55/2017. (XI. 6.) FM rendelet

az egyes közvetlen és nemzeti támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,

a 4., 6-12. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,

a 14. alcím tekintetében a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. Az egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosítása

1. § Az egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet [a továbbiakban: 117/2014. (X. 10.) FVM rendelet] a következő 11. §-sal egészül ki:

"11. § Az egyes közvetlen és nemzeti támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 55/2017. (XI. 6.) FM rendelettel [a továbbiakban: 55/2017. (XI. 6.) FM rendelet] megállapított 4. § (2) bekezdést az 55/2017. (XI. 6.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

2. § A 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdésében a "75 millió Ft" szövegrész helyébe a "150 millió Ft" szöveg lép.

2. A jégeső-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól szóló 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet módosítása

3. § A jégeső-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól szóló 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet 7/A. § (5) bekezdésében a "meghatározott összeg huszonöt százaléka" szövegrész helyébe a "meghatározott összeg harminc százaléka" szöveg lép.

3. A szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet módosítása

4. § A szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet] 5. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A támogatásra való jogosultság vizsgálatának nem képezi részét a támogatási kérelem - jövedéki törvény 82. § (3) bekezdés a)-c) pontja szerinti - benyújtásának időpontja."

5. § A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet a következő 5/A. §-sal egészül ki:

"5/A. § (1) E rendelet szerinti mezőgazdasági csekély összegű támogatás igénybevételére és új kérelem benyújtására jogosult az a mezőgazdasági termelő, aki a 2016. január 1. és 2016. december 31. közötti időszakban ténylegesen felhasznált gázolaj vonatkozásában a jövedéki törvény 82. § (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti éves vagy negyedik negyedéves adóbevallási nyomtatvány részeként 2017. január 20-át megelőzően nyújtott be támogatási kérelmet, amelyre vonatkozóan a Kincstár érdemi vizsgálat nélküli jogerős elutasító döntést hozott azzal az indokolással, hogy a támogatási kérelem a benyújtási időszakon kívül került benyújtásra. A mezőgazdasági termelőnek az új kérelemben nyilatkoznia kell az 5. § (3) bekezdésében foglaltakról és arról, hogy a támogatást az érdemi vizsgálat nélkül jogerősen elutasított támogatási kérelmében megjelölt termőföldterület- és számlaadatok alapján kéri meghatározni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás igénylésekor és elbírálásakor - az 1. § d) pont, a 4. § (4) bekezdése és az 5. § (1) bekezdése alkalmazásának kivételével - az e rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatáshoz kapcsolódó, 4. melléklet szerinti adattartalmú kérelem nyomtatványát a Kincstár 2017. december 5-éig megküldi az érintett mezőgazdasági termelő részére, amelyet a mezőgazdasági termelőnek a kézhezvételtől számított tíz napon belül kell kitöltve papír alapon visszaküldenie a Kincstár részére.

(4) Az (1) bekezdés szerinti kérelem benyújtására az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki a (3) bekezdésben meghatározott kérelem nyomtatvány visszaküldésének az időpontjában megfelel a 3. § c) pontjában foglalt feltételeknek.

(5) Az (1) bekezdés szerinti támogatás összegének euróra történő átszámításakor a kérelem Kincstárhoz történő benyújtása hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott EUR/HUF deviza középárfolyamot kell alkalmazni."

6. § A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet 10. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az egyes közvetlen és nemzeti támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 55/2017. (XI. 6.) FM rendelettel megállapított 5. § (2) bekezdést először a 2017. január 1. és 2017. december 31. közötti időszakban ténylegesen felhasznált gázolaj kapcsán benyújtott támogatási kérelmek elbírálása során kell alkalmazni."

7. § A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet az 1. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

4. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2013. évi igénybevételének feltételeiről szóló 56/2013. (VI. 29.) VM rendelet módosítása

8. § A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2013. évi igénybevételének feltételeiről szóló 56/2013. (VI. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 56/2013. (VI. 29.) VM rendelet] a következő 20. §-sal egészül ki:

"20. § Az egyes közvetlen és nemzeti támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 55/2017. (XI. 6.) FM rendelettel [a továbbiakban: 55/2017. (XI. 6.) FM rendelet] megállapított 9. § (3) bekezdést az 55/2017. (XI. 6.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

9. § Az 56/2013. (VI. 29.) VM rendelet 9. § (3) bekezdésében a "2017." szövegrész helyébe a "2018." szöveg lép.

5. A sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet módosítása

10. § A sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet] a következő 13. §-sal egészül ki:

"13. § Az egyes közvetlen és nemzeti támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 55/2017. (XI. 6.) FM rendelettel [a továbbiakban: 55/2017. (XI. 6.) FM rendelet] megállapított 4. § (1) bekezdést az 55/2017. (XI. 6.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

11. § A 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet 4. § (1) bekezdésében a "40 millió" szövegrész helyébe a "72 millió" szöveg lép.

6. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2014. évi igénybevételének feltételeiről szóló 7/2014. (II. 6.) VM rendelet módosítása

12. § A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2014. évi igénybevételének feltételeiről szóló 7/2014. (II. 6.) VM rendelet [a továbbiakban: 7/2014. (II. 6.) VM rendelet] a következő 17. §-sal egészül ki:

"17. § Az egyes közvetlen és nemzeti támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 55/2017. (XI. 6.) FM rendelettel [a továbbiakban: 55/2017. (XI. 6.) FM rendelet] megállapított 9. § (3) bekezdést az 55/2017. (XI. 6.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

13. § A 7/2014. (II. 6.) VM rendelet 9. § (3) bekezdésében a "2017." szövegrész helyébe a "2018." szöveg lép.

7. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet módosítása

14. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet [a továbbiakban: 5/2015. (II. 19.) FM rendelet] 13. § (6) és (6a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(6) A 2016. támogatási évben a 13. § (1a) bekezdés a) pontja szerinti esetben, a 13. § (2) bekezdésében és az 1. mellékletben felsorolt, illetve magyartarka fajtájú szarvasmarhát is tartalmazó tenyészetekben tartott állatok után a támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a mezőgazdasági termelő a támogatási évet megelőző év április 1. és a támogatási év március 31. közötti időszakra vonatkozó tejértékesítési jelentéseket a Kincstár által rendszeresített és a Kincstár honlapján közzétett nyomtatványon a Kincstár részére benyújtsa. A havi tejértékesítési jelentés benyújtási határideje a tárgyhót követő hónap 15. napja, az összesített tejértékesítési jelentés benyújtási határideje a támogatási évet követő év május 15. napja.

(6a) A (6) bekezdés szerinti, a tejértékesítési jelentés benyújtására vonatkozó támogatási feltétel teljesítésére nem kötelezett mezőgazdasági termelő esetében a 13. § (1a) bekezdés a) pontja szerinti támogatási feltételt a 2016. támogatási év vonatkozásában teljesítettnek kell tekinteni."

(2) A 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 13. §-a a következő (8b) bekezdéssel egészül ki:

"(8b) A (8a) bekezdésben rögzített hiánypótlást nem vagy nem megfelelően teljesítő mezőgazdasági termelő részére a 2016. évi támogatási kérelmek tekintetében a Kincstár - ötnapos határidő tűzése mellett - a tejértékesítési jelentések hiánytalan benyújtására szólítja fel a mezőgazdasági termelőt."

15. § Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A tenyészetben lévő állomány gümőkór-, brucellózis- és leukózismentességére vonatkozó adatokat a hatósági állatorvos vagy a járási főállatorvos igazolja. A mentességnek már a támogatási kérelem benyújtásakor fenn kell állnia. Ha a támogatási kérelem benyújtásakor a mentesség nem áll fenn, a mezőgazdasági termelő a támogatási kérelem alapján vis maior kérelem benyújtásával együtt sem jogosult támogatásra.

(1a) A tenyészetben lévő állomány gümőkór-, brucellózis- és leukózismentességére vonatkozó adatokat a tenyészet szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal a mezőgazdasági termelő egységes kérelme alapján a Kincstár megkeresésére, a megkereséstől számított hatvan napon belül megküldi a Kincstár részére."

16. § Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A támogatási összeg kifizetéséről - a 13. § (8a) és (8b) bekezdése szerinti esetek kivételével - a Kincstár a tárgyévet követő év június 30-áig döntést hoz."

17. § Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet a következő 31/F. §-sal egészül ki:

"31/F. § (1) Az egyes közvetlen és nemzeti támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 55/2017. (XI. 6.) FM rendelettel [a továbbiakban: 55/2017. (XI. 6.) FM rendelet] megállapított 13. § (6), (6a) és (8b) bekezdést, valamint 17. § (3) bekezdést a 2016. évi támogatási kérelmek alapján indult, az 55/2017. (XI. 6.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az egyes közvetlen és nemzeti támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 55/2017. (XI. 6.) FM rendelettel megállapított 14. § (1) és (1a) bekezdést a 2018. támogatási évben indult támogatási eljárásokban kell alkalmazni."

8. A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

18. § A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet] 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A tenyészetben lévő állomány gümőkór-, brucellózis- és leukózismentességére vonatkozó adatokat a tenyészet szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal a mezőgazdasági termelő egységes kérelme alapján a Kincstár megkeresésére, a megkereséstől számított hatvan napon belül megküldi a Kincstár részére."

19. § A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 13. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A tenyészetben lévő állomány gümőkór-, brucellózis- és leukózismentességére vonatkozó adatokat a tenyészet szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal a mezőgazdasági termelő egységes kérelme alapján a Kincstár megkeresésére, a megkereséstől számított hatvan napon belül megküldi a Kincstár részére.

(6) Ha mezőgazdasági termelő a (3) bekezdés c) pontja szerint kistermelőként kívánja igénybe venni a támogatást, akkor a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet 2. melléklete szerinti igazolás másolatát a támogatási kérelemhez mellékelni kell."

20. § (1) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 14. §-a a következő (6b) és (6c) bekezdéssel egészül ki:

"(6b) Ha a mezőgazdasági termelő a tárgyévben nem teljesíti a 15. § (1) bekezdés d) pontjában, illetve a 20. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott hozam mennyiséget, akkor erről legkésőbb tárgyév november 30-áig köteles a Kincstár részére elektronikusan nyilatkozatot tenni, amelyben - ha a mezőgazdasági termelő részére még nem került kézbesítésre a Kincstár mezőgazdasági termelőt érintő helyszíni ellenőrzés lefolytatásáról szóló értesítése - a mezőgazdasági termelő a tárgyévi, (1) bekezdés a), illetve g) pontja szerinti támogatásra vonatkozó kérelmét, a 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikk (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, visszavonhatja.

(6c) A (6b) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételének elmulasztását a támogatás jogosultsági feltétele nem teljesítésének kell tekinteni."

(2) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 14. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:

"(14) A 15. § (2) bekezdésében, a 17. § (1) bekezdés b) és c) pontjában, a 18. § (1) bekezdés b) pontjában, a 20. § (1) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumokat támogatásigénylés esetén a mezőgazdasági termelőnek a dokumentum kiállításától számított öt évig meg kell őriznie, és a helyszíni ellenőrzéskor azokat a Kincstár részére be kell mutatnia."

21. § A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A (2) bekezdés szerinti dokumentumok másolatát a mezőgazdasági termelő köteles a betakarítást követő két héten belül, de legkésőbb tárgyév november 30-áig a Kincstár részére - papír alapon vagy elektronikus úton - megküldeni. A (2) bekezdés szerinti dokumentumok benyújtásának elmulasztása esetén a Kincstár - ötnapos határidő tűzése mellett - felszólítja a mezőgazdasági termelőt azok hiánytalan benyújtására"

22. § A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 17. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Zöldségnövény termesztés támogatása igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely)

"c) torma- és spárga dugvány termesztése esetén a termeléshez kötött közvetlen támogatás igénylése céljára bejelentett teljes terület vonatkozásában a 3. mellékletben meghatározott, hektáronkénti minimális dugvány felhasználásáról nyilatkozik, a ténylegesen felhasznált mennyiséget a gazdálkodási napló vonatkozó betétlapjain rögzíti."

23. § (1) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 20. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Szemes fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely)

"d) mezei borsó termesztése esetén a termeléshez kötött közvetlen támogatás igénylése céljára bejelentett teljes terület vonatkozásában a 6. mellékletben meghatározott, hektáronkénti minimális mennyiségű szaporítóanyag felhasználásáról nyilatkozik, a felhasznált mennyiséget a gazdálkodási napló vonatkozó betétlapján rögzíti."

(2) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A (2) bekezdés szerinti dokumentumok másolatát a mezőgazdasági termelő köteles a betakarítást követő két héten belül, de legkésőbb tárgyév november 15-éig a Kincstár részére megküldeni. A (2) bekezdés szerinti dokumentumok benyújtásának elmulasztása esetén a Kincstár - ötnapos határidő tűzése mellett - felszólítja a mezőgazdasági termelőt azok hiánytalan benyújtására."

24. § A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet a következő 22/H. §-sal egészül ki:

"22/H. § (1) Az egyes közvetlen és nemzeti támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 55/2017. (XI. 6.) FM rendelettel [a továbbiakban: 55/2017. (XI. 6.) FM rendelet] megállapított 15. § (3) bekezdést és 20. § (3) bekezdést az 55/2017. (XI. 6.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A 55/2017. (XI. 6.) FM rendelettel megállapított 11. § (4) bekezdést, 13. § (5) és (6) bekezdést, 14. § (6b), (6c) és (14) bekezdést, 17. § (1) bekezdés c) pontot, valamint 20. § (1) bekezdés d) pontot a 2018. évben indult támogatási eljárásokban kell alkalmazni."

25. § A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 8. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

26. § Hatályát veszti a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 15. § (3) bekezdése és 20. § (3) bekezdése.

9. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2015. évi igénybevételének feltételeiről szóló 35/2015. (VI. 30.) FM rendelet módosítása

27. § A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2015. évi igénybevételének feltételeiről szóló 35/2015. (VI. 30.) FM rendelet [a továbbiakban: 35/2015. (VI. 30.) FM rendelet] a következő 22. §-sal egészül ki:

"22. § Az egyes közvetlen és nemzeti támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 55/2017. (XI. 6.) FM rendelettel [a továbbiakban: 55/2017. (XI. 6.) FM rendelet] megállapított 9. § (3) bekezdést az 55/2017. (XI. 6.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

28. § A 35/2015. (VI. 30.) VM rendelet 9. § (3) bekezdésében a "2017." szövegrész helyébe a "2018." szöveg lép.

10. A pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítésről szóló 51/2015. (IX. 7.) FM rendelet módosítása

29. § A pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítésről szóló 51/2015. (IX. 7.) FM rendelet [a továbbiakban: 51/2015. (IX. 7.) FM rendelet] 1. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"3. tagállami keret: a 2016/2073/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletében meghatározott összeg;"

30. § Az 51/2015. (IX. 7.) FM rendelet 6. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"e) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikke (5) bekezdése értelmében a 2016-ös pénzügyi évről átvitt előirányzatok visszatérítéséről szóló, 2016. november 23-i 2016/2073/EU bizottsági végrehajtási rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

11. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2016. évi igénybevételének feltételeiről szóló 30/2016. (IV. 29.) FM rendelet módosítása

31. § A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2016. évi igénybevételének feltételeiről szóló 30/2016. (IV. 29.) FM rendelet [a továbbiakban: 30/2016. (IV. 29.) FM rendelet] a következő 16. §-sal egészül ki:

"16. § Az egyes közvetlen és nemzeti támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 55/2017. (XI. 6.) FM rendelettel [a továbbiakban: 55/2017. (XI. 6.) FM rendelet] megállapított 9. § (3) bekezdést az 55/2017. (XI. 6.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

32. § A 35/2015. (VI. 30.) VM rendelet 9. § (3) bekezdésében a "2017. április 30-ig" szövegrész helyébe a "2018. május 31-ig" szöveg lép.

12. Az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet módosítása

33. § Az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet [a továbbiakban: 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet] a következő 9. §-sal egészül ki:

"9. § Az egyes közvetlen és nemzeti támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 55/2017. (XI. 6.) FM rendelettel [a továbbiakban: 55/2017. (XI. 6.) FM rendelet] megállapított 3. § (1) bekezdést és 2. mellékletet az 55/2017. (XI. 6.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

34. § A 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet 3. § (1) bekezdésében az "1251,6 millió forint" szövegrész helyébe az "1400 millió forint" szöveg lép.

35. § A 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

13. A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet módosítása

36. § A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet [a továbbiakban: 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet] 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Kincstár - az állattartó és a vele egy és ugyanazon vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretének figyelembevételével, az adott támogatási időszakra vonatkozó összes jogos támogatási igény ismeretében - döntést hoz, és a támogatást a forrás rendelkezésre állása esetén a döntés kibocsátását követő tizenöt napon belül folyósítja a támogatásban részesülő állattartó részére. Ha a támogatási időszakonként összegzett tárgyévi jogos igények együttesen meghaladják a 3. § (2) bekezdés szerinti keretösszeget, akkor ezen keretösszegből tárgyévben még rendelkezésre álló forrást a tárgyév október 1-jétől október 31-éig terjedő időszakban benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények között egyenlő arányban kell felosztani."

37. § A 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet 3. § (2) bekezdésében a "300 millió forint" szövegrész helyébe a "450 millió forint" szöveg lép.

14. A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő piaci jelentéstételi kötelezettségről szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről szóló 8/2017. (III. 2.) FM rendelet módosítása

38. § A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő piaci jelentéstételi kötelezettségről szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről szóló 8/2017. (III. 2.) FM rendelet (a továbbiakban: 8/2017. (III. 2.) FM rendelet) 1. és 2. melléklete helyébe a 4. és 5. melléklet lép.

39. § A 8/2017. (III. 2.) FM rendelet 5. §-ában a "2019" szövegrész helyébe a "2020" szöveg lép.

15. Záró rendelkezés

40. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 26. § 2018. április 1-jén lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

földművelésügyi miniszter

1. melléklet az 55/2017. (XI. 6.) FM rendelethez

"4. melléklet a 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelethez

A kérelem adattartalma

1. A mezőgazdasági termelő azonosító adatai:

1.1. név;

1.2. ügyfél-azonosító.

2. Az 5. § (3) bekezdés és az 5/A. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatok.

3. Keltezés és a kérelmező (cégszerű) aláírása."

2. melléklet az 55/2017. (XI. 6.) FM rendelethez

"8. melléklet a 9/2015. (III. 13.) FM rendelethez

"

3. melléklet az 55/2017. (XI. 6.) FM rendelethez

"2. melléklet a 38/2016. (VI. 6.) FM rendelethez

A 2016. tárgyévre vonatkozó támogatási keret nagysága

AB
1.Baromfi megnevezés-csoportTámogatási keret (millió Ft)
2.étkezési tojást termelő tyúk, valamint tenyésztyúk1096
3.tenyészliba85
4.tenyészkacsa87
5.tenyészpulyka132
6.Összesen1400

"

4. melléklet az 55/2017. (XI. 6.) FM rendelethez

"1. melléklet a 8/2017. (III. 2.) FM rendelethez

Piaci jelentés - feldolgozók, termelők, kereskedők
1. lap
Feldolgozó, tejtermelő vagy kereskedő neve: ...............................................................................................................
Feldolgozó, tejtermelő vagy kereskedő TT azonosítója: ....................................... (amennyiben Tej Terméktanács tag)
Év: ...............Hónap: ..............................
ALAPANYAG ADATOK
KódTermék megnevezésMennyiségAlapárZsírtartalomFehérje-
tartalom
Átlagár
(tonna)(Ft/kg)(g/100 g)(g/100 g)(Ft/kg)
10Termelőtől közvetlenül felvásárolt extra
minőségű tej
20Termelőtől közvetlenül felvásárolt
osztályon kívüli minőségű tej
30Egyéb helyről felvásárolt nyerstej
40Társvállalattól átvett alapanyag
50Import alapanyag (külpiacról vásárolt)
60Társvállalatnak értékesített alapanyag
70Export (külpiacra kiszállított teljes tej)
80Feldolgozásra rendelkezésre álló
folyadék
90Ömlesztési alapanyag vásárlás
(külpiacról) (tejegyenértékben)
100Tejpor (külpiacról vásárolt)
(tejegyenértékben)
2. lap
Feldolgozó, kereskedő
TT azonosítója:
Neve:Év:Hónap:
Kereskedő esetén
Adószám:
Élelmiszerlánc-felügyeleti
információs rendszer (FELIR)
azonosító:
Telephely engedély száma:
Telephely címe:
Az engedélyt kiállító
közigazgatási szerv:
KÉSZTERMÉK ADATOK (me: tonna)
KódTermék megnevezésTermelésImportBelföldi
értékesítés
Export
értékesítés
Zárókészlet
10Fogyasztói tej 6% zsírtartalomig
20- ebből 1-3% zsírtartalmú tej
30Tejszín 6%-ot meghaladó zsírtartalommal
40Tejpor, tejszín por, tejfehérje koncentrátum
por, savópor összesen
50Sovány tejpor
60Vaj, kenhető vajkészítmény összesen
70- ebből vaj
80Sajt és túró összesen
90- ebből túró
100- ebből trappista
110- ebből ömlesztett sajt
120Savanyított tejtermék
130- ebből tejföl
140- ebből növényi zsírral készült termék
150Ízesített tejitalok

Alapanyag adatok - Kitöltési útmutató (1. lap)

Felvásárolt tej összes mennyiség

(10 Kód) TEJ - Termelőtől közvetlenül felvásárolt extra minőségű tej

Mennyiség - A tejtermelőtől közvetlenül felvásárolt extra minőségű tej összes mennyisége. Feldolgozóval rendelkező tejtermelőnél a saját feldolgozóüzemnek átadott saját tejet is itt kell jelenteni.

Felvásárolt tej alapár - A szerződésben szereplő ár, amely sem a prémiumokat/bónuszokat, sem a levonásokat nem tartalmazza.

Zsírtartalom - Az összes felvásárolt tej tejzsírtartalmát kell százalékosan (g/100 g) megadni.

Fehérjetartalom - Az összes felvásárolt tej tejfehérjetartalmát kell százalékosan (g/100 g) megadni.

Felvásárolt tej átlagár - Számított érték, mely a felvásárolt tej összértékének és a felvásárolt összes tej mennyiségének hányadosa. Az árat szállítási költség és áfa nélkül kell megadni.

(20 Kód) Termelőtől közvetlenül felvásárolt osztályon kívüli minőségű tej

Mennyiség - A tejtermelőtől közvetlenül felvásárolt osztályon kívüli minőségű tej összes mennyisége. Feldolgozóval rendelkező tejtermelőnél a saját feldolgozóüzemnek átadott saját tejet is itt kell jelenteni.

Felvásárolt tej alapár - A szerződésben szereplő ár, amely sem a prémiumokat/bónuszokat, sem a levonásokat nem tartalmazza.

Zsírtartalom - Az összes felvásárolt tej tejzsírtartalmát kell százalékosan (g/100 g) megadni.

Fehérjetartalom - Az összes felvásárolt tej tejfehérjetartalmát kell százalékosan (g/100 g) megadni.

Felvásárolt tej átlagár - Számított érték, mely a felvásárolt tej összértékének és a felvásárolt összes tej mennyiségének hányadosa. Az árat szállítási költség és áfa nélkül kell megadni.

(30 Kód) Egyéb helyről felvásárolt tej

Mennyiség - A tejgyűjtőtől közvetlenül, vagy a tejtermelőtől, tejgyűjtőtől közvetítő kereskedőn keresztül felvásárolt tej.

Zsírtartalom - Az összes felvásárolt tej tejzsírtartalmát kell százalékosan (g/100 g) megadni.

Fehérjetartalom - Az összes felvásárolt tej tejfehérjetartalmát kell százalékosan (g/100 g) megadni.

Felvásárolt tej átlagár - Számított érték, mely a felvásárolt tej összértékének és a felvásárolt összes tej mennyiségének hányadosa. Az árat szállítási költség és áfa nélkül kell megadni.

(40 Kód) Társvállalattól átvett alapanyag

Más tejfeldolgozó/felvásárló szervezetektől megvásárolt alapanyag, beleértve a nyers- vagy pasztőrözött teljes tej és fölözött tej mennyiségét is, amelynek eladója nem termelő. A korábbiaktól eltérően nem kell figyelembe venni, hogy adott tejfeldolgozó/felvásárló rendelkezik-e terméktanácsi tagsággal vagy sem.

(50 Kód) Import

Magyarország közigazgatási határán kívülről származó, azaz külpiacról beszerzett tejalapanyag mennyisége, beleértve a nyers- vagy pasztőrözött teljes tej és fölözött tej mennyiségét, akár saját import, akár bizományoson keresztül került behozatalra.

(60 Kód) Társvállalatnak értékesített alapanyag

Más tejfeldolgozó/felvásárló szervezetek részére eladott nyers- vagy pasztőrözött teljes tej és fölözött tej mennyisége. A korábbiaktól eltérően nem kell figyelembe venni, hogy adott tejfeldolgozó/felvásárló rendelkezik-e terméktanácsi tagsággal vagy sem.

(70 Kód) Export (külpiacra kiszállított teljes tej)

Mennyiség - Az alanyi jogon exportált vagy bizományosi konstrukcióban külföldre (Magyarország közigazgatási határán túlra) eladott nyers vagy pasztőrözött alapanyagtej, teljes tej (fölözés és zsírbeállítás nélkül) mennyisége.

Zsírtartalom - Az összes vagy bizományosi konstrukcióban külföldre (Magyarország közigazgatási határán túlra) eladott nyers vagy pasztőrözött alapanyagtej, teljes tej (fölözés és zsírbeállítás nélkül) tejzsírtartalmát kell százalékosan (g/100 g) megadni.

Fehérjetartalom - Az összes vagy bizományosi konstrukcióban külföldre (Magyarország közigazgatási határán túlra) eladott nyers vagy pasztőrözött alapanyagtej, teljes tej (fölözés és zsírbeállítás nélkül) tejfehérjetartalmát kell százalékosan (g/100 g) megadni.

Átlagár - Számított érték, mely az exportált tej összértékének és az exportált összes tej mennyiségének hányadosa. Az árat szállítási költség és áfa nélkül kell megadni.

(80 Kód) Feldolgozásra rendelkezésre álló folyadék

A feldolgozó szervezet által a gyártott termékek előállítására felhasznált alapanyagtej mennyisége.

(90 Kód) Ömlesztési alapanyag vásárlás (importált egyéb tejipari alapanyag)

Magyarország közigazgatási határán kívülről származó, azaz külpiacról beszerzett ömlesztési alapanyag (tejsűrítmény, tejszín, sajt, vaj, tejpor, egyéb) mennyisége tejegyenértékre átszámítva, akár saját import, akár bizományoson keresztül került behozatalra.

(100 Kód) Tejpor (importált)

Magyarország közigazgatási határán kívülről származó, azaz külpiacról beszerzett sovány (maximum 1,5% zsírtartalom), vagy zsíros (1,5-27,0% zsírtartalom) tejpor mennyisége tejegyenértékre átszámítva, akár saját import, akár bizományoson keresztül került behozatalra.

Az adatszolgáltatónak csak a megjelölt cellákba kell adatot írni.

Feldolgozói, kereskedői késztermék adatok - Kitöltési útmutató (2. lap)

(sorok) Termék megnevezés

(10 Kód) Fogyasztói tej 6% zsírtartalomig

Ebbe a kategóriába tartozik minden fogyasztói tej a meghatározott zsírtartalmon belül, függetlenül a hőkezelés (pasztőrözött, féltartós, ESL, UHT) és a csomagolás (zacskó, kancsó, doboz, üveg stb.) módjától. Itt kell jelenteni a legalább 50% (m/m) tejhányadú italokat, amelyek permeátum, savó, író hozzáadásával készültek.

(20 Kód) Ebből 1-3% zsírtartalmú tej

A fogyasztói tej kategóriából a legnagyobb volument reprezentáló zsírtartalmú tejek függetlenül a hőkezelés és a csomagolás módjától, valamint azok, amelyek legalább 50% (m/m) tejhányadú italok.

(30 Kód) Tejszín 6%-ot meghaladó zsírtartalommal

Ebbe a kategóriába tartoznak a tejszínek és tejszínkészítmények, függetlenül a hőkezelés és a csomagolás módjától.

(40 Kód) Tejpor, tejszín por, tejfehérje koncentrátum por, savópor összesen

Ebbe a kategóriába a sovány tejpor (legfeljebb 1,5% zsírtartalomig) és a zsíros tejpor (1,5-27,0% zsírtartalomig) összes mennyisége tartozik, a kiszerelési nagyságtól és a csomagolás módjától függetlenül. Ebbe a kategóriába tartozik minden savópor, beleértve a demineralizált savóport is, a különböző fehérjetartalmú tejfehérje koncentrátum porok, függetlenül az összetételtől, a csomagolás módjától és a kiszerelés nagyságától.

(50 kód) Sovány tejpor

Ebbe a kategóriába a sovány tejpor (legfeljebb 1,5% zsírtartalomig) összes mennyisége tartozik, függetlenül a csomagolás módjától és a kiszerelés nagyságától.

(60 Kód) Vaj, kenhető vajkészítmény összesen

Ebbe a kategóriába tartoznak a vajak 85% (m/m) zsírtartalomig, valamint a különböző zsírtartalmú natúr és ízesített kenhető tejkészítmények (vajkrémek), függetlenül a csomagolás módjától és a kiszerelés nagyságától.

(70 Kód) Ebből vaj

Ebbe a kategóriába tartozik a legalább 82% (m/m) zsírtartalmú vaj, függetlenül a csomagolás módjától és a kiszerelés nagyságától.

(80 Kód) Sajt és túró összesen

Ebbe a kategóriába tartozik a hagyományos túró, krémtúró, túródesszert, a friss és érlelt sajtok (kemény, félkemény lágy, penésszel és sólében érlelt), valamint az ömlesztett sajt is. A besorolás független a mérettől (egész, darabolt, szeletelt, blokk, körcikk, tömlős) és a csomagolástól is (érlelő- és vákuumfóliák, fémdoboz, üveg, alufólia, tömlő, tégely stb.).

(90 Kód) Ebből túró

A sajt és túró kategóriából a tehéntejből készült hagyományos, rögös állományú étkezési tehéntúró, függetlenül a csomagolás módjától és a kiszerelés nagyságától.

(100 Kód) Ebből trappista

A sajt és túró kategóriából a trappista sajt mennyiségét kell kiemelni függetlenül a csomagolás módjától és a kiszerelés nagyságától.

(110 kód) Ebből ömlesztett sajt

A sajt és túró kategóriából az ömlesztett sajt, függetlenül a zsírtartalomtól és a csomagolás módjától.

(120 Kód) Savanyított tejtermékek összesen

Ebbe a kategóriába tartozik a joghurt, gyümölcsjoghurt, kefir, tejföl és az egyéb savanyított készítmények (aludttej, az író, a növényi zsíros föl termékek), függetlenül a kiszerelés nagyságától és a csomagolás módjától, cukrozva, sűrítve, édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve.

(130 kód) Ebből tejföl

A savanyított tejtermék kategóriából a legnagyobb volument reprezentáló tejföl, függetlenül a zsírtartalomtól és a csomagolás módjától.

(140 Kód) Ebből növényi zsírral készült termék

Ebbe a kategóriába tartozik a tejterméknek nem tekinthető termék, melynél a tejzsírt növényi zsírral helyettesítették.

(150 Kód) Ízesített tejitalok

Ebbe a kategóriába tartoznak a különféle ízesítésű (csokoládés, kakaós, vaníliás, gyümölcsös stb.) tejalapú italok, amelyek legalább 50% (m/m) tejhányaddal rendelkeznek, függetlenül a hőkezelés és a csomagolás módjától.

(oszlopok)

Termelés

Ez a tárgyhónapban termelt összes késztermék, mely értékesítésre, raktározásra kerül. A bérmunka-konstrukcióban termelt termékeket és annak forgalmát minden esetben a megbízó (a bérmunkát végeztető) köteles elszámolni, e tekintetben a kiskereskedő a sajátmárkás termékeiről ezen adatlap kitöltésével köteles elszámolni (azaz a bérmunka-konstrukcióban termelt hazai előállítású sajátmárkás termékeket az I. melléklet 2. lapján kell feltüntetni).

Import

Magyarország közigazgatási határán kívülről származó, azaz külpiacról beszerzett feldolgozott tej és tejtermék mennyisége, akár saját import, akár bizományoson keresztül került behozatalra. Az import között kell szerepeltetni az országhatárt még át nem lépett, de már a vállalkozás tulajdonában lévő import terméket is.

Belföldi értékesítés

A belföldi piacon értékesített saját termelésű termék mennyisége. Vállalatközi áruforgalomban vásárolt termékeket nem tartalmazhat. Szerepel benne a tejfeldolgozók saját üzletében forgalmazott, továbbá kis- és nagykereskedőknek eladott, valamint a társfeldolgozóknak értékesített késztermék. Továbbá az élelmiszeripari és vendéglátóipari továbbfeldolgozásra eladott mennyiségeket is itt kell jelenteni.

Export értékesítés

A külkereskedelmi áruforgalomban (Magyarország közigazgatási határán túlra) értékesített saját termelésű termékek mennyisége. Ide tartozik az alanyi jogon vagy bizományosi konstrukcióban bonyolított export is.

Zárókészlet

A tárgyhónap utolsó napján rendelkezésre álló saját termelésű termék mennyisége."

5. melléklet az 55/2017. (XI. 6.) FM rendelethez

"2. melléklet a 8/2017. (III. 2.) FM rendelethez

Piaci jelentés - kereskedők
Kereskedő TT azonosítója:Neve:Év:Hónap:
Nem Tej Terméktanács tag kereskedő esetén
Adószám:
Élelmiszerlánc-felügyeleti
információs rendszer
(FELIR) azonosító:
Telephely engedély száma:
Telephely címe:
Az engedélyt kiállító
közigazgatási szerv:
KÉSZTERMÉK ADATOK (me: tonna)
KódTermék megnevezésImportBelföldi
értékesítés
Export
értékesítés
Zárókészlet
KódTermék megnevezés
10Fogyasztói tej 6% zsírtartalomig
20- ebből 1-3% zsírtartalmú tej
30Tejszín 6%-ot meghaladó zsírtartalommal
40Tejpor, tejszín por, tejfehérje koncentrátum
por, savópor összesen
50Sovány tejpor
60Vaj, kenhető vajkészítmény összesen
70- ebből vaj
80Sajt és túró összesen
90- ebből túró
100- ebből trappista
110- ebből ömlesztett sajt
120Savanyított tejtermék
130- ebből tejföl
140- ebből növényi zsírral készült termék
150Ízesített tejitalok

Kitöltési útmutató

(sorok) Termék megnevezés

(10 Kód) Fogyasztói tej 6% zsírtartalomig

Ebbe a kategóriába tartozik minden fogyasztói tej a meghatározott zsírtartalmon belül, függetlenül a hőkezelés (pasztőrözött, féltartós, ESL, UHT) és a csomagolás (zacskó, kancsó, doboz, üveg stb.) módjától. Itt kell jelenteni a legalább 50% (m/m) tejhányadú italokat, amelyek permeátum, savó, író hozzáadásával készültek.

(20 Kód) Ebből 1-3% zsírtartalmú tej

A fogyasztói tej kategóriából a legnagyobb volument reprezentáló zsírtartalmú tejek, függetlenül a hőkezelés és a csomagolás módjától, valamint azok, amelyek legalább 50% (m/m) tejhányadú italok.

(30 Kód) Tejszín 6%-ot meghaladó zsírtartalommal

Ebbe a kategóriába tartoznak a tejszínek és tejszínkészítmények, függetlenül a hőkezelés és a csomagolás módjától.

(40 Kód) Tejpor, tejszín por, tejfehérje koncentrátum por, savópor összesen

Ebbe a kategóriába a sovány tejpor (legfeljebb 1,5% zsírtartalomig) és a zsíros tejpor (1,5-27,0% zsírtartalomig) összes mennyisége tartozik, a kiszerelési nagyságtól és a csomagolás módjától függetlenül. Ebbe a kategóriába tartozik minden savópor, beleértve a demineralizált savóport is, a különböző fehérjetartalmú tejfehérje koncentrátum porok, függetlenül az összetételtől, a csomagolás módjától és a kiszerelés nagyságától.

(50 kód) Sovány tejpor

Ebbe a kategóriába a sovány tejpor (legfeljebb 1,5% zsírtartalomig) összes mennyisége tartozik, függetlenül a csomagolás módjától és a kiszerelés nagyságától.

(60 Kód) Vaj, kenhető vajkészítmény összesen

Ebbe a kategóriába tartoznak a vajak 85% (m/m) zsírtartalomig, valamint a különböző zsírtartalmú natúr és ízesített kenhető tejkészítmények (vajkrémek), függetlenül a csomagolás módjától és a kiszerelés nagyságától.

(70 Kód) Ebből vaj

Ebbe a kategóriába tartozik a legalább 82% (m/m) zsírtartalmú vaj, függetlenül a csomagolás módjától és a kiszerelés nagyságától.

(80 Kód) Sajt és túró összesen

Ebbe a kategóriába tartozik a hagyományos túró, krémtúró, túródesszert, a friss és érlelt sajtok (kemény, félkemény lágy, penésszel és sólében érlelt), valamint az ömlesztett sajt is. A besorolás független a mérettől (egész, darabolt, szeletelt, blokk, körcikk, tömlős) és a csomagolástól is (érlelő- és vákuumfóliák, fémdoboz, üveg, alufólia, tömlő, tégely stb.).

(90 Kód) Ebből túró

A sajt és túró kategóriából a tehéntejből készült hagyományos, rögös állományú étkezési tehéntúró, függetlenül a csomagolás módjától és a kiszerelés nagyságától.

(100 Kód) Ebből trappista

A sajt és túró kategóriából a trappista sajt mennyiségét kell kiemelni, függetlenül a csomagolás módjától és a kiszerelés nagyságától.

(110 kód) Ebből ömlesztett sajt

A sajt és túró kategóriából az ömlesztett sajt, függetlenül a zsírtartalomtól és a csomagolás módjától. (120 Kód) Savanyított tejtermékek összesen

Ebbe a kategóriába tartozik a joghurt, gyümölcsjoghurt, kefir, tejföl és az egyéb savanyított készítmények (aludttej, az író, a növényi zsíros föl termékek), függetlenül a kiszerelés nagyságától és a csomagolás módjától, cukrozva, sűrítve, édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve.

(130 kód) Ebből tejföl

A savanyított tejtermék kategóriából a legnagyobb volument reprezentáló tejföl, függetlenül a zsírtartalomtól és a csomagolás módjától.

(140 Kód) Ebből növényi zsírral készült termék

Ebbe a kategóriába tartozik a tejterméknek nem tekinthető termék, melynél a tejzsírt növényi zsírral helyettesítették.

(150 Kód) Ízesített tejitalok

Ebbe a kategóriába tartoznak a különféle ízesítésű (csokoládés, kakaós, vaníliás, gyümölcsös stb.) tejalapú italok, amelyek legalább 50% (m/m) tejhányaddal rendelkeznek, függetlenül a hőkezelés és a csomagolás módjától.

(oszlopok)

Import

Magyarország közigazgatási határán kívülről származó, azaz külpiacról beszerzett feldolgozott tej és tejtermék mennyisége, akár saját import, akár bizományoson keresztül került behozatalra. Az import között kell szerepeltetni az országhatárt még át nem lépett, de már a vállalkozás tulajdonában lévő import terméket is.

Belföldi értékesítés

A belföldi piacon értékesített, belföldről vagy importból származó termék mennyisége (saját előállítású is). Közös beszerzés esetén a beszerzési szövetség által a beszerzési szövetséget alkotó kis- és nagykereskedő vállalkozásoknak átadott termék mennyisége.

Export értékesítés

A külkereskedelmi áruforgalomban (Magyarország közigazgatási határán túlra) értékesített, belföldről vagy importból származó termékek mennyisége (saját előállítású is). Ide tartozik az alanyi jogon vagy bizományosi konstrukcióban bonyolított export is.

Zárókészlet

A tárgyhónap utolsó napján rendelkezésre álló termék mennyisége."

Tartalomjegyzék