47/2016. (VII. 15.) FM rendelet

a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet és a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet módosításáról

Az 1. alcím tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés c) és f) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés c), d) és f) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában és 66. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet [a továbbiakban: 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet] 3. § 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet alkalmazásában:)

"8. címke: a fémzárolt vetőmagtétel azonosító adatait és hiteles zárását bizonyító okmány, amely egyedi azonosító jelként a tétel minden göngyölegegységén rajta van, tartalmazza az egyes címkéket megkülönböztető hatósági sorszámot és a növény-egészségügyi jogszabályokkal összhangban egyes növényfajok esetében egyúttal növényútlevélként is szolgál,"

(2) A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 3. §-a a következő 24a. ponttal egészül ki:

(A rendelet alkalmazásában:)

"24a. hatósági sorszám: hatóság által nyilvántartott, a címkén nyomdai úton elhelyezett szám, amely az Európai Unióban használt típusoknál cdv ellenőrző számjegy, az OECD típusoknál folyamatos sorszám,"

2. § (1) A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 44. § (2) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:

(Magyarországon forgalomba hozott elit és alacsonyabb szaporítási fokú vetőmagtétel címkéjének tartalmaznia kell)

"o) a címke hatósági sorszámát."

(2) A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 44. § (3) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(Magyarországon forgalomba hozott kereskedelmi vetőmagtétel címkéjének tartalmaznia kell)

"j) a címke hatósági sorszámát."

3. § A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 45. §-a a következő i) ponttal egészül ki:

(A szürke címkének az alábbi adatokat kell tartalmaznia:)

"i) más tagállamban betakarított vetőmag esetén a hatósági sorszámot."

4. § A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 46. §-a a következő i) ponttal egészül ki:

(A vetőmagkeverék címkéjén az alábbi adatokat kell szerepeltetni:)

"i) a hatósági sorszámot."

5. § (1) A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 59. § (2) bekezdése a következő r) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő irányelveknek való megfelelést szolgálja:)

"r) a Bizottság 2015/1955/EU végrehajtási irányelve (2015. október 29.) a gabonavetőmagok forgalmazásáról szóló 66/402/EGK tanács irányelv I. és II. mellékletének módosításáról."

(2) A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 59. § (2) bekezdése a következő s) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő irányelveknek való megfelelést szolgálja:)

"s) a Bizottság 2016/11/EU végrehajtási irányelve (2016. január 5.) az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról szóló 2002/57/EK tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról."

(3) A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 59. § (2) bekezdése a következő t) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő irányelveknek való megfelelést szolgálja:)

"t) a Bizottság 2016/317/EU végrehajtási irányelve (2016. március 3.) a 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 2002/54/EK, a 2002/55/EK, a 2002/56/EK és a 2002/57/EK tanácsi irányelvnek a vetőmagcsomagok hatósági címkéje tekintetében történő módosításáról."

6. § (1) A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 4. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

7. § A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 9. § (2) bekezdésében a "kivételével - az 1. és 4. számú mellékletben felsorolt fajok" szövegrész helyébe a "kivételével - az 1. és 3. számú mellékletben felsorolt fajok" szöveg lép.

2. A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet módosítása

8. § A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet [a továbbiakban: 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet] 39. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

"j) a Bizottság 2016/317/EU végrehajtási irányelve (2016. március 3.) a 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 2002/54/EK, a 2002/55/EK, a 2002/56/EK és a 2002/57/EK tanácsi irányelvnek a vetőmagcsomagok hatósági címkéje tekintetében történő módosításáról."

9. § (1) Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 6. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(2) Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 7. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 5. § (2) bekezdése, a 6. § (2) bekezdése és a 2. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. §, a 2-4. §, az 5. § (3) bekezdése, a 8. és 9. §, valamint a 3. és 4. melléklet 2017. április 1-jén lép hatályba.

