Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelet

az oktatást szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 4. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 7. és 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 4. pont a) alpontjában, valamint 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § 4. pont b) alpontjában és 25. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. és a 13. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 1., 12., 20. és 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 6. és 18. pontjában, valamint (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 12. és 16. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím tekintetében - ide nem értve a 85. §-t - a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 3. pontjában, 4. pont a) alpontjában, 6., 7., 11., 14., 15. és 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 4. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 85. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása

1. § A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet] a következő 5/B. §-sal egészül ki:

"5/B. § (1) A 3. számú melléklet állapítja meg az Etv. 55. §-ában meghatározott riasztási mechanizmus alá tartozó képesítéseket, továbbá a riasztási mechanizmusban közreműködő hatóságokat.

(2) A 4. számú melléklet állapítja meg azokat a szakmákat, amelyekben az Etv. XI/A. Fejezete szerinti európai szakmai kártya bevezetésre kerül, továbbá kijelöli azon hatóságokat, amelyek az európai szakmai kártya létrehozásáért felelősek."

2. § (1) A 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) E rendeletnek az oktatást szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 5/B. §-ában, módosított 1. számú mellékletében és megállapított 4. számú mellékletében foglalt rendelkezéseket a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is kell alkalmazni."

(2) A 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ez a rendelet az Etv. rendelkezéseivel együtt

a) a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikk (1) és (4) bekezdésének, valamint 56. cikk (3) bekezdésének,

b) a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló, 2013. november 20-i 2013/55/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 7. pontjának és 44. pontjának

való megfelelést szolgálja."

(3) A 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ez a rendelet az Etv. rendelkezéseivel együtt a 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében az európai szakmai kártya kibocsátási eljárásáról és a riasztási mechanizmus alkalmazásáról szóló, 2015. június 24-i 2015/983 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

3. § A 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet az 1. melléklet szerinti 4. számú melléklettel egészül ki.

4. § A 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

1. 1. § (2) bekezdés h) pontjában az "építésügyért" szövegrész helyébe az "iparügyért",

2. 1. számú mellékletének 31. és 32. sorában a "társasházkezelő és ingatlankezelő szolgáltató lakóhelye (székhelye) - működési területe -" szövegrész helyébe az "az ingatlan fekvése",

3. 1. számú mellékletének 33. és 34. sorában az "az ingatlanközvetítői, illetőleg ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő szolgáltató (lakóhelye) székhelye - működési területe -" szövegrész helyébe az "az ingatlan fekvése"

szöveg lép.

5. § Hatályát veszti a 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

1. 1. § (2) bekezdés f) és g) pontjában a " , beruházáslebonyolítói" szövegrész,

2. 1. § g) pontjában az " , építésügyi igazgatási szakértői" szövegrész,

3. 2. § (6) bekezdés b) pontjában az " , az építésügyi igazgatási szakértő" szövegrész,

4. 1. számú mellékletének 5. sora,

5. 2. számú mellékletének 10. sora.

2. A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet módosítása

6. § A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet] 17. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A tagságnak a megbízatási idő lejártát megelőző megszűnése esetén a delegáló testület, szervezet az eredeti tag megbízatásából hátralévő időtartamra új tagot delegál."

7. § A 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 18/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"18/A. § A DKT tizennégy tagú testület. A DKT-ba

a) két tagot a miniszter,

b) két tagot a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter,

c) egy tagot az agrárpolitikáért felelős miniszter,

d) egy tagot az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter,

e) három tagot a Magyar Rektori Konferencia,

f) két tagot a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara,

g) egy tagot a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara,

h) egy tagot a Magyar Mérnöki Kamara, és

i) egy tagot a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája

delegál."

8. § A 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 18/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A DKT tagjait és elnökét a miniszter három évre bízza meg. A megbízás egy alkalommal meghosszabbítható. A tagságnak a megbízatási idő lejártát megelőző megszűnése esetén a delegáló testület, szervezet az eredeti tag megbízatásából hátralévő időtartamra új tagot delegál."

9. § A 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 18/C. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A DKT tagság megszűnik)

"d) a tag visszahívásának kezdeményezése esetén, ha a miniszter a megbízást visszavonja."

10. § A 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 18/D. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

(A DKT)

"c) minősíti a duális képzés szakmai gyakorlóhelyét."

11. § A 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 4/A. alcíme a következő 18/E. §-sal egészül ki:

"18/E. § Az azonos tárgy vagy személy tekintetében, egy eljárás keretében a 18/D. § c) pontjában meghatározottak szerint szükséges újabb minősítés elkészítésével kapcsolatos feladatok pártatlan, tárgyilagos szempontokon alapuló ellátása céljából a DKT szervezetének részeként három tagból álló Felülvizsgálati Bizottságot kell működtetni. A Felülvizsgálati Bizottság tagjait a miniszter delegálja, megbízásukra, összeférhetetlenségükre a DKT tagjaira vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy nem lehet a Felülvizsgálati Bizottság tagja az a személy, aki a megbízását megelőző három éven belül a DKT tagja volt."

12. § A 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 26. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A MAB)

"c) a felsőoktatási intézmény felkérésére - ide értve a külföldi felsőoktatási intézményt is - a felsőoktatási intézményről, tervezett képzésének létesítési dokumentumairól, képzéséről, minőségbiztosítási rendszeréről értékelést készít."

13. § A 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet a következő 31. §-sal egészül ki:

"31. § (1) E rendeletnek az oktatást szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 18/A. § i) pontja alapján a Módr. hatálybalépését követő első alkalommal a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája által delegált tag megbízása a Módr. hatálybalépése előtt megbízott tagok megbízásáig terjedő időszakra történik.

(2) E rendeletnek a Módr. által megállapított 18/B. § (1) bekezdésében, 18/C. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak a Módr. hatálybalépésekor megbízással rendelkező DKT elnök és tagok megbízását nem érinti. A Módr. 18/B. § (1) bekezdésében és 18/C. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltakat a Módr. hatálybalépését követően történt megbízás hosszabbítás, megbízás visszavonás és megbízás tekintetében kell alkalmazni."

14. § Hatályát veszti a 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 26. § b) pontjában az " , illetve képzési ághoz" szövegrész.

3. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet módosítása

15. § A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet 2. § (9) bekezdésében a "Cegléd" szövegrész helyébe az "Érd" szöveg lép.

4. A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

16. § (1) A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet] 4. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"1. belső gyakorlóhely: a felsőoktatási intézménynek egybefüggő szakmai gyakorlat biztosítására alkalmas szervezeti egysége;"

(2) A 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 4. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"5. szakmai gyakorlóhely: az a jogi személy vagy a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet, amely felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben vagy mesterképzésben - a felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás, a hallgatóval az Nftv. 44. § (1) bekezdés a) pontja szerint kötött hallgatói munkaszerződés, vagy az Nftv. 44. § (3a) bekezdése szerinti megállapodás alapján - az egybefüggő szakmai gyakorlatot biztosítja."

17. § A 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A felsőoktatási intézmény (2) bekezdés szerinti és legalább egy évre megkötött együttműködési megállapodásaiban foglalt, a 16. § c) pont cb) alpontja szerint meghatározott, valamint a belső gyakorlóhelyei által biztosított hallgatói létszámkapacitás nem lehet kevesebb, mint a felsőoktatási intézmény adott

a) felsőoktatási szakképzésén, mesterképzési szakján tanulmányokat folytató hallgatók létszámának 50%-a,

b) alapképzési szakján tanulmányokat folytató hallgatók létszámának 30%-a,

c) osztatlan szakján tanulmányokat folytató hallgatók létszámának 20%-a.

(5) A felsőoktatási intézmény és a szakmai gyakorlóhely között létrejött, legalább egy évre megkötött együttműködési megállapodás alapján a képzésben - ide nem értve a pedagógusképzés képzési területen folyó képzést - közreműködő szakmai gyakorlóhelyekről, valamint a belső gyakorlóhelyekről a felsőoktatási intézmény által szakos bontásban történő adatszolgáltatás alapján az Oktatási Hivatal nyilvántartást vezet.

(6) Az Oktatási Hivatal helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálhatja a felsőoktatási intézmény szakmai gyakorlat-szervezési tevékenységét, a nyilvántartásában lévő szakmai gyakorlóhely, belső gyakorlóhely nyilvántartási adatainak valódiságát, teljességét, megfelelőségét és jogszerűségét. Az Oktatási Hivatal az ellenőrzésben való közreműködésre felkérheti a szakmailag illetékes kamarát. Az ellenőrzés eredményéről tájékoztatni kell a felsőoktatási intézmény fenntartóját."

18. § A 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. § (1) Az együttműködési megállapodás tartalmazza:

a) az együttműködési megállapodást kötő felek nevét (cégnevét), székhelyét, elérhetőségét, adószámát, statisztikai számjelét, cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozói nyilvántartási számát vagy nyilvántartási számát, képviseletére jogosult személy nevét, intézményi azonosító számot;

b) az együttműködési megállapodás tárgyát, célját;

c) az együttműködés módját, a szakmai gyakorlat kereteit, különösen:

ca) a szakmai gyakorlat helyszínét, időtartamát (kezdő és befejező időpontját), esetleges szakaszait, azok kezdő és befejező időpontját,

cb) a szakmai gyakorlóhelyen a szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatók szakonként, felsőoktatási szakképzésenként, munkarendenként meghatározott létszámát,

cc) a hallgatók Nftv. 44. § (3) bekezdés a) pontja szerint megállapított díjazását, illetve annak hiányát,

cd) a szakmai gyakorlat felsőoktatási intézményi felelősét és a szakmai gyakorlatot biztosító gyakorlóhely szakmai felelősét;

ce) amennyiben a szakmai gyakorlóhely duális képzéshez kapcsolódik, az erre való utalást;

d) a felsőoktatási intézmény kötelezettségeit és jogait, különösen:

da) felelősségét a hallgatók teljes képzéséért, annak részét képező szakmai gyakorlatért,

db) a szakmai gyakorlat megszervezését a szakmai gyakorlóhellyel,

dc) a szakmai gyakorlathoz szükséges adatok, információk szakmai gyakorlóhely számára történő megküldését,

dd) a szakmai készségek, képességek komplex fejlesztési folyamatában a szakmai gyakorlóhely értékelése alapján a gyakorlati kompetenciák értékelését;

e) a szakmai gyakorlatot biztosító szakmai gyakorlóhely kötelezettségeit és jogait, különösen:

ea) a hallgatói munkaszerződés hallgatóval történő megkötésének kötelezettségét,

eb) a hallgató tanulmányainak megfelelő szakterületen történő foglalkoztatást,

ec) a szakmai gyakorlat folytatásához szükséges hely, eszköz, védőfelszerelés biztosítását,

ed) a szakmai gyakorlati tevékenység szakmai felügyeletét, irányítását,

ee) a hallgatók elsajátított szakmai tudásának, kompetenciáinak írásban történő értékelését;

f) az együttműködési megállapodás időtartamát (határozott idejű vagy határozatlan);

g) az együttműködési megállapodás megszűnésének eseteit;

h) duális képzés esetén továbbá a jelentkezők kiválasztásának módját, időbeli ütemezését.

(2) A duális képzésben részt vevő szervezet legkésőbb a felsőoktatási felvételi eljárásban a jelentkezési sorrend módosításának határidejéig tájékoztatja a jelentkezőket a kiválasztás eredményéről."

19. § A 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 17. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Duális képzés esetén a hallgatói munkaszerződés a képzés teljes idejére szól.

(5) Duális képzés esetén a hallgatói munkaszerződést szeptember 30-ig, keresztféléves képzés esetén február 28-ig kell megkötni."

