127/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 32. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet] 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A 651/2014/EU bizottsági rendelet, a 702/2014/EU bizottsági rendelet, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet és a 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható."

2. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 7. §-a a következő 28. és 29. ponttal egészül ki:

(Ha a 6. § szerinti célra nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a 6. §)

"28. 19. pontja alapján sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás,

29. 5. és 6. pontja alapján az elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás"

(nyújtható.)

3. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 9. §-a a következő 32. ponttal egészül ki:

(Ha a 8. § szerinti célra nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a 8. §)

"32. 5. és 6. pontja alapján az elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás"

(nyújtható.)

4. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 15. §-a a következő 15. ponttal egészül ki:

(Ha a 14. § szerinti célra nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a 14. §)

"15. 8. pontja alapján sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás"

(nyújtható.)

5. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 17/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"17/A. § A 651/2014/EU bizottsági rendelet, a 702/2014/EU bizottsági rendelet, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet és az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható."

6. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 17/B. § 7. pontja a következő g) alponttal egészül ki:

(A Vidékfejlesztési Program előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek:

az erdőterület fejlesztésére és az erdő életképességének javítására irányuló beruházás:)

"g) az erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások,"

7. § (1) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 17/C. § 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ha a 17/B. § szerinti célra nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a 17/B. §)

"10. 1., 5., 6. pontja, 7. pont d) és f) alpontja, 11. és 12. pontja alapján csekély összegű támogatás,"

(nyújtható.)

(2) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 17/C. §-a a következő 25-27. ponttal egészül ki:

(Ha a 17/B. § szerinti célra nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a 17/B. §)

"25. 1. pontja alapján a vidéki térségekben működő kkv-k számára tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás,

26. 2. pontja alapján a vidéki térségekben működő kkv-k számára tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás,

27. 6. pont b) alpontja alapján közszolgáltatás ellentételezésére nyújtott támogatás"

(nyújtható.)

8. § (1) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A 12-18., 22., 50-54., 68. és 69. alcím szerinti támogatás kis- és középvállalkozás vagy a támogatást kis- és középvállalkozásnak továbbadó vállalkozás, a 66. alcím szerinti támogatás a 103/Q. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben kis- és középvállalkozás részére nyújtható."

(2) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 19. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A 67. alcím szerinti támogatás elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kis- és középvállalkozás részére nyújtható."

9. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 23/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"23/A. § Az Atr. 18. § (2) bekezdés e) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást, ha

a) a támogatás összege

1. erdőtelepítéshez és fásításhoz nyújtott támogatás esetén erdő, illetve fás terület létesítésére irányuló projektenként,

2. agrárerdészeti rendszerhez nyújtott támogatás esetén projektenként,

3. az erdei ökoszisztémák ellenálló képessége és környezeti értéke növelését célzó beruházáshoz nyújtott támogatás esetén beruházási projektenként,

4. erdőgazdálkodási technológiára, valamint erdei termék feldolgozására, mobilizálására és értékesítésére irányuló beruházáshoz nyújtott támogatás esetén beruházási projektenként,

5. a mezőgazdasági termék nem mezőgazdasági termékké való feldolgozásával vagy a gyapottermeléssel kapcsolatos beruházáshoz nyújtott támogatás esetén beruházási projektenként

meghaladja a 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

b) a támogatás összege az elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás esetén kedvezményezettenként és projektenként meghaladja az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget."

10. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 50. alcíme helyébe a következő alcím lép:

"50. A mezőgazdasági csekély összegű támogatás

103/A. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 15 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését és 5. cikkét, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 717/2014/EU bizottsági rendelet) 3. cikk (5)-(8) bekezdését és 5. cikkét.

(2) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(3) Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) és (3) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén - az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 4. cikk (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben - nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van.

(5) A támogatás az általános csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható, feltéve, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenységhez nem ítélhető meg az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás.

(6) A támogatás a halászati és akvakultúra ágazatban nyújtott csekély összegű támogatással a 717/2014/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható, feltéve, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenységhez nem ítélhető meg a halászati és akvakultúra ágazatban nyújtott csekély összegű támogatás.

(7) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

(8) A támogatást nyújtó az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülését a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által vezetett mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatások nyilvántartása alapján ellenőrzi."

11. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 103/C. § (1) bekezdés d) pontja a következő de) alponttal egészül ki:

[A tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységhez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) keretében

valamely beruházáshoz kapcsolódó bemutató program esetén:]

"de) a megvalósíthatósági tanulmány költsége - ide értve, ha a megvalósíthatósági tanulmány eredménye alapján nem merül fel a da) és a db) alpont szerinti költség,"

(számolható el.)

12. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 103/D. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A támogatás egyéni vagy csoportos formában valósítható meg."

13. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 103/N. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Az erdő gazdasági értékének növeléséhez kapcsolódó beruházás indokoltságát az erdő egy vagy több üzem tekintetében várható értéknövekedése bemutatásával szükséges alátámasztani."

14. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 103/O. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Támogatás erdőgazdálkodó és az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet 1. § (3) bekezdés c) pontja szerinti szervezet részére nyújtható."

15. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet IV. Fejezete a következő 67-69. alcímmel egészül ki:

"67. Az elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás

103/R. § (1) Az elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a beruházásnak az alábbi célkitűzések egyikéhez kapcsolódnia kell:

a) a mezőgazdasági üzem összteljesítményének és fenntarthatóságának javítása,

b) a természeti környezet minőségének, a higiéniai körülményeknek vagy az állatjólét színvonalának javítása, feltéve, hogy az érintett beruházás normái szigorúbbak a hatályos uniós előírásoknál,

c) a mezőgazdaság fejlesztéséhez, átalakításához és korszerűsítéséhez kapcsolódó infrastruktúra kiépítése és fejlesztése,

d) agrár-környezetvédelmi, illetve az éghajlattal kapcsolatos célkitűzések teljesítése, a biológiai sokféleséggel összefüggésben a fajok és az élőhelyek védettségi állapotának megőrzése, illetve valamely Natura 2000 terület vagy egyéb, a Vidékfejlesztési Programban meghatározott, jelentős természeti értéket képviselő rendszer közjóléti értékének növelése, feltéve, hogy a beruházás nem termelési célra irányul,

e) a természeti katasztrófák, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek, állatbetegségek vagy növénykárosítók által károsított termelési potenciál helyreállítása, vagy

f) a természeti katasztrófák, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek, állatbetegségek vagy növénykárosítók általi károkozás megelőzése.

(2) A támogatás feltétele, hogy

a) a beruházást elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kis- és középvállalkozás valósítsa meg, vagy a beruházás olyan tárgyi eszközt, illetve olyan immateriális javat érintsen, amelyet elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kis- és középvállalkozás használ, és

b) a támogatás odaítéléséről szóló döntés időpontját megelőzően a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti eljárás lefolytatásra kerüljön.

(3) A támogatás nem nyújtható az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben megállapított valamely tiltás vagy korlátozás - ide értve a kizárólag az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben szabályozott uniós támogatásra vonatkozó esetet is - megszegésével.

(4) A támogatás nyújtása nem korlátozódhat meghatározott mezőgazdasági termékekre irányuló beruházásra azzal, hogy a belső piacon jelentkező túlkínálat miatt vagy felvevőpiac hiányában egyes mezőgazdasági termékek kizárhatók a támogatás alkalmazási köréből.

103/S. § (1) A bioüzemanyag vagy a megújuló energiaforrásból származó energia mezőgazdasági üzemen belül történő előállításához kapcsolódó beruházáshoz támogatás akkor nyújtható, ha

a) az előállított üzemanyag- vagy energiamennyiség nem lépi túl a mezőgazdasági üzem átlagos évi üzemanyag- vagy energiafogyasztását,

b) bioüzemanyag előállítására irányuló beruházás esetén

ba) az üzemanyag-termelő létesítmény termelési kapacitása nem haladja meg a mezőgazdasági üzem átlagos éves közlekedési célú üzemanyag-fogyasztásának megfelelő szintet, és

bb) az előállított bioüzemanyag nem értékesíthető a piacon,

c) a mezőgazdasági üzemben hőenergia és villamos energia megújuló forrásból történő előállítására irányuló beruházás esetén

ca) az energiatermelő létesítmény csak a kedvezményezett saját energiaszükségletének fedezésére szolgál, és termelési kapacitása nem haladja meg a mezőgazdasági üzem és az ahhoz kapcsolódó mezőgazdasági háztartás átlagos éves kombinált hőenergia- és villamosenergia-fogyasztását,

cb) az előállított villamos energia hálózatba történő eladásának mértéke nem lépi túl az energiatermelő létesítmény átlagos éves fogyasztását, és

cc) az előállított energia megfelel a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 17. cikk (2)-(6) bekezdésében meghatározott fenntarthatósági kritériumoknak.

(2) Ha a beruházást saját bioüzemanyag- és energiaszükségletük fedezése céljából több kedvezményezett hajtja végre, az átlagos éves fogyasztást valamennyi kedvezményezett átlagos éves fogyasztásának összegeként kell meghatározni.

(3) Az energiát fogyasztó vagy termelő, valamely megújuló energiához kapcsolódó infrastruktúrára irányuló beruházásnak meg kell felelnie a nemzeti energiahatékonysági szabványoknak.

(4) Az elsődlegesen biomassza-alapú villamosenergia-termelésre irányuló beruházás akkor támogatható, ha a nemzeti előírás szerinti arányban hőenergiát is hasznosít.

103/T. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg

a) a közép-magyarországi régióban megvalósuló beruházáshoz kapcsolódó elszámolható költségek 40%-át,

b) az észak-magyarországi, az észak-alföldi, a dél-alföldi, a dél-dunántúli, a közép dunántúli és a nyugat-dunántúli régióban megvalósuló beruházásoz kapcsolódó elszámolható költségek 50%-át.

(2) A támogatási intenzitás 20 százalékponttal növelhető

a) a fiatal mezőgazdasági termelő vagy olyan mezőgazdasági termelő esetén, aki a támogatási kérelem benyújtásának időpontját megelőző öt évben kezdte meg tevékenységét,

b) a kollektív beruházás, valamint az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt több intézkedésre is kiterjedő integrált projekt esetén,

c) a természeti és egyéb sajátos hátránnyal rendelkező területeken megvalósuló beruházás esetén,

d) a "Mezőgazdasági termelékenység és fenntarthatóság" európai innovációs partnerségről szóló bizottsági közlemény (COM/2012/079) alapján támogatott műveletek esetén, vagy

e) a 103/R. § (1) bekezdés b) pontjához kapcsolódó beruházás esetén kizárólag arra a többletköltségre vonatkozóan, amely a hatályos uniós előírásokat meghaladó szint eléréséhez szükséges a termelési kapacitás növekedésének eredményezése nélkül.

(3) A támogatási intenzitás mindannyiszor növelhető a (2) bekezdés szerinti értékkel, ahány eset a (2) bekezdés a)-e) pontjában meghatározottak közül fennáll. A támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 90%-áig növelhető.

(4) A támogatási intenzitás legfeljebb

a) a 103/R. § (1) bekezdés d) és e) pontjához kapcsolódó beruházás esetén az elszámolható költségek 100%-áig,

b) a 103/R. § (1) bekezdés f) pontjához kapcsolódó beruházás esetén

ba) az elszámolható költségek 80%-áig, vagy

bb) ha a beruházást több kedvezményezett közösen valósítja meg, az elszámolható költségek 100%-áig

növelhető.

103/U. § (1) A támogatás keretében

1. a 103/C. § (1) bekezdés d) pontja szerinti költség,

2. a 103/R. § (1) bekezdés d) pontjához kapcsolódó beruházás keretében felmerülő költség,

3. az öntözéshez kapcsolódó beruházás költsége, ha

a) a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikkében meghatározott vízgyűjtő-gazdálkodási terv az Európai Bizottsághoz bejelentésre került,

b) a vonatkozó intézkedési program részletesen ismerteti - a vízgyűjtő-gazdálkodási terv értelmében és a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikkével összhangban hatályba lépő - a mezőgazdasági ágazat szempontjából releváns intézkedéseket,

c) rendelkezésre áll olyan vízfogyasztásmérő rendszer, amely a támogatott beruházás vonatkozásában lehetővé teszi a vízfogyasztás mérését, vagy a vízfogyasztásmérő rendszer a beruházás részeként kerül kiépítésre, és

d) a beruházás eredményeként a vízfelhasználás a korábbi szinthez képest legalább 25%-kal csökken,

4. a 103/R. § (1) bekezdés e) pontjához kapcsolódó beruházás esetén az a költség, amely a mezőgazdasági termelési potenciál károsító események bekövetkezése előtti szintre történő visszaállítása kapcsán merül fel,

5. a 103/R. § (1) bekezdés f) pontja szerinti intézkedés költsége

számolható el.

(2) Nem támogatható az (1) bekezdés 3. pontjában felsorolt feltételeket teljesítő, öntözéssel kapcsolatos olyan beruházás, amely olyan felszín alatti vagy felszíni víztestet érint, amely a vonatkozó vízgyűjtő-gazdálkodási tervben vízmennyiséggel kapcsolatos ok miatt "jó" minősítésnél rosszabb minősítésű, valamint olyan felszín alatti vagy felszíni víztestet érintő beruházás, amely az öntözött területek nettó növekedését eredményezi.

(3) Az (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feltételeket nem kell alkalmazni

a) a már meglévő öntözőberendezés energiahatékonyságát érintő,

b) tározó létrehozására irányuló,

c) felszín alatti vagy felszíni víztestet nem érintő újrahasznosított víz használatára irányuló

beruházásra.

(4) Nem nyújtható támogatás

a) forgótőke finanszírozásához,

b) termelési jog, támogatási jogosultság, egynyári növény vásárlása, illetve telepítése finanszírozásához,

c) vízelvezetési munkálat finanszírozásához,

d) az uniós szabványoknak való megfelelést szolgáló beruházás finanszírozásához a fiatal mezőgazdasági termelők számára a gazdálkodói tevékenységük megkezdésétől számított huszonnégy hónapon belül nyújtott támogatás kivételével,

e) állatok vásárlásának finanszírozásához a 103/R. § (1) bekezdés e) és f) pontjához kapcsolódó beruházás kivételével.

68. A vidéki térségekben működő kkv-k számára tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás

103/V. § (1) A vidéki térségekben működő kkv-k számára tanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén

a) a tanácsadás a Vidékfejlesztési Program keretében

aa) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (a továbbiakban: EMVA) társfinanszírozott támogatásként vagy

ab) az aa) alpont szerinti támogatáshoz biztosított kiegészítő nemzeti finanszírozásként,

kell nyújtani, és

b) a támogatásnak meg kell egyeznie a Vidékfejlesztési Programban szereplő vidékfejlesztési intézkedéssel.

(2) A tanácsadás a kedvezményezett gazdasági és környezeti teljesítményével összefüggő kérdésekre terjedhet ki.

(3) A támogatás vonatkozásában közvetlen kifizetés a tanácsadási szolgáltató részére teljesíthető.

(4) A támogatás összege tanácsadásonként nem haladhatja meg az 1500 eurónak megfelelő forintösszeget.

69. A vidéki térségekben működő kkv-k számára tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás

103/Z. § (1) A vidéki térségekben működő kkv-k számára tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén

a) a támogatást a Vidékfejlesztési Program keretében

aa) az EMVA-ból társfinanszírozott támogatásként, vagy

ab) az aa) alpont szerinti támogatáshoz biztosított kiegészítő nemzeti finanszírozásként

kell nyújtani, és

b) a támogatásnak meg kell egyeznie a Vidékfejlesztési Programban szereplő vidékfejlesztési intézkedéssel.

(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg

a) középvállalkozások esetén az elszámolható költségek 60%-át,

b) mikro- és kisvállalkozások esetén az elszámolható költségek 70%-át.

(3) A támogatás keretében

a) a tudástranszfer vagy a tájékoztatási tevékenység megszervezésének és lebonyolításának költsége,

b) a résztvevők utazási és szállásköltsége, napidíja,

c) a 103/C. § (1) bekezdés d) pontja szerinti költség

számolható el.

(4) A támogatás vonatkozásában közvetlen kifizetés a tudástranszfert vagy a tájékoztatási tevékenységet megvalósító szolgáltató részére teljesíthető.

(5) A támogatásnak - objektív módon meghatározott feltételek alapján - az érintett területen működő valamennyi támogatható vállalkozás számára hozzáférhetőnek kell lennie."

16. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 105. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

(E rendelet)

"g) 17/C. § 20. pontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 9. o.)"

(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

17. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet

1. 1. § f) pontjában a "Környezet és Energetikai Hatékonyság" szövegrész helyébe a "Környezeti és Energiahatékonysági" szöveg,

2. 5. § 1. pontjában a "10. és 13." szövegrész helyébe a "10., 13. és 15." szöveg,

3. 5. § 20. pontjában a "10. és 13." szövegrész helyébe a "10., 13. és 15." szöveg,

4. 5. § 21. pontjában a "10. és 13." szövegrész helyébe a "10., 13. és 15." szöveg,

5. 5. § 22. pontjában a "10. és 13." szövegrész helyébe a "10., 13. és 15." szöveg,

6. 7. § 1. pontjában a "19. és 22." szövegrész helyébe a "19., 22. és 23." szöveg,

7. 7. § 12. pontjában a "18., 22. és 24" szövegrész helyébe a "18. és 22-24." szöveg,

8. 7. § 24. pontjában a "21. és 23." szövegrész helyébe a "13. és 21-23." szöveg,

9. 7. § 25. pontjában a "13., 21. és 23" szövegrész helyébe a "13. és 21-23." szöveg,

10. 9. alcímében a "Környezet és Energetikai Hatékonyság" szövegrész helyébe a "Környezeti és Energiahatékonysági" szöveg,

11. 14. §-ában a "Környezet és Energetikai Hatékonyság" szövegrész helyébe a "Környezeti és Energiahatékonysági" szöveg,

12. 17/C. § 11. pontjában a "pont a) alpontja" szövegrész helyébe a "pontja" szöveg,

13. 17/C. § 13. pontjában a "4. pontja és 6. pont b) alpontja" szövegrész helyébe a "4. és 6. pontja" szöveg,

14. 17/C. § 17. pontjában a "d)" szövegrész helyébe a "g)" szöveg,

15. 17/C. § 20. pontjában az "a mezőgazdasági ágazatban a termelői csoport vagy szervezet tevékenysége megkezdéséhez nyújtott" szövegrész helyébe a "mezőgazdasági csekély összegű" szöveg,

16. 17/C. § 24. pontjában a "4." szövegrész helyébe a "4. és 6." szöveg,

17. 19. § (1) bekezdés b) pontjában a "48. és 49." szövegrész helyébe a "48-50." szöveg,

18. 19. § (2) bekezdés a) pontjában a "meghatározott akvakultúra-termékek" szövegrész helyébe a "meghatározott halászati és akvakultúra-termékek" szöveg, a "30-66." szövegrész helyébe a "30-69." szöveg,

19. 19. § (2) bekezdés b) pontjában az "55-66." szövegrész helyébe az "55-65." szöveg,

20. 19. § (2) bekezdés g) pontjában a "49-54." szövegrész helyébe a "49-54. és 67." szöveg,

21. 19. § (4) bekezdésében a "63. és" szövegrész helyébe a "63. alcím és a" szöveg, a "támogatás mikro-" szövegrész helyébe a "támogatás a 103/Q. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben mikro-" szöveg,

22. 20. § (1) bekezdésében a "támogatás csak akkor" szövegrész helyébe a "támogatás - a 16., 17., 26-28., 41. és 43. alcím szerinti támogatás, valamint az 57. alcím szerinti támogatás a 103/H. § (1) bekezdés d) pontja szerinti elszámolható költség tekintetében nyújtandó támogatás kivételével - csak akkor" szöveg,

23. 24. § e) pontjában az "50-66." szövegrész helyébe az "50-69." szöveg,

24. 75. § (2) bekezdésében a "meg támogatás" szövegrész helyébe a "meg és nem fizethető ki támogatás" szöveg,

25. 87. § (1) bekezdésében a "beruházást olyan területen valósítják meg" szövegrész helyébe a "beruházás olyan területre irányul" szöveg,

26. 100. § (4) bekezdésében az "esetén nem" szövegrész helyébe az "esetén - az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 4. cikk (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben - nem" szöveg,

27. 103/C. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjában az "a da)" szövegrész helyébe az "a lízing kivételével a da)" szöveg,

28. 103/N. § (8) bekezdésében a "tanácsi irányelv" szövegrész helyébe a "tanácsi irányelv (a továbbiakban: 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv)" szöveg, a "(2)-(7)" szövegrész helyébe a "(2)-(6)" szöveg,

29. 103/Q. § (2) bekezdés a) pontjában az "azon" szövegrész helyébe az "azon kis- és középvállalkozásnak minősülő" szöveg,

30. 103/Q. § (2) bekezdés b) pontjában a "mezőgazdasági termelő" szövegrész helyébe a "mikro- és kisvállalkozás" szöveg,

31. 105. § a) pontjában az "1-22. és 26." szövegrész helyébe az "1-22., 26. és 28" szöveg, az "1-11." szövegrész helyébe az "1-11. és 15." szöveg, a "17/B. § 4. és 6." szövegrész helyébe a "17/C. § 7., 11-14. és 24" szöveg,

32. 105. § b) pontjában a "17/B. § 5., 6., 11. és 12." szövegrész helyébe a "17/C. § 10." szöveg,

33. 105. § d) pontjában a "4." szövegrész helyébe a "4. pontja, valamint 17/C. § 25." szöveg,

34. 105. § f) pontjában a "17/B. § 1-3., 5. és 7-10." szövegrész helyébe a "7. § 29. pontja, 9. § 32. pontja, valamint a 17/C. § 1-6., 8-9., 15-23., 26. és 27." szöveg, a "19-22." szövegrész helyébe a "14., 20-22" szöveg, a "42., 44. és 45." szövegrész helyébe a "42. és 44-47" szöveg

lép.

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök