelem teljesíthetősége esetén - a Hivatal 15 napon belül postai úton kézbesíti. Az elkészült okmány az ügyfél rendelkezése szerint átvehető postai kézbesítés útján vagy a Hivatalnál."

19. § Az R4. a következő 25/A. §-sal egészül ki:

"25/A. § Ha a járművezető rendelkezik a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló kormányrendeletben meghatározott érvényes "Gépjárművezetői képesítési igazolvány"-nyal, akkor a vezetői engedély kiadása, pótlása, cseréje, honosítása tárgyában általa kezdeményezett eljárás során kérelmezheti a részére kiadásra kerülő vezetői engedélyben a 95. számú közösségi kód feltüntetését a "Gépjárművezetői képesítési igazolvány" időbeli hatályával megegyező időtartamra."

20. § Az R4. 100. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A forgalmi engedély jogosultjaként nevesített üzemben tartó kérelmére a közlekedési igazgatási hatóság a járműnyilvántartásba való bejegyzéssel intézkedik a jármű ideiglenes forgalomból történő kivonásáról.

(2) A jármű közúti forgalomból történő ideiglenes kivonása esetén a közlekedési igazgatási hatóság a kérelemben meghatározott időtartamra, de legfeljebb hat hónapra a rendszámtáblán lévő címke érvénytelenítése nélkül bejegyzi a kivonás időtartamát a járműnyilvántartásba. A kivonás időtartama újabb kérelemre, a kérelem benyújtásától vagy a kérelemben megjelölt időponttól számított legfeljebb 6 hónapra, ismételten meghosszabbítható. A forgalomból kivonás kezdő időpontjaként a kérelem benyújtásánál korábbi időpont nem vehető nyilvántartásba.

(3) Ha a gépjármű tulajdonosa, az üzemben tartója és a gépjármű törzskönyvével jogszerűen rendelkező érintett nem ugyanaz a személy, a tulajdonos vagy a törzskönyvvel jogszerűen rendelkező más ügyfél kérelmére a közlekedési igazgatási hatóság a jármű ideiglenes forgalomból történő kivonásáról, meghosszabbításáról és forgalomba történő visszahelyezéséről határozatot hoz."

21. § Az R4. 108. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye vagy telephelye szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóság a jármű forgalomból történő kivonását nyilvántartásba veszi. A 96. § (1) bekezdés a)-c) pontjában, valamint a 101. § (1) bekezdés a), d) és g) pontjában meghatározott esetben, ha az ügyfél a forgalomból történő kivonást megalapozó okot - a jármű műszaki alkalmasságának vagy a kötelezettség teljesítésének igazolásával -a közlekedési igazgatási hatóság határozatának jogerőre emelkedését megelőzően elhárította, az eljárást meg kell szüntetni vagy a jogerőre még nem emelkedett határozatot vissza kell vonni."

22. § (1) Az R4. 23. § (2) bekezdésében a "2008. augusztus 25-i 2008/766/EK" szövegrész helyébe a "2012. december 18-i 2013/21/EU" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R4. 120. § (4a) bekezdésében az "1991. évet követően szerzett" szövegrész.

6. Az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

23. § Az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A 2. § (1), (2), (4) és (5) bekezdése 2017. március 1-jén hatályát veszti."

7. Záró rendelkezések

24. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(3) Az 1. §, a 6-7. §, a 15-16. §, a 18-20. §, valamint az 1. és a 2. melléklet 2013. október 1-jén lép hatályba.

(4) Nem lép hatályba

a) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 20/2013. (I. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint

b) a közúti közlekedési igazgatási eljárásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 5/2013. (I. 16.) Korm. rendelet 7. §-a.

(5) Ez a rendelet 2013. október 2-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 280/2013. (VII. 24.) Korm. rendelethez

Az R3. 2. mellékletének módosítása

1. Az R3. 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. A C1; C1+E; C; C+E; D1; D1+E; D; D+E vezetői engedély kategóriákkal vezethető járművek vezetéséhez - az 5. pontban foglaltak kivételével - a járművezetőnek rendelkeznie kell szakmai alapképesítéssel vagy szakmai továbbképzési képesítéssel."

2. Az R3. 2. melléklete a következő 2.5. ponttal egészül ki:

(A tagállam állampolgára az 1. pontban meghatározott képesítés megszerzését igazolhatja)

"2.5. A 2.2. pontban meghatározott vezetői engedéllyel, amelyben a 95. számú közösségi kód érvényességi ideje megegyezik a 2.1. pontban meghatározott "Gépjárművezetői képesítési igazolvány" érvényességi idejével."

3. Az R3. 2. melléklet címében a "Tehergépjárművel, illetve autóbusszal végzett közúti közlekedési szolgáltatás keretében a jármű vezetéséhez szükséges képesítések" szövegrész helyébe a "Tehergépjárművel és autóbusszal végzett közúti közlekedési szolgáltatáshoz, valamint saját számlás szállítás keretében a jármű vezetéséhez szükséges képesítések" szöveg lép.

2. melléklet a 280/2013. (VII. 24.) Korm. rendelethez

"3. melléklet a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez

A közúti közlekedési szolgáltatást végző vállalkozás szakmai irányítójának képzésére és vizsgáztatására vonatkozó követelmények

1. A közúti árufuvarozó-vállalkozó szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítvány, valamint a továbbképzési igazolás megszerzéséhez a vállalkozás szakmai irányítójának szaktanfolyamon kell részt vennie. A továbbképzési szaktanfolyam tantárgyai megegyeznek az alaptanfolyam tantárgyaival, azzal az eltéréssel, hogy az ott meghatározott óraszámok tantárgyanként a felével csökkenthetők, továbbá szóbeli vizsgát nem kell tenniük.

1.1. A szaktanfolyam tantárgyai és óraszámai:

1.1.1. Elméleti tantárgyak:

a) jogi ismeretek (16 óra),

b) gazdasági és pénzügyi vezetői, valamint adózási ismeretek (16 óra),

c) munkaügyi ismeretek (8 óra),

d) árufuvarozási ismeretek (24 óra),

e) jármű műszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretek (12 óra),

f) vámismeretek (8 óra),

g) a közúti közlekedési szolgáltatáshoz kapcsolódó környezetvédelmi ismeretek (2 óra),

h) vezetői tréning, felkészülés az írásbeli vizsgákra (esettanulmány) (6 óra).

1.2. A közúti árufuvarozó-vállalkozói képesítés megszerzéséhez a vállalkozás szakmai irányítójának vizsgát kell tennie az alábbi vizsgatárgyakból:

1.2.1. Elméleti vizsgatárgyak és vizsgaidők:

a) jogi ismeretek (20 perc),

b) gazdasági és pénzügyi vezetői, valamint adózási ismeretek (20 perc),

c) munkaügyi ismeretek (20 perc),

d) árufuvarozási ismeretek (20 perc),

e) jármű műszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretek (20 perc),

f) vámismeretek (20 perc).

1.2.2. Az elméleti tantárgyakból 20 feleletválasztásos tesztkérdésre kell válaszolni, az elérhető maximális pontszám 20. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok száma 10 vagy annál kevesebb.

1.3. Esettanulmány kitöltése

a) A vizsga során a vizsgázóknak a feladatokat esszé formájában kell kifejteni a fenti vizsgatárgyakkal kapcsolatos elméleti ismeretanyagból.

b) Ezeket a feladatokat a közlekedési hatóság által kiadott feladatlapokon kell elkészíteni.

c) Az esettanulmány kitöltésére fordítható idő 120 perc.

d) Az elérhető maximális pontszám: 120.

e) A vizsgázó megfelelt, ha az elért pontszám 60 vagy annál több.

1.4. Szóbeli vizsgatárgyak és vizsgaidők:

a) jogi ismeretek (20 perc a felkészülési idővel együtt),

b) gazdasági és pénzügyi vezetői, valamint adózási ismeretek (20 perc a felkészülési idővel együtt),

c) munkaügyi ismeretek (20 perc a felkészülési idővel együtt),

d) árufuvarozási ismeretek (20 perc a felkészülési idővel együtt),

e) jármű műszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretek (20 perc a felkészülési idővel együtt),

f) vámismeretek (20 perc a felkészülési idővel együtt).

1.5. A közúti árufuvarozó-vállalkozó szaktanfolyami vizsgákon a vizsgáztatáshoz szükséges, a vizsgabiztosra vonatkozó szakmai képesítések:

a) jogi, államigazgatási, számviteli vagy pénzügyi szakirányú felsőfokú végzettség, vagy

b) közlekedési szakirányú felsőfokú végzettség és közigazgatási szakvizsga, vagy

c) közlekedési szakirányú felsőfokú végzettség és közúti közlekedési vállalkozás szakmai vezetésében legalább 5 éves gyakorlat.

2. Az autóbuszos személyszállító-vállalkozó szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítvány, valamint a továbbképzési igazolás megszerzéséhez a vállalkozás szakmai irányítójának szaktanfolyamon kell részt vennie. A továbbképzési szaktanfolyam tantárgyai megegyeznek az alaptanfolyam tantárgyaival, azzal a különbséggel, hogy az ott meghatározott óraszámok tantárgyanként a felével csökkenthetők.

2.1. A szaktanfolyam tantárgyai és óraszámai:

2.1.1. Elméleti tantárgyak:

a) jogi ismeretek (16 óra),

b) gazdasági és pénzügyi vezetői, valamint adózási ismeretek (16 óra),

c) munkaügyi ismeretek (8 óra),

d) személyszállítási ismeretek (24 óra),

e) jármű műszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretek (12 óra),

f) a közúti közlekedési szolgáltatáshoz kapcsolódó környezetvédelmi ismeretek (2 óra),

g) vezetői tréning, felkészülés az írásbeli vizsgákra (esettanulmány) (6 óra).

2.2. Az autóbuszos személyszállító-vállalkozói képesítés megszerzéséhez a vállalkozás szakmai irányítójának vizsgát kell tennie az alábbi vizsgatárgyakból:

2.2.1. Elméleti vizsgatárgyak és vizsgaidők:

a) jogi ismeretek (20 perc),

b) gazdasági és pénzügyi vezetői, valamint adózási ismeretek (20 perc),

c) munkaügyi ismeretek (20 perc),

d) személyszállítási ismeretek (20 perc),

e) jármű műszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretek (20 perc).

2.2.2. Az elméleti tantárgyakból 20 feleletválasztásos tesztkérdésre kell válaszolni, az elérhető maximális pontszám 20. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok száma 10 vagy annál kevesebb.

2.3. Esettanulmány kitöltése.

a) A vizsga során a vizsgázóknak a feladatokat esszé formájában kell kifejteniük a fenti vizsgatárgyakkal kapcsolatos elméleti ismeretanyagból.

b) Ezeket a feladatokat a közlekedési hatóság által kiadott feladatlapokon kell elkészíteni.

c) Az esettanulmány kitöltésére fordítható idő 120 perc.

d) Az elérhető maximális pontszám: 100.

e) A vizsgázó megfelelt, ha az elért pontszám 50 vagy annál több.

2.4. Szóbeli vizsgatárgyak és vizsgaidők:

a) jogi ismeretek (20 perc a felkészülési idővel együtt),

b) gazdasági és pénzügyi vezetői, valamint adózási ismeretek (20 perc a felkészülési idővel együtt),

c) munkaügyi ismeretek (20 perc a felkészülési idővel együtt),

d) személyszállítási ismeretek (20 perc a felkészülési idővel együtt),

e) jármű műszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretek (20 perc a felkészülési idővel együtt).

2.5. A továbbképzést követő vizsgán a vizsgázónak szóbeli vizsgát nem kell tennie.

2.6. Az autóbuszos személyszállító-vállalkozó szaktanfolyami vizsgákon a vizsgáztatáshoz szükséges, a vizsgabiztosra vonatkozó szakmai képesítések:

a) jogi, államigazgatási, számviteli vagy pénzügyi szakirányú felsőfokú végzettség, vagy

b) közlekedési szakirányú felsőfokú végzettség és közigazgatási szakvizsga, vagy

c) közlekedési szakirányú felsőfokú végzettség és közúti közlekedési vállalkozás szakmai vezetésében legalább 5 éves gyakorlat."

Tartalomjegyzék