331/2023. (VII. 19.) Korm. rendelet

egyes felsőoktatási, köznevelési és innovációs tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 43/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. és 8. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 10. alcím tekintetében a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 43. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet] 14. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A doktorandusz-ösztöndíj összegét a felsőoktatási intézmény az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben is meghatározhatja, ebben az esetben a különbözetet a felsőoktatási intézmény a bevételeiből, külső adományokból vagy hozzájárulásokból keletkezett források terhére fedezi."

(2) Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 14. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az (1a) bekezdés szerint megemelt összeg mértékét, a magasabb összeg megállapításának esetleges feltételeit a térítési és juttatási szabályzatban kell rögzíteni. A doktorandusz-ösztöndíj összegét egy vagy több félévre előre kell megállapítani.

(4) A felsőoktatási intézmény a (3) bekezdés szerinti feltételeket a doktoranduszra nézve kedvezőtlenebb módon csak felmenő rendszerben módosíthatja."

2. § Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

a) 14. § (1) bekezdésében a "doktorandusz ösztöndíjának" szövegrész helyébe a "doktorandusz-ösztöndíjának (a továbbiakban: doktorandusz-ösztöndíj)" szöveg,

b) 14. § (2) bekezdésében a "bekezdésében" szövegrész helyébe az "és az (1a) bekezdés szerint" szöveg

lép.

3. § Hatályát veszti az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 6. §-ában a "saját bevétele terhére," szövegrész.

2. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása

4. § A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet] 5/H. §-a a következő 3. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"3. szakfordítás: a Kormány rendeletében meghatározott szakfordító képesítéssel rendelkező személy által készített fordítás."

5. § A 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a következő 5/I-5/K. §-sal egészül ki:

"5/I. § (1) Az Etv. 6. § (4) bekezdésében meghatározott foglalkoztató érdekkörében felmerült elismerési ügyre vonatkozóan, kérelemre az Etv. és e rendelet rendelkezéseit az 5/J. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az Etv. 3. § (1) bekezdésében meghatározott elismerési eljárástól eltérően a bizonyítványt és az oklevelet az 5/J. § alapján elismerő döntés, valamint a szakmai tevékenység gyakorlását az (5) bekezdés szerint lehetővé tevő döntés (a továbbiakban együtt: egyszerűsített elismerés) jogi hatálya kizárólag az adott munkáltatónál vagy a beruházónál történő foglalkoztatás időtartamáig terjed.

5/J. § (1) Amennyiben a képesítés birtokosának képviselőjeként a munkáltató vagy a beruházó jár el, a képviselőt az ügyfél jogai illetik meg, amennyiben a keresőtevékenység folytatása céljából a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott kiemelt foglalkoztató által előterjesztett tartózkodási engedély iránti kérelmet a munkáltató vagy a beruházó nyújtotta be.

(2) Az Etv. 9. § (2) bekezdésétől eltérően az eljáró hatóság az Etv. IV. és az V. Fejezete szerinti eljárásban a kérelem megérkezését követő naptól számított negyvenöt napon belül dönt.

(3) Az eljáró hatóság az 5/F. § (1) bekezdésétől eltérően szakfordítást is elfogad.

(4) Az eljáró hatóság az 5/C. § (1) bekezdés b) pontjától eltérően a nem egyediesített tantárgyjegyzéket, oklevélmellékletet, leckekönyvet, tantárgyhálót is elfogad, illetve, ha a kérelmező számára nem állnak rendelkezésre ezek a dokumentumok, de azonos időszakban azonos képesítéshez tartozó iratokból a képzés tartalma megismerhető, úgy az eljáró hatóság ezt az okiratot is elfogadja.

(5) Amennyiben a kérelmező az (1) bekezdés szerinti munkáltatónál legalább hároméves igazolható külföldi szakmai gyakorlattal rendelkezik, az eljáró hatóság a kérelmezőt kérelmére ugyanezen szakmai tevékenységnek ugyanezen munkáltatónál történő magyarországi gyakorlására jogosítja fel, amennyiben a munkáltató által kiállított, névre szóló igazolás tartalmazza, hogy milyen tevékenységre vonatkozóan szerezte meg a hároméves gyakorlatot.

(6) Ha az (5) bekezdés szerinti munkáltató a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvény (a továbbiakban: 2015. évi VII. törvény) szerinti Fővállalkozó vagy Alvállalkozó, a (4) bekezdés alkalmazásához, illetve az (5) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell a 2015. évi VII. törvény szerinti Megrendelő egyetértő nyilatkozatát.

5/K. § Az eljáró hatóság a naptári félévet követő hónap utolsó napjáig a külföldi bizonyítványok, oklevelek és szakképzettségek elismerésért felelős miniszternek az egyszerűsített elismerési döntéseiről beszámolót készít."

3. A tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

6. § A tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontjában a "tanári mesterszakon részidős képzésként megszervezett képzési formában," szövegrész helyébe a "tanári mesterszakon," szöveg lép.

4. A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

7. § A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet] 13. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

(Az ösztöndíjprogramban a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézményen kívül a miniszterhez intézett, részvételi szándékukat kifejező nyilatkozatuk alapján ellenérték fizetése nélkül részt vehetnek)

"c) a 100% állami tulajdonban álló gazdasági társaság által fenntartott köznevelési intézmények."

8. § Az 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet a következő 17. §-sal egészül ki:

"17. § E rendeletnek az egyes felsőoktatási, köznevelési és innovációs tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 331/2023. (VII. 19.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 13. § a) és c) pontját a Módr2. hatálybalépésekor hatályban lévő ösztöndíjas szerződésekre is alkalmazni kell."

9. § Az 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 13. § a) pontjában az "a közfeladatot" szövegrész helyébe az "az állami felsőoktatási intézmény, a közfeladatot" szöveg lép.

5. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

10. § A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet] IV/A. Fejezete a következő 33/P. és 33/Q. §-sal egészül ki:

"33/P. § Pedagógiai asszisztensi munkakörben, illetve felügyelet mellett óraadóként foglalkoztatható a tanárképzésben és a tanítóképzésben részt vevő hallgató a képzése utolsó évének szakmai gyakorlata során. Az ilyen foglalkoztatás a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 44. § (1) bekezdés a) pontja szerinti hallgatói munkaszerződésnek minősül.

33/Q. § A szakképzettségének megfelelő óraadóként foglalkoztatható a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény szerinti alkalmazkodási időszakot teljesítő vagy szakmai gyakorlatot végző személy is."

11. § A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat C:2 mezőjében az "óvodapedagógus" szövegrész helyébe az "óvodapedagógus, oktatási szakasszisztens óvodai nevelő szakmairányon" szöveg lép.

6. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalról, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap kezelő szervének kijelöléséről szóló 344/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

12. § A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalról, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap kezelő szervének kijelöléséről szóló 344/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 3/A. alcím címében és az 5/A. § (1) bekezdésében az "Ügynökség" szövegrész helyébe az "Ügynökség Nonprofit" szöveg lép.

7. A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 339/2022. (IX. 7.) Korm. rendelet módosítása

13. § A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 339/2022. (IX. 7.) Korm. rendelet

a) 24. § (1) bekezdésében az "a (1a)" szövegrész helyébe az "az (1a)" szöveg,

b) 24. § (1a) bekezdésében a "2023. augusztus 10-én" szövegrész helyébe a "2024. január 1-jén" szöveg

lép.

8. Az egyes felsőoktatási tárgyú és kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 617/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

14. § Hatályát veszti az egyes felsőoktatási tárgyú és kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 617/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 617/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet] 29. § (3) bekezdésében az "és a 28. §" szövegrész.

15. § Nem lép hatályba a 617/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 28. §-a.

9. A tudományos és innovációs, a technológiai, az ipari és a logisztikai parkokról szóló 161/2023. (IV. 28.) Korm. rendelet módosítása

16. § A tudományos és innovációs, a technológiai, az ipari és a logisztikai parkokról szóló 161/2023. (IV. 28.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdésében az "a címpályázatban" szövegrész helyébe az "az (1) bekezdés szerinti pályázatban" szöveg lép.

10. Az innovációs és tudományos eredmények gazdasági hasznosításának elősegítése érdekében szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 246/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről

17. § Az innovációs és tudományos eredmények gazdasági hasznosításának elősegítése érdekében szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 246/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet 4. §-ának a Magyar Formatervezési Tanácsról szóló 266/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 6. §-át megállapító rendelkezése az "az innovációs és tudományos eredmények gazdasági hasznosításának elősegítése érdekében szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 246/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MódKr.) hatálybalépésekor fennálló megbízatása a MódKr. hatálybalépésével egyidejűleg" szövegrész helyett az "az e § hatálybalépésekor fennálló megbízatása e § hatálybalépésekor" szöveggel lép hatályba.

11. Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 7., 8. és 10. alcím 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék