Tippek

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

30/2016. (IV. 29.) FM rendelet

a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2016. évi igénybevételének feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. általános csekély összegű rendelet: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet;

2. beruházás: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 3. § (4) bekezdés 7. pontjában meghatározott tevékenység;

3. civil szervezet: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pontja szerinti civil szervezet;

4.[1]

5. egyház: a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény Mellékletében felsorolt magyarországi egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek;

6. egy és ugyanazon vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. § 5a. pontja szerinti vállalkozás;

7. egyedi támogatási kérelem: az agrárpolitikáért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter) címzett, pontos szakmai tartalmat és részletes költségvetést tartalmazó támogatási kérelem;

8. fejlesztendő járások: a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet] foglaltaknak megfelelően a kedvezményezett járásokon belül azok a legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező járások, amelyekben az ország kumulált lakónépességének 15%-a él;

9. fejlesztés: a beruházás és a felújítás, valamint immateriális javak beszerzése;

10. felújítás: a számviteli törvény 3. § (4) bekezdés 8. pontjában meghatározott tevékenység;

11. gazdaság: a termőföld, az állatállomány, továbbá a mezőgazdasági termelő tevékenységhez kapcsolódó kvóták, vagyoni értékű jogok, gépek, eszközök és készletek összessége;

12. helyi önkormányzatok társulása: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján létrejött önkormányzati társulás;

13. helyi vállalkozó: a fejlesztés helyszínéül szolgáló településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozó;

14. igényvezérelt közlekedési rendszer: olyan közlekedési rendszer, ahol a menetrendet vagy a közlekedési útvonalat vagy mindkét jellemzőt az utasok aktuális utazási igényei szerint határozzák meg;

15. kedvezményezett járások: a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően azok a járások, amelyeknek komplex mutatója kisebb, mint az összes járás komplex mutatójának átlaga;

16. képzés: az a tevékenység, amelynek során az elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazása segítségével kifejlesztik az adott területen szükséges jártasságokat, készségeket és képességeket;

17. készlet: a számviteli törvény 28. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott eszközök;

18. kis értékű eszköz: a számviteli törvény 80. § (2) bekezdése szerint számított tárgyi eszköz;

19. komplex programmal fejlesztendő járások: a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a kedvezményezett járásokon belül azok a legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező járások, amelyekben az ország kumulált lakónépességének 10%-a él;

20. megújuló energiaforrás: a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 3. § 45. pontja szerinti energiaforrás;

21. mezőgazdasági csekély összegű támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: mezőgazdasági csekély összegű rendelet) szerinti támogatás;

22. mezőgazdasági tevékenység: a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete szerinti - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (3) bekezdés d) pontja alapján az állami adóhatósághoz bejelentett - 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6 és 01.7 alágazatba tartozó tevékenység;

23. mezőgazdasági tevékenységből származó bevétel: a mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdálkodó gazdaságából kikerült termékek értékesítéséből, a gazdálkodó által nyújtott szolgáltatásból származó bevételeknek, valamint az egységes területalapú támogatás, a költségek fedezetére és a fejlesztési célra folyósított támogatás bevételként figyelembe vett részének és az egyéb mezőgazdasági jogcímen folyósított támogatásoknak az együttes összege;

24. mezőgazdasági végzettség: az iskolarendszerben és iskolarendszeren kívül megszerezhető, az e rendelet alapján közzétett pályázati felhívásban meghatározott mezőgazdasági végzettség;

25. mobil eszköz: olyan eszköz, amely eredetileg felállított helyéről bármikor elmozdítható, leszerelhető és más helyen eredeti állapotban, működőképesen újra üzembe helyezhető;

26. nem önálló tevékenységből származó jövedelem: a nem önálló tevékenységből származó bevételből a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25-27. §-a szerint kiszámolt jövedelem;

27. ökológiai gazdálkodás: az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendelet 2. cikk a) pontjában meghatározott tevékenység;

28. önkormányzati konzorcium: együttes pályázat benyújtása céljából az önkormányzatok által alapított - a pályázati eljárás teljes szakaszában egyetemleges felelősségű - közösség;

29. összes bevétel: a számviteli törvény 72-75. §-a és 77. §-a, továbbá a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 16. § (1)-(4) bekezdése, a 17. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet I. fejezet 1., 2., 4., 5., 6., 9., 10. pontja, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 16. melléklet 1. fejezet 14. pontja szerint meghatározott bevételek;

29a.[2] őstermelők családi gazdasága: a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésének megfelelő termelési közösség;

30. saját forrás: a pályázó által a támogatott fejlesztéshez biztosított pénzbeli önrész, amelybe az államháztartás alrendszereiből pályázati úton nyújtott támogatás nem számít be, kivéve a támogatást igénylő költségvetési szervnek vagy irányító szervének költségvetésében az adott célra előirányzott összeget;

31. Standard Termelési Érték: az ágazat kibocsátását termelői áron hektárra vagy számosállatra vetítve kifejező mutató, amely a termelési érték és a közvetlen támogatások (továbbá az általános forgalmi adó és egyéb termékadó) különbsége, a tevékenységi irány meghatározásánál figyelembe veszi az egyéb jövedelemtermelő tevékenység értékét is, és az üzemméretet közvetlenül euróban fejezi ki;

32. számosállat: az állatállomány nagyságát összefoglalóan kifejező egyenértékszám, amely a különféle állatfajok eltérő korú és ivarú állatainak összeadására szolgál, egy számosállat 500 kg élősúlyú állatot vagy állatcsoportot jelent;

33. számviteli bizonylat: a számviteli törvény 166. §-ában foglaltaknak megfelelően előállított bizonylatok;

34. tanya: a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. § 25. pontja szerinti földrészlet;

35. tanyagazdaság: állandóan lakott külterületi fekvésű mezőgazdasági birtok, amelynek részei a lakó- és gazdasági épületekkel beépített tanya és az ahhoz közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó (más helyrajzi számú földrészleten található), a település közigazgatási területén lévő, vagy - a közigazgatási egységtől függetlenül - a tanya 30 km-es körzetén belül található művelt termőföldterületek, és amelynek gazdálkodási funkcióit kiegészíthetik a termékfeldolgozás és a vendégfogadás létesítményei;

36. tanyagondnoki szolgálat: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (3) bekezdésében meghatározott, működési engedéllyel rendelkező szolgálat;

37. tanyasi idegenforgalmat támogató szolgáltatás: tanyasi idegenforgalommal illetve vendéglátással is foglalkozó térségben a tanyasi turisztikai szolgáltatók számára szakmai segítő, koordináló tevékenységek nyújtása;

38. tanyasi közösségi ház: a helyi lakosság rendszeres vagy alkalmi közművelődési tevékenységének, a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása érdekében önkormányzati fenntartásban, önkormányzatok társulásában vagy közművelődési megállapodás alapján működtetett, erre a célra alkalmassá tett és üzemeltetett, adott helyen rendszeresen működő, egy tanyás térség külterületén található intézmény vagy egyéb jogállású létesítmény (helyiségegyüttes, épület);

39. tanyasi szolgáltatás: a tanyán igénybe vett vendéglátói, illetve idegenforgalmi szolgáltatás;

40. tanyasi termék: a tanyán, a tanyagazdaságban előállított mezőgazdasági termék;

41. tanyasi termék feldolgozása: a tanyasi termék első eladásához szükséges, gazdaságon belül történő előkészítő tevékenység;

42. tanyás térség: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes járása, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, Vecsési járása;

43. tájfajta: a regionális, környezeti, helyi ökológiai feltételekhez természetes módon alkalmazkodott, és génerózió által veszélyeztetett növényfajok honos fajtái;

44. tárgyi eszköz: a számviteli törvény 26. § (1) bekezdésében meghatározott eszközök;

45. társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett település: a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet] 1. § e) pontjában meghatározott település;

46. jelentős munkanélküliséggel sújtott település: a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott település;

47. védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajta: a védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körének megállapításáról szóló 4/2007. (I. 18.) FVM-KvVM együttes rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő mezőgazdasági állatfajták;

48. végső kedvezményezett: az a természetes vagy jogi személy, akinél vagy amelynél a támogatásból származó gazdasági előny ténylegesen jelentkezik.

49.[3] csekély összegű támogatás:

a)[4] a mezőgazdasági csekély összegű rendelet 3. cikke,

b)[5] az általános csekély összegű rendelet 3. cikke, vagy

c)[6] az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: halászati bizottsági rendelet) 3. cikke

alapján nyújtott támogatás;

50.[7] mezőgazdasági termék: az Európai Unió működéséről szóló szerződés I. mellékletében felsorolt termékek a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra-termékek kivételével.

2. A támogatás jellege és célterületei

2. § (1) Az e rendelet szerinti támogatás vissza nem térítendő támogatás.

(2) Támogatás vehető igénybe

a) a tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekhez (a továbbiakban: 1. célterület),

b) a tanyák és a tanyás térség megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok indításához és fejlesztéséhez (a továbbiakban: 2. célterület),

c) a tanyák és a tanyás térség megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló egyéni fejlesztésekre (a továbbiakban: 3. célterület),

d) az országos zártkerti szociális mezőgazdálkodás elterjesztését támogató mintaprogramokhoz (a továbbiakban: 4. célterület).

(3) Az 1. célterület keretében az alábbi célokra igényelhető támogatás:

a) tanyasi termékek védjegy- és minőségrendszerének bevezetése, fejlesztése;

b) tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése az alábbi alcélok szerint:

ba) a tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztése gépjárműbeszerzés kivételével,

bb) tanyasi gazdálkodók oktatása, képzése,

bc) tanyasi közösségi ház kialakítása,

bd) tanyasi idegenforgalmat támogató szolgáltatások fejlesztése,

be) igényvezérelt közlekedési rendszer fejlesztése,

bf) tanyagondnokokat összefogó civil szervezetek fejlesztése, együttműködéseik kialakítása,

bg) esélyegyenlőségi programok szervezése tanyasi lakosok számára, valamint

bh) mobil egészségügyi szűrővizsgálatok végzésének szervezése tanyai lakosok számára;

c) a tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szükséges vízminőség vizsgálatok elvégzése;

d) tanyasi lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése;

e) szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakítása tanyákra vezető bekötőutak kereszteződésénél és tanyasi buszmegállóban.

(4) A 2. célterület keretében az alábbi célokra igényelhető támogatás:

a) 0 Standard Termelési Értékkel (a továbbiakban: STÉ) rendelkező, azaz induló tanyagazdaság fejlesztésére irányuló pályázati projekt esetében:

aa) tanyai lakóépület felújítása a pályázatban foglalt támogatott összköltség legfeljebb 50%-áig,

ab) gazdálkodási célú épületek felújítása, építése,

ac) gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztése, beszerzése,

ad) karám, kerítés létesítése, felújítása,

ae) szaporító anyag vásárlása, beszerzése,

af) állatállomány kialakítása,

ag) tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások létesítése, fejlesztése,

ah) tanyagazdaságok energetikai megújítása (villamos energia fejlesztések kivételével),valamint

ai) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése;

b) 1-5999 STÉ-vel rendelkező tanyagazdaság fejlesztésére irányuló pályázati projekt esetében:

ba) tanyai lakóépület felújítása a pályázatban foglalt támogatott összköltség legfeljebb 50%-áig,

bb) gazdálkodási célú épületek felújítása, építése,

bc) gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztése, beszerzése,

bd) karám, kerítés létesítése, felújítása,

be) szaporító anyag vásárlása, beszerzése,

bf) állatállomány kialakítása, bővítése,

bg) tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások létesítése, fejlesztése,

bh) tanyagazdaságok energetikai megújítása (villamos energia fejlesztések kivételével), valamint

bi) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése;

c) 6000 STÉ feletti tanyagazdaság fejlesztésére irányuló pályázati projekt esetében:

ca) tanyai lakóépület felújítása a pályázatban foglalt támogatott összköltség legfeljebb 50%-áig,

cb) szaporító anyag vásárlása, beszerzése,

cc) állatállomány kialakítása, bővítése, valamint

cd) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése.

(5) A 3. célterület keretében az alábbi célokra igényelhető támogatás:

a) tanyai lakóépület felújítása villamos energia, ivóvíz, valamint szennyvíz-kezelés és elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztések kivételével;

b) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése.

(6) A 4. célterület keretében egyedi támogatási kérelem benyújtásával igényelhető támogatás zártkerti fekvésű földrészlet művelési célú revitalizációját szolgáló program megvalósítására, amely során közösségi termelés keretében igazoltan őshonos vagy tájfajta növény kerül ültetésre vagy telepítésre.

(7) A (4) bekezdésben meghatározott célokra nyújtott támogatás a mezőgazdasági csekély összegű rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatásnak minősül.

3. A támogatás igénybevételének feltételei

3. § (1) Az 1. célterületre irányuló fejlesztés esetén támogatás igénybevételére jogosultak:

a) a 2. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén a tanyás térségben található települési önkormányzatok, önkormányzati konzorciumok, önkormányzat által alapított, a tanyás térség településein székhellyel rendelkező gazdasági társaságok, a tanyás térség településein székhellyel rendelkező és ott működő civil szervezetek, a tanyás térség településein székhellyel rendelkező tanyai piacszövetkezetek,

b) a 2. § (3) bekezdés b) pont ba), bb), bc), bd), be), bg), valamint bh) alpontjában meghatározott célokra irányuló fejlesztés esetén a tanyás térségben található települési önkormányzatok, és tanyás térségben található önkormányzati társulások, egyházak, tanyás térségben működő önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházi szervek, tanyás térségben működő civil szervezetek,

c) a 2. § (3) bekezdés b) pont bf) alpontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén a tanyás térségben működő tanyagondnoki szolgálatokat összefogó civil szervezetek,

d) a 2. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén a tanyás térségben található települési önkormányzatok, önkormányzati konzorciumok, tanyás térségben található helyi önkormányzati társulások, a tanyás térség megyei önkormányzatai, valamint a tanyás térségben működő civil szervezetek,

e) a 2. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén a tanyás térségben található települési önkormányzatok, önkormányzati konzorciumok, a tanyás térségben található helyi önkormányzati társulások, egyházak, a tanyás térségben működő önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházi szervek, a tanyás térségben működő tanyagondnoki feladatokat ellátó, illetve tanyagondnokokat összefogó civil szervezetek,

f) a 2. § (3) bekezdés e) pontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén a tanyás térségben található települési önkormányzatok.

(2) A 2. célterületre irányuló fejlesztés esetén pályázat benyújtására az a magánszemély, mezőgazdasági őstermelő vagy egyéni vállalkozó jogosult,[8]

a)[9] aki tanyás települések valamelyikén 2016. január 1. előtti időponttól kezdve életvitelszerűen - az ingatlan-nyilvántartás szerint - a saját, a házastársa, testvére, valamely egyeneságbeli rokona, vagy az őstermelők családi gazdasága valamely tagjának tulajdonában lévő tanyán mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán mint tartózkodási helyén él,

b) akinek a 2. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott fejlesztés esetén a 2012., 2013. és 2014. évi összes bevételének, valamint a 2012., 2013. és 2014. évben nem önálló tevékenységből származó jövedelmének összegéből számított átlag legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott és a 2012., 2013. és 2014. évi mezőgazdasági tevékenységből származó bevételének átlaga nem haladta meg a nettó nyolcmillió forintot.

(3)[10] A 3. célterületre irányuló fejlesztés esetén pályázat benyújtására az a magánszemély jogosult, aki a tanyás térségben található települések valamelyikén 2016. január 1. előtti időponttól kezdve életvitelszerűen - az ingatlan-nyilvántartás szerint - a saját, a házastársa, testvére, valamely egyeneságbeli rokona, vagy az őstermelők családi gazdasága valamely tagjának tulajdonában lévő tanyán mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán mint tartózkodási helyén él.

(4) A 2. és a 3. célterületre irányuló fejlesztés esetén a támogatás igénybevételének feltétele, hogy a fejlesztés tárgyát képező ingatlan tulajdoni lapján nem szerepelhet végrehajtási jog bejegyzés.

(5) A 4. célterületre irányuló fejlesztés esetén egyedi támogatási kérelem benyújtására Magyarország területén lévő önkormányzat jogosult.

(6) A 4. célterület vonatkozásában

a) a biológiai alapot és a szaktudást - számviteli bizonylattal alátámasztva - olyan bejegyzett szervezettől kell beszerezni, amely őshonos vagy tájfajta növény megőrzésével vagy termesztésével, értékesítésével foglalkozik,

b) a támogatás eredményeként keletkező végtermékeket a végső kedvezményezettek nem értékesíthetik, azokat kizárólag saját felhasználásra hasznosíthatják.

(7) A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy

a)[11] az 1-3. célterület esetében a pályázó legkésőbb a pályázat, a 4. célterület esetében az egyedi támogatási kérelmet benyújtó ügyfél legkésőbb a kérelem benyújtásáig a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) szerinti nyilvántartásba-vételi kötelezettségének eleget tegyen vagy igazolja, hogy kérelmezte nyilvántartásba vételét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe,

b) a pályázó, valamint az egyedi támogatási kérelmet benyújtó ügyfél megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek,

c)[12]

d) a 2. célterület esetében a pályázó a pályázat benyújtását megelőző kettő és a folyamatban lévő üzleti évben kapott valamennyi, az általános csekély összegű rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás euróban kifejezett összegéről, a támogatóról, a támogatási vagy egyéb szerződés számáról és a támogatástartalomról szóló határozat számáról, továbbá aki más vállalkozással egy és ugyanazon vállalkozásnak tekinthető, úgy azon vállalkozások adatairól, valamint a naptári évtől eltérő üzleti év alkalmazása esetén az általa alkalmazott üzleti évről, illetve a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ban foglaltakról nyilatkozzon.

4. § (1) Az 1-3. célterület esetében támogatás igénybevételére az a 3. § (1)-(4) és (7) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő pályázó jogosult,

a) akinek az esetében a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek, valamint nyilatkozik arról, hogy az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg mikor és hol nyújtott be,

b) aki nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,

c) akinek a saját forrás rendelkezésére áll,

d) aki megfelel az Áht. 48/B. §-ában és 50. §-ában meghatározott követelményeknek, kivéve, ha erről a Kormány az Áht. 50. § (2) bekezdése szerint egyedi határozatban döntött,

e) akinek nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja,

f) aki nyilatkozik arról, hogy a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e,

g) aki a hatósági szerződés megkötésekor rendelkezik a támogatott tevékenység megvalósításához szükséges hatósági engedélyekkel, amennyiben a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött,

h) aki a hatósági szerződés megkötésekor nem rendelkezik lejárt esedékességű adótartozással - kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett és azt a vonatkozó döntés hitelesített másolatával igazolja - vagy adók módjára behajtandó köztartozással,

i) akinek a hatósági szerződés megkötésekor nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős döntéssel megállapított köztartozása,

j) aki a hatósági szerződés megkötésekor, természetes személy esetén nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt, vagy a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény (a továbbiakban: 1996. évi XXV. törvény) hatálya alá tartozó pályázó esetén nem áll adósságrendezési eljárás alatt,

k) aki a támogatás tárgyának, a támogatás összegének, a fejlesztés megvalósítási helyének, és időpontjának nyilvánosságra hozatalához hozzájárul,

l) aki az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: 2011. évi CXII. törvény) alapján a pályázatában, valamint a hatósági szerződésben feltüntetett adatainak kezeléséhez, valamint adatainak monitoring tevékenységhez történő felhasználásához hozzájárul,

m) aki nyilatkozik arról, hogy a támogató által előírt biztosítékokat a költségvetési támogatás folyósítását megelőzően rendelkezésre bocsátja, és

n) aki az a)-m) pontban foglaltakról a pályázatában nyilatkozik.

(2) A 2. célterületre irányuló támogatásigénylés esetén a támogatás igénybevételének - az (1) bekezdésben foglaltakon túl - további feltétele, hogy a pályázó

a) megfeleljen a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában foglalt követelményeknek,

b) a 2. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott fejlesztés esetén a pályázó 2012., 2013. és 2014. évi összes bevételének, valamint a 2012., 2013. és 2014. évben nem önálló tevékenységből származó jövedelmének összegéből számított átlag legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott és a 2012., 2013. és 2014. évi mezőgazdasági tevékenységből származó bevételének átlaga nem haladta meg a nettó nyolcmillió forintot, és

c) amennyiben az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott Vidékfejlesztési Programból egyösszegű átalánytámogatásban részesül, úgy a Tanyafejlesztési Program keretében olyan fejlesztéseket valósít meg, amelyek nem szerepelnek a Vidékfejlesztési Program pályázatához csatolt üzleti tervben, és erről a pályázatában nyilatkozik;

d)[13]

(3) A 4. célterületre irányuló támogatásigénylés esetén a támogatás igénybevételére az a 3. § (5)-(7) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő ügyfél jogosult,

a) akinek az esetében a támogatási igényében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek, valamint nyilatkozik arról, hogy az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg mikor és hol nyújtott be,

b) aki nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,

c) akinek a saját forrás rendelkezésére áll,

d) aki megfelel az Áht. 48/B. §-ában és 50. §-ában meghatározott követelményeknek, kivéve, ha erről a Kormány az Áht. 50. § (2) bekezdése szerint egyedi határozatban döntött,

e) akinek nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja,

f) aki nyilatkozik arról, hogy a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e,

g) aki a támogatási szerződés megkötésekor rendelkezik támogatott tevékenység megvalósításához szükséges hatósági engedélyekkel, amennyiben a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött,

h) aki a támogatási szerződés megkötésekor nem rendelkezik lejárt esedékességű adótartozással - kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett és azt a vonatkozó döntés hitelesített másolatával igazolja - vagy adók módjára behajtandó köztartozással,

i) akinek a támogatási szerződés megkötésekor nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős döntéssel megállapított köztartozása,

j) aki a támogatási szerződés megkötésekor, természetes személy esetén nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt, vagy az 1996. évi XXV. törvény hatálya alá tartozó pályázó esetén nem áll adósságrendezési eljárás alatt,

k) aki a támogatás tárgyának, a támogatás összegének, a fejlesztés megvalósítási helyének, és időpontjának nyilvánosságra hozatalához hozzájárul,

l) aki a 2011. évi CXII. törvény alapján az egyedi támogatási kérelmében, valamint a támogatási szerződésben feltüntetett adatainak kezeléséhez, valamint adatainak monitoring tevékenységhez történő felhasználásához hozzájárul,

m) aki nyilatkozik arról, hogy a támogató által előírt biztosítékokat a költségvetési támogatás folyósítását megelőzően rendelkezésre bocsátja, és

n) aki az a)-m) pontban foglaltakról az egyedi támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik.

5. § A 4. §-ban foglalt feltételek teljesítése esetén sem jogosult támogatás igénybevételére az a pályázó vagy egyedi támogatási kérelmet benyújtó ügyfél, aki a pályázat vagy az egyedi támogatási kérelem benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás valamely alrendszeréből támogatásban részesült, és az elnyert támogatásról szóló szerződés rendelkezéseit, feltételeit megszegte, a szerződésben foglalt kötelezettségét nem teljesítette, kivéve az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet szerinti vis maior esetét.

4. A támogatás forrása és mértéke

6. § (1) A támogatás forrása Magyarország 2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény 1. mellékletének XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Agrár célelőirányzatok alcím, 5. Tanyafejlesztési Program jogcímcsoport céljai részére megállapított keretösszeg.

(1a)[14] Az (1) bekezdés szerinti forrásból kerülnek kifizetésre a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2015. évi igénybevételének feltételeiről szóló 35/2015. (VI. 30.) FM rendelet alapján benyújtott és jogorvoslati eljárás során jóváhagyott, támogatásban részesülő pályázatok.

(1b)[15] A miniszter a kormányhivatalok és a járási hivatalok által felmért tanyák adatai feldolgozásának finanszírozását támogatói okirat kiadása útján - az (1) bekezdés szerinti forrás terhére - biztosítja a Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Herman Ottó Intézet) részére.

(2) A 2. célterületre igénybe vehető támogatás összegét a pályázati felhívás kihirdetése hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell euróban meghatározni.

(3) Az 1-3. célterület egyes céljaira igénybe vehető támogatás legmagasabb összege nem haladhatja meg a pályázati felhívásban közzétett mértéket.

(4)[16] A 4. célterület céljaira igénybe vehető támogatás legmagasabb összege nem haladhatja meg az egyedi támogatási kérelem benyújtásáról szóló felhívásban (a továbbiakban: felhívás) közzétett mértéket.

(5) Az igényelhető támogatás mértéke

a) az 1. célterület esetében az összes jogosult, elszámolható költség - a támogatási keret lekötésének mértékétől vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától függően - a 2. § (3) bekezdés a), b), d) és e) pontjában meghatározott célok esetében legfeljebb 90%-a, a 2. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott cél esetében legfeljebb 100%-a,

b) a 2. célterület esetében az összes jogosult, elszámolható költség - a támogatási keret lekötésének mértékétől vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától függően - a pályázat benyújtásának időpontjában 40. életévét betöltött pályázó esetében legfeljebb 75%-a, a pályázat benyújtásának időpontjában 40. életévét be nem töltött pályázó esetében legfeljebb 90%-a, de mindösszesen legfeljebb a pályázó, illetve a pályázó és a vele egy és ugyanazon vállalkozás vagy vállalkozások részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretnek megfelelő forintösszeg,

c) a 3. célterület esetében az összes jogosult, elszámolható költség - a támogatási keret lekötésének mértékétől vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától függően - legfeljebb 75%-a,

d) a 4. célterület esetében az összes jogosult, elszámolható költség legfeljebb 100%-a.

(6) A támogatás csak abban az esetben igényelhető az általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) összegét is tartalmazó fejlesztési összköltség alapján, ha a pályázónak vagy az egyedi támogatási kérelmet benyújtónak a támogatásból megvalósított cél kapcsán ÁFA visszaigénylési joga nincs.

5. A pályázat és az egyedi támogatási kérelem benyújtása

7. § (1) Az 1-3. célterületek esetében

a) a célterületekre vonatkozóan külön pályázati felhívások készülnek, amelyeket a miniszter jóváhagyását követően, a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) a kormányzati portálon és a Herman Ottó Intézet a saját honlapján e rendelet hatálybalépését követő harminc naptári napon belül tesz közzé,

b) a pályázatokat az elektronikus felületen kitöltött pályázati adatlapon a pályázati felhívásban megadott határidőig és módon - az abban előírt tartalommal és mellékletekkel - a Herman Ottó Intézethez egy eredeti és egy másolati példányban kell benyújtani,

c) egy pályázó a 2. és 3. célterület vonatkozásában kizárólag egy pályázatot nyújthat be, míg az 1. célterületen belül alcélonként egy pályázat nyújtható be,

d) az 1. célterület kivételével egy tanya fejlesztésére csak egy pályázat nyújtható be, valamint

e) a Herman Ottó Intézet a formai szempontból hiányosan benyújtott pályázat esetén - a pályázati felhívásban meghatározott hiánypótoltatható mellékletek tekintetében - a pályázat beérkezését követő harminc naptári napon belül, a hiányok megjelölésével, egy alkalommal, öt naptári nap határidő kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel a pályázót és egyben figyelmezteti, hogy ha a pályázatot a kitűzött határidőn belül nem vagy ismételten hiányosan nyújtja be, az elutasításra kerül.

(2) A 4. célterület esetében

a) az egyedi támogatási kérelmet papír alapon egy eredeti példányban, postai úton, e rendelet hatálybalépését követő hatvan napon belül (postai bélyegző dátuma) kell benyújtani a minisztériumhoz,

b) egy településről egy egyedi támogatási kérelem nyújtható be,

c) felhívás készül, amelyet a miniszter jóváhagyását követően, a minisztérium a kormányzati portálon e rendelet hatálybalépését követő harminc naptári napon belül tesz közzé.

6. A pályázat és az egyedi támogatási kérelem elbírálása

8. § (1) A miniszter a pályázatokra, valamint az egyedi támogatási kérelmekre vonatkozó döntésének előkészítése érdekében véleményezési jogosultsággal rendelkező, szakértőkből álló Bíráló Bizottságot hoz létre. A Bíráló Bizottság tagjait a miniszter kéri fel. A Bíráló Bizottság az ügyrendjét maga határozza meg.

(2) A pályázatok értékelését

a) az 1. célterület esetében az 1. mellékletben,

b) a 2. célterület keretében benyújtott, 0 STÉ, azaz induló tanyagazdaság fejlesztésére irányuló pályázat esetében a 2. mellékletben,

c) a 2. célterület keretében benyújtott, 1 STÉ feletti tanyagazdaság fejlesztésére irányuló pályázat esetében a 3. mellékletben,

d) a 3. célterület esetében a 4. mellékletben

meghatározott pontozási rendszer szerint a Herman Ottó Intézet végzi, amely az értékeléséről tájékoztatja a Bíráló Bizottságot,

e) a 4. célterület esetében az 5. mellékletben meghatározott pontozási rendszer szerint a minisztérium végzi, amely az értékeléséről tájékoztatja a Bíráló Bizottságot.

(3) A Herman Ottó Intézet a 4. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel ellenőrzéséhez szükséges adatok beszerzése érdekében a pályázatok beérkezését követő tizenöt naptári napon belül a Kincstár részére továbbítja a pályázó alábbi adatait:[17]

a) a pályázó neve, születési neve,

b) a pályázó lakóhelye vagy székhelye,

c) a pályázó adószáma, vagy adóazonosító jele,

d) a pályázó ügyfél-azonosítója, valamint

e) a pályázó által tett, az egy és ugyanazon vállalkozás minőségre és az alkalmazott üzleti évre vonatkozó nyilatkozat adatait.

(4)[18] A Kincstár - a pályázó hozzájárulása alapján - a pályázó és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás vagy vállalkozások részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretről - a (3) bekezdés szerinti adatok kézhezvételétől számított öt naptári napon belül - tájékoztatja a Herman Ottó Intézetet.

(5) A Bíráló Bizottság - a Herman Ottó Intézet, illetve a minisztérium (2) bekezdés szerinti értékelése alapján - a pályázatok között rangsort állít fel, és támogatási javaslatot tesz a miniszter részére.

(6) A támogatásra vonatkozó döntést a Bíráló Bizottság javaslata alapján és bevonásával a miniszter hozza meg, és döntéséről értesíti a Herman Ottó Intézetet.

(7) A pályázatokat, valamint az egyedi támogatási kérelmeket a benyújtási határidő utolsó napját követő kilencven naptári napon belül kell elbírálni. A támogatási döntés az igényeltnél alacsonyabb mértékű támogatás megítélésére is vonatkozhat. Az igényeltnél alacsonyabb mértékű támogatás megítélése esetén - pályázati céltól függően - a pályázónak, illetve az egyedi támogatási kérelmet benyújtó ügyfélnek lehetősége van a pályázati tartalmat, valamint az egyedi támogatási kérelemben foglalt szakmai tartalmat az igényelt és az odaítélt támogatás különbségének összegével csökkenteni.

(8) A támogatási döntésről - annak meghozatalát követő tíz naptári napon belül - pályázat esetében a Herman Ottó Intézet, egyedi támogatási kérelem esetében a miniszter írásban értesíti az érintett ügyfeleket.

(9) A nyertes pályázók, valamint az egyedi támogatási kérelmet benyújtó, támogatásban részesülő ügyfelek névsorát, az elnyert támogatás összegét és célterületének megnevezését a miniszter a kormányzati portálon - pályázat esetében a Herman Ottó Intézet a saját honlapján is - a döntést követő tíz naptári napon belül közzéteszi, és ezzel egyidejűleg értesítést küld a Kincstár részére az alábbi adattartalommal:[19]

a) a támogatásban részesülő ügyfél neve, születési neve,

b) a támogatásban részesülő ügyfél lakóhelye vagy székhelye,

c) a támogatásban részesülő ügyfél adószáma, vagy adóazonosító jele,

d) a támogatásban részesülő ügyfél ügyfél-azonosítója,

e) a támogatási cél vagy célok megnevezése,

f) a támogatásban részesülő ügyfél részére támogatási célonként megítélt támogatás forintban és euróban meghatározott összege,

g) a támogatási döntésszám,

h) a támogatási döntés meghozatalának időpontja,

i) a támogatásban részesülő ügyfél nyilatkozata szerint kapott valamennyi, az általános csekély összegű rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás euróban kifejezett összege.

9. § (1) A támogatási döntésről szóló értesítés pályázó által történő kézhezvételét követő harminc naptári napon belül a miniszter az 1-3. célterület esetében a nyertes pályázóval hatósági szerződést, a 4. célterület esetében az egyedi támogatási kérelmet benyújtó, támogatásban részesülő ügyféllel támogatási szerződést köt, amelyben meghatározza a támogatás igénybevételének és felhasználásának részletes feltételeit. A szerződéskötésre vonatkozó határidő a nyertes pályázó vagy a támogatásban részesülő ügyfél kérelme alapján egy alkalommal, legfeljebb harminc naptári nappal meghosszabbítható.

(2) A nyertes pályázó a pályázatban, az egyedi támogatási kérelmet benyújtó, támogatásban részesülő ügyfél az egyedi támogatási kérelmében foglaltak megvalósítására vonatkozó tartalmat a hatósági vagy támogatási szerződés megkötését követően - pályázat esetében a Herman Ottó Intézet felé történő bejelentési kötelezettsége mellett - legfeljebb egy alkalommal, a miniszter előzetes jóváhagyásával módosíthatja. A módosításra vonatkozó bejelentést az azt kiváltó okról történő tudomásszerzéstől számított nyolc naptári napon belül lehet megtenni.

(3)[20] A pályázati felhívásban előírt feltételeket, és a pályázatnak, valamint az egyedi támogatási kérelemnek a támogatási döntés alapján elfogadott részét a hatósági, valamint a támogatási szerződésben foglaltak szerinti megvalósítási határidőn belül, de legkésőbb 2020. december 31-ig kell teljesíteni.

7. Támogatási előleg

10. § (1) A megítélt támogatás legfeljebb 75%-os mértékéig - a szerződésben rögzített feltételek szerint - támogatási előleg nyújtható.

(2) Az elnyert támogatás előleg feletti része csak az előleggel történő teljes, elfogadott elszámolás és a fejlesztés megvalósulását követően benyújtott elszámolás elfogadása után folyósítható.

(3) Ha a támogatásra jogosult ügyfél a támogatási előleg felhasználásával egyidejűleg a teljes támogatási tartalmat megvalósította, akkor lehetősége van a támogatási előleggel történő elszámolás során a teljes támogatási összeggel is egyidejűleg elszámolni.

(4) Előlegfizetés esetén az 1-3. célterület esetében a Herman Ottó Intézet előlegfizetési utasítást küld - a megkötött hatósági szerződés Herman Ottó Intézethez történő hiánytalan megérkezését követő nyolc naptári napon belül - a Kincstár és a minisztérium részére az alábbi adattartalommal:[21]

a) a nyertes pályázó neve, születési neve,

b) a nyertes pályázó lakóhelye vagy székhelye,

c) a nyertes pályázó adószáma vagy adóazonosító jele,

d) a nyertes pályázó ügyfél-azonosítója,

e) a nyertes pályázóval kötött hatósági szerződés száma,

f) a támogatási cél vagy célok megnevezése,

g) a nyertes pályázó részére támogatási célonként összesen megállapított támogatás forintban és euróban meghatározott összege, valamint

h) a megállapított támogatásból támogatási célonként kifizetendő előleg forintban és euróban meghatározott összege.

(5)[22] A Kincstár - a Tv. 60. §-ában foglaltakra is figyelemmel - az 1-3. célterület esetében a kifizetési utasítás kézhezvételétől számított tizenöt naptári napon belül, de legkésőbb a forrás rendelkezésre állását követő tizenöt naptári napon belül gondoskodik az előleg - nyertes pályázó Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett fizetési számlaszámára történő - átutalásáról.

(6) A 4. célterület esetében a miniszter - a Tv. 60. §-ában foglaltakra is figyelemmel - a kifizetési utasítás kézhezvételétől számított tizenöt naptári napon belül, de legkésőbb a forrás rendelkezésre állását követő tizenöt naptári napon belül gondoskodik az előleg - támogatott támogatási szerződésében szereplő fizetési számlaszámára történő - átutalásáról.

8. A támogatás elszámolása és kifizetése

11. § (1) Az 1-3. célterület esetében a támogatás tekintetében azon költségek számolhatók el, amelyek

a) a támogatott fejlesztés megvalósításához nélkülözhetetlenek, ahhoz közvetlenül kapcsolódnak, és a pályázat összeállításakor a pályázó azokat, mint költségelemeket szerepeltette a pályázati adatlapján, valamint azok összhangban vannak a számviteli törvénnyel;

b) a nyertes pályázónál ténylegesen felmerült költségként keletkeznek, és amelyek teljesülése számviteli bizonylattal igazolható és ellenőrizhető;

c) a fejlesztés előkészítésében és megvalósításában részt vevők, kizárólag a fejlesztés előkészítési és megvalósítási feladatait ellátók munkájához kapcsolódó személyi jellegű költségek (munkabér és annak járulékai, utazási költségek), valamint az ezen munka során igénybe vett anyagi jellegű ráfordítások és anyagköltségek, amelyek a munkaidejükben - munka- vagy megbízási szerződéssel, munkaköri leírással, munkaidő-nyilvántartással, bérkartonnal és számviteli bizonylattal alátámasztva és igazolt módon - keletkeztek;

d) e rendelet hatálybalépésének napjától a fejlesztés befejezésének a hatósági szerződésben foglalt időpontjáig keletkeztek.

(2) Az (1) bekezdés d) pontja alól kivételt képeznek - a megítélt támogatási összeg legfeljebb 10%-a erejéig - a fejlesztés előkészítésében részt vevők, kizárólag a fejlesztés előkészítési feladatait ellátók munkájához kapcsolódó személyi jellegű költségek (munkabér és annak járulékai, utazási költségek), valamint az ezen munka során igénybe vett anyagi jellegű ráfordítások és anyagköltségek, amelyek a munkaidejükben - munka- vagy megbízási szerződéssel, munkaköri leírással, munkaidő-nyilvántartással, bérkartonnal és számviteli bizonylattal alátámasztva és igazolt módon - e rendelet hatálybalépéséig keletkeztek.

(3) A 4. célterület esetében a támogatás tekintetében azon költségek számolhatók el, amelyek

a) a támogatott fejlesztés megvalósításához nélkülözhetetlenek, ahhoz közvetlenül kapcsolódnak és a támogatási szerződésben, valamint annak mellékletében szerepelnek, és összhangban vannak a számviteli törvénnyel;

b) a támogatásban részesülő szervezetnél ténylegesen felmerült költségként keletkeznek, és amelyek teljesülése számviteli bizonylattal igazolható és ellenőrizhető;

c) a támogatási döntés 8. § (9) bekezdése szerinti közzétételének napjától a fejlesztés befejezésének a támogatási szerződésben foglalt időpontjáig keletkeztek.

12. § (1) A támogatásban részesült ügyfélnek a pénzügyi és szakmai elszámolást legkésőbb a fejlesztésnek a hatósági vagy a támogatási szerződésben foglalt befejezési időpontját követő tizenöt naptári napon belül kell benyújtania az 1-3. célterület esetében a Herman Ottó Intézethez, a 4. célterület esetében a minisztériumhoz. Az elszámoláshoz mellékelni kell a támogatásban részesült ügyfél saját nevére szóló, a támogatási összeg elszámolható kiadásra irányuló felhasználását, valamint pénzügyi teljesítését igazoló számviteli bizonylatainak és az azokhoz kapcsolódó mellékleteknek egy, az eredetivel mindenben megegyező másolati példányát, az azokhoz kapcsolódó - pályázat esetében a pályázati felhívásokban is közzétett - számlaösszesítő nyomtatványt és szakmai beszámolót, valamint fotódokumentációt. Az elszámoláshoz szükséges eredeti számlákat a támogatásban részesült ügyfélnek záradékolnia kell, amelynek tartalmaznia kell a szerződés számát, valamint külön a támogatási előleg terhére és külön a támogatási előlegen túl fennmaradó támogatás terhére - a támogatási intenzitás figyelembevételével - elszámolt összeget. Az elszámolás elmulasztása esetén - hiánypótlási felhívás kibocsátását követően - az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(2) Ha a támogatásban részesült ügyfélnek a támogatásból megvalósított fejlesztés kapcsán ÁFA visszaigénylési joga nincs, akkor a támogatás alapjának kiszámítása a bruttó költségek alapján történik.

(3) Pályázat esetében a Herman Ottó Intézet, egyedi támogatási kérelem esetében a miniszter a jogosultságot a támogatásban részesült ügyfél által benyújtott számlák, bizonylatok és dokumentumok alapján ellenőrzi - amennyiben szükséges hiánypótlásra szólítja fel a pályázót - és dönt a kifizetésről, vagy ha a támogatásban részesült ügyfél a részére teljesített előleggel történő elszámolási kötelezettségének - a hiánypótlási felhívás ellenére - nem tett eleget, dönt az intézkedésben való jogosulatlan részvételről.

(4) Az 1-3. célterület esetében a támogatási jogosultság megállapításakor a Herman Ottó Intézet a hatósági szerződésre hivatkozva - a döntéshozatalt követő nyolc naptári napon belül - értesítést küld az elfogadott elszámolásokról a Kincstár és a miniszter részére az alábbi adattartalommal:[23]

a) a nyertes pályázó neve, születési neve,

b) a nyertes pályázó lakóhelye vagy székhelye,

c) a nyertes pályázó adószáma, vagy adóazonosító jele,

d) a nyertes pályázó ügyfél-azonosítója,

e) a nyertes pályázóval kötött hatósági szerződés iktatószáma,

f) a támogatási cél vagy célok megnevezése,

g) a nyertes pályázó részére támogatási célonként kifizetendő támogatás és az előlegként folyósított támogatás összege, valamint

h) az összesen megállapított támogatásból az elszámolások alapján jogos, kifizetendő támogatás forintban és euróban meghatározott összege.

(5) A támogatási szerződésbe, valamint a 2. § (4) bekezdésében meghatározott célra irányuló fejlesztés támogatása esetén a hatósági szerződésbe bele kell foglalni a támogatás összegéről és annak mezőgazdasági csekély összegű jellegéről szóló tájékoztatást. A szerződésben utalni kell a mezőgazdasági csekély összegű rendelet címére, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napjára, továbbá meg kell határozni a támogatás összegét támogatástartalomban (euróban) kifejezve.

(6)[24] Az 1-3. célterület esetében a Kincstár, a 4. célterület esetében a miniszter - a Tv. 60. §-ában foglaltakra is figyelemmel - legkésőbb a forrás rendelkezésre állását követő tizenöt naptári napon belül gondoskodik a támogatásnak a támogatásban részesült ügyfél Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett, támogatási szerződés esetében a támogatási szerződésben feltüntetett fizetési számlaszámára történő átutalásáról.

9. A támogatás nyilvántartása és ellenőrzése

13. § (1) Az e rendelet szerinti intézkedésekkel összefüggő ellenőrzések lefolytatásáról az 1-3. célterület esetében a Herman Ottó Intézet, a 4. célterület esetében a miniszter gondoskodik. A Herman Ottó Intézet a támogatott pályázatoknak, a miniszter pedig a támogatott támogatási kérelmeknek a 10%-át 2017. december 31-ig a megvalósulás helyszínén köteles ellenőrizni.

(2) Az intézkedésben való jogosulatlan részvétel megállapítása esetén - a visszafizetés elrendeléséről szóló határozat alapján - az 1-3. célterület esetében a Herman Ottó Intézet tájékoztatja a Kincstárt az alábbi adatok megküldésével:[25]

a) a támogatásban részesülő ügyfél neve, születési neve,

b) a támogatásban részesülő ügyfél lakóhelye vagy székhelye,

c) a támogatásban részesülő ügyfél ügyfél-azonosítója,

d) a támogatásban részesülő ügyfél adószáma vagy adóazonosító jele,

e) a jogosulatlan igénybevételről szóló határozat iktatószáma és kelte,

f) a támogatási cél vagy célok megnevezése,

g) a támogatásban részesülő ügyféltől támogatási célonként visszakövetelendő támogatás forintban és euróban meghatározott összege,

h) a Tv. 69. § (5) bekezdésének megfelelően számított kamat forintban meghatározott összege.

10. A csekély összegű támogatásokra vonatkozó egyéb rendelkezések

14. § (1) A csekély összegű támogatások nyújtásával kapcsolatos eljárásokra a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11-11/A. §-ában foglaltak az irányadóak.

(2) A csekély összegű támogatás odaítélése során az adott üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(3)[26] A 2. célterület keretében nyújtott támogatás mezőgazdasági csekély összegű támogatásnak minősül. A mezőgazdasági csekély összegű rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti egy és ugyanazon vállalkozás részére bármely három pénzügyi év időszakában Magyarországon odaítélt mezőgazdasági csekély összegű rendelet alapján nyújtott támogatás összege nem haladhatja meg a 15 000 eurós keretösszegből a vállalkozás rendelkezésére álló szabad csekély összegű támogatás forintösszegét, amelyet a mezőgazdasági csekély összegű rendelet 5. cikkében, illetve 3. cikk (5)-(8) bekezdésében, valamint a halászati bizottsági rendelet 5. cikkében, illetve 3. cikk (5)-(8) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kell megállapítani.

(4)[27] A mezőgazdasági csekély összegű rendelet hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.

15. § (1) A mezőgazdasági csekély összegű rendelet alapján mezőgazdasági csekély összegű támogatás nyújtása esetén, a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint az általános csekély összegű rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel a mezőgazdasági csekély összegű rendelet alapján nyújtott támogatások az általános csekély összegű rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében rögzített alkalmazandó felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységre vagy tevékenységekre tekintettel nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, hogy az érintett tagállam megfelelő eszközökkel - úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén - biztosítja, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön az általános csekély összegű rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.

(2) A mezőgazdasági csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy az Európai Bizottság által elfogadott határozatban meghatározott maximális intenzitást vagy összeget. A nem konkrét elszámolható költségekre nyújtott vagy azokhoz hozzá nem rendelhető csekély összegű támogatás halmozható más, az Európai Bizottság által elfogadott csoportmentességi rendelet vagy határozat alapján nyújtott állami támogatással.

(3)[28] A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint a halászati és akvakultúra ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelő ágazatra tekintettel a mezőgazdasági csekély összegű rendelet alapján nyújtott támogatások a halászati bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében rögzített felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységekre tekintettel a halászati bizottsági rendelettel összhangban nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, ha biztosítva van, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelési tevékenység ne részesüljön a halászati bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.

(4)[29] Ha egy mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozás az általános csekély összegű rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban is egyaránt tevékenységet végez, illetve az általános csekély összegű rendelet hatálya alá tartozó egyéb tevékenységeket folytat, akkor az utóbbi ágazatok vagy tevékenységek vonatkozásában nyújtott támogatásokra az általános csekély összegű rendelet rendelkezései alkalmazandóak.

(5)[30] Ha egy mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozás a halászati és akvakultúra ágazatban is tevékenységet végez, akkor az utóbbi tevékenységek vonatkozásában nyújtott támogatásokra a halászati bizottsági rendelet rendelkezései alkalmazandóak.

(6)[31] A mezőgazdasági csekély összegű rendelet alapján nyújtott támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy az Európai Bizottság által elfogadott határozatban meghatározott maximális intenzitást vagy összeget.

(7)[32] A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő tíz évig meg kell őrizniük, és a támogató ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére húsz munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

(8)[33] A támogatást nyújtó a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11. § (8) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülését a Kincstár által a Tv. alapján vezetett mezőgazdasági csekély összegű támogatások nyilvántartási rendszere alapján ellenőrzi.

16. §[34] Az egyes közvetlen és nemzeti támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 55/2017. (XI. 6.) FM rendelettel [a továbbiakban: 55/2017. (XI. 6.) FM rendelet] megállapított 9. § (3) bekezdést az 55/2017. (XI. 6.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

16/A. §[35] E rendeletnek a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 32/2018. (XI. 29.) AM rendelettel [a továbbiakban: 32/2018. (XI. 29.) AM rendelet] megállapított 9. § (3) bekezdését a 32/2018. (XI. 29.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő támogatások esetében is alkalmazni kell.

16/B. §[36] E rendeletnek a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételét szabályozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 59/2019. (XII. 18.) AM rendelettel [a továbbiakban: 59/2019. (XII. 18.) AM rendelet] megállapított 9. § (3) bekezdését az 59/2019. (XII. 18.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő támogatások esetében is alkalmazni kell.

11. Záró rendelkezés

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 30/2016. (IV. 29.) FM rendelethez

Értékelési szempontrendszer a 2. § (3) bekezdés alapján az 1. célterület keretében benyújtott pályázatokhoz

ABCD
1Értékelési szempontMax.
pont
Értékelési szempontok kategóriák
szerint
Adható
pont
2A FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA
3Kedvezményezett járásból nyújtották-e be a pályázatot?
(A kategóriák közül a legmagasabb pontszám kerül
figyelembevételre.)
3Igen, komplex programmal
fejlesztendő járásból
3
4Igen, fejlesztendő járásból2
5Igen, kedvezményezett járásból1
6Nem0
7Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból
kedvezményezett, vagy jelentős munkanélküliséggel sújtott
településről nyújtották-e be a pályázatot?
1Igen1
8Nem0
9A pályázó a most megpályázott támogatási célra a 2011., a
2012., vagy a 2013. évi Tanyafejlesztési Program során is
nyújtott be pályázatot, melyet a pályázatkezelő a formai
ellenőrzés és a jogosultsági szempontok vizsgálata után
befogadott, amelyről ki is értesítették, azonban végül
mégsem részesült pozitív támogatási döntésben?
2Igen, legalább két évben nyújtott
be és minden alkalommal
elutasításra is került forráshiány
miatt
2
10Igen, az egyik évben nyújtott be és
elutasításra került forráshiány
miatt
1
11Nem nyújtott be egyik évre sem,
vagy nyújtott be és támogatásra is
került
0
12A fejlesztéssel érintett települések térségére / megyéjére
vonatkozóan készítettek-e a 2011., a 2012. vagy a 2013. évi
program kiírásának keretén belül térségi / megyei
tanyafejlesztési programot?
3Igen3
13Nem0
14Hány tanyát érint a fejlesztés?3> 50 tanyát érint a fejlesztés3
1510 - 50 tanyát érint a fejlesztés2
16< 10 tanyát érint a fejlesztés1
17Hány állandó tanyai lakost érint a fejlesztés?3> 100 tanyai lakost érint a
fejlesztés
3
1850 - 100 tanyai lakost érint a
fejlesztés
2
19< 50 tanyai lakost érint a fejlesztés1
20Mekkora a 60 év feletti állandó tanyai lakosok aránya a
fejlesztés célcsoportján belül?
5A célcsoport > 25%-a 60 év feletti5
21A célcsoport 10 - 25%-a 60 év
feletti
3
22A célcsoport < 10%-a 60 év feletti1
23Mekkora a 18 év alatti állandó tanyai lakosok aránya a
fejlesztés célcsoportján belül?
5A célcsoport > 25%-a 18 év alatti5
24A célcsoport 10 - 25%-a 18 év alatti3
25A célcsoport < 10%-a 18 év alatti1
26Indokolt-e a fejlesztés a tanyavilág részletes bemutatása
alapján?
5A fejlesztés egyértelműen indokolt5
27A fejlesztés alig indokolt2
28A fejlesztés nem indokolt0
29A fejlesztés részletes bemutatása: Megfelel-e a választott
fejlesztés a probléma megoldására? A fejlesztés valóban
hasznos-e? Egymásra épülő fejlesztés sorozatról van-e szó?
A bemutatás mennyire részletes? Kitér-e a technológia
bemutatására? Ha releváns, kitér-e a műszaki bemutatásra?
2A bemutatás részletes, ezek
alapján a választott fejlesztés teljes
mértékben megfelelőnek tűnik a
probléma megoldására, valamint
technológiai, műszaki fejlesztés
esetén kitér annak részletes
bemutatására.
2
30A bemutatás nem részletes, ezek
alapján a választott fejlesztés nem
tűnik teljes mértékben
megfelelőnek a probléma
megoldására, vagy technológiai,
műszaki fejlesztés esetén nem tér
ki annak részletes bemutatására.
0
315Egymásra épülő fejlesztésekről van
szó: vagy több célra is pályázik,
vagy több eszközt szerez be, vagy
építési munkálatok mellett
eszközbeszerzésre is pályázik.
5
32Nem egymásra épülő
fejlesztésekről van szó: csak egy
célra pályázik, csak egy eszközt
szerez be, csak építési munkálatra
pályázik.
1
33TANYASI TERMÉKEK VÉDJEGY- ÉS MINŐSÉGTANÚSÍTÁSI RENDSZERÉNEK BEVEZETÉSE, FEJLESZTÉSE
34Van-e már valamilyen előzménye a fejlesztésnek? Pont csak
abban az esetben jár, ha a bemutatás részletes.
4Igen4
35Nem0
36Hány tanyagazdaságot kapcsol be a fejlesztésbe?8> 50 tanyagazdaságot8
3731 - 50 tanyagazdaságot6
3811 - 30 tanyagazdaságot4
39< 10 tanyagazdaságot1
40Hány féle tanyai termékre terjed ki a fejlesztés? A felsorolt
darabszám alapján történik a pontozás.
8> 30 tanyai termék8
4121 - 30 tanyai termék6
4210 - 20 tanyai termék4
43< 10 tanyai termék1
44A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATOK FEJLESZTÉSE
45Hány tanyagondnoki szolgálatot fejleszt?6> 2 tanyagondnoki szolgálatot6
462 tanyagondnoki szolgálatot3
471 tanyagondnoki szolgálatot1
48A tanyagondnoki szolgálat, szervezet erőforrásainak
bemutatása. Infrastrukturális feltételek, kapacitások,
foglalkoztatás. Az erőforrások és kapacitások részletes
bemutatása alapján kerül megítélésre a kapott pontszám.
3A szervezetnek már jól működő
infrastrukturális erőforrásai,
kapacitásai vannak, állandóan
foglalkoztat embereket.
1
49A szervezetnek már vannak
működő infrastrukturális
erőforrásai, kapacitásai, csak
ideiglenesen foglalkoztat
embereket.
3
50A szervezetnek nincsenek
infrastrukturális erőforrásai,
kapacitásai, nem foglalkoztat
ideiglenesen sem embereket.
0
51A pályázat tartalmazza-e esélyegyenlőségi programok
megvalósítását? Pont abban az esetben jár, ha a program
bemutatása részletes.
4Igen4
52Nem0
53A fejlesztés után bővülni fog-e az ellátott tanyák, tanyasi
emberek köre?
7Igen, > 50%-kal7
54Igen, 21 - 50%-kal5
55Igen, < 20%-kal3
56Nem0
57A TANYÁKON ÉLŐK EGÉSZSÉGES IVÓVÍZZEL TÖRTÉNŐ ELLÁTÁSA ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉGES VÍZMINŐSÉG VIZSGÁLATOK
VÉGZÉSE
58Hány tanyasi kút vízminőség vizsgálatát fogja a pályázó
elvégezni?
10> 30 kút10
5910 - 30 kút5
60< 10 kút3
61Az érintett állandó tanyasi lakosok hány százaléka részesül
rendszeres szociális támogatásban?
10> 50%10
6230 - 50%5
63< 30%3
64TANYASI LAKOSOKAT CÉLZÓ LAKÓ- ÉS VAGYONBIZTONSÁGI ESZKÖZÖK, RENDSZEREK, VALAMINT A BIZTONSÁGOT
FOKOZÓ KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, TELEPÍTÉSE
65A fejlesztés már működő rendszerhez kapcsolódik?4Igen4
66Nem0
67Biztonságot fokozó táblák használata része-e a projektnek?2Igen2
68Nem0
69A projekt fenntartás során biztosított a házhoz menő
riasztófelügyelet működtetése?
5Igen5
70Nem0
71A projekt vizuális képrögzítő eszközök beszerzését, telepítését
is tartalmazza?
3Igen3
72Nem0
73A helyi polgárőrséget bevonja a projekt fenntartása során?6Igen6
74Nem0
75SZIGETÜZEMŰ KÜLTERÜLETI KÖZVILÁGÍTÁS KIALAKÍTÁSA TANYÁKRA VEZETŐ BEKÖTŐUTAK KERESZTEZŐDÉSÉNÉL ÉS
TANYASI BUSZMEGÁLLÓBAN
76A szigetüzemű külterületi közvilágítás megújuló energiával
fog működni?
10Igen10
77Nem0
78A fejlesztés tartalmaz olyan helyen közvilágítás kialakítását,
amely tanyákra vezető földút kereszteződésénél, vagy
buszmegálló esetében tanyákra vezető földút mellett valósul
meg?
2Igen2
79Nem0
80A szigetüzemi külterületi közvilágítás kialakításául szolgáló
helyszínek száma?
85, vagy több8
813-45
821-21
83PARTNERSÉG, FEJLESZTÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG
84Hány járás érintett a fejlesztésben?3Legalább 3 járás3
851 - 2 járás1
86Hány település érintett a fejlesztésben?5Legalább 5 település5
872 - 4 település3
881 település1
89Hány partner érintett a fejlesztésben?3> 3 partner3
901 - 3 partner1
91Nincs partner0
92A megvalósítás során alkalmaznak-e önkéntes, közösségi
munkát?
3Igen3
93Nem0
94A megvalósítás során alkalmaznak-e közmunkát?3Igen3
95Nem0
96Illeszkedik-e a fejlesztés megyei, járási, kistérségi, vagy
települési fejlesztési tervhez vagy tervekhez? A terv vagy
tervek részletes bemutatása alapján kerül megítélésre a
kapott pontszám.
3Igen és ezeket kifejtve látszik a
relevancia.
3
97Igen, de ezeket nem fejti ki
részletesen, nem látszik a
relevancia.
1
98Nem0
99A FEJLESZTÉS EREDMÉNYEI, HATÁSAI
100A fejlesztés várható eredményei: Komplex-e a fejlesztés? Több
pozitív eredménye van-e a fejlesztésnek, vagy csak egy
dolgot érint? Milyen mértékű a pénzügyi, piaci, gazdálkodási,
foglalkoztatási, szolgáltatási eredménye? Ezekre részletesen
kitér-e a pályázó, igyekszik-e ezeket számszerűsíteni? Valóban
várható-e akkora eredmény, elmozdulás, mint amit
megadtak?
5A fejlesztésnek legalább kettő
pozitív és releváns pénzügyi, vagy
piaci, vagy gazdálkodási, vagy
foglalkoztatási, vagy szolgáltatási
eredménye van, és ezeket
igyekszik számszerűsíteni.
5
101A fejlesztésnek legalább kettő
pozitív és releváns pénzügyi, vagy
piaci, vagy gazdálkodási, vagy
foglalkoztatási, vagy szolgáltatási
eredménye van, de ezeket nem
számszerűsíti.
3
102A fejlesztésnek csak egy pozitív és
releváns pénzügyi, vagy piaci, vagy
gazdálkodási, vagy foglalkoztatási,
vagy szolgáltatási eredményét
jelöli.
1
103A fejlesztésnek nincs pozitív
pénzügyi, vagy piaci, vagy
gazdálkodási, vagy foglalkoztatási,
vagy szolgáltatási eredménye,
vagy amit megadnak nem
releváns.
0
104A fejlesztésnek van releváns, közvetlen pozitív hatása a
társadalmi környezetre, vagy a természetre? Részletezi-e ezt a
pályázó?
3A fejlesztésnek van releváns,
közvetlen pozitív hatása a
környezetre, vagy a természetre,
amelyet a pályázó részletesen
bemutat.
3
105A fejlesztésnek nincs releváns,
közvetlen pozitív hatása a
környezetre, vagy a természetre,
vagy a felsoroltak nem
megalapozottak, egyáltalán nem
részletezettek.
0
106A fejlesztésnek van közvetlen negatív hatása a társadalmi
környezetre, vagy a természetre? A pályázó megfelelően
fellép-e ez ellen?
3A fejlesztésnek nincs közvetlen
negatív környezeti, vagy
természeti hatása, vagy a
fejlesztésnek van közvetlen
negatív környezeti, vagy
természeti hatása, de van részletes
terv, leírás arra, hogy a pályázó ezt
hogyan semlegesíti.
3
107A fejlesztésnek van negatív
környezeti, vagy természeti hatása,
és ez ellen nem, vagy nem
megfelelően lép fel a pályázó.
0
108A FEJLESZTÉS FENNTARTHATÓSÁGA, KOCKÁZATA, KIHASZNÁLTSÁGA
109Biztosított-e hosszútávon a fejlesztés fenntartása? Van-e erre
pénzügyi fedezet? Van-e a fejlesztésnek akár a kivitelezésben,
akár a fenntartásban kockázata, ennek mekkora a
valószínűsége és a mértéke? Ezek kezelésére felkészült-e a
pályázó?
3A fejlesztés hosszú távú
fenntartása biztosított, erre van
piaci fedezet. Sem a kivitelezésnek,
sem a gazdálkodás fenntartásának
nincs semmilyen előre látható
kockázata.
3
110A fejlesztés hosszú távú
fenntartása nem teljesen
biztosított. Vannak előre látható
kivitelezési, gazdálkodás
fenntartási kockázatok, de ezek
kezelésére a pályázó felkészült,
igyekszik rá alternatívát adni.
3
111A fejlesztésnek magas fokú, nagy
valószínűségű előre látható
kivitelezési, gazdálkodás
fenntartási kockázatai vannak, de
ezek kezelésére a pályázó
felkészült, igyekszik rá alternatívát
adni.
1
112A fejlesztésnek magas fokú, nagy
valószínűségű előre látható
kivitelezési, gazdálkodás
fenntartási kockázatai vannak, és
ezek kezelésére a pályázó nem
felkészült, nem tud rá hiteles
alternatívát adni.
0
113A kihasználtság mértéke indokolja-e a beruházást?
Részletes-e a bemutatás? A jövőben fog-e tovább növekedni
a kihasználtság? A kihasználtság részletes bemutatása alapján
kerül megítélésre a kapott pontszám
4A kihasználtság indokolja a
beruházást. A bemutatás részletes,
illetve a jövőben várhatóan
tovább fog növekedni a
kihasználtság.
4
114A kihasználtság mértéke nem
egyértelműen indokolja a
beruházást, vagy a bemutatás nem
elég részletes. A jövőben
várhatóan stagnálni fog a
kihasználtság.
0
115KÖLTSÉGVETÉS, FORRÁSSZERKEZET
116Mekkora a saját forrás mértéke? A kötelező minimum, vagy
több?
2A saját forrás a kötelező
minimumnál legalább 20%-kal
nagyobb.
A saját forrás csak a kötelező
minimum.
2
1170
118Saját forrás összetétele. Hitel nélkül képes-e fedezni? Ha nem,
akkor az önrész mekkora része hitel?
3A saját forrást teljes egészében
hitel nélkül fedezi.
3
119A saját forrás felét nem haladja
meg a hitel mértéke.
1
120A saját forrás felét meghaladja a
hitel mértéke.
0
121MAXIMÁLISAN ELÉRHETŐ PONTSZÁM100

2. melléklet a 30/2016. (IV. 29.) FM rendelethez

Értékelési szempontrendszer a 2. § (4) bekezdés a) pontja alapján a 2. célterület keretében 0 STÉ, azaz induló tanyagazdaság fejlesztésére benyújtott pályázatokhoz

ABCD
1Értékelési szempontMax.
pont
Értékelési szempontok kategóriák
szerint
Adható
pont
2A TANYA ÁLTALÁNOS ÁLLAPOTA, A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA
3Kedvezményezett járásból nyújtották-e be a pályázatot?
(A kategóriák közül a legmagasabb pontszám kerül
figyelembevételre)
3Igen, komplex programmal
fejlesztendő járásból
Igen, fejlesztendő járásból
3
42
5Igen, kedvezményezett járásból1
6Nem0
7A település 2015. január 1-én érvényes lakosságszáma, ahonnan
a pályázatot benyújtották.
3< 1000 fő3
81000 - 2000 fő2
92001 - 5000 fő1
10> 5000 fő0
11A 2013., vagy a 2015. évi Tanyafejlesztési Program során is
nyújtott be pályázatot, melyet a pályázatkezelő a formai
ellenőrzés és a jogosultsági szempontok vizsgálata után
befogadott, amelyről ki is értesítették, azonban forráshiányra
hivatkozva végül mégsem részesült pozitív támogatási
döntésben?
1Igen, nyújtott be és elutasításra
került forráshiány miatt
1
12Nem nyújtott be, vagy nyújtott be
és támogatásra is került
0
13A pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó betöltötte-e
már a 40. életévét?
1Igen0
14Nem1
15A fejlesztendő tanya a pályázó lakóhelye?5A fejlesztendő tanya a pályázó
lakóhelye
5
16A fejlesztendő tanya a pályázó
tartózkodási helye
0
17A lakcímkártyán található dátum szerint hány éve él a
fejlesztendő tanyán?
2> 10 év2
183 - 10 év1
19< 3 év0
20A tanyán élő állandó lakosok száma.3> 5 fő3
214 - 5 fő2
222 - 3 fő1
231 fő0
24A tanyán együtt élő családi generációk száma (nagyszülő, szülő,
gyermek).
2A tanyán legalább három családi
generáció él együtt.
2
25A tanyán egy, vagy kettő családi
generáció él együtt.
1
26A tanyán élő 18 évnél fiatalabbak száma.2> 2 fő2
271 - 2 fő1
280 fő0
29Rendelkezik-e mezőgazdasági, vagy élelmiszeripari
végzettséggel?
5Igen, felsőfokú
agrárvégzettséggel.
5
30Igen, középfokú
agrárvégzettséggel.
3
31Nem.0
32Mekkora területen fog gazdálkodni?2< 2 ha0
332 - 5ha1
34> 5 ha2
35Milyen a tanya lakó-, gazdasági épületeinek állapota?4Lakóépület felújítási éve 2000,
vagy annál korábbi.
2
36Lakóépület felújítási éve 2000-nél
későbbi.
1
37Legalább egy gazdasági épület
felújítási éve 2000 vagy annál
korábbi.
2
38Legalább egy gazdasági épület
felújítási éve 2000-nél későbbi,
vagy nem rendelkezik gazdasági
épülettel.
1
39Milyen a tanya meglévő infrastrukturális helyzete?5Nincs se vezetékes, se egyedi
villany.
1
40Nincs vezetékes ivóvíz.1
41Nincs fúrt kút.1
42Nincs szilárd burkolatú út.1
43Nincs gépkocsi.1
44Milyen távolságban fekszik a tanya szilárd burkolatú úttól?1>= 3 km1
45< 3km0
46Hány fajta haszonállat beszerzését valósítja meg jelen projekt
keretében, amelyek esetében a haszonállatok száma fajtánként
eléri a 0,5 számosállatot? Abban az esetben jár pont, ha
megnevezésre kerülnek a fajták!
4> 5 különböző fajta haszonállat4
474 - 5 különböző fajta haszonállat3
481 - 3 különböző fajta haszonállat2
49Nem tervez haszonállatot tartani.0
50Beállít valamilyen védett őshonos és veszélyeztetett
mezőgazdasági állatfajtát? Abban az esetben jár pont,
amennyiben a beállított állatfaj száma eléri a 0,5 számosállatot
és a fajták felsorolásra kerülnek.
2Igen2
51Nem0
52Vállalja-e nemzeti kutyafajta tartását? Abban az esetben jár
pont, ha a pályázat keretében kerül beszerzésre.
1Igen1
53Nem0
54Önellátás mellett értékesítésre is tart majd állatot? Abban az
esetben jár pont, amennyiben jelen fejlesztés keretében szerez
be állatot.
2Igen2
55Nem0
56Folytat-e majd legeltető állattartást gyepterületen? Abban az
esetben jár pont, amennyiben jelen fejlesztés keretében szerez
be legeltethető állatot.
2Igen2
57Nem0
58Hány fajta mezőgazdasági növény beszerzését valósítja meg
jelen fejlesztés keretében? Szántóföldi kultúránál fajtánként a
minimális parcella méret: 0,25 ha termőfelület,
zöldségnövényeknél és ültetvénynél: 0,1 ha termőfelület.
A pontozás a felsorolt növények alapján történik.
4> 5 különböző fajta növényt
termesztene.
4
594 - 5 különböző fajta növényt
termesztene.
3
601 - 3 különböző fajta növényt
termesztene.
2
61Nem foglalkozna
növénytermesztéssel.
0
62Jelen fejlesztés keretében beszerez-e tájfajta növényt?
A pontozás a felsorolt tájfajta növények alapján történik.
4Igen, köztük tájfajta gyümölcsöt is4
63Igen2
64Nem0
65Vállalja ökológiai gazdálkodás folytatását a tanyán?
Amennyiben igen, legkésőbb a hatósági szerződés
megkötéséig szükséges a tanúsító szervhez történő
bejelentkezés.
2Igen2
66Nem0
67Hol értékesíti majd a tanyai termékeket? Milyen felvásárló
bázisra számít? Abban az esetben jár pont, amennyiben jelen
fejlesztés keretében szerzi be az élő állatot, illetve a szaporító
anyagot.
3Önellátásra termel.1
68Helyi piacra termel, közvetlenül
értékesít.
1
69Kereskedőnek, felvásárlónak
értékesít
1
70Foglalkozik majd a tanyagazdaságban mezőgazdasági
alapanyagok feldolgozásával, vagy tanyai turizmussal,
vendéglátással?
1Igen1
71Nem0
72A FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA
73Milyen megpályázott támogatási célok vannak? Komplexitás
megjelenése.
4Legalább három támogatási cél
megjelölése.
4
74Két támogatási cél megjelölése.2
75Egy támogatási cél megjelölése.0
76A fejlesztés részletes bemutatása: Megfelelő-e a tervezet
tanyagazdaság beindítására? Reálisak-e az elképzelések?
A bemutatás mennyire részletes? Ha a fejlesztés technológiai,
kitér-e a technológia részletes bemutatására? A megvalósuló
fejlesztés milyen mértékben szolgál gazdálkodási célokat?
Bevon-e a fejlesztésbe helyi vállalkozókat?
5A bemutatás részletes, ezek
alapján a tervezet teljes
mértékben megfelelőnek tűnik
tanyagazdaság beindítására,
valamint technológiai, műszaki
fejlesztés esetén kitér annak
részletes bemutatására.
5
77A bemutatás nem részletes, ezek
alapján tervezet nem tűnik teljes
mértékben megfelelőnek
tanyagazdaság beindítására, vagy
technológiai, műszaki fejlesztés
esetén nem tér ki annak részletes
bemutatására.
1
783A fejlesztés csak gazdálkodási
célokat szolgál, nem tartalmaz
lakóépület felújítást.
3
79A fejlesztés gazdálkodási célok
mellett lakóépület felújítást is
szolgál.
1
802A megvalósításba, kivitelezésbe,
beszerzésbe helyi vállalkozókat is
bevon.
2
81A megvalósításba, kivitelezésbe,
beszerzésbe helyi vállalkozókat
nem von be.
0
82A fenntartási időszakban az öntözés megoldott?1Igen1
83Nem0
84A fenntartási időszakban vállalja szerves trágya kijuttatását a
tanyagazdasághoz tartozó termőföldre?
1Igen1
85Nem0
86A FEJLESZTÉS EREDMÉNYEI, HATÁSAI
87A fejlesztés várható eredményei: Több pozitív eredménye van-e
a fejlesztésnek, vagy csak egy dolgot érint? Milyen mértékű a
pénzügyi, piaci, gazdálkodási, foglalkoztatási és szolgáltatási
eredménye? Ezekre részletesen kitér-e a pályázó, igyekszik-e
ezeket számszerűsíteni? Valóban várható-e akkora eredmény,
elmozdulás, mint amit megadtak?
4A fejlesztésnek legalább kettő
pozitív és releváns pénzügyi, vagy
piaci, vagy gazdálkodási, vagy
foglalkoztatási, vagy szolgáltatási
eredménye van, és ezeket
igyekszik számszerűsíteni.
4
88A fejlesztésnek legalább kettő
pozitív és releváns pénzügyi, vagy
piaci, vagy gazdálkodási, vagy
foglalkoztatási, vagy szolgáltatási
eredménye van, de ezeket nem
számszerűsíti.
2
89A fejlesztésnek csak egy pozitív és
releváns pénzügyi, vagy piaci,
vagy gazdálkodási, vagy
foglalkoztatási, vagy szolgáltatási
eredményét jelöli.
1
90A fejlesztésnek nincs pozitív
pénzügyi, vagy piaci, vagy
gazdálkodási, vagy
foglalkoztatási, vagy szolgáltatási
eredménye, vagy amit megadnak
nem releváns.
0
91A fejlesztésnek van releváns, közvetlen pozitív hatása a
környezetre, vagy a természetre? Részletezi-e ezt a pályázó?
3A fejlesztésnek van releváns,
közvetlen pozitív hatása a
környezetre, vagy a természetre,
amelyet a pályázó részletesen
bemutat.
3
92A fejlesztésnek nincs releváns,
közvetlen pozitív hatása a
környezetre, vagy a természetre,
vagy a felsoroltak nem
megalapozottak, egyáltalán nem
részletezettek.
0
93A fejlesztésnek van közvetlen negatív hatása a környezetre,
vagy a természetre? A pályázó megfelelően fellép-e ez ellen?
3A fejlesztésnek nincs közvetlen
negatív környezeti, vagy
természeti hatása, vagy a
fejlesztésnek van közvetlen
negatív környezeti, vagy
természeti hatása, de van
részletes terv, leírás arra, hogy a
pályázó ezt hogyan semlegesíti.
3
94A fejlesztésnek van negatív
környezeti, vagy természeti
hatása, és ez ellen nem, vagy nem
megfelelően lép fel a pályázó.
0
95A FEJLESZTÉS FENNTARTHATÓSÁGA, KOCKÁZATA
96Biztosított-e hosszú távon a fejlesztés fenntartása? Van-e erre
piaci fedezet? Van-e a fejlesztésnek akár a kivitelezésben, akár a
gazdálkodás fenntartásában kockázata? Ennek mekkora a
valószínűsége és a mértéke? Ezek kezelésére felkészült-e a
pályázó?
5A fejlesztés hosszú távú
fenntartása biztosított, erre van
piaci fedezet. Sem a
kivitelezésnek, sem a gazdálkodás
fenntartásának nincs semmilyen
előre látható kockázata.
5
97A fejlesztés hosszú távú
fenntartása nem teljesen
biztosított. Vannak előre látható
kivitelezési, gazdálkodás
fenntartási kockázatok, de ezek
kezelésére a pályázó felkészült,
igyekszik rá alternatívát adni.
5
98A fejlesztésnek magas fokú, nagy
valószínűségű előre látható
kivitelezési, gazdálkodás
fenntartási kockázatai vannak, de
ezek kezelésére a pályázó
felkészült, igyekszik rá alternatívát
adni.
1
99A fejlesztésnek magas fokú, nagy
valószínűségű előre látható
kivitelezési, gazdálkodás
fenntartási kockázatai vannak, és
ezek kezelésére a pályázó nem
felkészült, nem tud rá hiteles
alternatívát adni.
0
100FORRÁSSZERKEZET
101Mekkora a saját forrás mértéke? A kötelező minimum, vagy
több?
2A saját forrás a kötelező
minimumnál legalább 20%-kal
nagyobb.
A saját forrás csak a kötelező
minimum.
2
1020
103Saját forrás összetétele. Hitel nélkül képes-e fedezni? Ha nem,
akkor az önrész mekkora része hitel?
3A saját forrást teljes egészében
hitel nélkül fedezi.
3
104A saját forrás felét nem haladja
meg a hitel mértéke.
2
105A saját forrás felét meghaladja a
hitel mértéke.
1
106MAXIMÁLISAN ELÉRHETŐ PONTSZÁM100

3. melléklet a 30/2016. (IV. 29.) FM rendelethez

Értékelési szempontrendszer a 2. § (4) bekezdés b) és c) pontja alapján az 1 STÉ feletti tanyagazdaság fejlesztésére benyújtott pályázatokhoz

ABCD
1Értékelési szempontMax.
pont
Értékelési szempontok kategóriák
szerint
Adható
pont
2A TANYA ÉS A GAZDASÁG ÁLTALÁNOS ÁLLAPOTA, BEMUTATÁSA
3Kedvezményezett járásból nyújtották-e be a pályázatot?
(A kategóriák közül a legmagasabb pontszám kerül
figyelembevételre.)
3Igen, komplex programmal
fejlesztendő járásból
3
4Igen, fejlesztendő járásból2
5Igen, kedvezményezett járásból1
6Nem0
7A település 2015. január 1-én érvényes lakosságszáma,
ahonnan a pályázatot benyújtották.
3< 1000 fő3
81000 - 2000 fő2
92001 - 5000 fő1
10> 5000 fő0
11A pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó betöltötte-e
már a 40. életévét?
1Igen0
12Nem1
13A 2011. évi, a 2012. évi, a 2013. évi, 2014. évi vagy a 2015. évi
Tanyafejlesztési Program során is nyújtott be pályázatot, melyet
a pályázatkezelő a formai ellenőrzés és a jogosultsági
szempontok vizsgálata után befogadott, amelyről ki is
értesítették, azonban forráshiányra hivatkozva végül mégsem
részesült pozitív támogatási döntésben?
2Igen, legalább két évben nyújtott
be és minden esetben
elutasításra is került forráshiány
miatt
2
14Igen, egy évben nyújtott be és
elutasításra került forráshiány
miatt
1
15Nem nyújtott be egyik évre sem,
vagy nyújtott be és támogatásra
is került
0
16A fejlesztendő tanya a pályázó lakóhelye?5A fejlesztendő tanya a pályázó
lakóhelye
5
17A fejlesztendő tanya a pályázó
tartózkodási helye
0
18A lakcímkártyán található dátum szerint hány éve él a
fejlesztendő tanyán?
2> 10 év2
193 - 10 év1
20< 3 év0
21A tanyán élő állandó lakosok száma.3> 5 fő3
224 - 5 fő2
232 - 3 fő1
241 fő0
25A tanyán együtt élő családi generációk száma (nagyszülő, szülő,
gyermek).
2A tanyán legalább három családi
generáció él együtt.
2
26A tanyán egy, vagy kettő családi
generáció él együtt.
1
27A tanyán élő 18 évnél fiatalabbak száma.2> 2 fő2
281 - 2 fő1
290 fő0
30A tanyagazdaságban a tanyagazdán kívüli foglalkoztatottak
száma.
2Van, és főállású.2
31Van, de nem főállású.1
32Nincs0
33Mekkora területen gazdálkodik?2< 50 ha2
34>= 50 ha1
35A földbirtok mekkora egybefüggő része fekszik a tanya körül?1>= 50%1
36< 50%0
37Milyen a tanya lakó- és gazdasági épületeinek állapota?2Lakóépület felújítási éve 2000,
vagy annál korábbi.
1
38Lakóépület felújítási éve 2000-nél
későbbi.
0
39Legalább egy gazdasági épület
felújítási éve 2000, vagy annál
korábbi.
1
40Legalább egy gazdasági épület
felújítási éve 2000-nél későbbi.
0
41Milyen a tanya meglévő infrastrukturális helyzete?5Nincs se vezetékes, se egyedi
villany.
1
42Nincs vezetékes ivóvíz.1
43Nincs fúrt kút.1
44Nincs szilárd burkolatú út.1
45Nincs gépkocsi.1
46Milyen távolságban fekszik a tanya szilárd burkolatú úttól?1>= 3 km1
47< 3km0
48Hány fajta haszonállat tartásával foglalkozik, amelyek esetében
a haszonállatok száma fajtánként eléri a 0,5 számosállatot?
A pontozás a felsorolt haszonállatok alapján történik.
3> 5 különböző fajta haszonállatot
tart
3
494 - 5 különböző fajta
haszonállatot tart
2
501 - 3 különböző fajta
haszonállatot tart
1
51Nem tart haszonállatot.0
52Tart-e valamilyen védett őshonos és veszélyeztetett
mezőgazdasági állatfajtát, amelyek száma fajtánként eléri
a 0,5 számosállatot? Abban az esetben jár pont,
ha megnevezésre kerülnek a fajták.
2Igen2
53Nem0
54Vállalja-e nemzeti kutyafajta tartását? Abban az esetben jár
pont, ha a pályázat keretében kerül beszerzésre.
1Igen1
55Nem0
56Önellátás mellett értékesít-e állatot?1Igen1
57Nem0
58Folytat legeltető állattartást gyepterületen?1Igen1
59Nem0
60Milyen mezőgazdasági növény termesztésével foglalkozik?
Szántóföldi kultúránál fajtánként a minimális parcella méret:
0,25 ha termőfelület, zöldségnövényeknél és ültetvénynél:
0,1 ha termőfelület. Abban az esetben jár pont,
ha megnevezésre kerülnek a fajták.
3> 5 különböző fajta növényt
termeszt
3
614 - 5 különböző fajta növényt
termeszt.
2
621 - 3 különböző fajta növényt
termeszt.
1
63Nem foglalkozik
növénytermesztéssel.
0
64Termeszt-e tájfajta növényt? Abban az esetben jár pont, ha
megnevezésre kerülnek a tájfajták.
2Igen, köztük tájfajta gyümölcsöt
is
2
65Igen1
66Nem0
67Ellenőrzött ökológiai gazdálkodást folytat a tanyán?2Igen2
68Nem0
69Hol értékesíti a tanyai termékeket?4Önellátásra termel.1
70Helyi piacra termel, közvetlenül
értékesít.
1
71Felvásárlónak, kereskedőnek
értékesít.
1
72Ha a helyi piac, közvetlen
értékesítés aránya legalább
akkora, mint a felvásárlónak
értékesítés aránya.
1
73Rendelkezik-e védjegyes tanyai termékkel? Abban az esetben
jár pont, ha megnevezésre kerül melyikkel.
2Igen2
74Nem0
75A tanyagazdaság 2012., 2013. és 2014. évi nettó bevételének
átlaga.
3< 2 millió Ft3
762 - 4 millió Ft2
774 - 6 millió Ft1
78> 6 millió Ft0
79Tagja-e valamilyen gazdatársulatnak, szövetkezetnek, TÉSZ-nek,
TCS-nek?
1Igen1
80Nem0
81Rendelkezik-e szaktanácsadói szerződéssel?1Igen1
82Nem0
83Foglalkozik a tanyagazdaságban mezőgazdasági alapanyagok
feldolgozásával, vagy tanyai turizmussal, vendéglátással?
1Igen1
84Nem0
85A FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA
86Milyen megpályázott támogatási célok vannak? Komplexitás
megjelenése.
5Legalább három támogatási cél
megjelölése.
5
87Két támogatási cél megjelölése.3
88Egy támogatási cél megjelölése.1
89A fejlesztés részletes bemutatása: Megfelel-e a választott
fejlesztés a probléma megoldására? A fejlesztés valóban
hasznos-e? A bemutatás mennyire részletes? Ha a fejlesztés
technológiai, kitér-e a technológia részletes bemutatására?
A megvalósuló fejlesztés milyen mértékben szolgál
gazdálkodási célokat? Bevon-e a fejlesztésbe helyi
vállalkozókat?
3A bemutatás részletes, ezek
alapján a választott fejlesztés
teljes mértékben megfelelőnek
tűnik a probléma megoldására,
valamint technológiai, műszaki
fejlesztés esetén kitér annak
részletes bemutatására.
3
90A bemutatás nem részletes, ezek
alapján a választott fejlesztés
nem tűnik teljes mértékben
megfelelőnek a probléma
megoldására, vagy technológiai,
műszaki fejlesztés esetén nem tér
ki annak részletes bemutatására.
1
912A fejlesztés csak gazdálkodási
célokat szolgál, nem tartalmaz
lakóépület felújítást.
2
92A fejlesztés gazdálkodási célok
mellett lakóépület felújítást is
szolgál.
1
931A megvalósításba, kivitelezésbe,
beszerzésbe helyi vállalkozókat is
bevon.
1
94A megvalósításba, kivitelezésbe,
beszerzésbe helyi vállalkozókat
nem von be.
0
95Vállalások a program keretében. Abban az esetben jár pont,
amennyiben a pályázat keretében szerzi be vagy valósítja meg.
8Védett őshonos és veszélyeztetett
mezőgazdasági állatfajta
beállítását vállalja a pályázati
projekt keretében.
1
96Gyümölcs tájfajta ültetését
vállalja.
1
97Tájfajta növény termesztését
vállalja.
1
98A klímaváltozásra való
felkészülésre kísérleti növény
termesztését vállalja.
1
99Legalább 10%-kal növekszik az
állatállomány nagysága a
tanyagazdaságban.
1
100A fejlesztés hatására legalább
10%-kal növekszik a kertészet
mérete a tanyagazdaságban.
1
101Tanyasi termékére védjegy
használatát vállalja, amelyet
legkésőbb a beszámolóhoz
benyújt.
2
102A FEJLESZTÉS EREDMÉNYEI, HATÁSAI
103A fejlesztés várható eredményei: Komplex-e a fejlesztés? Több
pozitív eredménye van-e a fejlesztésnek, vagy csak egy dolgot
érint? Milyen mértékű a pénzügyi, piaci, gazdálkodási,
foglalkoztatási és szolgáltatási eredménye? Ezekre részletesen
kitér-e a pályázó, igyekszik-e ezeket számszerűsíteni? Valóban
várható-e akkora eredmény, elmozdulás, mint amit megadtak?
4A fejlesztésnek legalább kettő
pozitív és releváns pénzügyi, vagy
piaci, vagy gazdálkodási, vagy
foglalkoztatási, vagy szolgáltatási
eredménye van, és ezeket
igyekszik számszerűsíteni.
4
104A fejlesztésnek legalább kettő
pozitív és releváns pénzügyi, vagy
piaci, vagy gazdálkodási, vagy
foglalkoztatási, vagy szolgáltatási
eredménye van, de ezeket nem
számszerűsíti.
2
105A fejlesztésnek csak egy pozitív és
releváns pénzügyi, vagy piaci,
vagy gazdálkodási, vagy
foglalkoztatási, vagy szolgáltatási
eredményét jelöli.
1
106A fejlesztésnek nincs pozitív
pénzügyi, vagy piaci, vagy
gazdálkodási, vagy
foglalkoztatási, vagy szolgáltatási
eredménye, vagy amit megadnak
nem releváns.
0
107A fejlesztésnek van-e releváns, közvetlen pozitív hatása a
környezetre, vagy a természetre? Részletezi-e ezt a pályázó?
2A fejlesztésnek van releváns,
közvetlen pozitív hatása a
környezetre, vagy a természetre,
amelyet a pályázó részletesen
bemutat.
2
108A fejlesztésnek nincs releváns,
közvetlen pozitív hatása a
környezetre, vagy a természetre,
vagy a felsoroltak nem
megalapozottak, egyáltalán nem
részletezettek.
0
109A fejlesztésnek van-e közvetlen negatív hatása a környezetre,
vagy a természetre? A pályázó megfelelően fellép-e ez ellen?
3A fejlesztésnek nincs közvetlen
negatív környezeti, vagy
természeti hatása, vagy a
fejlesztésnek van közvetlen
negatív környezeti, vagy
természeti hatása, de van
részletes terv, leírás arra, hogy a
pályázó ezt hogyan semlegesíti
3
110A fejlesztésnek van negatív
környezeti, vagy természeti
hatása, és ez ellen nem, vagy nem
megfelelően lép fel a pályázó.
0
111A FEJLESZTÉS FENNTARTHATÓSÁGA, KOCKÁZATA
112Biztosított-e hosszú távon a fejlesztés fenntartása? Van-e erre
piaci fedezet? Van-e a fejlesztésnek akár a kivitelezésben, akár a
gazdálkodás fenntartásában kockázata? Ennek mekkora a
valószínűsége és a mértéke? Ezek kezelésére felkészült-e a
pályázó?
5A fejlesztés hosszú távú
fenntartása biztosított, erre van
piaci fedezet. Sem a
kivitelezésnek, sem a gazdálkodás
fenntartásának nincs semmilyen
előre látható kockázata.
5
113A fejlesztés hosszú távú
fenntartása nem teljesen
biztosított. Vannak előre látható
kivitelezési, gazdálkodás
fenntartási kockázatok, de ezek
kezelésére a pályázó felkészült,
igyekszik rá alternatívát adni.
5
114A fejlesztésnek magas fokú, nagy
valószínűségű előre látható
kivitelezési, gazdálkodás
fenntartási kockázatai vannak, de
ezek kezelésére a pályázó
felkészült, igyekszik rá alternatívát
adni.
1
115A fejlesztésnek magas fokú, nagy
valószínűségű előre látható
kivitelezési, gazdálkodás
fenntartási kockázatai vannak, és
ezek kezelésére a pályázó nem
felkészült, nem tud rá hiteles
alternatívát adni.
0
116FORRÁSSZERKEZET
117Mekkora a saját forrás mértéke? A kötelező minimum, vagy
több?
2A saját forrás a kötelező
minimumnál legalább 20%-kal
nagyobb.
2
118A saját forrás csak a kötelező
minimum.
0
119Saját forrás összetétele. Hitel nélkül képes-e fedezni? Ha nem,
akkor az önrész mekkora része hitel?
2A saját forrást teljes egészében
hitel nélkül fedezi.
2
120A saját forrás felét nem haladja
meg a hitel mértéke.
1
121A saját forrás felét meghaladja a
hitel mértéke.
0
122MAXIMÁLISAN ELÉRHETŐ PONTSZÁM100

4. melléklet a 30/2016. (IV. 29.) FM rendelethez

Értékelési szempontrendszer a 2. § (5) bekezdés esetében, a 3. célterület keretében benyújtott pályázatokhoz

ABCD
1Értékelési szempontMax.
pont
Értékelési szempontok kategóriák
szerint
Adható
pont
2A TANYÁN ÉLŐ LAKOSOK HELYZETÉNEK ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA
3A lakcímkártyán található dátum szerint a pályázó hány éve él a
fejlesztendő tanyán?
3> 10 év3
43 - 10 év1
5< 3 év0
6Milyen a pályázó munkaerő piaci helyzete?
(egyet választhat)
3Állással rendelkező személy0
7Önfoglalkoztatott1
8Munkanélküli2
9Gazdaságilag nem aktív személy3
10A fejlesztendő tanya a pályázó lakóhelye?5A fejlesztendő tanya a pályázó
lakóhelye
5
11A fejlesztendő tanya a pályázó
tartózkodási helye
0
12A tanyán élő állandó lakosok száma.3> 4 fő3
133 - 4 fő2
141 - 2 fő
A tanyán legalább három családi
generáció él együtt.
A tanyán kettő családi generáció
él együtt.
1
15A tanyán együtt élő családi generációk száma (nagyszülő, szülő,
gyermek).
33
162
17A tanyán egy családi generáció él
együtt.
1
18A tanyán élő 18 évnél fiatalabbak száma.2> 3 fő2
191 - 3 fő1
20Nem él a tanyán 18 évnél
fiatalabb.
0
21A pályázó gyermekét/gyermekeit egyedül neveli?1Igen1
22Nem0
23A tanyán élő 60 év felettiek száma.2> 3 fő2
241 - 3 fő1
25Nem él a tanyán 60 évnél
idősebb.
0
26Él-e a tanyán tartósan beteg, fogyatékkal élő, rokkant személy?2Igen2
27Nem0
28Együttműködik-e tanyagondnokokkal, családsegítőkkel?2Igen, tanyagondnokkal.1
29Igen, családsegítővel.1
30Nincs kapcsolata segítőkkel.0
31Mennyi a tanyán élők egy főre jutó havi nettó jövedelme?2< 50 000 Ft2
3250 000 - 80 000 Ft1
33> 80 000 Ft0
34A TANYA ÁLTALÁNOS ÁLLAPOTA, BEMUTATÁSA
35Kedvezményezett járásból nyújtották-e be a pályázatot?
(A kategóriák közül a legmagasabb pontszám kerül
figyelembevételre.)
3Igen, komplex programmal
fejlesztendő járásból
3
36Igen, fejlesztendő járásból2
37Igen, kedvezményezett járásból1
38Nem0
39Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból
kedvezményezett, vagy jelentős munkanélküliséggel sújtott
településről nyújtották-e be a pályázatot?
1Igen1
40Nem0
41Milyen messze található a tanya a legközelebbi településtől?3> 6 km3
424 - 6 km2
431 - 3 km1
44< 1 km0
45Milyen messze található a tanya a legközelebbi szilárd
burkolatú úttól?
2< 500m0
46500 - 2500m1
47> 2500m2
48Rendelkeznek-e földterülettel?2Igen, rendelkeznek.2
49Nem rendelkeznek.1
50Milyen a tanya meglévő infrastrukturális helyzete?
(többet is megjelölhet)
7Nincs se vezetékes, se egyedi
villany.
2
51Nincs vezetékes ivóvíz.1
52Nincs fúrt kút.2
53Nincs szilárd burkolatú út.1
54Nincs gépkocsi.1
55A tanyai lakóépület utolsó felújítási éve.21990, vagy azelőtti években2
561991 - 2000 közötti években1
572000, vagy azutáni években0
58A fejlesztéssel érintett lakóépület falazata vályog, vagy vert fal?3Igen3
59Nem0
60A fejlesztéssel érintett lakóépület nem rendelkezik alappal, a
fejlesztés tartalmazza az alap kialakítását.
2Igen2
61Nem0
62Az épület építésének éve.41940, vagy az előtti4
631941 - 1965 közötti év3
641966 - 1980 közötti év2
651981, vagy azutáni év1
66A tető ácsszerkezete jelenleg megoldott1Igen1
67Nem0
68A tető héjalása jelenleg2azbeszt cem. v. pala2
69nád v. szalma1
70cserép, vagy egyéb0
71A FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA
72A fejlesztés részletes bemutatása: Megfelel-e a választott
fejlesztés a probléma megoldására? A fejlesztés valóban
hasznos-e? A bemutatás mennyire részletes? Ha a fejlesztés
technológiai, kitér-e a technológia részletes bemutatására?
Bevon-e a fejlesztésbe helyi vállalkozókat?
4A bemutatás részletes, ezek
alapján a választott fejlesztés
teljes mértékben megfelelőnek
tűnik a probléma megoldására,
valamint technológiai, műszaki
fejlesztés esetén kitér annak
részletes bemutatására.
4
73A bemutatás nem részletes, ezek
alapján a választott fejlesztés
nem tűnik teljes mértékben
megfelelőnek a probléma
megoldására, vagy technológiai,
műszaki fejlesztés esetén nem tér
ki annak részletes bemutatására.
1
741A megvalósításba, kivitelezésbe,
beszerzésbe helyi vállalkozókat is
bevon.
1
75A megvalósításba, kivitelezésbe,
beszerzésbe helyi vállalkozókat
nem von be.
0
76A FEJLESZTÉS HATÁSAI
77A fejlesztésnek van-e releváns, közvetlen pozitív hatása a
környezetre, vagy a természetre? Részletezi-e ezt a pályázó?
2A fejlesztésnek van releváns,
közvetlen pozitív hatása a
környezetre, vagy a természetre,
amelyet a pályázó részletesen
bemutat.
2
78A fejlesztésnek nincs releváns,
közvetlen pozitív hatása a
környezetre, vagy a természetre,
vagy a felsoroltak nem
megalapozottak, egyáltalán nem
részletezettek.
0
79A fejlesztésnek van-e közvetlen negatív hatása a környezetre,
vagy a természetre? A pályázó megfelelően fellép-e ez ellen?
3A fejlesztésnek nincs közvetlen
negatív környezeti, vagy
természeti hatása, A fejlesztésnek
van közvetlen negatív környezeti,
vagy természeti hatása, de van
részletes terv, leírás arra, hogy a
pályázó ezt hogyan semlegesíti
3
81A fejlesztésnek van negatív
környezeti, vagy természeti
hatása, és ez ellen nem, vagy nem
megfelelően lép fel a pályázó.
0
82MAXIMÁLISAN ELÉRHETŐ PONTSZÁM70

5. melléklet a 30/2016. (IV. 29.) FM rendelethez

Értékelési szempontrendszer a 2. § (6) bekezdés esetében, a 4. célterület keretében benyújtott pályázatokhoz

ABCD
1Értékelési szempontKötelezően
teljesítendő
elem (K)
Értékelési szempontok
kategóriák szerint
Adható
pont
2A program megvalósítása igazolható beszerzési forrásból
származó tájfajták, illetve tájjellegű növények telepítésével
valósul meg?
Kigen5
3nem0
4A program közösségi termelés keretein belül valósul meg?Kigen5
5nem0
6A program során tervezik oktatási és mentorálási feladatok
lebonyolítását?
Kigen5
7nem0
8A program során keletkező végtermékeket nem
értékesítheti, azokat kizárólag saját felhasználásra
hasznosíthatja?
Kigen5
9nem0
10Kedvezményezett járásból nyújtották-e be a pályázatot?
(A kategóriák közül a legmagasabb pontszám kerül
figyelembevételre.)
Igen, komplex programmal
fejlesztendő járásból
3
11Igen, fejlesztendő járásból2
12Igen, kedvezményezett
járásból
1
13Nem0
14A település rendelkezik korábbi, releváns tapasztalattal
mezőgazdasági programok megvalósítása terén?
igen2
15nem0
16A program régi gyümölcsösök és/vagy szőlőültetvények
felújításával valósul meg?
igen1
17nem0
18A településen, vagy valamely szomszédos településen
üzemel közkonyha és/vagy a település a közintézmények
közétkeztetési ellátásában, alapanyag ellátásban
rendelkezik releváns tapasztalattal?
igen1
19nem0
20A program több település együttműködésével, vagy helyi
civil egyesület, szociális szövetkezet, nemzetiségi
önkormányzat bevonásával valósul meg?
igen1
21nem0
22A település 2015. január 1-én fennálló lakosságszáma.< 500 fő4
23501-2.000 fő3
242.001-5.000 fő2
255.001-10.000 fő1
26> 10.000 fő0
27A program a meglévő, kihasználatlan parlagterületek
bevonásával valósul meg?
igen2
28nem0
29A program során területvásárlás is történik?igen1
30nem0
31A programba bevont összes földterület nagysága eléri a
területalapú támogatásra való jogosultság küszöbét?
igen1
32nem0
33A program során vegyszermentes termelési módot
alkalmaznak?
igen2
34nem0
35A mentorálásban részesíteni kívánt személyek hány
szociálisan rászoruló csoportot érintenek?
00
3611
37> 12
38Zártkert revitalizációs program - max. elérhető pontszám40

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 28/2021. (VIII. 18.) AM rendelet 22. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2021.08.21.

[2] Beiktatta a 28/2021. (VIII. 18.) AM rendelet 22. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.08.21.

[3] Beiktatta a 65/2016. (IX. 21.) FM rendelet 35. §-a. Hatályos 2016.09.22.

[4] Beiktatta a 65/2016. (IX. 21.) FM rendelet 35. §-a. Hatályos 2016.09.22.

[5] Beiktatta a 65/2016. (IX. 21.) FM rendelet 35. §-a. Hatályos 2016.09.22.

[6] Beiktatta a 65/2016. (IX. 21.) FM rendelet 35. §-a. Hatályos 2016.09.22.

[7] Beiktatta a 65/2016. (IX. 21.) FM rendelet 35. §-a. Hatályos 2016.09.22.

[8] A nyitó szövegrészt módosította a 28/2021. (VIII. 18.) AM rendelet 22. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2021.08.21.

[9] Módosította a 28/2021. (VIII. 18.) AM rendelet 22. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2021.08.21.

[10] Módosította a 28/2021. (VIII. 18.) AM rendelet 22. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2021.08.21.

[11] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 114. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 65/2016. (IX. 21.) FM rendelet 40. §-a. Hatálytalan 2016.09.22.

[13] Hatályon kívül helyezte a 65/2016. (IX. 21.) FM rendelet 40. §-a. Hatálytalan 2016.09.22.

[14] Beiktatta a 65/2016. (IX. 21.) FM rendelet 36. §-a. Hatályos 2016.09.22.

[15] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 226. §-a. Hatályos 2017.08.18.

[16] Módosította a 65/2016. (IX. 21.) FM rendelet 39. §-a. Hatályos 2016.09.22.

[17] A nyitó szövegrészt módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 114. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[18] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 114. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[19] A nyitó szövegrészt módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 114. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[20] Módosította az 59/2019. (XII. 18.) AM rendelet 8. §-a. Hatályos 2019.12.21.

[21] A nyitó szövegrészt módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 114. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[22] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 114. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[23] A nyitó szövegrészt módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 114. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[24] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 114. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[25] A nyitó szövegrészt módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 114. § d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[26] Megállapította a 65/2016. (IX. 21.) FM rendelet 37. §-a. Hatályos 2016.09.22.

[27] Beiktatta a 65/2016. (IX. 21.) FM rendelet 37. §-a. Hatályos 2016.09.22.

[28] Megállapította a 65/2016. (IX. 21.) FM rendelet 38. §-a. Hatályos 2016.09.22.

[29] Beiktatta a 65/2016. (IX. 21.) FM rendelet 38. §-a. Hatályos 2016.09.22.

[30] Beiktatta a 65/2016. (IX. 21.) FM rendelet 38. §-a. Hatályos 2016.09.22.

[31] Beiktatta a 65/2016. (IX. 21.) FM rendelet 38. §-a. Hatályos 2016.09.22.

[32] Beiktatta a 65/2016. (IX. 21.) FM rendelet 38. §-a. Hatályos 2016.09.22.

[33] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 114. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[34] Beiktatta az 55/2017. (XI. 6.) FM rendelet 31. §-a. Hatályos 2017.11.07.

[35] Beiktatta a 32/2018. (XI. 29.) AM rendelet 7. §-a. Hatályos 2018.12.02.

[36] Beiktatta az 59/2019. (XII. 18.) AM rendelet 7. §-a. Hatályos 2019.12.21.

Tartalomjegyzék