419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet

a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (3) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím, valamint a 2-5. melléklet tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím, valamint a 6. melléklet tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 13. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím, valamint a 7. melléklet tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím, valamint a 8. melléklet tekintetében a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím, valamint a 9-11. melléklet tekintetében a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 148. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés b) pontjában és 81. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. § b) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet módosítása

1. § A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 341/2007. Korm. rendelet) 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A jövedékiadó-visszatérítés iránti jog a felhasználás napján keletkezik. Az adó-visszatérítés iránti kérelem a visszaigénylésre jogosult választása szerint:

a) évente, legkorábban a tárgyévet követő hónap 20. napjától,

b) negyedévente, legkorábban a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjától, vagy

c) havonta, legkorábban a tárgyhót követő hónap 20. napjától

nyújtható be a ténylegesen felhasznált, 2. § szerinti gázolajmennyiségre."

(2) A 341/2007. Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjában az "az erdészeti hatósági jogkörében eljáró területileg illetékes az erdészeti feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe az "a megyei kormányhivatal erdészeti feladatkörében eljáró, megyeszékhely szerinti járási hivatala" szöveg lép.

(3) Hatályát veszti a 341/2007. Korm. rendelet

a) 5. § (2) bekezdése,

b) 5. § (3) bekezdésében az "Az éves bevallás a tárgyévet követő év január 15-étől, a féléves bevallás tárgyév július 15-étől, a III. negyedéves bevallás tárgyév október 15-étől, a IV. negyedéves bevallás a tárgyévet követő év január 15-étől nyújtható be a vámhatósághoz az adóbevallási nyomtatványon." szövegrész.

3. A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet módosítása

3. § A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Szeszes ital vásáron, piacon a jövedéki adóról szóló törvényben meghatározott feltételek teljesítése mellett árusítható."

4. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ker. rendelet) 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Mozgóbolt útján kereskedelmi tevékenység a termékre vonatkozó jogszabály által előírt feltételek teljesítése mellett, valamint a kereskedő nevének és székhelyének a mozgóboltként üzemeltetett járművön, jól látható módon történő feltüntetésével végezhető."

(2) A Ker. rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. § Az alkalmi rendezvényen történő árusítás a termékre vonatkozó jogszabály által előírt feltételek teljesítése mellett történhet, továbbá a kereskedő jól látható módon köteles feltüntetni nevét, székhelyét az értékesítés helyszínén."

(3) A Ker. rendelet 21. § (3) bekezdésében az "a vámhatóság" szövegrész helyébe az "az állami adó- és vámhatóság" szöveg lép.

(4) A Ker. rendelet

a) 1. melléklete a 2. melléklet szerint,

b) 2. melléklete a 3. melléklet szerint,

c) 3. melléklete a 4. melléklet szerint,

d) 6. melléklete az 5. melléklet szerint

módosul.

5. Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

5. § Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 288/2009. Korm. rendelet) 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

6. A fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

6. § A fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet

1. 1. § (2) bekezdésében a "jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvényben" szövegrész helyébe a "jövedéki adóról szóló törvényben" szöveg,

2. 5. § (6) bekezdésében a "megállapítani, a Jöt. 51. § (2) bekezdésének alkalmazásával" szövegrész helyébe a "megállapítani a Jöt.-ben meghatározott módon" szöveg

lép.

7. Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

7. § Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 217/2012. Korm. rendelet) 3. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

8. A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása

8. § (1) A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 39/2013. Korm. rendelet) 2. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"1. bejegyzett kereskedő: a jövedéki adóról szóló törvény (a továbbiakban: Jöt.) szerinti bejegyzett kereskedő,"

(2) A 39/2013. Korm. rendelet 2. § 12. és 13. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E rendelet alkalmazásában:)

"12. importálás: a Jöt. szerinti importálás; 13. importáló: a Jöt. szerinti importáló;"

(3) A 39/2013. Korm. rendelet 2. § 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"22. szabadforgalomba bocsátás: a Jöt. szerinti szabadforgalomba bocsátás,"

(4) A 39/2013. Korm. rendelet 2. § 27. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"27. adóraktár engedélyese: a Jöt. szerinti adóraktár engedélyese;"

(5) A 39/2013. Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az adóraktár engedélyesének, az importálónak és a bejegyzett kereskedőnek a dohánytermék gyártásának megkezdése, illetve a dohánytermék szabad forgalomba bocsátása előtt valamennyi dohánytermékről az 1. mellékletben szereplő adatokat tartalmazó regisztrációs lapot kell kiállítania."

(6) A 39/2013. Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A regisztrációs lap egy példányát az adóraktárban, az importáló, a bejegyzett kereskedő székhelyén, illetve a raktározás helyén a hatósági ellenőrzés számára is hozzáférhető módon meg kell őrizni mindaddig, amíg a dohánytermék gyártása, importálása folyik, illetve a dohánytermék forgalomban van."

(7) A 39/2013. Korm. rendelet 6/B. § (10) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1)-(9) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni:]

"c) a zárjegyre."

(8) A 39/2013. Korm. rendelet 1. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) A 39/2013. Korm. rendelet

a) 3. § (3) bekezdésében és a 17. § (2) bekezdésében az "A gyártó, az importáló" szövegrész helyébe az "Az importáló" szöveg,

b) 6/A. § (4) bekezdésében az "az adójegyeket" szövegrész helyébe az "a zárjegyeket" szöveg,

c) 6/A. § (5) bekezdésében az "adójegy" szövegrész helyébe a "zárjegy" szöveg,

d) 13. § (3) bekezdésében, a 21/A. § (13) bekezdés b) pontjában és a 21/A. § (13) bekezdés c) pont cc) alpontjában az "az adójegy" szövegrész helyébe az "a zárjegy" szöveg,

e) 21/A. § (13) bekezdés a) és b) pontjában az "az adójegyek" szövegrész helyébe az "a zárjegyek" szöveg,

f) 21/A. § (13) bekezdés c) pont cc) alpontjában az "az adójegyet" szövegrész helyébe az "a zárjegyet" szöveg

lép.

(10) Hatályát veszti a 39/2013. Korm. rendelet

a) 4. § (3) bekezdésében az " , a gyártónak" szövegrész,

b) 5. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "vagy gyártott" szövegrész,

c) 8. § (4) bekezdésében a "gyártó," szövegrész,

d) 17. § (2) bekezdésében az "a gyártó," szövegrész,

e) 18. § (4) bekezdésében az "a gyártó," szövegrész.

9. A szárított dohány és a fermentált dohány előállításáról, tárolásáról és kereskedelméről szóló 557/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1) A szárított dohány és a fermentált dohány előállításáról, tárolásáról és kereskedelméről szóló 557/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 557/2013. Korm. rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § (1) A jövedéki adóról szóló törvény (a továbbiakban: Jöt.) szerinti, a szárított és fermentált dohány belföldre történő behozatalához, tárolásához, értékesítéséhez és külföldre történő kiszállításához szükséges regisztrációt a regisztrációra kötelezettnek a vámhatóság honlapjáról letölthető, elektronikus regisztrációs adatlap kitöltésével a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül, legkésőbb a szárított dohánnyal és a fermentált dohánnyal kapcsolatos tevékenység megkezdését megelőző 15. napig kell kérelmezni. A regisztrációs adatlap adattartalmát az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A vámhatóság a nyilvántartásba vételről a 2. mellékletben meghatározott adattartalmú igazolást ad ki.

(3) A Jöt. szerinti, a dohányimportáló és dohánykereskedő által teljesítendő bejelentést a vámhatóság honlapjáról letölthető, elektronikus bejelentő adatlap kitöltésével a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül kell megtenni. A bejelentő adatlap adattartalmát a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A regisztráció és a bejelentés elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye."

(2) Az 557/2013. Korm. rendelet 1/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1/A. § (1) A regisztrációra kötelezett termelő a megtermelt dohányt az 1. melléklet szerinti regisztrációs adatlapon megadott helyen tárolhatja fajtánként elkülönítetten, a mennyiségi számbavételt lehetővé tevő módon.

(2) A termelőnek a dohány jogszerű birtokban tartását a termelői, értékesítési szerződésben foglalt utolsó átvételi időpontot követően a megsemmisítésig az átvevő által kiállított olyan dokumentummal kell igazolnia, amely tartalmazza az át nem vett dohány mennyiségét és az átvétel megtagadásának okát.

(3) A termelő a (2) bekezdés szerinti megsemmisítés helyszínét, időpontját, a megsemmisíteni tervezett dohány mennyiségét legkésőbb a megsemmisítést 3 munkanappal megelőzően bejelenti a vámhatóságnak.

(4) A tárolt dohány mennyiségéről a vámhatóság kérésére a termelő adatot szolgáltat."

(3) Az 557/2013. Korm. rendelet

a) 1. melléklete a 9. melléklet szerint,

b) 2. melléklete a 10. melléklet szerint,

c) 3. melléklete a 11. melléklet szerint

módosul.

10. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

10. § (1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 485/2015. Korm. rendelet) 5. §-a a következő p)-s) pontokkal egészül ki:

(A Központi Irányítás)

"p) közzéteszi a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvényben (a továbbiakban: Jöt.) előírt, az üzemanyagok adómértékének megállapításához szükséges átlagos árat;

q) közzéteszi a Jöt.-ben előírt, a dohánygyártmányok értékesítése során alkalmazható kiskereskedelmi eladási árat;

r) közzéteszi az állami adó- és vámhatóság részére jogszabályban meghatározott kötelezettség alapján megjelenítendő formanyomtatványokat;

s) jogszabály erre vonatkozó rendelkezése alapján közzéteszi a közhiteles nyilvántartás adatait."

(2) A 485/2015. Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Repülőtéri Igazgatóság az (1) bekezdésben foglalt feladatok vonatkozásában nem végezheti

a) a jövedéki adóztatással és az adóellenőrzéssel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott elsőfokú hatósági feladatokat;

b) - a helyszíni szemle kivételével - a Jöt. szerinti engedélyezéssel és nyilvántartásba vétellel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott elsőfokú hatósági feladatokat;

c) a fémkereskedelmi hatósági feladatokat;

d) a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvényben (a továbbiakban: Rega. tv.) meghatározott adóztatási feladatokat;

e) a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvényben (a továbbiakban: Ktdt.) foglalt hatósági feladatokat;

f) a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvényben a vámhatóság részére meghatározott feladatokat;

g) a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló törvény szerinti dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység engedélyezésével kapcsolatos feladatokat;

h) az EMGA utólagos ellenőrzést, valamint a külön jogszabály szerinti helyszíni szemle lefolytatását; valamint

i) az AEO feltételek vizsgálatát, az engedélyezett gazdálkodói engedély (a továbbiakban: AEO engedély) kiadását, az AEO státus nyomon követését, újraértékelését."

(3) A 485/2015. Korm. rendelet 44. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Jövedéki ügyben az eljárást

a) az engedélyes, - az e) pontban foglalt kivétellel - a nyilvántartásba vett személy és a hivatalos zár felhasználó telephelye,

b) a Jöt. 43. §-a, 44. § (2) bekezdése, 45-46. §-a, 48. §-a, 50. §-a és 52. §-a szerinti tevékenységet végző személy, a jövedéki kiskereskedő, a postai szolgáltató, futár- vagy csomagszállítást végző szolgáltató, a jövedéki termék megsemmisítését végző személy és más jogellenes tevékenységet folytató személy tevékenységének helye,

c) a kenőolaj Jöt. 49. §-a szerinti szállítását végző személy Magyarországra történő belépésének helye,

d) a magánfőzésben alkalmazott desztillálóberendezésre vonatkozó szakvélemény elkészítése, valamint az elkobzott jövedéki termék és desztillálóberendezés megsemmisítése ügyében az eljáró önkormányzati adóhatóság helye,

e) a regisztrált szárított, illetve fermentált dohányt termelő, előállító, tároló azzal kereskedő földterületének, telephelyének helye

szerinti megyei igazgatóság, illetve a Repülőtéri Igazgatóság végzi.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a 10. alcímben foglalt általános illetékességi szabályok alkalmazandók:

a) az adóztatási,

b) az engedélyezési, nyilvántartásba vételi,

c) a jövedéki biztosíték nyújtásával kapcsolatos,

d) a hivatalos zár előállításával kapcsolatos adatszolgáltatási,

e) a Jöt. 44. § (1) bekezdése, 47. §-a, 62. §-a és 69. §-a szerinti tevékenység bejelentésével kapcsolatos

ügyekben."

(4) A 485/2015. Korm. rendelet 61. § o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A KAVIG kizárólagos hatáskörébe tartozik)

"o) a zárjegyekkel kapcsolatos elsőfokú feladatok ellátása, kivéve a zárjegy felhasználásának helyszíni ellenőrzése és elszámolása, valamint az azt követő hatósági eljárás;"

(5) A 485/2015. Korm. rendelet 63. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A KAVIG jogszabályban meghatározottak szerint ellátja a Jöt. szerinti adó diplomáciai és a konzuli képviselet és a diplomáciai és konzuli képviselet tagja, valamint a nemzetközi szervezet és a nemzetközi szervezet tagja által történő visszaigénylésével kapcsolatos feladatokat."

(6) A 485/2015. Korm. rendelet 66. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A KAVIG jogszabályban meghatározott azon kiemelt adózók tekintetében, akiknek a székhelye Budapest, illetve Pest megye közigazgatási területén található, első fokon ellátja a vámhatóság hatáskörébe utalt feladatokat, kivéve)

"d) a 44. § (1) bekezdés szerinti eljárásokat, a helyszíni ellenőrzéssel megvalósuló Jöt. szerinti ellenőrzést, a Jöt. 44. § (1) bekezdése és a Jöt. 69. §-a szerinti tevékenység bejelentésével kapcsolatos ügyeket, továbbá a Jöt. szerinti engedélyezéssel és nyilvántartásba vétellel kapcsolatos helyszíni szemle megtartását, és"

(7) A 485/2015. Korm. rendelet 75. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"75. § A Magyarország területén székhellyel, telephellyel, fiókteleppel, illetve lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező külföldi személy jövedéki ügyében - a 44. § (1) bekezdés c) pontja és a helyszíni ellenőrzéssel megvalósuló Jöt. szerinti ellenőrzés kivételével - a KAVIG jár el."

(8) A 485/2015. Korm. rendelet 90. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Bevetési Igazgatóság)

"a) ellátja a pénzügyi jogszabálysértések megelőzése és felderítése érdekében a vámhatóság feladatát meghatározó jogszabályokban előírt helyszíni ellenőrzéseket;"

(9) A 485/2015. Korm. rendelet 90. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Bevetési igazgatóság)

"g) lefolytatja a Jöt. szerinti gyorsított eljárást az általa felderített jogsértések esetén;"

(10) A 485/2015. Korm. rendelet 91. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Szakértői intézet)

"b) a jövedéki termékre és az abból előállított termékre kötelező érvényű KN-kód besorolás határozatot ad ki;"

(11) A 485/2015. Korm. rendelet 5. § p) pontjában az "és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII." szövegrész helyébe a "szóló 2016. évi LXVIII." szöveg lép.

11. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2017. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. alcím, a 3-9. alcím, a 10. § (2)-(11) bekezdése és a 12. § 2017. április 1-jén lép hatályba.

12. § Hatályát veszti

a) a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet,

b) az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmának csökkentéséről szóló 17/2003. (IV. 4.) GKM-KvVM-PM együttes rendelet.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez

A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 21. sor "Megnevezés" oszlopában az "a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló jogszabály" szövegrész helyébe az "a jövedéki adóról szóló törvény", az "adóügyi ellenőrzés" szövegrész helyébe az "ellenőrzés" szöveg lép.

2. melléklet a 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez

A Ker. rendelet 1. melléklet A) alcím I. pont 7. alpont 7.2. pontjában és B) alcím I. pont 5. alpont 5.3 pontjában az "a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti" szövegrész helyébe az "a jövedéki adóról szóló törvény szerinti jövedéki" szöveg lép.

3. melléklet a 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez

A Ker. rendelet 2. melléklet A) alcím 8. pont 8.2 alpontjában és B) alcím 6. pont 6.3 alpontjában az "a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti" szövegrészek helyébe az "a jövedéki adóról szóló törvény szerinti jövedéki" szöveg lép.

4. melléklet a 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez

A Ker. rendelet 3. melléklet 2. és 8. pontjában az "a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz" szövegrészek helyébe az "a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG" szöveg lép.

5. melléklet a 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez

A Ker. rendelet 6. melléklet 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"22. Gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag, adalékanyag és a jövedéki adóról szóló törvény szerinti üzemanyag;"

6. melléklet a 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez

1. A 288/2009. Korm. rendelet 1. melléklet "Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök" című táblázata

a) 2134. nyilvántartási számú sorában a "regisztrációs adó, energia adó" szövegrész helyébe a "regisztrációs adó" szöveg,

b) 2236. nyilvántartási számú sorában az "a realizált regisztrációs, jövedéki és energiaadó" szövegrész helyébe az "a realizált regisztrációs és jövedéki adó", a "felhasználásakor megfizetett jövedéki és energiaadó" szövegrész helyébe a "felhasználásakor megfizetett jövedéki adó" szöveg

lép.

7. melléklet a 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez

1. A 217/2012. Korm. rendelet 3. melléklet "157. A Jövedéki feladatok ellátása megnevezésű, 10157-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:" alcímében az "az adójegyekre" szövegrész helyébe az "a párlat adójegyre" szöveg lép.

2. Hatályát veszti a 217/2012. Korm. rendelet 3. melléklet

a) "156. A Jogi-, adójogi feladatok ellátása megnevezésű, 10156-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:" alcímének "Energiaadóra vonatkozó szabályok" szövegrésze,

b) "157. A Jövedéki feladatok ellátása megnevezésű, 10157-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:" alcímének "- a közösségi adófelfüggesztési eljárásban szállított jövedéki termékek mozgását, az azzal kapcsolatban lekötött jövedéki biztosíték alakulását", "egyes területeken bevezetett", és " , a felfüggesztés esetei, az adófelfüggesztés megszűnése" szövegrésze,

c) "755. Az Egyéb adózási feladatok ellátása megnevezésű, 10770-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:" alcímének "energiaadó" szövegrésze,

d) "780. Az Ellenőrzés, adótervezés megnevezésű, 10795-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:" alcímének " ; hatósági felügyelet" szövegrésze.

8. melléklet a 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez

A 39/2013. Korm. rendelet 1. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. Az adóraktár engedélyese, importáló vagy bejegyzett kereskedő neve, címe."

9. melléklet a 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez

Az 557/2013. Korm. rendelet 1. melléklet II. pont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. Típusa a Jöt. szerint:"

10. melléklet a 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez

Az 557/2013. Korm. rendelet 2. I. pontjában az "és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 110/A. § (1) bekezdés" szövegrész helyébe a "szóló törvény" szöveg lép.

11. melléklet a 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez

Az 557/2013. Korm. rendelet 3. melléklet II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"II. A Jöt. szerinti tevékenység típusa:"

Tartalomjegyzék