11. § Ez a rendelet

a) a gabonavetőmagok forgalmazásáról szóló 66/402/EGK tanácsi irányelv I. és II. mellékletének módosításáról szóló, 2015. október 29-i, 2015/1955/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek,

b) az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról szóló 2002/57/EK tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról szóló, 2016. január 5-i, 2016/11/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek,

c) a 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 2002/54/EK, a 2002/55/EK, a 2002/56/EK és a 2002/57/EK tanácsi irányelvnek a vetőmagcsomagok hatósági címkéje tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. március 3-i, 2016/317/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 47/2016. (VII. 15.) FM rendelethez

1. A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 1. számú melléklet A. részében foglalt második táblázat helyébe a következő táblázat lép:

"

AB
1.Faj és szaporítási fokMinimális
fajtatisztaság
(%)
2.1. Csupasz zab (Avena nuda), zab (Avena sativa), homoki zab (Avena strigosa), árpa
(Hordeum vulgare), rizs (Oryza sativa), búza (Triticum aestivum),durum búza (Triticum
durum) és tönköly búza (Triticum spelta) (kivéve hibridek)
3.1.1. elit és szuperelit vetőmag99,9
4.1.2. I. szaporítási fokú vetőmag99,7
5.1.3. II. szaporítási fokú vetőmag99,0
6.2. Önbeporzó triticale (x Triticosecale) a hibridek kivételével
7.2.1. elit és szuperelit vetőmag99,7
8.2.2. I. szaporítási fokú vetőmag99,0
9.2.3. II. szaporítási fokú vetőmag98,0
10.3. Csupasz zab (Avena nuda), zab (Avena sativa), homoki zab (Avena strigosa), árpa
(Hordeum vulgare), rizs (Oryza sativa), búza (Triticum aestivum),durum búza (Triticum
durum) tönköly búza (Triticum spelta) és önbeporzó triticale (x Triticosecale) hibrid fajták
I. szaporítási fokú (hibrid F1) vetőmag
90,0
11.4. Citoplazmás hímsterilitással előállított árpa (Hordeum vulgare)
(a fajtatisztasági hiba a helyreállító vonal kivételével nem lehet 2%nál nagyobb)
85

"

2. A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 1. számú melléklet A. részének utolsó bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

"Ezen feltételek biztosítására elsődlegesen a szántóföldi ellenőrzés követelményeit kell betartani. A már forgalomba hozott vetőmagvak fajtatisztaságának ellenőrző megállapítása megfelelő számú minta hivatalos utóellenőrzésével, szántóföldi fajtakitermesztéssel, illetve kiegészítő laboratóriumi vizsgálatokkal történik."

3. A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 1. számú melléklet B. rész 2. pontja helyébe a következő pont lép:

"2. Kalászos hibrid növények

Zab, árpa, rozs, búza, durum búza, tönköly búza és önbeporzó tritikálé hibridjei, árpa citoplazmás hímsterilitással előállított hibridjei.

2.1. Az ellenőrzések száma összesen: három.

2.2. Az ellenőrzések időpontja és a minősítési feladatok:

2.2.1. Első ellenőrzés: a virágzás kezdete előtt el kell végezni:

2.2.1.1. a szigetelés ellenőrzését,

2.2.1.2. a fejlettség, kiegyenlítettség, kultúrállapot bírálatát,

2.2.1.3. kártételek mértékének vizsgálatát,

2.2.1.4. a steril és fenntartó növénysorok arányának vizsgálatát (bázis vetőmag-előállítás esetén).

2.2.2. Második ellenőrzés: virágzáskor el kell végezni:

2.2.2.1. a fejlettség, kiegyenlítettség, kultúrállapot bírálatát,

2.2.2.2. a kártételek mértékének vizsgálatát,

2.2.2.3. a faj-, fajtatisztaság, az idegenelési hiba vizsgálatát,

2.2.2.4. a hímsteril komponens sterilitási szintjének vizsgálatát (bázis vetőmag-előállítás esetén),

2.2.2.5. ugyanazon fajú növények előfordulásának vizsgálatát az izolációs távolságon belül.

2.2.3. Harmadik ellenőrzés: érés idején el kell végezni:

2.2.3.1. a kártételek mértékének vizsgálatát,

2.2.3.2. a megtermékenyülés mértékének vizsgálatát,

2.2.3.3. az idegenelési hiba vizsgálatát,

2.2.3.4. a várható vetőmagtermés vizsgálatát.

2.3. Elővetemény korlátozás: A vetőmag-szaporító tábla előveteménye ugyanazon faj nem lehet. Hibrid rozs esetén az anyai szülőkomponens elit vetőmag-előállítása esetén a szaporítást megelőző 2 évben, az apai szülő elit vetőmag, illetve az I. fok (hibrid F1) vetőmag-előállítása esetén a szaporítást megelőző évben.

2.4. A mintatér nagysága: 100 m2.

2.5. A mintaterek száma: 20 ha-ig: 4 db, minden további megkezdett 10 ha után: 2 db.

2.6. Egyéb követelmények:

2.6.1. Zab, árpa, búza, durum búza, tönköly búza és önbeporzó tritikálé hibridjei esetén:

2.6.1.1. az anyai komponensnek ugyanazon fajtól való izolációs távolsága: 25 méter,

2.6.1.2. az idegen kultúr- és gyomnövényekre, gombabetegségekre és kártevőkre vonatkozó követelményeket a B. rész 1. pontjában lévő, a nem hibrid fajtákra vonatkozó táblázata tartalmazza.

2.6.2. Hibrid rozs esetén:

2.6.2.1. I. fokú (hibrid F1) vetőmag-előállításnál az anyai komponensbe belekevert apai szülőkomponenst nem szabad idegen fajtának értékelni,

2.6.2.2. elit vetőmag-szaporítás esetén az anyai komponens sterilitása legalább 98% kell legyen,

2.6.2.3. I. fokú (hibrid F1) vetőmag-szaporításkor az apai komponens növényeinek aránya nem lépheti túl a nemesítő által meghatározott szülőkomponens arányát,

2.6.2.4. elit szaporítási fokú anyai szülőkomponens vetőmag-előállítás esetén az izolációs távolság 1000 méter a rozs más fajtájától vagy a szülőkomponenstől, ugyanazon szülőkomponenstől, amelyben a nem fajtaazonos növények száma e rendelet határértékeit meghaladják,

2.6.2.5. elit szaporítási fokú apai szülőkomponens vetőmag-előállítás esetén az izolációs távolság 600 méter a rozs más fajtájától vagy a szülőkomponenstől, ugyanazon szülőkomponenstől, amelyben a nem fajtaazonos növények száma e rendelet határértékeit meghaladja,

2.6.2.6. I. fokú (hibrid F1) vetőmag-előállítás esetén az izolációs távolság 500 méter ugyanazon faj szülőkomponensétől vagy más fajtától, ugyanazon fajtától, amely fajtatisztaságra nézve erős heterogenitást mutat.

2.6.3. A citoplazmás hímsterilitás technikájával előállított hibridárpa vetőmagjának az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:

2.6.3.1. Elit szaporítási fokú vetőmag-előállítás esetén az izolációs távolság 100 méter más típusú fajtaazonos, illetve más fajtájú árpától.

2.6.3.2. I. szaporítási fokú (hibrid F1) vetőmag-előállítás esetén az izolációs távolság 50 méter más típusú fajtaazonos, illetve más fajtájú árpától.

2.6.3.3. A nem fajtaazonos egyedek számának megengedett legmagasabb százalékos aránya:

2.6.3.3.1. Elit vetőmag előállítására szánt vetőmag esetében a fenntartó és a helyreállító vonal tekintetében 0,1%, a citoplazmás hímsteril anyai szülőkomponens esetében 0,2%;

2.6.3.3.2. I. szaporítási fokú (hibrid F1) vetőmag előállítás esetében a helyreállító vonal és a citoplazmás hímsteril anyai szülőkomponens tekintetében 0,3%, amennyiben pedig a citoplazmás hímsteril anyai szülőkomponens egyszeres keresztezésű hibrid, 0,5%.

2.6.3.4. Az anyai szülő komponens hímsterilitásának szintje:

2.6.3.4.1. az elit vetőmag előállítás esetében legalább 99,7%

2.6.3.4.2. az I. szaporítási fokú (hibrid F1) vetőmag előállítás esetében legalább 99,5%.

2.6.3.5. A 2.6.3.3. valamint a 2.6.3.4. pontoknak való megfelelést kisparcellás fajtaazonosító vizsgálattal kell ellenőrizni.

2.6.3.6. Az I. szaporítási fokú (hibrid F1) vetőmag egy anyai szülő hímsteril komponens és egy, az apai szülő fertilitást visszaállító apai szülő komponens vegyes művelésében termeszthető.

2.7. A vetőmag-előállítás ellenőrzésének szempontjai:

ABCD
1.A vizsgálat tárgyaEgységSzuperelit, Elit
szaporítási fok
I. (Hibrid F1)
szaporítási fok
2.1. Elválasztó sáv más gabonátólméter22
3.2. Gyomosság, legfeljebbminősítő
szám
22
4.3. Fejlettség, legalábbértékszám33
5.4. Kiegyenlítettség, legalábbértékszám33
6.5. Kultúrállapot, legalábbértékszám33
7.6. Idegen fajú kalászos kultúrnövény
a mintaterek átlagában, legfeljebb
növény db1,34
8.7. Idegen fajta valamint fajtaazonos, fertil
anya a mintaterek átlagában, legfeljebb
növény db3,310
9.8. Idegen kultúr- és gyomnövények
a mintaterek átlagában hibrid rozs esetén
legfeljebb
növény db
10.8.1. ragadós galaj(Galium aperine)0,62
11.8.2. vadzab fajok
(Avena spp.)
0,61,3
12.8.3. szédítő vadóc (Lolium temulentum)0,32
13.8.4. gabona rozsnok (Bromus secalinus)510
14.9. Idegen kultúr- és gyomnövények
a mintaterek átlagában hibrid rozs esetén
összesen legfeljebb
növény db
15.9.1. repcsényretek (Raphanus raphanistrum)3,36,6
16.9.2. kaszanyűg bükköny(Vicia cracca)3,36,6
17.9.3. keserűfű fajok(Polygonum spp.)3,36,6
18.10. Gombabetegségek a mintaterek
átlagában hibrid rozs esetében legfeljebb
kalász db0,60,6
19.10.1. Törpeüszög (Tilletia contraversa)
a mintaterek átlagában hibrid rozs esetében
legfeljebb
növény db23,3
20.10.2. szárrozsda
(Puccinia graminis f.sp. secalis) a mintaterek
átlagában hibrid rozs esetében legfeljebb
növény db23,3

2.8. Az izolációs távolságon belül, a szomszédos növényállományokban a hibrid rozs vetőmag-előállító táblától a megadott távolságban 100 m2-ként megengedett rozs növények megengedett legmagasabb darabszámát a következő táblázat tartalmazza:

ABC
1.Szaporítási fok komponensTávolság a szaporító táblától
(méter)
Növények száma, legfeljebb
(db)
2.Elit vetőmag0-2503
3.A X B komponens (anya)3.1. 250-500
3.2. 500-750
3.3. 750-1000
3.1. 10
3.2. 50
3.3. 250
4.C komponens (apa)4.1. 0-150
4.2. 150-300
4.3. 300-450
4.4. 450-600
4.1. 0
4.2. 10
4.3. 50
4.4. 200
5.I. fokú (hibrid F1) vetőmag köpenyvetés nélkül5.1. 0-100
5.2. 100-200
5.3. 200-300
5.4. 300-500
5.1. 0
5.2. 10
5.3. 50
5.4. 200
6.I. fokú (hibrid F1) vetőmag 10 méteres
köpenyvetéssel
6.1. 0-100
6.2. 100-200
6.3. 200-500
6.1. 10
6.2. 50
6.3. 200

"

2. melléklet a 47/2016. (VII. 15.) FM rendelethez

A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 4. számú melléklet A. része helyébe a következő rendelkezés lép:

"A. rész

1.

AB
1.FajEngedélyezett szaporítási fok
2.Barna mustár(Brassica juncea /L./Czern.)Szuperelit
Elit
I. szaporítási fok
3.Fehér mustár (Sinapis alba L.)Szuperelit
Elit
I. szaporítási fok
4.Fekete mustár(Brassica nigra /L./W.D.J. Koch)Szuperelit
Elit
I. szaporítási fok
Kereskedelmi
5.Földimogyoró(Arachis hypogaea L.)Szuperelit
Elit
I. szaporítási fok
II. szaporítási fok
Kereskedelmi
6.Gyapot(Gossypium hirsutum L, Gossypium barbadense L.)Szuperelit
Elit
I. szaporítási fok
II. szaporítási fok
7.Őszi káposztarepce(Brassica napus L./partim/)Szuperelit,
Elit
I. szaporítási fok
8.Tavaszi káposztarepce(Brassica napus L./partim/)Szuperelit
Elit
I. szaporítási fok
9.Kender(Cannabis sativa L.)Szuperelit
Elit
I. szaporítási fok
II. szaporítási fok
10.Kömény(Carum carvi L.)Szuperelit
Elit
I. szaporítási fok
11.Len (olajlen, rostlen)(Linum usitatissimum L.)Szuperelit
Elit
I. szaporítási fok
II. szaporítási fok
III. szaporítási fok
12.Mák (Papaver somniferum L.)Szuperelit
Elit
I. szaporítási fok
13.Napraforgó(Helianthus annuus L.)Szuperelit
Elit
I. szaporítási fok
14.Réparepce(Brassica rapa L. var. silvestris/Lam./Briggs Tarlórépa
Brassica rapa L. var. rapa)
Szuperelit
Elit
I. szaporítási fok
15.Sáfrányos szeklice (Carthamus tinctorius L.)Szuperelit
Elit
I. szaporítási fok
16.Szója(Glycine max/L./Merr.)Szuperelit
Elit
I. szaporítási fok
II. szaporítási fok

2. A szuperelit szaporítási fokú vetőmag-előállításokat, amennyiben termésüket nem közvetlenül elit szaporítási fokú vetőmag-előállítás céljaira használják fel, továbbá az elit, az I., a II. és a III. szaporulati fokú vetőmagelőállításokat és termésüket hivatalos minősítési eljárásban kell részesíteni, és meg kell felelniük az A. részben foglalt követelményeknek.

3. Elit szaporítási fok hibrid fajták esetén:

3.1. az elit szaporítási fokú beltenyésztett vonal, melyet hivatalos minősítési eljárásban kell részesíteni és meg kell felelnie az A. rész elit szaporítási fokra vonatkozó feltételeinek,

3.2. elit szaporulati fokú alapanyag egyszeres keresztezés, amelyet három (TC) vagy négyvonalas (DC) keresztezésű hibridek létrehozására szántak; hivatalos minősítési eljárásban kell részesíteni és meg kell felelnie az A. rész elitre vonatkozó feltételeinek.

4. A vetőmag fajtaazonosságának és fajtatisztaságának kielégítőnek kell lennie. Az alább felsorolt fajok vetőmagjának a következő fajtatisztasági határértéknek kell megfelelnie:

AB
1.Faj és szaporítási fokMinimális
fajtatisztaság (%)
2.1. Gyapot (Gossypium hirsutum L, Gossypium barbadense L.)
3.1.1. elit és szuperelit vetőmag99,9
4.1.2. I. és II. szaporítási fokú vetőmag99,5
5.2. Földimogyoró (Arachis hypogaea)
6.2.1. elit és szuperelit vetőmag99,7
7.2.2. I. és II. szaporítási fokú vetőmag99,5
8.3. Káposztarepce(Brassica napus), Réparepce(Brassica rapa) kizárólag
takarmányozási célra szánt fajták, Napraforgó (Helianthus annuus), nem hibrid
fajták, ideértve a komponenseiket is, Fehér mustár (Sinapis alba)
9.3.1. elit és szuperelit vetőmag99,7
10.3.2. I. szaporítási fokú vetőmag99,0
11.4. Napraforgó (Helianthus annuus) hibrid fajták
12.4.1. elit vetőmag előállítása esetén:
13.4.1.1. beltenyésztett vonal99,8
14.4.1.2. alapegyszeres apa99,8
15.4.1.3. alapegyszeres anya99,5
16.4.2. I. szaporítási fokú vetőmag előállítása esetén:
17.4.2.1. apa99,5
18.4.2.2. anya99,0
19.5. Káposztarepce hibridfajták előállítása esetén
20.5.1. elit vetőmag előállítása esetén:
21.5.1.2. beltenyésztett vonal99,9
22.5.1.3. alapegyszeres apa99,9
23.5.1.4. alapegyszeres anya99,8
24.5.2. I. szaporítási fokú vetőmag előállítása esetén:
25.5.2.1. apa99,7
26.5.2.2. anya99,0
27.5.2.3. őszi káposztarepce90,0
28.5.2.4. tavaszi káposztarepce hímsterilitás felhasználásával előállított
hibridfajták esetében
85,0
29.6. Len (Linum usitatissimum)
30.6.1. elit és szuperelit vetőmag99,7
31.6.2. I. szaporítási fokú vetőmag98,0
32.6.3. II. és III. szaporítási fokú vetőmag97,5
33.7. Mák (Papaver somniferum)
34.7.1. elit és szuperelit vetőmag99,0
35.7.2. I. szaporítási fokú vetőmag98,0
36.8. Szója(Glycine max)
37.8.1. elit és szuperelit vetőmag99,5
38.8.2. I. és II. szaporítási fokú vetőmag99,0

Ezen feltételek biztosítására elsődlegesen a szántóföldi ellenőrzés követelményeit kell betartani. A már forgalomba hozott vetőmagvak fajtatisztaságának ellenőrző megállapítása szántóföldi fajtakitermesztéssel, illetve kiegészítő laboratóriumi vizsgálatokkal történik."

3. melléklet a 47/2016. (VII. 15.) FM rendelethez

1. Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 6. számú melléklet A. rész 1. pont 1.4. alpontja helyébe a következő alpont lép:

(Kötelezően feltüntetendő adatok.)

"1.4. A tétel fémzárolási száma."

2. Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 6. számú melléklet A. rész 1. pont 1.11. és 1.12. alpontja helyébe a következő alpontok lépnek, egyidejűleg az 1. pont a következő 1.13. alponttal egészül ki:

(Kötelezően feltüntetendő adatok.)

"1.11. Az egyes címkéket megkülönböztető hatósági sorszám.

1.12. Olyan fajták esetében, amelyek hibridek vagy beltenyésztésű vonalak:

1.12.1. elit vetőmag esetében, amennyiben az a hibrid vagy beltenyésztésű vonal, amelyhez a vetőmag tartozik, hatóságilag el van ismerve: az adott komponens fajta hivatalos elismerése során használt megnevezése, a végleges fajtára való hivatkozással vagy a nélkül, kizárólag végleges fajta komponenséül szánt hibrid vagy beltenyésztésű vonal esetében pedig a "komponens" szó kíséretében,

1.12.2. elit vetőmag egyéb eseteiben: annak a komponensnek a megnevezése, amelyhez az elit vetőmag tartozik, amely kód formájában is megadható a végleges fajtára való hivatkozás kíséretében, a funkcióra (hím vagy anyai szülő) való hivatkozással vagy a nélkül és a "komponens" szó kíséretében,

1.12.3. certifikált vetőmag esetében: annak a fajtának a megnevezése, amelyhez a vetőmag tartozik, a "hibrid" szó kíséretében.

1.13. Amennyiben elvégezték legalább a csírázás ismételt ellenőrzését, ez a tény az "Ismételten ellenőrizve (év és hónap)" felirattal jelezhető."

4. melléklet a 47/2016. (VII. 15.) FM rendelethez

"7. számú melléklet az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelethez

A más tagállamban betakarított, nem véglegesen certifikált vetőmagvak címkéjére és okmányára vonatkozó részletes előírások

1. A címkén kötelezően feltüntetendő adatok a következők:

1.1. a szántóföldi ellenőrzésért felelős hatóság és tagállam neve vagy kezdőbetűi,

1.2. a faj megnevezése álló latin betűkkel, a botanikai név, amely rövidített formában és a leíró neve nélkül is elfogadható, vagy a faj közönséges neve, illetve mindkettő,

1.3. a fajta megnevezése, álló latin betűkkel,

1.4. kategória,

1.5. a vetőmag-előállító tábla vagy a vetőmag tétel hivatkozási száma,

1.6. bejelentett nettó vagy bruttó súly,

1.7. a "nem véglegesen certifikált vetőmag" felirat,

1.8. az egyes címkéket megkülönböztető hatósági sorszám.

2. A címke színe szürke.

3. Az okmányon kötelezően feltüntetendő adatok a következők:

3.1. az okmányt kibocsátó hatóság,

3.2. a faj megnevezése álló latin betűkkel, a botanikai név, amely rövidített formában és a leíró neve nélkül is elfogadható, vagy a faj közönséges neve, illetve mindkettő,

3.3. a fajta megnevezése, álló latin betűkkel,

3.4. kategória,

3.5. az anyamag hivatkozási száma és a vetőmagot minősítő ország vagy országok neve,

3.6. a vetőmag-előállító tábla vagy a vetőmag tétel hivatkozási száma,

3.7. az okmányon szereplő vetőmag tétel előállítására szolgáló vetőmag előállító tábla területe,

3.8. a betakarított vetőmag mennyisége és a csomagolási egységek száma,

3.9. annak tanúsítása, hogy a vetőmag termelése során a vetőmag előállító tábla növényállománya a követelményeknek megfelelt,

3.10. adott esetben az előzetes vetőmagvizsgálat eredményei,

3.11. a hatósági sorszám."

Tartalomjegyzék