17/2003. (IV. 4.) GKM-KvVM-PM együttes rendelet

egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmának csökkentéséről

A belkereskedelemről szóló 1978. évi I. törvény 40. §-ában, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (8) bekezdésének m) és j) pontjában kapott felhatalmazás, továbbá a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény 89. §-a (4) bekezdése alapján a lakosság egészségének védelme és a környezetnek a kén-dioxid emisszió okozta veszélyektől való megóvása érdekében a következőket rendeljük el:

Általános rendelkezések

1. §[1]

E rendelet előírásait a fűtőolaj felhasználására kell alkalmazni.

2. §[2]

E rendelet alkalmazásában:

1. fűtőolaj: kőolaj eredetű folyékony fűtőanyag - kivéve a tengeri hajózásban használatos üzemanyagokat -, amelynek a 2031/2001/EK bizottsági rendelettel módosított 2658/87/EGK tanácsi rendelet 2015. január 1-jén hatályos 1. mellékletében meghatározott Kombinált Nomenklatúrával megegyező tartalmú vámtarifaszáma 2710 19 51-2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39, vagy olyan kőolaj eredetű folyékony fűtőanyag, amelynek az MSZ EN ISO 3405 szerinti - vagy azzal egyenértékű más megoldással történő - vizsgálata során kevesebb, mint 65% (V/V)-a desztillál át 250°C hőmérsékleten,

2. miniszter: az energiapolitikáért felelős miniszter.

Minőségi követelmények

3. §

(1)[3]

(2)[4] A fűtőolaj kéntartalmára vonatkozó minőségi követelményeket az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmáról szóló 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet 3. § (2) bekezdése határozza meg.

(3)[5] A (2) bekezdésben meghatározottól eltérő kéntartalmú fűtőolaj felhasználásának feltételeit az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmáról szóló 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet 3. § (3) bekezdése határozza meg.

3/A. §[6]

3/B. §[7]

3/C. §[8]

Rendkívüli helyzet

4. §[9]

Ha a kőolaj-, kőolajtermék- vagy egyéb szénhidrogén-ellátásban hirtelen beálló változás következtében a 3. § (2)-(3) bekezdésekben, illetve a 2. számú mellékletben szereplő, kéntartalomra vonatkozó előírások nem tarthatók be, azt a miniszter haladéktalanul bejelenti az Európai Bizottságnak, a magasabb határérték átmeneti alkalmazása érdekében.

5. §

(1)[10] Az 1%-nál nagyobb kéntartalmú fűtőolaj (a továbbiakban: fűtőolaj) rendkívüli helyzetben lehetséges felhasználásának engedélyezését az 50 MWth vagy azt meghaladó teljesítményű erőmű üzemeltetésére szóló működési engedéllyel rendelkező felhasználó (a továbbiakban: felhasználó) kérheti a 3. számú melléklet szerinti kérelemnek a miniszterhez történő benyújtásával.

(2)[11] A kérelem alapján a miniszter - a környezetvédelemért felelős miniszter, valamint az államháztartásért felelős miniszter véleménye figyelembevételével - adja ki a 4. számú melléklet szerinti engedélyt.

(3)[12] A miniszter a kiadott engedély másolatát- az engedély kiadásával egyidejűleg - megküldi a környezetvédelemért felelős miniszternek és az államháztartásért felelős miniszternek.

(4) Az engedély adatainak változása esetén új engedélyt kell kérni, amely az előző engedély egyidejű bevonása mellett kerül kiadásra.

6. §

(1)[13] A fűtőolaj a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 53. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott adómentes beszerzéséhez és felhasználásához az engedéllyel rendelkező felhasználónak a külön jogszabályban foglaltak szerint előzetesen jóvá kell hagyatnia a beszerzés és a felhasználás elszámolására kialakított nyilvántartását, továbbá a jelen rendelet 4. § (1) bekezdés szerinti közlemény megjelenését követően be kell jelentenie a Vám- és Pénzügyőrség jövedéki adóügyben eljárásra illetékes vámszervezethez (a továbbiakban: vámhivatal)

a) azt az időpontot, amelytől kezdődően élni kíván az átmeneti felmentéssel,

b) azt az időtartamot, amely alatt fűtőolajat adómentesen kíván beszerezni,

c) a fűtőolaj adómentesen beszerezni kívánt mennyiségét, annak levezetését,

és a bejelentéséhez csatolnia kell az engedélyét.

(2) A vámhivatal a bejelentés kézhezvételének napján az engedélyt a beszerzés és felhasználás időszakára, valamint a keretmennyiségre vonatkozóan záradékkal látja el, továbbá kiadja a Jöt.-ben előírt, a keretmennyiségre történő beszerzések nyilvántartására szolgáló, vámhivatal által hitelesített nyomtatványt.

(3) A fűtőolaj adómentes beszerzéséhez és felhasználásához szükséges, Jöt.-ben előírt keretengedélynek a (2) bekezdés szerint záradékolt engedély minősül, amely az adómentes beszerzésre és felhasználásra a felhasználót a záradékban megjelölt időpontig jogosítja fel - feltéve, hogy az nem haladja meg a 4. § (2) bekezdés szerint közzétett időpontot -, egyébként a 4. § (2) bekezdés szerint közzétett időpontig.

(4)[14] Amennyiben a záradékban megjelölt időszak lejártáig a miniszter még nem tette közzé az átmeneti felmentés megszűnését, vagy az engedélyezett keret felhasználásra került, a felhasználó a fűtőolaj adómentes beszerzésére a vámhivataltól hosszabbítást kérhet, illetve a vámhivatal hosszabbítást ad az (1)-(2) bekezdésben foglalt eljárás szerint.

(5) Az engedéllyel rendelkező felhasználónak az adómentes beszerzési és felhasználási jogosultsága megszűnését követően is alkalmaznia kell a készleten maradt, adómentesen beszerzett fűtőolaj tekintetében a Jöt.-nek az adómentes felhasználók készlethiányára, nyilvántartásvezetésére és elszámolására vonatkozó szabályait.

7. §

Az 5. § (2) bekezdése szerinti engedéllyel rendelkező felhasználó a rendkívüli helyzet időtartamára mentesül az 1%-nál nagyobb kéntartalmú fűtőolaj felhasználás miatti légszennyezési bírság megfizetése alól.

Minősítés és tanúsítás[15]

8. §[16]

Mintavételezés és elemzés[17]

8/A. §[18]

8/B. §[19]

8/C. §[20]

8/D. §[21]

8/E. §[22]

Záró rendelkezések

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)[23]

10. §[24]

Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 1999/32/EK irányelve (1999. április 26.) az egyes folyékony tüzelőanyagok kéntartalmának csökkentéséről, valamint a 93/12/EGK irányelv módosításáról;

b) az Európai Parlament és a Tanács 2005/33/EK irányelve (2005. július 6.) az 1999/32/EK irányelvnek a tengeri hajózásban használatos tüzelő- és üzemanyagok kéntartalma tekintetében történő módosításáról,

c)[25] a benzinre, a dízelolajra és a gázolajra vonatkozó követelmények, illetőleg az üvegházhatású kibocsátott gázok mennyiségének nyomon követését és mérséklését célzó mechanizmus bevezetése tekintetében a 98/70/EK irányelv módosításáról, a belvízi hajókban felhasznált tüzelőanyagokra vonatkozó követelmények tekintetében az 1999/32/EK irányelv módosításáról, valamint a 93/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikke.

d)[26] az Európai Parlament és Tanács 2012/33/EU irányelve (2012. november 21.) az 1999/32/EK tanácsi irányelvnek a tengeri hajózásban használatos tüzelő- és üzemanyagok kéntartalma tekintetében történő módosításáról.

11. §[27]

12. §[28]

Dr. Csillag István s. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

Dr. Kóródi Mária s. k.,

környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Dr. László Csaba s. k.,

pénzügyminiszter

1. számú melléklet a 17/2003. (IV. 4.) GKM-KvVM-PM együttes rendelethez[29]

2. melléklet a 17/2003. (IV. 4.) GKM-KvVM-PM együttes rendelethez[30]

A fűtőolaj kéntartalmára vonatkozó minőségi követelményeket az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmáról szóló 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet 3. § (2) bekezdése határozza meg.

3. számú melléklet a 17/2003. (IV. 4.) GKM-KvVM-PM együttes rendelethez

Kérelem az 1 tömegszázaléknál nagyobb kéntartalmú fűtőolaj jövedéki adómentes beszerzésének és felhasználásának engedélyezésére

I. Kérelmező adatai

1. Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

1.1. Cégneve (elnevezése):...........................................................................................................................................

1.2. Cégbírósági bejegyzés száma, kelte:.....................................................................................................................

1.3. Székhelye (ennek hiányában telephelye):..............................................................................................................

1.4. Adószáma:..............................................................................................................................................................

1.5. Egységes statisztikai jelzőszáma:...........................................................................................................................

1.6. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

............................................................................................................................................................................................

1.7. Levelezési címe:.....................................................................................................................................................

2. Kérelmező által végzett tevékenységek (cégbejegyzés szerint):................................................................................

II. Felhasználás feltételeire vonatkozó adatok (üzemenként, raktáranként)

1. Üzem (raktár) címe:...................................................................................................................................................

2. Felhasználni kívánt fűtőolaj vámtarifaszáma:...........................................................................................................

Kéntartalma:.....................................

III. Termékkísérő okmány aláírására jogosultak

1. Neve:.................................................................................................................................................................................

2. Munkaköre:.......................................................................................................................................................................

3. Beosztása:.........................................................................................................................................................................

4. Adóazonosító jele:............................................................................................................................................................

IV. Ha a kérelmező szervezet nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, a kérelemhez 30 napnál nem régebben kiállított közokirati igazolást kell mellékelni arról, hogy a kérelmező szervezet - a kérelme benyújtásának időpontjában - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minősül.[31]

V. Csatolandó okmányok

a) 3 hónapnál nem régebbi cégkivonat

b) az adómentes fűtőolajok tárolására használt tartályok jegyzéke (a tartályok azonosító száma, űrtartalma, hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkező tartály esetén a bizonyítvány száma)

c) az 50 MW vagy azt meghaladó teljesítményű erőmű működtetésére szóló működési engedély

Kelt:...........................................................................................

.........................................

a kérelmező cégszerű aláírása

4. számú melléklet a 17/2003. (IV. 4.) GKM-KvVM-PM együttes rendelethez

Engedély az 1 tömegszázaléknál nagyobb kéntartalmú fűtőolaj jövedéki adómentes beszerzésére és felhasználására

I. Engedély

Engedély száma:........................................................................................................................................................

1. Felhasználó

Cégneve (elnevezése):..............................................................................................................................................................

Székhelye (ennek hiányában telephelye), (lakóhelye):..............................................................................................

Adószáma:...................................................................................................................................................................

Számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:...........................................................................

2. Felhasználás engedélyezése

2.1. Felhasználás engedélyezett helye:....................................................................................................................

2.2. Felhasználásra engedélyezett fűtőolaj vámtarifaszáma:...................................................................................

Kéntartalma:................................................................................................................................................................

2.3. Felhasználás célja:.............................................................................................................................................

3. Termékkísérő okmány aláírására jogosultak

3.1. Neve:..................................................................................................................................................................

3.2. Munkaköre:.........................................................................................................................................................

3.3. Beosztása:...........................................................................................................................................................

4. Az engedély fűtőolaj jövedéki adómentes beszerzésére és felhasználására kizárólag záradékkal együtt érvényes.

Kelt:.........................................................................................

.....................................................

miniszter[32]

II. Záradék:

1. Engedélyezett időszak (az energiapolitikáért felelős miniszter ... számú, a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítő ... számában kiadott közleménye alapján)[33]

1.1. A tevékenység megkezdésének dátuma:.........................................................................................................

1.2. Felhasználás engedélyezett időtartama:..........................................................................................................

2. Engedélyezett mennyiség:...........................................................................................................................................

A felhasználó az adómentes beszerzés és felhasználás engedélyezett időtartamának lejártát követő 5 munkanapon belül a beszerzett, felhasznált és a készletében maradt adózatlan fűtőolajról elszámolást köteles benyújtani az engedélyt kiadó vámhivatalhoz.

Kelt:.........................................................................................

.....................................................

vámhivatali aláírás (bélyegző)

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította az 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet 21. § -a. Hatályos 2014.12.21.

[2] Megállapította az 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet 22. § -a. Hatályos 2014.12.21.

[3] Hatályon kívül helyezte az 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet 26. § 1. pontja. Hatálytalan 2014.12.21.

[4] Megállapította az 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet 23. § -a. Hatályos 2014.12.21.

[5] Megállapította az 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet 23. § -a. Hatályos 2014.12.21.

[6] Hatályon kívül helyezte az 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet 26. § 2. pontja. Hatálytalan 2014.12.21.

[7] Hatályon kívül helyezte az 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet 26. § 2. pontja. Hatálytalan 2014.12.21.

[8] Hatályon kívül helyezte az 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet 26. § 2. pontja. Hatálytalan 2014.12.21.

[9] Módosította a 61/2009. (XI. 5.) KHEM-KvVM-PM együttes rendelet 2. §-a. Hatályos 2009.11.06.

[10] Módosította a 61/2009. (XI. 5.) KHEM-KvVM-PM együttes rendelet 2. §-a. Hatályos 2009.11.06.

[11] Megállapította a 61/2009. (XI. 5.) KHEM-KvVM-PM együttes rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.11.06.

[12] Megállapította a 61/2009. (XI. 5.) KHEM-KvVM-PM együttes rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.11.06.

[13] Megállapította a 68/2004. (IV. 28.) GKM-KvVM-PM együttes rendelet 4. §-a. Hatályos 2004.04.29.

[14] Módosította a 61/2009. (XI. 5.) KHEM-KvVM-PM együttes rendelet 2. §-a. Hatályos 2009.11.06.

[15] Módosította a 68/2004. (IV. 28.) GKM-KvVM-PM együttes rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2004.04.29.

[16] Hatályon kívül helyezte az 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet 26. § 3. pontja. Hatálytalan 2014.12.21.

[17] Beiktatta a 68/2004. (IV. 28.) GKM-KvVM-PM együttes rendelet 6. §-a. Hatályos 2004.04.29.

[18] Hatályon kívül helyezte az 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet 26. § 3. pontja. Hatálytalan 2014.12.21.

[19] Hatályon kívül helyezte az 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet 26. § 3. pontja. Hatálytalan 2014.12.21.

[20] Hatályon kívül helyezte az 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet 26. § 3. pontja. Hatálytalan 2014.12.21.

[21] Hatályon kívül helyezte az 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet 26. § 3. pontja. Hatálytalan 2014.12.21.

[22] Hatályon kívül helyezte az 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet 26. § 3. pontja. Hatálytalan 2014.12.21.

[23] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 10. § 225. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[24] Megállapította a 68/2006. (IX. 27.) GKM-KvVM-PM együttes rendelet 8. § -a. Hatályos 2006.10.05.

[25] Beiktatta a 35/2010. (XII. 31.) NFM rendelet 4. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[26] Beiktatta az 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet 24. § -a. Hatályos 2014.12.21.

[27] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 10. § 225. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[28] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 10. § 225. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[29] Hatályon kívül helyezte az 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet 26. § 4. pontja. Hatálytalan 2014.12.21.

[30] Megállapította az 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet 25. § -a. Hatályos 2014.12.21.

[31] Megállapította a 20/2009. (VIII. 14.) NFGM rendelet 5. § -a. Hatályos 2009.09.01.

[32] Módosította a 61/2009. (XI. 5.) KHEM-KvVM-PM együttes rendelet 2. §-a. Hatályos 2009.11.06.

[33] Módosította a 41/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet 6. § (2) bekezdése 10. pontja. Hatályos 2009.01.01.

Tartalomjegyzék