2018. évi CXVII. törvény

egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról[1]

1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

1. § (1)[2]

(2) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény

a) 27. § (1) bekezdés d) pontjában a "csecsemőgondozási díj" szövegrész helyébe a "csecsemőgondozási díj, örökbefogadói díj" szöveg,

b) 29. § (1) bekezdés a) pontjában és 54. § (14a) bekezdés d) pontjában a "csecsemőgondozási díjra" szövegrész helyébe a "csecsemőgondozási díjra, örökbefogadói díjra" szöveg, valamint a "csecsemőgondozási díj" szövegrész helyébe a "csecsemőgondozási díj, örökbefogadói díj" szöveg,

c) 58. § (5) bekezdés k) pont 1. alpontjában a "csecsemőgondozási díjban" szövegrész helyébe a "csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban" szöveg,

d) 58. § (9) bekezdés a) pontjában a "csecsemőgondozási díjat" szövegrész helyébe a "csecsemőgondozási díjat, örökbefogadói díjat" szöveg

lép.

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

2. §[3]

3. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény módosítása

3. § (1)[4]

(2) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában az "a csecsemőgondozási díjat" szövegrész helyébe az "a csecsemőgondozási díjat, az örökbefogadói díjat" szöveg lép.

4. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

12. §[13]

13. §[14]

14. §[15]

15. §[16]

16. §[17]

17. §[18]

18. §[19]

19. §[20]

20. §[21]

21. §[22]

22. §[23]

23. §[24]

24. §[25]

25. §[26]

26. §[27]

27. §[28]

28. §[29]

29. §[30]

30. § (1)[31]

(2) Az Szt.

a) 4. § (1) bekezdés i) pontjában az "a csecsemőgondozási díj" szövegrész helyébe az "a csecsemőgondozási díj, az örökbefogadói díj" szöveg,

b) 37. § (1) bekezdés b) pontjában a "csecsemőgondozási díjban" szövegrész helyébe a "csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban" szöveg,

c) 39/B. § (1) bekezdés b) pontjában a "csecsemőgondozási díj" szövegrész helyébe a "csecsemőgondozási díj, az örökbefogadói díj" szöveg,

lép.

31. § (1)[32]

(2) Hatályát veszti az Szt. 20. § (6) bekezdés a) pontja.

5. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása

32. § (1)[33]

(2) Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 50/B. § (1) bekezdés a) pontjában és 50/D. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában az "a csecsemőgondozási díj" szövegrész helyébe az "a csecsemőgondozási díj, az örökbefogadói díj" szöveg lép.

6. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

33. § (1)[34]

(2) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 68. §-ában a "csecsemőgondozási díjból" szövegrész helyébe a "csecsemőgondozási díjból, örökbefogadói díjból" szöveg lép.

7. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

34. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 43. pontjában a "csecsemőgondozási díjban" szövegrész helyébe a "csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban" szöveg lép.

8. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

35. §[35]

36. §[36]

37. §[37]

38. §[38]

39. §[39]

40. §[40]

41. §[41]

42. §[42]

43. §[43]

44. § (1) A Gyvt. 66/H. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A nevelőszülő díjazása az alapdíjból, a kiegészítő díjból és - az (5a) bekezdésben foglalt kivétellel - a többletdíjból áll."

(2) A Gyvt. 66/H. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A nevelőszülőt - az (5a) bekezdésben foglalt kivétellel - az alap- és kiegészítő díjon felül minden egyes nála elhelyezett speciális, különleges vagy kettős szükségletű gyermek után többletdíjként havonta legalább a minimálbér 5%-a illeti meg."

(3) A Gyvt. 66/H. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) A nevelőszülő nem jogosult az (5) bekezdés szerinti többletdíjra a nála elhelyezett gyermekre tekintettel igénybe vett gyermekgondozási díj folyósításának időtartama alatt."

45. § A Gyvt. 66/M. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A javítóintézetben ellátott fiatalkorú a javítóintézeti ellátásának időtartama alatt - képességeinek és előzetes tanulmányainak megfelelően, a javítóintézetek rendtartásáról szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerint - köteles részt venni az általános iskolai ismeretek elsajátítását célzó képzésben és a javítóintézet által biztosított, a továbbtanulást, szakma megszerzését, illetve a munkavállalást elősegítő képzésben. A javítóintézet biztosítja a fiatalkorú képzésben való részvételéhez szükséges feltételeket."

46. §[44]

47. §[45]

48. § (1)[46]

(2)[47]

(3) A Gyvt. 84. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) A speciális szükségletű és a kettős szükségletű gyermeket két gyermekként kell figyelembe venni a gyermekvédelmi gyám gyámsága alatt álló gyermekek létszámának számításakor."

49. § (1)[48]

(2) A Gyvt. 90. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A speciális szükségletű és a kettős szükségletű gyermeket két gyermekként kell figyelembe venni a helyettes gyermekvédelmi gyámi feladatok ellátása során."

50. §[49]

51. §[50]

52. §[51]

53. §[52]

54. §[53]

55. §[54]

56. §[55]

57. §[56]

58. §[57]

59. § A Gyvt. a következő 186. §-sal egészül ki:

"186. § (1) Az egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXVII. törvénnyel megállapított 84. § (6a) bekezdését és 90. § (4) bekezdését a 2020. január 1-jén folyamatban lévő gyámrendelési eljárásokban, valamint az ideiglenes hatályú elhelyezésnek és a nevelésbe vételnek a 2019. december 31-ét követő felülvizsgálata során is alkalmazni kell azzal, hogy a kirendelt gyermekvédelmi gyám és helyettes gyermekvédelmi gyám személye kizárólag az egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXVII. törvénnyel megállapított 84. § (6a) bekezdésében és 90. § (4) bekezdésében foglaltak miatt nem változtatható meg.

(2) A gyámhatóság a gyermekvédelmi gyám és a helyettes gyermekvédelmi gyám gyámsága alá mindaddig nem helyezhet további gyermeket, amíg a gyermekvédelmi gyám, helyettes gyermekvédelmi gyám - az egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXVII. törvénnyel megállapított 84. § (6a) bekezdésére és 90. § (4) bekezdésére is tekintettel - a 84. § (6) bekezdésében és 90. § (3) bekezdésében meghatározottnál több gyermek gyámságát látja el."

60. §[58]

61. §[59]

9. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

62. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 14. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Egészségbiztosítási ellátások:)

"b) pénzbeli ellátások:

ba) csecsemőgondozási díj,

bb) gyermekgondozási díj,

bc) táppénz,

bd) örökbefogadói díj;"

63. § (1)[60]

(2) A Tbj.

a) 8. § a) pont aa) alpontjában a "csecsemőgondozási díj" szövegrész helyébe a "csecsemőgondozási díj, örökbefogadói díj" szöveg,

b) 9. § (3) bekezdés a) pontjában, 16. § (1) bekezdés a) pontjában, 28. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, 29. § (4) bekezdés a) és c) pontjában a "csecsemőgondozási díjban" szövegrész helyébe a "csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban" szöveg

lép.

10. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

64. § (1)[61]

(2) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény

a) 18. § (2b) bekezdésében a "csecsemőgondozási díjban" szövegrész helyébe a "csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban" szöveg,

b) 38. § (1) bekezdés e) pontjában az "és a csecsemőgondozási díj" szövegrész helyébe az " , a csecsemőgondozási díj és az örökbefogadói díj" szöveg

lép.

11. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

65. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 5/C. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

"c) az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai: a csecsemőgondozási díj, az örökbefogadói díj, a gyermekgondozási díj és a táppénz;"

66. § Az Ebtv. 42/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha a nevelőszülő a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonya mellett egyidejűleg fennálló Tbj. 5. §-a szerinti biztosítási jogviszonnyal rendelkezik és ezen jogviszonyában azon nevelt gyermekére tekintettel válik jogosulttá gyermekgondozási díjra, amelyre a 42/F. § szerinti gyermekgondozási díj került megállapításra, az (1) bekezdés a) pontja alkalmazásakor a nevelőszülőt szülőnek kell tekinteni azzal, hogy az ellátásra való jogosultság kezdőnapját a nevelőszülő valamennyi biztosítási jogviszonya tekintetében a 42/F. § (4) bekezdése szerint kell megállapítani."

67. § Az Ebtv. 42/B. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1b) Ha a gyermekgondozási díj örökbe fogadott gyermekre tekintettel úgy kerül megállapításra, hogy az (1), illetve (1a) bekezdésben meghatározott időből kevesebb, mint 168 nap van hátra, akkor a gyermekgondozási díjat a megállapítását követően még 168 napig kell folyósítani, függetlenül attól, hogy a gyermek az (1), illetve az (1a) bekezdésben meghatározott életkort betöltötte."

68. § Az Ebtv. 42/D. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

"(11) Ha a biztosított ugyanazon nevelt gyermekre tekintettel a 42/A. § és a 42/F. § szerint is jogosult gyermekgondozási díjra, az így megállapított gyermekgondozási díjak együttes összege nem haladhatja meg az (1) bekezdésben meghatározott maximális összeget. Ha az ellátás egybeszámított összege meghaladná az (1) bekezdésben megállapított legmagasabb összeget, a gyermekgondozási díj összegét minden év január 15-éig hivatalból felül kell vizsgálni, és a tárgyévre érvényes összeghatár figyelembevételével január 1-jei időponttól újra meg kell állapítani."

69. § Az Ebtv. 42/F. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"42/F. § (1) A 42/A. § (1) bekezdésében és a 42/E. § (1) bekezdésében foglaltakon túl gyermekgondozási díjra jogosult a nevelőszülő a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony fennállásának időtartama alatt a nevelt gyermekre tekintettel, ha a nevelőszülő a nevelt gyermek nevelésbe vételét megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt és a gyermeket saját háztartásában neveli.

(2) A gyermek születését követő 169. napot megelőzően a nevelőszülő részére nem jár az (1) bekezdés szerinti gyermekgondozási díj arra az időszakra, amikor a nevelőszülő bármilyen jogviszonyban - ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenységet - keresőtevékenységet folytat.

(3) Ha a nevelőszülő egyidejűleg több olyan nevelt gyermekről is gondoskodik, akire tekintettel gyermekgondozási díjra válna jogosulttá, választása szerint csak egy nevelt gyermekre tekintettel jogosult gyermekgondozási díjra.

(4) A gyermekgondozási díj az (1) bekezdés alapján legkorábban a gyermek nevelésbe vételének napjától a gyermek 2. életévének betöltéséig jár.

(5) A nevelt gyermek után járó gyermekgondozási díj alapja a gyermekgondozási díjra való jogosultság első napján érvényes minimálbér 55%-a, a gyermekgondozási díj összege a naptári napi alap 70%-a.

(6) Ha a nevelőszülő nevelt gyermek és vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermek után is jogosult egyidejűleg gyermekgondozási díjra, a 42/A. § (1) bekezdése alapján megállapított gyermekgondozási díj összegét az (1) bekezdés alapján megállapított gyermekgondozási díj összege nem érinti.

(7) Az (1)-(6) bekezdés szerint megállapított gyermekgondozási díjra alkalmazni kell a 42/A. § (4) bekezdését, a 42/C. § (1) és (3) bekezdését, a 42/D. § (4), (7) és (8) bekezdését azzal, hogy a 42/C. § (1) bekezdés d) pontja alkalmazásában nem minősül keresőtevékenységnek a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység."

70. §[62]

71. § Az Ebtv. a "Táppénz" alcímet megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

"Örökbefogadói díj

42/H. § (1) Örökbefogadói díjra jogosult az a biztosított, aki a második életévét betöltött gyermeket, illetve ikergyermekek esetén a harmadik életévüket betöltött gyermekeket örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, feltéve, hogy a gyermek nevelésbe vételének napját megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és a gyermeket a gondozásba vétel időpontját megelőzően nem neveli legalább egy éve folyamatosan saját háztartásában.

(2) Az örökbefogadói díj a gyermek nevelésbe vételének napjától számított 168. napig jár a 48. § (1)-(3) bekezdése szerint megállapított összegben.

(3) Ha a naptári napi alap nem állapítható meg a (2) bekezdésben foglaltak szerint, akkor a naptári napi alap a jogosultság kezdőnapján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad része azzal, hogy ha a biztosított naptári napi jövedelme a minimálbér kétszeresének harmincad részét nem éri el, az örökbefogadói díj összegének megállapításánál a biztosított tényleges jövedelmét kell figyelembe venni. Tényleges jövedelem hiányában a szerződés szerinti jövedelmet kell figyelembe venni.

(4) Az örökbefogadói díjra való jogosultság iránti kérelem elbírálása során a 40. § (2) bekezdését, a 42/C. § (1) bekezdés b)-g) pontját, a 42/D. § (1), (4) és (7)-(10) bekezdését alkalmazni kell azzal, hogy csecsemőgondozási díj, illetve gyermekgondozási díj alatt örökbefogadói díjat kell érteni.

(5) Az örökbefogadói díj a 42/C. § (1) bekezdés g) pontja szerinti esetben legfeljebb a (2) bekezdésben meghatározott időpontig jár."

72. § Az Ebtv. "Átmeneti rendelkezések" alcíme a következő 82/P. és 82/Q. §-sal egészül ki:

"82/P. § Az egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXVII. törvénnyel megállapított 42/F. § szerinti jogosultságra vonatkozó rendelkezéseket - ha az egyéb jogosultsági feltételek fennállnak - azon 2020. január 1-jén nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban nevelt gyermekre tekintettel is alkalmazni kell, akinek elhelyezéséről a gyámhatóság 2020. január 1-jét megelőzően hozott véglegessé vált döntést.

82/Q. § Az egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXVII. törvénnyel megállapított 42/H. § szerinti örökbefogadói díjra való jogosultságra vonatkozó rendelkezéseket - ha az egyéb jogosultsági feltételek fennállnak - a 2019. december 31-ét követően örökbefogadási szándékkal nevelésbe vett gyermekek esetén kell alkalmazni."

73. § (1)[63]

(2) Az Ebtv.

a) 39. § (2) bekezdésében a "gyermekgondozási díj," szövegrész helyébe a "gyermekgondozási díj, örökbefogadói díj," szöveg,

b) 39. § (5) bekezdésében a "csecsemőgondozási díjra" szövegrész helyébe a "csecsemőgondozási díjra, örökbefogadói díjra," szöveg, valamint a "csecsemőgondozási díjat" szövegrész helyébe a "csecsemőgondozási díjat, örökbefogadói díjat" szöveg,

c) 40. § (2) bekezdés a) pontjában a "csecsemőgondozási díj" szövegrész helyébe a "csecsemőgondozási díj, örökbefogadói díj" szöveg,

d) 42/C. § (1) bekezdés b) pontjában a "csecsemőgondozási díjat" szövegrész helyébe a "csecsemőgondozási díjat, az örökbefogadói díjat" szöveg, valamint a "csecsemőgondozási díjra" szövegrész helyébe a "csecsemőgondozási díjra, az örökbefogadói díjra," szöveg,

e) 48. § (5) bekezdésében a "csecsemőgondozási díjban" szövegrész helyébe a "csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban" szöveg,

f) 48/A. § (1) bekezdésében, 61. § (9) bekezdésében az "a csecsemőgondozási díj" szövegrész helyébe az "a csecsemőgondozási díj, az örökbefogadói díj" szöveg,

g) 61. § (5) bekezdésében, 62. § (1), (2) és (3) bekezdésében, 83. § (2) bekezdés l) pontjában a "csecsemőgondozási díj" szövegrész helyébe a "csecsemőgondozási díj, az örökbefogadói díj" szöveg,

h) 62. § (2c) és (6) bekezdésében a "csecsemőgondozási díjat" szövegrész helyébe a "csecsemőgondozási díjat, örökbefogadói díjat" szöveg,

i) 63. § (1) és (2) bekezdésében a "gyermekgondozási díj" szövegrész helyébe a "gyermekgondozási díj, örökbefogadói díj" szöveg

lép.

12. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CLIII. törvény módosítása

74. § A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CLIII. törvény 62. § c) pontjában a "csecsemőgondozási díjat" szövegrész helyébe a "csecsemőgondozási díjat, örökbefogadói díjat" szöveg lép.

13. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

75. § Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 113. § (4a) bekezdésében az "a csecsemőgondozási díj" szövegrész helyébe az "a csecsemőgondozási díj, az örökbefogadói díj" szöveg lép.

14. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosítása

76. § A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 23. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Fogyatékossági támogatásra az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos, az ellátás igénylésének időpontjában Magyarországon élő magyar állampolgár, letelepedett, valamint bevándorolt jogállású személy, továbbá a magyar hatóság által menekültként, illetve hontalanként elismert személy jogosult, akinek)

"e) helyváltoztatása a jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy a jogszabály szerinti mozgáskorlátozottsága miatt állapota segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható (mozgásában fogyatékos),"

(és állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes vagy mások állandó segítségére szorul.)

15. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

77. § (1) A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) 20/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A gyermek örökbefogadás előtti gondozásba történő kihelyezésének időpontjától számított hat hónap időtartamig gyermekgondozást segítő ellátásra jogosult az örökbefogadó szülő - a (2a) bekezdésben meghatározottak kivételével -, ha a gyermek az örökbefogadás előtti gondozásba történő kihelyezéskor a 20. § (1) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti életkort már betöltötte."

(2) A Cst. 20/B. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Nem jogosult az (1) bekezdés szerinti ellátásra az örökbe fogadni szándékozó személy

a) házastársi vagy rokoni örökbefogadás esetén,

b) ha a gyermeket már a gondozásba vétel időpontját megelőzően legalább egy éven át folyamatosan saját háztartásában nevelte, vagy

c) ha a gyermek után a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42/H. §-a szerinti örökbefogadói díjban részesül vagy részesült."

78. §[64]

79. § A Cst. 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Anyasági támogatásra jogosult

a) a szülést követően az a nő, aki várandóssága alatt legalább négy alkalommal - koraszülés esetén legalább egyszer - várandósgondozáson vett részt;

b) az örökbefogadó szülő, ha az örökbefogadást véglegessé vált határozatban engedélyezték, és a gyermeket a végleges engedélyezés időpontját megelőzően legfeljebb egy éve nevelte folyamatosan saját háztartásában;

c) a gyám, ha a gyermek a születését követően hat hónapon belül - véglegessé vált határozat alapján - a gondozásába kerül."

80. § A Cst. 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"32. § (1) Az anyasági támogatás megállapítása iránti kérelmet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a szülést követő hat hónapon belül lehet benyújtani.

(2) Az anyasági támogatás megállapítása iránti kérelmet a 29. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben az örökbefogadás végleges engedélyezését követő hat hónapon belül lehet benyújtani."

81. § A Cst. a következő 50/A. §-sal egészül ki:

"50/A. § Az egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXVII. törvénnyel megállapított 29. § (1) bekezdés b) pontja szerinti anyasági támogatásra való jogosultságra vonatkozó rendelkezéseket - ha az egyéb jogosultsági feltételek fennállnak - a 2019. december 31-ét követően véglegessé vált határozatban engedélyezett örökbefogadások esetén kell alkalmazni."

82. § A Cst. 27. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a "csecsemőgondozási díjat" szövegrész helyébe a "csecsemőgondozási díjat, örökbefogadói díjat" szöveg lép.

16. A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosítása

83. §[65]

17. A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény módosítása

84. §[66]

18. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

85. § (1)[67]

(2) A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 38/A. § a) pontjában a "csecsemőgondozási díjat" szövegrész helyébe a "csecsemőgondozási díjat, örökbefogadói díjat" szöveg lép.

19. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosítása

86. §[68]

87. §[69]

88. §[70]

89. §[71]

90. § Az Mmtv. 2. § (3) bekezdés a) pontjában a "csecsemőgondozási díj" szövegrész helyébe a "csecsemőgondozási díj, az örökbefogadói díj" szöveg lép.

91. §[72]

20. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

92. § A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény

a) 41. § (1) bekezdés b) pontjában, 110. § (1) bekezdés 9. pont b) alpontjában a "csecsemőgondozási díjban" szövegrész helyébe "csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban" szöveg,

b) 48/L. § a) pontjában a "csecsemőgondozási díj" szövegrész helyébe a "csecsemőgondozási díj, az örökbefogadói díj" szöveg,

lép.

21. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

93. §[73]

94. § Az Mt. 127. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szülési szabadság annak a szülőnek is jár, aki a gyermeket az anya egészségi állapota vagy halála miatt végrehajtható bírósági ítélet vagy végrehajtható gyámhatósági határozat alapján gondozza."

95. § Az Mt. 128. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"128. § (1) A munkavállaló gyermeke harmadik életéve betöltéséig - a gyermek gondozása céljából - fizetés nélküli szabadságra jogosult, amelyet a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni.

(2) A munkavállaló - örökbe fogadott gyermeke gondozása céljából - a gyermek gondozásba történő kihelyezésének kezdő időpontjától számított három évig, három évesnél idősebb gyermek esetén hat hónapig fizetés nélküli szabadságra jogosult, amelyet a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni."

22. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosítása

96. § (1)[74]

(2) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 8. § (9) bekezdés a) pontjában a "csecsemőgondozási díjban" szövegrész helyébe a "csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban" szöveg lép.

23. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása

97. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 132. § (3) bekezdés c) pontjában a "csecsemőgondozási díjban" szövegrész helyébe a "csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban" szöveg lép.

(2)[75]

24. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

98. §[76]

25. A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény módosítása

99. § (1)[77]

(2)[78]

(3) A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény

a) 5. § (2) bekezdés f) pontjában és 11. § (2) bekezdésében a "csecsemőgondozási díj" szövegrész helyébe a "csecsemőgondozási díj, örökbefogadói díj" szöveg,

b) 7. § (6) bekezdés a) és c) pontjában, 9. § (1) bekezdés a) és c) pontjában a "csecsemőgondozási díjban" szövegrész helyébe a "csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban" szöveg

lép.

26. Záró rendelkezések

100. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2019. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. § (2) bekezdése, a 3. § (2) bekezdése, a 30. § (2) bekezdése, a 31. § (2) bekezdése, a 32. § (2) bekezdése, a 33. § (2) bekezdése, a 34. §, a 44. §, a 45. §, a 48. § (3) bekezdése, a 49. § (2) bekezdése, az 59. §, a 62. §, a 63. § (2) bekezdése, a 64. § (2) bekezdése, a 65-72. §, a 73. § (2) bekezdése, a 74-77. §, a 79-82. §, a 85. § (2) bekezdése, a 90. §, a 92. §, a 94. §, a 95. §, a 96. § (2) bekezdése, a 97. § (1) bekezdése, a 99. § (3) bekezdése 2020. január 1-jén lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2018. december 12-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[3] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[4] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[5] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[6] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[7] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[8] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[9] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[10] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[11] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[12] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[13] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[14] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[15] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[16] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[17] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[18] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[19] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[20] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[21] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[22] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[23] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[24] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[25] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[26] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[27] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[28] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[29] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[30] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[31] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[32] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[33] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[34] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[35] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[36] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[37] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[38] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[39] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[40] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[41] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[42] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[43] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[44] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[45] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[46] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[47] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[48] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[49] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[50] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[51] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[52] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[53] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[54] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[55] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[56] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[57] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[58] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[59] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[60] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[61] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[62] Nem lép hatályba a 2019. évi XCVIII. törvény 8. §-a alapján.

[63] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[64] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[65] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[66] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[67] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[68] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[69] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[70] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[71] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[72] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[73] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[74] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[75] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[76] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[77] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[78] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére