2019. évi CIII. törvény

a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításával és a nemdohányzók védelmével összefüggő egyes törvények módosításáról

1. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosítása

1. § (1) A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 1. § p)-v) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E törvény alkalmazásában)

"p) elektronikus cigaretta: olyan egyszer használatos (eldobható), vagy utántöltő flakonnal utántölthető vagy patronnal működő (többször használható) elektronikus termék, amely szopókán keresztül nikotintartalmú pára fogyasztását teszi lehetővé, vagy annak bármely alkatrésze, beleértve a patronokat, a tartályokat és a patron vagy tartály nélküli készüléket is;

q) utántöltő flakon: az elektronikus cigaretta utántöltésére szolgáló, nikotintartalmú folyadékot tartalmazó tartály;

r) patron: egyes elektronikus cigaretták használatához szükséges, jellemzően egyszer használatos (nem utántölthető) nikotintartalmú folyadékot tartalmazó tartály;

s) dohányzást imitáló elektronikus eszköz: olyan elektronikus termék, amely szopókán keresztül nikotinmentes pára fogyasztását teszi lehetővé;

t) nikotinmentes utántöltő flakon: dohányzást imitáló elektronikus eszköz utántöltésére szolgáló, vagy használatát lehetővé tevő nikotinmentes folyadékot tartalmazó tartály, ideértve a nikotinmentes folyadékot tartalmazó egyszer használatos (nem utántölthető) tartályt is;

u) füst nélküli dohánytermék: olyan dohánytermék, amelynek a felhasználása nem jár égési folyamattal, beleértve a rágódohányt, a tüsszentésre szolgáló dohányterméket és a szájon át fogyasztott dohányterméket;

v) új dohánytermék-kategóriák: olyan dohánytermék,

va) amely nem tartozik a következő kategóriák egyikébe sem: cigaretta, cigarettadohány, pipadohány, vízipipadohány, szivar, szivarka, rágódohány, tüsszentésre szolgáló dohánytermék vagy szájon át fogyasztott dohánytermék, és

vb) amelyet 2014. május 19-e után hoznak forgalomba;"

(2) Az Nvt. 1. §-a a következő w)-y) ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

"w) új dohánytermék-kategóriák kiegészítő terméke: olyan áru, amely az új dohánytermék-kategóriák fogyasztását közvetlen módon elősegíti, így különösen a fogyasztáshoz szükséges kiegészítő eszköz, továbbá az új dohánytermék-kategóriák használatához, tárolásához, karbantartásához, működtetéséhez kapcsolódó termékek (tartozék, alkatrész);

x) módosított hatású termék: olyan, az új dohánytermék-kategóriákba tartozó, fogyasztható nikotintartalmú termék, amelyet ilyen termékként nyilvántartásba vettek, továbbá a 2014. május 19-e után az Európai Unió területén jogszerűen forgalomba hozott elektronikus cigaretta;

y) a dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termék: olyan - dohányt nem tartalmazó, és elektronikus cigarettának, továbbá utántöltő flakonnak vagy patronnak nem minősülő - nikotint tartalmazó termék, amely nem minősül gyógyszernek, és amelynek hatóanyaga szájon át (nyálkahártyán keresztül) jut el az emberi szervezetbe."

2. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény módosítása

2. § (1) A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.) 19. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom kiterjed a dohánytermék közvetett reklámjára is. Dohánytermék közvetett reklámja különösen az a reklám, amely]

"d) az (5) bekezdésben meghatározott terméket jogszabály által biztosított felhatalmazás nélkül akként mutat be, hogy - különösen annak többszörös vagy kiemelt megjelenítésével - az adott termék(csoport) láthatóságát növeli, és e termék elnevezése vagy árujelzője dohánytermék elnevezésétől vagy árujelzőjétől egyértelműen nem különíthető el."

(2) A Grtv. 19. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Ha jogszabály másként nem rendelkezik az (1)-(4) bekezdésben foglaltakat a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló törvényben meghatározott

a) dohányterméket kiegészítő termékek közül

aa) a cigarettahüvelyre és cigarettapapírra,

ab) a pipára és a vízipipára,

ac) a dohánylevél-töltőre,

b) elektronikus cigarettára,

c) utántöltő flakonra, patronra, nikotinmentes utántöltő flakonra,

d) dohányzást imitáló elektronikus eszközre,

e) dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termékre, valamint

f) az új dohánytermék-kategóriák kiegészítő termékeire

is megfelelően alkalmazni kell."

3. A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosítása

3. § A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdvtv.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § (1) Magyarországon kizárólag e törvény betartásával folytatható

a) dohánytermék,

b) cigarettahüvely és cigarettapapír,

c) dohánylevél töltő,

d) elektronikus cigaretta,

e) utántöltő flakon, patron, nikotinmentes utántöltő flakon,

f) dohányzást imitáló elektronikus eszköz,

g) dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termék, valamint,

h) az új dohánytermék-kategóriák kiegészítő termékeinek

kiskereskedelme.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott termékek forgalmazása kizárólag a fiatalkorúak elől elzárt módon történhet. E termékeket fiatalkorúaknak értékesíteni vagy számukra más módon hozzáférhetővé tenni tilos.

(3) E törvény hatálya nem terjed ki az (1) bekezdésben meghatározott termékek

a) nemzetközi közforgalmú repülőtéren a repülésre nyilvántartásba vett induló utasok tartózkodására szolgáló helyen kialakított, kizárólag nem helyben fogyasztásra történő értékesítést végző üzlet és az üzlet áruellátását biztosító raktár együttes területén történő,

b) a büntetés-végrehajtási intézetek területén történő,

c) törvényben kihirdetett nemzetközi szerződésben foglaltaknak megfelelő

kiskereskedelmi értékesítésére."

4. § Az Fdvtv. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) E törvény alkalmazásában

1. dohánytermék: az a fogyasztható termék, amely akár csak részben is - géntechnológiával módosított vagy módosítatlan formában - dohányt tartalmaz, így különösen a cigaretta, cigarettadohány, szivar, szivarka, pipadohány és más fogyasztási dohány, továbbá a füst nélküli dohánytermék és az új dohánytermék-kategóriák;

2. dohányterméket kiegészítő termék: olyan áru, amely a dohánytermék fogyasztását közvetlen módon elősegíti, így különösen a cigarettahüvely, cigarettapapír, gyújtóeszköz, pipa, vízipipa, dohánylevél-töltő, továbbá az ezen termék használatához, működtetéséhez kapcsolódó termék (alkatrész) is (különösen öngyújtó újratöltő, tűzkő), ide nem értve ugyanakkor az új dohánytermék-kategóriák kiegészítő termékét;

3. dohánytermékek kiskereskedelme (a továbbiakban: dohánytermék-kiskereskedelem): üzletszerű gazdasági tevékenység keretében dohánytermék forgalmazása, értékesítése és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása a fogyasztók részére az e törvényben meghatározott feltételek szerint;

4. dohánytermék-kiskereskedő: az a jogosult, aki koncessziós szerződés alapján a dohánytermékek kiskereskedelmét - ide nem értve a dohánykiskereskedelem-ellátást - e törvény rendelkezéseinek megfelelően végezheti;

5. elkülönített hely: az üzletben fenntartott olyan, térben leválasztott helyiségrész, amely az 1. § (1) bekezdésében meghatározott termékeknek az üzletben kötött egyéb jogügyletektől elkülönített módon történő értékesítését teszi lehetővé oly módon, hogy az 1. § (1) bekezdésében meghatározott termék az értékesítése során, illetve azt megelőzően, vagy azt követően az üzletben tartózkodó fiatalkorú számára ne legyen látható;

6. fiatalkorú: a 18. életévét be nem töltött természetes személy;

7. fogyasztó: minden természetes személy, függetlenül attól, hogy saját vagy más nevében jár el, illetve más természetes vagy jogi személyt, vagy szervezetet képvisel;

8. dohánybolt: nem mozgó (és részekre bontás nélkül nem is mozgatható), más üzlettől elkülönült olyan önálló üzlethelyiség, amelynek külső felületére tekintve dohánytermék nem látható, csak az üzlethelyiségbe belépve és amelyben kizárólag

a) az alábbi termékek forgalmazhatóak:

aa) az 1. § (1) bekezdésében meghatározott termék,

ab) a cigarettahüvelyen, cigarettapapíron és a dohánylevél töltőn túl más dohányterméket kiegészítő termék,

ac) a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény Különös Rendelkezések I. Fejezet 1. és 4. címében szabályozott sorsolásos játék és fogadás bonyolításával kapcsolatos termék,

ad) a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott szeszes ital,

ae) a népegészségügyi termékadóról szóló törvényben meghatározott energiaital,

af) csomagolt kávé, illetve tea (ideértve az azonnal oldódó kávékivonatot, vagy teát is),

ag) helyben fogyasztható kávéital, tea vagy folyékony csokoládé - ideértve kizárólag a helyben fogyasztásához szükséges kiegészítő termékeket (különösen cukor, tejpor) is -,

ah) ásványvíz és üdítőital, továbbá az ízesített tejkészítményeknek minősülő, hűtés nélkül eltartható tejital,

ai) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. melléklete (a továbbiakban: kombinált nómenklatúra) szerinti 2105 00 vámtarifaszám alá tartozó (fagylalt és más ehető jégkrém) termék,

aj) újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány,

ak) rágógumi, valamint az ízesített cukorka és mentolos lapocska, továbbá a kombinált nómenklatúra szerinti 1704 90 vámtarifaszám alá tartozó (más cukoráru) termék, de ide nem értve a 1704 90 30 alá tartozó terméket,

al) tömegközlekedési eszközök vonaljegye (gyűjtőjegye),

am) papír zsebkendő,

an) elektronikai eszközök töltéséhez, üzemszerű működéséhez használatos elem, akkumulátor, töltőeszköz,

ao) a dohányboltban forgalmazható termékek fogyasztók általi átvételére, szállítására szolgáló csomagolóeszköz, hordtasak vagy hordtáska,

b) az alábbi szolgáltatások nyújthatóak:

ba) az előre fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatások egyenlegének feltöltése, valamint az előre fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötése,

bb) termékek - ide nem értve az 1. § (1) bekezdésben felsorolt, vagy jogszabály által egyébként tiltott termékeket -vagy szolgáltatások dohánybolton belüli reklámozása,

bc) dohányboltban forgalmazható termékekből keletkező hulladékoknak a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerinti gyűjtése;

9. üzlet(helyiség): kereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, illetve önálló rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség, ideértve az elsődlegesen raktározás, tárolás célját szolgáló olyan épületet vagy épületrészt is, amelyben kereskedelmi tevékenységet folytatnak;

10. dohánytermék-nagykereskedő: a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvényben (a továbbiakban: Jöt.) meghatározott adóraktár engedélyese (gyártó), az importáló, a bejegyzett kereskedő és a jövedéki engedélyes kereskedő, azzal, hogy a dohány-kiskereskedelmi ellátó e törvény alkalmazásában a dohánykiskereskedelem-ellátási feladatainak ellátása során akkor sem minősül dohánytermék-nagykereskedőnek, ha egyébként azok bármelyikének tevékenységéhez szükséges vámhatósági engedéllyel is rendelkezik;

11. dohány-kiskereskedelmi ellátó: az a személy, amelyet az állam - haa dohánykiskereskedelem-ellátási tevékenységet maga látja el - a dohánykiskereskedelem-ellátási feladatok elvégzésének céljára gazdasági társaság formájában létrehozott, vagy amellyel - ha e tevékenységet nem maga látja el - e feladatok elvégzésére koncessziós szerződést kötött;

12. dohánykiskereskedelem-ellátás: a dohánytermékek kiskereskedelme körében a dohány-kiskereskedelmi ellátó által végzett gazdasági (szervező) tevékenység, amelynek keretében a tevékenység folytatója az 1. § (1) bekezdésében meghatározott termékeket, valamint a cigarettahüvelyen, cigarettapapíron és a dohánylevél töltőn túl más dohányterméket kiegészítő terméket - a dohánytermék-kiskereskedők folyamatos igénye, megrendelései, illetve az ellátás biztonsága megszervezésének szempontjaira figyelemmel - a dohányterméknagykereskedőktől megvásárolja (beszerzi), készleten tartja és raktározza, a dohánytermék-kiskereskedőknek értékesíti, és részükre kiszállítja, valamint jogszabályban meghatározott egyéb feladatokat lát el;

13. megbízható dohánykereskedő: az a személy, amely a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti átlátható szervezet, és

a) 2005. január 1. óta valamennyi, az állami adóhatóság által nyilvántartott, 500 000 Ft-ot meghaladó közteherre vonatkozó bevallási és fizetési kötelezettségének eleget tett, és ilyen kötelezettsége teljesítésével egyszer sem esett 90 napot meghaladó késedelembe,

b) 2005. január 1. óta egyik bankszámláján sem volt 500 000 Ft-ot meghaladó azonnali beszedési megbízás az adóhatóság részéről, illetve működése során nem indult ellene 500 000 Ft-ot meghaladó érték tekintetében végrehajtási eljárás,

c) működése során, azzal összefüggésben, nem történt olyan jogsértés, amely miatt esetenként húszmillió forint összeget meghaladó bírsággal sújtották volna,

d) legalább 15 éven keresztül folytatott olyan, a dohánytermékek nagykereskedelmi értékesítésére irányuló tevékenységet, amelyhez engedéllyel rendelkezett, és amely engedély alapján a Jöt.-ben meghatározott alábbi személyek valamelyikének minősült dohánytermék vonatkozásában:

da) adóraktár engedélyese (gyártó),

db) importáló,

dc) bejegyzett kereskedő,

dd) jövedéki engedélyes kereskedő;

14. dohánylevél-töltő: kizárólag emberi erővel, így különösen nem elemmel, akkumulátorral vagy elektromos áramforrásról működtethető olyan eszköz, amelyik egyszerre egy vagy több, de legfeljebb óránként 200 darab kézi töltésű cigaretta elkészítésére alkalmas.

(2) E törvény alkalmazásában

a) a füst nélküli dohánytermék,

b) az új dohánytermék-kategóriák,

c) az új dohánytermék-kategóriák kiegészítő terméke,

d) az elektronikus cigaretta,

e) az utántöltő flakon, patron, nikotinmentes utántöltő flakon,

f) a dohányzást imitáló elektronikus eszköz, valamint

g) a dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termék

a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvényben ekként meghatározott termék."

5. § (1) Az Fdvtv. 4. § (2) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdésben foglaltak teljesülése érdekében a miniszter 100%-os állami tulajdonban lévő zártkörűen működő nonprofit részvénytársaságot (a továbbiakban: részvénytársaság) alapít]

"i) a koncessziós szerződésekből eredő számlázási feladatok ellátására,

j) a koncessziós szerződésekkel összefüggő követeléskezelési feladatok - ide nem értve az azonnali beszedési megbízást - ellátására,

k) a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlására a részvénytársaság által külön feljogosított személyek kötelezettségeinek ellenőrzésére, a feljogosításról szóló okiratból eredő jogok és kötelezettségek érvényesítésére, valamint az ezzel összefüggő intézkedések és tájékoztatások megtételére, valamint

l) e törvényben vagy jogszabályban meghatározott egyéb feladat ellátására."

(2) Az Fdvtv. 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A részvénytársaságnak a (2) bekezdésben és a 10/C. §-ban meghatározott feladatai közfeladatnak minősülnek."

6. § Az Fdvtv. 6. § (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A pályázatokat úgy kell kiírni, hogy a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység minden magyarországi településen folytatható legyen. Az átengedhető dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultságok számát akként kell meghatározni, hogy ha az adott településen az állandó lakosok száma

a) a négyezer főt nem haladja meg, az átengedhető dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság száma: egy,

b) a négyezer főt meghaladja, az állandó lakosok számát el kell osztani négyezerrel; ha az így kapott szám nem természetes szám, azt a következő természetes számra kell felkerekíteni.

(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha egy város kerületekre tagolódik, úgy e § alkalmazásakor településen a város kerületét kell érteni."

7. § (1) Az Fdvtv. 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A koncessziós szerződést aláírónak - a Ktv. rendelkezéseitől eltérően - dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultságot egyéni vállalkozóként, vagy olyan gazdasági társaság útján kell gyakorolnia, amelyben legalább a koncesszió jogosultja korlátlan felelősséggel tartozik a társaság kötelezettségeiért."

(2) Az Fdvtv. 8. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Ha a koncessziós szerződés módosítása azon okból válik szükségessé, mert a körülmények lényeges változása miatt a koncessziós szerződésben vállalt nyitvatartási idő már nem tartható fenn, és e tényt a dohánytermékkiskereskedő hitelt érdemlően igazolja, a dohánytermék-kiskereskedő által előterjesztett módosítási kérelmet - a módosítási eljárásra irányadó jogszabály rendelkezései szerint - az (1) bekezdésben meghatározott személy megvizsgálja, és megalapozott kérelem esetén a szerződés módosításához - kizárólag a nyitva tartási idő tekintetében - hozzájárulhat. A módosítás során figyelemmel kell lenni arra, hogy az adott településen a dohánytermékekhez való hozzáférés lehetősége a fogyasztók számára a hét legalább öt napján fennmaradjon."

8. § Az Fdvtv. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § (1) Ha

a) a nyilvános pályázat eredménytelen, vagy

b) bármely dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlása az adott településen megszűnt, illetve még nem folyik,

a dohánytermékek kiskereskedelmére vonatkozó jogosultságot az állam a részvénytársaság vagy a részvénytársaság által erre külön feljogosított személy útján is gyakorolhatja az új, eredményes pályázat alapján megkötendő koncessziós szerződés aláírását követő 90. nap elteltéig.

(2) A pályázat eredménytelensége esetén legkésőbb az eredménytelenség kihirdetését követő 6 hónapon belül új pályázatot kell kiírni és annak eredményéről a határidőn belül határozni is kell.

(3) Ha a (2) bekezdés alapján kiírt új pályázat is bármely okból eredménytelen, legkésőbb az új pályázat eredménytelenségének kihirdetését követő 36 hónapon belül kell új pályázatot kiírni.

(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha az állam a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultságot a részvénytársaság által feljogosított személy útján gyakorolja, és a (2) bekezdés alapján kiírt új pályázat is bármely okból eredménytelen, legkésőbb az új pályázat eredménytelenségének kihirdetését követő 12 hónapon belül kell új pályázatot kiírni.

(5) Ha egy dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlása - legalább két, 24 hónapon belül meghirdetett pályázati kiírást követően - az utolsó pályázati kiírás eredményhirdetését követő 90. napon belül sem folyik, az utolsó pályázat eredményhirdetését követő 36 hónap elteltéig nem kötelező új pályázatot kiírni.

(6) A (3)-(5) bekezdéstől eltérően a miniszter is meghatározhatja az új pályázat kiírásának legkorábbi napját akkor, ha a részvénytársaság tájékoztatása alapján az adott településen a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlására nyilvánvalóan nincs érdeklődő. A részvénytársaság az érdeklődés felméréséről legalább évente - a település önkormányzata vagy jegyzője részére - megküldött megkeresés útján, valamint a honlapján folyamatosan fenntartott felhívással gondoskodik."

9. § Az Fdvtv. 10/B. §-a a következő (4)-(5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A miniszter a részvénytársaság közfeladatainak ellátásához szükséges forrást közszolgáltatási szerződés útján biztosítja úgy, hogy a koncessziós díjból származó bevétel legalább 60 százalékának megfelelő összeget a részvénytársaság működési költségeinek fedezésére kell fordítani. Az egyéb feladatokhoz szükséges forrásokat az éves központi költségvetésről szóló törvényben e célra meghatározott fejezeti kezelésű előirányzat terhére támogatási szerződés keretében kell biztosítani.

(5) Az állam jogosult azon személytől éves díjra (a továbbiakban: jogosultsági díj), akit a 10. § (1) bekezdése alapján a dohánytermékek kiskereskedelmére vonatkozó jogosultság gyakorlására - a részvénytársaság útján - külön feljogosít. A jogosultsági díj mértéke a tevékenység folytatására külön feljogosított személy által forgalmazott dohánytermékek kiskereskedelmi eladási árának 1%-a, de legfeljebb az adott településen egyébként irányadó koncessziós díj összege. A jogosultsági díjat a tevékenység folytatására külön feljogosított személy által külön jogszabály alapján szolgáltatandó forgalmi adatok alapján kell megállapítani, amelyet a tevékenység folytatására feljogosított személy a tárgyévet követő negyedév végéig, a jogviszony évközi megszűnése esetén a megszűnést követő negyedév végéig köteles az állam részére - a részvénytársaság felhívására - megfizetni. A jogosultsági díjra egyebekben a koncessziós díjra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is megfelelően alkalmazni kell."

10. § Az Fdvtv. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § (1) Ha e törvény kivételt nem tesz, a dohánytermék-kiskereskedelem, továbbá az 1. § (1) bekezdés b)-h) pontjában felsorolt termékek kiskereskedelme kizárólag dohányboltban folytatható. Dohányboltban kizárólag az e törvény által lehetővé tett termékek értékesítése és szolgáltatások nyújtása folytatható.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően dohánytermék-kiskereskedelem más üzletben is folytatható,

a) ha a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet az állam gyakorolja a 10. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, vagy

b) olyan településen, ahol az állandó lakosok száma a háromezer főt nem haladja meg, és e tevékenységet dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság alapján gyakorolják,

feltéve, hogy az üzlet egyébként megfelel a dohánytermékek értékesítésére vonatkozó egyéb jogszabályi előírásoknak.

(3) A (2) bekezdés a) és b) pontjában foglalt feltételek együttes fennállása esetén az állam - a Jöt.-ben meghatározottak szerint - a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet mozgóbolt útján is gyakorolhatja. A mozgóboltra a kereskedelemről szóló törvény rendelkezései is irányadók. Az állam e jogosultságát az adott településen akként is gyakorolhatja, hogy a településhez legközelebb eső egy vagy több dohánytermékkiskereskedővel e feladat ellátására szerződést köt.

(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott esetben a dohánytermékek értékesítési helyén az 1. § (1) bekezdés b)-h) pontjában felsorolt termékek kiskereskedelme is folytatható."

11. § (1) Az Fdvtv. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A dohánybolt külső felületén a következőket kell jól láthatóan megjeleníteni:

a) "Nemzeti Dohánybolt" felirat;

b) olyan kör alakú jelzés, amelynek átmérője legalább 40 centiméter, és amelyen fehér alapon fekete vagy piros nyomtatással megjelenítésre kerül a következő szám: "18", azzal, hogy a kör alakú jelzés külső kerületén legalább egy 4 cm vastagságú külső, piros gyűrű látszik;

c) a dohánybolt nyitvatartására és üzemeltetőjére vonatkozó, jogszabályban meghatározott adatok;

d) a koncessziós szerződésben meghatározott, a dohányboltra utaló egységes jelzés."

(2) Az Fdvtv. 12. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A dohánybolt külső felületén meg lehet jeleníteni a jogszabály alapján dohányboltban forgalmazható termék, termékek forgalmazása esetén az ilyen termékre, termékekre utaló feliratot vagy ábrát azzal, hogy a (2) bekezdésben foglaltakat mindenkor alkalmazni kell. Ugyancsak megjeleníthető az (1) bekezdésben felsorolt, valamint az e bekezdés alapján megjeleníthető adatok idegen nyelvű megfelelője is."

(3) Az Fdvtv. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A dohánybolt külső felületén - ide nem értve az (1) bekezdés a) és d) pontjában foglaltakat - nem jeleníthető meg olyan kép, látvány vagy szöveg, amely az 1. § (1) bekezdésében felsorolt termékre, dohányterméket kiegészítő termékre, illetve bármely módon dohányzásra utal, vagy arra ösztönözhet."

12. § (1) Az Fdvtv. 13. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet az Európai Unió tagállama vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam területén székhellyel rendelkező)

"b) olyan gazdasági társaság folytathat, amelynek legalább egy természetes személy tagja - a koncesszió jogosultja - korlátlan felelősséggel tartozik a társaság kötelezettségeiért."

(2) Az Fdvtv. 13. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytató személy szakmai tudását önképzés és kötelező továbbképzés útján fejleszti. A kötelező továbbképzés megszervezése a részvénytársaság feladata."

(3) Az Fdvtv. 13. § (8)-(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(8) A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység jogosultjának örököse akkor válik a koncessziós szerződésből eredő jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére jogosulttá, illetve kötelezetté, ha

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben az örökös is egyéni vállalkozó,

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az örökös a tevékenységet folytató gazdasági társaság korlátlanul felelős tagjává vált,

c) a tevékenység folytatására vonatkozó igényét az örökös kinyilvánította, és

d) a tevékenység folytatására vonatkozó jogszabályban, valamint az örökhagyóra irányadó dohánytermékkiskereskedelmi jogosultság átengedéséről szóló pályázat kiírásában írt egyéb feltételeknek az örökös is megfelel.

(9) A (8) bekezdés alkalmazása során azt a tényt, hogy a kérelmező örökös, a hagyatéki eljárás befejezéséig közokiratba foglalt nyilatkozattal kell igazolni. Több örökös esetén további feltétel, hogy az örökösök a jogok gyakorlásáról és a kötelezettségek teljesítéséről közokiratba foglalt megállapodást kössenek, és az állam felé a kötelezettségek teljesítésére közokiratba foglalt nyilatkozattal egyetemleges felelősséget vállaljanak."

(4) Az Fdvtv. 13. §-a a következő (10)-(14) bekezdéssel egészül ki:

"(10) A (8) bekezdés alkalmazása során a tevékenység folytatására vonatkozó igényt az örökhagyó halálát követő 90 napon belül be kell jelenteni a vámhatósághoz, valamint a részvénytársaság útján a 8. § (1) bekezdésében meghatározott személyhez, amely esetben a koncessziós szerződés hatálya fennmarad azzal, hogy ha az örökhagyó halálától számított két éven belül a hagyaték átszállását igazoló jogerős közokiratot az örökös nem nyújtja be, vagy e közokiratból a kérelmező öröklési jogosultsága nem derül ki, a koncessziós szerződés hatálya megszűnik. Ha az örökös kérelme az e bekezdésben foglaltaknak megfelel, a vámhatóság az örökhagyó részére kibocsátott vámhatósági engedélyt módosítja, feljogosítva a kérelmezőt a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság további gyakorlására, ellenkező esetben a vámhatóság a vámhatósági engedélyt visszavonja.

(11) Az egyéni vállalkozó a részvénytársaság útján a 8. § (1) bekezdésében meghatározott személynél kezdeményezheti a koncessziós szerződés módosítását, ha a tevékenységét a továbbiakban az (1) bekezdés b) pontja szerinti formában kívánja folytatni, és a tevékenység ekként történő folytatása a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel. Ebben az esetben az egyéni vállalkozói jogviszony megszüntetése és az (1) bekezdés b) pontja szerinti jogviszony létrehozása, továbbá a tevékenység megszüntetésével és új formában történő folytatásával kapcsolatos elszámolás rendezése céljából a jogosult a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységét legfeljebb három hónapos időtartamra szüneteltetheti azt követően, hogy ezen igényét a részvénytársaság felé bejelentette, és igénye elfogadásáról a részvénytáraság a kérelmezőt tájékoztatta.

(12) E törvény és a Ktv. rendelkezéseinek alkalmazása során a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytató egyéni vállalkozóra a koncessziós társaságra vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.

(13) Ha a koncessziós társaság nem az e törvényben kifejezetten megengedett módon alakul át, e társasággal megkötött koncessziós szerződés az átalakulás napjával hatályát veszti.

(14) E § rendelkezéseit - ha e törvény alapján dohánytermékek kiskereskedelmét végzi - a (4) bekezdést kivéve a részvénytársaságra, vagy az általa a 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint külön feljogosított személyre nem kell alkalmazni."

13. § Az Fdvtv. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. § A dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság megszűnik, és - ha e törvény másként nem rendelkezik - új koncessziós pályázatot kell kiírni:

a) a koncessziós szerződés megszűnésével;

b) az egyéni vállalkozó nyilvántartásból való törlése napján, vagy halálát követő 90 nap elteltével;

c) ha a gazdasági társaság felszámolását, vagy ellene a csődeljárást vagy a kényszertörlési eljárást elrendelték;

d) a gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnésével;

e) ha a koncessziós szerződés aláírása a pályázat nyertesének felróható okból a pályázat eredményhirdetését követő legkésőbb 90 napon belül nem történik meg;

f) ha a koncesszió jogosultja nem kezdi meg tevékenységét a koncessziós szerződés aláírásától számított hat hónapon belül;

g) az engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedésével;

h) ha a dohánytermék-kiskereskedő az e törvényben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének egy hónapban összesen legalább 5 napon keresztül alapos ok nélkül nem tesz eleget;

i) ha a koncessziós díj kétszeri póthatáridő-tűzését követő 15 napon belül sem kerül hiánytalanul igazolható módon megfizetésre."

14. § Az Fdvtv. 15. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az (1) és (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően a dohánytermék-kiskereskedelmet folytató évente legfeljebb két alkalommal - június 30-i, illetve december 31-i fordulónappal - jogosult a készletében lévő, számára felesleges dohányterméket más dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultsággal rendelkező részére - a vonatkozó jövedéki jogszabályok betartása mellett, a felek által meghatározott vételáron - a fordulónapon értékesíteni, azzal, hogy e szándékát legalább 15 nappal megelőzően köteles a vámhatóságnak bejelenteni, és köteles biztosítani azt is, hogy mind az átadott, mind az átvett készletekre vonatkozó, jogszabály szerinti adatszolgáltatás hiánytalanul megtörténjen."

15. § Az Fdvtv. 15/B. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A dohánykiskereskedelem-ellátással szervesen összefüggő tevékenységnek minősül

a) a dohánykiskereskedelem-ellátás során a dohány-kiskereskedelmi ellátó által kezelt személyes adatnak nem minősülő adatoknak, valamint a dohány-kiskereskedelmi ellátó által üzemeltetett honlap felületeinek a dohány-kiskereskedelmi ellátó általi hasznosítása, továbbá

b) a dohánytermék-nagykereskedők megbízásából végrehajtott, a dohánytermék-nagykereskedők és a dohánytermék-kiskereskedők között már fennálló jogviszonyok teljesítése érdekében végzett közreműködői tevékenység [így különösen a 15/C. § (2) bekezdés c) pontja szerinti polckép-szerződések végrehajtásának ellenőrzése]."

16. § (1) Az Fdvtv. 15/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A dohánytermék-kiskereskedő köteles valamennyi általa forgalmazott dohánytermékből - a szivarokat, az új dohánytermék-kategóriákat, valamint a füst nélküli dohánytermékeket kivéve - típusonként, márkajelzésenként, illetve - ha ilyen van - a márkajelzések minden alfajtája után egyet-egyet a dohányboltban a pultvonal felett, illetve az elkülönített helyen belül a fogyasztók számára jól láthatóan megjeleníteni. A szivarok kivételével minden olyan dohánytermék, amelynek csomagolása képpel kombinált figyelmeztetést tartalmaz, csak olyan módon helyezhető az értékesítési csatornába (polchelyre), hogy a képpel kombinált figyelmeztetés a fogyasztó felé láthatóvá váljék; minden más esetben a terméket a csomagolás előlapjával kell megjeleníteni."

(2) Az Fdvtv. 15/D. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A dohánytermék-kiskereskedő nem köthet olyan szerződést, továbbá a polckép-szerződésben (vagy annak megkötésével összefüggésben) nem tehet olyan jognyilatkozatot (vállalást), amelynek alapján a dohánytermékkiskereskedő kizárólag egy dohánytermék-nagykereskedő termékeit forgalmazza, vagy egy dohányterméknagykereskedő egyetlen termékét sem forgalmazza jogos ok nélkül és olyan helyzetet sem teremthet, amely a dohánytermék értékesítési helyén egyes dohánytermék-nagykereskedők termékeinek értékesítését - a többi piaci szereplő rovására súlyosan hátrányosan - lényeges mértékben előnyben részesíti. Tilos a polckép-szerződésben a koncessziós szerződéssel ellentétes vállalást tenni, továbbá egy vagy több polckép-szerződés megkötésével olyan helyzetet teremteni, amely a koncessziós szerződés megsértéséhez vezethet."

(3) Az Fdvtv. 15/D. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A dohánytermék-kiskereskedő tevékenysége során fogyasztó részére terméket ellenérték nélkül nem adhat. Tilos az 1. § (1) bekezdésében felsorolt bármely terméket más, akár az 1. § (1) bekezdésben felsorolt termékkel együtt csomagolva, sorsolásos, vagy más hasonló játékra való felhívás útján, vagy más fogyasztást ösztönző módon értékesíteni."

(4) Az Fdvtv. 15/D. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A (2)-(5) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha a dohánytermék-nagykereskedő, vagy más személy az általa gyártott, vagy forgalmazott, az 1. § (1) bekezdés d)-f), valamint h) pontjában felsorolt termék(ek), vagy termékcsoport(ok) kedvezőbb (így különösen nagyobb felületen, vagy kiemeléssel történő) megjelenítését kívánja a dohányboltban."

17. § Az Fdvtv. 15/G. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15/G. § Az új dohánytermék-kategóriák, valamint az 1. § (1) bekezdés d)-f) és h) pontjában meghatározott termékek forgalmazására, illetve e termékek bemutatására és ismertetésére jogszabály - az 1. § (2) bekezdésére figyelemmel - a 15/C. és 15/D. §-ban foglaltaktól eltérő szabályokat állapíthat meg."

18. § Az Fdvtv. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. § (1) A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatása során fiatalkorú az 1. § (1) bekezdésében meghatározott termékhez nem juthat, részére ilyen terméket értékesíteni, illetve őt kiszolgálni tilos.

(2) Ha a dohánytermék-kiskereskedőben annak gyanúja merül fel, hogy a dohánytermék értékesítési helyére (dohányboltba, elkülönített helyre) fiatalkorú személy lépett be, illetve az 1. § (1) bekezdésében meghatározott terméket fiatalkorú kívánja megvásárolni, a dohánytermék-kiskereskedő köteles a fogyasztót életkora hitelt érdemlő igazolására felhívni.

(3) Ha a fogyasztó az életkorát a (2) bekezdésben foglaltak szerint nem igazolja, vagy bebizonyosodik, hogy a fogyasztó fiatalkorú, részére semmilyen termék nem értékesíthető, és azonnal fel kell szólítani őt arra, hogy a dohánytermék értékesítési helyét hagyja el.

(4) Ameddig a (3) bekezdés rendelkezései szerint felszólított fogyasztó a dohánytermék értékesítési helyét nem hagyja el, a dohánytermék értékesítése, illetve a dohányboltban más, e törvény alapján a dohányboltban forgalmazható termék értékesítése sem folytatható még az arra jogosult fogyasztó részére sem.

(5) Ha a (3) bekezdés rendelkezései szerint felszólított fogyasztó a felhívás ellenére nem hagyja el a dohánytermék értékesítésének helyét, a dohánytermék-kiskereskedő a rendőrség intézkedését kérheti.

(6) A dohánytermék-kiskereskedő köteles az 1. § (1) bekezdésében meghatározott termék értékesítését megtagadni abban az esetben is, ha annak gyanúja merül fel benne, hogy a nem fiatalkorú fogyasztó az 1. § (1) bekezdésében meghatározott terméket fiatalkorú részére történő továbbadás céljából kívánja megvásárolni.

(7) A dohánytermék-kiskereskedővel szemben az e §-ban szabályozott rendelkezések be nem tartásáért a fogyasztóvédelmi hatóság bírságot szabhat ki, azzal, hogy az (1)-(3) bekezdésben foglalt rendelkezések megsértése esetén bírság kiszabása kötelező."

19. § Az Fdvtv. 16/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"16/A. § A dohánytermék-kiskereskedő a fogyasztó kérdésére köteles a dohányzás ártalmaival összefüggésben az alapvető tényekre vonatkozó felvilágosítást megadni és a részvénytársaság által a 10/C. §-ban foglalt feladatainak ellátása során megküldött tájékoztatót a dohányboltban, valamint az elkülönített helyen kihelyezni, vagy elektronikus eszköz útján megjeleníteni."

20. § (1) Az Fdvtv. 18. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A dohánytermék-kiskereskedelmi ügyben hozott elsőfokú határozat ellen fellebbezésnek van helye."

(2) Az Fdvtv. 18. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A dohánytermék-kiskereskedelmi engedélyezési ügyeket elektronikus úton kell intézni."

21. § Az Fdvtv. 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vámhatóság a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatásának engedélyezése iránti kérelem elbírálásáról, a kérelemnek a vámhatósághoz történt beérkezésétől számított 30 napon belül dönt. Dohánytermékkiskereskedelmi engedélyezési ügyben kérelem a kormányablaknál nem terjeszthető elő. A dohánytermékkiskereskedelmi tevékenység engedélyezési kérelem elbírálása során sommás eljárásnak nincs helye, és a függő hatályú döntés véglegessé válása esetén az ügyfelet nem illeti meg a kérelmezett jog gyakorlása. E törvény hatálya alá tartozó hivatalbóli eljárás megindítása az ügyfél erről szóló értesítésének mellőzésével történik. A határozott időtartamra szóló engedély lejárati időpontja előtt ugyanarra a tevékenységre vonatkozó új engedélykérelem legkorábban az engedély lejárata előtt 100 nappal nyújtható be."

22. § Az Fdvtv. 22. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A bírság összege a dohánytermék-kiskereskedővel vagy a részvénytársaság által a 10. § (1) bekezdése alapján feljogosított személlyel szemben 30 ezer forinttól 10 millió forintig terjedhet, ha a dohánytermék-kiskereskedő (feljogosított személy)

a) az engedélyben foglaltaktól eltér, vagy a dohánytermékek kiskereskedelmére, továbbá az 1. § (1) bekezdés

b) -h) pontjában felsorolt termékek üzletszerű értékesítésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megsérti,

b) az állammal szembeni kötelezettségét nem teljesíti, vagy

c) a számára előírt nyilvántartási, könyvvezetési előírásoknak nem tesz eleget vagy hamis adatot közöl.

(3) Ha valaki az e törvényben foglaltak ellenére dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság vagy engedély nélkül folytat az 1. § (1) bekezdésében felsorolt termék üzletszerű értékesítésére vonatkozó tevékenységet, őt a vámhatóság 5 millió forinttól 500 millió forintig terjedő bírsággal sújtja, amelynek legfeljebb 50%-os mérséklése csak különös méltánylást érdemlő esetben lehetséges."

23. § Az Fdvtv. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"23. § (1) A vámhatóság - a körülmények mérlegelését követően - a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatására vonatkozó engedélyt visszavonhatja, ha

a) az engedély kiadása után merül fel olyan tény, adat vagy körülmény, amely miatt az engedélykérelem elutasításának lett volna helye;

b) a dohánytermék-kiskereskedő a dohánytermék-kereskedelmi tevékenységgel összefüggő szabályokat legalább három alkalommal olyan súlyosan megsértette, hogy az a tevékenysége folytatását nem teszi lehetővé, feltéve, hogy a jogsértés tényéről a vámhatóság vagy a fogyasztóvédelmi hatóság jogerős határozatot hozott, és e jogkövetkezmény alkalmazásának lehetőségére őt a hatóság előzetesen figyelmeztette;

c) a dohánytermék-kiskereskedő 1 éven belül legalább három különböző alkalommal a dohánytermékkiskereskedelmi tevékenységgel összefüggő szabályokat megsértette, feltéve, hogy a jogsértés tényéről a vámhatóság vagy a fogyasztóvédelmi hatóság jogerős határozatot hozott, és az első jogsértést követő 365 napon belül a harmadik jogsértés is megvalósul, függetlenül attól, hogy a jogsértések tényét a hatóság mikor állapítja meg, illetve határozata mikor válik jogerőssé;

d) a dohánytermék-kiskereskedő a vámhatóság felhívása ellenére sem közli a tevékenységével összefüggő adatokat;

e) a dohánytermék-kiskereskedő az e törvényben meghatározott, a tisztességes piaci verseny körülményeit biztosító értékesítési követelményeket legalább két alkalommal megszegi.

(2) A vámhatóság - e törvény eltérő rendelkezése hiányában - a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatására vonatkozó engedélyt visszavonja, ha

a) a dohánytermék-kiskereskedő 1 éven belül legalább három alkalommal e törvénynek a fiatalkorúak különös védelmére vonatkozó szabályait megsértette, feltéve, hogy a jogsértés tényéről a fogyasztóvédelmi hatóság jogerős határozatot hozott, és az első jogsértést követő 365 napon belül a harmadik jogsértés is megvalósul, függetlenül attól, hogy a jogsértések tényét a hatóság mikor állapítja meg, illetve határozata mikor válik jogerőssé;

b) a dohánytermék-kiskereskedő által üzemeltetett dohányboltban a dohányáruk reklámozásának tilalmára vonatkozó szabályokat 1 éven belül legalább három különböző alkalommal megsértették, feltéve, hogy a jogsértés tényéről a vámhatóság vagy a fogyasztóvédelmi hatóság jogerős határozatot hozott, és az első jogsértést követő 365 napon belül a harmadik jogsértés is megvalósul, függetlenül attól, hogy a jogsértések tényét a hatóság mikor állapítja meg, illetve határozata mikor válik jogerőssé;

c) a dohánytermék-kiskereskedő a vámhatóság hatósági intézkedése ellenére a jogszabálysértő állapotot nem szünteti meg;

d) a dohánytermék-kiskereskedő a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet az engedély kézhezvételétől számított 90 napon belül nem kezdi meg, továbbá, ha a tevékenységet engedély nélkül szünetelteti;

e) a dohánytermék-kiskereskedő tevékenységét az engedélyben foglalt telephelytől eltérő helyen is folytatja - ide nem értve a 11. § (3) bekezdésében foglaltakat -;

f) a dohánytermék-kiskereskedő a dohányboltban (elkülönített helyen) olyan terméket értékesít, vagy olyan szolgáltatást nyújt, amely termék értékesítését, vagy szolgáltatás nyújtását e törvény nem teszi lehetővé;

g) a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság megszűnt.

(3) Ha a dohánytermék-nagykereskedő, illetve más személy közvetve vagy közvetlenül e törvény által tiltott ajándékot, árengedményt vagy juttatást nyújt a dohánytermék-kiskereskedőnek vagy rá tekintettel másnak, az ajándékot, árengedményt, illetve juttatást nyújtót, továbbá azt, akinek érdekében ezen előnyök bármelyikét nyújtják, a vámhatóság a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 47/C. §-ában meghatározott mértékű bírsággal sújthatja."

24. § (1) Az Fdvtv. 24/A. §-a a következő (8)-(12) bekezdéssel egészül ki:

"(8) E törvénynek a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításával és a nemdohányzók védelmével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CIII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.3.) megállapított 6. § (2) bekezdésében foglaltakat a Módtv.3. hatálybalépését követően megkötött koncessziós szerződésekre kell alkalmazni. A Módtv.3. hatálybalépését megelőzően megkötött, és a Módtv.3.-mal megállapított 6. § (2) bekezdésének meg nem felelő koncessziós szerződések a hatályuk egyéb okból történő megszűnéséig fennmaradnak, de a korábban jogosultságot szerző személlyel történő újabb koncessziós szerződés megkötésére már a Módtv.3.-mal megállapított rendelkezéseket alkalmazni kell.

(9) Az a gazdasági társaság, amelyik nem felel meg a Módtv.3.-mal megállapított 8. § (4) bekezdésében foglaltaknak, köteles 2020. június 30. napjáig annak megfelelni, ellenkező esetben az e társasággal kötött koncessziós szerződés 2020. július 1. napján megszűnik.

(10) E törvénynek a Módtv.3.-mal megállapított 11. § (1) bekezdésétől eltérően mindazok, akik a Módtv.3. hatálybalépését megelőző napon jogszerűen forgalmaztak az 1. § (1) bekezdés e), g) és h) pontjában meghatározott termékeket, de a Módtv.3. hatálybalépését követően erre a továbbiakban nem jogosultak, a még készleten lévő termékeiket a Módtv.3. hatálybalépésétől számított 120 napig tovább forgalmazhatják azzal, hogy a Módtv.3. hatálybalépését követően már új termékeket nem szerezhetnek be.

(11) A 15/E. § (8) bekezdésének, valamint - ezzel összefüggésben - a dohánykiskereskedelem-ellátási tevékenység végzése céljából megkötött koncessziós szerződés alapján fizetendő koncessziós díj legkisebb mértékéről szóló jogszabályoknak a Módtv.3. hatályba lépését követő alkalmazása során a dohányterméknek a Módtv.3-mal megállapított fogalmát kell figyelembe venni.

(12) E törvénynek a Módtv.3.-mal megállapított 23. §-át a Módtv.3. hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni."

(2) Az Fdvtv. 24/A. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:

"(13) E törvénynek a Módtv.3.-mal megállapított 10/B. § (5) bekezdése alapján előírt fizetési kötelezettséget első alkalommal 2022. március 31-ig, a jogviszony 2021. évközi megszűnése esetén a megszűnést követő negyedév végéig kell a részvénytársaság felhívására teljesíteni."

25. § Az Fdvtv. a következő 24/B. §-sal egészül ki:

"24/B. § (1) A törvény erejénél fogva 2020. december 31. napján megszűnik azon személy jogosultsága dohánytermékek kiskereskedelmi értékesítésére, aki e tevékenységét koncessziós szerződés nélkül - kizárólag a részvénytársaság általi kijelölés alapján - folytatja, feltéve, ha a fordulónapon a működése helye szerinti településen más - koncessziós szerződés alapján tevékenykedő - jogosult dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytat.

(2) A dohánytermék-kiskereskedőkre vonatkozó, a 4. § (2) bekezdésében, a 23. § (3) bekezdésében, valamint a 23/A. §-ban foglalt rendelkezéseket a dohánytermékek kiskereskedelmére vonatkozó jogosultság gyakorlására - a részvénytársaság útján - külön feljogosított személyekre is megfelelően alkalmazni kell."

26. § (1) Az Fdvtv. 24/C. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

"c) az új dohánytermék-kategóriák, valamint az 1. § (1) bekezdés d)-f) és h) pontjában meghatározott termékek forgalmazására, illetve e termékek bemutatására és ismertetésére vonatkozó különös szabályokat,"

(rendeletben állapítsa meg.)

(2) Az Fdvtv. 24/C. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

"e) a koncessziós szerződés módosítására vonatkozó eljárási szabályokat a dohányboltok nyitvatartási ideje tekintetében"

(rendeletben állapítsa meg.)

27. § Az Fdvtv. 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"27. § Ez a törvény a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."

28. § Az Fdvtv. 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"28. § (1) E törvény tervezetének

a) a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5-7. cikke,

b) a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése

szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

(2) A Módtv.3. tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5-7. cikke szerinti, valamint a Módtv.3. tervezetének 3. alcíme vonatkozásában a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént."

29. § Az Fdvtv.

a) 4. § (2) bekezdés g) pontjában a "feldolgozására, valamint" szövegrész helyébe a "feldolgozására,",

b) 4. § (2) bekezdés h) pontjában a "jövedéki adóról szóló törvény" szövegrész helyébe a "Jöt.",

c) 7. § (1) bekezdésében a "koncesszió nyilvános pályázatára" szövegrész helyébe a "jogosultság átengedésére vonatkozó nyilvános pályázatra",

d) 7. § (4) bekezdésben a "koncesszió" szövegrész helyébe a "dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság",

e) 10/A. § (1) bekezdésében a "feladatok elvégzésére vonatkozó koncesszió nyilvános pályázatára" szövegrész helyébe a "jogosultság átengedésére vonatkozó nyilvános pályázatra",

f) 17. § (2) bekezdésében a "fogyasztóvédelmi rendelkezés" szövegrész helyébe a "fogyasztóvédelmi rendelkezésnek minősül",

g) 22. § (5) bekezdésében az "Art." szövegrész helyébe az "adózás rendjéről szóló törvény"

szöveg lép.

30. § Hatályát veszti az Fdvtv. 13/A. §-a.

4. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosítása

31. § (1) A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 3. § (4) bekezdés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában a dohánygyártmányok adóztatására vonatkozóan)

"2. dohánygyártmány: a cigaretta, a szivar, szivarka, a finomra vágott fogyasztási dohány, az egyéb fogyasztási dohány, a füst nélküli dohánytermék, a töltőfolyadék, az új dohánytermék-kategóriák és a dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termék, kivéve a kizárólag gyógyászati célra használt, gyógyhatású anyagot tartalmazó terméket, amely nem tartalmaz dohányt és a külön jogszabályban meghatározott hatóság által kiadott hatályos forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezik;"

(2) A Jöt. 3. § (4) bekezdése a következő 4a. és 4b. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában a dohánygyártmányok adóztatására vonatkozóan)

"4a. dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termék: a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvény szerint ekként meghatározott termék;

4b. dohányzást imitáló elektronikus eszköz: a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvény szerint ekként meghatározott termék;"

(3) A Jöt. 3. § (4) bekezdése a következő 9a. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában a dohánygyártmányok adóztatására vonatkozóan)

"9a. füst nélküli dohánytermék: a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvény szerint ekként meghatározott termék;"

(4) A Jöt. 3. § (4) bekezdés 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában a dohánygyártmányok adóztatására vonatkozóan)

"13. töltőfolyadék: olyan folyadék, amelyet az elektronikus cigarettába vagy a dohányzást imitáló elektronikus eszközbe a gyártási folyamat során töltenek be, ideértve az elektronikus cigaretta vagy a dohányzást imitáló elektronikus eszköz utántöltésére, többszöri használatára szolgáló folyadékot is;"

32. § A Jöt. 74. § (1) bekezdése a következő l) és m) ponttal egészül ki:

(Dohánygyártmányt és alkoholterméket csak zárjeggyel ellátva bocsáthat szabadforgalomba forgalmazási céllal az adóraktár engedélyese, importálhat az importáló és lehet belföldön forgalmazni, kivéve)

"l) a külföldre történő kiszállítási céllal szabadforgalomba bocsátott dohányzást helyettesítő nikotintartalmú terméket,

m) a külföldre történő kiszállítási céllal szabadforgalomba bocsátott füst nélküli dohányterméket."

33. § (1) A Jöt. 145. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A jövedéki adó mértéke)

"d) a töltőfolyadékra 20 forint milliliterenként,"

(2) A Jöt. 145. § (1) bekezdése a következő f) és g) ponttal egészül ki:

(A jövedéki adó mértéke)

"f) a füst nélküli dohánytermékre 19 160 forint kilogrammonként,

g) a dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termékre 19 160 forint kilogrammonként."

(3) A Jöt. 145. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A zárjegyköteles dohánygyártmány a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló törvényben (a továbbiakban: Fdvtv.) meghatározott dohánytermék-kiskereskedelem, továbbá az Fdvtv. 1. § (3) bekezdésében meghatározott kiskereskedelmi értékesítés keretében csak az állami adó- és vámhatóság honlapján közzétett áron értékesíthető, kivéve a 67. § (3) bekezdése szerinti visszavásárlás esetét."

34. § (1) A Jöt. 150. §-a a következő (25)-(29) bekezdéssel egészül ki:

"(25) A 2020. június 30-ig szabadforgalomba bocsátott és 2020. augusztus 31-ig az Fdvtv.-ben meghatározott dohánytermék-kiskereskedelmi és az Fdvtv. 1. § (3) bekezdésében meghatározott kiskereskedelmi értékesítés helyére kiszállított, zárjegy nélküli töltőfolyadék és új dohánytermék-kategóriák korlátozás nélkül értékesíthetők a 145. § (5) bekezdése szerinti áron.

(26) A nikotinmentes töltőfolyadékkal kereskedelmi tevékenységet folytató személy a 2020. február 29-én készleten lévő nikotinmentes töltőfolyadék mennyiségéről 2020. március 10-ig bejelentést tesz az állami adó- és vámhatósághoz.

(27) A nikotinmentes töltőfolyadékkal kereskedelmi tevékenységet folytató személy a 2020. február 29-én készleten lévő nikotinmentes töltőfolyadékot 2020. április 30-ig értékesítheti jövedéki engedélyes kereskedőnek, az Fdvtv.-ben meghatározott dohánytermék-kiskereskedőnek és az Fdvtv. 1. § (3) bekezdése szerinti kiskereskedőnek.

(28) A 67. § (4) bekezdésétől és a 68. § (2) bekezdésétől eltérően 2020. április 30-ig nincs szükség az állami adó- és vámhatóság előzetes engedélyére nikotinmentes töltőfolyadék beszerzéséhez.

(29) A (26) bekezdés szerinti személy a 2020. május 1-jén készleten lévő nikotinmentes töltőfolyadék készletének megsemmisítéséről legkésőbb 2020. május 5-ig bejelentést tesz az állami adó- és vámhatósághoz."

(2) A Jöt. 150. §-a a következő (30) bekezdéssel egészül ki:

"(30) A 74. § rendelkezéseitől eltérően a füst nélküli dohánytermék és a dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termék 2020. július 1. napjáig zárjegy nélkül bocsátható szabadforgalomba és forgalmazható belföldön azzal, hogy a 2020. június 30-ig szabadforgalomba bocsátott és 2020. augusztus 31-ig az Fdvtv.-ben meghatározott dohánytermék-kiskereskedelmi és az Fdvtv. 1. § (3) bekezdésében meghatározott kiskereskedelmi értékesítés helyére kiszállított zárjegy nélküli füst nélküli dohánytermék és dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termék korlátozás nélkül értékesíthető a 145. § (5) bekezdése szerinti áron."

35. § A Jöt.

a) 74. § (1) bekezdés a) pontjában a "töltőfolyadékot" szövegrész helyébe a "külföldre történő kiszállítási céllal szabadforgalomba bocsátott töltőfolyadékot",

b) 74. § (1) bekezdés j) pontjában az "az új dohánytermék-kategóriákat" szövegrész helyébe az "a külföldre történő kiszállítási céllal szabadforgalomba bocsátott új dohánytermék-kategóriákat"

szöveg lép.

5. Záró rendelkezések

36. § (1) Ez a törvény - a (2)-(5) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 2. §, az 5. § (1) bekezdése, a 18. §, a 22. §, a 33. § (3) bekezdése, valamint a 34. § (1) bekezdése 2020. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 31. §, a 33. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 34. § (2) bekezdése 2020. március 1-jén lép hatályba.

(4) A 32. § és a 35. § 2020. július 1-jén lép hatályba.

(5) Az 5. § (2) bekezdése, a 9. §, valamint a 24. § (2) bekezdése 2021. január 1-jén lép hatályba.

37. § Ez a törvény a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

38. § E törvény tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5-7. cikke és a 3. alcím vonatkozásában a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére