29/2010. (III. 30.) FVM rendelet

a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. Burley dohánytermelő: az az ügyfél, aki, vagy amely az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2009. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 37/2009. (IV. 3.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.). alapján Burley dohány termeléséhez kötött támogatást vett igénybe;

2. Burley dohány referenciaterület: az a hektárban megállapított terület, amelynek alapján a dohánytermelő részére 2009. támogatási évre vonatkozóan az R. alapján Burley dohány termesztéséhez kötött támogatást állapítottak meg;

3. Burley dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultság: a Burley dohány referenciaterület alapján megállapított, a zöldség, gyümölcs és dohány szerkezetátalakítási nemzeti program szerint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (a továbbiakban: EMGA) finanszírozott különleges támogatás igénybevételére jogosító mezőgazdasági vagyoni értékű jog;

4.[1] elismert élőmunka ráfordítás: természetes személy közteher fizetés melletti önfoglalkoztatása, valamint olyan munkavállaló alkalmazása, amely után a közterheket a termelő, munkaerő kölcsönzés vagy egyes munkafolyamatok vállalkozási szerződés keretében történő elvégzése esetében a termelővel kötött megállapodás alapján harmadik személy fizeti meg;

5.[2] elismert tevékenység: a termelő által saját nevében, saját gazdaságában és saját kockázatára folytatott

a) bármely mezőgazdasági, erdészeti, halászati, valamint

b) a jogosult településen folytatott és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelye keretében meghatározott vidékfejlesztési tevékenység végzése;

6. gyümölcs szerkezetátalakítási támogatási jogosultság: a gyümölcs referencia terület alapján megállapított, a zöldség, gyümölcs és dohány szerkezetátalakítási nemzeti program szerint az EMGA-ból finanszírozott különleges támogatás igénybevételére jogosító mezőgazdasági vagyoni értékű jog;

7.[3] gyümölcs referenciaterület: az a hektárban megállapított terület,

a) amelynek alapján a gyümölcstermelő részére az 1. melléklet szerinti hasznosítási kódok szerint megjelölt és minimális hektáronkénti tőszámú gyümölcs ültetvény terület után az R. szerinti támogatás megállapításra került,

b) az a) alpont szerint megjelölt egyes ültetvények esetében a gyümölcsfák hektáronkénti tőszáma minden megjelölt parcella esetében 2009. december 31-én elérte vagy meghaladta az 1. melléklet szerinti mértéket, és

c) a b) alpont szerint megjelölt egyes ültetvények életkora 2009. december 31-én a telepítéstől számított 15 évnél nem idősebb;

8. gyümölcstermelő: az az ügyfél, aki az R. II. fejezetében foglaltak alapján cseresznye, sárgabarack, meggy, körte, őszibarack, alma, szilva termelésére szolgáló terület után támogatást vett igénybe;

9. jogosult település: az a település, amelynek közigazgatási területén a referencia terület megállapításánál figyelembe vett mezőgazdasági földterület található, valamint az azzal szomszédos település közigazgatási területe;

10. mezőgazdasági hasznosítás: az EMGA-ból finanszírozott egységes területalapú támogatás igénybevételére vonatkozó feltételek teljesítése;

11. referencia terület: a 2., a 7., a 17., és a 20. pontok szerinti referencia terület együtt;

12.[4] támogatási időszak: a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program 2010-2014. közötti teljes időtartama;

13. támogatási jogosultság: a 3., a 6., a 18. és a 19. pontok szerinti támogatási jogosultságok együtt;

14. tárgyév: az a támogatási időszakon belüli naptári év, amikor a termelő különleges támogatás iránti kérelmet nyújt be;

15. termelő: az 1., a 8., a 16., és a 21. pontok szerinti termelők együtt;

16. Virginia dohánytermelő: az az ügyfél, aki, vagy amely Virginia dohány termeléséhez kötött támogatást vett igénybe;

17. Virginia dohány referenciaterület: az a hektárban megállapított területnagyság, amelynek alapján a Virginia dohánytermelő részére 2009-ben az R.-ben foglaltak alapján Virginia dohány termesztéséhez kötött támogatást állapítottak meg;

18. Virginia dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultság: a Virginia dohány referenciaterület alapján megállapított, a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program szerint az EMGA-ból finanszírozott különleges támogatás igénybevételére jogosító mezőgazdasági vagyoni értékű jog;

19. zöldség szerkezetátalakítási támogatási jogosultság: a zöldség, referencia terület alapján megállapított, a zöldség, gyümölcs, és dohány szerkezetátalakítási nemzeti program szerint az EMGA-ból finanszírozott különleges támogatás igénybevételére jogosító mezőgazdasági vagyoni értékű jog;

20. zöldség referenciaterület: az a hektárban megállapított területnagyság, amelynek alapján a zöldségtermelő részére az 1. melléklet szerinti hasznosítási kódok szerinti támogatás megállapításra került;

21. zöldségtermelő: az az ügyfél, aki, vagy amely az R. II. fejezetében foglaltak alapján spárga, dinnye, torma, fűszerpaprika termelésére szolgáló terület után támogatást vett igénybe.

2. A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program

2. § (1) A közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 73/2009/EK tanácsi rendelet) 68. cikk (1) bekezdés c) pontjában foglaltakkal összhangban a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezet átalakítási nemzeti program (a továbbiakban: szerkezet átalakítási program) célja, hogy a támogatási időszak alatt a termelők az igazolt élő munka ráfordításhoz kötött emelt összegű támogatás biztosításával a támogatási időszakban:

a) a referencia terület megállapításánál figyelembe vett mezőgazdasági területeket a mezőgazdasági hasznosításból ne vonják ki, továbbá

b) a termelők az általuk korábban zöldség-, gyümölcs-, dohány termesztésben foglalkoztatott munkavállalók foglalkoztatottsági szintjét a szerkezet átalakítási programban való részvétel teljes időtartama alatt fenntartsák.

(2)[5] A szerkezetátalakítási program által érintett települések listáját a termelők által 2009. évben benyújtott egységes kérelemben szereplő adatok alapján a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv tájékoztató jelleggel 2010. április 15-éig internetes honlapján közleményben teszi közzé.

3. §[6] (1)[7] A szerkezetátalakítási programban - az őt megillető referenciaterület mértékéig - csak az a termelő vehet részt, aki, vagy amely 2010. május 15-ig részvételi szándékáról a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által rendszeresített és a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv honlapján közzétett nyomtatványon erről írásban nyilatkozik.

(2)[8] A 2012-2014. támogatási évek vonatkozásában a szerkezetátalakítási programban az (1) bekezdésben meghatározott termelők kivételével részt vehet azon zöldség-, illetve gyümölcstermelő - az őt megillető referenciaterület mértékéig - aki, vagy amely 2012. május 15-ig részvételi szándékáról az egységes kérelemben nyilatkozik.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti nyomtatványon a termelőnek a személyi azonosításához szükséges adatokon túl meg kell jelölnie, hogy hány hektár és milyen típusú várható referenciaterület figyelembevételével, mely településen, milyen elismert tevékenységet kíván folytatni, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy ismeri és vállalja a szerkezetátalakítási programban való részvétel feltételeit.

(4)[9] Az 1. mellékletben felsorolt gyümölcs ültetvények esetében a referenciaterület megállapításánál figyelembe vehető minimális hektáronkénti tőszámot, valamint az ültetvény életkorát az ültetvény fekvése szerint területileg illetékes földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: földművelésügyi igazgatóság) igazolja, amelyet az (1) bekezdés szerinti nyilatkozathoz mellékelni kell.

(5)[10] A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően a 2012. évben újonnan belépő zöldség-, gyümölcstermelők vonatkozásában, az 1. mellékletben felsorolt fajtájú gyümölcs ültetvények esetében a referenciaterület megállapításánál figyelembe vehető minimális hektáronkénti tőszámot, valamint az ültetvény életkorát a földművelésügyi igazgatóság a Mezőgazdasági Parcellaazonosító Rendszerben tárolt adatok, vagy ennek hiányában a kérelem beérkezését követően megtartott helyszíni szemle alapján a 2009. december 31-én fennállt állapotnak megfelelően igazolja, amelyet a (2) bekezdés szerinti nyilatkozathoz mellékelni kell.

(6)[11] Amennyiben a (4) és (5) bekezdés szerinti igazolás az (1) és (2) bekezdés szerinti nyilatkozat benyújtásakor még nem állt a termelő rendelkezésére, akkor arról kell nyilatkoznia, hogy az eljárást megindította. Ebben az esetben az igazolást a földművelésügyi igazgatóság a termelőn kívül a Magyar Államkincstárnak (a továbbiakban: Kincstár) is megküldi.

(7)[12] A Kincstár a szerkezetátalakítási program hatálya alá tartozó referenciaterületek körét a termelő 2009. évi egységes területalapú (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra (top up) való jogosultsága jogerős megállapítását követően és annak alapján a (3) bekezdés szerinti nyilatkozatban foglaltaktól eltérően is megállapíthatja azzal, hogy a termelő szerkezetátalakítási program hatálya alá tartozó referenciaterülete nem lehet nagyobb, mint amit a termelő (3) bekezdésben foglaltak szerinti nyilatkozatában megjelölt.

(8) A szerkezetátalakítási programban részt vehet az a termelő is, aki vagy amely felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt áll feltéve, hogy e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.

4. §[13] (1) A szerkezetátalakítási programban résztvevő termelő a támogatási időszak teljes időtartama alatt az aktiválással érintett évek vonatkozásában köteles:

a) naptári évente a jogosult településen található, és az őt megillető támogatási jogosultságok számával megegyező, hektárban megállapított területnagyság figyelembevételével az EMGA-ból finanszírozott egységes területalapú támogatást igénybe venni,

b) 2011-től kezdődően évente az egységes kérelem keretében nyilatkozni arról, hogy a tárgyévben mely településen, milyen elismert tevékenységet kíván folytatni,

c) az elismert tevékenység keretében

ca) Virginia, Burley dohány támogatási jogosultságonként naptári évente 1000 munkaóra,

cb) zöldség, gyümölcs támogatási jogosultságonként naptári évente 700 munkaóra

elismert élőmunka ráfordítást biztosítani,

d) támogatási jogosultságonként évente elismert tevékenységből származó legalább 300 000 forint árbevételt teljesíteni, és

e)[14] 2011-től kezdődően évente február 15-ig, a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon a személyi azonosításhoz szükséges adatokon túl nyilatkozni a c)-d) pontban foglalt feltételeknek a megelőző naptári év alatti teljesítéséről, valamint arról, hogy élőmunka ráfordítási kötelezettségét a jogosult településen történő munkavégzéssel teljesítette.

(2) Ha a termelőt megillető támogatási jogosultságot töredék hektár figyelembevételével állapították meg, akkor az (1) bekezdés c)-d) pontjában foglalt éves kötelezettségeket is arányosan csökkentve kell teljesíteni.

(3) A természetes személy

a) Virginia, Burley dohánytermelő esetében az (1) bekezdés d) pontja szerinti árbevétel igazolása egyben az (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti évenkénti összesen és legfeljebb 1000 munkaóra,

b) zöldség-, valamint gyümölcstermelő esetében az (1) bekezdés d) pontja szerinti árbevétel igazolása minden további munkajogi bizonylat nélkül egyben az (1) bekezdés c) pont cb) pontja szerinti évenkénti összesen és legfeljebb 700 munkaóra

elismert tevékenység keretében végzett élő munka ráfordítás igazolásának is minősül.

(4) Amennyiben a természetes személy a járulékokat a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj. törvény) alapján[15]

a)[16] legalább a Tbj. törvény 4. § 14. pontjában meghatározott minimálbérrel (a továbbiakban: minimálbér) megegyező bevétel után fizette meg, így az teljes munkaidőben történő foglalkoztatásnak minősül,

b) az a) pontban meghatározott bevételnél kevesebb bevétel után fizette meg, úgy az elismert élőmunka ráfordítás arányosan csökken.

(4a)[17] A (4) bekezdéstől eltérően, e rendelet vonatkozásában, amennyiben az a mezőgazdasági őstermelő, akinek e tevékenységéből származó, tárgyévet megelőző évben elért bevétele nem haladja meg a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mezőgazdasági kistermelőre vonatkozó bevételi értékhatárt, a járulékokat a Tbj. törvény alapján

a) legalább az őstermelői tevékenységből származó, tárgyévet megelőző évi bevételének 20 százaléka után fizette meg, úgy az teljes munkaidőben történő foglalkoztatásnak minősül,

b) az a) pontban meghatározott bevételnél kevesebb bevétel után fizette meg, úgy az elismert élőmunka ráfordítás arányosan csökken.

(5)[18] E rendelet vonatkozásában, amennyiben a természetes személy a (4) és (4a) bekezdésben foglaltaktól eltérően egészségügyi hozzájárulás fizetésére kötelezett és az egészségügyi hozzájárulást az egészségügyi hozzájárulásról szóló törvény alapján

a) legalább a 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott árbevétel után fizette meg, úgy az teljes munkaidőben történő foglalkoztatásnak minősül,

b) az a) pontban meghatározott bevételnél kevesebb bevétel után fizette meg, úgy az elismert élőmunka ráfordítás arányosan csökken.

(6)[19] A (4), (4a) és (5) bekezdés szerinti közterhek megfizetését pénzügyi bizonylatokkal szükséges igazolni.

(7) A (3) bekezdés szerinti esetben, a támogatási jogosultságonként elvárt évenkénti legalább 300 000 forintnál kisebb árbevétel esetében, az elismert tevékenység keretében végzett élő munka ráfordítást arányosan kell figyelembe venni.

(8) Amennyiben a programba bejelentkezett termelő, a szerkezetátalakítási program teljesítésének az egyik feltételét jelentő elismert élőmunka ráfordítást részben vagy egészben munkaerő kölcsönzés igénybevételével kívánja teljesíteni, köteles a munkaerő kölcsönzésről szóló szerződésben foglalt munkavégzés után fizetendő közterhek megfizetését okiratokkal igazolni és az ellenőrzés alkalmával azt bemutatni.

(9)[20] A termelő az (1) bekezdés d) pontja szerinti árbevétellel kapcsolatos nyilatkozatát saját nevére szóló érvényes pénzforgalmi bizonylatok alapján teheti meg, amelyeket köteles az adózás rendjére vonatkozó szabályoknak megfelelő ideig megőrizni, és az ellenőrzés alkalmával azt bemutatni. Ha a termelő az ellenőrzéskor a teljesítésként vállalt összegről szóló pénzforgalmi bizonylatokat nem tudja bemutatni vagy csak annak egy részéről tudja bemutatni, akkor azt a jogkövetkezmények szempontjából úgy kell tekinteni, hogy a termelő a pénzforgalmi bizonylatokkal igazolandó érintett év vonatkozásában az (1) bekezdés d) pontja szerinti feltételt nem vagy csak részben teljesítette.

(10) Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján megfizetett napi közteher csak azon órák tekintetében vehető figyelembe a rendelet 4. §-a szempontjából, amelyeket ténylegesen teljesítettek és igazoltak.

5. § (1)[21] Elismert élőmunka ráfordításnak, elismert tevékenységnek - a (2) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel - csak a 3. § (3) bekezdésében megjelölt településen végzett elismert tevékenység vehető figyelembe, amelyről a termelő nyilatkozik. A termelő az ellenőrzés alkalmával köteles a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően igazolni, hogy e feltétel teljesítését milyen módon teljesítette.

(2) Ha a termelő az elismert élő munka ráfordítást az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelye keretében meghatározott vidékfejlesztési tevékenység keretében történő foglalkoztatással kívánja teljesíteni, akkor ebben az esetben az általa 2009. december 31-e után újonnan foglalkoztatott munkavállalók foglalkoztatását lehet figyelembe venni. A rendelkezés alkalmazásában újonnan történő foglalkoztatásnak minősül, ha a munkavállalót a termelő 2009-ben nem alkalmazta.

6. § (1) A szerkezetátalakítási program alapján vállalt élőmunka ráfordítási kötelezettségi feltételek nem vagy csak részleges teljesítése esetén nem teljesítési bírságként munkaóránként

a) a zöldség, gyümölcs szerkezetátalakítási programban való részvétel esetén 1 eurót,

b) a dohány szerkezetátalakítási programban való részvétel esetében 4 eurót kell figyelembe venni.

(1a)[22] A szerkezetátalakítási program alapján vállalt elismert tevékenységből származó árbevétel, mint feltétel nem vagy csak részleges teljesítése esetén, a 2012. évtől kezdődően a Kincstár a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben (a továbbiakban: Eljárási törvény) foglaltak szerint nem teljesítési bírságot szab ki, az alábbiak szerint:[23]

a) a zöldség, gyümölcs szerkezetátalakítási programban való részvétel esetében, az elmaradt árbevétel összegének 430 forintos egységértékeiként 1 euró,

b) a dohány szerkezetátalakítási programban való részvétel esetében, az elmaradt árbevétel összegének 75 forintos egységértékeiként 1 euró.

(2) Az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásként nyújtott dohány termeléstől elválasztott támogatás igénybevételekor a dohány szerkezetátalakítási program előírásai teljesítési arányának meghatározásánál azt a dohány szerkezetátalakítási programban való részvételhez kapcsolódó, munkaórához vagy árbevételhez kötött feltételt kell figyelembe venni, amelyet a termelő a legkisebb mértékben teljesített.

(3)[24] A szerkezetátalakítási programban vállalt kötelezettségek megsértése miatt fizetendő nem teljesítési bírságról, valamint a szerkezetátalakítási program teljesítési arányának meghatározásáról a Kincstár határozatot hoz.

(4)[25] A (3) bekezdéstől eltérően amennyiben a Kincstár a támogatási időszak első évében állapítja meg a szerkezetátalakítási programban vállalt kötelezettségek megsértése miatt fizetendő nem teljesítési bírságot, a termelő mentesül a nem teljesítési bírság befizetése alól. Ha a szerkezetátalakítási programba bejelentkezett termelő a támogatási időszak alatt ismételten megsérti a szerkezetátalakítási programban vállalt kötelezettségeit, akkor a Kincstár egy alkalommal emelt összegű bírság fizetésére kötelezi.

(5)[26] Az (1) és (1a) bekezdésben foglalt szankciók egyidejűleg összevontan nem alkalmazhatóak, közülük a magasabb összegű bírság alkalmazandó.

7. § (1) A szerkezetátalakítási program alapján vállalt feltételek nem vagy részleges teljesítése miatt jogkövetkezményként alkalmazott nem teljesítési bírság az EMGA-ból finanszírozott egységes területalapú támogatás igénybevételi szabályainak megsértése miatt alkalmazott jogkövetkezménytől függetlenül kerül alkalmazásra.

(2) A szerkezetátalakítási program alapján vállalt feltételek teljesítésével összefüggő elháríthatatlan külső ok (vis maior) igazolására az EMGA-ból finanszírozott egységes területalapú támogatásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(3)[27] Elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén, a szerkezetátalakítási program alapján vállalt feltételek teljesítési mértékének megállapítása során a gazdaság adott évi, egységes területalapú támogatásra jogosult területét kell figyelembe venni. Ha az ügyfél által a 3. § (3) bekezdése szerint jelölt településen az ügyfél egységes területalapú támogatásra jogosult területei közül a vis maior eseménnyel nem érintett terület kisebb, mint az ügyfél szerkezetátalakítási jogosultságának darabszáma, akkor a vis maior eseménnyel nem érintett területnagyságnak (ha) megfelelő számú szerkezetátalakítási támogatási jogosultság után kell az ügyfélnek a nemzeti feltételeket teljesíteni.

(4)[28] Ha az ügyfél vis maior eseménnyel nem érintett, egységes területalapú támogatásra jogosult, a 3. § (3) bekezdése szerint jelölt településen lévő területe nagyobb vagy egyenlő, mint az ügyfél szerkezetátalakítási támogatási jogosultságának darabszáma, úgy a program alapján vállalt nemzeti feltételeket köteles teljesíteni, és a nem vagy részleges teljesítésből eredő jogkövetkezmények alól nem mentesíthető.

7/A. §[29] Amennyiben a termelő a 4. § (1) bekezdés c) és d) pontja alapján vállalt kötelezettségek egyikét sem teljesítette, akkor azt a jogkövetkezmények szempontjából úgy kell tekinteni, hogy a termelő attól az évtől kezdődően, amikortól a teljesítést igazoló dokumentumok nem állnak rendelkezésére, véglegesen és visszavonhatatlanul kilépett a szerkezetátalakítási programból.

3. Terület alapú támogatásként különleges támogatás igénybevétele a szerkezetátalakítási programban való részvétel alapján

8. §[30] Az egységes területalapú támogatás (SAPS) igénybevételét szolgáló 2010. évi egységes kérelem, a programba újonnan belépő zöldség-, gyümölcstermelők esetében a 2012. évi egységes kérelem benyújtása, valamint a 3. § (1) és (2) bekezdése szerinti nyilatkozat egyben az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 2. cikk (14) pontja, valamint a rendeletben foglaltak szerinti különleges támogatás igénybevételére való jogosultság megállapítására, valamint e jogosultság alapján történő kifizetésre vonatkozó kérelemnek minősül.

9. § (1) A szerkezetátalakítási programban résztvevő termelőt a jogosult településen 2010. évi egységes terület alapú (SAPS) támogatási kérelme alapján megállapított területe után, legfeljebb a vonatkozó referencia terület hektárszámával megegyező számú támogatási jogosultság illeti meg.

(2) A szerkezetátalakítási programban való részvételnél figyelembe vehető legkisebb parcellaméret - az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 13. cikk (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - 0,3 hektár.

(3)[31] A termelőt megillető zöldség, gyümölcs, Virginia, valamint Burley dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultságot a Kincstár a termelő által 2010-ben benyújtott egységes kérelem, valamint a 3. § (1) bekezdésben foglalt nyilatkozata alapján külön-külön állapítja meg.

(3a)[32] A programba újonnan belépő zöldség-, gyümölcstermelőket megillető zöldség, gyümölcs szerkezetátalakítási támogatási jogosultságot a Kincstár a termelő által 2012-ben benyújtott egységes kérelem, valamint a 3. § (2) bekezdésben foglalt nyilatkozata alapján külön-külön állapítja meg.

(4)[33] Amennyiben a Virginia, valamint Burley dohánytermelő a dohánytermeléshez kötött nemzeti támogatási jogosultságát 2009. május 15-ét követően másra átruházta, vagy ilyen támogatási jogosultságot megszerzett, és amelyet a nyilvántartásban történő átvezetés érdekében a történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet előírásai szerint a Magyar Államkincstárnak (a továbbiakban: Kincstár) bejelentésre került, a termelőt megillető Virginia, valamint Burley dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultságok darabszámát az érintett résszel korrigált mértékre is figyelemmel kell megállapítani.

(5)[34] A (3), valamint (3a) bekezdés szerinti határozatnak tartalmaznia kell a termelőt megillető támogatási jogosultságok darabszámát, valamint a referenciaterület megállapításánál figyelembe vett település nevét.

(6) A támogatási jogosultság az azt megállapító határozat jogerőre emelkedésével kerül a termelő tulajdonába.

(7)[35] A (4) bekezdés szerint átruházott dohánytermeléshez kötött nemzeti támogatási jogosultság alapján megállapításra kerülő szerkezetátalakítási támogatási jogosultság esetében az (5) bekezdés szerinti településnek a termelő azon más dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultsága megállapításánál figyelembe vett referenciaterülete vagy területei szerinti települést vagy településeket kell tekinteni, amely vagy amelyek közigazgatási területén 2010-ben egységes területalapú támogatást vett igénybe, és ezen területekkel más szerkezetátalakítási támogatási jogosultságokat nem aktivál. Több ilyen település esetén a Kincstár a (3), valamint (3a) bekezdés szerinti határozatban azt a települést vagy településeket állapítja meg, ahol a termelőnek sorrendben a legnagyobb referencia területe(i) található(k). Ilyen település hiányában az (5) bekezdés szerinti településnek a dohánytermeléshez kötött nemzeti támogatási jogosultság alapján 2009-ben igénybe vett termeléshez kötött támogatás megállapításánál figyelembe vett terület szerint települést kell tekinteni.

(8)[36] A (4) bekezdést nem kell alkalmazni, amennyiben az a személy, akire vagy amelyre a dohánytermeléshez kötött nemzeti támogatási jogosultságot átruházták, ezen rendelet vonatkozásában nem minősül dohánytermelőnek.

10. §[37] (1) A zöldség, gyümölcs támogatási jogosultságok egységértékét a (5) és (7) bekezdésben foglaltakra figyelemmel külön zöldségre és gyümölcsre, euróban, termelőnként kell megállapítani.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt egységértékhez kapcsolódó zöldség és gyümölcs terület megállapításához figyelembe veendő egyrészről a 2010-ben bejelentkezett termelő vonatkozásában a 2012. június 9. napján tulajdonában lévő jogosultságok számával megegyező hektár számú földterület, vagy a 2012. évi megállapított SAPS területei közül az alacsonyabb, továbbá a 2012. évben újonnan bejelentkezett termelő esetében a jogosult referenciaterülete és a 2012. évben megállapított SAPS területe közül az alacsonyabb.

(3) A Virginia és Burley támogatási jogosultságok egységértékét a (6) és (7) bekezdésben foglaltakra figyelemmel külön-külön, euróban, termelőnként a 12. §-ban szereplő keretösszeg és a (4) bekezdésben foglalt terület hányadosaként kell megállapítani.

(4) A (3) bekezdésben foglalt egységértékhez kapcsolódó Burley és Virginia dohány terület megállapításához figyelembe veendő a 2010-ben bejelentkezett termelő vonatkozásában a 2012. június 9. napján tulajdonában lévő jogosultságok számával megegyező hektár számú földterület, vagy a 2012. évi megállapított SAPS területei közül az alacsonyabb.

(5) Az (1) és (2) bekezdés alkalmazásakor a zöldség szerkezetátalakítási támogatási jogosultság egységértékének megállapításához a gyümölcs szerkezetátalakítási támogatási jogosultság egységértékét 0,636-del kell szorozni.

(6) A (3) és (4) bekezdés alkalmazásakor a Burley dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultság egységértékének megállapításához a Virginia dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultság egységértékét 0,897-del kell szorozni.

(7) A gyümölcs és Virginia dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultság egységértékét a 2. melléklet szerinti képlet alapján kell meghatározni.

(8) A támogatási jogosultság egységértéke utáni kifizetés a közösségi jogi aktusban meghatározott esetben és jogszabályban meghatározottak szerint csökkenthető.

11. §[38] A zöldség, gyümölcs szerkezetátalakítási támogatási jogosultság egységértékének megállapításakor összesen legfeljebb 8 654 944 euró vehető figyelembe.

12. §[39] A Virginia, a Burley dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultság darabszámának és egységértékének megállapításakor

a) a 2010. és 2011. támogatási évek vonatkozásában legfeljebb 5858 hektár és 22,1262 millió euró vehető figyelembe,

b)[40] a 2012., 2013. támogatási évek vonatkozásában legfeljebb 5858 hektár és 24,2 millió euró vehető figyelembe, a 2014-es év vonatkozásában legfeljebb 5858 hektár és 23 291 983 euró vehető figyelembe.

13. §[41] (1) A termelő a rendeletben foglaltak szerinti különleges támogatást az őt megillető támogatási jogosultságok aktiválásával veheti igénybe. E rendelkezés alkalmazásában a támogatási jogosultság aktiválásának a jogosult településen található, a támogatási jogosultság darabszámának megfelelő hektárszámú mezőgazdasági földterület használata alapján egységes területalapú támogatás igénybevétele minősül.

(2) Amennyiben a termelő a jogosult területen az őt megillető támogatási jogosultságok darabszámának megfelelő hektárszámnál kisebb terület alapján vesz igénybe egységes területalapú támogatást, azt úgy kell tekinteni, hogy a termelő a tárgyév január 1-jével az érintett rész vonatkozásában a jogszabály erejénél fogva véglegesen és visszavonhatatlanul kilépett a szerkezetátalakítási programból.

(3) A termelő az őt megillető különleges támogatást 2011-től kezdődően az egységes kérelemben tett nyilatkozatával veheti igénybe, amennyiben erre vonatkozó nyilatkozatot a 2012. évtől kezdődően nem tesz, azt úgy kell tekinteni, hogy az adott évtől kezdődően a termelő az érintett rész vonatkozásában véglegesen és visszavonhatatlanul kilépett a szerkezetátalakítási programból.

(4) A (2) bekezdés vonatkozásában a termelő e rendelet szerinti alacsonyabb értékű jogosultsága értendő.

14. § (1)[42] A támogatási jogosultság - közösségi jogi aktus vagy közösségi jogi aktus alapján kiadott jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a 13. § (1) bekezdés szerinti jogosultsági feltételek teljesítése esetén a támogatási időszakban egységértékének megfelelő összegben területalapú támogatásként különleges támogatás igénybevételére jogosít, figyelemmel a 16. §-ban foglaltakra.

(2)[43] A különleges támogatás - a közösségi jogi aktusban, valamint a 13. § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesítése esetén - az egységes területalapú támogatásra (SAPS) vonatkozó szabályoknak megfelelően és annak összegén felül jár.

(3) A (2) bekezdés alkalmazásakor a támogatási jogosultságok számának és egységértékének szorzatából kapott összeget úgy kell felosztani, hogy a tárgyévben jóváhagyott egységes területalapú támogatásra (SAPS) figyelembe vett földterület minden hektárjára jutó összegét egységesen meg kell növelni.

(4)[44] A Kincstár a (3) bekezdés szerinti támogatásról döntést hoz.

15. § (1) A termelő a tárgyévet megelőző év december 31-éig jogkövetkezmény alkalmazása nélkül egészben vagy részben, de az érintett rész vonatkozásában véglegesen és visszavonhatatlanul közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban tett nyilatkozattal kiléphet a szerkezetátalakítási programból.

(2)[45] A jogkövetkezmények alkalmazása szempontjából az (1) bekezdésben foglaltak szerinti nyilatkozatot a Kincstár részére kell megtenni, valamint a nyilatkozatnak a Kincstárhoz való benyújtása napját kell figyelembe venni.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak szerinti nyilatkozatot tevő termelő a tárgyévtől kezdődően a szerkezetátalakítási program hátralevő időszakára különleges támogatás igénybevételére nem jogosult.

(4)[46] Amennyiben az ügyfél a tárgyévre vonatkozó egységes kérelmét a kifizetésről szóló döntés jogerőre emelkedéséig visszavonta, akkor azt az ügyfelet a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programból kilépettnek kell tekinteni.

16. §[47] (1)[48] A zöldség-, illetve gyümölcs szerkezetátalakítási támogatási jogosultság forgalomképtelen.

(2)[49] A Virginia, illetve a Burley dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultság

a) részben, vagy egészben kizárólag a szerkezetátalakítási programba bejelentkezett Virginia, Burley dohánytermelőre, vagy

b) gazdaságátadási támogatást igénybe vevő termelő által bármely, a gazdaságot átvevő személyre ruházható át.

(3)[50] A szerkezetátalakítási támogatási jogosultság átruházása esetén a nyilvántartásban történő átvezetés iránti kérelmet a Kincstár által rendszeresített és a Kincstár honlapján közzétett nyomtatványon kell benyújtani, amelyhez csatolni szükséges az átruházás tényét igazoló közokiratot vagy teljes bizonyító erejű magánokiratot.

(4) A rendelet alkalmazásában a szerkezetátalakítási programba bejelentkezett termelőnek kell tekinteni

a) az örököst vagy az örökösöket,

b) az egyéni vállalkozó által a szerkezetátalakítási támogatási jogosultság vagyoni hozzájárulásként történői bevitelével alapított egyéni céget,

c) a nem természetes személy termelő szervezeti átalakulása miatti jogutódot, valamint

d) azt a személyt, akire vagy amelyre gazdaságátadási támogatást igénybevevő a gazdaságot, annak részeként a támogatási jogosultságot átruházta.

(5) Az (1) bekezdés b) pontja és a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetekben a termelő összes támogatási jogosultsága csak együttesen ruházható át, nem természetes személy termelő szervezeti átalakulása esetén csak együttesen szállhat át a jogutódra.

(6)[51] A szerkezetátalakítási támogatási jogosultság tárgyév január 1-jei határidővel hatályos átruházása alapján az átírási kérelmet - a (6a) bekezdésben foglalt eset kivételével - kizárólag február 1. és április 1. közötti időszakban lehet benyújtani e §-ban foglaltak figyelembevétele mellett.

(6a)[52] A (6) bekezdésben foglaltaktól eltérően, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához a 2012. évtől igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 121/2012. (XI. 28.) VM rendelet szerint gazdaságátadási támogatási kérelmet jóváhagyó vagy részben jóváhagyó jogerős határozattal rendelkező átadó és a határozatban megnevezett átvevője nyújthat be tárgyév szeptember 30-ig átírási kérelmet e §-ban foglaltak figyelembevétele mellett, amennyiben a tárgyévi egységes területalapú támogatás iránti kérelmet és a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási kifizetési kérelmet a gazdaságot átvevő személy nyújtotta be.

(7) A szerkezetátalakítási támogatási jogosultság átruházása esetén az átvevő általi teljesítés megállapításánál figyelembe kell venni az átadó által az átruházás benyújtási időpontjáig teljesített és igazolt árbevételre, valamint foglalkoztatásra vonatkozó szerkezetátalakítási programban előírt feltéteket.

(8)[53] Öröklés és jogutódlás esetén az átírási kérelmet az örökös vagy a jogutód a Kincstár által rendszeresített nyomtatványon is benyújthatja. Amennyiben a hagyatékátadó végzésben haszonélvezeti jog kerül megállapításra, az örökösnek és a haszonélvezeti jog jogosultjának közösen kell benyújtania az átírási kérelmet.

(9) A kérelemhez mellékelni kell a jogutódlást alátámasztó jogerős döntés másolatát, amely rendelkezik a szerkezetátalakítási támogatási jogosultságról és kifizetetlen támogatási összeg esetén a szerkezetátalakítási támogatási jogosultság alapján járó támogatásról. Kiválásos jogutódlás esetén csatolni kell a szétválási szerződést, amely rendelkezik a szerkezetátalakítási támogatási jogosultságról és kifizetetlen támogatási összeg esetén a szerkezetátalakítási támogatási jogosultság alapján járó támogatásról.

(10) A szerkezetátalakítási támogatási jogosultság (1) bekezdés a) pontjában, vagy a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott módon történő átruházása esetén a termelő az átruházást követően legfeljebb a megmaradt szerkezetátalakítási jogosultság mértékének megfelelő nagyságú területet aktiválhat a szerkezetátalakítási program hátralévő támogatási időszakában.

(11) Amennyiben a termelő az összes, a tulajdonában lévő jogosultságot átruházza, abban az esetben a szerkezetátalakítási program hátralévő támogatási időszakában nem jogosult támogatási jogosultság aktiválására.

(12) A (10) és (11) bekezdésében foglaltak alól kivételt képez, ha az átruházást követően öröklés vagy jogutódlás útján, vagy gazdaságátadási támogatási igénybe vevő termelőtől átruházás útján kerül a termelő a tulajdonába a szerkezetátalakítási támogatási jogosultság.

16/A. §[54] A Kincstár a támogatási jogosultság alapján megállapított támogatás kifizetését követően ellenőrzést végez a 4. §-ban foglaltak teljesülését illetően. Az ellenőrzés kiterjed a szerkezetátalakítási programban résztvevő valamennyi termelőnek a kockázatbecslés alapján megállapított 10%-ára.

17. § A kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a közösségi jogi aktuson alapuló jogkövetkezményeket az e rendelet alapján igénybe vett emelt összegű támogatásra figyelemmel kell alkalmazni.

17/A. §[55] A zöldség-, illetve gyümölcs szerkezetátalakítási támogatási jogosultság 2018. december 31-ével megszűnik, és ahhoz ezt követően szerkezetátalakítási programon alapuló támogatási jogviszonyból eredő jogok, illetve kötelezettségek - az Eljárási törvény 36. § (3) bekezdésében és 62/A-64/A. §-ában foglaltak kivételével - nem kapcsolódnak.

4. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

18/A. §[56] E rendeletnek a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet, valamint a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet módosításáról szóló 48/2010. (XII. 31.) VM rendelettel megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

18/B. §[57] E rendeletnek a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet, a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló 9/2010. (VIII. 4.) VM rendelet módosításáról, valamint a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet módosításáról szóló 12/2011. (II. 18.) VM rendelet (a továbbiakban: módosító rendelet) 10. §-ával megállapított 3. § (5) bekezdését, valamint 10. §-ával módosított 4. § (1) bekezdésének b) pontját a módosító rendelet hatálybelépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

19. § Ez a rendelet

a) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendeletnek,

b) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 73/2009/EK tanácsi rendelet III. címében előírt egységes támogatási rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. október 29-i 1120/2009/EK bizottsági rendeletnek, valamint

c)[58] a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendeletnek

20. §[59] E rendeletnek a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet és a dohánytermékek gyártásáról, forgalmazásáról és ellenőrzéséről szóló 102/2005. (X. 31.) FVM rendelet módosításáról szóló 56/2011. (VI. 17.) VM rendelet 3. §-ával megállapított 6. § (4) bekezdését és a 4. §-ával módosított 14. § (1) és (2) bekezdését a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

21. §[60] E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2012. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 29/2012. (III. 24.) VM rendelettel megállapított 16. § (1) és (2) bekezdését a 2012. március 1-jétől benyújtott átírási kérelmekre is alkalmazni kell.

22. § E rendeletnek az egyes különleges támogatások szabályozásáról szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 8/2013. (II. 18.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított 4. § (4a)-(6) bekezdését, 4. § (9) bekezdését, valamint 7/A. §-át a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

23. §[61] E rendeletnek az egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 59/2013. (VII. 15.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított 16. § (6a) bekezdését a módosító rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

24. §[62] A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelettel [a továbbiakban: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet] megállapított 16. § (1) bekezdést a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 29/2010. (III. 30.) FVM rendelethez

Zöldség, gyümölcs referencia adatok

[63]
ABC
Hasznosítási kód a termelő által
2009. évben benyújtott egységes kérelem alapján
Minimális hektáronkénti tőszám
(db)
1.spárgaZOL14
2.fűszerpaprikaAGF01
3.tormaZOL 36
4.dinnyeGYU01
5.cseresznyeULT17400
6.sárgabarackULT04400
7.meggyULT16400
8.körteULT15800
9.őszibarackULT03500
10.almaULT01800
11.szilvaULT06400

2. melléklet a 29/2010. (III. 30.) FVM rendelethez[64]

A gyümölcs és a Virginia dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultság egységértékének kiszámítása

1. TÁMgy = 9 000 000 Euró/(TERz x 0,636 + TERgy)

ahol:

TÁMgy: a gyümölcs szerkezetátalakítási támogatási jogosultság egységértéke

TERz: a zöldség szerkezetátalakítási támogatási jogosultságok a 10. § (2) bekezdése alapján megállapított összes területe

TERgy: a gyümölcs szerkezetátalakítási támogatási jogosultságok a 10. § (2) bekezdése alapján megállapított összes területe

2. TÁMv = 24,200,000 Euró/(TERb x 0,897 + TERv)

ahol:

TÁMv: a Virginia dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultság egységértéke

TERb: a Burley dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultságok a 10. § (4) bekezdése alapján megállapított összes területe

TERv: a Virginia dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultságok a 10. § (4) bekezdése alapján megállapított összes területe

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 48/2010. (XII. 31.) VM rendelet 5. § - a. Hatályos 2011.01.03.

[2] Megállapította a 4/2012. (II. 7.) VM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.02.10.

[3] Megállapította a 4/2012. (II. 7.) VM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.02.10.

[4] Megállapította a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet 14. § -a. Hatályos 2013.12.22.

[5] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 44. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[6] Megállapította a 4/2012. (II. 7.) VM rendelet 2. §-a. Hatályos 2012.02.10.

[7] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 44. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[8] Módosította a 45/2014. (IV. 18.) VM rendelet 3. §-a. Hatályos 2014.04.19.

[9] Módosította a 46/2020. (IX. 23.) AM rendelet 18. § a) pontja. Hatályos 2020.09.28.

[10] Megállapította az 59/2012. (VI. 28.) VM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.06.29.

[11] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 44. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[12] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 44. § d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[13] Megállapította a 4/2012. (II. 7.) VM rendelet 3. §-a. Hatályos 2012.02.10.

[14] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 44. § e) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[15] A nyitó szövegrészt módosította a 46/2020. (IX. 23.) AM rendelet 18. § b) pontja. Hatályos 2020.09.28.

[16] Módosította a 46/2020. (IX. 23.) AM rendelet 18. § c) pontja. Hatályos 2020.09.28.

[17] Beiktatta a 8/2013. (II. 18.) VM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.02.19.

[18] Megállapította a 8/2013. (II. 18.) VM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.02.19.

[19] Megállapította a 8/2013. (II. 18.) VM rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.02.19.

[20] Megállapította a 8/2013. (II. 18.) VM rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2013.02.19.

[21] Módosította az 59/2012. (VI. 28.) VM rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.06.29.

[22] Beiktatta a 4/2012. (II. 7.) VM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.02.10.

[23] A nyitó szövegrészt módosította a 35/2018. (XII. 6.) AM rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.12.07.

[24] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 44. § e) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[25] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 44. § f) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[26] Beiktatta a 4/2012. (II. 7.) VM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.02.10.

[27] Beiktatta a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet 11. § - a. Hatályos 2013.10.23.

[28] Beiktatta a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet 11. § - a. Hatályos 2013.10.23.

[29] Beiktatta a 8/2013. (II. 18.) VM rendelet 2. §-a. Hatályos 2013.02.19.

[30] Megállapította a 4/2012. (II. 7.) VM rendelet 5. §-a. Hatályos 2012.02.10.

[31] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 44. § e) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[32] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 44. § e) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[33] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 44. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[34] Megállapította az 59/2012. (VI. 28.) VM rendelet 3. §-a. Hatályos 2012.06.29.

[35] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 44. § e) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[36] Beiktatta az 55/2010. (V. 6.) FVM rendelet 3. § - a. Hatályos 2010.05.07.

[37] Megállapította a 4/2012. (II. 7.) VM rendelet 7. §-a. Hatályos 2012.02.10.

[38] Módosította a 18/2014. (X. 29.) FM rendelet 15. § -a. Hatályos 2014.10.30.

[39] Megállapította a 4/2012. (II. 7.) VM rendelet 8. §-a. Hatályos 2012.02.10.

[40] Megállapította a 18/2014. (X. 29.) FM rendelet 14. § -a. Hatályos 2014.10.30.

[41] Megállapította a 4/2012. (II. 7.) VM rendelet 9. §-a. Hatályos 2012.02.10.

[42] Megállapította a 4/2012. (II. 7.) VM rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.02.10.

[43] Megállapította az 56/2011. (VI. 17.) VM rendelet 4. §-a. Hatályos 2011.06.20.

[44] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 44. § d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[45] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 44. § e), g) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[46] Beiktatta a 8/2013. (II. 18.) VM rendelet 3. §-a. Hatályos 2013.02.19.

[47] Megállapította a 4/2012. (II. 7.) VM rendelet 11. §-a. Hatályos 2012.02.10.

[48] Megállapította a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 24. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.03.16.

[49] Megállapította a 29/2012. (III. 24.) VM rendelet 23. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.03.25.

[50] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 44. § f) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[51] Megállapította az 59/2013. (VII. 15.) VM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.07.18.

[52] Beiktatta az 59/2013. (VII. 15.) VM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.07.18.

[53] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 44. § e) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[54] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 44. § d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[55] Beiktatta a 35/2018. (XII. 6.) AM rendelet 13. §-a. Hatályos 2018.12.07.

[56] Beiktatta a 48/2010. (XII. 31.) VM rendelet 8. § - a. Hatályos 2011.01.03.

[57] Beiktatta a 12/2011. (II. 18.) VM rendelet 13. § -a. Hatályos 2011.02.19.

[58] Megállapította az 56/2011. (VI. 17.) VM rendelet 7. §-a. Hatályos 2011.06.20.

[59] Beiktatta az 56/2011. (VI. 17.) VM rendelet 8. §-a. Hatályos 2011.06.20.

[60] Beiktatta a 29/2012. (III. 24.) VM rendelet 23. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.03.25.

[61] Beiktatta az 59/2013. (VII. 15.) VM rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.07.18.

[62] Beiktatta a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 24. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.03.16.

[63] Módosította a 34/2010. (IV. 9.) FVM rendelet 20. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.10.

[64] Megállapította a 4/2012. (II. 7.) VM rendelet 12. §-a. Hatályos 2012.02.10.

Tartalomjegyzék