20. § A 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 5. alcímének címe helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. A szakmai gyakorlaton történő hallgatói munkavégzés feltételei, a hallgatói munkaszerződés és megállapodás tartalma"

21. § A 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 5. alcíme a következő 18/A. és 18/B. §-sal egészül ki:

"18/A. § Az Nftv. 44. § (3a) bekezdésében meghatározott szakmai gyakorlatra a 17. § (3) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

18/B. § (1) A hallgatóval kötendő megállapodásnak tartalmaznia kell különösen:

a) a szakmai gyakorlóhely költségvetési szerv adatait (nevét, székhelyét, elérhetőségét, vezetőjének nevét);

b) a hallgató természetes személyazonosító adatait (nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, hallgatói azonosító számát, elérhetőségét, külföldi hallgató esetén állampolgárságát, tartózkodási címét);

c) a hallgatóval hallgatói jogviszonyt létesített felsőoktatási intézmény adatait (nevét, székhelyét, elérhetőségét, intézményi azonosító számát, törvényes képviselőjének nevét);

d) a képzési és kimeneti követelményekben meghatározottakkal azonos módon a szakképzettség megnevezését és a képzési időt;

e) a hallgató számára a szakmai gyakorlat időtartamára kijelölt feladatokat;

f) a szakmai gyakorlat helyét, időtartamát (kezdő és befejező időpontját), szükség esetén szakaszait, a hallgató napi szakmai gyakorlata idejét;

g) a hallgató szakmai gyakorlata felsőoktatási intézményi felelősének és a szakmai gyakorlóhely szakmai felelősének személyét.

(2) A megállapodás tartalmazza a szakmai gyakorlóhely arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy a hallgató számára - egészségvédelmi és munkavédelmi szempontból biztonságos munkahelyen - a szakképzési programnak, illetve a tantervnek megfelelő szakmai gyakorlatról gondoskodik.

(3) A megállapodás tartalmazza a hallgató arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy

a) a szakmai gyakorlóhely képzési rendjét megtartja, a szakmai gyakorlatot a követelmények alapján elvégzi;

b) a szakmai gyakorlati ismereteket a képességeinek megfelelően elsajátítja;

c) a biztonsági, az egészségügyi és a munkavédelmi előírásokat megtartja."

22. § A 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 20. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az Oktatási Hivatal 2016. április 30-át követően vizsgálhatja a 15. § (4) bekezdésében foglalt követelmények teljesülését."

23. § A 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

1. 6. § (1) bekezdésében az "összefüggő" szövegrész helyébe az "egybefüggő",

2. 8. § (2) bekezdés h) pont hc) alpontjában a "képzési ág" szövegrész helyébe a "képzési terület",

3. 11. § (1) bekezdésében a "besorolási szakon" szövegrész helyébe az "a felsőoktatási szakképzés képzési területén alap- vagy osztatlan képzésben",

4. 13. §-ában az "a gazdasági" szövegrész helyébe az "a szakmailag illetékes",

5. 19. § (1) bekezdésében az "ismeretek" szövegrész helyébe az "ismereteket"

szöveg lép.

24. § Hatályát veszti a 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

1. 4. § 4. pontja,

2. 5. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja és (2) bekezdése,

3. 7. §-a,

4. 8. § (2) bekezdés d) pontjában a "(képzési ág)" szövegrészek,

5. 8. § (2) bekezdés e) és i) pontja,

6. 9. §-a,

7. 11. § (2) bekezdése és

8. 20. § (4) bekezdése.

5. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

25. § (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet] 5/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az Nftv. 48/A. § b) pontja és 48/N. § (3) bekezdése szerinti munkavégzési kötelezettségbe az ügyfél kérelmére be kell számítani a hallgatói jogviszony megszűnése és a kötelezettségről hozott jogerős döntés közötti időszakban, a kérelmező által igazolt, hazai munkavégzésre irányuló jogviszonyt. Ez esetben a hazai munkaviszony fenntartási kötelezettség teljesítésének (1) bekezdés szerinti határideje a hallgatói jogviszony megszűnését követő naptól számítandó."

(2) A 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 5/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A Hivatal az Nftv. 48/N. § (3) bekezdése szerinti hazai munkaviszony fenntartási kötelezettséget megállapító döntés közlését követően évente közli az Nftv. 48/A. § c) pontja szerinti állami ösztöndíj visszatérítési kötelezettségnek a munkaviszony fenntartási kötelezettség teljesítésének arányában irányadó összegét."

26. § (1) A 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 7. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Ha a szakváltás felvételi eljárás eredményeképpen valósul meg, a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő másfélszeresének kezdő időpontját az új képzés kezdetétől kell számítani, függetlenül az új képzés finanszírozási formájától. Ha a felsőoktatási intézmény átsorolja a hallgatót magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésre, a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő másfélszeresének kezdő időpontját a képzés kezdetétől kell számítani."

(2) A 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 7. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:

"(8a) Ha a szakváltás a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és más felsőoktatási intézmény képzése között valósul meg, a Hivatal és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. §-a szerinti szerv a nyilvántartás szempontjából releváns adatokat átadja egymásnak az 1. § (4) bekezdésében foglaltak érvényesítéséhez. A nyilvántartás szempontjából a közszolgálati ösztöndíjas képzésre a magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni."

(3) A 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 7. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(13) Az Nftv. 48/A. § b) pontja és az Nftv. 48/N. § (3) bekezdése szerinti kötelezettség teljesítése szempontjából a magyar állami ösztöndíjjal folytatott tanulmányi időt a Hivatal napokban tartja nyilván. Az olyan tanulmányi félév, amely során a hallgató állami ösztöndíjat vesz igénybe, 150 nap hazai munkaviszony fenntartási kötelezettséget keletkeztet."

27. § A 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 9. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A (volt) magyar állami ösztöndíjas hallgatónak mentességi ok fennállásának bizonyítására a kérelemhez csatolnia kell az alábbi dokumentumokat:

a) megváltozott munkaképesség esetén a rehabilitációs hatóság érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását, szakvéleményét, bizottsági állásfoglalását, határozatát vagy hatósági bizonyítványát az egészségi állapot minősítésének eredményéről,

b) tartós betegség esetén a fővárosi és megyei kormányhivatalnak vagy jogelődjének a tartós betegségre tekintettel megállapított magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozatát, vagy ennek folyósításáról kiadott igazolását, vagy a tartós betegséget megállapító, a magasabb összegű családi pótlék igénybe vételéhez szükséges érvényes és hatályos szakvéleményt, szakhatósági állásfoglalást,

c) baleset esetén a kórházi zárójelentést vagy szakorvosi igazolást,

d) szülés esetén a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatát,

e) kettő vagy több gyermek nevelésére tekintettel a gyermekek és az ügyfél azonos lakcímét igazoló hatósági igazolványát vagy a gyermekek elhelyezéséről szóló gyámhatósági vagy bírósági határozatot.

(7a) Az iratokat a (volt) magyar állami ösztöndíjas hallgató bemutatja a Hivatalnak, benyújtja a dokumentumok közjegyző által hitelesített másolati példányát, vagy az iratok egyszerű másolati példányának benyújtása mellett büntetőjogi felelősséggel nyilatkozik azok hitelességéről."

28. § A 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet

1. 8. § (1) bekezdésében a "döntéseit" szövegrész helyébe a "döntését",

2. 9. § (11) bekezdésében a "megváltozott munkaképességű személyek ellátására való jogosultságát" szövegrész helyébe az "állapotát"

szöveg lép.

29. § Hatályát veszti a 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet

1. 1. § (3) bekezdése,

2. 9. § (12) bekezdése,

3. 10. § (2) bekezdése,

4. 4. alcíme.

6. A tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

30. § Hatályát veszti a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdésében a "- függetlenül annak általános iskolai vagy középiskolai irányultságára -" szövegrész.

7. A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

31. § A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet]

1. 2. § (3) bekezdés b) pontjában a "Magyar Tudományos Művek Tára (a továbbiakban: MTMT) adatbázis alapján" szövegrész helyébe a "Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 3. § (1) bekezdés o) pontjában meghatározott nemzeti tudományos bibliográfiai adatbázisban (a továbbiakban: Adatbázis)",

2. 21. § (2) bekezdés c) pontjában az "MTMT adatbázisa" szövegrész helyébe az "Adatbázis"

szöveg lép.

32. § A 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 7. §-ában a "haladéktalanul" szövegrész helyébe a "tizenöt napon belül" szöveg lép.

33. § Hatályát veszti a 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdés b) pontjában az "egységes," szövegrész.

8. A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

34. § (1) A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Tájékoztatóban megjelenő felvételi hirdetmény tartalmazza azt a hallgatói kapacitást, amelyet a felsőoktatási intézmény - a különböző finanszírozási formákban együttesen, figyelembe véve az Nftv. 73. § (3) bekezdés h) pont hb) alpontja szerinti fenntartói hozzájárulást, valamint a rendelkezésére álló személyi és tárgyi feltételeket - szakonként, az adott évben meghirdet. A Tájékoztató szakos hallgatói kapacitásként a Hivatal által képzési területi szinten - a februárban induló képzések esetében legkésőbb a megelőző év szeptember 30-ig, a szeptemberben induló képzések esetében legkésőbb a megelőző év november 15-ig - megállapított létszámkereteken belüli, a fenntartó által is jóváhagyott létszámot tartalmazhat."

(2) A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Tájékoztató a felsőoktatási intézmény által meghirdetett minden egyes felsőoktatási szakképzésre, alapképzési szakra és osztatlan képzésre vonatkozóan tartalmazza)

"c) a képzés helyét, amennyiben a képzést meghirdető intézmény, kar, tanárképző központ azt több településen hirdeti,"

35. § (1) A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A jelentkezési kérelmet a Hivatalhoz a Hivatal által e célra biztosított informatikai rendszer segítségével kitöltött elektronikus nyomtatványon

a) kinyomtatva, aláírva, postai úton könyvelt küldeményként beküldve, vagy

b) ügyfélkapun keresztül történő hitelesítéssel

lehet benyújtani."

(2) A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A jelentkezési kérelemnek tartalmaznia kell továbbá legalább egy jelentkezési hely megjelölését a 10. § (2) bekezdés a) pontja szerint, valamint a kiegészítő díj befizetésének igazolását az átutalás igazolásának a másolatával."

36. § A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A jelentkező az általa meghatározott jelentkezési sorrendet a felvételi eljárás során a besorolási döntés időpontját megelőző 14. napig terjedő határidőn belül - elektronikus úton - egy alkalommal módosíthatja. Az egyes jelentkezési helyeit a jelentkező a felvételi eljárás során a besorolási döntés időpontját megelőző 14. napig terjedő határidőn belül visszavonhatja. Az (1) bekezdésben foglaltaktól függetlenül a visszavont jelentkezési helyre új jelentkezés nem nyújtható be."

37. § A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A jelentkező a hiányt haladéktalanul pótolni köteles. A hiánypótlás határideje - a 8. § (3) bekezdésében meghatározott pótfelvételi eljárás kivételével - a felszólítás kézhezvételétől számított 8. nap. A hiánypótlás elmaradása, elégtelen volta esetén, a rendelkezésre álló adatok alapján kell a felvételi eljárást lefolytatni, illetve azok elégtelensége esetén az eljárás megszüntethető és a jelentkező számára felvételi összpontszám nem számítandó vagy egyes jelentkezési helyei kizárandók."

38. § (1) A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. § (3) és (4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) A Hivatal a felsőoktatási intézmény számára az általános felvételi eljárásban legkésőbb a jelentkezési határidőt követő 50. napig, a keresztféléves felvételi eljárásban 15. napig továbbítja az adott felsőoktatási intézménybe jelentkezők természetes személyazonosító adatait, elérhetőségi adatait és az adott intézményt érintő jelentkezési adatait (képzés neve, szintje, munkarendje, finanszírozási formája).

(4) Az általános és a keresztféléves felvételi eljárásban a jelentkezési kérelem elbírálásához szükséges azon adatokat, igazolásokat, okiratokat, amelyek a jelentkezési kérelem benyújtásakor még nem álltak a jelentkező rendelkezésére, a besorolási döntés időpontját megelőző 50. napig terjedő határidőn belül kell elektronikusan benyújtani. A besorolási döntés időpontját megelőző 14. napig terjedő határidőn belül kell benyújtani a jelentkezési kérelem benyújtását követően megszerzett nyelvvizsgára, érettségi bizonyítványra, érettségi tanúsítványra, oklevélre, szakképzettséget igazoló okiratra, illetve egyéb jogcímekre vonatkozó adatokat, okiratokat, igazolásokat. Az adott eljárás évében külföldi középiskolában érettségizett, valamint oklevelet szerzett jelentkező hiánypótlását ettől eltérő határidővel, de legfeljebb a besorolási döntést megelőző 8. napig teheti meg."

(2) A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A besorolási döntést megelőző 28. napig a Hivatal az adatokat feldolgozza és egységes tájékoztatást küld a jelentkezőknek, amelyben értesít a különböző pontszámítási módokhoz szükséges dokumentumokról, továbbá felhívja a jelentkezőket az általuk kívánt pontszámításhoz szükséges mellékletek benyújtásának ellenőrzésére. A tájékoztatást azon jelentkezőknek is meg kell küldeni, akik hiánypótlásra felszólítást kaptak."

39. § A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A jelentkező kérelmére az adatok 30 napon belül történő javítását - ide nem értve a 10. § (3) bekezdésében foglaltakat - a Hivatal az eljárás minden szakaszában köteles biztosítani."

40. § A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés esetén a jelentkező teljesítményét az alábbiak szerint kiszámított felvételi pontszámmal kell értékelni:

a) a középiskolai teljesítmény alapján kapott pontok (a továbbiakban: tanulmányi pontok) kétszerezésével,

b) a tanulmányi pontok és az érettségi eredmények alapján kapott pontok (a továbbiakban: érettségi pontok) összeadásával, vagy

c) az érettségi pontok kétszerezésével,

mindhárom esetben az esetleg szerzett emelt szintű érettségi eredményért járó többletpontok (a továbbiakban: érettségi többletpontok) és egyéb többletpontok hozzászámításával."

41. § A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A felvételi eljárásban a jelentkező összesen)

"d) a felsőoktatási szakképzés befejezését igazoló oklevél megszerzését követően, azonos képzési terület szakjára történő jelentkezés esetén

da) jeles záróvizsga eredmény alapján 30 többletpontot,

db) jó záróvizsga eredmény alapján 20 többletpontot,

dc) közepes záróvizsga eredmény alapján 10 többletpontot;"

(szerezhet.)

42. § A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A művészet és művészetközvetítés képzési terület képzéseire, valamint a művészeti jellegű egyszakos, illetve kétszakos osztatlan tanárképzésre történő jelentkezés esetében, ahol gyakorlati vizsga van, a 14-17/A. §-ban foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az e képzésekre jelentkezők esetében a felvételi összpontszámot kizárólag a gyakorlati vizsga alapján kell megállapítani. Ebben az esetben a felvételi összpontszámot a gyakorlati vizsga pontszámának - amelynek maximális értéke 200 pont - megkettőzésével, többletpontok hozzáadása nélkül kell meghatározni. A kétszakos osztatlan tanárképzésben a művészeti jellegű szakon a gyakorlati vizsgán 100 pont, a közismereti tanárszakon az érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye alapján ugyancsak 100 pont szerezhető. A jelentkező összpontszámát ebben az esetben is - az érettségi többletpontokat ide nem értve - többletpontok nélkül kell megállapítani."

43. § A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 48. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az Nftv. 40. § (4) bekezdése szerinti felvételi feltétel a Magyarország területén kívül működő, államilag elismert külföldi felsőoktatási intézmény által kiállított, a jelentkező befejezett tanulmányait tanúsító dokumentummal igazolható, melyet legkésőbb a besorolási döntés időpontját megelőző 14. napig kell benyújtani a Hivatalnak. A felvételt nyert jelentkező oklevelét legkésőbb a felsőoktatási intézménybe történő beiratkozásakor köteles a felsőoktatási intézménynek bemutatni."

44. § A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a következő 50. §-sal egészül ki:

"50. § E rendeletnek az oktatást szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelettel megállapított 9. § (3) bekezdését először a 2016. évi általános felvételi eljárásban kell alkalmazni."

45. § (1) A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(3) A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(4) A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

46. § A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

1. 3. § (3) bekezdés a) pontjában a "szeptember 15." szövegrész helyébe a "szeptember 30.",

2. 3. § (3) bekezdés b) pontjában az "október 15." szövegrész helyébe az "október 31.",

3. 3. § (6) bekezdésében a "számára hozzáférhető" szövegrész helyébe a "számára nyilvánosan hozzáférhető",

4. 5. § (2) bekezdés h) pontjában a "mellékletek" szövegrész helyébe a "dokumentumok",

5. 7. § (4) bekezdésében az "a külföldi" szövegrész helyébe az "a nemzetközi közös képzésekre és a külföldi",

6. 8. § (2a) bekezdésében az "a (7)" szövegrész helyébe az "az (5) és a (7)",

7. 8. § (3) bekezdés d) pontjában a "Hivatal" szövegrész helyébe a "felsőoktatási felvételi eljárás hivatalos",

8. 8. § (3) bekezdés e) pontjában a "15." szövegrész helyébe a "10.",

9. 8. § (5) bekezdésében a "8" szövegrész helyébe az "5",

10. 10. § (1) bekezdésében az "öt" szövegrész helyébe a "hat",

11. 12. § (1) bekezdésében az "és a mellékletként" szövegrész helyébe a "megadott és hitelesített adatok, valamint a",

12. 12. § (5) bekezdésében a "mellékletek" szövegrész helyébe a "dokumentumok",

13. 16. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "érdemjegyeiből" szövegrész helyébe az "osztályzataiból",

14. 16. § (1) bekezdés a) pontjában az "érdemjegyeinek" szövegrészek helyébe az "osztályzatainak",

15. 16. § (2) bekezdésében az "érdemjegyként" szövegrész helyébe az "osztályzatként",

16. 16. § (6) bekezdésében a "jelentkezőnek az" szövegrész helyébe a "jelentkező", a "vizsgatárgy szerepel" szövegrész helyébe a "vizsgatárgyból szerzett osztályzatot",

17. 21. § (1) bekezdés j) pontjában az "emeltszintű (54-es szakmaszámú) szakképesítésért vagy emeltszintű (55-ös szakmaszámú) szakképesítés-ráépülésért" szövegrész helyébe az "54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítésért",

18. 24. § (1) bekezdésében az "érdekében" szövegrész helyébe az "érdekében az a jelentkező, aki a Tájékoztató megjelenése és a 12. § (4) bekezdésében foglalt határidő közötti időszak során", a "gyermekgondozási díjban részesül" szövegrész helyébe a "gyermekgondozási díjban részesül, és ezt ezen időszakban kiállított igazolással bizonyítja",

19. 28/A. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 29. § (3) bekezdésében az "Az adatfeldolgozó" szövegrész helyébe az "A Hivatal",

20. 29. § (2) bekezdésében és 30. § (1) bekezdésében az "az adatfeldolgozó" szövegrész helyébe az "a Hivatal",

21. 31. § (3) bekezdésében az "A 14-17. §-ban, valamint a 19. §-ban meghatározott" szövegrész helyébe az "Az érettségi vizsgára vonatkozó",

22. 1. melléklet I. pont 5. alpontjában és II. pont 5. alpontjában az "a rendészeti, a nemzetbiztonsági, valamint a honvédelmi és katonai képzési ágak minden szakján;" szövegrész helyébe a "minden szakon;"

szöveg lép.

47. § Hatályát veszti a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

1. 6. § (2) bekezdés e) pontjában a "képzési ágra," szövegrész,

2. 7. § (2) bekezdése,

3. 12. § (2) bekezdése,

4. 12. § (5) bekezdésében az "igazolások," szövegrész,

5. 12. § (7) bekezdése,

6. a 24. § (1) bekezdés c) pontjában az "az a jelentkező, aki a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti időszakban" szövegrész,

7. 45. § (6) bekezdése.

48. § Nem lép hatályba a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 47. § (6) bekezdése.

9. A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

49. § A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet] 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § (1) A 9-11. § szerinti nemzeti felsőoktatási kiválósági ösztöndíjak fedezetét a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) költségvetésében szereplő előirányzat (a továbbiakban: előirányzat) biztosítja. Az ösztöndíjak 10-60 hónap időtartamra kerülnek odaítélésre. Az ösztöndíjak odaítéléséről a miniszter dönt.

(2) Az előirányzat terhére az ösztöndíj összege negyven százalékának megfelelő támogatás biztosítható a felsőoktatási intézmény számára. A támogatás az ösztöndíjjal támogatott kutatásának dologi és felhalmozási költségeinek, valamint a felsőoktatási intézmény általános költségeinek fedezetére fordítható. Az általános költségek összege nem haladhatja meg a támogatás összegének felét.

(3) A 9-11. § szerinti ösztöndíj, illetve a (2) bekezdés szerinti támogatás összege a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap és a Magyar Tudományos Akadémia előirányzata, valamint a felsőoktatási intézmény ilyen céllal elnyert egyéb támogatásának terhére kiegészíthető.

(4) A 9-11. § szerinti nemzeti felsőoktatási kiválósági ösztöndíj támogatási időtartamát, az ösztöndíj összegét, a pályázás és a kiválasztás eljárásrendjét az ösztöndíjprogram működési szabályzata tartalmazza. Az ösztöndíjprogram működési szabályzatát a miniszter határozza meg. Az ösztöndíjprogram működési szabályzatát a minisztérium honlapján nyilvánosságra kell hozni."

50. § A 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet 30. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A számítás alapja az adott évben a felsőoktatási információs rendszer alkalmazotti személyi törzsre vonatkozó nyilvántartása."

51. § A 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet

1. 10. § (1) bekezdésében a "mesterképzésben vagy osztatlan képzésben" szövegrész helyébe az "alapképzésben, mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben vagy doktori képzésben",

2. 10. § (3) bekezdésében a "mesterképzésben, osztatlan képzésben résztvevő és doktorandusz hallgató" szövegrész helyébe az "alapképzésben, mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgató",

3. 18. §-ában a "miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) szövegrész helyébe a "minisztérium"

szöveg lép.

52. § Hatályát veszti a 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet

1. 11. § (2) bekezdésében az "és tudományos jelentőségű" szövegrész,

2. 27. §-a és

3. 31. §-a.

10. A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

53. § Hatályát veszti a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontjában a "havi" szövegrész.

11. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

54. § Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet] 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Hivatal az Nftv. 68. § (3) bekezdése szerint jóváhagyja a felsőoktatási intézmények kötelezően használandó formanyomtatványait, és engedélyezi az oklevél-, oklevélmelléklet-formanyomtatvány előállítását, forgalmazását."

55. § A 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet

1. 4. § (2) bekezdésében a "törvény és az Nkt." szövegrész helyébe a "törvény, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), az Nkt.",

2. 16. § (1) bekezdésében az "a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.)" szövegrész helyébe az "az Nftv."

szöveg lép.

12. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

56. § A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet] 4. alcíme a következő 12/A. §-sal egészül ki:

"12/A. § (1) A szakértői feladatokat ellátó pedagógus költségtérítésben részesül, amelynek mértéke alkalmanként tízezer forint.

(2) A nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó intézményben szakértői feladatot ellátó pedagógus bizonylattal igazolt, jogos költségei megtérítésére tarthat igényt.

(3) Az OH által szervezett szaktanácsadói feladatokban résztvevő szaktanácsadó pedagógus jogosult a bizonylattal igazolt költségeinek megtérítésére alkalmanként legfeljebb tízezer forintig azzal, hogy a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó, továbbá a Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben szaktanácsadói feladatot ellátó pedagógus igényelheti a tízezer forintot meghaladó, bizonylattal igazolt, jogos költségeinek megtérítését is."

57. § A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 12/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12/A. § (1) A szakértői, továbbá az OH által szervezett szaktanácsadói feladatokban résztvevő szaktanácsadói feladatokat ellátó pedagógus bizonylattal igazolt, jogos költségeinek megtérítésére tarthat igényt, amelynek mértéke alkalmanként legfeljebb tízezer forint.

(2) A nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó intézményben, a Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben szakértői, valamint az OH által szervezett szaktanácsadói feladatot ellátó pedagógus igényelheti a tízezer forintot meghaladó, bizonylattal igazolt, jogos költségeinek megtérítését is."

13. A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 335/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

58. § Nem lép hatályba a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 335/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet 1. mellékletének 2., 3. és 4. pontja.

14. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

59. § A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet] 4. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Külföldi székhelyen kívüli képzési helyen történő képzésindítás engedélyezésekor a (4) bekezdésben foglalt rendelkezéseket az 1. melléklet 6. pontja, valamint a 2. melléklet 9. pontja figyelembevételével kell alkalmazni."

60. § A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 1. alcíme a következő 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § (1) Az Nftv. 108. § 23a. pontjában meghatározott szervezetnek a közösségi felsőoktatási képzési központként való nyilvántartásba vételét és működésének engedélyezését a szervezet és a vele együttműködő felsőoktatási intézmény együttesen, az egymással kötött megállapodás aláírását követő harminc napon belül kérheti a Hivataltól. A közösségi felsőoktatási képzési központ működési engedélyezési eljárásának részét képezi a vele együttműködő felsőoktatási intézménynek a közösségi felsőoktatási képzési központban indítandó képzése indításának nyilvántartásba vétele.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell

a) a szervezet létesítő okiratát,

b) az együttműködő felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodást,

c) a közösségi felsőoktatási képzési központ létesítése és működése minimális (kötelező) feltételei meglétének igazolását az 1. melléklet 7. pontja, valamint a 2. melléklet 10. pontja figyelembevételével,

d) a miniszter előzetes egyetértését,

e) egybefüggő szakmai gyakorlat esetén, amennyiben a szakmai gyakorlatot a felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján jogi személy vagy gazdálkodó szervezet biztosítja, azon szakmai gyakorlóhelyek szándéknyilatkozatát, amelyekkel a felsőoktatási intézmény a képzés indításakor együttműködési megállapodást köt, valamint

f) a közösségi felsőoktatási képzési központban indítandó képzés indítását jóváhagyó szenátusi döntésnek a felsőoktatási intézmény vezetője vagy az általa megbízott személy által aláírt kivonatát.

(3) Az (1) bekezdés szerinti megállapodás tartalmazza:

a) a felsőoktatási intézmény és a szervezet együttműködésének leírását, a képzési program megvalósulásában a részletes munkamegosztást,

b) az együttműködő felsőoktatási intézmény által a közösségi felsőoktatási képzési központban indítandó, a Hivatal által korábban más képzési helyen nyilvántartásba vett képzéseket, a képzések személyi és tárgyi feltételeinek közös biztosításának módját,

c) a források és a költségek együttműködő felek közötti megosztásának szabályait,

d) az egyes - teljes évfolyamokkal működő - képzéseken részt vevő hallgatók tervezett maximális létszámát,

e) a megállapodás felmondásának feltételeit azzal, hogy a képzésben részt vevő hallgatók számára a képzés befejezésének lehetőségét biztosítani kell,

f) a közösségi felsőoktatási képzési központ nyilatkozatát a hosszú távú fenntarthatóság pénzügyi fedezetéről.

(4) A közösségi felsőoktatási képzési központ nyilvántartásba vételére és működésének engedélyezésére akkor kerülhet sor, ha a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy az együttműködő felsőoktatási intézmény által a közösségi felsőoktatási képzési központban indítandó képzések folytatásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

(5) A közösségi felsőoktatási képzési központ működési engedélye tartalmazza

a) a közösségi felsőoktatási képzési központban az együttműködő felsőoktatási intézmény által folytatható képzéseket, azok képzési területét, képzési szintjét, valamint

b) azt, hogy a közösségi felsőoktatási képzési központ - figyelemmel a hallgatók fogadásához és az oktatási tevékenység folytatásához rendelkezésre álló személyi feltételekre, helyiségekre és eszközökre - valamennyi évfolyamra számítva, teljes kihasználtsággal működve mekkora maximális hallgatói létszámot fogadhat.

(6) A közösségi felsőoktatási képzési központ működési engedélyében szereplő maximális hallgatói létszám módosítását a közösségi felsőoktatási képzési központ képviselője kérelmezi a Hivatalnál. A működési engedély módosítására a működési engedély kiadására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A maximális hallgatói létszám megállapítása, módosítása a februárban induló képzések tekintetében legkésőbb a megelőző év szeptember 15-éig, a szeptemberben induló képzések tekintetében legkésőbb a megelőző év október 31-éig kezdeményezhető.

(7) Az Nftv. 14. § (2a) bekezdés d) pontjában szabályozott megállapodás tartalmára a (3) bekezdést megfelelően alkalmazni kell."

61. § A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 8. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A közösségi felsőoktatási képzési központ működési engedélyét a Hivatal legalább ötévente felülvizsgálja. A felülvizsgálat során az (1) bekezdést, a (2) bekezdés a) és b) pontját és a (4)-(6) bekezdést megfelelően alkalmazni kell."

62. § (1) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Az adatokat, valamint a bejegyzett adatokban bekövetkezett változásokat)

"g) a közösségi felsőoktatási képzési központ esetén annak képviselője"

(jelenti be.)

(2) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A kérelemhez mellékelni kell az adat vagy az adatváltozás tényét igazoló dokumentumokat. Nyilvántartásba vett szakirányú továbbképzés képzési és kimeneti követelményeinek módosítása esetén mellékelni kell a módosított képzési és kimeneti követelményeket, továbbá a képzést folytató többi felsőoktatási intézmény támogató véleményét a módosításról. A módosítás nem irányulhat a képzés nevének, szakképzettségének, képzési területének, képzési idejének vagy kreditszámának a változására. A módosítási kérelem benyújtására a 22. § (1) bekezdésében meghatározott határidők az irányadóak."

(3) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 11. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A Hivatal a képzés duális formájának nyilvántartásba vételére irányuló eljárást - az (1)-(5) bekezdésben foglaltaktól eltérően - hivatalból, a Duális Képzési Tanács által megküldött támogató vélemény alapján folytatja le."

63. § A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 13. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A közhasznú szervezetként nyilvántartásba vett felsőoktatási intézménynek a 66. § (2) bekezdése szerinti, a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet mellékletének megfelelő közhasznúsági mellékletet, valamint a 66. § (3) bekezdése szerinti beszámolóját a Hivatalnál kell letétbe helyeznie. A beszámoló és a közhasznúsági melléklet közzétételéről a Hivatal a honlapján gondoskodik."

64. § A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Szakkollégium nyilvántartásba vételét)

"a) felsőoktatási intézmény keretében működő, vagy a 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése szerinti szakkollégium esetében a felsőoktatási intézmény vezetője,"

(kérelmezi.)

65. § A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A nem állami fenntartó kezdeményezi a Hivatalnál az állami elismerés visszavonásával kapcsolatos eljárás megindítását

a) a felsőoktatási intézmény jogutódlással vagy jogutód nélküli megszüntetéséről hozott döntését,

b) a felsőoktatási intézmény megszüntetése feltételeinek fennállásáról szóló jogerős bírósági határozat jogerőre emelkedését, vagy

c) a fenntartói joggyakorlás megszűnéséről szóló döntés meghozatalát

követő tizenöt napon belül."

66. § (1) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 18. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Alap- és mesterképzési szak indításának, a szak új szakiránya vagy specializációja indításának, doktori iskola létesítésének, létesített doktori iskola új tudományágában doktori képzés indításának nyilvántartásba vételét a Hivatalnál a felsőoktatási intézmény vezetője a képzésindítás kezdő - szükség esetén utolsó - tanévének és félévének megadásával kérelmezi. Az alap-, illetve mesterképzés indításának tárgyi és személyi feltételeit az 5. melléklet határozza meg.

(2) Alap- vagy mesterképzési szaknak, valamint alap- vagy mesterképzési szak szakirányának az indítása akkor kezdeményezhető, ha a szak képzési és kimeneti követelményeit a miniszter rendeletben meghatározta.

(3) A felsőoktatási felvételi tájékoztatóban a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló kormányrendelet alapján kötelezően meghirdetendő alap- vagy mesterképzés, alap- vagy mesterképzéshez tartozó szakirány indításának, doktori képzés esetén tudományág nyilvántartásba vétele a februárban induló képzések tekintetében legkésőbb a megelőző év augusztus 31-éig, a szeptemberben induló, az általános felsőoktatási felvételi eljárásban meghirdetni kívánt képzések tekintetében legkésőbb a megelőző év szeptember 30-áig, a szeptemberben induló, a felsőoktatási pótfelvételi eljárásban meghirdetett képzések tekintetében legkésőbb a tárgyév június 30-áig kezdeményezhető. A felsőoktatási felvételi tájékoztatóban a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló kormányrendelet alapján nem kötelezően meghirdetendő alap- vagy mesterképzés, alap- vagy mesterképzéshez tartozó szakirány nyilvántartásba vétele a februárban induló képzések tekintetében legkésőbb a megelőző év december 15-éig, a szeptemberben induló képzések tekintetében legkésőbb a tárgyév július 15-éig kezdeményezhető."

(2) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A kérelemhez mellékelni kell)

"e) a képzésnek az Nftv. 14. § (2a) bekezdés d) pontja szerinti képzési helyen történő indítása esetén a fenntartói egyetértéssel kötött megállapodás másolatát."

(3) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 18. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A Hivatal a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság vagy helyette - a felsőoktatási intézmény ez irányú kezdeményezése esetén - a felsőoktatási intézmény által javasolt, az Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Szövetség (European Association for Quality Assurance in Higher Education) teljes jogú tagjaként működő szervezet (a továbbiakban: ENQA akkreditációs szervezet) szakértői véleményének figyelembevételével veszi nyilvántartásba a felsőoktatási intézmény alap- és mesterképzési szakának, szakirányának indítását, a doktori iskola létesítését, a létesített doktori iskola új tudományágát.

(6a) A szak-, szakirány-indítás nyilvántartásba vételi eljárása során a (6) bekezdés szerinti szakértői véleménynek - doktori iskola létesítése, létesített doktori iskola új tudományágában doktori képzés indítsa esetében a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében meghatározottakra is tekintettel - tartalmaznia kell azt, hogy

a) a felsőoktatási intézmény által benyújtott tanterv összhangban van-e az alap- vagy mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeivel,

b) hogyan segíti elő a felsőoktatási intézmény által kidolgozott tanterv a kimeneti kompetenciák hallgató általi elsajátítását, milyen a tanulástámogatás intézményi eszközrendszere, módszertana, és

c) megvannak-e az intézményben az indításhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek."

(4) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 18. § (8)-(10) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(8) Ha a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szakértői véleménye nem támogatja a képzés indítását, a Hivatal a felsőoktatási intézmény erre irányuló kérése esetén az Nftv. 67. § (6) bekezdésében és 71. § (5) bekezdésében foglaltak szerint jár el. Ha a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság helyett szakértőként eljáró ENQA akkreditációs szervezet szakértői véleménye nem támogatja a képzés indítását, a Hivatal a felsőoktatási intézmény erre irányuló kérése esetén az Nftv. 67. § (6) bekezdésében foglaltak szerint jár el.

(9) A korábban már nyilvántartásba vett, más nyelven, más munkarendben vagy más képzési helyen - ide nem értve a külföldi székhelyen kívüli képzési helyet és a 19. § (6) bekezdésében foglalt esetet - indítandó képzés nyilvántartásba vétele esetén a (4)-(8) bekezdésben meghatározott rendelkezések azzal az eltéréssel irányadók, hogy nem kell beszerezni szakértői véleményt és nem kell benyújtani a (4) bekezdés a) pontja - doktori iskola esetén c) pontja - szerinti dokumentációt.

(10) Alap- és mesterképzési szakon, alap- és mesterképzési szak új szakirányán, doktori iskolában, valamint létesített doktori iskola új tudományágában képzés a Hivatal nyilvántartásba vételi határozatának jogerőre emelkedését követően indítható."

67. § (1) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Magyar felsőoktatási intézménynek másik magyar felsőoktatási intézménnyel közös képzésben indítandó képzése nyilvántartásba vehető olyan képzésen, amelyen közös képzés eredményeként közös oklevél kiállítása történik, beleértve az osztatlan kétszakos tanárképzés egyik tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzését is."

(2) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 19. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A korábban nem közös képzésként nyilvántartásba vett képzés közös képzésként történő indításának nyilvántartásba vétele esetén - a 18. § (9) bekezdésben foglalt esetekben is - be kell szerezni a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság vagy az ENQA akkreditációs szervezet szakértői véleményét. Ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni arra az esetre, ha képzés önálló indításának jogával valamennyi, a közös képzésben részt vevő felsőoktatási intézmény - szakpáros tanárképzés esetében a képző intézmények az általuk oktatott szakpártag indítási jogával - rendelkezik."

68. § (1) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Külföldi felsőoktatási intézménnyel együttműködésben folyó képzés indításának nyilvántartásba vételéhez a magyar felsőoktatási intézménynek a kérelemhez mellékelnie kell

a) a 18. § (4) bekezdés a) pontjában - doktori iskola esetén c) pontjában -, valamint d) pontjában meghatározottakat, kivéve, ha a képzés nem együttműködés keretében történő indításának nyilvántartásba vételére korábban már sor került; továbbá

b) az intézmények között létrejött együttműködési megállapodás egy eredeti példányát vagy annak a magyar felsőoktatási intézmény vezetője által hitelesített másolatát."

(2) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 20. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Külföldi felsőoktatási intézménnyel folyó közös képzés indításának nyilvántartásba vételéhez a magyar felsőoktatási intézménynek a kérelemhez mellékelnie kell

a) a 18. § (4) bekezdés a) pontjában - doktori képzés esetén c) pontjában - meghatározottakat,

b) az Nftv. 78. § (3) bekezdés a), b) és e) pontjában előírt feltételek meglétének igazolását, valamint

c) az intézmények között létrejött együttműködési megállapodás egy eredeti példányát vagy annak a magyar felsőoktatási intézmény vezetője által hitelesített másolatát.

(6) A magyar és a külföldi felsőoktatási intézmény (5) bekezdés c) pontja szerinti együttműködési megállapodása tartalmazza legalább

a) a képzési program felsőoktatási intézmények által közösen kidolgozott leírását és az arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a résztvevő intézmények által elfogadott képzési programot valósítják meg;

b) a képzés lebonyolításának szabályait, beleértve az egyes intézményekben eltöltött képzési időt, továbbá a felvételi követelményeket, a felvételi eljárás lebonyolításával kapcsolatos intézményi feladatokat;

c) a hallgatók tanulmányait érintő alapvető szabályokat, az őket megillető jogokat és az őket terhelő kötelezettségeket;

d) azt, hogy közös képzés esetén közös vagy többes oklevél kiadására kerül sor, közös oklevél esetén csatolva az oklevél mintáját; és

e) a képzéssel felmerülő költségek viselésének megosztását és módját, a részképzés támogatásának rendjét.

(7) A közös képzés indításának nyilvántartásba vételi eljárása során a 18. § (6)-(10) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.

(8) A közös képzés indításának nyilvántartásba vétele a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló kormányrendelet szerinti létesítéssel egyidejűleg is kezdeményezhető. Ebben az esetben a Hivatal szakértői véleményként elfogadja a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság felsőoktatási intézmény által beszerzett véleményét."

69. § (1) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 21. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A felsőoktatási szakképzés indításának, új szakiránya vagy specializációja indításának nyilvántartásba vételét - a 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint - a Hivatalnál a felsőoktatási intézmény vezetője a képzésindítás kezdő - szükség esetén utolsó - tanévének és félévének megadásával kérelmezi.

(2) Felsőoktatási szakképzés, valamint felsőoktatási szakképzés szakirányának indítása akkor kezdeményezhető, ha a képzés képzési és kimeneti követelményeit a miniszter rendeletben meghatározta.

(3) A felsőoktatási felvételi tájékoztatóban a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló kormányrendelet alapján kötelezően meghirdetendő felsőoktatási szakképzés, felsőoktatási szakképzéshez tartozó szakirány indítása nyilvántartásba vételének kezdeményezése tekintetében a 18. § (3) bekezdése rendelkezései alkalmazandók."

(2) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kérelemhez mellékelni kell)

"b) az indítandó felsőoktatási szakképzéshez a szakmailag illetékes kamara támogató véleményét,"

(3) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A kérelemhez mellékelni kell)

"e) a képzésnek az Nftv. 14. § (2a) bekezdés d) pontja szerinti képzési helyen történő indítása esetén a fenntartói egyetértéssel kötött megállapodás másolatát."

(4) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 21. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A Hivatal a döntése előtt beszerzi a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság vagy helyette - a felsőoktatási intézmény ez irányú kezdeményezése esetén - a felsőoktatási intézmény által javasolt ENQA akkreditációs szervezet véleményét. A felsőoktatási szakképzés a Hivatal nyilvántartásba vételi határozatának jogerőre emelkedését követően indítható.

(5a) Ha a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szakértői véleménye nem támogatja a képzés indítását, a Hivatal a felsőoktatási intézmény erre irányuló kérése esetén az Nftv. 67. § (6) bekezdésében és 71. § (5) bekezdésében foglaltak szerint jár el. Ha a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság helyett szakértőként kirendelt ENQA akkreditációs szervezet szakértői véleménye nem támogatja a képzés indítását, a Hivatal a felsőoktatási intézmény erre irányuló kérése esetén az Nftv. 67. § (6) bekezdésében foglaltak szerint jár el.

(5b) A korábban már nyilvántartásba vett, más nyelven, más munkarendben vagy más képzési helyen - ide nem értve a külföldi székhelyen kívüli képzési helyet és a 19. § (6) bekezdésében foglalt esetet - indítandó képzés nyilvántartásba vétele esetén a (4)-(5a) bekezdésben meghatározott rendelkezések azzal az eltéréssel irányadók, hogy nem kell beszerezni szakértői véleményt, és nem kell benyújtani a (4) bekezdés a) pontja szerinti dokumentációt."

70. § (1) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Szakirányú továbbképzés képzési és kimeneti követelményeinek a nyilvántartásba vételét a felsőoktatási intézmény vezetője a szeptemberben induló képzések esetében legkésőbb a tárgyév május 31-éig, a februárban induló képzések esetében legkésőbb a megelőző év október 31-éig kérelmezheti."

(2) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 22. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) Szakirányú továbbképzés indítása a képzésindítás kezdő - szükség esetén utolsó - tanévének és félévének megadásával akkor kezdeményezhető, ha a képzés képzési és kimeneti követelményeit a Hivatal nyilvántartásba vette.

(6) A szakirányú továbbképzés indítása nyilvántartásba vételének kezdeményezése tekintetében a 18. § (3) bekezdése rendelkezései alkalmazandók."

(3) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 22. § (7) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A szakirányú továbbképzés indításának nyilvántartásba vételi kérelméhez mellékelni kell:)

"c) a képzésnek az Nftv. 14. § (2a) bekezdés d) pontja szerinti képzési helyen történő indítása esetén a fenntartói egyetértéssel kötött megállapodás másolatát."

71. § A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 25. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A FIR-be adatot közöl:)

"a) a felsőoktatási intézményi nyilvántartás tekintetében a Hivatal, a fenntartó, a felsőoktatási intézmény és a diákotthon, a közösségi felsőoktatási képzési központ tekintetében annak képviselője;"

72. § A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Hivatal a felsőoktatási intézmény megszűnésekor, átalakulásakor a megszűnt felsőoktatási intézmény intézményi azonosító számát bevonja. A bevont intézményi azonosító szám újra nem adható ki. A Hivatal a megszűnt felsőoktatási intézmény adatainak hatályosságát lezárja a felsőoktatási intézményi nyilvántartásban a megszűnés, illetve az esetleges jogutódlás tényének rögzítése mellett. Az adatbázisban az adatoknak visszakereshetőknek kell maradniuk."

73. § A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 28. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A felsőoktatási intézmény a hallgatót a FIR-be abban az esetben jelentheti be magyar állami (rész)ösztöndíjas finanszírozási formára, ha a hallgató az Nftv. 48/D. § (2) bekezdése alapján a 9. melléklet 10. pontja szerinti tartalommal nyilatkozott a magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzés feltételeinek vállalásáról."

74. § A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 28. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A felsőoktatási intézmény az általa fenntartott, illetve a vele szerződésben álló diákotthonban tagsági jogviszonnyal rendelkező hallgató e jogviszonyával kapcsolatos adatairól a (6) bekezdés szerint tesz bejelentést a FIR-be."

75. § A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A papír alapú irat hitelesítése a felsőoktatási intézmény szabályzatában meghatározott személy aláírásával, a felsőoktatási intézmény bélyegzőjének lenyomatával, valamint keltezéssel, az elektronikus irat hitelesítése időbélyegzővel és a felsőoktatási intézmény szabályzatában meghatározott személy elektronikus aláírásával, vagy a szervezet nevében történő elektronikus aláírással való ellátásával történik."

76. § A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 36. § (10) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A felsőoktatási intézmény a hallgatói jogviszony megszűnésekor papír alapú hitelesített törzslap-kivonatot ad ki)

"a) hivatalból a tanulmányát végbizonyítvány (abszolutórium) nélkül befejező hallgató részére, amennyiben legalább egy félévet aktív hallgatóként teljesített,"

77. § (1) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A beiratkozás a beiratkozási lap kitöltésével és aláírásával kezdeményezhető."

(2) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 38. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha a beiratkozási lap adatai alapján nincs akadálya a jogviszony létesítésének, a felsőoktatási intézmény szabályzatában meghatározott időben - amely nem lehet hosszabb öt munkanapnál - hitelesíti a beiratkozási lapot. A beiratkozás a beiratkozási lap hitelesítésével valósul meg."

78. § A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 40. § (5) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A jogviszony-igazolás tartalmazza:)

"d) a jogviszony kezdetét és a képzési és kimeneti követelmények figyelembevételével a várható befejezés időpontját,"

79. § (1) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a hallgató a végbizonyítvány kiállításának feltételeit teljesítette, a felsőoktatási intézmény a teljesítés napját követő húsz napon belül a teljesítés napjával a végbizonyítványt kiállítja."

(2) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 44. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A végbizonyítványt hitelesített iratként kell kiállítani."

80. § A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az átvételi eljárás alatt a hallgatónak az átvételi döntést követő beiratkozásig vagy bejelentkezésig folyamatos jogviszonnyal kell rendelkeznie, ellenkező esetben az átvételről szóló döntését a felsőoktatási intézmény az Nftv. 57. § (6) bekezdésének megfelelően visszavonja."

81. § A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 56. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az utolsó félévben a szorgalmi időszak után - egymást követően - vizsgaidőszakot és záróvizsga-időszakot is kell biztosítani. A vizsgákat oly módon kell megszervezni, hogy minden érintett hallgató jelentkezni tudjon és vizsgázhasson, továbbá biztosítani kell, hogy az adott képzési időszakban a hallgató a sikertelen vizsgát megismételhesse."

82. § A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 61. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Az Nftv. 48. § (2) bekezdése szerinti átsorolási döntést minden év július 31. napjáig, tanévenként egyszer kell meghozni. Ha az 56. § (1) bekezdése alapján az adott félévhez tartozó kredit teljesítésére július 31-ét követően kerül sor, és a felsőoktatási intézmény betölthető magyar állami ösztöndíjas hellyel rendelkezik, akkor az átsorolási döntést ennek figyelembevételével kell felülvizsgálni és szükség esetén módosítani.

(9) Át kell sorolni az Nftv. 48. §-a szerint azt a hallgatót, aki - ha a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata ettől magasabb értéket nem állapít meg - nem éri el a 10. melléklet szerinti, képzési területenként meghatározott súlyozott tanulmányi átlagot."

