13/2014. (I. 29.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeletek Polgári Törvénykönyvvel összefüggő módosításáról

A Kormány

a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés l) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés f) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés j) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 5. alcím tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés p) és q) pontjában,

az 6. alcím tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 7. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 8. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § b) pontjában, és m) pont mb)-me) alpontjában,

a 9. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés a) pontjában,

a 10. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés l) pontjában,

a 11. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával kapcsolatos szabályokról szóló 143/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával kapcsolatos szabályokról szóló 143/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.1.) 16. § (1) bekezdésében az "a felelős őrzés szabályai (Ptk. 196-197. §)" szövegrész helyébe a "Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény megbízás nélküli ügyvitelre vonatkozó szabályai" szöveg lép.

(2) Az R.1. 17. § (2) bekezdés d) pontjában a "közeli hozzátartozója [685. § b) pont]" szövegrész helyébe az "a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pont szerinti közeli hozzátartozója, valamint élettársa" szöveg lép.

2. A rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről szóló 16/1999. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

2. § A rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről szóló 16/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Tilos szerződést kötni)

"b) olyan természetes személlyel, továbbá a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezettel, aki vagy amelynek tagja, vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója a rendőri szerv vezetőjének;

c) olyan, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezettel, amelynél a rendőri szerv vezetője tag, vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag."

3. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása

3. § A temetőkről és a temetkezésről 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 17/A. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Földbetemetés esetén szociális temetési helyekre vonatkozóan a szabályzat egységes hantméretet vagy hant nélküli parcellát határoz meg. A szociális parcellákban a sír megjelölésére csak az állam által biztosított sírjel használható. A nemzeti sírkertbe tartozó temetési hely esetén a hantméretről és a sírjelről a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság dönt."

4. A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása

4. § A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet 23. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szállítási engedély iránti kérelemnek, illetve a belföldi átadási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell)

"a) a robbanóanyag szállításában közreműködők természetes személyazonosító adatait, állampolgárságát, lakóhelyét, jogi személy, egyéni vállalkozó vagy egyéni cég esetén az annak azonosításához szükséges adatokat, különösen megnevezését, székhelyének pontos címét;"

5. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

5. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a) 161. § (3) bekezdésében a "gondnoknak" szövegrész helyébe a "gyámnak",

b) 162. § (3) bekezdésében a "gondnok" szövegrész helyébe a "gyám", a "gondnokot" szövegrész helyébe a "gyámot",

c) 163. § (1) bekezdésében a "gondok" szövegrész helyébe a "gyám"

szöveg lép.

6. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosítása

6. § A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet

a) 74. § (3) bekezdésében az "eseti gondnok" szövegrész helyébe az "eseti gondnok vagy eseti gyám",

b) 76. § (3) bekezdésében az "eseti gondnok kirendelése iránt intézkedik" szövegrész helyébe az "eseti gondnok vagy eseti gyám kirendelése iránt intézkedik", az "eseti gondnok kirendelése iránt a járási gyámhivatalt" szövegrész helyébe az "eseti gondnok vagy eseti gyám kirendelése iránt a járási gyámhivatalt"

szöveg lép.

7. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.2.) 2. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"1. építmény üzemeltetője: az építmény tulajdonosa, kivéve, ha az építményt jogszabály vagy szerződés alapján más természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet működteti;"

(2) Az R.2. 2. §-a a következő 5. és 6. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"5. biztonságszervező: a Biztonságszervező, a Biztonságszervező I., vagy a Biztonságszervező II. szakképesítéssel rendelkező személy;

6. személy- és vagyonőr: Személy- és vagyonőr vagy Biztonsági őr és Rendezvénybiztosító, vagy Személy- és vagyonvédő szakképesítéssel rendelkező személy."

(3) Az R.2. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a jóváhagyott biztonsági tervben a biztonsági személyzet létszáma a tíz főt eléri, akkor a biztonsági személyzet legalább egy tagja biztonságszervező, legalább három tagja személy- és vagyonőr kell legyen."

(4) Az R.2. 5. § (3) bekezdésében az "ügyfelek figyelmét, hogy távolmaradásuk" szövegrész helyébe az "ügyfél figyelmét, hogy távolmaradása" szöveg lép.

8. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

8. § (1) A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.3.) 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A hatósági határozattal kijelölt gazdálkodó szervezet munkahelyi veszélyelhárítási tervet készít a gazdálkodó szervezet területén munkát végzők és az egyéb okból ott tartózkodók védelmére."

(2) Az R.3. 36. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A katasztrófariasztás elrendeléséért felelős:)

"d) a gazdálkodó szervezet területén a gazdálkodó szervezet vezetője, a polgármester és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervének egyidejű tájékoztatásával."

(3) Az R.3. 59. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A védekezésbe, valamint a nemzetközi segítségnyújtásba bevont mentőszervezet költségtérítésre, valamint a Polgári Törvénykönyv szerződésen kívül okozott károkért való felelősségre vonatkozó szabályai szerint kártérítésre jogosult."

(4) Az R.3.

a) 5. § e) pontjában a "gazdálkodó szervek" szövegrész helyébe a "gazdálkodó szervezetek",

b) 29. § (2) bekezdésében a "gazdálkodó szerv" szövegrész helyébe a "gazdálkodó szervezet",

c) 29. § (3) bekezdésében a "gazdálkodó szervek" szövegrész helyébe a "gazdálkodó szervezetek",

d) 29. § (4) bekezdésében a "gazdálkodó szerv" szövegrész helyébe a "gazdálkodó szervezet",

e) 37. § (2) bekezdés f) pontjában a "gazdálkodó szerv" szövegrész helyébe a "gazdálkodó szervezet",

f) 28. alcím címsorában a "gazdálkodó szerv" szövegrész helyébe a "gazdálkodó szervezet",

g) 40. §-ában a "gazdálkodó szerv" szövegrész helyébe a "gazdálkodó szervezet",

h) 49. § (3) bekezdés a) pontjában a "gazdálkodó szervek" szövegrész helyébe a "gazdálkodó szervezetek",

i) 53. § (6) bekezdés g) pontjában a "gazdálkodó szervek" szövegrész helyébe a "gazdálkodó szervezetek"

szöveg lép.

9. A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1) A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.4.) 1. § 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"7. engedélyes: e rendelet szerinti valamely engedéllyel rendelkező, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet."

(2) Az R.4. 3. § (1) bekezdésében a "Ptk. 685. § c) pontja" szövegrész helyébe a "polgári perrendtartásról szóló törvény" szöveg lép.

10. A rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosítása

10. § A rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésben a "közeli hozzátartozójának [a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pont]" szövegrész helyébe a "Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozójának" szöveg lép.

11. A gyermek születése esetén az apát megillető munkaidő-kedvezménnyel összefüggő költségek megtérítéséről szóló 305/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

11. § Hatályát veszti a gyermek születése esetén az apát megillető munkaidő-kedvezménnyel összefüggő költségek megtérítéséről szóló 305/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet.

12. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2014. március 15-én lép hatályba.

(2) A 3. § 2015. január 2-án lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék