55/2016. (XII. 22.) BM rendelet

egyes, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény végrehajtására kiadott rendeletek módosításáról

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 23. pont c) alpontjában, valamint 341. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 13. pont a) alpontjában, valamint 341. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével -,

a 3. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 13. pont b) alpontjában, valamint 341. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 4. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím és az 1-3. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 2. pont a) és b) alpontjában, 341. § (1) bekezdés 21. pont a) alpontjában, valamint 341. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 6. pont b) és c) alpontjában, valamint 341. § (1) bekezdés 20. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 4. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím és a 4. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 21. pont a) és f) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet módosítása

1. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet III/A. Része a következő 47/I. §-sal egészül ki:

"47/I. § (1) A Tv. 225/A. §-a szerinti, a közrehatás kérdésének vizsgálata során a Becsületbíróság eljárására a 47/D. § (1) bekezdését és a 47/H. §-t nem kell, a 47/E-47/G. §-ban foglaltakat az e §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az országos parancsnok az iratok kézhezvételét követő munkanapon kijelöli a névjegyzékből a Becsületbíróság tagjait, és a Becsületbíróság elnökének kijelölése céljából megkeresi a Magyar Rendvédelmi Kar Elnökségét. A megkeresésnek tartalmaznia kell a hivatásos állomány egészségileg alkalmatlan tagjának nevét, rendfokozatát, szolgálati helyét és szolgálati beosztását, azt, hogy közrehatás vizsgálatának ügyében kéri a Becsületbíróság összehívását, valamint az országos parancsnok által kijelölt két tag, a Becsületbíróság negyedik tagjaként közreműködő orvos, valamint a Becsületbíróság ötödik tagjaként közreműködő humánigazgatási feladatokat ellátó szakértő nevét, szolgálati helyét és szolgálati beosztását.

(3) Az országos parancsnok a Becsületbíróság tagjainak kijelölésekor lehetőség szerint az egyik tagnak jogi végzettséggel rendelkező személyt jelöl. A Becsületbíróság kijelölt tagjának vagy elnökének akadályoztatása esetén soron kívül póttag jelöléséről kell gondoskodni.

(4) A Magyar Rendvédelmi Kar Elnöksége - a Tv. 227. § (3) bekezdésében meghatározott módon - a megkeresés megérkezését követő három munkanapon belül kijelöli a Becsületbíróság elnökét, és erről soron kívül írásban tájékoztatja az országos parancsnokot. A felterjesztés alapján az országos parancsnok az adott ügyre szóló eseti megbízólevelet ad ki.

(5) Nem jelölhető ki a Becsületbíróság elnökének vagy tagjának olyan személy, akivel szemben a 47/B. §

(5) bekezdés a) pontjában meghatározott körülmény áll fenn.

(6) Ha az országos parancsnok az eseti megbízólevél kiadásának törvényi akadályát észleli, erre írásban felhívja a jelölő Magyar Rendvédelmi Kar Elnökségének figyelmét, egyéb esetben az általa kiállított eseti megbízólevelet megküldi a Becsületbíróság elnökének és tagjainak. Az országos parancsnok ezzel egyidejűleg - írásban -a hivatásos állomány tagjával is közli a döntését.

(7) A hivatásos állomány tagja a Becsületbíróság elnöke vagy tagja ellen kifogást soron kívül, a (6) bekezdés szerinti közlést követő munkanapon terjeszthet elő, amelyet soron kívül kell elbírálni.

(8) Az országos parancsnok a Becsületbíróságnak a Tv. 82/D. § (2) bekezdése szerinti összehívásakor megjelöli az alakuló ülés időpontját, és megküldi az ügy iratait és a döntéshez szükséges egyéb iratokat, amelyeket az elnök az alakuló ülésen ismertet a Becsületbíróság tagjaival. A Becsületbíróság munkáját ezt követően a Becsületbíróság elnöke hangolja össze és szervezi meg. Az alakuló ülésen a Becsületbíróság tagjain kívül csak a Becsületbíróság elnöke által jóváhagyott jegyzőkönyvvezető lehet jelen.

(9) A Becsületbíróság tanácskozásain és eljárási cselekményein mind az öt tagnak együttesen jelen kell lennie, akik megbízatásukat személyesen kötelesek ellátni. Az alakuló ülésről, továbbá valamennyi eljárási cselekményről és tanácskozásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet - lezárását követően - a Becsületbíróság elnöke aláírásával hitelesít.

(10) A Becsületbíróság által foganatosított meghallgatásokon - a Becsületbíróság elnökén és tagjain, valamint a jegyzőkönyvvezetőn kívül - csak a meghallgatni kívánt személy és - a hivatásos állomány egészségileg alkalmatlan tagjának meghallgatása során - az érintett jogi képviselője lehet jelen. A hivatásos állomány tagjának egészségi állapotára figyelemmel az e bekezdésben foglaltaktól el lehet térni. A meghallgatás időpontjáról történő értesítésre a Tv. 203. §-ának szabályait kell alkalmazni.

(11) A Becsületbíróság a meghallgatásokat a hivatásos állomány tagjának szolgálati helye szerinti szervezeti egységének székhelyén folytatja le. A hivatásos állomány tagjának egészségi állapotára figyelemmel az e bekezdésben foglaltaktól el lehet térni.

(12) A Becsületbíróság döntéséről szóló határozatnak tartalmaznia kell az eljárás alapjául szolgáló tényeket és körülményeket, a Becsületbíróság ügyben hozott döntését, valamint a döntés rövid indokolását. A határozatot a Becsületbíróság mind az öt tagja aláírja. A határozatot a hivatásos állomány egészségileg alkalmatlan tagjának és a képviseletében eljáró személynek, valamint az országos parancsnoknak kell kézbesíteni. A kézbesítésre a 32. §-ban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni."

2. Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet módosítása

2. § Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet (a továbbiakban: ER.) a következő 58. §-sal egészül ki:

"58. § A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek, valamint az Országgyűlési Őrség vonatkozásában e rendeletnek a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalra vonatkozó rendelkezéseit 2017. január 1-től azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal helyett a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése, valamint 1. § (1) bekezdés b) pontja szerint kijelölt első, illetve másodfokon eljáró szerv jár el."

3. § Az ER.

a) 11. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "50 éves" szövegrész helyébe az "56 éves" szöveg,

b) 11. § (1) bekezdés d) pontjában a "41-49 éves" szövegrész helyébe a "41-55 éves" szöveg,

c) 24. § (1) bekezdésében az "50 év alatti - az Országgyűlési Őrség állománya esetében 56 év alatti -" szövegrész helyébe az "56 év alatti" szöveg

lép.

3. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet módosítása

4. § (1) A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet [a továbbiakban: 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet] 2. § o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"o) szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset, betegség: a munkavédelemről szóló törvényben meghatározott munkabaleseten, illetve a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendeletben [a továbbiakban: 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet] meghatározott foglalkozási megbetegedéseken túl az a baleset, illetve betegség, amely a hivatásos állomány tagját

oa) azonnali szolgálatba, munkába rendelés esetén a rendelkező szóbeli vagy írásbeli parancs vagy utasítás vételétől számított időtől a szolgálatteljesítés, munkavégzés helyére történő megérkezéséig, valamint onnan lakóhelyére menet közben,

ob) kiképzési terv, napirend szerint előírt gyakorlati foglalkozásokon, a fizikai állóképesség fenntartásával kapcsolatos szervezett sportfoglalkozásokon,

oc) a rendvédelmi szervek tömegkapcsolatainak erősítése céljából a rendvédelmi szerv által szervezett sportversenyeken, speciális rendezvényeken, bemutatókon

érte, illetve azzal összefüggésben keletkezett vagy jelentősen súlyosbodott,"

(2) A 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet 2. §-a a következő p) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"p) tényleges szolgálatellátás során bekövetkezett baleset, betegség: az o) pont oa) alpontjában szereplő esetek kivételével az o) pont szerinti baleset, betegség."

5. § A 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet

a) 23. § (4) bekezdésében a "szolgálati kötelmekkel összefüggőnek vagy nem összefüggőnek" szövegrész helyébe a "szolgálati kötelmekkel összefüggőnek vagy nem összefüggőnek, továbbá dönt arról, hogy a baleset a szolgálatellátás során vagy azzal összefüggésben érte" szöveg, a "határozatban munkabalesetnek" szövegrész helyébe a "határozatban minősíti munkabalesetnek" szöveg,

b) 27. § (1) bekezdésében a "foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendeletben [a továbbiakban: 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet]" szövegrész helyébe a "27/1996. (VIII. 28.) NM rendeletben" szöveg,

c) 28/A. § (7) bekezdésében a "szolgálati kötelmekkel összefüggőnek vagy nem összefüggőnek" szövegrész helyébe a "szolgálati kötelmekkel összefüggőnek vagy nem összefüggőnek kell minősíteni, továbbá dönteni kell arról, hogy a betegség a szolgálatellátás során vagy azzal összefüggésben keletkezett-e" szöveg,

d) 8. melléklet 13. pontjában, valamint 14. melléklet 13. pontjában a "szolgálati kötelmekkel összefüggő//nem összefüggő" szövegrész helyébe a "szolgálati kötelmekkel összefüggő/nem összefüggő, szolgálatellátás során/szolgálatellátással összefüggésben" szöveg

lép.

4. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló 14/2012. (III. 30.) BM rendelet módosítása

6. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló 14/2012. (III. 30.) BM rendelet [a továbbiakban: 14/2012. (III. 30.) BM rendelet] 6. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A szolgálati igazolvány elvesztését, eltulajdonítását a hivatásos állomány tagja és a tisztjelölt - az okmány körözésének elrendelése érdekében - a szolgálati igazolvány eltűnésének észlelését követően haladéktalanul köteles bejelenteni az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnek az eltűnés feltételezett helye szerint illetékes helyi szervénél. A hivatásos állomány tagja és a tisztjelölt a bejelentésről készült irat másolatát köteles a közvetlen szolgálati elöljáró útján a helyi személyügyi szervhez eljuttatni."

7. § A 14/2012. (III. 30.) BM rendelet

a) 6. § (3) bekezdésében az "elvesztését, megrongálódását, megsemmisülését" szövegrész helyébe az "elvesztését, eltulajdonítását, megrongálódását, megsemmisülését" szöveg,

b) 6. § (4) bekezdésében a "6. § (3)" szövegrész helyébe a "(3)" szöveg, az "elvesztés" szövegrész helyébe az "eltűnés" szöveg,

c) 7. § (1) bekezdés d) pontjában az "elveszett" szövegrész helyébe az "elveszett vagy eltulajdonított" szöveg

lép.

5. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

8. § A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet [a továbbiakban: 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet] a következő 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § A 3. § (1) bekezdésében és a 4. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél alkalmazható rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról szóló 54/2016. (XII. 22.) BM rendelet 5. § (2) bekezdésében foglalt esetben az állományilletékes parancsnok az állománytáblázatot saját hatáskörben módosítja."

9. § A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 6. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

10. § A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 8. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

11. § A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 10. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

12. § A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 9. melléklet I. részében a "Magyarázat 1-2. táblázathoz:" szövegrészben a "biztonsági, határrendész" szövegrész helyébe a "határrendész" szöveg, a " , közrendvédelmi vagy migrációs" szövegrész helyébe a "vagy közrendvédelmi" szöveg lép.

6. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

13. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet [a továbbiakban: 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet] 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdés c) pontjába tartozó esetben a hivatásos állományba vett személyt a tervezett szolgálati beosztásába kell kinevezni, amellyel egyidejűleg megfelelő határidő kitűzésével elő kell írni a tervezett szolgálati beosztáshoz tartozó rendészeti szakképesítés vagy rész-szakképesítés megszerzését."

14. § A 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet 64. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Hszt. 353/B. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel, ha 2017. január 1. és 2017. december 31. között a hivatásos állomány tagja vonatkozásában a szolgálati időpótlék jogosultsági feltételeinek vagy a magasabb összegű szolgálati időpótlékhoz szükséges feltételeknek a megállapítására kerül sor, a szolgálati időpótlék kifizetése iránt csak a hivatásos állomány tagja szolgálati viszonyának módosulása esetén, a Hszt. 353/B. §-ában foglalt rendelkezések figyelembevételével lehet intézkedni."

15. § A 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet 74. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A (2) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérően rugalmas szolgálati időrendszer esetén legalább napi öt, vezényléses szolgálati időrendszer alkalmazása esetén legalább napi négy óra szolgálatteljesítési időt kell jóváírni, ennél többet akkor, ha az első napon az indulás és a napi feladatteljesítés befejezési ideje közötti, a második napon a feladatteljesítés kezdési ideje és a visszautazással eltöltött idő közötti időtartam az öt, illetve a négy órát meghaladja."

16. § A 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a) 74. § (3) bekezdésében a "készenlétnek minősül" szövegrész helyébe a "készenlétnek vagy kiemelt készenlétnek" szöveg,

b) 74. § (3) bekezdésében a "sem készenlétnek" szövegrész helyébe a "sem készenlétnek, sem kiemelt készenlétnek" szöveg

lép.

7. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati jelvénnyel történő ellátásának rendjével összefüggő szabályokról szóló 32/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

17. § A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati jelvénnyel történő ellátásának rendjével összefüggő szabályokról szóló 32/2015. (VI. 16.) BM rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A szolgálati jelvény elvesztését, eltulajdonítását a hivatásos állomány tagja - körözésének elrendelése érdekében - a szolgálati jelvény eltűnésének észlelését követően haladéktalanul köteles bejelenteni az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnek az eltűnés helye szerint illetékes helyi szervénél. A hivatásos állomány tagja a bejelentésről készült irat másolatát köteles a közvetlen szolgálati elöljáró útján a helyi személyügyi szervhez eljuttatni."

8. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

18. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet [a továbbiakban: 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet] 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

9. Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet 2017. január l-jén lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet az 55/2016. (XII. 22.) BM rendelethez

1. A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 6. melléklet I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 1. Központi szervnél című táblázata a következő 5a. sorral egészül ki:

(A)(B)(C)(D)(E)
"
5a.(középvezető)szakirányító 1hivatalvezető100

2. A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 6. melléklet I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 1. Központi szervnél című táblázata a következő 8a. sorral egészül ki:

(A)(B)(C)(D)(E)
"
8a.(beosztott vezető)főosztályvezető-
helyettes 1
sajtószóvivő100

3. A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 6. melléklet II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások című táblázata a következő 8a. sorral egészül ki:

(A)(B)(C)(D)(E)
"
8a.(központi)(E)közegészségügyi-
járványügyi
felügyelő
150

4. A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 6. melléklet II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások című táblázata a következő 38a. sorral egészül ki:

(A)(B)(C)(D)(E)
"
38a.(helyi)(C)diplomás ápoló100

2. melléklet az 55/2016. (XII. 22.) BM rendelethez

1. A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 8. melléklet I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások című táblázata a következő 8a. sorral egészül ki:

(A)(B)(C)(D)(E)
"
8a.(középvezető)szakirányító 1tagozatparancsnok
(Rendészet-
tudományi Kar
Rendvédelmi
Tagozat)
100

2. A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 8. melléklet I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások című táblázata a következő 11a. és 11b. sorral egészül ki:

(A)(B)(C)(D)(E)
"
11a.
11b.
középvezető
középvezető
szakirányító 2
főosztályvezető 1
irodavezető
tagozat-
parancsnok-
helyettes
(Rendészet-
tudományi Kar
Rendvédelmi
Tagozat)
100100

3. A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 8. melléklet I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások című táblázata a következő 12a. sorral egészül ki:

(A)(B)(C)(D)(E)
"
12a.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
központvezető
(egyetemi
központban)
100

4. A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 8. melléklet I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások című táblázata a következő 14. sorral egészül ki:

(A)(B)(C)(D)(E)
"
14.beosztott vezetőosztályvezető 1évfolyam-
parancsnok
100

5. A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 8. melléklet II. Oktatói, nevelői és képzést támogató beosztások című táblázata a következő 4a. sorral egészül ki:

(A)(B)(C)(D)
"
4a.főosztályvezető 1tudományos tanácsadó100

6. A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 8. melléklet II. Oktatói, nevelői és képzést támogató beosztások című táblázat 7. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A)(B)(C)(D)
"
7.osztályvezető 1tudományos
főmunkatárs
100

7. A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 8. melléklet II. Oktatói, nevelői és képzést támogató beosztások című táblázat 10. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A)(B)(C)(D)
"
10.Etudományos munkatárs100

8. A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 8. melléklet II. Oktatói, nevelői és képzést támogató beosztások című táblázata a következő 11a. sorral egészül ki:

(A)(B)(C)(D)
"
11a.Emesteroktató100

9. A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 8. melléklet II. Oktatói, nevelői és képzést támogató beosztások című táblázat 16. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A)(B)(C)(D)
"
16.Dtudományos
segédmunkatárs
100

10. A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 8. melléklet I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások című táblázat

a) C:6 mezőjében az "intézetvezető" szövegrész helyébe az "intézetvezető igazgató" szöveg,

b) C:9 mezőjében az "intézet igazgató-helyettes" szövegrész helyébe az "intézetvezető-helyettes" szöveg

lép.

11. Hatályát veszti a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 8. melléklet II. Oktatói, nevelői és képzést támogató beosztások című táblázat 19. sora.

3. melléklet az 55/2016. (XII. 22.) BM rendelethez

1. A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 10. melléklet III. Megfeleltetések alcíme helyébe a következő rendelkezés lép: "III. Megfeleltetések

1. Rendészeti szakirányú felsőfokú végzettségnek kell tekinteni:

a) Juhász Gyula Tanárképző Főiskola büntetés-végrehajtási tagozatán szerzett oklevelet,

b) büntetés-végrehajtási felsőfokú szaktanfolyamot.

2. Büntetés-végrehajtási felügyelő képzettségnek kell tekinteni:

a) büntetés-végrehajtási alapfokú szaktanfolyamot,

b) Kun Béla zászlósképző iskolán szerzett büntetés-végrehajtási tiszthelyettesi képzettséget."

4. melléklet az 55/2016. (XII. 22.) BM rendelethez

1. A 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet 1. melléklet III. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

"III. A büntetés-végrehajtási szervezetnél

1. reintegrációs tiszt,

2. vezető reintegrációs tiszt,

3. körletfelügyelő,

4. körlet-főfelügyelő,

5. szakápoló,

6. főápoló,

7. szakasszisztens,

8. vezető szakasszisztens,

9. szakorvos,

10. osztályvezető (egészségügyi),

ha szolgálati feladatait HIV fertőzöttek részlegén, a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház és az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet nagyfrekvenciás és ionizáló sugárzásnak, mérgezésnek vagy biológiai kóroki tényezők jelenléte miatti fertőzésveszélynek kitett beosztásokban látja el."

Tartalomjegyzék