83. § A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a következő 21/A. alcímmel egészül ki:

"21/A. A felsőoktatási intézmények működésére vonatkozó szabályok

65/A. § (1) A miniszter legalább 30 napos határidő tűzésével felhívja az Nftv. 13/B. § (2) bekezdése szerinti javaslattevő szerveket a konzisztóriumi tagok személyére történő javaslattételére.

(2) A felsőoktatási intézmény konzisztóriumának tagjaira

a) a felsőoktatási intézmény a szabályzata, a hallgatói önkormányzat az alapszabálya alapján,

b) a felsőoktatási intézmény gazdasági-társadalmi környezete meghatározó szervei a fenntartó felhívásában foglaltak alapján

tesz javaslatot.

(3) A javasolt tagok névsorát és szakmai önéletrajzát a minisztérium honlapján kell nyilvánosságra hozni.

(4) A (2) bekezdés a) pontja szerinti javaslattevő szervek legalább három tagjelöltre tesznek javaslatot.

(5) A konzisztórium tagjának nem jelölhető az a személy, aki

a) büntetett előéletű,

b) polgármesteri, alpolgármesteri, közgyűlési elnöki vagy elnökhelyettesi tisztséget tölt be,

c) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagja és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerint politikai vezetőnek minősülő állami vezetői tisztséget tölt be,

d) politikai pártban tisztséget tölt, illetve töltött be, fizetett pártalkalmazottként foglalkoztatták vagy foglalkoztatják, feltéve, hogy a kizáró ok megszűnése óta még nem telt el legalább öt év,

e) önkormányzati, országgyűlési vagy európai parlamenti képviselő,

f) kormányzati szolgálati jogviszonnyal rendelkezik,

g) a felsőoktatási intézménnyel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll, vagy intézményi társaságban tisztséget tölt be,

h) tagja más felsőoktatási intézmény konzisztóriumának,

i) tagja más felsőoktatási intézmény szenátusának,

j) más felsőoktatási intézmény vezető beosztású alkalmazottja,

k) hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az adott felsőoktatási intézményben.

(6) A tagságnak a megbízatási idő lejártát megelőző megszűnése esetén a miniszter az eredeti tag megbízatásából hátralévő időtartamra haladéktalanul új tagot delegál.

65/B. § (1) Ha a konzisztórium a szenátus döntési javaslatával nem ért egyet, azt indokolnia kell.

(2) A konzisztórium által hozott határozatokat nyilván kell tartani és a felsőoktatási intézmény szabályzatának megfelelő módon nyilvánosságra kell hozni.

65/C. § A felsőoktatási intézmény a hallgatóval írásban közli különösen a hallgatóra kötelezettséget keletkeztető döntését. A döntésnek tartalmaznia kell a döntés indokolását és a jogorvoslatról való tájékoztatást. A döntést bizonyítható módon kell a hallgatóval közölni."

84. § (1) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 68. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 4. § (1) bekezdését, a 18. § (3) bekezdését, a 21. § (3) bekezdését és a 22. § (6) bekezdését először a 2017. évi keresztféléves felvételi eljárásban kell alkalmazni."

(2) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 68. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

"(11) A felsőoktatási intézménynek az 5. melléklet 1. pont m) alpontjában és 2. pont m) alpontjában foglaltakat a 2019/2020. tanévtől indítandó alap- és mesterképzések tekintetében kell biztosítania."

85. § A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a következő 69. §-sal egészül ki:

"69. § A Nyugat-magyarországi Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola fenntartói jogát 2016. január 1-jével a Nyugat-magyarországi Egyetemtől a Széchenyi István Egyetem jogutódlással veszi át."

86. § A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a következő 70. §-sal egészül ki:

"70. § E rendeletnek az oktatást szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelettel megállapított 9. melléklet 5.8. és 5.9. pontjában foglalt formanyomtatvány szövegét a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti - kifutó - képzésben oklevelet szerző hallgatókra kell alkalmazni."

87. § A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a következő 71. §-sal egészül ki:

"71. § E rendeletnek az oktatást szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelettel megállapított 61. § (9) bekezdésében és 10. mellékletében foglalt súlyozott tanulmányi átlag alkalmazására az Nftv. 116. § (8) bekezdésében meghatározott felmenő rendszerű bevezetésre meghatározottak az irányadók."

88. § (1) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(2) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(3) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 4. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(4) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 6. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(5) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 9. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

(6) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a 11. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.

(7) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 10. melléklete a 12. mellékletszerint módosul.

(8) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 10. melléklete a 13. melléklett szerint módosul.

(9) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 10. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

(10) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 10. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.

89. § A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet

1. 3. § (4) bekezdésében a "felsőoktatási intézmény működése" szövegrész helyébe a "felsőoktatási intézmény és a közösségi felsőoktatási képzési központ működése",

2. 4. § (4) bekezdésében az "intézmény új székhelyen, telephelyen, székhelyen kívüli" szövegrész helyébe az "intézménynek az Nftv. 14. § (2a) bekezdése szerinti", 11. § (3) bekezdés d) pontjában a "felsőoktatási intézmény vagy diákotthon fenntartója" szövegrész helyébe a "felsőoktatási intézmény vagy fenntartója, illetve a diákotthon vagy fenntartója",

3. 11. § (3) bekezdés e) pontjában a "Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája," szövegrész helyébe a "Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, az Országos Doktori Tanács,",

4. 15. § (1) bekezdésében a "15. § (4) bekezdése" szövegrész helyébe a "15. § (5) bekezdése",

5. 26. § (1) bekezdés c) pontjában a "hallgatók," szövegrész helyébe a "hallgatók, a doktorjelöltek,",

6. 27. § (3) bekezdésében a "valódiságának" szövegrész helyébe a "valódiságának és teljességének",

7. 28. § (6) bekezdésében a "hallgatók adatait" szövegrész helyébe a "hallgatóknak e jogviszonnyal összefüggő adatait",

8. 34. § (8) bekezdésében az "okiratának intézmény által hitelesített másolatát az" szövegrész helyébe az "okiratát az",

9. 38. § (4) bekezdés d) pontjában az "okiratának intézmény által hitelesített másolata" szövegrész helyébe az "okirata",

10. 56. § (6) bekezdésében az "A vizsgajegy" szövegrész helyébe az "Az 55. § (2) bekezdés 6. pontja szerinti vizsgajegy",

11. 62. § (2) bekezdés g) pontjában, (3) bekezdés g) pontjában, (4) bekezdés g) pontjában, (5) bekezdés d) pontjában, (6) bekezdés c) pont ci) alpontjában és d) pont df) alpontjában, valamint (7) bekezdés g) pontjában az "az intézményi ügyintézésekhez" szövegrész helyébe az "a hallgató tanulmányai alatt",

12. 68. § (8) bekezdésében az "e rendelet" szövegrész helyébe az "e rendeletet, valamint az e rendeletet módosító rendeletek",

13. 1. melléklet és 2. melléklet címében a "felsőoktatási intézmény" szövegrész helyébe a "felsőoktatási intézmény és a közösségi felsőoktatási képzési központ",

14. 1. melléklet 2. pont c) alpontjában és 2. melléket 4. pont j) alpontjában az "évben" szövegrész helyébe a "tanévben",

15. 3. melléklet 1. pont e) alpontjában a "szoba" szövegrész helyébe a "férőhely",

16. 5. melléklet 1. pont m) alpontjában a "mobilitási ablak" szövegrész helyébe az "a tantervbe épített, nemzetközi hallgatói mobilitásra felhasználható időszak (a továbbiakban: mobilitási ablak)",

17. 9. melléklet 5. pont 5.1-5.7. alpontjában a "(születési hely és idő)" szövegrész helyébe a "(születési név, születési hely és idő)",

18. 9. melléklet 5. pont 5.1. alpontjában az "a tanulmányi" szövegrész helyébe "tanulmányi",

19. 9. melléklet 5. pont 5.2., 5.4., 5.5., 5.7. alpontjában a "nevű felsőoktatási intézmény" szövegrész helyébe az "(intézmény)",

20. 9. melléklet 5. pont 5.2. és 5.7. alpontjában a "szakán a" szövegrész helyébe a "szakon",

21. 9. melléklet 5. pont 5.3. alpontjában a "szakán/szakirányán a" szövegrész helyébe a "szakán/szak... szakirányán",

22. 9. melléklet 5. pont 5.4. és 5.5. alpontjában a "szakán/szakirányán a" szövegrész helyébe a "szakon/szak... szakirányán",

23. 9. melléklet 5. pont 5.5. alpontjában a "megvalósuló közös" szövegrész helyébe a "megvalósuló magyar-külföldi közös",

24. 9. melléklet 5. pont 5.6. alpontjában az "a(z)...(intézményben)...(kibocsátás dátum)" szövegrész helyébe az "a(z)...(intézmény) által...(kibocsátás dátum) dátummal",

25. 9. melléklet 5. pont 5.7. alpontjában az "a(z)...(intézmény)...(kibocsátás dátum)" szövegrész helyébe az "a(z)...(intézmény) által...(kibocsátás dátum) dátummal"

szöveg lép.

90. § Hatályát veszti a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet

1. 3. § (7) bekezdése,

2. 20. § (3) bekezdésében az "és (5)" szövegrész,

3. 36. § (2) bekezdés 4. pontjában a " , típusa" szövegrész,

4. 40. § (2) bekezdésében az "a törzslap alapján" szövegrész,

5. 53. § (4) bekezdésében a "továbbá" szövegrész,

6. 69. §-a.

15. A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosítása

91. § A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet] 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet az egyházi felsőoktatási intézmények hitélettel és a hitélettel együtt oktatott hittudománnyal összefüggő képzésére (a továbbiakban együtt: hitéleti képzés) a 3. § (7) bekezdésében, valamint az Nftv. 91. § (6) bekezdésében és 93. § (4) bekezdésében meghatározott eltérésekkel terjed ki."

92. § A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A hitéleti képzések létesítési eljárásában - e rendelet szabályaitól eltérően - a felsőoktatási intézmény az oktatási hivatalnak benyújtja a fenntartója előzetes hozzájárulását, a képzési és kimeneti követelményeket és a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság véleményét."

93. § A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet

1. 1. § (3) bekezdésében a "képzési területen folytatott képzésekre" szövegrész helyébe a "felsőoktatási tevékenységre",

2. 3. § (4) bekezdésében a "6. § (2) szerinti" szövegrész helyébe a "6. § (2) bekezdése szerinti"

szöveg lép.

16. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 249/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet módosítása

94. § Hatályát veszti a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 249/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 249/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet] 20. § (2) bekezdésében a "6. §, a" szövegrész.

95. § Nem lép hatályba a 249/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet 6. §-a.

17. A Deák Ferenc Ösztöndíjról szóló 101/2007. (V. 8.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

96. § Hatályát veszti a Deák Ferenc Ösztöndíjról szóló 101/2007. (V. 8.) Korm. rendelet.

18. Záró rendelkezések

97. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(10) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 35. § (2) bekezdése, a 44. §, a 46. § 18. pontja, valamint a 47. § 6. pontja 2015. december 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1-5. §, a 38. § (2) bekezdése, a 46. § 19. és 20. pontja, a 47. § 3. pontja, az 57. §, valamint az 1. melléklet 2016. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 90. § 7. pontja 2016. január 2-án lép hatályba.

(5) A 15. § 2016. július 1-jén lép hatályba.

(6) A 87. §, a 88. § (6) bekezdése, valamint a 11. melléklet 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

(7) A 45. § (1) és (3) bekezdése, a 2. melléklet, valamint a 4. melléklet 2016. október 1-jén lép hatályba.

(8) A 88. § (7) bekezdése, valamint a 12. melléklet 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

(9) A 88. § (8) bekezdése, valamint a 13. melléklet 2018. szeptember 1-jén lép hatályba.

(10) A 88. § (9) bekezdése, valamint a 14. melléklet 2019. szeptember 1-jén lép hatályba.

(11) A 88. § (10) bekezdése, valamint a 15. melléklet 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

98. § Az 1-3. § a 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében az európai szakmai kártya kibocsátási eljárásáról és a riasztási mechanizmus alkalmazásáról szóló, 2015. június 24-i 2015/983 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelethez

"4. számú melléklet a 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelethez

Az Etv. XI/A. Fejezete szerinti európai szakmai kártya

AB
1Azon szakmák megjelölése, amelyekben az európai
szakmai kártya bevezetésre került
Hatóság kijelölése, amely az európai szakmai kártya
létrehozásáért felelős
2ápolóEgészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ
3gyógyszerészEgészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ
4gyógytornászEgészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ
5hegyi túravezetőOktatási Hivatal
6ingatlanközvetítőaz ingatlan fekvése szerint illetékes megyeszékhely
szerinti városi önkormányzat jegyzője, Pest
megyében a megyei önkormányzat főjegyzője,
Budapesten a Fővárosi Önkormányzat főjegyzője

"

2. melléklet a 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelethez

A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. a választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak közül a magyar nyelven, a nemzetiségi és két tanítási nyelvű iskolákban a tanítás nyelvén letett

a) egészségügyi alapismeretek,

b) elektronikai alapismeretek,

c) építészeti és építési alapismeretek,

d) gépészeti alapismeretek,

e) informatikai alapismeretek,

f) környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek,

g) közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan),

h) kereskedelmi és marketing alapismeretek,

i) közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel),

j) mezőgazdasági alapismeretek,

k) oktatási alapismeretek,

l) vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek,

m) faipari alapismeretek,

n) a képzési területnek megfeleltethető szakmacsoport szerinti vizsgatárgy;"

3. melléklet a 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelethez

1. A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A
Alapképzési szakok
B
Osztatlan mesterképzési szakok
C
Emelt szintű érettségi követelmény)
"
5.germanisztika (önálló
szakképzettséget
eredményező szakirányok:
német, német nemzetiségi,
néderlandisztika,
skandinavisztika)
A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni:
német nyelv, német nemzetiségi
nyelv, német nemzetiségi nyelv
és irodalom, angol nyelv (csak a
néderlandisztika és a skandinavisztika
szakirányra történő jelentkezés esetén
választható).
"

2. A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 8. és 9. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A
Alapképzési szakok
B
Osztatlan mesterképzési szakok
C
Emelt szintű érettségi követelmény)
"
8.szlavisztika (önálló
szakképzettséget
eredményező szakirányok:
orosz, bolgár, cseh, lengyel,
horvát/nemzetiségi, szerb/
nemzetiségi, szlovák/
nemzetiségi, szlovén/
nemzetiségi, ukrán/
nemzetiségi)
A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni:
magyar nyelv és irodalom, történelem,
angol nyelv, francia nyelv, horvát
nyelv, horvát nyelv és irodalom, latin
nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz
nyelv, spanyol nyelv, szerb nyelv,
szerb nyelv és irodalom, szlovák nyelv,
szlovák nyelv és irodalom, szlovén
nemzetiségi nyelv, román nyelv,
román nyelv és irodalom.
9.ókori nyelvek és kultúrák
(önálló szakképzettséget
eredményező szakirányok:
klasszika-filológia,
asszíriológia, egyiptológia)
A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni:
magyar nyelv és irodalom, történelem,
angol nyelv, francia nyelv, latin nyelv,
német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv,
spanyol nyelv, újgörög nyelv, arab
nyelv, japán nyelv.
"

3. A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A
Alapképzési szakok
B
Osztatlan mesterképzési szakok
C
Emelt szintű érettségi követelmény)
"
2.gazdaság- és pénzügy-
matematikai elemzés
Emelt szinten kell teljesíteni:
matematika.
"

4. A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A
Alapképzési szakok
B
Osztatlan mesterképzési szakok
C
Emelt szintű érettségi követelmény)
"
3.építészmérnökiA felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni:
fizika, matematika, építészeti és építési
alapismeretek.
"

5. A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A
Alapképzési szakok
B
Osztatlan mesterképzési szakok
C
Emelt szintű érettségi követelmény)
"
5.informatikus könyvtárosA felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni:
angol nyelv, francia nyelv, német
nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol
nyelv, magyar nyelv és irodalom,
matematika, társadalomismeret,
történelem, informatikai
alapismeretek, informatika.
"

6. A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

"9. Természettudomány képzési terület

A
Alapképzési szakok
B
Osztatlan mesterképzési szakok
C
Emelt szintű érettségi követelmény
1.matematikaA felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni:
biológia, fizika, földrajz, kémia,
matematika.

4. melléklet a 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelethez

1. A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A
Alapképzési szakok
B
Osztatlan mesterképzési szakok
C
Emelt szintű érettségi követelmény)
"
6.romanisztika (önálló
szakképzettséget
eredményező szakirányok:
francia, olasz, portugál,
román, román nemzetiségi,
spanyol)
A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni:
a szakiránynak megfelelően: francia
nyelv, olasz nyelv, spanyol nyelv,
román nyelv, román nyelv és irodalom;
a portugál szakirányon a felsorolt
tárgyak közül egyet emelt szinten kell
teljesíteni: angol nyelv, francia nyelv,
latin nyelv, magyar nyelv és irodalom,
német nyelv, olasz nyelv, portugál
nyelv, román nyelv, román nyelv és
irodalom, spanyol nyelv, történelem.
"

2. A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 12. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A
Alapképzési szakok
B
Osztatlan mesterképzési szakok
C
Emelt szintű érettségi követelmény)
"
12.pedagógiaA felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni:
angol nyelv, biológia, francia
nyelv, magyar nyelv és irodalom,
matematika, német nyelv, orosz nyelv,
olasz nyelv, spanyol nyelv, bármely
nemzetiségi nyelv (és irodalom),
történelem.
"

5. melléklet a 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelethez

"4. melléklet a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Szakiránynak megfelelő továbbtanulás meghatározása felvételi pontszámítás szempontjából

AB
1.Az Országos Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy
55-ös szakmaszámú szakképesítések, szakmacsoportok
Szakiránynak megfelelő továbbtanulásnak minősülő képzési
területek, alapképzési szakok
2.egészségügyorvos- és egészségtudomány
3.szociális szolgáltatásokpedagógusképzés
társadalomtudomány
4.oktatás (oktatás, pedagógia), kivéve: fitness-wellness
instruktor; sportedző; személyi edző
bölcsészettudomány
pedagógusképzés
5.művészet, közművelődés, kommunikációbölcsészettudomány
művészet
művészetközvetítés
társadalomtudomány
6.gépészetműszaki
7.elektrotechnika-elektronikaműszaki
informatika
8.informatikainformatika; műszaki szakoktató alapképzési szak
informatika szakirány
9.vegyiparműszaki
természettudomány
10.építészetműszaki
11.könnyűiparműszaki
12.faiparagrár
műszaki
13.nyomdaiparműszaki
14.közlekedésműszaki
15.környezetvédelem-vízgazdálkodásagrár
gazdaságtudományok
műszaki
16.közgazdasággazdaságtudományok
17.ügyvitel (kivéve a rendészeti asszisztens)bölcsészettudomány
gazdaságtudományok
jogi
társadalomtudomány
18.kereskedelem-marketing, üzleti adminisztrációgazdaságtudományok
19.vendéglátás-idegenforgalom; vendéglátás-turisztikagazdaságtudományok
20.egyéb szolgáltatások (a 23. sorban meghatározottak
kivételével)
gazdaságtudományok
műszaki
21.mezőgazdaságagrár
22.élelmiszeriparagrár
23.közszolgálat; egyéb szolgáltatások [az Országos
Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési
Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló
150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet hatálybalépése
előtti OKJ-rendeletek egyéb szolgáltatások
szakmacsoportja szerinti honvéd, rendészeti
és privátbiztonsági (pl. személy- és vagyonőr,
biztonsági őr) szakképesítések, amelyeket az
Oktatási Hivatal a felsőoktatási felvételi eljárás
hivatalos honlapján közzétesz] rendészeti
asszisztens; társadalombiztosítási és bérügyi
szakelőadó szakképesítés
jogi
közigazgatási, rendészeti és katonai
24.sportkommunikátor; fitness-wellness
instruktor; sportedző; személyi edző, rekreációs
mozgásprogram-vezető
sporttudomány
25.osztatlan tanári mesterképzési szak: a tanári szakképzettségnek megfelelő alapképzési szak képzési területe
az irányadó a szakirányú továbbtanulás meghatározása szempontjából (szakképzettség-páron is csak
egyszer kapható többletpont)

"

6. melléklet a 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelethez

1. A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 6. ponttal egészül ki:

"6. Külföldi székhelyen kívüli képzési helyen folytatni kívánt képzés esetén kizárólag az 1. pont a) alpontja, a 2. pont ab) alpontja, továbbá a 2. pont b) alpontja alkalmazandó azzal, hogy az oktatás céljára szolgáló - az intézmény tulajdonában vagy legalább 8 éves időtartamra a használatában lévő - ingatlant, továbbá a képzéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátását a képzési helyen biztosítani kell."

2. A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 7. ponttal egészül ki:

"7. Közösségi felsőoktatási képzési központ tekintetében - figyelemmel az 5. pontban foglaltakra is -

a) az 1. pont c) alpontjában, a 2. pont a), c), d) és e) alpontjában, a 3. pont a) alpontjában, valamint a 4. pont a) és c) alpontjaiban meghatározottakat az Nftv. 108. § 23a. pontjában meghatározott szervezet tekintetében,

b) az 1. pont a) és b) alpontjában, a 2. pont b) alpontjában és a 3. pont b) alpontjában meghatározottakat az együttműködő felsőoktatási intézmény tekintetében,

c) a 4. pont b) alpontjában meghatározottakat az Nftv. 108. § 23a. pontjában meghatározott szervezet és az együttműködő felsőoktatási intézmény tekintetében közösen

kell alkalmazni."

7. melléklet a 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelethez

1. A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. melléklet 4. pont e) alpont ef) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem határozható meg maximális hallgatói létszám, ha

az adott képzési helyen a felsőoktatási intézmény nem rendelkezik a képzés lebonyolításához szükséges teremkapacitással, amelynek megállapítása során)

"ef) egy terem befogadóképessége legfeljebb annyi férőhely lehet, ahány m2 nagyságú a terem alapterülete, feltéve, hogy valamennyi férőhelyre asztal- (írótábla-) és székhasználat biztosított;"

2. A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

"

ABC
1.agrár képzési terület4%2%
2.bölcsészettudomány képzési terület2%4%
3.gazdaságtudományok képzési terület4%4%
4.hitéleti képzési terület2%2%
5.informatika képzési terület5%2%
6.jogi képzési terület2%4%
7.közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület2%2%
8.műszaki képzési terület4%2%
9.művészet képzési terület2%2%
10.művészetközvetítés képzési terület4%2%
11.orvos- és egészségtudomány képzési terület5%2%
12.pedagógusképzés képzési terület4%4%
13.sporttudomány képzési terület4%2%
14.társadalomtudomány képzési terület2%4%
15.természettudomány képzési terület5%2%
16.agrártudományok tudományterület4%2%
17.bölcsészettudományok tudományterület2%4%
18.hittudomány tudományterület2%2%
19.műszaki tudományok tudományterület4%2%
20.művészetek tudományterület2%2%
21.orvos- és egészségtudományok tudományterület5%2%
22.társadalomtudományok tudományterület2%4%
23.természettudományok tudományterület5%2%

"

3. A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. melléklete a következő 9. és 10. ponttal egészül ki:

"9. Külföldi székhelyen kívüli képzési helyen folytatni kívánt képzés esetén kizárólag az 1-3. pont, a 4. pont a)-c), eb)-ef), f)-h) és k) alpontja, továbbá az 5-7. pontok alkalmazandók azzal, hogy az oktatás céljára szolgáló - az intézmény tulajdonában vagy legalább 8 éves időtartamra a használatában lévő - ingatlant, továbbá a képzéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátását a képzési helyen biztosítani kell.

10. Közösségi felsőoktatási képzési központ tekintetében - figyelemmel a 6. és a 8. pontban foglaltakra is -

a) a 3. pont alkalmazása során kérelem alatt az Nftv. 108. § 23a. pontjában meghatározott szervezet és a vele együttműködő felsőoktatási intézmény együttesen benyújtott kérelmét, alapító okirat alatt ezen együttműködő felsőoktatási intézmény alapító okiratát kell érteni,

b) az 1. és a 4. pont alkalmazása során, ahol a jogszabály felsőoktatási intézményt említ, ott az Nftv. 108. § 23a. pontjában meghatározott szervezetet és az együttműködő felsőoktatási intézményt együttesen kell érteni."

8. melléklet a 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelethez

A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 4. melléklete a következő 3. ponttal egészül ki:

"3. A gyakorló köznevelési intézménynek a felsőoktatási intézmény azon képzése szerinti, a köznevelési intézményben folyó pedagógiai munka szakasza tekintetében kell megfelelni a gyakorló köznevelési intézménnyé nyilvánítás feltételeinek, amely képzésben a szakmai gyakorlatot biztosítja."

9. melléklet a 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelethez

1. A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 6. melléklet 2.1.2. pont e) és f) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a pont a következő g)-j) alpontokkal egészül ki:

( Az intézménytörzs keretében tárolt adatok

Felsőoktatási intézmények:

további intézményi adatok)

"e) magyar vagy külföldi felsőoktatási intézménnyel együttműködésben, közös képzés keretében vagy az Nftv. 77. § (4) bekezdése alapján folytatott képzés tárgyában megkötött, valamint egyéb nemzetközi mobilitási megállapodásokról az együttműködő szervezet felsőoktatási intézmény hivatalos neve, székhelyének címe, típusa, a megállapodás célja, kelte, kezdete, tervezett vége, esetleges nemzetközi kerete, a képzés neve;

f) a szakmai gyakorlóhely hivatalos neve, címe, típusa, a képzés neve, amelyhez a szakmai gyakorlat kapcsolódik, a szakmai gyakorlóhely által fogadható hallgatók maximális száma;

g) felsőoktatási intézmény fenntartói jogának átadása tárgyában megkötött megállapodásokról az átadó és az átvevő fenntartó hivatalos neve, székhelyének címe, a megállapodás célja, kelte, a fenntartói jog átvételének napja;

h) az Nftv. 14. § (2a) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott képzési hely biztosítására vonatkozó megállapodásokról a felsőoktatási intézmény és a képzési helyet biztosító hivatalos neve, a megállapodás célja, kelte, kezdete, tervezett vége, a képzési helyet biztosító által fogadható hallgatók maximális száma;

i) az Nftv. 23. § (1) bekezdésében meghatározott, a hallgatók tanulmányainak folytatásáról megkötött megállapodásokról a felsőoktatási intézményt megszüntető fenntartó hivatalos neve, székhelyének címe, a megszűnő és a tanulmányok folytatását biztosító felsőoktatási intézmények neve, a megállapodás célja, kelte, a hallgatók átvételének napja;

j) hallgatók számára szálláshely biztosításával kapcsolatos együttműködési megállapodásokról az együttműködő partner hivatalos neve, székhelyének címe, típusa, a megállapodás célja, kelte, kezdete, tervezett vége, a biztosított szálláshely címe, az együttműködő partner által fogadható hallgatók maximális száma;"

2. A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 6. melléklet 2.2. pont f) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Diákotthonok:)

"f) a felsőoktatási intézményekkel kötött megállapodásokról az érintett felsőoktatási intézmény hivatalos neve, a megállapodás célja, kelte, kezdete és tervezett vége."

3. A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 6. melléklet 2.3. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Szakkollégiumok:)

"b) nem felsőoktatási intézmény keretében működő szakkollégium esetében a felsőoktatási intézményekkel kötött megállapodásokról az érintett felsőoktatási intézmény hivatalos neve, a megállapodás célja, kelte, kezdete és tervezett vége."

4. A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 6. melléklete a következő 3. ponttal egészül ki:

"3. Közösségi felsőoktatási képzési központok:

a) a közösségi felsőoktatási képzési központot létesítő szervezet hivatalos neve (magyarul és idegen nyelven), rövidített neve, internetcíme;

b) a működési engedélyben engedélyezett, a közösségi felsőoktatási képzési központban az együttműködő felsőoktatási intézmény által folytatható képzések neve, képzési területe, képzési szintje;

c) a működési engedélyben engedélyezett maximális hallgatói létszám;

d) a használt ingatlanvagyon (az ingatlan címe, a rendelkezés módja)."

5. A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 6. melléklet

a) 2.1.1. pont e) alpontjában a "székhelyen kívül" szövegrész helyébe a "székhelyen kívüli képzési helyen, közösségi felsőoktatási képzési központban, fenntartói egyetértéssel kötött megállapodás alapján az azonos fenntartó által fenntartott más felsőoktatási intézmény székhelyén, telephelyén",

b) 2.1.2. pont b) alpontjában a "képzéssel" szövegrész helyébe a "duális képzéssel", a "kelte" szövegrész helyébe a "kelte, kezdete, tervezett vége, a duális képzés neve, az együttműködő szervezet által fogadható hallgatók maximális száma",

c) 2.5.1. pont a) alpontjában a "specializáció" szövegrész helyébe a "specializáció, műveltségterület",

d) 2.5.1. pont b) alpontjában a "szintje" szövegrész helyébe a "végzettségi szintje", az "a képzési keretrendszerek szerinti besorolása" szövegrész helyébe az "az európai és a magyar képesítési keretrendszer szerinti besorolása"

szöveg lép.

6. Hatályát veszti a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 6. melléklet

a) 2.1.1. pont d) és e) alpontjában a "képzési ágak," szövegrész,

b) 2.1.3. pont c), d) és o) alpontja,

c) 2.4.2. pont k) alpontja,

d) 2.4.2. pont n) alpontjában a "képzési ág," szövegrész,

e) 2.5.1. pont c) alpontjában a " , képzési ág" szövegrész.

10. melléklet a 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelethez

1. A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 9. melléklet 5. pontja a következő 5.8. és 5.9. alponttal egészül ki:

(Oklevél)

"5.8. A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai, egyetemi szintű alapképzésben szerezhető oklevél

"Oklevél sorszáma:

Intézményi azonosító szám:

OKLEVÉL

Ezt az oklevelet ... számára állítottuk ki, aki ... évben ... hó ... napján ... városban (községben) ... megyében ... országban ... néven született, és ... tanévtől ... tanévig a ... főiskolai/egyetemi tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett.

A záróvizsga-bizottságnak ... év ... hó ... -i határozata alapján nevezettet .../nevezettet... nyilvánítjuk.

Oklevelének minősítése: ...

keltezés, bélyegző, aláírás, záradék

5.9. A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakirányú továbbképzésben szerezhető oklevél

"Oklevél sorszáma:

Intézményi azonosító szám:

OKLEVÉL

Ezt a szakirányú továbbképzésben szerzett oklevelet ... számára állítottuk ki, aki ... évben ... hó ... napján ... városban (községben) ... megyében ... országban ... néven született, és ... (felsőoktatási intézményben) szerzett ... év ... hó ... napján kelt, ... számon kiállított oklevéllel igazolt .. szintű végzettsége, ... szakképzettsége alapján ... tanévtől ... tanévig ... (felsőoktatási intézmény) szakirányú továbbképzésén tanulmányokat folytatott.

A záróvizsga-bizottság előtt ... év ... hó ... napján tett záróvizsga alapján (vagy vizsgának megfelelően) (pedagógus szakvizsga) ... szakirányú szakképzettséget szerzett.

keltezés, bélyegző, aláírás, záradék"

"

2. A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 9. melléklet 6. pont 6.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az oklevelekben használható záradékok)

"6.1. Jogelőd/nevet változtatott felsőoktatási intézmény(ek) megjelenítésére:

"Az oklevél tulajdonosa tanulmányait a kiállító intézmény jogelőd/nevet változtatott felsőoktatási intézményében/intézményeiben, a(z) ...... nevű felsőoktatási intézményben/intézményekben folytatta. A jogutódlásra/névváltozásra........... került sor."

"

3. A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 9. melléklet 6. pontja a következő 6.12. és 6.13. alponttal egészül ki:

(Az oklevelekben használható záradékok)

"6.12. Jogutód/nevet változtatott felsőoktatási intézmény általi másodlat vagy születési anyakönyvi névváltozás kiadásakor:

"Ezt az oklevelet a(z) ... számú törzslap alapján, a(z) ... oklevél sorszámon és ... formanyomtatvány számon a(z) ... nevű jogelőd/nevet változtatott felsőoktatási intézmény által kiállított oklevél másodlataként állítottam ki.

6.13. Jogelőd/nevet változtatott felsőoktatási intézmény által kiállított oklevél jogutód/nevet változatott/átalakult felsőoktatási intézmény általi javításakor:

"Ezt az oklevelet a(z) ... számú törzslap alapján, a .... év .... hó ... napján, ... oklevél sorszámon és ..... formanyomtatvány számon a(z) ... nevű jogelőd/nevet változtatott felsőoktatási intézmény által kiállított oklevél egyidejű visszavonásával állítottam ki."

"

11. melléklet a 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelethez

"10. melléklet a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelethez

Súlyozott tanulmányi átlag átsoroláshoz

AB
1Képzési területSúlyozott tanulmányi átlag
2agrár2,25
3bölcsészettudomány2,5
4gazdaságtudományok2,25
5informatika2,25
6jogi2,25
7közigazgatási, rendészeti és katonai2,25
8műszaki2,25
9művészet2,5
10művészetközvetítés2,5
11orvos- és egészségtudomány2,25
12pedagógusképzés2,5
13sporttudomány2,5
14társadalomtudomány2,5
15természettudomány2,25

"

12. melléklet a 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelethez

"10. melléklet a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelethez

Súlyozott tanulmányi átlag átsoroláshoz

AB
1Képzési területSúlyozott tanulmányi átlag
2agrár2,5
3bölcsészettudomány2,75
4gazdaságtudományok2,5
5informatika2,5
6jogi2,5
7közigazgatási, rendészeti és katonai2,5
8műszaki2,5
9művészet2,75
10művészetközvetítés2,75
11orvos- és egészségtudomány2,5
12pedagógusképzés2,75
13sporttudomány2,75
14társadalomtudomány2,75
15természettudomány2,5

"

13. melléklet a 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelethez

"10. melléklet a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelethez

Súlyozott tanulmányi átlag átsoroláshoz

AB
1Képzési területSúlyozott tanulmányi átlag
2agrár2,75
3bölcsészettudomány3,0
4gazdaságtudományok2,75
5informatika2,75
6jogi2,75
7közigazgatási, rendészeti és katonai2,75
8műszaki2,75
9művészet3,0
10művészetközvetítés3,0
11orvos- és egészségtudomány2,75
12pedagógusképzés3,0
13sporttudomány3,0
14társadalomtudomány3,0
15természettudomány2,75

"

14. melléklet a 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelethez

"10. melléklet a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelethez

Súlyozott tanulmányi átlag átsoroláshoz

AB
1Képzési területSúlyozott tanulmányi átlag
2agrár3,0
3bölcsészettudomány3,25
4gazdaságtudományok3,0
5informatika3,0
6jogi3,0
7közigazgatási, rendészeti és katonai3,0
8műszaki3,0
9művészet3,25
10művészetközvetítés3,25
11orvos- és egészségtudomány3,0
12pedagógusképzés3,25
13sporttudomány3,25
14társadalomtudomány3,25
15természettudomány3,0

"

15. melléklet a 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelethez

"10. melléklet a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelethez

Súlyozott tanulmányi átlag átsoroláshoz

AB
1Képzési területSúlyozott tanulmányi átlag
2agrár3,0
3bölcsészettudomány3,5
4gazdaságtudományok3,0
5informatika3,0
6jogi3,0
7közigazgatási, rendészeti és katonai3,0
8műszaki3,0
9művészet3,5
10művészetközvetítés3,5
11orvos- és egészségtudomány3,0
12pedagógusképzés3,5
13sporttudomány3,5
14társadalomtudomány3,5
15természettudomány3,0

"

Tartalomjegyzék