365/2017. (XII. 5.) Korm. rendelet

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet, valamint a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15d. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 38. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet)

"c) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) és az azt módosító, a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelet (HL L 156., 2017.6.20., 1. o.),"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

2. A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdése a következő 6a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"6a. áttelepítés: ha

a) a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó azonos vagy hasonló tevékenységet vagy annak egy részét az EGT megállapodás egyik szerződő felének területén található létesítményből (a továbbiakban: eredeti létesítmény) az EGT megállapodás egy másik szerződő felének területén található azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül (a továbbiakban: támogatott létesítmény),

b) az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja, és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit elégíti ki, és

c) a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás valamely, az EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg,"

(2) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 8a. és 8b. pontokkal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"8a. belvízi hajó: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 164. pontja szerinti jármű,

8b. belvízi kikötő: olyan vízi és szárazföldi részből álló terület, amely infrastruktúrája és berendezései révén lehetővé teszi belvízi hajók fogadását, azok ki- és berakodását, az áruk tárolását, fogadását és feladását, illetve az utasok, a legénység és egyéb személyek fel- és leszállását, beleértve minden egyéb olyan infrastruktúrát is, amelyre a kikötőben a közlekedési vállalkozóknak szükségük van,"

(3) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 33a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"33a. hozzáférési infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 159. pontja szerinti infrastruktúra,"

(4) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 42b. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"42b. integrált településfejlesztési stratégia: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 12. pontja szerinti stratégia,"

(5) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 47a. és 47b. pontokkal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"47a. kikötői felépítmény: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 158. pontja szerinti felépítmény,

47b. kikötői infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 157. pontja szerinti infrastruktúra,"

(6) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 53a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"53a. kotrás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 160. pontja szerinti tevékenység,"

(7) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 72. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"72. működési eredmény: a beruházásnak az Sztv. 3. § (4) bekezdés 5. pontja szerinti hasznos élettartama alatt diszkontált bevételei, csökkentve a diszkontált működési költségekkel (pl. személyi jellegű ráfordítás, anyagköltség, szerződéses szolgáltatás, a távközlés, az energia és a karbantartás költsége, bérleti díj, adminisztrációs költség, kivéve az olyan értékcsökkenési és finanszírozási költséget, amelyet beruházási támogatásból már fedeztek) és - a támogatást nyújtó döntése alapján - a diszkontált észszerű nyereséggel, ha a számítás végeredménye pozitív, ellenkező esetben a működési eredmény nulla,"

(8) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 101b. és 101c. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a bekezdés a következő 101d. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"101b. természetbeni hozzájárulás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 61. pontja szerinti hozzájárulás,

101c. természeti katasztrófa: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (9) bekezdése szerinti természeti jelenség,

101d. természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenség: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (16) bekezdése szerinti éghajlati jelenség,"

(9) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 108a-108c. pontokkal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"108a. városfejlesztési alap: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 57. pontja szerinti alap,

108b. városfejlesztésialap-kezelő: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 58. pontja szerinti alapkezelő,

108c. városfejlesztési projekt: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 59. pontja szerinti beruházási projekt,"

3. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 5. §-a a következő 27. ponttal egészül ki:

(Ha a 4. § szerinti célra nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a 4. §)

"27. 11. pontja alapján mezőgazdasági csekély összegű támogatás"

(nyújtható.)

4. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 7. §-a a következő 31. és 32. ponttal egészül ki:

(Ha a 6. § szerinti célra nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a 6. §)

"31. 5. pontja alapján regionális városfejlesztési támogatás,

32. 12-15., 17., 22. és 24. pontja alapján mezőgazdasági csekély összegű támogatás"

(nyújtható.)

5. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 9. §-a a következő 33. ponttal egészül ki:

(Ha a 8. § szerinti célra nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a 8. §)

"33. 22-24. pontja alapján mezőgazdasági csekély összegű támogatás"

(nyújtható.)

6. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 13. §-a a következő 11. ponttal egészül ki:

(Ha a 12. § szerinti célra nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a 12. §)

"11. 3. és 6. pontja alapján belvízi kikötő fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás"

(nyújtható.)

7. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 17/B. § 11. pontja a következő e) alponttal egészül ki:

(A Vidékfejlesztési Program előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek:

együttműködés)

"e) agrár-innovációs operatív csoportok létrehozása és működtetése"

(érdekében,)

8. § (1) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 17/C. § 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ha a 17/B. § szerinti célra nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a 17/B. §)

"20. 6. pont b) alpontja alapján mezőgazdasági csekély összegű támogatás,"

(nyújtható.)

(2) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 17/C. §-a a következő 28. ponttal egészül ki:

(Ha a 17/B. § szerinti célra nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a 17/B. §)

"28. 4. pontja alapján a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és a mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás"

(nyújtható.)

9. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem ítélhető meg támogatás)

"b) - a 17. alcím, a 41. alcím, a 100. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - a 46. alcím, a 48-50. alcím, valamint - a 103/H. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak figyelembevételével - az 57. alcím szerinti támogatás kivételével nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, azzal, hogy a 17. és 41. alcím szerinti támogatás nyújtása során a nehéz helyzetben lévő vállalkozások nem részesíthetők a nehéz helyzetükre hivatkozással előnyben az egyéb vállalkozásokkal szemben."

10. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 20. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdés szerinti támogatási kérelem benyújtása, valamint a 102. § (6) bekezdése szerinti megbízási aktus hatálybalépése előtt felmerült költségekre kizárólag az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet vagy a 360/2012/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás nyújtható."

11. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 22. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az elszámolható költségek az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 67. cikk (2) bekezdés b)-d) pontja szerinti egyszerűsített költségelszámolási módokkal összhangban is kiszámíthatók, feltéve, ha a műveletet legalább részben egy olyan uniós alapból finanszírozzák, amely lehetővé teszi ezen egyszerűsített költségelszámolási módok igénybevételét, és ha a költségkategória a vonatkozó mentességi rendelkezés értelmében elszámolható."

12. § (1) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés 24. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a bekezdés a következő 24a. ponttal egészül ki:

[Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást, ha a támogatás összege]

"24. sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás esetén meghaladja a 30 millió eurónak megfelelő forintösszeget, vagy a projekt teljes költsége meghaladja a 100 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

24a. sportlétesítményekre nyújtott működési támogatás esetén létesítményenként évente meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,"

(2) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 23. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A belvízi kikötő fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást, ha a projekt elszámolható költsége meghaladja

a) a 40 millió eurónak vagy

b) - a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról és a 661/2010/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1315/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 47. cikkében meghatározott munkatervben szereplő belvízi kikötő esetén - az 50 millió eurónak

megfelelő forintösszeget. Ha a projekt kotrást is tartalmaz, jelen bekezdés alkalmazásában az adott belvízi kikötőben egy naptári éven belül végrehajtott összes kotrási tevékenység tekintendő a projekt részének.

(4) A regionális városfejlesztési támogatás esetén az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást, ha a városfejlesztési projektnek biztosított teljes beruházás meghaladja a 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget."

13. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 26. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A kedvezményezett a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg, a támogatás visszafizetésének terhe mellett nyilatkozik arról, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben nem valósított meg áttelepítést abba a létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani, és kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházás befejezését követő legalább két évig nem kerül sor a létesítmény áttelepítésére abba a létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani."

14. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet a következő 11/A. alcímmel egészül ki:

"11/A. A regionális városfejlesztési támogatás

32/A. § (1) A regionális városfejlesztési támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) olyan, az Atr. 25. § (1) bekezdése szerinti területeket érintő városfejlesztési projektek esetén nyújtható, amelyek a város integrált településfejlesztési stratégiájának végrehajtását szolgálják.

(2) A városfejlesztési projektbe történő teljes beruházás nem haladhatja meg a 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget. Kölcsön vagy kezességvállalás esetén a beruházási összeg megállapításánál a kölcsön névértékét kell figyelembe venni.

(3) A városfejlesztési alap által a támogatható városfejlesztési projektekhez nyújtott támogatás tőkebefektetés, kvázisajáttőke-befektetés, kölcsön, kezességvállalás vagy ezek kombinációja formájában nyújtható.

(4) A városfejlesztési projekt végrehajtásához a magán- és állami befektetők pénzbeni, természetbeni hozzájárulást vagy ezek kombinációját nyújthatják azzal, hogy a természetbeni hozzájárulást piaci értéken kell figyelembe venni, amelyet független szakértő vagy megfelelően felhatalmazott hivatalos szerv tanúsít.

(5) A városfejlesztési projektet városfejlesztési alapon keresztül kell végrehajtani.

(6) A városfejlesztésialap-kezelőt és a magánbefektetőt olyan nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes eljárás alapján kell kiválasztani, amely megfelel az uniós és nemzeti jogszabályoknak, és amelynek célja - a kezességvállalástól eltérő befektetések esetén - a magánbefektetői veszteség minimalizálásával szemben az állami és magánbefektető közötti aszimmetrikus nyereségmegosztást előnyben részesítő, megfelelő kockázat-nyereség megosztási rendszer kialakítása.

(7) Az állami befektetőt terhelő első veszteség nem haladhatja meg a teljes befektetés 25%-át, ha az állami és magánbefektető közötti veszteségmegosztás aszimmetrikus.

(8) A magánbefektetőnek nyújtott kezességvállalás esetén a kezességvállalási mérték nem haladhatja meg a kezességvállalással biztosított portfolió 80%-át, a tagállamot terhelő teljes veszteség a kezességvállalással biztosított portfólió 25%-át.

(9) A befektetők számára lehetővé kell tenni a városfejlesztési alap irányító testületeiben - így különösen a felügyelőbizottságában vagy a tanácsadó bizottságában - való képviseletet.

(10) A végső kedvezményezett részére nyújtott támogatás esetén a támogatásnak a városfejlesztési alapok vagy a városfejlesztési projektek szintjén további magánbefektetői forrásokkal kell párosulnia oly módon, hogy a bevont magánbefektetői források teljes összege elérje a városfejlesztési projekthez nyújtott teljes finanszírozás 30%-át.

(11) Az elszámolható költség a városfejlesztési projekt teljes költsége, ha az összhangban áll az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 37. és 65. cikkének rendelkezéseivel.

32/B. § (1) A városfejlesztésialap-kezelő kiválasztása során nem tehető különbség az alapján, hogy azok mely tagállamban vannak letelepedve vagy bejegyezve. A városfejlesztésialap-kezelővel szemben kizárólag olyan feltétel támasztható, amely előre meghatározott és a befektetés jellegével objektív módon indokolható.

(2) A regionális városfejlesztési célú intézkedés megbízott szervezet bevonásával is végrehajtható.

(3) A városfejlesztési alapot üzleti alapon kell irányítani, és biztosítani kell a nyereségorientált befektetési döntések meghozatalát. Ez a követelmény akkor tekinthető teljesültnek, ha a városfejlesztésialap-kezelő

a) jogszabály vagy szerződés alapján, professzionális alapkezelő gondosságával, jóhiszeműen és az összeférhetetlenség elkerülésével jár el,

b) javadalmazása megfelel a piaci gyakorlatnak, amely követelmény akkor tekinthető teljesültnek, ha a városfejlesztésialap-kezelőt objektív kritériumokon alapuló, nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes pályázati eljárás útján választják ki,

c) teljesítményhez kötött javadalmazásban részesül vagy saját forrásainak társbefektetése útján részt vállal a befektetési kockázatból, ezáltal biztosítva, hogy érdeke folyamatosan megegyezzen az állami befektető érdekével,

d) a befektetési stratégiáját, a befektetés kritériumait és annak tervezett ütemezését előre meghatározza, és

e) minden egyes tőkebefektetésre és kvázisajáttőke-befektetésre vonatkozóan világos és reális kilépési stratégiát dolgoz ki."

15. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 86. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Ha a támogatást a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelő kiválasztási eljárás alapján ítélik oda, a projekthez kapcsolódó támogatás maximális összege a (3) bekezdésben meghatározott elszámolható költségek figyelembevételétől függetlenül is meghatározható."

16. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet a következő 45/A. alcímmel egészül ki:

"45/A. A belvízi kikötő fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás

99/A. § (1) A belvízi kikötő fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) belvízi kikötő

a) kikötői infrastruktúrájának és hozzáférési infrastruktúrájának létrehozására, cseréjére vagy korszerűsítésére irányuló beruházáshoz, valamint

b) kotrásához

nyújtható.

(2) A támogatás keretében az (1) bekezdés szerinti tevékenységekhez kapcsolódó költségek számolhatók el, beleértve a tervezés költségeit.

(3) Nem számolhatók el a szállítással össze nem függő tevékenységekhez, így különösen a kikötő területén működő ipari gyártólétesítményekhez, irodahelyiségekhez és üzletekhez, valamint a kikötői felépítményekhez kapcsolódó költségek.

99/B. § (1) A támogatási összeg nem haladhatja meg az elszámolható költségeknek és a beruházás, illetve a kotrás működési eredményének a különbségét.

(2) A működési eredmény mértékét megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni, és

a) előzetesen vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag

kell levonni az elszámolható költségekből.

(3) A maximális támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.

(4) A kétmillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó támogatás esetén a támogatás összege az (1)-(3) bekezdésben meghatározott módszertől eltérően is meghatározható azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 80%-át.

99/C. § (1) A kikötői infrastruktúra működtetésével, építésével vagy fejlesztésével harmadik felet megbízni, a kikötői infrastruktúrát bérbe adni vagy a kikötői infrastruktúra működtetését, építését vagy fejlesztését koncesszióba adni csak átlátható és megkülönböztetésmentes módon, versenyeztetés útján és a vonatkozó jogszabályok betartásával lehet. A versenyeztetés során a megbízás vagy koncesszió tárgyát illetően nem írható elő olyan, a pályázó által teljesítendő feltétel vagy kötelezettség, amely a pályázót a kikötői infrastruktúra saját céljaira történő hasznosításában korlátozná, kivéve, ha a korlátozás jogszabályból vagy hatósági határozatból ered.

(2) Ha a kikötői infrastruktúra felhasználása (bérlése) nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítése érdekében szükséges, arra versenyeztetés nélkül az elektronikus hírközlési törvény és a vonatkozó jogszabályok betartásával kerülhet sor.

(3) A kikötői infrastruktúrához való hozzáférést az érdekelt felhasználók számára egyenlő és piaci feltételek mellett, megkülönböztetésmentes módon kell biztosítani."

17. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 102. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A 2012/21/EU bizottsági határozat alapján támogatás kizárólag a támogatható tevékenység tekintetében megbízási aktussal rendelkező kedvezményezett részére nyújtható."

18. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet a következő 104/A. §-sal egészül ki:

"104/A. § E rendelet a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelet (HL L 156., 2017.6.20., 1. o.) végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

19. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 105. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet)

"a) 5. § 1. és 5-22. pontja, 7. § 1-22., 26., 28. és 31. pontja, 9. § 1-24. és 28-30. pontja, 11. § 1-15. pontja, 13. § 1-4., 6. és 11. pontja, 15. § 1-11. és 15. pontja, 17. § 1. pontja, valamint 17/C. § 7., 11-14. és 24. pontja a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26.) I. és II. fejezete, valamint 13., 14., 16-22., 24-29., 31-41., 45-50., 52-56. és 56c. cikke,"

(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

20. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet

1. 11. § 18. pontjában a "7-9" szövegrész helyébe az "1., 6-9." szöveg,

2. 17/C. § 10. pontjában az "1., 5., 6. pontja, 7. pont d) és f) alpontja, 11. és 12." szövegrész helyébe az "1-12." szöveg,

3. 17/C. § 20. pontjában a "8." szövegrész helyébe a "2-4., 6. pontja, 7. pont a)-c), e) és g) alpontja, valamint 8-10." szöveg, az "általános" szövegrész helyébe a "mezőgazdasági" szöveg,

4. 19. § (2) bekezdés h) pontjában a "11-45." szövegrész helyébe a "11-45/B." szöveg,

5. 20. § (1) bekezdésében a "26-28." szövegrész helyébe a "26-29." szöveg,

6. 23. § (1) bekezdés 23. pontjában a "100" szövegrész helyébe a "150" szöveg, az "50" szövegrész helyébe a "75" szöveg,

7. 25. § (2) bekezdésében az "A termelési" szövegrész helyébe a "Nagyvállalkozás esetén a termelési" szöveg,

8. 41. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a "kezességvállalást vagy hitelt" szövegrész helyébe a "kezességvállalást, hitelt vagy adósságként strukturált kvázisajáttőke-befektetést" szöveg,

9. 41. § (3) bekezdés b) pontjában a "hitel" szövegrész helyébe a "hitel és adósságként strukturált kvázisajáttőke-befektetés" szöveg,

10. 42. §-ában a "jött létre" szövegrész helyébe a "jött létre, nem egy másik vállalkozás tevékenységét vette át" szöveg,

11. 58. § (4) bekezdés e) pontjában az "a képzésben résztvevő megváltozott munkaképességű munkavállalók minimálisan szükséges" szövegrész helyébe az "az oktatóknak és a képzés résztvevőinek a közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó" szöveg,

12. 90. § (2) bekezdés a) pontjában a "koncertterem" szövegrész helyébe a "koncertterem, filmszínház" szöveg,

13. 93. §-ában az "Az egymillió" szövegrész helyébe az "A kétmillió" szöveg,

14. 96. § (6) bekezdésében az "Az egymillió" szövegrész helyébe az "A kétmillió" szöveg,

15. 103/D. § (4) bekezdésében a "tanácsadónként" szövegrész helyébe a "szaktanácsadónként" szöveg,

16. 105. § f) pontjában a " , 26. és 27." szövegrész helyébe az "és 26-28." szöveg,

17. 105. § g) pontjában a "17/C. § 20. pontja" szövegrész helyébe az "5. § 27. pontja, 7. § 32. pontja, 9. § 33. pontja és 17/C. § 20. pontja" szöveg

lép.

21. § Hatályát veszti a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet

a) 19. § (2) bekezdés a) pontjában a "19-21.," szövegrész,

b) 27. § h) pontja,

c) 38. § (1) bekezdésében az "intézkedésenként és" szövegrész,

d) 91. § (1) bekezdésében az "azzal, hogy az infrastruktúra üzemeltetője - a támogatást nyújtó döntésétől függően - jogosult ésszerű nyereséget szerezni" szövegrész,

e) 94. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott" szövegrész.

3. Záró rendelkezések

22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék