35/2018. (XII. 6.) AM rendelet

az egyes agrárágazati támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

Az 1-5., 9-11., 13., 14. és 18. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,

a 6. alcím tekintetében a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés g) pontjában,

a 7., 8., 12., 15., 16. és 19. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,

a 17. alcím tekintetében a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása

1. § A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet [a továbbiakban: 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet] a következő 16. §-sal egészül ki:

"16. § E rendeletnek az egyes agrárágazati támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2018. (XII. 6.) AM rendelettel [a továbbiakban: 35/2018. (XII. 6.) AM rendelet] megállapított 1. § (6) bekezdését és 4. számú mellékletét a 2018. III. negyedévre benyújtott támogatás kifizetése iránti kérelemre indult, a 35/2018. (XII. 6.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

2. § A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 4. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet

a) 1. § (1) bekezdés c) pontjában, 2. számú melléklet 9.3. pontjában, 7. számú melléklet 7.1. pontjában a "járási kormányhivatal" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg,

b) 1. § (6) bekezdésében a "12 milliárd forint" szövegrész helyébe a "12,6 milliárd forint" szöveg,

c) 2. § (5) bekezdés e) pontjában a "járási kormányhivatalnak" szövegrész helyébe a "járási hivatalnak" szöveg

lép.

4. § Hatályát veszti a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1/A. §-a.

2. A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása

5. § Hatályát veszti a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1/A. §-a.

3. Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosítása

6. § (1) Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet [a továbbiakban: 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet] 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A támogatás forrása az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 10032000-0122019151200002 számú Nemzeti agrártámogatások előirányzat-felhasználási keretszámla."

(2) A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 7. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A 2019. évben rendelkezésre álló keret összege 12 000 millió forint, amelyből 2500 millió forintot a baromfi ágazatban, 8000 millió forintot az egyéb állattenyésztési ágazatban, 1500 millió forintot pedig vemhes üszők állat-egészségügyi szolgáltatására, gyógykezelésére és immunizálására kell felhasználni. Ha a baromfi ágazatban vagy az egyéb állattenyésztési ágazatban megállapított támogatás mértéke meghaladja az adott ágazatra a 2019. évben rendelkezésre álló keretből felhasználható összeget, akkor a 2019. évben elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények az e bekezdésben meghatározott más ágazatokban felhasználható keretek terhére is teljesíthetőek. E keretek terhére a 2019. évben elvégzett szolgáltatásokra benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények és a 2018. évben elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt, de még ki nem fizetett jogos igények teljesíthetők."

4. A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet módosítása

7. § A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A tárgyévben rendelkezésre álló forrás legfeljebb 90 millió forint, amelynek terhére a tárgyévben elvégzett szolgáltatásokra benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények és a tárgyévet megelőző évben elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt, de még ki nem fizetett jogos igények teljesíthetők."

5. Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet módosítása

8. § Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet [a továbbiakban: 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet] 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A tárgyévben rendelkezésre álló támogatási keret összege 4000 millió Ft, amelynek terhére a tárgyévet megelőző évben elvégzett, de ki nem fizetett szolgáltatások után járó jogos igények és a tárgyévben elvégzett szolgáltatások támogatása teljesíthető."

9. § Az 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet a következő 22. §-sal egészül ki:

"22. § E rendeletnek az egyes agrárágazati támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2018. (XII. 6.) AM rendelet [a továbbiakban: 35/2018. (XII. 6.) AM rendelet] 10. §-ával megállapított 8. § (2) bekezdését a 35/2018. (XII. 6.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

10. § Az 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdésében a "4000 millió forint" szövegrész helyébe a "4500 millió forint" szöveg lép.

6. A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosítása

11. § A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet [a továbbiakban: 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet] a következő 61/C. §-sal egészül ki:

"61/C. § A 14. § (2) és (2a) bekezdésében foglaltaktól eltérően a 2017-ben szüretelt szőlőre kiadott és határidőben első borászati termék származási bizonyítványra át nem váltott szőlő származási bizonyítvánnyal a Hktv. 41. § szerinti mulasztási bírság megfizetése mellett legkésőbb 2019. január 15-ig lehet kérelmezni az első borászati termék származási bizonyítvány kiadását."

12. § A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 14. § (2) bekezdésében a "december 15-ig" szövegrész helyébe a "január 15-ig" szöveg lép.

7. A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet módosítása

13. § A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet [a továbbiakban: 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet] a következő 17/A. §-sal egészül ki:

"17/A. § A zöldség-, illetve gyümölcs szerkezetátalakítási támogatási jogosultság 2018. december 31-ével megszűnik, és ahhoz ezt követően szerkezetátalakítási programon alapuló támogatási jogviszonyból eredő jogok, illetve kötelezettségek - az Eljárási törvény 36. § (3) bekezdésében és 62/A-64/A. §-ában foglaltak kivételével - nem kapcsolódnak."

14. § (1) A 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet 3. § (4) bekezdésében a "megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága (a továbbiakban: földművelésügyi igazgatóság)" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala (a továbbiakban: földművelésügyi igazgatóság)" szöveg lép.

(2) A 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet 6. § (1a) bekezdésében az "a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről 2007. évi XVII. törvényben" szövegrész helyébe az "a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben (a továbbiakban: Eljárási törvény)" szöveg lép.

8. A húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet módosítása

15. § A húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet a következő 16/A. §-sal egészül ki:

"16/A. § Az e rendelet szerinti támogatási jogosultság 2018. december 31-ével megszűnik és ahhoz ezt követően szerkezetátalakítási programon alapuló támogatási jogviszonyból eredő jogok, illetve kötelezettségek - a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kéréseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 36. § (3) bekezdésében és 62/A-64/A. §-ában foglaltak kivételével - nem kapcsolódnak."

9. A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet módosítása

16. § (1) A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 4/2014. (I. 27.) VM rendelet] 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A támogatás forrása az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 10032000-0122019151200002 számú Nemzeti agrártámogatások előirányzat-felhasználási keretszámla."

(2) A 4/2014. (I. 27.) VM rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A jogcím finanszírozására a 2019. évben 100 millió forint használható fel."

10. A fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet módosítása

17. § (1) A fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet [a továbbiakban: 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet] 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A támogatás forrása az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 10032000-0122019151200002 számú Nemzeti agrártámogatások előirányzat-felhasználási keretszámla."

(2) A 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A tárgyévben rendelkezésre álló forrás legfeljebb 170 millió forint."

11. A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet módosítása

18. § (1) A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet] 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A támogatás forrása az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 10032000-0122019151200002 számú Nemzeti agrártámogatások előirányzat-felhasználási keretszámla."

(2) Az 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A tárgyévben rendelkezésre álló forrás legfeljebb 100 millió forint."

12. Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

19. § Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 10/2015. (III. 13.) FM rendelet] 1. § (1) bekezdés 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"20. ökológiai jelentőségű másodvetés: a tárgyévre az egységes kérelemben bejelentett első növény betakarítása után és a következő év első növényének vetése előtt, tárgyév október 1-jéig - a 3. mellékletben felsorolt vagy a 22. § (2) bekezdésében meghatározott, legalább két fajból - vetett növényállomány, amelyet zöldtrágyának vagy téli takarónövénynek használnak, és a következő évi első növény vetése előtt beforgatnak vagy bedolgoznak;"

20. § A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 2. §-a a következő (3)-(5) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az a terület, amelyre vonatkozóan a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet] 1. §-a alapján parlagfű elleni közérdekű védekezést rendelnek el, a vizsgált támogatási évben nem támogatható.

(4) A (3) bekezdés szerinti meg nem felelés megállapításához a Kincstár a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által működtetett, a parlagfűvel szennyezett területekkel kapcsolatos adatbázisból a 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 4. §-ában foglaltak szerint a vizsgált támogatási év szeptember 15-éig rendelkezésére bocsátott térinformatikai adatokat veszi figyelembe.

(5) A (3) bekezdés szerinti meg nem felelés adott mezőgazdasági parcella vonatkozásában abban az esetben állapítható meg, ha az adatbázis szerinti területre a mezőgazdasági parcella területe legalább 3 méterrel úgy nyúlik túl, hogy a túlnyúlással érintett terület nagysága eléri a 0,03 hektárt."

21. § A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A mezőgazdasági termelő támogatási kérelmében ökológiai gazdálkodásban részt vevő szántóterületekhez kapcsolódóan kizárólag a tájelem számolható el ökológiai jelentőségű területként."

22. § A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 25. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E fejezet szerinti követelmények teljesítése alól mentesül az a mezőgazdasági termelő, akinek)

"b) szántóterülete, állandó gyepterülete és az állandó kultúra által együttesen elfoglalt területe több mint 75%-a

ba) állandó gyepterület,

bb) ideiglenes gyepterület,

bc) víz alatt álló kultúrával bevetett terület vagy

bd) a ba) és bc) alpontban meghatározottak kombinációja"

(és a fennmaradó szántóterülete nem haladja meg a harminc hektárt.)

13. A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet módosítása

23. § A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet [a továbbiakban: 9/2016. (II. 15.) FM rendelet] 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) E rendelet alapján a szőlőtermelő a védekezési időszakban a szőlőültetvényen kijuttatott növényvédőszer vételárához az 1a-1b. melléklet szerinti mértékben és összegben vissza nem térítendő támogatást (a továbbiakban: támogatás) vehet igénybe

a) növényegészségügyi megelőzés, illetve

b) növényegészségügyi felszámolás

elvégzéséhez.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában, ha a szőlőtermelő vagy a termelői szerveződésben tagsággal rendelkező szőlőtermelő támogatás igénylésére irányuló felhatalmazásával nem szőlőtermelőként támogatást igénylő termelői szerveződés (a továbbiakban: igénylésre felhatalmazott termelői szerveződés) az általános forgalmi adóról szóló törvény (a továbbiakban: ÁFA törvény) értelmében

a) általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) levonására jogosult, akkor a nettó vételár;

b) ÁFA levonására nem jogosult, akkor a bruttó vételár

kerül figyelembevételre."

24. § (1) A 9/2016. (II. 15.) FM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A növényegészségügyi megelőzés támogatása igénybevételéhez a szőlőtermelőnek az (1a) bekezdésben foglalt adatot tartalmazó kérelmet, az igénylésre felhatalmazott termelői szerveződésnek az (1b) bekezdésben foglalt adatot tartalmazó kérelmet tárgyév március 1. és március 31. között kell benyújtania a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár) a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon.

(1a) A növényegészségügyi megelőzés támogatása igénybevételéhez a szőlőtermelő kérelme az alábbi adatokat tartalmazza:

a) üzemméret (a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet I. melléklete szerinti mikro-, kis- vagy középvállalkozás);

b) a szőlőültetvény adatai:

ba) településnév,

bb) szőlőültetvény hasznosítása (borszőlő; csemegeszőlő; kísérleti szőlő; prebázis, bázis vagy certifikált kategóriájúként elismert és nyilvántartásba vett nemes és alany szaporító alapanyag; standard kategóriájúként elismert és nyilvántartásba vett nemes és alany szaporító alapanyag; szőlőoltvány-iskolában nevelt és szőlőültetvény létesítésére alkalmas ültetési anyag);

c) a vissza nem térítendő támogatás összege és mértéke.

(1b) A növényegészségügyi megelőzés támogatása igénybevételéhez az igénylésre felhatalmazott termelői szerveződés kérelme az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a termelői szerveződésben tagsággal rendelkező szőlőtermelő adatai;

b) üzemméret (a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet I. melléklete szerinti mikro-, kis- vagy középvállalkozás);

c) a szőlőültetvény adatai:

ca) településnév,

cb) szőlőültetvény hasznosítása (borszőlő; csemegeszőlő; kísérleti szőlő; prebázis, bázis vagy certifikált kategóriájúként elismert és nyilvántartásba vett nemes és alany szaporító alapanyag; standard kategóriájúként elismert és nyilvántartásba vett nemes és alany szaporító alapanyag; szőlőoltvány-iskolában nevelt és szőlőültetvény létesítésére alkalmas ültetési anyag);

d) a vissza nem térítendő támogatás összege és mértéke."

25. § (1) A 9/2016. (II. 15.) FM rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A növényegészségügyi megelőzés, illetve a növényegészségügyi felszámolás támogatása igénybevételéhez a szőlőtermelőnek az (1a) bekezdésben foglalt adatot tartalmazó kérelmet, az igénylésre felhatalmazott termelői szerveződésnek az (1b) bekezdésben foglalt adatot tartalmazó kérelmet a szőlő tárgyévi növényegészségügyi megelőzési, illetve növényegészségügyi felszámolási célú növényvédőszeres kezelését követően, de legkésőbb tárgyév augusztus 15-ig kell benyújtania a növényvédelmi hatósághoz a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon.

(1a) A növényegészségügyi megelőzés, illetve a növényegészségügyi felszámolás támogatása igénybevételéhez a szőlőtermelő kérelme az alábbi adatokat tartalmazza:

a) üzemméret (a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet I. melléklete szerinti mikro-, kis- vagy középvállalkozás);

b) növényvédőszeres védekező tevékenység jellege

ba) növényegészségügyi megelőzés,

bb) növényegészségügyi felszámolás;

c) a szőlőültetvény adatai:

ca) településnév,

cb) helyrajzi szám,

cc) szőlőültetvény nagysága (hektár),

cd) szőlőültetvény hasznosítása (borszőlő; csemegeszőlő; kísérleti szőlő; prebázis, bázis vagy certifikált kategóriájúként elismert és nyilvántartásba vett nemes és alany szaporító alapanyag; standard kategóriájúként elismert és nyilvántartásba vett nemes és alany szaporító alapanyag; szőlőoltvány-iskolában nevelt és szőlőültetvény létesítésére alkalmas ültetési anyag),

ce) borszőlő termelése esetén a gazdasági aktát vezető hegybíró, csemegeszőlő termelése esetén a növényvédelmi hatóság által kiállított igazolás a szőlőültetvény adatairól, valamint annak tárgyévi, szőlőtermelő általi rendeltetésszerű műveléséről;

d) számlaadatok [sorszám, kiállítás időpontja, számlán szereplő növényvédőszer megnevezése, a kifizetési kérelemben megjelölt szőlőültetvényen ténylegesen kijuttatott növényvédőszer mennyisége (kg, l), a kifizetési kérelemben megjelölt szőlőültetvényen ténylegesen kijuttatott növényvédőszer költsége (forint), számlakibocsátó adatai];

e) növényvédelmi hatóság záradéka.

(1b) A növényegészségügyi megelőzés, illetve a növényegészségügyi felszámolás támogatása igénybevételéhez az igénylésre felhatalmazott termelői szerveződésnek kérelme az alábbi adatokat tartalmazza:

a) üzemméret (a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet I. melléklete szerinti mikro-, kis- vagy középvállalkozás);

b) növényvédőszeres védekező tevékenység jellege

ba) növényegészségügyi megelőzés,

bb) növényegészségügyi felszámolás;

c) a szőlőültetvény adatai:

ca) településnév,

cb) helyrajzi szám,

cc) szőlőültetvény nagysága (hektár),

cd) szőlőültetvény hasznosítása (borszőlő; csemegeszőlő; kísérleti szőlő; prebázis, bázis vagy certifikált kategóriájúként elismert és nyilvántartásba vett nemes és alany szaporító alapanyag; standard kategóriájúként elismert és nyilvántartásba vett nemes és alany szaporító alapanyag; szőlőoltvány-iskolában nevelt és szőlőültetvény létesítésére alkalmas ültetési anyag),

ce) borszőlő termelése esetén a gazdasági aktát vezető hegybíró, csemegeszőlő termelése esetén a növényvédelmi hatóság által kiállított igazolás a szőlőültetvény adatairól, valamint annak tárgyévi, szőlőtermelő általi rendeltetésszerű műveléséről;

d) számlaadatok [sorszám, kiállítás időpontja, számlán szereplő növényvédőszer megnevezése, A kifizetési kérelemben megjelölt szőlőültetvényen ténylegesen kijuttatott növényvédőszer mennyisége (kg, l), A kifizetési kérelemben megjelölt szőlőültetvényen ténylegesen kijuttatott növényvédőszer költsége (forint), számlakibocsátó adatai];

e) a termelői szerveződésben tagsággal rendelkező szőlőtermelő adatai;

f) növényvédelmi hatóság záradéka."

(2) A 9/2016. (II. 15.) FM rendelet 7. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatási kérelemhez mellékelni kell)

"d) a c) pont szerinti számla pénzügyi rendezését hitelt érdemlően igazoló bizonylat - így különösen bankszámlakivonat vagy pénzintézet által kiadott, hiteles teljesítésigazolás - másolatát vagy a számla kiállítójának nyilatkozatát a számla pénzügyi rendezéséről, amennyiben a pénzügyi teljesítés ténye a számlán nem került feltüntetésre;"

26. § A 9/2016. (II. 15.) FM rendelet

a) 1. § q) pontjában, 4. § (1) bekezdés g) pontjának nyitó szövegrészében, 4. § (1) bekezdés g) pont gd) alpontjában, 4. § (3) bekezdésében, 5. § (1) és (2) bekezdésében, 5. § (3) bekezdés a) és b) pontjában, 6. alcím címében, 7. § (2) bekezdésében, 7. § (3) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontjában, 7. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében, 7. § (5) bekezdés a) pontjában, 7. § (7) és (8) bekezdésében, 8. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 8. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint 8. § (3) bekezdésében a "támogatási kérelem" szövegrész helyébe a "kifizetési kérelem" szöveg,

b) 3. § (2) bekezdésében a "Földművelésügyi Minisztérium" szövegrész helyébe az "Agrárminisztérium" szöveg,

c) 4. § (1) bekezdés g) pontjában, 4. § (3) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében, 5. § (3) bekezdés a) pontjában, 6. § (3)-(5) bekezdésében, valamint 7. § (2) bekezdésében a "megelőzési támogatás igénybevételére vonatkozó kérelem" szövegrész helyébe a "támogatási kérelem" szöveg,

d) 4. § (8) bekezdésében, 5. § (1) és (2) bekezdésében, 7. § (3) bekezdés f) pontjában, 7. § (4)-(8) bekezdésében, valamint 8. § (3) bekezdésében a "támogatási kérelmet" szövegrész helyébe a "kifizetési kérelmet" szöveg,

e) 5. § (4) bekezdésében a "2a-2b. mellékletben" szövegrész helyébe a "7. § (1a) és (1b) bekezdésében" szöveg,

f) 5. alcím címében a "növényegészségügyi megelőzés támogatása igénybevételére vonatkozó kérelem" szövegrész helyébe a "támogatási kérelem" szöveg,

g) 6. § (2) bekezdésében a "megelőzési támogatás igénybevételére vonatkozó kérelemben" szövegrész helyébe a "támogatási kérelemben" szöveg,

h) 6. § (3) és (5) bekezdésében a "megelőzési támogatás igénybevételére vonatkozó kérelmet" szövegrész helyébe a "támogatási kérelmet" szöveg,

i) 7. § (3) bekezdésében a "támogatási kérelemhez" szövegrész helyébe a "kifizetési kérelemhez" szöveg,

j) 7. § (4) és (6) bekezdésében a "támogatási kérelemben" szövegrész helyébe a "kifizetési kérelemben" szöveg,

k) 7. § (9) és (10) bekezdésében a "támogatási kérelmekben" szövegrész helyébe a "kifizetési kérelmekben" szöveg,

l) 8. § (1) bekezdésében a "3. melléklet szerinti adattartalommal" szövegrész helyébe a "7. § (1a) és (1b) bekezdése szerinti adattartalommal" szöveg, m) 9. § (2) bekezdés a) pontjában a "támogatási kérelmekkel" szövegrész helyébe a "kifizetési kérelmekkel" szöveg lép.

27. § (1) A 9/2016. (II. 15.) FM rendelet 1a. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(2) A 9/2016. (II. 15.) FM rendelet 1b. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

28. § Hatályát veszti a 9/2016. (II. 15.) FM rendelet 7. § (3) bekezdés b) pontja.

14. Az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet módosítása

29. § Az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet [a továbbiakban: 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet] 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1) E rendelet szerinti támogatás a tárgyévre vonatkozóan legfeljebb 1500 millió forint összegig nyújtható a 2. mellékletben rögzített támogatási keretfelosztás szerint.

(1a) A jogorvoslati eljárásban meghozott döntésekre tekintettel az e rendelet szerinti támogatás (1) bekezdésben meghatározott keretösszege legfeljebb 1%-kal léphető túl."

30. § A 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet 2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

15. Az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet módosítása

31. § Az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet [a továbbiakban: 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet] 1. §-a a következő 12. ponttal egészül ki:

"12. végső kedvezményezettek: az óvoda- és iskolatej programban részt vevő óvodások, általános iskolai tanulók, sajátos nevelési igényű óvodások és sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók együttesen."

32. § A 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A támogatási jogviszony keretében a támogatás kedvezményezettje minden esetben a kérelmező."

33. § A 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet

a) 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 10. § (2) bekezdésében, 11. § (1) bekezdés j) és q) pontjában, 11. § (3) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében a "kedvezményezettek" szövegrész helyébe a "végső kedvezményezettek" szöveg,

b) 4. § (3) bekezdésében, 11. § (1) bekezdés j) pontjában, 11. § (4) bekezdésében a "kedvezményezett" szövegrész helyébe a "végső kedvezményezett" szöveg,

c) 4. § (4) bekezdésében a "kedvezményezettenként" szövegrész helyébe a "végső kedvezményezettenként" szöveg,

d) 13. § (2) bekezdés b) pontjában, 14. § (6) bekezdésében a "kedvezményezett" szövegrészek helyébe a "végső kedvezményezett" szöveg

lép.

34. § Hatályát veszti a 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet 1. § 3. pontja.

16. Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 29/2017. (VI. 7.) FM rendelet módosítása

35. § Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 29/2017. (VI. 7.) FM rendelet [a továbbiakban: 29/2017. (VI. 7.) FM rendelet] 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A program célja szerint a végső kedvezményezettek a tanulók.

(3) A támogatási jogviszony keretében a támogatás kedvezményezettje a kérelmező."

36. § A 29/2017. (VI. 7.) FM rendelet 16. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A számlát vagy gyűjtőszámlát a fenntartó részére kell kiállítani. Ha a köznevelési intézmény a gazdálkodását önállóan végzi (önálló költségvetési szerv), és a 8. § szerinti megállapodásban, módosított megállapodásban rögzítésre került, akkor a számlát vagy gyűjtőszámlát a köznevelési intézmény részére kell kiállítani."

37. § A 29/2017. (VI. 7.) FM rendelet

a) 1. § 2. pontjában a "kedvezményezett tanulók" szövegrész helyébe a "végső kedvezményezett tanulók" szöveg,

b) 2. alcím címében a "kedvezményezettjei és jogosultjai" szövegrész helyébe a "kedvezményezettje és a program végső kedvezményezettje" szöveg

c) 8. § (2) bekezdésében a "kedvezményezettek" szövegrész helyébe a "végső kedvezményezett tanulók"

szöveg lép.

38. § Hatályát veszti a 29/2017. (VI. 7.) FM rendelet 4. mellékletében foglalt Megállapodás 8. pontja.

17. A zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet módosítása

39. § A zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet [a továbbiakban: 50/2017. (X. 10.) FM rendelet] a következő 33/B. §-sal egészül ki:

"33/B. § E rendeletnek az egyes agrárágazati támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2018. (XII. 6.) AM rendelettel [a továbbiakban: 35/2018. (XII. 6.) AM rendelet] hatályon kívül helyezett 16. § (9) bekezdését a 35/2018. (XII. 6.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban sem kell alkalmazni."

40. § Hatályát veszti az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 16. § (9) bekezdése.

18. A 2017. októberi viharkár által a fóliás növénykultúrák termesztésére szolgáló építményekben keletkezett károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról szóló 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet módosítása

41. § A 2017. októberi viharkár által a fóliás növénykultúrák termesztésére szolgáló építményekben keletkezett károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról szóló 65/2017. (XII. 22.) FM rendelet 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A jogorvoslati eljárásban meghozott döntésekre tekintettel az e rendelet szerinti támogatás (1) bekezdésben meghatározott keretösszege legfeljebb 1%-kal léphető túl."

19. Az agrártámogatások 2018. évi mértékének megállapításáról szóló 31/2018. (X. 15.) AM rendelet módosítása

42. § Az agrártámogatások 2018. évi mértékének megállapításáról szóló 31/2018. (X. 15.) AM rendelet

a) 6. § (1) bekezdésében a "2 949 462 000 Ft" szövegrész helyébe a "3 244 408 000 Ft" szöveg, a "30 000 Ft támogatás" szövegrész helyébe a "33 000 Ft támogatás" szöveg,

b) 9. § (1) bekezdésében a "2 336 229 000 Ft" szövegrész helyébe a "2 569 852 000 Ft" szöveg, a "30 000 Ft támogatás" szövegrész helyébe a "33 000 Ft támogatás" szöveg

lép.

20. Záró rendelkezések

43. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 6. § (2) bekezdése, 7. és 8. §-a, 16. § (2) bekezdése, 17. § (2) bekezdése, 18. § (2) bekezdése, valamint 29. és 30. §-a, valamint a 4. melléklet 2019. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

1. melléklet a 35/2018. (XII. 6.) AMrendelethez

1. A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 4. számú melléklet 6. pontjában foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[ABC
1.Baromfi megnevezéseIdőszakTámogatási keret
(millió Ft)]
"4.pecsenyeliba, növendék liba, fiatal liba, hízott liba,
pecsenyekacsa, növendék kacsa, hízott kacsa
I. negyedév708,64
II. negyedév1776,70
III. negyedév1753,24
IV. negyedév291,42"

2. A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 4. számú melléklet 6. pontjában foglalt táblázat C:6 mezője helyébe a következő mező lép:

[Támogatási keret
(millió Ft)]
(Összesen)12 600

2. melléklet a 35/2018. (XII. 6.) AM rendelethez

"1a. melléklet a9/2016. (II. 15.) FM rendelethez

Támogatás összege és mértéke nem körülhatárolt területen található szőlőültetvényen elvégzett növényegészségügyi megelőzés esetén

ABCD
Hasznosítás
kódja
Szőlőültetvény hasznosításaTámogatás összege
(Ft/ha)
Támogatás mértéke
(%)
1.Borszőlőlegfeljebb 12 000 forint,
de kérelmenként maximum
240 000 forint
a kijuttatott növényvédőszer
vételárának 75%-a,
illetve - amennyiben
a növényvédőszert a gépi
bérmunka-szolgáltatást végző
vásárolja meg és juttatja ki,
úgy - a gépi bérmunka-
szolgáltatás ellenértékének
75%-a
2.Csemegeszőlő
3.Kísérleti szőlő
4.NÉBIH által prebázis, bázis
vagy certifikált kategóriájúként
elismert és nyilvántartásba
vett nemes és alany szaporító
alapanyag
legfeljebb 12 000 forint
5.NÉBIH által standard
kategóriájúként elismert és
nyilvántartásba vett nemes és
alany szaporító alapanyag
legfeljebb 12 000 forint,
de kérelmenként maximum
240 000 forint
6.Szőlőoltvány-iskolában nevelt
és szőlőültetvény létesítésére
alkalmas ültetési anyag
legfeljebb 12 000 forint

"

3. melléklet a 35/2018. (XII. 6.) AM rendelethez

"1b. melléklet a 9/2016. (II. 15.) FM rendelethez

Támogatás összege és mértéke körülhatárolt területen található szőlőültetvényen elvégzett növényegészségügyi felszámolás esetén

ABCD
Hasznosítás
kódja
Szőlőültetvény hasznosításaTámogatás összege
(Ft/ha)
Támogatás mértéke
(%)
1.Borszőlőlegfeljebb 12 000 forinta kijuttatott növényvédőszer
vételárának 75%-a,
illetve - amennyiben
a növényvédőszert a gépi
bérmunka-szolgáltatást végző
vásárolja meg és juttatja ki,
úgy - a gépi bérmunka-
szolgáltatás ellenértékének
75%-a
2.Csemegeszőlő
3.Kísérleti szőlő
4.NÉBIH által prebázis, bázis
vagy certifikált kategóriájúként
elismert és nyilvántartásba
vett nemes és alany szaporító
alapanyag
5.NÉBIH által standard
kategóriájúként elismert és
nyilvántartásba vett nemes és
alany szaporító alapanyag
6.Szőlőoltvány-iskolában nevelt
és szőlőültetvény létesítésére
alkalmas ültetési anyag

"

4. melléklet a 35/2018. (XII. 6.) AMrendelethez

"2. melléklet a 38/2016. (VI. 6.) FM rendelethez

A tárgyévre vonatkozó támogatási keret nagysága

AB
1.Baromfi megnevezés-csoportTámogatási keret
(millió Ft)
2.étkezési tojást termelő tyúk, valamint tenyésztyúk1180
3.tenyészliba90
4.tenyészkacsa90
5.tenyészpulyka140
6.Összesen1500

"

Tartalomjegyzék