35/2016. (II. 29.) Korm. rendelet

az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A rendelet hatálya kiterjed az egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről a Magyar Köztársaság között az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 235/2011. (XI. 15.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 235/2011. (XI. 15.) Korm. rendelet] és a 235/2011. (XI. 15.) Korm. rendelet által kihirdetett együttműködési megállapodást módosító megállapodást kihirdető, az egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről a Magyar Köztársaság között 2011. október 14 én létrejött, az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás módosításáról szóló, levélváltással létrejött megállapodás kihirdetéséről szóló 433/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint a Norvég Királyság és a Magyar Köztársaság között a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 236/2011. (XI. 15.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 236/2011. (XI. 15.) Korm. rendelet] és a 236/2011. (XI. 15.) Korm. rendelet által kihirdetett együttműködési megállapodást módosító megállapodást kihirdető, a Norvég Királyság és a Magyar Köztársaság között 2011. október 12-én létrejött, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás módosításáról szóló, levélváltással létrejött megállapodás kihirdetéséről szóló 434/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban együtt: együttműködési megállapodások) szerinti EGT Finanszírozási Mechanizmusból, valamint Norvég Finanszírozási Mechanizmusból (a továbbiakban együtt: finanszírozási mechanizmusok) származó támogatási célú kötelezettségek vállalására, teljesítésére, a teljesítés ellenőrzésére, a felhasználásában, a lebonyolításban és az ellenőrzésben részt vevő természetes személyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, a támogatást igénylőkre és a kedvezményezettekre."

2. § A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § E rendelet alkalmazásában

1. acélipar: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 43. pontja szerinti ipar,

2. alapkutatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 84. pontja szerinti kísérleti vagy elméleti munka,

3. állami támogatás: az Atr. 2. § 1. pontja szerinti támogatás,

4. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül kiszámítható a bruttó támogatástartalom,

5. azonos vagy hasonló tevékenység: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 50. pontja szerinti tevékenység,

6. bérköltség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 31. pontja szerinti költség,

7. bioüzemanyag: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 111. pontja szerinti üzemanyag,

8. dedikált infrastruktúra: olyan infrastruktúra, amely ex-ante módon meghatározhatóan az érintett vállalkozás igényeihez igazítottan jön létre,

9. diszkont kamatláb: az Atr. 2. § 3. pontja szerinti kamatláb,

10. donor hozzájárulás: a finanszírozási mechanizmusok keretében a donor országok által nyújtott, a donor országok menedzsment költségeivel csökkentett nettó támogatás,

11. donor ország: az EGT Finanszírozási Mechanizmus tekintetében az Izlandi Köztársaság, a Liechtensteini Hercegség, valamint a Norvég Királyság, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus tekintetében a Norvég Királyság,

12. donor partnerségi program: a donor program partner tanácsadói szerepben történő közreműködésével megvalósuló program,

13. donor partnerségi projekt: donor országbeli partnerrel történő együttműködésben megvalósuló projekt,

14. donor program partner: a donor országban lévő állami szerv vagy a donor országok által kijelölt kormányközi szervezet, amely a program előkészítésében, illetve végrehajtásában tanácsadói szerepet tölt be,

15. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,

16. ellenőrzési hatóság: az együttműködési megállapodásokban kijelölt, az irányítási és kontrollrendszerek megfelelőségét ellenőrző független nemzeti szintű szerv,

17. ellenőrzési nyomvonal: az irányítási és kontrollrendszer felelősségi és információs szintjeinek, kapcsolatainak leírása szövegesen, táblázatba foglalva vagy folyamatábrával szemléltetve,

18. elsődleges mezőgazdasági termelés: az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) I. mellékletében felsorolt növények vagy állati eredetű termék előállítása, ide nem értve bármely, azok lényegi tulajdonságát megváltoztató tevékenységet,

19. elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség,

20. éves program jelentés: az egyes programok végrehajtásának előrehaladásáról szóló beszámoló, melyet a program operátor készít el és küld meg a nemzeti kapcsolattartó, valamint a donor országok részére,

21. éves ülés: a nemzeti kapcsolattartó és a donor országok éves találkozója, melyen áttekintésre kerül a finanszírozási mechanizmusok végrehajtásával kapcsolatos előrehaladás,

22. Finanszírozási Mechanizmus Iroda: a finanszírozási mechanizmusok operatív végrehajtásában a donor országokat támogató, kapcsolattartóként működő szervezet,

23. foglalkoztatottak számának nettó növekedése: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 32. pontja szerinti növekedés,

24. független harmadik fél: olyan vállalkozás, amely nem minősül egy másik meghatározott vállalkozás vonatkozásában a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet 3. cikk (2) bekezdése szerinti partnervállalkozásnak vagy (3) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozásnak,

25. helyi infrastruktúra: olyan infrastruktúra, amely helyi szinten járul hozzá az üzleti és fogyasztói környezet korszerűsítéséhez, valamint ipari bázisok fejlesztéséhez,

26. hitelesítési jelentés: a költségigazoló nyilatkozat alátámasztása érdekében az igazoló hatóság által meghatározott formátumban és ütemezéssel az igazoló hatóság részére benyújtandó jelentés,

27. hitelesítési tevékenység: a hitelesítést végző szerv által végzett, folyamatba épített, dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzések összessége,

28. hitelesítést végző szerv: a projektgazdák és projekt partnerek felmerült költségei tekintetében a végrehajtó ügynökség, az ösztöndíj program keretében támogatott projektgazdák és projekt partnerek felmerült költségei tekintetében a program operátor, a program szintű szervek és a nemzeti szintű szervek felmerült költségei tekintetében a Miniszterelnökség,

29. igazoló hatóság: az együttműködési megállapodásokban kijelölt, a pénzügyi adatok hitelességét igazoló független nemzeti szintű szerv,

30. immateriális javak: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti javak,

31. indikátor: a projekt céljainak és várt eredményeinek megvalósulását, teljesülését mérő, fizikailag vagy pénzügyileg számszerűsített mutató,

32. induló beruházás: az a tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás, amely új létesítmény létrehozatalát, meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi, valamint a részesedésszerzés kivételével olyan létesítmény eszközeinek az eladótól független harmadik fél beruházó általi felvásárlása, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna,

33. informatikai rendszer: a nemzeti kapcsolattartó iránymutatása alapján a végrehajtó ügynökség által működtetett, a pályázatok elektronikus benyújtását és a projektek végrehajtásának nyomon követését támogató monitoring rendszer, mely biztosítja a támogatást igénylők és kedvezményezettek program szintű szervekkel való kapcsolattartását,

34. ipari kutatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 85. pontja szerinti tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat,

35. irányítási és kontrollrendszer: a nemzeti kapcsolattartó, az igazoló hatóság, az ellenőrzési hatóság, a program operátor és a végrehajtó ügynökség által kialakított és működtetett - a finanszírozási mechanizmusok gazdaságos, hatékony és eredményes megvalósulását biztosító - folyamatrendszer,

36. kedvezményezett: a programok keretében támogatásban részesülő projektgazda és projekt partner, a program előkészítési költségből, a program menedzsment költségből és a komplementer tevékenységek forrásából részesülő program operátor és végrehajtó ügynökség, a technikai segítségnyújtás forrásaiból részesülő nemzeti kapcsolattartó, igazoló hatóság, ellenőrzési hatóság és végrehajtó ügynökség, a kétoldalú kapcsolatok program szintű alapjából, illetve a kétoldalú kapcsolatok nemzeti alapjából részesülő projektgazda, projekt partner, program operátor és végrehajtó ügynökség,

37. kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó: az a beruházó, amely a kérelmet benyújtó beruházóval a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) szerinti anya- vagy leányvállalati kapcsolatban áll,

38. kétoldalú kapcsolatok nemzeti alapja: a Magyarország és a donor országok közötti kétoldalú kapcsolatok előmozdítását szolgáló, nemzeti szinten elkülönített pénzügyi alap, melynek kezeléséért a nemzeti kapcsolattartó felel,

39. kétoldalú kapcsolatok program szintű alapja: a Magyarország és a donor országok közötti kétoldalú kapcsolatok előmozdítását szolgáló, az egyes programok költségvetésén belül elkülönített pénzügyi alap, melynek kezeléséért a program operátor felel,

40. kifizetés-igénylés: a kedvezményezett által a hitelesítést végző szerv részére benyújtott, támogatás igénybevételére irányuló és a támogatásra való jogosultságot hitelesen alátámasztó dokumentumok összessége,

41. kísérleti fejlesztés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 86. pontja szerinti fejlesztés,

42. kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint meghatározott vállalkozás,

43. komplementer tevékenységek forrása: a program végrehajtásával összefüggésben felmerülő kiegészítő tevékenységek finanszírozására szolgáló pénzügyi forrás a program költségvetésén belül,

44. kutatási és tudásközvetítő szervezet: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerinti szervezet,

45. kutatási program: az együttműködési megállapodásokban meghatározott "Kétoldalú kutatási együttműködések" című program, melynek különös szabályait a szabályzatok 12. melléklete határozza meg,

46. létesítmény: funkcionálisan megbonthatatlan egészet képező termelő vagy szolgáltató egység,

47. létesítmény felvásárlása: egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök és immateriális javak piaci feltételek mellett történő megvásárlása, ha a létesítmény bezárásra került vagy - ha nem vásárolják meg - bezárásra került volna, és - annak kivételével, ha egy kisvállalkozást az eladónak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója vagy korábbi munkavállalója vásárol meg - a felvásárló beruházó a létesítmény tulajdonosától független harmadik fél,

48. megújuló energia: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 109. pontja szerinti energia,

49. megvalósíthatósági tanulmány: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 87. pontja szerinti tanulmány,

50. mezőgazdasági termék: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti termék,

51. mezőgazdasági termék feldolgozása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti tevékenység,

52. mezőgazdasági termék forgalmazása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 8. pontja szerinti tevékenység,

53. monitoring: a projektek és programok végrehajtásának nyomon követése, mely a támogató és a kedvezményezett közötti megállapodásban foglalt eljárások követését, az előrehaladás ellenőrzését és a lehetséges problémák időben történő azonosítását szolgálja,

54. működési eredmény: a beruházásnak az Sztv. 3. § (4) bekezdés 5. pontja szerinti hasznos élettartama alatt diszkontált bevételek és diszkontált működési költségek (pl. személyi jellegű ráfordítás, anyagköltség, szerződéses szolgáltatás, a távközlés, az energia és a karbantartás költsége, bérleti díj, adminisztrációs költség, kivéve az olyan értékcsökkenési és a finanszírozási költséget, amelyet beruházási támogatásból már fedeztek) közötti pozitív előjelű különbség,

55. nagyberuházás: az az induló beruházás vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás, amelyhez kapcsolódóan az elszámolható költségek összege az összeszámítási szabályt figyelembe véve jelenértéken meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

56. nagyvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 24. pontja szerinti vállalkozás,

57. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. §-ában meghatározott vállalkozás,

58. nem kormányzati szervezet: önálló jogi személyiséggel bíró, nonprofit, önkéntes, nem kereskedelmi célú, a helyi önkormányzatoktól, a központi kormányzattól, az állam- és közigazgatás szerveitől, politikai pártoktól és kereskedelmi szervezetektől független szervezet, ide nem értve a vallási szervezeteket és a politikai pártokat,

59. nemzeti kapcsolattartó: az együttműködési megállapodásokban kijelölt, a donor országokkal való kapcsolattartásért és a finanszírozási mechanizmusok szabályszerű végrehajtásáért felelős nemzeti szintű szerv,

60. nemzeti szintű szerv: a nemzeti kapcsolattartó, az igazoló hatóság és az ellenőrzési hatóság,

61. nevesített projekt: a program megállapodásban nevesített, a donor országok által jóváhagyott, támogatásban részesülő projekt,

62. összeszámítási szabály: a nagyberuházás elszámolható költségei kiszámításakor egyetlen beruházásnak kell tekinteni a kérelemben szereplő beruházást és a kérelmet benyújtó beruházó, valamint a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó által a kérelemben szereplő beruházás megkezdésétől számított háromszor háromszázhatvanöt napos időszakon belül a kérelemben szereplő beruházással azonos megyében megkezdett, regionális beruházási támogatásban részesülő beruházást,

63. ösztöndíj program: az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodásban meghatározott "EGT Ösztöndíj Program",

64. program: fejlesztési stratégia, mely a finanszírozási mechanizmusok támogatásával megvalósuló projekteken keresztül járul hozzá az együttműködési megállapodásokban megállapított célok és eredmények eléréshez,

65. programdokumentum: a programot a donor országok által megadott formai és tartalmi követelményeknek megfelelően kifejtő, a program operátorok által kidolgozott és a donor országok jóváhagyásához kötött dokumentum,

66. program előkészítési költség: a programok tervezési feladataival összefüggésben felmerülő költségek finanszírozására szolgáló pénzügyi forrás az egyes programok költségvetésén belül, a programdokumentumok donor országok általi jóváhagyásáig,

67. program megállapodás: a donor országok és a nemzeti kapcsolattartó közötti megállapodás, amely felhatalmazást ad a donor országok által jóváhagyott program megvalósítására,

68. program menedzsment költség: a programok végrehajtásával összefüggésben felmerülő költségek finanszírozására szolgáló pénzügyi forrás az egyes programok költségvetésén belül, a programdokumentumok donor országok általi jóváhagyását követően,

69. program operátor: az egyes programok tervezéséért és végrehajtásáért felelős, az együttműködési megállapodásokban kijelölt szerv,

70. program szintű szerv: a program operátor és a végrehajtó ügynökség,

71. program végrehajtási megállapodás: az egyes, donor országok által jóváhagyott programok végrehajtása tekintetében a nemzeti kapcsolattartó, a program operátor és a végrehajtó ügynökség jogait és kötelezettségeit rögzítő háromoldalú megállapodás,

72. projekt: a finanszírozási mechanizmusok keretében támogatásban részesülő, meghatározott célra rendelt feladatok egy egységet képező sorozata,

73. projektgazda: a projekt kezdeményezéséért, előkészítéséért és végrehajtásáért felelős támogatásban részesülő támogatást igénylő,

74. projekt partner: a projekt végrehajtása során elérendő célok megvalósulását elősegítő, Magyarországon, a donor országokban, valamely kedvezményezett országban vagy Magyarországgal határos más országban bejegyzett jogi személy, költségvetési szerv, nem kormányzati szervezet vagy bármely kormányközi szervezet,

75. saját forrás: a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá közvetlenül vagy közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás,

76. stratégiai jelentés: a finanszírozási mechanizmusok végrehajtásának előrehaladásáról szóló beszámoló, melyet a nemzeti kapcsolattartó készít el és vitat meg az éves ülésen a donor országokkal,

77. szabálytalanság: a nemzeti jogszabályok, az együttműködési megállapodások, illetve a szabályzatok előírásai, illetve a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek megsértése, amelyek eredményeként a donor országok, illetve Magyarország pénzügyi érdekei sérülnek, illetve sérülhetnek,

78. szabálytalanság-felelős: a nemzeti kapcsolattartó, a program operátor vagy a végrehajtó ügynökség alkalmazásában álló, a szabálytalansági eljárással kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt személy,

79. szabálytalansági gyanú: szabálytalanság elkövetésére utaló adat vagy információ,

80. szabálytalansági jelentés: a felmerült szabálytalansági gyanúk és feltárt szabálytalanságok vonatkozásában a nemzeti kapcsolattartó által a donor országok részére megküldött rendszeres vagy eseti jelentés,

81. szabályzatok: az EGT Megállapodás 38b jegyzőkönyv 8.8 cikke értelmében a donor országok által kibocsátott, az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtására vonatkozó szabályzat, valamint a Norvég Királyság és az Európai Unió között létrejött, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakáról szóló megállapodás 8.8 cikke értelmében a Norvég Királyság által kibocsátott, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtására vonatkozó szabályzat,

82. szállítói finanszírozás: a támogatás folyósítása a kedvezményezett által benyújtott kifizetés-igénylés alapján közvetlenül a szállító vagy az engedményes pénzforgalmi számlájára történő utalással,

83. szellemi tulajdonjog: a finanszírozási mechanizmusok kedvezményezettjeit megillető jogok a "Horizont 2020" kutatási és innovációs keretprogram (2014-2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11 i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban,

84. szénipar: az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében megállapított és a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról szóló, 2010. december 10-i 2010/787/EU tanácsi határozatban pontosított nemzetközi kodifikációs rendszer értelmében kiváló minőségű, közepes minőségű és gyenge minőségű A. és B. csoportba sorolt szén kitermelésével kapcsolatos tevékenység,

85. szinten tartást szolgáló eszköz: olyan eszköz, amely a kedvezményezett által már használt tárgyi eszközt, immateriális javakat váltja ki anélkül, hogy a kiváltás az előállított termék, a nyújtott szolgáltatás, a termelési, illetve a szolgáltatási folyamat alapvető változását vagy bővülését eredményezné,

86. szintetikusszál-ipar: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 44. pontja szerinti ipar,

87. szokásos piaci feltétel: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 89. pontja szerinti feltétel,

88. támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás,

89. támogatási szerződés: a támogató és a kedvezményezett között létrejött szerződés vagy a támogatási jogviszonyt létrehozó egyéb dokumentum,

90. támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom,

91. támogatást igénylő: a támogatás-igénylést benyújtó, a projekt megvalósítására önállóan vagy projekt partner bevonásával kötelezettséget vállaló szervezet,

92. támogató: az egyes programok keretében a projektek részére megítélt támogatás tekintetében a program operátor, a program előkészítési költség, a program menedzsment költség, a kiegészítő tevékenység, a technikai segítségnyújtás és a kétoldalú kapcsolatok nemzeti alapja tekintetében a nemzeti kapcsolattartó,

93. tárgyi eszköz: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz,

94. társadalmi partner: a munkaadói szervezetek és a szakszervezetek képviselői,

95. technikai segítségnyújtás: a finanszírozási mechanizmusok irányítási és kontrollrendszerének kiépítésére és működtetésére szolgáló támogatási forrás,

96. tényfeltáró látogatás: a költségigazolás alátámasztása érdekében az igazoló hatóság által a hitelesítést végző szervnél végzett, az eljárások megfelelőségének vizsgálatára irányuló helyszíni ellenőrzés,

97. tényfeltáró vizsgálat: a költségigazolás alátámasztása érdekében az igazoló hatóság által a hitelesítést végző szervnél végzett, a számlák és egyéb, a kifizetés-igénylést alátámasztó dokumentumok megfelelőségére irányuló ellenőrzés,

98. új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás: az a tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás, amely új létesítmény létrehozatalát vagy meglévő létesítmény tevékenységének olyan új tevékenységgel történő bővítését eredményezi, amely nem minősül a korábban végzett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységnek, valamint az olyan létesítmény eszközeinek független harmadik fél beruházó általi felvásárlása is, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna, feltéve, hogy az új vagy a megvásárolt eszközökkel végzett tevékenység nem minősül az adott létesítményben a korábban végzett tevékenységgel azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységnek,

99. utófinanszírozás: a kifizetett számlák vagy egyéb, az elszámolást alátámasztó dokumentumok támogatási összegének utólagos megtérítése közvetlenül a kedvezményezett vagy az engedményes pénzforgalmi számlájára történő utalással,

100. végrehajtó ügynökség: a finanszírozási mechanizmusok és egyes programjai végrehajtásában a nemzeti kapcsolattartóval, illetve a program operátorokkal kötött megállapodások alapján közreműködő szerv."

3. § A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 6. §-a a következő 15. ponttal egészül ki:

(A nemzeti kapcsolattartó teljes körű felelősséggel tartozik a finanszírozási mechanizmusok célkitűzéseinek eléréséért, valamint szabályszerű végrehajtásáért. A nemzeti kapcsolattartó feladatai különösen a következők:)

"15. a hitelesítést végző szerv által szolgáltatott adatok alapján benyújtja az igazoló hatóság részére a kifizetési ütemterveket."

4. § A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az ösztöndíj program esetén az (1) bekezdés 1., 2. és 4-20. pontja szerinti feladatot a program operátor látja el."

5. § A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 16. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az informatikai rendszer segítségével küldött elektronikus értesítést hivatalos értesítésnek kell tekinteni."

6. § A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 18. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az (1)-(4) bekezdés szerinti összeférhetetlenségi szabályok alól részben vagy egészben mentesítés adható, ha a donor országok döntése értelmében egy szervezeten belül kerülnek ellátásra a nemzeti szintű szerv, a program szintű szerv és a kedvezményezett egyes feladatai. Ebben az esetben a szervezeten belüli funkcionális és személyi elkülönítés biztosítása módját belső szabályzatban, valamint ennek alapján az irányítási és kontrollrendszer leírásában, továbbá az ellenőrzési nyomvonalban szükséges rögzíteni."

7. § A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"19. § E rendelet rendelkezéseinek vélelmezett megsértése esetén a honlapon közzétett kifogáskezelési szabályzatban meghatározott módon lehet kifogást benyújtani. A benyújtott kifogásnak az e rendeletben meghatározott eljárások tekintetében - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - nincs halasztó hatálya."

8. § A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 23. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A program végrehajtási megállapodásnak tartalmaznia kell legalább)

"d) az elszámolhatósági szabályokat, ide értve a program végrehajtási megállapodás megkötését megelőzően felmerült program előkészítési költség és program menedzsment költség elszámolhatóságára vonatkozó rendelkezéseket,"

9. § (1) A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 27. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) A program operátor a pályázati felhívás tervezett megjelentetése előtt legalább 30 nappal - határidő megjelölésével - véleményezésre megküldi a pályázati felhívást a nemzeti kapcsolattartó, valamint annak angol nyelvű fordítását a donor országok részére. A donor országok és a nemzeti kapcsolattartó által határidőben tett észrevételeket a program operátor köteles figyelembe venni.

(4) A program operátor a véglegesített, közzétételre alkalmas pályázati felhívást, valamint annak angol nyelvű fordítását megküldi a nemzeti kapcsolattartó részére."

(2) A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 27. § (6) bekezdés o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A pályázati felhívás tartalmazza legalább)

"o) a projektek megvalósításával, így különösen az azok keretében lefolytatandó beszerzésekkel összefüggésben alkalmazandó összeférhetetlenségi szabályokat,"

(3) A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 27. § (6) bekezdése a következő q) ponttal egészül ki:

(A pályázati felhívás tartalmazza legalább)

"q) azt, hogy a támogatás folyósítása forintban vagy euróban történik a támogatási szerződés megkötését követően."

(4) A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 27. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A kétoldalú kapcsolatok program szintű alapjának pályázati felhívásai vonatkozásában a (3) bekezdés szerinti véleményezést nem kell lefolytatni."

10. § A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Magyarország vagy a donor országok állampolgárai az ösztöndíj programban, illetve bármely más program ösztöndíjak nyújtására irányuló komponensében lehetnek jogosultak támogatást igényelni. Az ösztöndíj programban vagy a kutatási program ösztöndíj komponensében - ha az adott pályázati felhívás ezt kifejezetten lehetővé teszi - az EU tagállamok és a Horizont2020 programhoz társult államok állampolgárai is jogosultak lehetnek támogatást igényelni."

11. § A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"32. § (1) A támogatást igénylő a pályázat benyújtásával egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy a támogató a támogatás elnyerése esetén a kedvezményezett nevét, a projekt tárgyát, a projekt megvalósítási helyét, a támogatás összegét, a támogatási intenzitást, a támogatási döntés időpontját az év és a hónap megjelölésével nyilvánosságra hozza, valamint a támogatást igénylő által rendelkezésre bocsátott adatokat a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével nyilvántartsa és kezelje.

(2) A támogatást igénylő a pályázat benyújtásával vállalja, hogy a támogatás végrehajtásában érintett szervekkel elsődlegesen elektronikusan, az informatikai rendszeren keresztül tart kapcsolatot, és tudomásul veszi, hogy az informatikai rendszeren keresztül kapott értesítések és közölt információk - ha a pályázati felhívás vagy a támogatási szerződés eltérően nem rendelkezik - hiteles és hivatalos iratnak, illetve információnak minősülnek, melynek kézhezvételéhez - annak tartalmától függően - jogkövetkezmény fűződik."

12. § A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A támogatást igénylő a pályázatában projekt partnereket nevezhet meg."

13. § A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 36. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Ha a beérkező pályázatok száma meghaladja a program operátor által a pályázat meghirdetésekor tervezettet, a program operátor egy alkalommal engedélyezheti a végrehajtó ügynökség részére a (2) bekezdés szerinti felszólítás megküldésére rendelkezésre álló határidő legfeljebb 7 nappal történő meghosszabbítását."

14. § A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 38. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti szakértőket a 37. § (1) bekezdése szerinti pályázati lista program operátor általi kézhezvételétől számított 5 napon belül kell kijelölni, ezen időpontig a végrehajtó ügynökség a szakértői kör rendelkezésre állásáról köteles gondoskodni."

15. § A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 39. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A pályázatok szakmai értékelését a szakértők kijelölésétől számított 20 napon belül kell elvégezni."

16. § A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 42. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az értékelő bizottság ülésén a donor országok és a nemzeti kapcsolattartó képviselője, továbbá donor partnerségi program esetén a donor program partner képviselője tanácskozási joggal vesz részt."

17. § (1) A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 44. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő

(3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az értékelő bizottság a rangsor alapján döntési javaslatot tesz

a) a pályázat támogatására

aa) változatlan feltételekkel,

ab) csökkentett elszámolható összköltséggel, csökkentett támogatási összeggel, illetve feltételekkel vagy

ac) forráshiány miatt azzal a feltétellel, hogy a pályázat forrás rendelkezésre állása esetén támogatható vagy

b) a pályázat elutasítására.

(3a) A (3) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti feltétel fennállása esetén a program operátor dönthet a tartaléklistán soron következő pályázatok támogatásáról vagy e pályázatok csökkentett elszámolható összköltséggel, csökkentett támogatási összeggel, illetve feltételekkel történő támogatásáról."

(2) A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 44. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az értékelő bizottság a döntés-előkészítő tevékenységet a donor országok egyetértése esetén írásban is lefolytathatja az ügyrendjében meghatározottak szerint."

18. § A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 46. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A támogatási döntésről szóló értesítést a végrehajtó ügynökség a program operátor döntése kézhezvételétől számított 5 napon belül küldi meg a támogatást igénylők részére. A pályázat elutasítása esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás értékelő bizottság, illetve program operátor által megfogalmazott indokait, továbbá csökkentett elszámolható összköltséggel, csökkentett támogatási összeggel, illetve feltételekkel történő támogatás esetén ennek részleteit is.

(2a) Feltételekkel történő támogatás esetén a végrehajtó ügynökség tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatási feltételekről, egyidejűleg az azok teljesítésére vonatkozó határidő kitűzésével felszólítja a feltételek teljesítésére. A feltételek teljesítéséről a végrehajtó ügynökség véleménye alapján a program operátor hoz döntést."

19. § A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 49. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"49. § (1) Ha a nevesített projekt támogatását lehetővé tevő program megállapodás megkötésre került, a program operátor meghatározza a nevesített projekt támogatásának további részletes feltételeit annak érdekében, hogy a nevesített projekt megfelelő kidolgozottsága, a program céljaihoz való hozzájárulása és a jogszabályokkal való összhangja biztosított legyen.

(2) A végrehajtó ügynökség a program operátor iránymutatása alapján közreműködik az (1) bekezdés szerinti feltételek részletesebb meghatározása folyamatában, melynek eredményeként a nevesített projekt tekintetében a támogatási szerződéskötési folyamat megkezdhető."

20. § A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 50. § (3) bekezdés 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatási szerződés tartalmazza legalább)

"6. az elszámolhatósági szabályokat, ide értve a támogatási szerződés megkötését megelőzően felmerült költségek elszámolhatóságára vonatkozó rendelkezéseket,"

21. § (1) A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 51. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatási szerződés megkötéséhez vagy - ha a pályázati felhívás lehetővé teszi - legkésőbb az első kifizetés-igényléshez a kedvezményezett köteles benyújtani:)

"f) a támogatási döntést megelőzően lefolytatott és a projekt keretében elszámolni kívánt tevékenységre irányuló közbeszerzési eljárások dokumentumait."

(2) A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 51. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A támogatási szerződés megkötéséhez az (1) bekezdés szerinti dokumentumok ismételt benyújtása nem szükséges, ha azok korábban - papír alapon - már benyújtásra kerültek és azok tartalma a befogadásukat követően nem módosult. A kedvezményezett köteles nyilatkozni arról, hogy az (1) bekezdés szerinti dokumentumok tartalma nem változott.

(2a) Ha a pályázati felhívás eltérően nem rendelkezik, nem köteles biztosítékot nyújtani

a) a költségvetési szerv,

b) az egyházi jogi személy,

c) a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, az önkormányzatok egyéb társulása, ha a támogatás teljes egészében önként vállalt helyi közügy megoldását vagy önkormányzati kötelező feladat ellátását szolgálja, továbbá, ha a fejlesztés tárgya vagy a fejlesztés eredményeként létrejövő vagyontárgy önkormányzati törzsvagyon vagy azzá válik,

d) a vízgazdálkodási társulat, ha a támogatást teljes egészében az általa üzemeltetett önkormányzati vagy állami tulajdonú vizek és vízi létesítmények fejlesztésére használja fel,

e) a Ptk. 8:2. §-a szerinti többségi állami befolyás alatt álló gazdasági társaság, ha a támogatásból létrejövő vagyon ingyenesen az állam, helyi önkormányzat vagy nemzetiségi önkormányzat kizárólagos tulajdonába kerül,

f) bármely kedvezményezett, ha a projektre megítélt támogatás összege nem haladja meg a húszmillió forintot vagy - ha a projektet több kedvezményezett valósítja meg - a ráeső megítélt támogatás összege nem haladja meg a húszmillió forintot,

g) a megvalósítási időszakra az a kedvezményezett, aki a támogatás kifizetését a projekt megvalósítását követően, egy összegben kérelmezi,

h) kérelemre az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (tizenkét naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 178. § 32. pontja szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

(3) A végrehajtó ügynökség gondoskodik a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok kedvezményezettől történő beszerzéséről. A végrehajtó ügynökség a támogatási döntésről szóló értesítéssel egyidejűleg - feltételekkel történő támogatás esetén a feltételek teljesítését követően -, legfeljebb 30 napos határidő tűzésével felhívja a kedvezményezettet a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok benyújtására."

22. § (1) A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 55. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kedvezményezett köteles a támogatási szerződés módosítását kezdeményezni, ha)

"c) a költségkategóriák vagy a projekt partnerek között - a korábbi változásokat is figyelembe véve - a projekt elszámolható költségei 15%-át meghaladó átcsoportosítás válik szükségessé,"

(2) A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 55. § (1) bekezdése a következő e) és f) ponttal egészül ki:

(A kedvezményezett köteles a támogatási szerződés módosítását kezdeményezni, ha)

"e) új projekttevékenység kerül bevezetésre vagy meglévő tevékenységet másik tevékenység vált fel vagy

f) partnerségben megvalósuló projekt esetén megváltozik a projekt partner személye."

23. § A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 56. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A módosítás nem irányulhat a pályázati felhívásban meghatározott pénznem átváltására."

24. § (1) A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 60. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A program operátor a támogatott projektek céloknak megfelelő előrehaladását a végrehajtó ügynökség bevonásával folyamatosan nyomon követi.

(2) A program operátor minden év december 31-ig a végrehajtó ügynökséggel egyeztetve kockázatelemzésen alapuló monitoring tervet készít és tájékoztatásul megküldi a nemzeti szintű szervek részére. A program operátor köteles törekedni a monitoring terv és a 69. § szerinti helyszíni ellenőrzési terv összehangolására. Ösztöndíj program esetén a program operátor nem köteles egyeztetni a monitoring tervet a végrehajtó ügynökséggel."

(2) A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 60. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A program szintű szervek és a kedvezményezettek tevékenységének nyomon követése érdekében a nemzeti kapcsolattartó is végezhet az ezen alcím szerinti monitoring tevékenységet."

25. § A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 61. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A program szintű szervek szakmai beszámolási kötelezettségét a program végrehajtási megállapodásban kell meghatározni. A nemzeti kapcsolattartó jogosult az (5)-(7) bekezdés szerint eljárni."

26. § A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 62. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A monitoring látogatás megállapításait a program operátor vagy a nemzeti kapcsolattartó jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyv tartalmazza a program operátor vagy a nemzeti kapcsolattartó javaslatait, ajánlásait, a kedvezményezett részére előírt esetleges intézkedési tervet a projekt eredményes végrehajtása érdekében."

27. § A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 65. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A donor projekt partner által igényelt támogatáshoz kapcsolódóan a 86. § (2) bekezdés c) pontja szerint benyújtott független könyvvizsgálói jelentés vagy a donor országok jóváhagyása esetén az arra felhatalmazott tisztviselő által kiadott jelentés tekintetében a hitelesítést végző szervek kizárólag formai ellenőrzést végeznek."

28. § A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 69. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az (1)-(4) bekezdés szerinti rendelkezések az ösztöndíj program esetén nem alkalmazhatóak."

29. § A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 70. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az ösztöndíj program projektjeit a program operátor a monitoring tervének megfelelően ellenőrzi.

(4) A kétoldalú kapcsolatok nemzeti alapja keretében finanszírozott projekteket a végrehajtó ügynökség a monitoring tervének megfelelően ellenőrzi."

30. § A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 73. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A projekt részére nyújtott támogatásból megvalósított egyéb, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések vonatkozásában a honlapon közzétett elszámolhatósági útmutató alapján kell eljárni."

31. § A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 75. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a szerződés-módosítást, valamint az azt alátámasztó valamennyi dokumentumot megküldi a hitelesítést végző szerv részére utóellenőrzés céljából a szerződésmódosítást követő 7 napon belül. A hitelesítést végző szerv a dokumentumok beérkezését követő 7 napon belül elvégzi azok ellenőrzését. A kedvezményezett részére csak a hitelesítést végző szerv jóváhagyó minőségellenőrzési jelentésének megléte esetén folyósítható támogatás."

32. § A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 76. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett legalább 30 nappal a közbeszerzési eljárás megindítása előtt megküldi a hitelesítést végző szerv részére a közbeszerzési eljárás dokumentumait minőségellenőrzés céljából."

33. § (1) A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 77. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A hitelesítést végző szerv az írásbeli összegezés megküldését megelőzően - több szakaszból álló eljárás esetén valamennyi eljárási szakasz vonatkozásában - a (3) bekezdés szerinti dokumentumok kézhezvételét követő 15 napon belül közbeszerzési szabályossági tanúsítványt állít ki, ha az eljárás szabályos volt, amelyet megküld a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett részére. Ha a dokumentumok vizsgálata során szabálytalansági gyanú merül fel, a hitelesítést végző szerv dönt a szabálytalansági eljárás lefolytatásáról. A kedvezményezett részére csak a hitelesítést végző szerv közbeszerzési minőségellenőrzési tanúsítványa és közbeszerzési szabályossági tanúsítványa megléte esetén folyósítható támogatás."

(2) A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 77. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Ha a támogatást igénylő a támogatási döntést megelőzően folytat le az uniós értékhatárt, illetve építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárást, úgy a hitelesítést végző szerv a közbeszerzési eljárás ezen alcím szerinti ellenőrzését utólagosan, a támogatási szerződés megkötését megelőzően végzi el."

34. § A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 80. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A finanszírozási mechanizmusok támogatásait a Miniszterelnökség az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az Ávr. előírásaival összhangban tervezi meg."

35. § (1) A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 86. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A kifizetés-igényléshez a kedvezményezettnek mellékelnie kell

a) a záradékolt eredeti számlák hitelesített másolatát, továbbá a számlák - szállítói finanszírozás esetén a számlán szereplő, elszámolni kívánt összegre eső önerő - kifizetését igazoló, az elszámolást alátámasztó dokumentumok másolatát,

b) az a) pont szerinti dokumentumokat helyettesítő, a hitelesítést végző szerv által meghatározott formátumú számla- vagy költségösszesítőt, átalányalapú elszámolás esetén az átalány összegének, mértékének meghatározását alátámasztó dokumentumot, vagy

c) donor projekt partner esetén az a) és b) pont szerinti dokumentumokat helyettesítő, a donor projekt partner által megbízott független könyvvizsgáló - vagy, ha a donor országok jóváhagyják, a donor projekt partner erre felhatalmazott tisztviselője - által kiállított jelentést.

(2a) A (2) bekezdés c) pontja szerinti jelentésben a könyvvizsgáló - vagy, ha a donor országok jóváhagyják, a donor projekt partner erre felhatalmazott tisztviselője - nyilatkozik arról, hogy az elszámolásban szereplő költségek a szabályzatokkal, a donor projekt partner székhelye szerinti ország jogszabályaival és számviteli szabályaival, valamint a pályázati felhívással összhangban vannak. A jelentést - ha a támogatási szerződés eltérően nem rendelkezik - legkésőbb a záró kifizetés-igényléshez be kell nyújtani."

(2) A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 86. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Partnerségi projekt esetén a projektgazda köteles gondoskodni arról, hogy a kifizetés igénylés a projekt partnerek által igényelt támogatáshoz kapcsolódó adatokat és dokumentumokat is tartalmazza."

36. § A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 89. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A program operátor és a nemzeti kapcsolattartó az (1) bekezdés szerint összeállított közbenső pénzügyi beszámolókat - a január 1. és április 30. közötti elszámolási időszak vonatkozásában június 15-ig, a május 1. és augusztus 31. közötti elszámolási időszak vonatkozásában október 15-ig, a szeptember 1. és december 31. közötti elszámolási időszak vonatkozásában a tárgyévet követő év február 15-ig - megküldik az igazoló hatóság részére, valamint elektronikus úton a hitelesítési jelentést kiállító hitelesítést végző szerv részére."

37. § (1) A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 93. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az igazoló hatóság a központi költségvetési forrásból a kedvezményezett, a szállító vagy az engedményes részére már kifizetett, közbenső vagy záró pénzügyi jelentésben szereplő és igazolt támogatás donor hozzájárulás részét - ha a finanszírozási mechanizmusok rendelkezésre álló forrásai lehetővé teszik - átutalja a Miniszterelnökség kezelésében lévő fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlára."

(2) A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 93. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az igazoló hatóság nem rendezheti azon támogatási összeg donor hozzájárulás részét, amely olyan költséget tartalmaz, amelyre vonatkozóan szabálytalansági eljárás van folyamatban vagy amelyre vonatkozóan szabálytalanságot állapítottak meg."

38. § A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 96. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A hitelesítést végző szerv az igazoló hatóság által meghatározott formátumú hitelesítési jelentést állít ki. A program operátor vagy a nemzeti kapcsolattartó a hitelesítési jelentés tartalmát szükség esetén kiegészítheti. A hitelesítést végző szerv a hitelesítési jelentést a közbenső pénzügyi beszámolókkal egyidejűleg, a 89. § (2) bekezdése szerinti határidőben a program operátoron vagy a nemzeti kapcsolattartón keresztül küldi meg az igazoló hatóság részére."

39. § A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 125. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A nemzeti kapcsolattartó az (1)-(3) bekezdés szerinti jelentéseket megküldi az igazoló hatóság részére tájékoztatás céljából."

40. § A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 127. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A támogató a követeléskezelés lebonyolítását delegálhatja."

41. § A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 46. és 47. alcíme helyébe a következő alcímek lépnek:

"46. Az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó közös szabályok

130. § A 651/2014/EU bizottsági rendelet és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtott támogatásként nyújtható.

131. § Nem ítélhető meg támogatás

a) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,

b) - a csekély összegű támogatás kivételével - a nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,

c) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez,

d) elsődleges mezőgazdasági termeléshez,

e) mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás részére, ha

ea) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy

eb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,

f) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,

g) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,

h) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.

132. § (1) A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett a 651/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatási kérelmét a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.

(2) A beruházás megkezdésének napja

a) építési munka esetén az építési naplóba történő első bejegyzés vagy az építésre vonatkozó első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja,

b) tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése esetén

ba) a vállalkozás általi első jogilag kötelező érvényűnek tekintett megrendelés napja,

bb) - a ba) alpont szerinti megrendelés hiányában - az arra vonatkozóan megkötött, jogilag kötelező érvényűnek tekintett szerződés létrejöttének a napja,

bc) - a ba) alpont szerinti megrendelés és a bb) alpont szerinti szerződés hiányában - a beruházó által aláírással igazolt átvételi nap az első beszerzett gép, berendezés, anyag vagy termék szállítását igazoló okmányon,

c) létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlás időpontja vagy

d) az a)-c) pont közül több pont együttes megvalósulása esetén a legkorábbi időpont

azzal, hogy nem tekinthető a beruházás megkezdésének a földterület megvásárlása, ha az nem képezi a beruházás elszámolható költségét, valamint az előkészítő munka költségének felmerülése.

133. § (1) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

(2) Az e rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

(3) Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik - támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

(4) Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.

134. § (1) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek levonása előtt kell figyelembe venni.

(2) A több részletben kifizetett támogatást a támogatási döntés időpontja szerinti értékre kell diszkontálni a diszkont kamatláb alkalmazásával.

135. § Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást, ha a támogatás összege

a) regionális beruházási támogatás esetén a beruházáshoz igényelt összes állami támogatással együtt - figyelembe véve a nagyberuházásokra vonatkozó rendelkezéseket - meghaladja azt az összeget, amelyet ugyanazon településen egy jelenértéken 100 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó elszámolható költségű beruházás az adott régióban kaphat,

b) kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás esetén

ba) vállalkozásonként és projektenként meghaladja a 40 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha a projekt elszámolható költségeinek több mint fele az alapkutatás kategóriájába tartozó tevékenységgel kapcsolatban merül fel,

bb) vállalkozásonként és projektenként meghaladja a 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha a projekt elszámolható költségeinek több mint fele az ipari kutatás kategóriájába vagy együttesen véve az ipari kutatás és az alapkutatás kategóriájába tartozó tevékenységgel kapcsolatban merül fel,

bc) vállalkozásonként és projektenként meghaladja a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha a projekt elszámolható költségeinek több mint fele a kísérleti fejlesztés kategóriájába tartozó tevékenységgel kapcsolatban merül fel,

bd) meghaladja a ba)-bc) alpont szerinti összeg kétszeresét EUREKA-projekt vagy az EUMSz 185. cikke vagy 187. cikke alapján létrehozott közös vállalkozás által megvalósított projekt esetén,

be) meghaladja a ba)-bd) alpont szerinti összeg 150%-át, ha a kutatás-fejlesztési projekthez a támogatást visszafizetendő előleg formájában nyújtják (amelyet a bruttó támogatási egyenérték kiszámításához használt módszertan hiánya esetén az elszámolható költségek százalékában kell kifejezni) és, ha az intézkedés biztosítja, hogy a projekt ésszerű és prudenciális megfontolások alapján megállapított, sikeres befejezése esetén az előleg legalább a támogatás odaítélésekor irányadó diszkont kamatláb szerint számított kamattal megnövelve kerül visszafizetésre,

bf) kutatási tevékenységet előkészítő megvalósíthatósági tanulmányhoz nyújtott támogatás esetén tanulmányonként meghaladja a 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

c) a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott innovációs támogatás esetén vállalkozásonként és projektenként meghaladja az 5 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

d) helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén meghaladja egyazon infrastruktúra esetén a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget vagy a 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó összköltséget.

136. § (1) E rendelet alapján

a) a 47. alcím szerinti támogatási kategória esetén 2020. december 31-ig,

b) a 49. alcím szerinti támogatási kategória esetén 2016. április 30-ig,

c) az 55., 60., 61., 68. és 69. alcím szerinti támogatási kategória esetén 2021. június 30-ig

lehet támogatási döntést hozni.

(2) A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés napjától számított tíz évig megőrizni.

47. A regionális beruházási támogatás

137. § (1) A regionális beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) igénybevételének feltétele, hogy a tervezett beruházás

a) olyan induló beruházásnak minősüljön, amelyet

aa) az Atr. 25. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti régióban kis- és középvállalkozás vagy nagyvállalkozás, vagy

ab) az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen kis- és középvállalkozás, vagy

b) olyan új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházásnak minősüljön, amelyet az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen nagyvállalkozás valósít meg.

(2) A termelési folyamat alapvető megváltozását eredményező beruházás esetén a támogatás akkor vehető igénybe, ha az elszámolható költségek összege meghaladja az alapvetően megváltoztatandó eredeti termelési folyamathoz kapcsolódó eszközökre a kérelem benyújtásának adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összegét.

(3) Meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékkel történő bővítését eredményező induló beruházás, valamint meglévő létesítmény tevékenységének új tevékenységgel történő bővítését eredményező, új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás esetén az elszámolható költségeknek legalább 200%-kal meg kell haladniuk az eredeti tevékenység keretében használt és az új tevékenység keretében is használni tervezett tárgyi eszközöknek és immateriális javaknak a beruházás megkezdése előtti adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét.

138. § (1) A támogatás akkor vehető igénybe, ha a támogatott vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet az üzembe helyezés időpontjától számított legalább öt évig, kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig fenntartja.

(2) A beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a felvásárlás esetét vagy, ha a beruházó kis- és középvállalkozásnak minősül.

(3) Az (1) bekezdés szerinti követelmény nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt a fenntartási időszak alatt korszerűtlenné vált vagy meghibásodott tárgyi eszköz cseréjét, ha a fenntartási időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerűtlenné vált vagy meghibásodott és támogatásban már részesült tárgyi eszköz cseréjére a fenntartási időszakban a beruházó állami támogatásban nem részesülhet. Az új eszköznek a lecserélt tárgyi eszközzel azonos funkcióval és azonos vagy nagyobb kapacitással kell rendelkeznie, továbbá a gyártási időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé.

(4) A támogatás akkor vehető igénybe, ha a beruházó az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítja, továbbá a teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára bemutatja.

(5) Nem nyújtható támogatás

a) acélipari tevékenységhez,

b) hajógyártási tevékenységhez,

c) szénipari tevékenységhez,

d) szintetikusszál-ipari tevékenységhez,

e) ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához,

f) energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházáshoz,

g) az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termelését, feldolgozását és értékesítését szolgáló beruházáshoz,

h) ha a kérelmet benyújtó beruházó, vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben a támogatási kérelemmel érintett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységet szüntetett meg az EGT területén, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor tervezi, hogy a támogatási kérelem benyújtásától a beruházás befejezésétől számított második év végéig a támogatási kérelemmel érintett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységet szüntet meg az EGT területén.

139. § (1) A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az egyes régiókban az Atr. 25. § (1) bekezdésében meghatározott mérték, figyelemmel a (2)-(6) bekezdésben foglaltakra.

(2) A támogatási intenzitás - a nagyberuházások kivételével - kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal, középvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhető, ha a beruházó a kérelem benyújtásakor, valamint a döntés meghozatalakor is megfelel az adott vállalkozási méret feltételeinek.

(3) A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke nagyberuházás esetén az Atr. 25. § (3) bekezdésében meghatározott mérték.

(4) Nagyberuházás esetén az odaítélhető összes állami támogatás összegéből le kell vonni a beruházás megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban a kedvezményezett által vagy a kedvezményezettől független harmadik félnek nem minősülő beruházó által azonos megyében megkezdett beruházáshoz vagy beruházásokhoz odaítélt állami támogatás jelenértéken meghatározott összegét.

(5) Ha az összeszámítási szabály figyelembevétele nélkül az adott beruházáshoz nyújtható állami támogatás jelenértéken kisebb, mint a (4) bekezdés szerint meghatározott támogatási összeg, akkor ez a kisebb összeg az odaítélhető állami támogatás felső korlátja. Ellenkező esetben állami támogatás a (4) bekezdésben meghatározott összegig nyújtható.

(6) Annak kiszámításakor, hogy egy nagyberuházás elszámolható költsége eléri-e a jelenértéken 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget, a beruházás elszámolható költségeibe tartozó tételek vagy a létrehozott új munkahelyek személyi jellegű ráfordításai közül a nagyobb értékűt kell elszámolható költségként figyelembe venni.

140. § (1) A támogatás keretében elszámolható

a) a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és immateriális javak költsége,

b) a beruházás által létrehozott munkahelyek két évre számított becsült bérköltsége, vagy

c) az a) és b) pontban szereplő költségtípusok kombinációja, ha az így kapott összeg nem haladja meg az a) és b) pont szerinti összeg közül a magasabbat.

(2) Az elszámolható költség az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a következők szerint határozható meg:

a) a tárgyi eszköznek az Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége,

b) immateriális javak esetén a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek (a továbbiakban: támogatható immateriális javak) Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége,

c) létesítmény felvásárlása esetén a tárgyi eszközök és a támogatható immateriális javak vételára,

d) az ingatlan, gép, berendezés bérleti díjának a fenntartási időszak végéig elszámolt összege.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a beruházás üzembe helyezését követő háromszor háromszázhatvanöt napon belül újonnan létrehozott munkahelyeken foglalkoztatott munkavállalók - Sztv. 79. §-a szerint elszámolható - személyi jellegű ráfordításának - ide nem értve az egyéb személyi jellegű kifizetéseket - 24 havi összege számolható el a munkakör betöltésének napjától számítva.

(4) A tárgyi eszköz bérléséhez kapcsolódó költség elszámolható, ha

a) a földterületre vagy épületre vonatkozó bérleti jogviszony nagyvállalkozás esetén a beruházás üzembe helyezését követő legalább öt évig, kis- és középvállalkozás esetén a beruházás üzembe helyezését követő legalább három évig fennáll, illetve

b) a pénzügyi lízing formájában beszerzett üzemre, gépre, berendezésre vonatkozó szerződés tartalmazza az eszköznek a bérleti időtartam lejáratakor történő megvásárlására vonatkozó kötelezettséget.

(5) Tárgyi eszköz esetén az elszámolható költséget a szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a beruházó és a beruházótól nem független harmadik vállalkozás között a szokásos piaci árnál magasabb áron kötött szerződés alapján merült fel.

(6) Az immateriális javak költsége elszámolható, ha

a) azokat kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használják fel,

b) az az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik,

c) azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,

d) azok kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották,

e) azok nagyvállalkozás esetén legalább öt évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották,

f) azok költsége nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek legfeljebb 50%-át teszik ki.

(7) Nem minősül elszámolható költségnek

a) a szinten tartást szolgáló eszköz költsége,

b) a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyre a beruházó, más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett igénybe,

c) az olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyet a beruházó nehéz helyzetben lévő, vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló beruházótól szerzett be,

d) a kérelem benyújtásának napja előtt felmerült költség, ráfordítás,

e) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 31/c. pontja szerinti személygépkocsi költsége,

f) nagyvállalkozásnál a korábban már bárki által használatba vett tárgyi eszköz költsége, kivéve létesítmény felvásárlása esetén a beszerzett eszköz vételárát.

(8) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti elszámolható költség esetén akkor nyújtható támogatás, ha

a) a beruházás a kedvezményezettnél foglalkoztatottak számának nettó növekedését eredményezi a beruházás megkezdését megelőző 12 hónap átlagához képest,

b) a munkahelyeket a beruházás befejezésétől számított három éven belül betöltik,

c) kis- és középvállalkozás esetén a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább három évig az érintett területen fenntartja,

d) nagyvállalkozás esetén a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább öt évig az érintett területen fenntartja.

(9) Ha a tárgyi eszköz és az immateriális javak beszerzéséhez a vásárlást megelőzően már nyújtottak támogatást, ezen tárgyi eszköz és immateriális javak költségét le kell vonni a létesítmény felvásárlásához kapcsolódó elszámolható költségekből. Ha egy kisvállalkozást az eredeti tulajdonos családtagjai vagy korábbi munkavállalók vesznek át, a tárgyi eszköznek és az immateriális javaknak a vevőtől független harmadik féltől való megvásárlására vonatkozó feltételnek nem kell teljesülnie.

140/A. § Kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez akkor nyújtható támogatás, ha az infrastruktúrához való hozzáférést több felhasználó számára átlátható és megkülönböztetés-mentes módon biztosítják."

42. § A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 55. alcíme helyébe a következő alcím lép:

"55. A megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás

150. § (1) A megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) kizárólag új berendezéshez nyújtható.

(2) Bioüzemanyag előállításához abban az esetben nyújtható támogatás, ha a beruházás fenntartható bioüzemanyag előállítására irányul.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően támogatás nyújtható meglévő élelmiszeralapú bioüzemanyag-előállító egység új generációs bioüzemanyag-előállító egységgé történő átalakítására, ha ennek következtében az élelmiszeralapú termelés a kialakítandó új kapacitással arányosan csökken.

150/A. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek

a) 45%-át a 150/C. § (2) és (3) bekezdése esetén,

b) 30%-át a 150/C. § (4) bekezdése esetén.

(2) A támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal növelhető.

(3) A támogatási intenzitás - a (2) bekezdésben meghatározott mértéken túl - az Atr. 25. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti régióban megvalósuló beruházás esetén 15 százalékponttal, az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen megvalósuló beruházás esetén 5 százalékponttal növelhető.

(4) Ha a támogatást egyértelmű, átlátható és megkülönböztetés-mentes kritériumok alapján kidolgozott valódi versenyeztetésen alapuló, megkülönböztetés-mentes, valamennyi érdekelt vállalkozás részvételét lehetővé tevő ajánlattételi eljárás keretében nyújtják, a támogatás az elszámolható költségek 100%-áig nyújtható.

(5) Ha az ajánlattételi eljárás korlátozott költségvetése miatt nem részesülhet valamennyi ajánlattevő támogatásban, a támogatás kizárólag az ajánlattevők ajánlatának megfelelően nyújtható, a későbbi tárgyalás lehetőségének kizárásával.

150/B. § (1) Nem nyújtható támogatás

a) ellátási vagy bekeverési kötelezettség hatálya alatt álló bioüzemanyagokhoz,

b) a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott feltételeket nem teljesítő vízerőművekhez.

(2) Nem ítélhető meg támogatás a létesítmény működésének megkezdését követően és a támogatás nem függhet a termelés eredményétől.

(3) Támogatás nem ítélhető meg működési célra.

150/C. § (1) A támogatás keretében a magasabb környezetvédelmi szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó beruházási költség számolható el.

(2) Ha a környezetvédelmi beruházási költség a beruházás összköltségén belül külön beruházásként vagy egy már működő létesítmény új, jól azonosítható többletkomponenseként meghatározható, ezen beruházás költsége számolható el.

(3) Ha az elszámolható költség a (2) bekezdés szerint nem határozható meg, a támogatott beruházás költségének és egy, a támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás költségének a különbsége számolható el.

(4) Ha kisméretű létesítmény esetén nem létezik a (3) bekezdés szerinti hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás, a magasabb környezetvédelmi szintet megvalósító teljes beruházási költség számolható el."

43. § A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 60. és 61. alcíme helyébe a következő alcímek lépnek:

"60. A kis- és középvállalkozásoknak nyújtott innovációs támogatás

155. § (1) A kis- és középvállalkozásoknak nyújtott innovációs támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) keretében elszámolható

a) a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége,

b) olyan, kutatási és tudásközvetítő szervezettől vagy nagyvállalkozástól kirendelt, magasan képzett munkaerő költsége, aki kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységen, a kedvezményezettnél újonnan létrehozott, nem helyettesítő munkakörben dolgozik,

c) innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége.

(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a támogatási intenzitás az elszámolható költségek 100%-áig növelhető, ha a támogatás összege nem haladja meg három év alatt a 200 000 eurót.

61. A kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás

156. § (1) A kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) a (2) bekezdés szerinti kategóriába tartozó kutatás-fejlesztési projekt részére nyújtható.

(2) A kutatás-fejlesztési projekt kategóriái:

a) alapkutatás,

b) ipari kutatás,

c) kísérleti fejlesztés,

d) megvalósíthatósági tanulmány.

(3) Ha egy projekt több tevékenységet foglal magában, az egyes tevékenységeket be kell sorolni a (2) bekezdés szerinti kutatás-fejlesztési kategóriák közé.

157. § (1) Az elszámolható költségeket a kutatás-fejlesztés valamely meghatározott kategóriájához kell rendelni.

(2) A 156. § (2) bekezdés a)-c) pontja esetén a támogatás keretében elszámolható

a) a kutatók, technikusok és egyéb kisegítő személyzet személyi jellegű ráfordítása a projektben való foglalkoztatásuk mértékéig,

b) az eszközök, berendezések költsége a projekt céljaira való használatuk mértékéig és idejére azzal, hogy ahol ezeket az eszközöket és felszereléseket nem a teljes élettartamuk alatt használják a projekthez, csak az általános számviteli elvek alapján elfogadott, a projekt idejére számított amortizációs költségek számolhatóak el,

c) az épületek és a földterület költsége a projekt céljaira való használatuk mértékéig és idejére azzal, hogy az épületek esetén csak az általános számviteli elvek alapján elfogadott, a projekt idejére számított amortizációs költségek, földterület esetén a kereskedelmi, illetve a ténylegesen felmerülő beruházási költségek számolhatóak el,

d) a szerződéses kutatás, a külső forrásokból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy licencia tárgyát képező műszaki ismeretek és szabadalmak költsége, valamint a tanácsadás és hasonló szolgáltatások költsége, ha azokat kizárólag a projekthez veszik igénybe,

e) a további általános és egyéb működési költség, beleértve az anyagok, a fogyóeszközök és hasonló termékek költségeit, amelyek közvetlenül a projekt folyamán merülnek fel.

(3) A 156. § (2) bekezdés d) pontja esetén a támogatás keretében a megvalósíthatósági tanulmány költsége számolható el.

157/A. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg

a) alapkutatás esetén az elszámolható költségek 100%-át,

b) ipari kutatás esetén az elszámolható költségek 50%-át,

c) kísérleti fejlesztés esetén az elszámolható költségek 25%-át,

d) megvalósíthatósági tanulmány esetén az elszámolható költségek 50%-át.

(2) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás

a) 10 százalékponttal növelhető középvállalkozás, 20 százalékponttal növelhető kisvállalkozás esetén,

b) 15 százalékponttal növelhető, ha

ba) a projekt hatékony együttműködést foglal magában, és legalább egy kis- és középvállalkozás bevonásával, vagy legalább két tagállamban, vagy egy tagállamban és egy, az EGT megállapodás szerinti szerződő fél között zajlik, és egyik vállalkozás sem viseli az elszámolható költségek több, mint 70%-át, vagy a projekt legalább egy olyan kutatási és tudásközvetítő szervezet bevonásával zajlik, amely egymagában vagy más hasonló szervezetekkel közösen az elszámolható költségek legalább 10%-át viseli, és jogosult közzétenni saját kutatási eredményeit, vagy

bb) a projekt eredményeit széles körben terjesztik konferenciák, publikációk, nyílt hozzáférésű adattárak, ingyenes vagy nyílt forráskódú szoftverek útján.

(3) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 80%-áig növelhető.

(4) Megvalósíthatósági tanulmány esetén az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal növelhető.

(5) A támogatási intenzitást külön kell megállapítani az egyes kedvezményezettekre, ide értve a (2) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti együttműködési projektben résztvevőket is."

44. § A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 68. és 69. alcíme helyébe a következő alcímek lépnek:

"68. A helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás

164. § (1) Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) helyi infrastruktúra építéséhez, bővítéséhez vagy korszerűsítéséhez nyújtható, ha ezen infrastruktúra helyi szinten hozzájárul az üzleti és a fogyasztói környezet korszerűsítéséhez és ipari bázisok fejlesztéséhez.

(2) A támogatás olyan infrastruktúra-fejlesztésre nyújtható, amelyre - a regionális beruházási támogatás kivételével -nem nyújtható támogatás a 651/2014/EU bizottsági rendelet egyéb cikke alapján. Nem nyújtható támogatás repülőtéri infrastruktúra, kikötői infrastruktúra, valamint dedikált infrastruktúra fejlesztéséhez.

(3) A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a megvalósuló infrastruktúrát nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes alapon kell a felhasználók rendelkezésére bocsátani. Az infrastruktúra használatáért felszámított vagy eladása során meghatározott árnak szokásos piaci árnak kell lennie.

(4) Az infrastruktúra működtetését koncesszióba adni vagy azzal harmadik felet megbízni csak nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes módon, a vonatkozó jogszabályok betartásával lehet.

(5) A támogatás keretében a beruházáshoz kapcsolódó tárgyi eszköz és immateriális javak beruházási költsége számolható el.

(6) A támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget.

(7) A működési eredmény mértékét

a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag

kell levonni az elszámolható költségekből.

69. A csekély összegű támogatás

165. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

(2) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(3) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van.

(5) Nem nyújtható támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére teherszállító jármű vásárlására.

(6) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(7) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

(8) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról."

45. § A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 167. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A nemzeti kapcsolattartó, mint támogató a technikai segítségnyújtás kerete kedvezményezettjeivel támogatási szerződést köt vagy részükre támogatói okiratot bocsát ki a technikai segítségnyújtás donor országok által jóváhagyott költségvetése figyelembevételével."

46. § A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 168. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki, valamint a § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3a) Az (1) bekezdés szerinti költségek és források tekintetében támogatási előleg nyújtható, amellyel a program végrehajtási megállapodásban meghatározottak szerint kell elszámolni. A támogatási előleg összegét a program végrehajtási megállapodás határozza meg. A támogatási előleg igénybevétele esetén a program operátor és a végrehajtó ügynökség nem köteles biztosítékot nyújtani.

(3b) A program végrehajtási megállapodásban az annak megkötését megelőzően felmerült, (1) bekezdés szerinti költségekre és forrásokra is nyújtható támogatás a vonatkozó program megállapodással összhangban.

(4) A 18. § (5) bekezdése szerinti esetben a támogatóként eljáró szervezeti egységet vagy személyt a kedvezményezettként eljáró szervezeti egység vezetője a támogatói tevékenység végzése során nem utasíthatja. Ha a projekt végrehajtása kedvezményezettként a támogatóként eljáró szervezeti egység feladata, a támogatói és kedvezményezetti tevékenység végzését a szervezeti egységen belül személyében el kell különíteni."

47. § A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 169. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A donor országok által jóváhagyott munkaterv, eljárásrend és pályázati felhívás eltérő rendelkezése hiányában a kétoldalú kapcsolatok nemzeti alapja tekintetében a III-X. Fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni."

48. § A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 173. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"173. § E rendelet

a) 47., 55., 60., 61. és 68. alcíme a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26.) I. és II. fejezete, valamint a 13., 14., 25., 28., 41. és 56. cikke,

b) 49. alcíme az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében nyújtható kulturális célú támogatások című, SA.35368-2012/N. számú bizottsági határozat,

c) 69. alcíme az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.)

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz."

49. § A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

1. 4. § b) pontjában a "javaslatot" szövegrész helyébe az "a nemzeti kapcsolattartó útján javaslatot" szöveg,

2. 7. § nyitó szövegrészében a "Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél (a továbbiakban: NFÜ) gondosodik" szövegrész helyébe a "Miniszterelnökségnél gondoskodik" szöveg,

3. 7. § c) pontjában az "az NFÜ" szövegrész helyébe az "a Miniszterelnökség" szöveg,

4. 7. § f) pontjában az "az NFÜ" szövegrész helyébe az "a Miniszterelnökség" szöveg,

5. 11. § (1) bekezdés 19. pontjában a "pályázatinak" szövegrész helyébe a "pályázatainak" szöveg,

6. 12. § (3) bekezdésében a "magán szektor" szövegrész helyébe a "magánszektor" szöveg,

7. 12. § (7) bekezdésében az "az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a monitoring bizottság" szöveg,

8. 18. § (1) bekezdés e) pontjában a "Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. § b)" szövegrész helyébe a "Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1." szöveg,

9. 27. § (6) bekezdés m) pontjában a "kapcsolattartók" szövegrész helyébe az "a kapcsolattartók" szöveg,

10. 31. § (2) bekezdésében az "adatlapot" szövegrész helyébe az "adatlapot vagy annak egyes részeit" szöveg,

11. 33. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a "projekt partnerek" szövegrész helyébe a "projektgazda" szöveg, a "kötnek, melyben" szövegrész helyébe a "köt az egyes projekt partnerekkel, melyben a felek" szöveg,

12. 33. § (3) bekezdés b) pontjában a "partnerek" szövegrész helyébe a "partner" szöveg,

13. 33. § (3) bekezdés c) pontjában a "partnerek" szövegrész helyébe a "partner" szöveg,

14. 36. § (2) bekezdésében az "ügynökség a" szövegrész helyébe az "ügynökség a legutolsó, befogadási kritériumok szerint vizsgált" szöveg,

15. 36. § (3) bekezdésében a "benyújtásának határidejétől" szövegrész helyébe a "beérkezésétől" szöveg,

16. 36. § (4) bekezdésében a "pályázat szakmai értékelésre bocsátásától" szövegrész helyébe a "hiánypótlás beérkezésétől" szöveg,

17. 40. § (2) bekezdésében az "elvégezni" szövegrész helyébe az "elvégezni, mely határidőt a program operátor indokolt esetben 5 nappal meghosszabbíthatja" szöveg,

18. 44. § (4) bekezdésében a "3" szövegrész helyébe az "5" szöveg,

19. 46. § (3) bekezdésében az "(1) és (2)" szövegrész helyébe az "(1)-(2a)" szöveg,

20. 50. § (1) bekezdésében a "támogatói" szövegrész helyébe a "támogatási" szöveg,

21. 50. § (3) bekezdés 17. pontjában a "nyilatkozatra" szövegrész helyébe a "szándéknyilatkozatra" szöveg,

22. 51. § (1) bekezdés a) pontjában az"aláírás mintáját" szövegrész helyébe az "aláírásmintája eredeti példányát" szöveg,

23. 51. § (1) bekezdés b) pontjában az "az állam" szövegrész helyébe az "a magyar állam" szöveg,

24. 51. § (1) bekezdés d) pontjában az "a nyújtott" szövegrész helyébe a "biztosítéknyújtási kötelezettség fennállása esetén a" szöveg,

25. 52. § (3) bekezdésében a "támogatói" szövegrészek helyébe a "támogatási" szöveg,

26. 54. § (1) bekezdésében az "írásban" szövegrész helyébe az "írásban, változásbejelentés vagy szerződésmódosítási kérelem keretében" szöveg,

27. 61. § (1) bekezdésében a "projektgazda" szövegrészek helyébe a "kedvezményezett" szöveg,

28. 61. § (3) bekezdésében az "A" szövegrész helyébe a "Partnerségi projekt esetén a" szöveg,

29. 61. § (6) bekezdés b) pontjában a "lefolytatása" szövegrész helyébe a "lefolytatásának elrendelése" szöveg,

30. 61. § (7) bekezdésében az "a (6)" szövegrész helyébe az "az (5) és (6)" szöveg,

31. 62. § (3) bekezdésében az "operátor" szövegrész helyébe az "operátor vagy a nemzeti kapcsolattartó" szöveg,

32. 69. § (4) bekezdésében a "kapcsolattartó" szövegrész helyébe a "kapcsolattartó és az igazoló hatóság" szöveg,

33. 73. § (3) bekezdésében a "támogatói" szövegrészek helyébe a "támogatási" szöveg,

34. 75. § (4) bekezdésében a "támogatói" szövegrész helyébe a "támogatási" szöveg,

35. 77. § (5) bekezdésében a "kedvezményezett közbeszerzési" szövegrész helyébe a "kedvezményezett a közbeszerzési" szöveg,

36. 78. § (1) bekezdésében az "a hitelesítést végző szerv írásbeli véleményét kéri" szövegrész helyébe a "megkéri a hitelesítést végző szerv írásbeli véleményét" szöveg,

37. 80. § (5) bekezdésében az "az NFÜ" szövegrész helyébe az "a Miniszterelnökség" szöveg,

38. 82. § (1) bekezdésében az "Az NFÜ" szövegrész helyébe az "A Miniszterelnökség" szöveg, az "az NFÜ" szövegrész helyébe az "a Miniszterelnökség" szöveg,

39. 82. § (2) bekezdésében az "az NFÜ" szövegrész helyébe az "a Miniszterelnökség" szöveg,

40. 82. § (4) bekezdésében az "az NFÜ" szövegrész helyébe az "a Miniszterelnökség" szöveg,

41. 87. § (2) bekezdésében az "az NFÜ" szövegrész helyébe az "a Miniszterelnökség" szöveg,

42. 87. § (4) bekezdésében az "az NFÜ honlapján" szövegrész helyébe az "a honlapon" szöveg,

43. 90. § (1) bekezdésében a "2017. december 31-ig" szövegrész helyébe a "2018. október 15 ig" szöveg,

44. 90. § (3) bekezdésében a "március" szövegrész helyébe a "november" szöveg,

45. 93. § (2) bekezdésében az "Az elszámolást" szövegrész helyébe az "A donor hozzájárulás rendezését" szöveg,

46. 93. § (3) bekezdésében az "5" szövegrész helyébe a "15" szöveg,

47. 102. §-ában az "Az NFÜ" szövegrész helyébe az "A Miniszterelnökség" szöveg,

48. 107. § (1) bekezdésében az "Az NFÜ" szövegrész helyébe az "A Miniszterelnökség" szöveg,

49. 114. § (2) bekezdés c) pontjában a "685. § b)" szövegrész helyébe a "8:1. § (1) bekezdés 1." szöveg,

50. 114. § (2) bekezdés d) pontjában a "támogatói" szövegrész helyébe a "támogatási" szöveg,

51. 114. § (2) bekezdés e) pontjában a "685. § b)" szövegrész helyébe a "8:1. § (1) bekezdés 1." szöveg,

52. 117. § (6) bekezdésében az "NFÜ" szövegrész helyébe a "Miniszterelnökség" szöveg,

53. 118. § (3) bekezdésében az "eljárás vezetője" szövegrész helyébe az "eljárás lefolytatója" szöveg,

54. 121. § (1) bekezdésében a "szabálytalansági eljárás vezetője" szövegrész helyébe a "szabálytalanság felelős" szöveg,

55. 126. § (1) bekezdésében a "232. § (3) bekezdése" szövegrész helyébe a "6:47. §-a" szöveg,

56. 126. § (4) bekezdésében a "301." szövegrész helyébe a "6:48." szöveg,

57. 127. § (2) bekezdésében az "az NFÜ az Áht. 53. § (2)" szövegrész helyébe az "a Miniszterelnökség az Áht. 53/A. § (3)" szöveg,

58. 127. § (3) bekezdésében az "Az NFÜ" szövegrész helyébe az "A Miniszterelnökség" szöveg,

59. 127. § (4) bekezdésében az "adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény" szövegrész helyébe az "Art." szöveg,

60. 128. § (1) bekezdésében az "az NFÜ" szövegrész helyébe az "a Miniszterelnökség" szöveg,

61. 128. § (2) bekezdésében az "az NFÜ" szövegrész helyébe az "a Miniszterelnökség" szöveg,

62. 167. § (3) bekezdésében a "költségvetést" szövegrész helyébe a "költségvetését" szöveg,

63. 167. § (6) bekezdésében a "IV-X." szövegrész helyébe a "III-X." szöveg,

64. 168. § (1) bekezdésében a "végrehajtó" szövegrész helyébe az "a végrehajtó" szöveg,

65. 168. § (2) bekezdésében az "összegét" szövegrész helyébe az "összegét és felhasználása időtartamát" szöveg,

66. 168. § (5) bekezdésében a "IV-X." szövegrész helyébe a "III-X." szöveg,

67. 169. § (4) bekezdésében a "Ha a támogatás kedvezményezettje az NFÜ," szövegrész helyébe az "A 18. § (5) bekezdése szerinti esetben" szöveg,

68. 170. § (1) bekezdésében a "felhasználásra" szövegrész helyébe a "felhasználására" szöveg,

69. 170. § (3) bekezdésében a "IV-X." szövegrész helyébe a "III-X." szöveg,

70. 170. § (4) bekezdésében az "az NFÜ" szövegrész helyébe az "a Miniszterelnökség" szöveg

lép.

50. § Hatályát veszti a 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

1. 4. § d) pontja,

2. 13. § (4) bekezdésében az "az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter," szövegrész,

3. 85. § (4) bekezdésében a "kell" szövegrész,

4. 87. § (3) bekezdés d) pontjában az "és" szövegrész,

5. 87. § (3) bekezdés e) pontja,

6. 90. § (1) bekezdésében a " , de legkésőbb 2017. február 15-ig" szövegrész,

7. 90. § (3) bekezdésében a "de legkésőbb 2017. április 30-ig," szövegrész,

8. 118. § (1) bekezdése,

9. 128. § (3) bekezdésében a "2014. október 31-ig" szövegrész,

10. 128. § (4) bekezdésében a " , legkésőbb 2015. október 31-ig" szövegrész,

11. 48. alcíme,

12. 50-54. alcíme,

13. 56-59. alcíme,

14. 62-67. alcíme,

15. 70. alcíme,

16. 172. §-a.

51. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök