24/2018. (VIII. 31.) AM rendelet

az agrárminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes agrártárgyú rendeletek módosításáról

Az 1. alcím tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés a) és b) pontjában,

a 2. és 3. alcím vonatkozásában a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés f) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés e), g) és h) pontjában, valamint a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 61. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosítása

1. § A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet [a továbbiakban: 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet] 30. §-a a következő 32. ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő irányelveknek való megfelelést szolgálja:)

"32. a Bizottság 2018/100/EU végrehajtási irányelve (2018. január 22.) a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez és a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket megállapító 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtáinak vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében történő módosításáról."

2. § (1) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. § Hatályát veszti a 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet

a) 10. számú melléklet II. részében foglalt táblázat 14., 26., 32. és 33. sora és

b) 11. számú melléklet II. részében foglalt táblázat 4. és 7. sora.

2. A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosítása

4. § A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet [a továbbiakban: 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet] 3. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

5. § A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet

a) 3. számú melléklet A. részében foglalt táblázat A:51 mezőjében a "Szegletes lednek (Csicseri lednek) (Lathyrus cicera L.)" szövegrész helyébe a "szegletes lednek (Lathyrus sativus)" szöveg,

b) 3. számú melléklet B. rész 1. pontjában az "Ellenőrzések száma magtermő évben" című sort megelőző táblázat A:13 mezőjében a "Szegletes lednek (Csicseri lednek)" szövegrész helyébe a "Szegletes lednek" szöveg,

c) 3. számú melléklet B. rész 1. pontjában az "Ellenőrzések száma magtermő évben" című sort megelőző táblázat B:13 mezőjében a "Lathyrus cicera L." szövegrész helyébe a "Lathyrus sativus" szöveg,

d) 3. számú melléklet C. rész I. "Mintavétel" című pontjában foglalt táblázat A:53 mezőjében a "Szegletes lednek (Csicseri lednek) (Lathyrus cicera)" szövegrész helyébe a "Szegletes lednek (Lathyrus sativus)" szöveg,

e) 3. számú melléklet C. rész II. 1.1.2.1. "Minősítési határértékek" című pontjában foglalt táblázat A:54 mezőjében a "Szegletes lednek (csicserilednek) (Lathyrus cicera)" szövegrész helyébe a "Szegletes lednek (Lathyrus sativus)" szöveg,

f) 3. számú melléklet C. rész II. 1.2.2.1. pontjában foglalt táblázat A:54 mezőjében a "Szegletes lednek (csicserilednek) (Lathyrus cicera)" szövegrész helyébe a "Szegletes lednek (Lathyrus sativus)" szöveg

lép.

3. A dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet módosítása

6. § A dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet [a továbbiakban: 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet] 4. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A Palmae család 1. számú melléklet szerinti nemzetségeiből és fajaiból származó azon szaporítóanyagoknak, amelyek törzsátmérője a gyökérnyak felett meghaladja az 5 cm-t, az (1)-(4) bekezdésben foglaltakon túl meg kell felelniük az alábbi követelménynek:

a) teljes életciklusuk alatt olyan területen nevelték őket, amelyről a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal megállapította, hogy mentes a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) szervezettől, vagy

b) a szaporítóanyagot a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal négyhavonta a helyszínen ellenőrzi és igazolja, hogy az mentes a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) szervezettől, és

ba) a szaporítóanyagot a forgalomba hozatalt megelőző két évben az Európai Unión belül található olyan területen nevelték, amelyet a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) behurcolása tekintetében teljes fizikai védelemmel láttak el, vagy

bb) a szaporítóanyagon megfelelő megelőző kezeléseket alkalmaztak a károsító tekintetében."

7. § A 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet 7. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő cím lép:

"A dísznövény szaporítóanyag forgalmazási tevékenység engedélyezése és a forgalmazók nyilvántartásba vétele"

8. § (1) A 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az engedély iránti, a 3. számú melléklet szerinti adatokat tartalmazó kérelmet és mellékleteit a NÉBIH honlapján közzétett formanyomtatványon írásban kell benyújtani a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatalhoz."

(2) A 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A (2) bekezdésben foglaltakat teljesítő, valamint a törvényben és e rendeletben előírt feltéteknek megfelelő forgalmazói tevékenységet a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal engedélyezi. A növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal az általa kiadott végleges engedély megküldésével értesíti a NÉBIH-et, amely a forgalmazót felveszi a dísznövény szaporítóanyag forgalmazók nyilvántartásába."

(3) A 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet 7. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A forgalmazó 30 napon belül köteles írásban jelenteni a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatalnak, ha bejelentett adataiban bármiféle változás következett be, tevékenységét megszünteti vagy szünetelteti. A növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal a forgalmazó adataiban történt változásnak megfelelően - ha az az engedélyezési határozatot érinti - módosítja az engedélyt, és erről egyidejűleg értesíti a NÉBIH-et."

9. § A 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet 8. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő cím lép:

"A forgalmazási engedély visszavonása és a forgalmazó nyilvántartásból való törlése"

10. § (1) A 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal az engedélyt visszavonja, ha az engedélyes

a) a rendelet hatálya alá tartozó tevékenységét megszünteti,

b) a dísznövény szaporítóanyag forgalmazással kapcsolatos jogszabályokat súlyosan vagy ismételten megszegi vagy

c) a tevékenységét három egymást követő évben szünetelteti."

(2) A 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet 8. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal az (1) bekezdés szerinti végleges döntésről értesíti a NÉBIH-et, amely törli a forgalmazót a nyilvántartásból."

11. § A 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendeletnek az agrárminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes agrártárgyú rendeletek módosításáról szóló 24/2018. (VIII. 31.) AM rendelettel történő módosítása hatálybalépését megelőzően a NÉBIH által nyilvántartásba vett dísznövény szaporítóanyag forgalmazó tevékenységet végző által forgalmazni kívánt szaporítóanyag kísérő okmányán, illetve címkéjén a forgalmazó NÉBIH-től kapott nyilvántartási számát kell feltüntetni."

12. § A 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet 15. §-a a következő f) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

"f) a Bizottság 2018/484/EU végrehajtási irányelve (2018. március 21.) a 93/49/EGK irányelvnek a Palmae családba tartozó egyes nemzetségek és fajok szaporítóanyagai által a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) vonatkozásában teljesítendő követelmények tekintetében történő módosításáról."

13. § A 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet

a) 1. számú melléklete helyébe a 4. melléklet,

b) 3. számú melléklete helyébe az 5. melléklet

lép.

14. § A 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet

a) 5. § (5) bekezdés d) pontjában a "forgalmazó NÉBIH-től kapott nyilvántartási számát" szövegrész helyébe a "forgalmazói tevékenységre vonatkozó, a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal által kiadott engedély számát" szöveg,

b) 5. § (6) bekezdés d) pontjában a "forgalmazó nyilvántartási számának, amelyet a NÉBIH-től kapott" szövegrész helyébe a "forgalmazói tevékenységre vonatkozó, a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal által kiadott engedély számának" szöveg,

c) 7. § (1) bekezdésében a "magát és tevékenységét nyilvántartásba vetetni a NÉBIH-nél" szövegrész helyébe a "tevékenységét a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatalnál engedélyeztetni" szöveg,

d) 7. § (5) bekezdésében a "NÉBIH" szövegrész helyébe a "növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal" szöveg,

e) 7. § (9) bekezdésében a "NÉBIH, megtagadhatja a nyilvántartásba vételt" szövegrész helyébe a "növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal megtagadhatja az engedély kiadását" szöveg,

f) 8. § (2) bekezdésében az "A tevékenység megszüntetése esetén a NÉBIH" szövegrész helyébe az "Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal" szöveg, a "nyilvántartási szám" szövegrész helyébe az "engedély számának" szöveg,

g) 8. § (3) bekezdésében a "nyilvántartásba vétel" szövegrész helyébe a "tevékenység engedélyezése" szöveg

lép.

15. § Hatályát veszti a 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet

a) 7. § (3) bekezdése, valamint

b) 7. § (4) bekezdése.

4. A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosítása

16. § A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet

a) 5. számú melléklete helyébe a 6. melléklet,

b) 6. számú melléklete helyébe a 7. melléklet

lép.

5. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2018. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 6. §-a, 12. §-a és 4. melléklete 2018. október 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet

a) a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez és a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket megállapító 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtáinak vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében történő módosításáról szóló, 2018. január 22-i 2018/100/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek,

b) a 93/49/EGK irányelvnek a Palmae családba tartozó egyes nemzetségek és fajok szaporítóanyagai által a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) vonatkozásában teljesítendő követelmények tekintetében történő módosításáról szóló, 2018. március 21-i 2018/484/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

1. melléklet a 24/2018. (VIII. 31.) AM rendelethez

1. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat A:7 mezője helyébe a következő mező lép:

(A
Tudományos név)
(7.)Lolium x hybridum Hausskn

2. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:8 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(8.)TP 7/2 rev. 2., 2017. 3. 15.

3. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat a következő 23. sorral egészül ki:

(A
Tudományos név
B
Közismert elnevezés
C
CPVO előírás)
23.Poa pratensis L.Réti perjeTP 33/1, 2017. 3. 15.

4. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat a következő 24. sorral egészül ki:

(A
Tudományos név
B
Közismert elnevezés
C
CPVO előírás)
24.Raphanus sativus L. var.
oleiformis Pers.
Takarmányretek
(Olajretek)
TP/178/1, 2017. 3. 15.

5. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat a következő 25. sorral egészül ki:

(A
Tudományos név
B
Közismert elnevezés
C
CPVO előírás)
25.Glycine max (L.) MerrillSzójababTP/80/1 2017. 3. 15.

6. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat a következő 26. sorral egészül ki:

(A
Tudományos név
B
Közismert elnevezés
C
CPVO előírás)
26.Sinapis alba L.Fehér mustárTP/179/1, 2017. 3. 15.

7. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:22 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(22.)TP 23/3, 2017. 3. 15.

8. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet II. részében foglalt táblázat a következő 37. sorral

egészül ki:

(A
Tudományos név
B
Közismert elnevezés
C
UPOV előírás)
37.Medicago doliata Carmign.Egyenestövisű lucernaTG 228/1, 2006.4.5.

9. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet II. részében foglalt táblázat a következő 38. sorral egészül ki:

(A
Tudományos név
B
Közismert elnevezés
C
UPOV előírás)
38.Medicago italica (Mill.) FioriOlaszlucernaTG 228/1, 2006.4.5.

10. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet II. részében foglalt táblázat a következő 39. sorral egészül ki:

(A
Tudományos név
B
Közismert elnevezés
C
UPOV előírás)
39.Medicago littoralis Rohde ex
Loisel.
Parti lucernaTG 228/1, 2006.4.5.

11. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet II. részében foglalt táblázat a következő 40. sorral egészül ki:

(A
Tudományos név
B
Közismert elnevezés
C
UPOV előírás)
40.Medicago lupulina L.Komlós lucernaTG 228/1, 2006.4.5.

12. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet II. részében foglalt táblázat a következő 41. sorral egészül ki:

(A
Tudományos név
B
Közismert elnevezés
C
UPOV előírás)
41.Medicago murex Willd.Gömböstermésű lucernaTG 228/1, 2006.4.5.

13. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet II. részében foglalt táblázat a következő 42. sorral egészül ki:

(A
Tudományos név
B
Közismert elnevezés
C
UPOV előírás)
42.Medicago polymorpha L.Szúrós lucernaTG 228/1, 2006.4.5.

14. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet II. részében foglalt táblázat a következő 43. sorral egészül ki:

(A
Tudományos név
B
Közismert elnevezés
C
UPOV előírás)
43.Medicago rugosa Desr.Ráncos lucernaTG 228/1, 2006.4.5.

15. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet II. részében foglalt táblázat a következő 44. sorral egészül ki:

(A
Tudományos név
B
Közismert elnevezés
C
UPOV előírás)
44.Medicago scutellata (L.) Mill.CsigaborsóTG/228/1, 2006.4.5.

16. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet II. részében foglalt táblázat a következő 45. sorral egészül ki:

(A
Tudományos név
B
Közismert elnevezés
C
UPOV előírás)
45.Medicago truncatula Gaertn.Mediterrán lucernaTG 228/1, 2006.4.5.

2. melléklet a 24/2018. (VIII. 31.) AM rendelethez

1. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:12 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(12.)TP 45/2 rev. 2017. 3. 15.

2. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:13 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(13.)TP 151/2 rev. 2017. 3. 15.

3. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:14 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(14.)TP 54/2 rev. 2017. 3. 15.

4. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:15 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(15.)TP 65/1 rev. 2017. 3. 15.

5. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:16 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(16.)TP 48/3 rev. 2017. 3. 15.

6. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:18 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(18.)TP 76/2 rev. 2017. 3. 15.

7. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:29 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(29.)TP 13/5 rev. 2, 2017. 3. 15.

8. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:34 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(34.)TP 7/2 rev. 2, 2017. 3. 15.

9. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:37 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(37.)TP 55/5 rev. 2, 2017. 3. 15.

10. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:41 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(41.)TP 294/1 rev. 2, 2017. 3. 15.

11. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat a következő 42. sorral egészül ki:

(A
Tudományos név
B
Közönséges név
C
CPVO előírás)
42.Cucurbita maxima x
Cucurbita moschata
A Cucurbita maxima Duch.
x Cucurbita moschata
Duch. tőként történő
felhasználásra szánt
interspecifikus hibridjei
TP/311/1, 2017. 3. 15.

12. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet II. részében foglalt táblázat C:3 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
CPVO előírás)
(3.)TG/154/4, 2017. 4. 5.

3. melléklet a 24/2018. (VIII. 31.) AM rendelethez

1. A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 3. számú melléklet A. részében foglalt táblázat a következő (7a) sorral egészül ki:

(A
Faj
B
Engedélyezett szaporítási fok)
7a.Csicserilednek (Lathyrus cicera L.)Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok,
II. szaporítási fok, kereskedelmi

2. A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 3. számú melléklet B. része 1. pontjában az "Ellenőrzések száma magtermő évben" című sort megelőző táblázat a következő (4a) sorral egészül ki:

(A
Faj
B
Tudományos név)
4a.CsicserilednekLathyrus cicera L.

3. A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 3. számú melléklet C. rész I. "Mintavétel" című pontjában szereplő táblázat a következő (36a) sorral egészül ki:

[A
Faj
B
Egy tétel
legnagyobb
tömege
(tonna)
C
Kiszerelt
csomagolási
egységek tömege
legfeljebb
(kg)
D
Alapminta
legalább
(kg)
E
Laborató-
riumi
minta
legalább
(g)
F
Tiszta-
ság-
vizsgálati
minta
legalább
(g)
G
Idegen
magvizs-
gálati
minta
(g)]
36a.Csicserilednek
(Lathyrus cicera)
251000140

4. A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 3. számú melléklet C. rész II. 1.1.2.1. "Minősítési határértékek" című pontjában szereplő táblázat a következő 8a. sorral egészül ki:

[AB
Csírázó-
képesség
legalább
(%)
C
Ke-
mény
mag
leg-
feljebb
(%)
D
Tisztaság
legalább
(%)
E
Idegen
mag
összesen
legfeljebb
(%)
Idegen mag legfeljebb (db/minta)Q
Egyéb szabványok vagy
feltételek]
F
Ebből
egy faj
G
Elytrigia
repens
H
Alope-
curus
myosu-
roides
I
Melilotus
spp.
J
Rapanus
rapha-
nistrum
K
Sina-
pis
arven-
sis
L
Vadzab
fajok
M
Cuscuta
spp.
N
Rumex spp.,
kivéve Rumex
acetosella és
Rumex
maritimus
O
Más színű és
keserű
csillagfürt
P
Más színű és keserű
csillagfürt
8a. Csicserilednek
(Lathyrus cicera)
80950,3205 (d)00-

5. A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 3. számú melléklet C rész 1.2.2.1. pontjában foglalt táblázat a következő 8a. sorral egészül ki:

[AB
Csírázó-
képesség
legalább
(%)
C
Ke-
mény
mag
leg-
feljebb
(%)
D
Tisztaság
legalább
(%)
E
Idegen
mag
összesen
legfeljebb
(%)
Idegen mag legfeljebb
F
Ebből
egy faj
(tömeg
%)
G
Elytrigia
repens
(tömeg
%)
H
Alope-
curus
myosu-
roides
(tömeg
%)
I
Melilotus
spp.
(tömeg %)
J
Rapha
nus
rapha
nistrum
(tömeg
%)
K
Sina-
pis ar-
vensis
(tö-
meg
%)
L
Vadzab
fajok
(db/minta)
M
Cuscuta spp.
(db/minta)
N
Rumex spp
kivéve Rumex.
acetosella és
Rumex
maritimus
(db/minta)
O
Más színű és
keserű
csillagfürt
P
Nedves-
ségtartalom
legfeljebb (%)]
8a. Csicserilednek
(Lathyrus cicera)
809510,50,30 (i)0 (j) (k)20

4. melléklet a 24/2018. (VIII. 31.) AM rendelethez

"1. számú melléklet a 45/2008. FVM rendelethez

Az egyes jelentős dísznövény fajok szaporítóanyaga minőségét hátrányosan befolyásoló, jellemző kórokozók és kártevők

AB
1.Nemzetség vagy fajKórokozók, kártevők
2.1. Begonia x hiemalis
Fotsch
1. Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi
stádiumában
3.1.1. Aleurodidae, különösen Bemisia tabaci
4.1.2. Aphelenchoides spp.
5.1.3. Ditylenchus destructor
6.1.4. Meloidogyne spp.
7.1.5. Myzus ornatus
8.1.6. Otiorrhynchus sulcatus
9.1.7. Sciara
10.1.8. Thysanoptera, különösen Frankliniellaoccidentalis
11.2. Baktériumok
12.2.1 Erwinia chrysanthemi
13.2.2 Rhodococcus fascians
14.2.3 Xanthomonas campestris pv. begoniae
15.3. Gombák
16.3.1 Lisztharmat
17.3.2 Szárrothadás kórokozói (Phytophthora spp., Pythium
spp. és Rhizoctonia spp.)
18.4. Vírusok és vírusszerű szervezetek, és különösen
19.4.1 Levélfodrosodás
20.4.2 Toszpovírusok (Tomato spotted wilt vírus, Impatiens
necrotic spot vírus)
21.2. Citrus5. Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi
stádiumában
22.5.1 Aleurothrixus floccosus (Mashell)
23.5.2 Meloidogyne spp.
24.5.3 Parabemisia myricae (Kuwana)
25.5.4 Tylenchulus semipenetrans
26.6. Gombák
27.6.1 Phytophthora spp.
28.7. Vírusok és vírusszerű szervezetek és különösen
29.7.1 Viroidok, pl. exocortis, cachexia-xyloporosis
30.7.2 A fiatal levelek psorosis-jellegű tüneteit előidéző
betegségek, pl.:
31.7.3 Psorosis, Ring Spot, Cristacortis, Impietratura, Concave
gum
32.7.4 Infectious variegation
33.7.5 Citrus leaf rugose
34.3. Dendrantherma
x grandiflorum
(Ramat) Kitam
8. Rovarok, atkák és fonalférgek fejlődésük valamennyi
stádiumában
35.8.1 Agromyzidae
36.8.2 Aleurodidae, különösen Bemisia tabaci
37.8.3 Aphelenchoides spp.
38.8.4 Diarthronomia chrysanthemi
39.8.5 Lepidoptera, különösen Cacoecimorpha pronubana,
Epichoristodes Acerbella
40.8.6 Thysanoptera, különösen Frankliniella occidentalis
41.9. Baktériumok
42.9.1 Agrobacterium tumefaciens
43.9.2 Erwinia chrysanthemi
44.10. Gombák
45.10.1 Fusarium oxisporum spp. chrysanthemi
46.10.2 Puccinia chrysanthemi
47.10.3 Pythium spp.
48.10.4 Rhizoctonia solani
49.10.5 Verticillium spp.
50.11. Vírusok és vírusszerű szervezetek, és különösen
51.11.1 Chrysanthemum B mozaik vírus
52.11.2 Tomato aspermy cucumo vírus
53.4. Dianthus
caryophyllus L.
és hibridjei
12. Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi
stádiumában
54.12.1 Agromyzidae
55.12.2 Aleurodidae, különösen Bemisia tabaci
56.12.3 Thysanoptera, különösen Frankliniella occidentalis
57.12.4 Lepidoptera, különösen Cacoecimorpha pronubana,
Epichoristodes acerbella
58.13. Gombák
59.13.1 Alternaria dianthi
60.13.2 Alternaria dianthicola
61.13.3 Fusarium oxisporum f. spp. dianthi
62.13.4 Mycosphaerella dianthi
63.13.5 Phytophthora nicotiana spp. parasitica
64.13.6 Rhizoctonia solani
65.13.7 Szárrothadás: Fusarium spp. és Pythium spp.
72.13.8 Uromyces dianthi
66.14. Vírusok és vírusszerű szervezetek és különösen
67.14.1 Carnation etched ring caulimovírus
68.14.2 Carnation mottle carmovírus
69.14.3 Carnation necrotic fleck closterovírus
70.14.4 Toszpovírusok (Paradicsom foltos hervadását okozó
vírus, Impatiens üszökfolt vírus)
71.5. Euphorbia
pulcherrima
(Wild ex Kletzch)
15. Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi
stádiumában
72.15.1 Aleurodidae, különösen Bemisia tabaci
73.16. Baktériumok
74.16.1 Erwinia chrysanthemi
75.17. Gombák
76.17.1 Fusarium spp.
77.17.2 Pythium ultimum
78.17.3 Phytophthora spp.
79.17.4 Rhizoctonia solani
80.17.5 Thielaviopsis basicola
81.18. Vírusok és vírusszerű szervezetek és különösen
82.18.1 Toszpovírusok (Tomato spotted wilt vírus, Impatiens
spot vírus)
83.6. Gerbera L.19. Rovarok, atkák és fonálférgek a fejlődésük valamennyi
stádiumában
84.19.1 Agromyzidae
85.19.2 Aleurodidae, különösen Bemisia tabaci
86.19.3 Aphelenchoides spp.
87.19.4 Lepidoptera
88.19.5 Meloidogyne
89.19.6 Thysanoptera, különösen Frankliniella occidentalis
90.20. Gombák
91.20.1 Fusarium spp.
92.20.2 Phytophthora cryptogea
93.20.3 Lisztharmat
94.20.4 Rhizoctonia solani
95.20.5 Verticillium spp.
96.21. Vírusok és vírusszerű szervezetek és különösen
97.21.1 Toszpovírusok (Tomato spotted wilt vírus, Impatiens
spot vírus)
98.7. Gladiolus L.22. Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi
stádiumában
99.22.1 Ditylenchus dipsaci
100.22.2 Thysanoptera, különösen Frankliniellaoccidentalis
101.23. Baktériumok
102.23.1 Pseudomonas marginata
103.23.2 Rhodococcus fascians
104.24. Gombák
105.24.1 Bortrytis gladiolorum
106.24.2 Curvularia trifolii
107.24.3 Fusarium oxisporum spp. gladioli
108.24.4 Penicillium gladioli
109.24.5 Sclerotinia spp.
110.24.6 Septoria gladioli
111.24.7 Urocystis gladiolicola
112.24.8 Uromyces transversalis
113.25. Vírusok és vírusszerű szervezetek, és különösen
114.25.1 Aster yellow mycoplasm
115.25.2 Corky pit anyag
116.25.3 Cucumber mosaic vírus
117.25.4 Gladiolus ringpot vírus (syn. Narcissus latent vírus)
118.25.5 Tobacco rattle vírus
119.26. Egyéb káros szervezetek:
120.26.1 Cyperus esculentus
121.8. Lilium L.27. Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi
stádiumában
122.27.1 Aphelenchoides spp.
123.27.2 Rhyzoglyphus spp.
124.27.3 Pratylenchus penetrans
125.27.4 Rotylenchus robustus
126.27.5 Thysanoptera, különösen Frankliniella occidentalis
127.28. Baktériumok
128.28.1 Erwinia carotovora subsp. carotovora
129.28.2 Rhodococcus fascians
130.29. Gombák
131.29.1 Cylindrocarpon destructans
132.29.2 Fusarium oxisporum f. sp. lilii
133.29.3 Pythium spp.
134.29.4 Rhizoctonia spp.
135.29.5 Rhizopus spp.
136.29.6 Sclerotium spp.
137.30. Vírusok és vírusszerű szervezetek és különösen
138.30.1 Cucumber mosaic vírus
139.30.2 Lily symptomless vírus
140.30.3 Lily x vírus
141.30.4 Tobacco rattle vírus
142.30.5 Tulip breaking vírus
143.31. Egyéb káros szervezetek
144.31.1 Cyperus esculentus
145.9. Malus Miller32. Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi
stádiumában
146.32.1 Anarsia lineatella
147.32.2 Eriosoma lanigerum
148.33.3 Pajzstetvek, különösen Epidiaspis leperii,
Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus
149.33. Baktériumok
150.33.1 Agrobacterium tumefaciens
151.33.2 Pseudomonas syringae pv. syringae
152.34. Gombák
153.34.1 Armillariella mellea
154.34.2 Chondrostereum purpureum
155.34.3 Nectria galligena
156.34.4 Phytophthora cactorum
157.34.5 Rosellinia necatrix
158.34.6 Venturia spp.
159.34.7 Verticillium spp.
160.35. Vírusok és vírusszerű szervezetek
161.35.1 Mind
162.10. Narcissus L.36. Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi
stádiumában
163.36.1 Aphelenchoides subtenuis
164.36.2 Ditylenchus destructor
165.36.3 Eumerus spp.
166.36.4 Merodon equestris
167.36.5 Pratylenchus penetrans
168.36.6 Rhizoglyhidae
169.36.7 Tarsonemidae
170.37. Gombák
171.37.1 Fusarium oxysporum f. sp. narcissi
172.37.2 Sclerotinia spp.
173.37.3 Sclerotium bulborum
174.38. Vírusok és vírusszerű szervezetek, és különösen
175.38.1 Tobacco rattle vírus
176.38.2 Narcissus white streak anyag
177.38.3 Narcissus yellow stripe vírus
178.39. Egyéb káros szervezetek
179.39.1 Cyperus esculentus
180.11. Pelargonium L.40. Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi
stádiumában
181.40.1 Aleurodidae, különösen Bemisia tabaci
182.40.2 Lepidoptera
183.40.3 Thysanoptera, különösen a Frankliniella occidentalis
184.41. Baktériumok
185.41.1 Rhodococcus fascians
186.41.2 Xanthomonas campestris pv. pelargonii
187.42. Gombák
188.42.1 Puccinia pelargonii zonalis
189.42.2 Szárrothadás kórokozói (Botrytis spp., Pythium spp.)
190.42.3 Verticillium spp.
191.43. Vírusok és vírusszerű szervezetek és különösen
192.43.1 Pelargonium flower break carmovírus
193.43.2 Pelargonium leaf curltombusvírus
194.43.3 Pelargonium line pattern vírus
195.43.4 Toszpovírusok (Tomato spotted wilt vírus, Impatiens
spot vírus)
196.12. Phoenix44. Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi
stádiumában
197.44.1 Thysanoptera
198.45. Gombák
199.45.1 Exosporium palmivorum
200.45.2 Gliocladium wermoeseni
201.45.3 Graphiola phoenicis
202.45.4 Pestalozzia phoenicis
203.45.5 Pythium spp.
204.46. Vírusok és vírusszerű szervezetek
205.46.1 Mind
206.13. Pinus nigra47. Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi
stádiumában
207.47.1 Blastophaga spp.
208.47.2 Rhyacionia buoliana
209.48. Gombák
210.48.1 Ophodermium seditiosum
211.49. Vírusok és vírusszerű szervezetek és különösen
212.49.1 Mind
213.14. Prunus L.50. Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi
stádiumában
214.50.1 Capnodis tenebrionis
215.50.2 Meloidogyne spp.
216.50.3 Pajzstetvek, különösen Epidiaspis leperii,
Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus
217.51. Baktériumok
218.51.1 Agrobacterium tumefaciens
219.51.2 Pseudomonas syringae pv. mors prunorum
220.51.3 Pseudomonas syringae pv. syringae
221.52. Gombák
222.52.1 Armillariella mellea
223.52.2 Chondrostereum purpureum
224.52.3 Nectria galligena
225.52.4 Rosellinia necatrix
226.52.5 Taphrina deformans
227.52.6 Verticillium spp.
228.53. Vírusok és vírusszerű szervezetek és különösen
229.53.1 Prune dwarf vírus
230.53.2 Prunus necrotic ringspot vírus
231.15. Pyrus L.54. Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi
stádiumában
232.54.1 Anarsia lineatella
233.54.2 Eriosoma lanigerum
234.54.3 Pajzstetvek, különösen Epidiaspis leperii,
Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus
235.55. Baktériumok
236.55.1 Agrobacterium tumefaciens
237.55.2 Pseudomonas syringae pv. syringae
238.56. Gombák
239.56.1 Armillariella mellea
240.56.2 Chondrostereum purpureum
241.56.3 Nectria galligena
242.56.4 Phytophthora spp.
243.56.5 Rosellinia necatrix
244.56.6 Verticillium spp.
245.57. Vírusok és vírusszerű szervezetek
246.57.1 Mind
247.16. Rosa58. Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi
stádiumában
248.58.1 Lepidoptera, különösen Epichoristodes acerbella,
Cacoecimorpha pronubana
249.58.3 Meloidogyne spp.
250.58.4 Pratylenchus spp.
251.58.5 Tetranychus urticae
252.59. Baktériumok
253.59.1 Agrobacterium tumefaciens
254.60. Gombák
255.60.1 Chondrostereum purpureum
256.60.2 Coniothyrium spp.
257.60.3 Diplocarpon rosae
258.60.4 Peronospora sparsa
259.60.5 Phragmidium spp.
260.60.6 Rosellinia necatrix
261.60.7 Sphaeroteca pannosa
262.60.8 Verticillium spp.
263.61. Vírusok és vírusszerű szervezetek, és különösen
264.61.1 Apple mosaic vírus
265.61.2 Arabis mosaic nepovírus
266.61.3 Prunus necrotic ringspot vírus
267.17. Palmae,
a következő
nemzetségek és
fajok tekintetében
62. Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi
stádiumában
268.17.1 Areca catechu L.62.1 Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
269.17.2 Syagrus
romanzoffiana
(Cham.) Glassman
270.17.3 Arenga pinnata
(Wurmb) Merr.
271.17.4 Bismarckia
Hildebr. & H.Wendl.
272.17.5 Borassus
flabellifer L.
273.17.6 Brahea armata
S. Watson
274.17.7 Brahea edulis
H.Wendl.
275.17.8 Butia capitata
(Mart.) Becc.
276.17.9 Calamus
merrillii Becc.
277.17.10 Caryota
maxima Blume
278.17.11 Caryota
cumingii Lodd. ex
Mart.
279.17.12 Chamaerops
humilis L.
280.17.13 Cocos nucifera
L.
281.17.14 Corypha utan
Lam.
282.17.15 Copernicia
Mart.
283.17.16 Elaeis
guineensis Jacq.
284.17.17 Howea
forsteriana Becc.
285.17.18 Jubaea
chilensis (Molina)
Baill.
286.71.19 Livistona
australis C. Martius
287.17.20 Livistona
decora (W. Bull)
Dowe
288.17.21 Livistona
rotundifolia (Lam.)
Mart.
289.17.22. Metroxylon
sagu Rottb.
290.17.23 Roystonea
regia (Kunth) O.F.
Cook
291.17.24 Phoenix
canariensis Chabaud
292.17.25 Phoenix
dactylifera L.
293.17.26 Phoenix
reclinata Jacq.
294.17.27. Phoenix
roebelenii O'Brien
295.17.28 Phoenix
sylvestris (L.) Roxb.
296.17.29 Phoenix
theophrasti Greuter
297.17.30 Pritchardia
Seem. & H.Wendl.
298.17.31 Ravenea
rivularis Jum. &
H.Perrier
299.17.32 Sabal palmetto
(Walter) Lodd. ex
Schult. & Schult.f.
300.17.33 Trachycarpus
fortunei (Hook.) H.
Wendl.
301.17.34 Washingtonia
H. Wendl.

"

5. melléklet a 24/2018. (VIII. 31.) AM rendelethez

"3. számú melléklet a 45/2008. FVM rendelethez

A dísznövény szaporítóanyag előállítói és forgalmazói tevékenység engedélyezése iránti kérelem formanyomtatvány adattartalma és mellékletei:

1. A dísznövény szaporítóanyag előállítói és forgalmazói tevékenység engedélyezése iránti kérelem formanyomtatvány adattartalma:

1.1. a kérelmező adatai [természetes személy ügyfél esetén név, lakcím, adóazonosító jel; jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli szervezet esetén az azonosító adatok (cégnév, adószám, székhely, telephely)],

1.2. a kapcsolattartó neve és elérhetősége,

1.3. a tevékenység megjelölése (termesztés és forgalmazás, nagykereskedelem),

1.4. a tevékenység helye (helység, utca/hsz, hrsz., m2),

1.5. a szaporítóanyagok felsorolása, amelyre a kérelmező a tevékenységet kérelmezi:

1.5.1. díszfaiskolai (díszfa, díszcserje, örökzöld)

1.5.2. egy- és kétnyári

1.5.3. szabadföldi évelő

1.5.4. cserepes dísznövény

1.5.5. vágott virág és vágott zöld szaporítóanyaga

1.5.6. hagymás, gumós, hagymagumós, rhizómás növények

1.5.7. vízi növény

1.5.8. vetőmag,

1.6. a kérelmező növény-egészségügyi regisztrációs száma.

2. A dísznövény szaporítóanyag előállítói és forgalmazói tevékenység engedélyezése iránti kérelem mellékletei:

2.1. a termékpálya szerinti terméktanácsi tagság igazolása,

2.2. az 1.4. pont szerinti területek beazonosítására alkalmas helyszínrajz,

2.3. jogszerű területhasználat igazolása (tulajdoni lap vagy haszonbérleti szerződés),

2.4. a terület növény-egészségügyi alkalmasságának igazolása (növény-egészségügyi jegyzőkönyv)."

6. melléklet a 24/2018. (VIII. 31.) AM rendelethez

"5. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29) FVM rendelethez

Értékesítési jelentés a forgalomba hozott borászati termékekről
Borvidék:
Hegyközség
Adatszolgáltató neve
Címe:
GA száma:
ABCDEF
1.Értékesítés
2.Termékkategória1:
…………………………………….
Folyó
(>60 liter)
60 litert meg nem
haladó űrtartalmú
tárolóedénybe
kiszerelt értékesítés
Mindösszesen
(hl)
3.fehér
(hl)
vörös/rozé
(hl)
fehér
(hl)
vörös/rozé
(hl)
4.1. Belföldi értékesítés
5.Oltalom alatt álló eredetmegjelölésű borászati
termék:
- ... OEM
- ... OEM
6.Oltalom alatt álló földrajzi jelzésű borászati termék:
- ... OFJ
- ... OFJ
7.Nem OEM/OFJ fajta borászati termék (FNF)
8.Nem OEM/OFJ borászati termék (FN)
9.Kiszerelt fröccs
10.2. EU-tagországba történő értékesítés
11.Oltalom alatt álló eredetmegjelölésű borászati termék
12.Oltalom alatt álló földrajzi jelzésű borászati termék
13.Nem OEM/OFJ fajta borászati termék (FNF)
14.Nem OEM/OFJ borászati termék (FN)
15.Kiszerelt fröccs
16.3. Harmadik országba értékesítés (export)
17.Oltalom alatt álló eredetmegjelölésű borászati termék
18.Oltalom alatt álló földrajzi jelzésű borászati termék
19.Nem OEM/OFJ fajta borászati termék (FNF)
20.Nem OEM/OFJ borászati termék (FN)
21.Kiszerelt fröccs
1 termékkategória-kódok:
1 bor
2 még erjedésben lévő újbor
3 likőrbor
4 pezsgő
5 minőségi pezsgő
6 illatos minőségi pezsgő
7 szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor
8 gyöngyözőbor
9 szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor
10 szőlőmust
11 részben erjedt szőlőmust
12 töppedt szőlőből nyert részben erjedt szőlőmust
13 sűrített szőlőmust
14 finomított szőlőmustsűrítmény
15 szárított szőlőből készült bor
16 túlérett szőlőből készült bor
17 borecet
Kelt: ..................................................................................…………………………………………………..
hegyközségi tag/adatszolgáltató
aláírása"

"

7. melléklet a 24/2018. (VIII. 31.) AM rendelethez

"6. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez

A. Borászati termékek készletjelentése
Borvidék:
Hegyközség
Adatszolgáltató neve
Címe:
GA száma:
ABCDEFG
1.Borászati termékek kategóriáiSaját készlet (hl)Bértárolásra átvett készlet (hl)
2.FehérVörös/rozéÖsszesenFehérVörös/rozéÖsszesen
3.Borok:
4.............OEM
5.............OEM
6.............OFJ
7.............OFJ
8.Nem OEM/OFJ fajtabor
9.Nem OEM/OFJ bor
10.Az EU más tagországaiból származó borok
11.Harmadik országból származó borok
12.Pezsgő1:
13.Mustok:
14.Sűrített szőlőmust
15.Finomított szőlőmust-sűrítmény
16.Tartósított must
17.Részben erjedt szőlőmust
18.Kiszerelt fröccs
19.Egyéb
1 Pezsgő: pezsgő, minőségi pezsgő, illatos minőségi pezsgő összesen
Kelt: ....................................................................................…………………………………….
hegyközségi tag/adatszolgáltató
aláírása
B. Jelentés a palackos erjesztésű pezsgő, minőségi pezsgő készletváltozásáról
(egyszerűsített adóraktár engedélyes, kisüzemi bortermelő)
Borvidék:
Hegyközség
Adatszolgáltató neve
Címe:
GA száma:
ABCD
1.JogcímAdózatlan (hl)Adózott (hl)
2.Nyitókészlet
3.NövekedésSaját előállítás
4.Adóraktárból betárolt
5.Egyéb növekedés
6.Növekedés összesen (3-5. sorok összesen)
7.CsökkenésAdóköteles fogyasztás
8.Adómentes fogyasztás
9.Másik adóraktárba kitárolt (bérmunka, bértároltatás)
10.Harmadik országba kitárolt
11.Tagállamba adófelfüggesztéssel kitárolt
12.Tagállamba nem adófelfüggesztéssel kitárolt
13.Belföldön szabadforgalomba bocsátott
14.Igazoltan megsemmisült
15.Mintaként vett
16.Egyéb adóköteles csökkenés
17.Egyéb nem adóköteles csökkenés
18.Tényleges veszteség
19.Csökkenés összesen (7-18. sorok összege)
20.Zárókészlet (2. sor és 6. sor összege, és a 19. sor különbözete)
21.Elszámolható veszteség
22.Adóköteles hiány (18. sor és a 21. sor különbözete)
Kelt: ................................…………………………………………………
hegyközségi tag/adatszolgáltató
aláírása
C. Egyéb készletváltozások elszámolása
[Elszámolási időszak: borpiaci év (előző év 08. 01-től aktuális év 07. 31-ig)]
Borvidék:
Hegyközség
Adatszolgáltató neve
Címe:
GA száma:
AB
1.Keletkezett törköly mennyisége (q)
2.Adott borpiaci évben keletkezett borseprő mennyisége (hl)
3.Adott borpiaci évben a termék előállítása során ténylegesen keletkezett veszteség
(hl)
4.Adómentes borfogyasztás (hl)
5.Adóköteles borfogyasztás (hl)
Kelt: .........................................................................................………………………………………………..
hegyközségi tag/adatszolgáltató
aláírása
D. Elszámolás hivatalos zár készletről
Borvidék:
Hegyközség
Adatszolgáltató neve
Címe:
GA száma:
ABCDEF
1.A hivatalos zár
típusa és
kezdősorszáma
Nyitókészlet
(db)
Beszerzett
mennyiség
(db)
Felhasznált
mennyiség
(db)
A
megsemmisült,
elveszett
hivatalos zárak
(db)
Készleten lévő
mennyiség
(db)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kelt: .................................................................................………………………………………………..
hegyközségi tag/adatszolgáltató
aláírása"

"

Tartalomjegyzék