Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

32015L0652[1]

A Tanács (EU) 2015/652 irányelve (2015. április 20.) a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti számítási módszerek és jelentéstételi követelmények meghatározásáról

A TANÁCS (EU) 2015/652 IRÁNYELVE

(2015. április 20.)

a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti számítási módszerek és jelentéstételi követelmények meghatározásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről, valamint a 93/12/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 1998. október 13-i 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen a 7a. cikkének (5) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

(1)

A nem biológiai forrásokból származó tüzelőanyagok és energia üvegházhatásúgáz-kibocsátására vonatkozó, a 98/70/EK irányelv 7a. cikkének (5) bekezdése alapján megállapítandó számítási módszernek megfelelő pontosságú jelentéstételt kell eredményeznie ahhoz, hogy a Bizottság kritikai szempontból értékelni tudja a forgalmazóknak az említett irányelv 7a. cikke (2) bekezdése szerinti kötelezettségeknek való megfelelését. A számítási módszernek pontosságot kell biztosítania, kellően figyelembe véve a kapcsolódó adminisztratív követelmények összetettségét. Ugyanakkor ösztönöznie kell a forgalmazókat az általuk forgalmazott tüzelőanyagok üvegházhatásúgáz-kibocsátási intenzitásának csökkentésére. Gondosan kell mérlegelni a számítási módszer hatását az uniós kőolajfinomítókra. Ezért a számítási módszernek az adott tüzelőanyagra jellemző iparági átlagértéket kifejező átlagos üvegházhatásúgáz-kibocsátási intenzitásokon kell alapulnia. Ez azzal az előnnyel járna, hogy csökkenne a forgalmazók és a tagállamok adminisztratív terhe. Ebben a szakaszban a javasolt számítási módszer nem követelheti meg a tüzelőanyagok üvegházhatásúgáz-kibocsátási intenzitásának a nyersanyagok forrása alapján történő megkülönböztetését, mivel ez hatással lenne bizonyos uniós kőolajfinomítók jelenlegi beruházásaira.

(2)

A 98/70/EK irányelv 7a. cikke (1) bekezdésének keretében a lehető legalacsonyabb mértékűre kell csökkenteni azon forgalmazók jelentéstételi követelményeit, amelyek a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban ( 2 ) meghatározott kis- és középvállalkozások (kkv-k). Hasonlóképp, az Unión kívül finomított benzint és dízelolajat forgalmazó importőröket nem indokolt az ilyen tüzelőanyagok előállításához használt kőolajok forrásával kapcsolatos részletes adatszolgáltatásra kötelezni, mivel lehetséges, hogy ezek az adatok nem állnak rendelkezésre, vagy nehéz azokat beszerezni.

(3)

Az üvegházhatású gázok kibocsátása további csökkentésének ösztönzése érdekében a forgalmazók teljes életciklusra számított üvegházhatásúgáz-kibocsátásának számítása során be kell számítani azokat a - például fáklyázás és lefúvatás során - megvalósított termelésoldali kibocsátáscsökkentéseket, amelyeknek a forgalmazók a jóváírását kérik. A forgalmazók számára a termelésoldali kibocsátáscsökkentések jóváírása igénylésének megkönnyítése érdekében meg kell engedni különböző kibocsátási rendszereknek a kibocsátáscsökkentések számításához és hitelesítéséhez való alkalmazását. Csak a 98/70/EK irányelv 7a. cikke (5) bekezdésének b) pontja szerinti, tüzelőanyagokra vonatkozó kiindulási érték megállapítási időpontja után, tehát 2011. január 1. után induló termelésoldali kibocsátáscsökkentési projektek lehetnek jogosultak.

(4)

Az üvegházhatású gázok uniós kőolajfogyasztást kifejező súlyozott átlagos alapértékei egyszerű számítási módszert kínálnak a forgalmazók számára az általuk forgalmazott tüzelőanyag üvegházhatásúgáz-tartalmának meghatározására.

(5)

A termelésoldali kibocsátáscsökkentéseket a nemzetközi szabványokban, különösen az ISO 14064, ISO 14065 és ISO 14066 szerint meghatározott alapelvekkel és szabványokkal összhangban kell megbecsülni és ellenőrizni.

(6)

Helyénvaló továbbá elősegíteni azon jogszabályok tagállami végrehajtását, amelyek a - például fáklyázás és lefúvatás során - megvalósított termelésoldali kibocsátáscsökkentésekre vonatkoznak. Ennek céljából ki kell dolgozni a Bizottság égisze alatt egy nem jogalkotási iránymutatást az ezen irányelv 7. cikkében meghatározott átültetési időszak vége előtt az ilyen termelésoldali kibocsátáscsökkentések (ideértve az olajkitermelést kísérő fáklyázás és lefúvatás csökkentését) mennyiségének meghatározására, ellenőrzésére, hitelesítésére, nyomon követésére és jelentésére vonatkozó megközelítésekről.

(7)

A 98/70/EK irányelv 7a. cikke (5) bekezdésének b) pontja olyan, a tüzelőanyagokra vonatkozó kiindulási érték meghatározására szolgáló módszer létrehozását írja elő, amely a a fosszilis tüzelőanyagokból származó, teljes életciklusra és energiaegységre számított, 2010. évi üvegházhatású gázkibocsátáson alapul. A tüzelőanyagokra vonatkozó kiindulási érték alapját a fogyasztott dízel, benzin, nem közúti használatú gázolaj, cseppfolyósított szénhidrogéngáz és sűrített földgáz mennyiségeinek kell képeznie, amely mennyiségek megállapítása a tagállamok által az Egyesült Nemzetek Szervezetének Éghajlat-változási Keretegyezménye (UNFCC) részére 2010-ben hivatalosan jelentett adatok felhasználásával történik. A tüzelőanyagokra vonatkozó kiindulási érték nem lehet azonos a bioüzemanyagokból származó üvegházhatású gázok terén elért csökkentések számításához használandó fosszilisüzemanyag-komparátorral, amelynek továbbra is a 98/70/EK irányelv IV. mellékletében meghatározott értéknek kell maradnia.

(8)

Mivel a vonatkozó fosszilistüzelőanyag-keverék összetétele egyik évről a másikra csak kis mértékben változik, a fosszilis tüzelőanyagok üvegházhatásúgáz-kibocsátási intenzitásának évek közötti összesített eltérése szintén alacsony lesz. Ezért helyénvaló, hogy a tüzelőanyagokra vonatkozó kiindulási érték a tagállamok által az UNFCCC részére jelentett 2010. évi átlagos uniós fogyasztási adatain alapuljon.

(9)

A tüzelőanyagokra vonatkozó kiindulási értéknek átlagos termelésoldali üvegházhatásúgáz-kibocsátási intenzitást, valamint a tüzelőanyagnak a fosszilis tüzelőanyagokra vonatkozó átlagos komplex kőolajfinomító-beli intenzitását kell kifejeznie. Ezért a tüzelőanyagokra vonatkozó kiindulási értéket a vonatkozó átlagos tüzelőanyag-alapértékekből kell számolni. A tüzelőanyagokra vonatkozó kiindulási kibocsátási értéknek változatlannak kell maradnia a 2020-ig tartó időszakban annak érdekében, hogy a forgalmazók számára kiszámítható legyen a szabályozás az általuk forgalmazott tüzelőanyagok üvegházhatásúgáz-kibocsátási intenzitásának csökkentésére vonatkozó kötelezettségeik terén.

(10)

A 98/70/EK irányelv 7a. cikke (5) bekezdésének d) pontja az elektromos közúti járműveknek a teljes életciklusra számított üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentéséhez való hozzájárulása kiszámítására vonatkozó módszer elfogadásáról rendelkezik. Az említett cikk szerint a számítási módszernek összeegyeztethetőnek kell lennie a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 3 ) 3. cikkének (4) bekezdésével. Ezen összeegyeztethetőség biztosítása érdekében a hajtáslánc hatékonysága tekintetében ugyanazt a kiigazítási tényezőt kell alkalmazni.

(11)

A közúti közlekedésben való felhasználás céljából forgalmazott villamos energiát a forgalmazók a tagállamoknak tett éves jelentéseik részeként jelenthetik a 98/70/EK irányelv 7a. cikkének (1) bekezdése szerint. Az adminisztratív költségek korlátozása érdekében helyénvaló, hogy a számítási módszer a forgalmazók általi jelentéstétel céljából az adott elektromos közúti gépjármű vagy motorkerékpár villamosenergia-fogyasztásának becsült, mintsem ténylegesen mért értékét vegye alapul.

(12)

Helyénvaló, hogy a jogszabály részletes megközelítést tartalmazzon az olyan bioüzemanyagok mennyiségének és üvegházhatásúgáz-kibocsátási intenzitásának a becsléséhez, amelyek esetén egy bioüzemanyag és egy fosszilis tüzelőanyag ugyanazon folyamat során kerül feldolgozásra. Speciális módszer megállapítása szükséges, mivel a keletkező bioüzemanyag mennyisége nem mérhető, mint például a növényi olajok fosszilis tüzelőanyaggal együtt történő hidrogénes kezelése során. A 98/70/EK irányelv 7d. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy az említett irányelv 7a. cikkének és a 7b. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában a bioüzemanyagok teljes életciklusra számított üvegházhatásúgáz-kibocsátása számításának ugyanazzal a módszerrel kell történnie. Ezért az üvegházhatásúgáz-kibocsátások elismert önkéntes rendszerekkel történő tanúsítása mind a 98/70/EK irányelv 7a. cikke, mind 7b. cikkének (2) bekezdése esetében érvényes.

(13)

A 98/70/EK irányelv 7a. cikkének (1) bekezdésében megállapított forgalmazói jelentéstételi követelményt indokolt kiegészíteni a jelentésben szereplő adatok harmonizált formátumával és harmonizált meghatározásaival. Az adatok meghatározásainak harmonizációja szükséges az egyes forgalmazók jelentéstételi kötelezettségeivel összefüggő üvegházhatásúgáz-kibocsátási intenzitás számításának megfelelő végrehajtásához, mivel az adatok szolgáltatják a 98/70/EK irányelv 7a. cikke (5) bekezdésének a) pontja szerint harmonizált számítási módszer kulcsfontosságú bemenetét. Ezek az adatok a forgalmazó azonosítóját, valamint a forgalomba hozott tüzelőanyag vagy energia mennyiségét és típusát tartalmazzák.

(14)

A 98/70/EK irányelv 7a. cikkének (1) bekezdésében megállapított forgalmazói jelentéstételi követelményt indokolt kiegészíteni harmonizált jelentéstételi követelményekkel, a jelentéstétel formátumával, valamint az Unióban fogyasztott tüzelőanyagok üvegházhatásúgáz-teljesítményével kapcsolatban a Bizottság részére történő tagállami jelentéstételt szolgáló harmonizált meghatározásokkal. Konkrétabban, ezek a jelentéstételi követelmények lehetővé fogják tenni a 98/70/EK irányelv IV. melléklete C. részének 19. pontjában és a 2009/28/EK irányelv V. melléklete C. részének 19. pontjában leírt fosszilisüzemanyag-komparátor frissítését, és elő fogják segíteni a 98/70/EK irányelv 8. cikkének (3) bekezdésében és 9. cikkének (2) bekezdésében előírt jelentéstételt, valamint a számítási módszernek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítását, hogy ezáltal e módszer megfeleljen a rendeltetésének. Ezeknek az adatoknak a forgalomba hozott tüzelőanyag vagy energia mennyiségét és típusát, beszerzési helyét és származását kell tartalmazniuk.

(15)

Helyénvaló, hogy a tagállamok az adminisztratív terhek csökkentése érdekében lehetővé tegyék a forgalmazók számára, hogy egyéb, uniós vagy tagállami jogszabályok alapján gyűjtött adatokat használjanak a jelentéstételi kötelezettségük teljesítésére abban az esetben, ha a jelentéstétel megfelel a IV. mellékletben meghatározott követelményeknek, valamint az I. és III. mellékletben megállapított meghatározásoknak.

(16)

A forgalmazói csoportoknak a 98/70/EK irányelv 7a. cikke (4) bekezdése szerinti jelentéstétele elősegítése érdekében az említett irányelv 7a. cikke (5) bekezdésének c) pontja megengedi az ehhez szükséges valamennyi szabály megállapítását. Az ilyen módon történő jelentéstétel elősegítése kívánatos, hogy azáltal elkerülhető legyen a zavar a tüzelőanyagok fizikai mozgásában, mivel a különböző forgalmazók különböző összetételű különböző tüzelőanyagokat hoznak forgalomba, és ezért az üvegházhatásúgáz-kibocsátások csökkentésével kapcsolatos célkitűzések teljesítéséhez adott esetben különböző mértékben kell forrásokat mozgósítniuk. Ezért szükséges a forgalmazók azonosításának, a forgalomba hozott tüzelőanyag vagy energia mennyiségének, típusának, beszerzési helyének és származásának meghatározását harmonizálni. Továbbá a 7a. cikk (4) bekezdése szerinti közös forgalmazói jelentéstételek kétszeres figyelembevételének elkerüléséhez harmonizálni kell a számítási és a jelentéstételi módszer tagállamokban való végrehajtását, beleértve a Bizottság részére történő jelentéstételt is, annak érdekében, hogy a forgalmazók adott csoportjától származó kötelező információk egy meghatározott tagállamra vonatkozzanak.

(17)

A 98/70/EK irányelv 8. cikkének (3) bekezdése szerint a tagállamoknak az előző naptári évre vonatkozó nemzeti tüzelőanyag-minőségi adatokról éves jelentést kell benyújtaniuk a 2002/159/EK bizottsági határozatban ( 4 ) megállapított formátum szerint. A 98/70/EK irányelv 2009/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 5 ) általi módosításainak és a tagállamokat terhelő további, később bevezetett jelentéstételi kötelezettségek figyelembevétele, valamint a hatékonyság és a harmonizáció érdekében szükséges annak tisztázása, hogy mely információkat kell jelenteni, valamint szükséges egy, az adatok forgalmazók és tagállamok általi benyújtására vonatkozó formátum elfogadása.

(18)

A Bizottság 2012. február 23-án intézkedéstervezetet terjesztett a 98/70/EK irányelv által létrehozott bizottság elé. Ez a bizottság nem tudott a szükséges minősített többséggel véleményt nyilvánítani. Ezért helyénvaló, hogy a Bizottság - az 1999/468/EK tanácsi határozat ( 6 ) 5a. cikkének (4) bekezdése szerint - javaslatot terjesszen a Tanács elé,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Tárgy - Hatály

(1) Ez az irányelv a 98/70/EK irányelv szerinti számítási módszerekre és jelentéstételi követelményekre vonatkozó szabályokat állapít meg.

(2) Ez az irányelv a közúti járművek és a nem közúti önjáró munkagépek (beleértve a belvízi hajókat, amikor nincsenek tengeren), a mezőgazdasági és erdészeti traktorok, valamint a kedvtelési célú vízi járművek (amikor nincsenek tengeren) meghajtásához használt tüzelőanyagokra és a közúti járművekben használt villamos energiára vonatkozik.

2. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen irányelv alkalmazásában a 98/70/EK irányelvben foglalt fogalommeghatározásokon túlmenően a következő meghatározásokat kell alkalmazni:

1.

"termelésoldali kibocsátások" : a nyersanyagoknak az I. melléklet szerinti üzemanyagot előállító kőolajfinomítóba vagy feldolgozóüzembe történő beérkezése előtt keletkező üvegházhatásúgáz-kibocsátások;

2.

"természetes bitumen" :

a kőolajfinomítás bármely nyersanyagforrása, amely:

a) kitermelési helyén a tárolórétegben az Amerikai Anyagvizsgáló Társaság (ASTM) ( 7 ) D287 vizsgálati módszerében meghatározottak szerint az Amerikai Kőolajipari Intézet (API) sűrűségbesorolása szerint 10-es vagy alacsonyabb fokozatú,

b) tárolórétegbeli hőmérsékleten az alábbi egyenlettel számított értéknél magasabb éves átlagos viszkozitással rendelkezik: Viszkozitás (Centipoise) = 518,98e-0,038T; ahol T a Celsius-fokban kifejezett hőmérséklet;

c) a 2658/87/EGK tanácsi rendeletben ( 8 ) meghatározott Kombinált Nómenklatúra (KN) szerinti 2714 KN-kóddal jelölt kátrányos homok meghatározása alá tartozik; és

d) a nyersanyagforrás kinyerése bányászati kitermeléssel vagy termikusan segített gravitációs lecsapolással történik, amely esetben a hőenergiát elsősorban nem magából a nyersanyagforrásból nyerik;

3.

"olajpala-nyersanyag" : szilárd kerogént tartalmazó kőzetformációban található bármely, a 2658/87/EGK tanácsi rendeletben meghatározott 2714 KN-kóddal jelölt olajpala meghatározása alá tartozó kőolajfinomítói nyersanyagforrás. A nyersanyagforrás kinyerése bányászati kitermeléssel vagy termikusan segített gravitációs lecsapolással történik.

4.

"tüzelőanyagokra vonatkozó kiindulási érték" : tüzelőanyagokra vonatkozó kiindulási érték, amely a fosszilis tüzelőanyagokból származó, teljes életciklusra és energiaegységre számított, 2010. évi üvegházhatásúgáz-kibocsátáson alapul;

5.

"hagyományos nyersolaj" : bármely, származási helyén a tárolórétegben az ASTM D287 vizsgálati módszere szerint mérve az API sűrűségbesorolása szerint 10-nél magasabb fokozatú, a 2658/87/EGK tanácsi rendeletben meghatározott 2714 KN-kóddal jelölt meghatározás alá nem tartozó kőolajfinomítói nyersanyag.

3. cikk

A forgalmazott, bioüzemanyagoktól eltérő tüzelőanyagok és energia üvegházhatásúgáz-kibocsátási intenzitásának számítására szolgáló módszer és a forgalmazók általi jelentéstétel

(1) A 98/70/EK irányelv 7a. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában a tagállamok biztosítják, hogy a forgalmazók az ezen irányelv I. mellékletében előírt számítási módszert használják az általuk forgalmazott tüzelőanyagok üvegházhatásúgáz-kibocsátási intenzitásának meghatározására.

(2) A 98/70/EK irányelv 7a. cikke (1) bekezdése második albekezdésének és a 7a. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában a tagállamok előírják a forgalmazók számára, hogy az adatokat az ezen irányelv I. mellékletében szereplő fogalommeghatározások és számítási módszer használatával jelentsék. Az adatokat évente, az ezen irányelv IV. mellékletében meghatározott sablon használatával kell jelenteni.

(3) A 98/70/EK irányelv 7a. cikke (4) bekezdésének alkalmazásában valamennyi tagállamnak gondoskodnia kell arról, hogy azon forgalmazói csoportok, amelyek úgy döntenek, hogy egyetlen forgalmazónak minősüljenek, az adott tagállamban eleget tegyenek a 7a. cikk (2) bekezdése szerinti kötelezettségüknek.

(4) A tagállamok az ezen irányelv I. mellékletében meghatározott egyszerűsített módszert alkalmazzák azon forgalmazók esetében, amelyek kis- és középvállalkozások.

4. cikk

A tüzelőanyagokra vonatkozó kiindulási értéknek és az üvegházhatásúgáz-kibocsátási intenzitás csökkentésének számítása

A forgalmazókra vonatkozó, a 98/70/EK irányelv 7a. cikkének (2) bekezdése szerinti kötelezettségeknek való megfelelés ellenőrzéséhez a tagállamok előírják a forgalmazók számára, hogy a tüzelőanyagok és a villamosenergia terén elért, a teljes életciklusra számított üvegházhatásúgáz-kibocsátásukra vonatkozó csökkentéseket vessék össze az ezen irányelv II. mellékletében meghatározott, tüzelőanyagokra vonatkozó kiindulási értékkel.

5. cikk

A tagállamok általi jelentéstétel

(1) A 98/70/EK irányelv 8. cikkének (3) bekezdése szerinti jelentéseik Bizottsághoz történő benyújtása során a tagállamok az említett irányelv 7a. cikkének való megfeleléssel kapcsolatos, az ezen irányelv III. mellékletében meghatározott adatokat szolgáltatnak a Bizottság számára.

(2) A tagállamok az ezen irányelv III. mellékletében meghatározott adatokat az Európai Környezetvédelmi Ügynökség által a 401/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 9 ) alapján rendelkezésre bocsátott ReportNet eszközök felhasználásával nyújtják be. A tagállamok az adatokat elektronikus adatátvitellel viszik be az Európai Környezetvédelmi Ügynökség által kezelt központi adattárba.

(3) Az adatokat évente, a IV. mellékletében szereplő sablon használatával kell szolgáltatni. A tagállamok értesítik a Bizottságot a bevitel dátumáról, valamint az adatok ellenőrzéséért és a Bizottságnak való jelentéséért felelős illetékes hatóság kapcsolattartójának nevéről.

6. cikk

Szankciók

A tagállamok meghatározzák az ezen irányelv alapján elfogadott nemzeti rendelkezések megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és meghoznak minden szükséges intézkedést e szabályok végrehajtásának biztosítása érdekében. A szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A tagállamok 2017. április 21-ig értesítik a Bizottságot ezekről a rendelkezésekről, és haladéktalanul értesítik az e rendelkezéseket érintő minden későbbi módosításról is.

7. cikk

Átültetés

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2017. április 21-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(3) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

9. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

A TÜZELŐANYAGOK ÉS ENERGIA TELJES ÉLETCIKLUSRA SZÁMÍTOTT ÜVEGHÁZHATÁSÚGÁZ-INTENZITÁSA FORGALMAZÓK ÁLTALI KISZÁMÍTÁSÁNAK ÉS JELENTÉSÉNEK MÓDSZERE

1. rész

A forgalmazók által forgalmazott tüzelőanyagok és energia üvegházhatásúgáz-intenzitásának kiszámítása

A tüzelőanyagok és energia üvegházhatásúgáz-intenzitását az egy megajoule tüzelőanyagra jutó szén-dioxid egyenérték grammjában (gCO2eq/MJ) kell kifejezni.

1. A tüzelőanyagok üvegházhatásúgáz-intenzitása kiszámításának alkalmazásában a következő üvegházhatású gázokat kell figyelembe venni: szén-dioxid (CO2), dinitrogén-oxid (N2O) és metán (CH4). A CO2-egyenérték kiszámításához e gázok kibocsátásait a következő CO2-egyenértékű kibocsátási értékekkel kell figyelembe venni:

CO2: 1;CH4: 25;N2O: 298

2. A fosszilis tüzelőanyagok kitermeléséhez, gyártásához, finomításához és fogyasztásához használt gépek és berendezések gyártásához kapcsolódó kibocsátások az üvegházhatású gázok mennyiségének számításában nem kerülnek figyelembevételre.

3. A valamely forgalmazó által forgalmazott összes tüzelőanyag és energia teljes életciklusra számított üvegházhatásúgáz-intenzitását az alábbi képlet segítségével kell kiszámítani:

KÉP HIÁNYZIK

ahol:

a) A "#" jelölés a forgalmazó azonosítására (azaz a jövedéki adó megfizetésére kötelezett személy azonosítására) szolgál, és a 684/2009/EK bizottsági rendeletben ( 10 ) meghatározottak szerint a kereskedő jövedéki számát (az 1-5 és 8 rendeltetésihely-típuskódra vonatkozó, az említett rendelet I. melléklete 1. táblázata 5. pontjának a) alpontja szerinti, jövedékiadatcsere-rendszer (SEED) szerinti nyilvántartási számot vagy hozzáadottértékadó-azonosítószámot jelenti), amely alapján a forgalmazó a 2008/118/EK tanácsi irányelv ( 11 ) 8. cikke szerint jövedéki adó fizetésére köteles személyként azonosítható a a jövedékiadó-kötelezettség 2008/118/EK irányelv 7. cikkének (2) bekezdése szerinti keletkezésének időpontjában. Amennyiben ezen azonosító nem érhető el, a tagállamoknak gondoskodniuk kell egyenértékű, a nemzeti jövedékiadó-jelentési rendszernek megfelelő azonosítási módszer kialakításáról;

b) Az "x" jelölés az ezen irányelv hatáskörébe tartozó tüzelőanyag- és energiatípust jelöli a 684/2009/EK rendelet I. melléklete 1. táblázata 17. pontjának c) alpontja szerint. Amennyiben a vonatkozó adatok nem érhetők el, a tagállamoknak gondoskodniuk kell egyenértékű, a nemzeti jövedékiadó-jelentési rendszernek megfelelő adatok begyűjtéséről;

c) Az "MJx" jelölés a forgalmazott, az x tüzelőanyag bejelentett mennyiségeiből átszámított, megajoule-ban kifejezett összes energiát jelöli. Kiszámítása a következőképpen történik:

i. Az egyes tüzelőanyagok mennyisége típusonként

A 684/2009/EK rendelet I. melléklete 1. táblázata 17. pontjának d), f), és o) alpontja szerint bejelentett adatok alapján kell meghatározni. A bioüzemanyag-mennyiségek alsó fűtőértékkel számolt energiatartalomra váltása a 2009/28/EK irányelv III. mellékletében meghatározott tüzelőanyag-energiasűrűségeknek megfelelően történik. A nem biológiai eredetű tüzelőanyagok mennyiségének alsó fűtőértékkel számolt energiatartalomra váltása a Közös Kutatóközpont-EUCAR-CONCAWE (JEC) ( 12 ) 2013. júliusi Well-to-tank jelentésének ( 13 ) (4. változat) 1. függeléke alapján történik.

ii. Fosszilis tüzelőanyagok és bioüzemanyagok egyidejű feldolgozása

A feldolgozás a forgalmazott tüzelőanyag vagy energia életciklusa során történő, a termék molekulaszerkezetének megváltozásával járó módosítást jelenti. A denaturálószer hozzáadása nem tartozik a feldolgozáshoz. A nem biológiai eredetű tüzelőanyagokkal egyidejűleg előállított bioüzemanyagok mennyiségének tükröznie kell a bioüzemanyag feldolgozás utáni állapotát. Az egyidejűleg feldolgozott bioüzemanyag mennyiségét az energiamérleg és az egyidejű feldolgozási folyamat hatékonysága alapján kell meghatározni a 98/70/EK irányelv IV. melléklete C részének 17. pontjában foglaltaknak megfelelően.

Amennyiben a fosszilis tüzelőanyagokba többfajta bioüzemanyagot is bekevernek, minden egyes bioüzemanyag mennyiségét és típusát bele kell venni a számításba és a forgalmazó által a tagállamok részére elküldött jelentésbe.

A forgalmazott, a 98/70/EK irányelv 7b. cikkének (1) bekezdésében említett fenntarthatósági kritériumoknak meg nem felelő bioüzemanyag-mennyiség fosszilis tüzelőanyagnak számít.

Az E85 benzin-etanol keverék mennyiségét a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 14 ) 6. cikkének alkalmazásában külön tüzelőanyagként kell számítani.

Amennyiben a mennyiségi adatok nem a 684/2009/EK rendeletnek megfelelően lettek összegyűjtve, a tagállamok nemzeti jövedékiadó-jelentési rendszerüknek megfelelő módon gyűjtenek egyenértékű adatokat;

iii. A villamosenergia-fogyasztás mennyisége

Ez a közúti gépkocsik vagy motorkerékpárok által fogyasztott villamosenergia-mennyiség, amennyiben a forgalmazó az érintett energiamennyiséget minden tagállam illetékes hatósága részére az alábbi képlet szerint jelenti be:

Villamosenergia-fogyasztás = megtett út (km) × villamosenergia-fogyasztási hatékonyság (MJ/km);

d) Termelésoldali kibocsátáscsökkentés (UER)

A "termelésoldali kibocsátáscsökkentés" a termelésoldali üvegházhatásúgáz-kibocsátáscsökkentésnek a forgalmazó javára jóváírandó, gCO2eq egységben kifejezett értéke, amennyiben az alábbi feltételeknek megfelelően számszerűsítik és jelentik be:

i. Jogosultsági feltételek

A termelésoldali kibocsátáscsökkentések kizárólag a benzinre, a dízelolajra, a sűrített földgázra és a cseppfolyósított szénhidrogéngázra vonatkozó átlagos alapértékek termelésoldali kibocsátási részére alkalmazandók.

A valamely országban bekövetkezett termelésoldali kibocsátáscsökkentések bármely forgalmazó által forgalmazott bármely nyersanyagforrásból előállított tüzelőanyag üvegházhatásúgáz-kibocsátásának csökkentéseként beszámítható.

A termelésoldali kibocsátáscsökkentések kizárólag a 2011. január 1. után indult projektek esetében számíthatók be.

Nem szükséges bizonyítani, hogy a 98/70/EK irányelv 7a. cikkében meghatározott jelentéstételi követelmény hiányában a termelésoldali kibocsátáscsökkentések nem következtek volna be.

ii. Számítás

A termelésoldali kibocsátáscsökkentéseket a nemzetközi szabványokban, konkrétan az ISO 14064, ISO 14065 és ISO 14066 meghatározott, önkéntes alapú rendszerek keretében alkalmazott elvekkel összhangban és normák szerint kell megbecsülni és értékelni.

A termelésoldali kibocsátáscsökkentéseket és a kibocsátási referenciaértékeket az ISO 14064 szabványnak megfelelően kell jelenteni, hitelesíteni és nyomon követni, és az eredményeknek a 600/2012/EU ( 15 ) és a 601/2012/EU ( 16 ) bizottsági rendeletben előírttal egyenértékű megbízhatóságúaknak kell lenniük. A termelésoldali kibocsátáscsökkentések megbecslésekor használt módszerek hitelesítésének meg kell felelnie az ISO 14064-3 szabványnak, a hitelesítést végző szervezetnek pedig az ISO 14065 szabványban leírtaknak megfelelő akkreditációval kell rendelkeznie;

e) A "GHGix" az "x" tüzelőanyag vagy energia egy egységére jutó, gCO2eq/MJ egységben kifejezett üvegházhatásúgáz-intenzitás. A forgalmazónak az egyes tüzelőanyagok vagy energiák egységnyi üvegházhatásúgáz-intenzitását az alábbi módon kell meghatároznia:

i. a nem biológiai eredetű tüzelőanyagok üvegházhatásúgáz-intenzitása az e melléklet 2. részének 5. pontjában található táblázat utolsó oszlopában felsorolt tüzelőanyag-típusokra vonatkozó "súlyozott, teljes életciklusra számított üvegházhatásúgáz-intenzitás";

ii. a villamos energia a 2. rész 6. pontjában leírtak alapján számítandó;

iii. a bioüzemanyagok üvegházhatásúgáz-intenzitása;

A 98/70/EK irányelv 7b. cikkének (1) bekezdésében említett fenntarthatósági kritériumoknak megfelelő bioüzemanyagok üvegházhatásúgáz-intenzitását az említett irányelv 7d. cikkének megfelelően kell kiszámítani. Amennyiben a bioüzemanyagok teljes életciklusra számított üvegházhatásúgáz-kibocsátására vonatkozó adatok egy, a 98/70/EK irányelv 7c. cikkének (4) bekezdése alapján határozat tárgyát képező, ugyanazon irányelv 7b. cikkének (2) bekezdésére vonatkozó megállapodásnak vagy rendszernek megfelelően lettek összegyűjtve, az adatok felhasználandók a bioüzemanyagok ugyanazon irányelv 7b. cikke (1) bekezdésében tárgyalt üvegházhatásúgáz-intenzitásának megállapítására is. A 98/70/EK irányelv 7b. cikkének (1) bekezdésében említett fenntarthatósági kritériumoknak meg nem felelő bioüzemanyagok üvegházhatásúgáz-intenzitása megegyezik a megfelelő, hagyományos kőolajból vagy földgázból származó fosszilis tüzelőanyagokéval;

iv. nem biológiai eredetű tüzelőanyagok és bioüzemanyagok egyidejű feldolgozása

A fosszilis tüzelőanyagokkal egyidejűleg feldolgozott bioüzemanyagok üvegházhatásúgáz-intenzitásának tükröznie kell a bioüzemanyagok feldolgozás utáni állapotát.

f) Az "AF" a hajtáslánc hatékonyságára vonatkozó kiigazítási együtthatókat jelöli:

Jellemző átalakítási technológiaHatékonysági együttható
Belső égésű motor1
Akkumulátoros, elektromos hajtáslánc0,4
Hidrogén-üzemanyagcellás elektromos hajtáslánc0,4

2. rész

Forgalmazói jelentéstétel a bioüzemanyagoktól eltérő tüzelőanyagok tekintetében

1. Fosszilis tüzelőanyagok termelésoldali kibocsátáscsökkentései

Ahhoz, hogy a termelésoldali kibocsátáscsökkentések a jelentéstételi és számítási módszer célkitűzéseinek megfeleljenek, a forgalmazónak jelentenie kell a következőket a tagállam által kijelölt hatóságnak:

a) a projekt kezdetének időpontját, amelynek 2011. január 1-jén későbbinek kell lennie;

b) a gCO2eq-ként kifejezett éves kibocsátáscsökkentést;

c) azt az időszakot, amelyben a jóváírandó csökkentések történtek;

d) a kibocsátások forrásához legközelebb eső projekthelyszín földrajzi szélességét és hosszúságát fokokban, négy tizedesnyi pontossággal meghatározva;

e) az éves kibocsátási alapértékeket a kibocsátáscsökkentési intézkedések bevezetése előtt, valamint az ilyen intézkedések bevezetését követő éves kibocsátásokat az előállított nyersanyag gCO2eq/MJ-jában kifejezve;

f) a program és az üvegházhatásúgáz-kibocsátás jóváírandó csökkentésének egyedi azonosítására szolgáló, egyszer felhasználható tanúsítványszámot;

g) a számítási módszer és az ahhoz kapcsolódó rendszer egyedi azonosítására szolgáló, egyszer felhasználható számot;

h) amennyiben a projekt olajkitermeléssel kapcsolatos, az oldat átlagos gáz-olaj arányát (GOR) a korábbi évek és a jelentéstételi év vonatkozásában, a tárolórétegbeli nyomást, a mélységet és a kút kőolajkitermelési sebességét.

2. Származás

A "származás" a nyersanyag e melléklet 2. részének 7. pontjában szereplő kereskedelmi neve, de kizárólag azon esetekben, ahol a fogalmazó rendelkezik a szükséges információkkal, mivel:

a) olyan személy, vagy vállalkozás, amely kőolajat importál harmadik országokból, vagy a 2964/95/EK tanácsi rendelet ( 17 ) 1. cikke alapján kőolajszállítmányt kap egy másik tagállamtól; vagy

b) megállapodással rendelkezik más forgalmazókkal a megosztandó információkkal kapcsolatban.

Minden egyéb esetben a származás arra utal, hogy a tüzelőanyag uniós vagy nem uniós eredetű.

A forgalmazók által gyűjtött és a tagállamoknak bejelentett, a tüzelőanyagok származására vonatkozó információ bizalmas jellegű, ez azonban nem akadályozhatja meg azt, hogy a Bizottság általános jellegű információkat vagy az egyes vállalkozásokra vonatkozó részleteket nem tartalmazó összefoglaló jelentéseket hozzon nyilvánosságra.

Bioüzemanyagok esetén a származás a 98/70/EK irányelv IV. mellékletében meghatározott bioüzemanyag-előállítási folyamatot jelenti.

Amennyiben többfajta nyersanyag kerül felhasználásra, a forgalmazók az adott feldolgozó üzemben a jelentés évében feldolgozott nyersanyagtípusonként jelentést tesznek a késztermék tonnában megadott mennyiségéről.

3. Beszerzési hely

A "beszerzési hely" azon országot és azon feldolgozóüzem nevét jelenti, amelyben a tüzelőanyag vagy energia a Bizottság 2454/93/EGK rendelete ( 18 ) alapján a tüzelőanyag vagy energia származását meghatározó utolsó alapvető változáson átmegy.

4. Kkv-k

Ettől eltérően azon forgalmazók esetében, amelyek kkv-k, a "származás", illetve a "beszerzési hely" - esettől függően - EU vagy nem EU, függetlenül attól, hogy a forgalmazók kőolajat importálnak vagy kőolajszármazékokat és bitumenes ásványokból nyert kőolajat forgalmaznak.

5. A bioüzemanyagoktól és villamos energiától eltérő tüzelőanyagok átlagos teljes életciklusra számított üvegházhatásúgáz-intenzitási alapértékei

Nyersanyagforrás és folyamatForgalomba hozott tüzelőanyagTeljes életciklusra számított ÜHG-intenzitás (gCO2eq/MJ)Súlyozott, teljes életciklusra számított ÜHG-intenzitás (gCO2eq/MJ)
Hagyományos nyersolajBenzin93,293,3
Természetes gáz-folyadék94,3
Szén-folyadék172
Természetes bitumen107
Olajpala131,3
Hagyományos nyersolajDízelolaj vagy gázolaj9595,1
Természetes gáz-folyadék94,3
Szén-folyadék172
Természetes bitumen108,5
Olajpala133,7
Bármilyen fosszilis energiaforrásCseppfolyósított szénhidrogéngáz szikragyújtású motorban73,673,6
Földgáz, EU-mixSűrített földgáz szikragyújtású motorban69,369,3
Földgáz, EU-mixCseppfolyósított földgáz szikragyújtású motorban74,574,5
Hidrogén Sabatier-reakciója nem biológiai eredetű megújuló energiaforrás elektrolízisébőlSűrített szintetikus metángáz szikragyújtású motorban3,33,3
Gőzreformálással átalakított földgázSűrített hidrogén üzemanyagcellában104,3104,3
Teljes mértékben nem biológiai eredetű megújuló energiaforrással táplált elektrolízisSűrített hidrogén üzemanyagcellában9,19,1
SzénSűrített hidrogén üzemanyagcellában234,4234,4
A technológiai kibocsátások szén-dioxid-tartalmának leválasztása és tárolása mellett átalakított szénSűrített hidrogén üzemanyagcellában52,752,7
Fosszilis nyersanyagokból származó műanyaghulladékBenzin, dízelolaj vagy gázolaj8686

6. Villamos energia

A tagállamoknak az energiaszolgáltatók elektromos járművek és motorbiciklik által fogyasztott villamos energiával kapcsolatos jelentéstételéhez ki kell számítaniuk a nemzeti átlagos teljes életciklusra számított alapértékeket a vonatkozó nemzetközi szabványoknak megfelelően.

Alternatív megoldásként a tagállamok engedélyezhetik forgalmazóiknak, hogy a villamos energiára vonatkozó üvegházhatásúgáz-intenzitás (gCO2eq/MJ) értékeit a tagállamok jelentett adataiból kiindulva az alábbiak alapján meghatározzák:

a) az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete ( 19 );

b) az Európai Parlament és a Tanács 525/2013/EU rendelete ( 20 ); vagy

c) a Bizottság 666/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete ( 21 ).

7. Nyersanyag kereskedelmi neve

OrszágNyersanyag kereskedelmi neveAPIKén (tömeg%)
Abu-DzabiAl Bunduq38,51,1
Abu-DzabiMubarraz38,10,9
Abu-DzabiMurban40,50,8
Abu-DzabiZakum (Lower Zakum/Abu Dhabi Marine)40,61
Abu-DzabiUmm Shaif (Abu Dhabi Marine)37,41,5
Abu-DzabiArzanah440
Abu-DzabiAbu Al Bu Khoosh31,62
Abu-DzabiMurban Bottoms21,4nincs adat (n.a.)
Abu-DzabiTop Murban21n.a.
Abu-DzabiUpper Zakum34,41,7
AlgériaArzew44,30,1
AlgériaHassi Messaoud42,80,2
AlgériaZarzaitine430,1
AlgériaAlgerian440,1
AlgériaSkikda44,30,1
AlgériaSaharan Blend45,50,1
AlgériaHassi Ramal600,1
AlgériaAlgerian Condensate64,5n.a.
AlgériaAlgerian Mix45,60,2
AlgériaAlgerian Condensate (Arzew)65,80
AlgériaAlgerian Condensate (Bejaia)65,00
AlgériaTop Algerian24,6n.a.
AngolaCabinda31,70,2
AngolaTakula33,70,1
AngolaSoyo Blend33,70,2
AngolaMandji29,51,3
AngolaMalongo (West)26n.a.
AngolaCavala-142,3n.a.
AngolaSulele (South-1)38,7n.a.
AngolaPalanca400,14
AngolaMalongo (North)30n.a.
AngolaMalongo (South)25n.a.
AngolaNemba38,50
AngolaGirassol31,3n.a.
AngolaKuito20n.a.
AngolaHungo28,8n.a.
AngolaKissinje30,50,37
AngolaDalia23,61,48
AngolaGimboa23,70,65
AngolaMondo28,80,44
AngolaPlutonio33,20,036
AngolaSaxi Batuque Blend33,20,36
AngolaXikomba34,40,41
ArgentínaTierra del Fuego42,4n.a.
ArgentínaSanta Cruz26,9n.a.
ArgentínaEscalante240,2
ArgentínaCanadon Seco270,2
ArgentínaHidra51,70,05
ArgentínaMedanito34,930,48
ÖrményországArmenian Miscellaneousn.a.n.a.
AusztráliaJabiru42,30,03
AusztráliaKooroopa (Jurassic)42n.a.
AusztráliaTalgeberry (Jurassic)43n.a.
AusztráliaTalgeberry (Up Cretaceous)51n.a.
AusztráliaWoodside Condensate51,8n.a.
AusztráliaSaladin-3 (Top Barrow)49n.a.
AusztráliaHarriet38n.a.
AusztráliaSkua-3 (Challis Field)43n.a.
AusztráliaBarrow Island36,80,1
AusztráliaNorthwest Shelf Condensate53,10
AusztráliaJackson Blend41,90
AusztráliaCooper Basin45,20,02
AusztráliaGriffin550,03
AusztráliaBuffalo Crude53n.a.
AusztráliaCossack48,20,04
AusztráliaElang56,2n.a.
AusztráliaEnfield21,70,13
AusztráliaGippsland (Bass Strait)45,40,1
AzerbajdzsánAzeri Light34,80,15
BahreinBahrain Miscellaneousn.a.n.a.
FehéroroszországBelarus Miscellaneousn.a.n.a.
BeninSeme22,60,5
BeninBenin Miscellaneousn.a.n.a.
BelizeBelize Light Crude40n.a.
BelizeBelize Miscellaneousn.a.n.a.
BolíviaBolivian Condensate58,80,1
BrazíliaGaroupa30,50,1
BrazíliaSergipano25,10,4
BrazíliaCampos Basin20n.a.
BrazíliaUrucu (Upper Amazon)42n.a.
BrazíliaMarlim20n.a.
BrazíliaBrazil Polvo19,61,14
BrazíliaRoncador28,30,58
BrazíliaRoncador Heavy18n.a.
BrazíliaAlbacora East19,80,52
BruneiSeria Light36,20,1
BruneiChampion24,40,1
BruneiChampion Condensate650,1
BruneiBrunei LS Blend320,1
BruneiBrunei Condensate65n.a.
BruneiChampion Export23,90,12
KamerunKole Marine Blend34,90,3
KamerunLokele21,50,5
KamerunMoudi Light40n.a.
KamerunMoudi Heavy21,3n.a.
KamerunEbome32,10,35
KamerunCameroon Miscellaneousn.a.n.a.
KanadaPeace River Light41n.a.
KanadaPeace River Medium33n.a.
KanadaPeace River Heavy23n.a.
KanadaManyberries36,5n.a.
KanadaRainbow Light and Medium40,7n.a.
KanadaPembina33n.a.
KanadaBells Hill Lake32n.a.
KanadaFosterton Condensate63n.a.
KanadaRangeland Condensate67,3n.a.
KanadaRedwater35n.a.
KanadaLloydminster20,72,8
KanadaWainwright-Kinsella23,12,3
KanadaBow River Heavy26,72,4
KanadaFosterton21,43
KanadaSmiley-Coleville22,52,2
KanadaMidale292,4
KanadaMilk River Pipeline361,4
KanadaIpl-Mix Sweet400,2
KanadaIpl-Mix Sour380,5
KanadaIpl Condensate550,3
KanadaAurora Light39,50,4
KanadaAurora Condensate650,3
KanadaReagan Field350,2
KanadaSynthetic Canada30,31,7
KanadaCold Lake13,24,1
KanadaCold Lake Blend26,93
KanadaCanadian Federated39,40,3
KanadaChauvin222,7
KanadaGcos23n.a.
KanadaGulf Alberta L & M35,11
KanadaLight Sour Blend351,2
KanadaLloyd Blend222,8
KanadaPeace River Condensate54,9n.a.
KanadaSarnium Condensate57,7n.a.
KanadaSaskatchewan Light32,9n.a.
KanadaSweet Mixed Blend380,5
KanadaSyncrude320,1
KanadaRangeland – South L & M39,50,5
KanadaNorthblend Nevis34n.a.
KanadaCanadian Common Condensate55n.a.
KanadaCanadian Common390,3
KanadaWaterton Condensate65,1n.a.
KanadaPanuke Condensate56n.a.
KanadaFederated Light and Medium39,72
KanadaWabasca23n.a.
KanadaHibernia37,30,37
KanadaBC Light40n.a.
KanadaBoundary39n.a.
KanadaAlbian Heavy21n.a.
KanadaKoch Alberta34n.a.
KanadaTerra Nova32,3n.a.
KanadaEcho Blend20,63,15
KanadaWestern Canadian Blend19,83
KanadaWestern Canadian Select20,53,33
KanadaWhite Rose31,00,31
KanadaAccess22n.a.
KanadaPremium Albian Synthetic Heavy20,9n.a.
KanadaAlbian Residuum Blend (ARB)20,032,62
KanadaChristina Lake20,53
KanadaCNRL34n.a.
KanadaHusky Synthetic Blend31,910,11
KanadaPremium Albian Synthetic (PAS)35,50,04
KanadaSeal Heavy(SH)19,894,54
KanadaSuncor Synthetic A (OSA)33,610,178
KanadaSuncor Synthetic H (OSH)19,533,079
KanadaPeace Sour33n.a.
KanadaWestern Canadian Resid20,7n.a.
KanadaChristina Dilbit Blend21,0n.a.
KanadaChristina Lake Dilbit38,083,80
ChileChile Miscellaneousn.a.n.a.
CsádDoba Blend (Early Production)24,80,14
CsádDoba Blend (Later Production)20,80,17
KínaTaching (Daqing)330,1
KínaShengli24,21
KínaBeibun.a.n.a.
KínaChengbei17n.a.
KínaLufeng34,4n.a.
KínaXijiang28n.a.
KínaWei Zhou39,9n.a.
KínaLiu Hua21n.a.
KínaBoz Hong170,282
KínaPeng Lai21,80,29
KínaXi Xiang32,180,09
KolumbiaOnto35,30,5
KolumbiaPutamayo350,5
KolumbiaRio Zulia40,40,3
KolumbiaOrito34,90,5
KolumbiaCano-Limon30,80,5
KolumbiaLasmo30n.a.
KolumbiaCano Duya-128n.a.
KolumbiaCorocora-131,6n.a.
KolumbiaSuria Sur-132n.a.
KolumbiaTunane-129n.a.
KolumbiaCasanare23n.a.
KolumbiaCusiana44,40,2
KolumbiaVasconia27,30,6
KolumbiaCastilla Blend20,81,72
KolumbiaCupiaga43,110,082
KolumbiaSouth Blend28,60,72
Kongó (Brazzaville)Emeraude23,60,5
Kongó (Brazzaville)Djeno Blend26,90,3
Kongó (Brazzaville)Viodo Marina-126,5n.a.
Kongó (Brazzaville)Nkossa470,03
Kongó (Kinshasa)Muanda340,1
Kongó (Kinshasa)Congo/Zaire31,70,1
Kongó (Kinshasa)Coco30,40,15
ElefántcsontpartEspoir31,40,3
ElefántcsontpartLion Cote41,10,101
DániaDan30,40,3
DániaGorm33,90,2
DániaDanish North Sea34,50,26
DubajDubai (Fateh)31,12
DubajMargham Light50,30
EcuadorOriente29,21
EcuadorQuito29,50,7
EcuadorSanta Elena350,1
EcuadorLimoncoha-128n.a.
EcuadorFrontera-130,7n.a.
EcuadorBogi-121,2n.a.
EcuadorNapo192
EcuadorNapo Light19,3n.a.
EgyiptomBelayim27,52,2
EgyiptomEl Morgan29,41,7
EgyiptomRhas Gharib24,33,3
EgyiptomGulf of Suez Mix31,91,5
EgyiptomGeysum19,5n.a.
EgyiptomEast Gharib (J-1)37,9n.a.
EgyiptomMango-135,1n.a.
EgyiptomRhas Budran25n.a.
EgyiptomZeit Bay34,10,1
EgyiptomEast Zeit Mix390,87
Egyenlítői-GuineaZafiro30,3n.a.
Egyenlítői-GuineaAlba Condensate55n.a.
Egyenlítői-GuineaCeiba30,10,42
GabonGamba31,80,1
GabonMandji30,51,1
GabonLucina Marine39,50,1
GabonOguendjo35n.a.
GabonRabi-Kouanga340,6
GabonT'Catamba44,30,21
GabonRabi33,40,06
GabonRabi Blend34n.a.
GabonRabi Light37,70,15
GabonEtame Marin36n.a.
GabonOlende17,61,54
GabonGabonian Miscellaneousn.a.n.a.
GrúziaGeorgian Miscellaneousn.a.n.a.
GhánaBonsu320,1
GhánaSalt Pond37,40,1
GuatemalaCoban27,7n.a.
GuatemalaRubelsanto27n.a.
IndiaBombay High39,40,2
IndonéziaMinas (Sumatron Light)34,50,1
IndonéziaArdjuna35,20,1
IndonéziaAttaka42,30,1
IndonéziaSuri18,40,2
IndonéziaSanga Sanga25,70,2
IndonéziaSepinggan37,90,9
IndonéziaWalio34,10,7
IndonéziaArimbi31,80,2
IndonéziaPoleng43,20,2
IndonéziaHandil32,80,1
IndonéziaJatibarang290,1
IndonéziaCinta33,40,1
IndonéziaBekapai400,1
IndonéziaKatapa520,1
IndonéziaSalawati380,5
IndonéziaDuri (Sumatran Heavy)21,10,2
IndonéziaSembakung37,50,1
IndonéziaBadak41,30,1
IndonéziaArun Condensate54,5n.a.
IndonéziaUdang380,1
IndonéziaKlamono18,71
IndonéziaBunya31,70,1
IndonéziaPamusian18,10,2
IndonéziaKerindigan21,60,3
IndonéziaMelahin24,70,3
IndonéziaBunyu31,70,1
IndonéziaCamar36,3n.a.
IndonéziaCinta Heavy27n.a.
IndonéziaLalang40,4n.a.
IndonéziaKakap46,6n.a.
IndonéziaSisi-140n.a.
IndonéziaGiti-133,6n.a.
IndonéziaAyu-134,3n.a.
IndonéziaBima22,5n.a.
IndonéziaPadang Isle34,7n.a.
IndonéziaIntan32,8n.a.
IndonéziaSepinggan – Yakin Mixed31,70,1
IndonéziaWiduri320,1
IndonéziaBelida45,90
IndonéziaSenipah51,90,03
IránIranian Light33,81,4
IránIranian Heavy311,7
IránSoroosh (Cyrus)18,13,3
IránDorrood (Darius)33,62,4
IránRostam35,91,55
IránSalmon (Sassan)33,91,9
IránForoozan (Fereidoon)31,32,5
IránAboozar (Ardeshir)26,92,5
IránSirri30,92,3
IránBahrgansar/Nowruz (SIRIP Blend)27,12,5
IránBahr/Nowruz25,02,5
IránIranian Miscellaneousn.a.n.a.
IrakBasrah Light (Pers. Gulf)33,72
IrakKirkuk (Pers. Gulf)35,11,9
IrakMishrif (Pers. Gulf)28n.a.
IrakBai Hasson (Pers. Gulf)34,12,4
IrakBasrah Medium (Pers. Gulf)31,12,6
IrakBasrah Heavy (Pers. Gulf)24,73,5
IrakKirkuk Blend (Pers. Gulf)35,12
IrakN. Rumalia (Pers. Gulf)34,32
IrakRas el Behar33n.a.
IrakBasrah Light (Red Sea)33,72
IrakKirkuk (Red Sea)36,11,9
IrakMishrif (Red Sea)28n.a.
IrakBai Hasson (Red Sea)34,12,4
IrakBasrah Medium (Red Sea)31,12,6
IrakBasrah Heavy (Red Sea)24,73,5
IrakKirkuk Blend (Red Sea)341,9
IrakN. Rumalia (Red Sea)34,32
IrakRatawi23,54,1
IrakBasrah Light (Turkey)33,72
IrakKirkuk (Turkey)36,11,9
IrakMishrif (Turkey)28n.a.
IrakBai Hasson (Turkey)34,12,4
IrakBasrah Medium (Turkey)31,12,6
IrakBasrah Heavy (Turkey)24,73,5
IrakKirkuk Blend (Turkey)341,9
IrakN. Rumalia (Turkey)34,32
IrakFAO Blend27,73,6
KazahsztánKumkol42,50,07
KazahsztánCPC Blend44,20,54
KuvaitMina al Ahmadi (Kuwait Export)31,42,5
KuvaitMagwa (Lower Jurassic)38n.a.
KuvaitBurgan (Wafra)23,33,4
LíbiaBu Attifel43,60
LíbiaAmna (high pour)36,10,2
LíbiaBrega40,40,2
LíbiaSirtica43,30,43
LíbiaZueitina41,30,3
LíbiaBunker Hunt37,60,2
LíbiaEl Hofra42,30,3
LíbiaDahra410,4
LíbiaSarir38,30,2
LíbiaZueitina Condensate650,1
LíbiaEl Sharara42,10,07
MalajziaMiri Light36,30,1
MalajziaTembungo37,5n.a.
MalajziaLabuan Blend33,20,1
MalajziaTapis44,30,1
MalajziaTembungo37,40
MalajziaBintulu26,50,1
MalajziaBekok49n.a.
MalajziaPulai42,6n.a.
MalajziaDulang390,037
MauritániaChinguetti28,20,51
MexikóIsthmus32,81,5
MexikóMaya223,3
MexikóOlmeca39n.a.
MexikóAltamira16n.a.
MexikóTopped Isthmus26,11,72
HollandiaAlba19,59n.a.
Semleges területEocene (Wafra)18,64,6
Semleges területHout32,81,9
Semleges területKhafji28,52,9
Semleges területBurgan (Wafra)23,33,4
Semleges területRatawi23,54,1
Semleges területNeutral Zone Mix23,1n.a.
Semleges területKhafji Blend23,43,8
NigériaForcados Blend29,70,3
NigériaEscravos36,20,1
NigériaBrass River40,90,1
NigériaQua Iboe35,80,1
NigériaBonny Medium25,20,2
NigériaPennington36,60,1
NigériaBomu330,2
NigériaBonny Light36,70,1
NigériaBrass Blend40,90,1
NigériaGilli Gilli47,3n.a.
NigériaAdanga35,1n.a.
NigériaIyak-336n.a.
NigériaAntan35,2n.a.
NigériaOSO470,06
NigériaUkpokiti42,30,01
NigériaYoho39,6n.a.
NigériaOkwori36,9n.a.
NigériaBonga28,1n.a.
NigériaERHA31,70,21
NigériaAmenam Blend390,09
NigériaAkpo45,170,06
NigériaEA38n.a.
NigériaAgbami47,20,044
NorvégiaEkofisk43,40,2
NorvégiaTor420,1
NorvégiaStatfjord38,40,3
NorvégiaHeidrun29n.a.
NorvégiaNorwegian Forties37,1n.a.
NorvégiaGullfaks28,60,4
NorvégiaOseberg32,50,2
NorvégiaNorne33,10,19
NorvégiaTroll28,30,31
NorvégiaDraugen39,6n.a.
NorvégiaSleipner Condensate620,02
OmánOman Export36,30,8
Pápua Új-GuineaKutubu440,04
PeruLoreto340,3
PeruTalara32,70,1
PeruHigh Cold Test37,5n.a.
PeruBayovar22,6n.a.
PeruLow Cold Test34,3n.a.
PeruCarmen Central-520,7n.a.
PeruShiviyacu-2320,8n.a.
PeruMayna25,7n.a.
Fülöp-szigetekNido26,5n.a.
Fülöp-szigetekPhilippines Miscellaneousn.a.n.a.
KatarDukhan41,71,3
KatarQatar Marine35,31,6
KatarQatar Land41,4n.a.
Rász el-HaimaRak Condensate54,1n.a.
Rász el-HaimaRas Al Khaimah Miscellaneousn.a.n.a.
OroszországUrals312
OroszországRussian Export Blend32,51,4
OroszországM10017,62,02
OroszországM100 Heavy16,672,09
OroszországSiberian Light37,80,4
OroszországE4 (Gravenshon)19,841,95
OroszországE4 Heavy182,35
OroszországPurovsky Condensate64,10,01
OroszországSokol39,70,18
Szaúd-ArábiaLight (Pers. Gulf)33,41,8
Szaúd-ArábiaHeavy (Pers. Gulf) (Safaniya)27,92,8
Szaúd-ArábiaMedium (Pers. Gulf) (Khursaniyah)30,82,4
Szaúd-ArábiaExtra Light (Pers. Gulf) (Berri)37,81,1
Szaúd-ArábiaLight (Yanbu)33,41,2
Szaúd-ArábiaHeavy (Yanbu)27,92,8
Szaúd-ArábiaMedium (Yanbu)30,82,4
Szaúd-ArábiaBerri (Yanbu)37,81,1
Szaúd-ArábiaMedium (Zuluf/Marjan)31,12,5
SardzsaMubarek Sardzsa370,6
SardzsaSharjah Condensate49,70,1
SzingapúrRantau50,50,1
SpanyolországAmposta Marina North37n.a.
SpanyolországCasablanca34n.a.
SpanyolországEl Dorado26,6n.a.
SzíriaSyrian Straight15n.a.
SzíriaThayyem35n.a.
SzíriaOmar Blend38n.a.
SzíriaOmar36,50,1
SzíriaSyrian Light360,6
SzíriaSouedie24,93,8
ThaiföldErawan Condensate54,1n.a.
ThaiföldSirikit41n.a.
ThaiföldNang Nuan30n.a.
ThaiföldBualuang27n.a.
ThaiföldBenchamas42,40,12
Trinidad és TobagoGaleota Mix32,80,3
Trinidad és TobagoTrintopec24,8n.a.
Trinidad és TobagoLand/Trinmar23,41,2
Trinidad és TobagoCalypso Miscellaneous30,840,59
TunéziaZarzaitine41,90,1
TunéziaAshtart291
TunéziaEl Borma43,30,1
TunéziaEzzaouia-241,5n.a.
TörökországTurkish Miscellaneousn.a.n.a.
UkrajnaUkraine Miscellaneousn.a.n.a.
Egyesült KirályságAuk37,20,5
Egyesült KirályságBeatrice38,70,05
Egyesült KirályságBrae33,60,7
Egyesült KirályságBuchan33,70,8
Egyesült KirályságClaymore30,51,6
Egyesült KirályságS.V. (Brent)36,70,3
Egyesült KirályságTartan41,70,6
Egyesült KirályságTern350,7
Egyesült KirályságMagnus39,30,3
Egyesült KirályságDunlin34,90,4
Egyesült KirályságFulmar400,3
Egyesült KirályságHutton30,50,7
Egyesült KirályságN.W. Hutton36,20,3
Egyesült KirályságMaureen35,50,6
Egyesült KirályságMurchison38,80,3
Egyesült KirályságNinian Blend35,60,4
Egyesült KirályságMontrose40,10,2
Egyesült KirályságBeryl36,50,4
Egyesült KirályságPiper35,60,9
Egyesült KirályságForties36,60,3
Egyesült KirályságBrent Blend380,4
Egyesült KirályságFlotta35,71,1
Egyesült KirályságThistle370,3
Egyesült KirályságS.V. (Ninian)380,3
Egyesült KirályságArgyle38,60,2
Egyesült KirályságHeather33,80,7
Egyesült KirályságSouth Birch38,6n.a.
Egyesült KirályságWytch Farm41,5n.a.
Egyesült KirályságCormorant North34,90,7
Egyesült KirályságCormorant South (Cormorant „A”)35,70,6
Egyesült KirályságAlba19,2n.a.
Egyesült KirályságFoinhaven26,30,38
Egyesült KirályságSchiehallion25,8n.a.
Egyesült KirályságCaptain19,10,7
Egyesült KirályságHarding20,70,59
Alaszka, USAANSn.a.n.a.
Colorado, USANiobraran.a.n.a.
Új-Mexikó, USAFour Cornersn.a.n.a.
Észak-Dakota, USABakkenn.a.n.a.
Észak-Dakota, USANorth Dakota Sweetn.a.n.a.
Texas, USAWTIn.a.n.a.
Texas, USAEagle Fordn.a.n.a.
Utah, USACovenantn.a.n.a.
USA szövetségi külső kontinentális talapzatBetan.a.n.a.
USA szövetségi külső kontinentális talapzatCarpinterian.a.n.a.
USA szövetségi külső kontinentális talapzatDos Cuadrasn.a.n.a.
USA szövetségi külső kontinentális talapzatHondon.a.n.a.
USA szövetségi külső kontinentális talapzatHuenemen.a.n.a.
USA szövetségi külső kontinentális talapzatPescadon.a.n.a.
USA szövetségi külső kontinentális talapzatPoint Arguellon.a.n.a.
USA szövetségi külső kontinentális talapzatPoint Pedernalesn.a.n.a.
USA szövetségi külső kontinentális talapzatSacaten.a.n.a.
USA szövetségi külső kontinentális talapzatSanta Claran.a.n.a.
USA szövetségi külső kontinentális talapzatSockeyen.a.n.a.
ÜzbegisztánUzbekistan Miscellaneousn.a.n.a.
VenezuelaJobo (Monagas)12,62
VenezuelaLama Lamar36,71
VenezuelaMariago271,5
VenezuelaRuiz32,41,3
VenezuelaTucipido360,3
VenezuelaVenez Lot 1736,30,9
VenezuelaMara 16/1816,53,5
VenezuelaTia Juana Light32,11,1
VenezuelaTia Juana Med 2624,81,6
VenezuelaOfficina35,10,7
VenezuelaBachaquero16,82,4
VenezuelaCento Lago36,91,1
VenezuelaLagunillas17,82,2
VenezuelaLa Rosa Medium25,31,7
VenezuelaSan Joaquin420,2
VenezuelaLagotreco29,51,3
VenezuelaLagocinco361,1
VenezuelaBoscan10,15,5
VenezuelaLeona24,11,5
VenezuelaBarinas26,21,8
VenezuelaSylvestre28,41
VenezuelaMesa29,21,2
VenezuelaCeuta31,81,2
VenezuelaLago Medio31,51,2
VenezuelaTigre24,5n.a.
VenezuelaAnaco Wax41,50,2
VenezuelaSanta Rosa490,1
VenezuelaBombai19,61,6
VenezuelaAguasay41,10,3
VenezuelaAnaco43,40,1
VenezuelaBCF-Bach/Lag1716,82,4
VenezuelaBCF-Bach/Lag2120,42,1
VenezuelaBCF-21.921,9n.a.
VenezuelaBCF-2423,51,9
VenezuelaBCF-31311,2
VenezuelaBCF Blend341
VenezuelaBolival Coast23,51,8
VenezuelaCeuta/Bach 1818,52,3
VenezuelaCorridor Block26,91,6
VenezuelaCretaceous420,4
VenezuelaGuanipa300,7
VenezuelaLago Mix Med.23,41,9
VenezuelaLarosa/Lagun23,81,8
VenezuelaMenemoto19,32,2
VenezuelaCabimas20,81,8
VenezuelaBCF-23231,9
VenezuelaOficina/Mesa32,20,9
VenezuelaPilon13,82
VenezuelaRecon (Venez)34n.a.
Venezuela102 Tj (25)251,6
VenezuelaTjl Cretaceous390,6
VenezuelaTia Juana Pesado (Heavy)12,12,7
VenezuelaMesa-Recon28,41,3
VenezuelaOritupano192
VenezuelaHombre Pintado29,70,3
VenezuelaMerey17,42,2
VenezuelaLago Light41,20,4
VenezuelaLaguna11,20,3
VenezuelaBach/Ceuta Mix241,2
VenezuelaBachaquero 13132,7
VenezuelaCeuta – 28281,6
VenezuelaTemblador23,10,8
VenezuelaLagomar321,2
VenezuelaTaparito17n.a.
VenezuelaBCF-Heavy16,7n.a.
VenezuelaBCF-Medium22n.a.
VenezuelaCaripito Blend17,8n.a.
VenezuelaLaguna/Ceuta Mix18,1n.a.
VenezuelaMorichal10,6n.a.
VenezuelaPedenales20,1n.a.
VenezuelaQuiriquire16,3n.a.
VenezuelaTucupita17n.a.
VenezuelaFurrial-2 (E. Venezuela)27n.a.
VenezuelaCurazao Blend18n.a.
VenezuelaSanta Barbara36,5n.a.
VenezuelaCerro Negro15n.a.
VenezuelaBCF2221,12,11
VenezuelaHamaca261,55
VenezuelaZuata 1015n.a.
VenezuelaZuata 2025n.a.
VenezuelaZuata 3035n.a.
VenezuelaMonogas15,93,3
VenezuelaCorocoro24n.a.
VenezuelaPetrozuata19,52,69
VenezuelaMorichal 1616n.a.
VenezuelaGuafita28,60,73
VietnamBach Ho (White Tiger)38,60
VietnamDai Hung (Big Bear)36,90,1
VietnamRang Dong37,70,5
VietnamRuby35,60,08
VietnamSu Tu Den (Black Lion)36,80,05
JemenNorth Yemeni Blend40,5n.a.
JemenAlif40,40,1
JemenMaarib Lt.490,2
JemenMasila Blend30–310,6
JemenShabwa Blend34,60,6
EgyébOlajpalan.a.n.a.
EgyébPalaolajn.a.n.a.
EgyébFöldgáz: vezetéken keresztül, a forrástóln.a.n.a.
EgyébFöldgáz: cseppfolyósított földgázbóln.a.n.a.
EgyébPalagáz: vezetéken keresztül, a forrástóln.a.n.a.
EgyébSzénn.a.n.a.

II. MELLÉKLET

A TÜZELŐANYAGOKRA VONATKOZÓ KIINDULÁSI ÉRTÉK KISZÁMÍTÁSA A FOSSZILIS TÜZELŐANYAGOK TEKINTETÉBEN

Számítási módszer

a) A tüzelőanyagokra vonatkozó kiindulási értéket a fosszilis tüzelőanyagok közül a benzin, a dízelolaj, a gázolaj, a cseppfolyósított szénhidrogéngáz és a sűrített földgáz átlagos uniós fogyasztása alapján kell kiszámítani, a következőképpen:

KÉP HIÁNYZIK

ahol:

x az ezen irányelv hatálya alá tartozó, a lenti táblázatban meghatározott különböző tüzelőanyagokat és energiát jelöli;

GHGix az ezen irányelv hatálya alá tartozó x tüzelőanyag vagy energia piacon értékesített éves mennyiségének gCO2eq/MJ-ban kifejezett üvegházhatásúgáz-intenzitása. Az I. melléklet 2. része 5. pontjában feltüntetett, fosszilis tüzelőanyagokra vonatkozó értékeket kell alkalmazni;

MJx a forgalmazott, az x tüzelőanyag jelentett mennyiségeiből átszámított, megajoule-ban kifejezett összes energia.

b) Fogyasztási adatok

Az érték kiszámításához használt fogyasztási adatok a következők:

TüzelőanyagEnergiafogyasztás (MJ)Forrás
dízel7 894 969 × 1062010. évi tagállami jelentés az UNFCCC részére
nem közúti felhasználású gázolaj240 763 × 106
benzin3 844 356 × 106
cseppfolyósított szénhidrogéngáz217 563 × 106
sűrített földgáz51 037 × 106

Üvegházhatásúgáz-intenzitás

A 2010. évi, tüzelőanyagokra vonatkozó kiindulási érték: 94,1 gCO2eq/MJ

III. MELLÉKLET

TAGÁLLAMI JELENTÉSTÉTEL A BIZOTTSÁG RÉSZÉRE

1. A tagállamok minden év december 31-ig jelentik a 3. pontban felsorolt adatokat. Ezen adatokat minden, az adott tagállamban forgalomba hozott tüzelőanyag és energia tekintetében jelenteni kell. Amennyiben többféle bioüzemanyagot kevernek a fosszilis tüzelőanyagokhoz, minden egyes bioüzemanyag vonatkozó adatait meg kell adni.

2. A 3. pontban felsorolt adatokat külön kell jelenteni az adott tagállamon belüli forgalmazók (köztük az egy tagállamon belül működő közös forgalmazók) által forgalomba hozott tüzelőanyag vagy energia tekintetében.

3. A tagállamok minden egyes tüzelőanyag és energia tekintetében jelentik a Bizottságnak az alábbi, a 2. pont szerint összesített és az I. mellékletben meghatározott adatokat:

a) a tüzelőanyag vagy energia típusa;

b) a tüzelőanyag vagy villamosenergia mennyisége;

c) az üvegházhatásúgáz-intenzitás;

d) a termelésoldali kibocsátáscsökkentések;

e) a származás;

f) a beszerzési hely.

IV. MELLÉKLET

A JELENTETT ADATOK KONZISZTENCIÁJÁT BIZTOSÍTÓ SABLON JELENTÉS KÉSZÍTÉSÉHEZ

Tüzelőanyag - Egyedüli forgalmazók

BejegyzésKözös jelentéstétel (IGEN/NEM)OrszágForgalmazó1Tüzelőanyag-típus7Tüzelőanyag KN-kódja7Mennyiség2Átlagos ÜHG-intenzitásTermelésoldali kibocsátáscsökkentés5Csökkentés a 2010-es átlaghoz képest
literenkéntenergia alapján
1
KN-kódÜHG-intenzitás4NyersanyagKN-kódÜHG-intenzitás4fenntartható (IGEN/NEM)
F.1 összetevő (fosszilisüzemanyag- összetevő)B.1 összetevő (bioüzemanyag-összetevő)
F.n összetevő (fosszilisüzemanyag- összetevő)B.m összetevő (bioüzemanyag-összetevő)
k
KN-kód 2ÜHG-intenzitás 4NyersanyagKN-kód 2ÜHG-intenzitás4fenntartható (IGEN/NEM)
F.1 összetevő (fosszilisüzemanyag- összetevő)B.1 összetevő (bioüzemanyag-összetevő)
F.n összetevő (fosszilisüzemanyag- összetevő)B.m összetevő (bioüzemanyag-összetevő)

Tüzelőanyag - Közös forgalmazók

BejegyzésKözös jelentéstétel (IGEN/NEM)OrszágForgalmazó1Tüzelőanyag-típus7Tüzelőanyag KN-kódja7Mennyiség2Átlagos ÜHG-intenzitásTermelésoldali kibocsátáscsökkentés5Csökkentés a 2010-es átlaghoz képest
literenkéntenergia alapján
1IGEN
IGEN
Részösszeg
KN-kódÜHG-intenzitás4NyersanyagKN-kódÜHG-intenzitás4fenntartható (IGEN/NEM)
F.1 összetevő (fosszilisüzemanyag- összetevő)B.1 összetevő (bioüzemanyag-összetevő)
F.n összetevő (fosszilisüzemanyag- összetevő)B.m összetevő (bioüzemanyag-összetevő)
xIGEN
IGEN
Részösszeg
KN-kód 2ÜHG-intenzitás 4NyersanyagKN-kód 2ÜHG-intenzitás4fenntartható (IGEN/NEM)
F.1 összetevő (fosszilisüzemanyag- összetevő)B.1 összetevő (bioüzemanyag-összetevő)
F.n összetevő (fosszilisüzemanyag- összetevő)B.m összetevő (bioüzemanyag-összetevő)

Villamos energia

Közös jelentéstétel (IGEN/NEM)OrszágForgalmazó1Energiatípus7Mennyiség6ÜHG-intenzitásCsökkentés a 2010-es átlaghoz képest
Energia alapján
NEM

Forgalmazói csoport adatai
OrszágForgalmazó1Energiatípus 7Mennyiség 6ÜHG-intenzitásCsökkentés a 2010-es átlaghoz képest
Energia alapján
IGEN
IGEN
Részösszeg

Származás - Egyedüli forgalmazó8

1. bejegyzésF.1 összetevő1. bejegyzésF.n összetevők bejegyzésF.1 összetevők bejegyzésF.n összetevő
Nyersanyag kereskedelmi neveAPI-sűrűség3TonnaNyersanyag kereskedelmi neveAPI-sűrűség 3TonnaNyersanyag kereskedelmi neveAPI-sűrűség 3TonnaNyersanyag kereskedelmi neveAPI-sűrűség 3Tonna

1. bejegyzésB.1 összetevő1. bejegyzésB.m összetevők. bejegyzésB.1 összetevők bejegyzésB.m összetevő
Biológiai folyamatAPI-sűrűség 3TonnaBiológiai folyamatAPI-sűrűség 3TonnaBiológiai folyamatAPI-sűrűség 3TonnaBiológiai folyamatAPI-sűrűség 3Tonna

Származás - Közös forgalmazók8

1. bejegyzésF.1 összetevő1. bejegyzésF.n összetevőX bejegyzésF.1 összetevőX bejegyzésF.n összetevő
Nyersanyag kereskedelmi neveAPI-sűrűség3TonnaNyersanyag kereskedelmi neveAPI-sűrűség 3TonnaNyersanyag kereskedelmi neveAPI-sűrűség 3TonnaNyersanyag kereskedelmi neveAPI-sűrűség 3Tonna

1. bejegyzésB.1 összetevő1. bejegyzésB.m összetevőX. bejegyzésB.1 összetevőX bejegyzésB.m összetevő
Biológiai folyamatAPI-sűrűség 3TonnaBiológiai folyamatAPI-sűrűség 3TonnaBiológiai folyamatAPI-sűrűség 3TonnaBiológiai folyamatAPI-sűrűség 3Tonna

Beszerzési hely9

BejegyzésÖsszetevőKőolajfinomítók/ feldolgozóüzemek neveOrszágKőolajfinomítók/ feldolgozóüzemek neveOrszágKőolajfinomítók/ feldolgozóüzemek neveOrszágKőolajfinomítók/ feldolgozóüzemek neveOrszágKőolajfinomítók/ feldolgozóüzemek neveOrszágKőolajfinomítók/ feldolgozóüzemek neveOrszág
1F.1
1F.n
1B.1
1B.m
kF.1
kF.n
kB.1
kB.m
lF.1
lF.n
lB.1
lB.m
XF.1
XF.n
XB.1
XB.m

Összes bejelentett energia és elért csökkentés tagállamonként

Mennyiség (energia alapján)10ÜHG-intenzitásCsökkentés a 2010-es átlaghoz képest

Formátummal kapcsolatos megjegyzések

A forgalmazók jelentéstételi sablonja megegyezik a tagállamok jelentéstételi sablonjával.

A kiszürkített cellákat nem kell kitölteni.

1. A forgalmazó azonosítása az I. melléklet 1. része 3. pontja a) alpontjában van meghatározva.

2. A tüzelőanyag mennyisége az I. melléklet 1. része 3. pontja c) alpontjában van meghatározva.

3. Az Amerikai Kőolajipari Intézet (API) szerinti sűrűség meghatározása az ASTM D287 tesztelési módszer szerint történik.

4. Az üvegházhatásúgáz-intenzitás az I. melléklet 1. része 3. pontja e) alpontjában van meghatározva.

5. A termelésoldali kibocsátáscsökkentés az I. melléklet 1. része 3. pontja d) alpontjában van meghatározva; a jelentéstételi előírások az I. melléklet 2. része 1. pontjában vannak meghatározva.

6. A villamos energia mennyisége az I. melléklet 2. része 6. pontjában van meghatározva.

7. A tüzelőanyag-típusok és a megfelelő KN-kódok az I. melléklet 1. része 3. pontja b) alpontjában vannak meghatározva.

8. A származás az I. melléklet 2. része 2. és 4. pontjában van meghatározva.

9. A beszerzési hely az I. melléklet 2. része 3. és 4. pontjában van meghatározva.

10. A fogyasztott energia (tüzelőanyag és villamos energia) teljes mennyisége.

( 1 ) HL L 350., 1998.12.28., 58. o.

( 2 ) A Bizottság 2003/361/EK ajánlása a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.).

( 3 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK irányelve (2009. április 23.) a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről (HL L 140., 2009.6.5., 16. o.).

( 4 ) A Bizottság 2002/159/EK határozata (2002. február 18.) az üzemanyagok minőségére vonatkozó nemzeti adatokat összefoglaló beadvány egységes formájáról (HL L 53., 2002.2.23., 30. o.).

( 5 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2009/30/EK irányelve (2009. április 23.) a benzinre, a dízelolajra és a gázolajra vonatkozó követelmények, illetőleg az üvegházhatású kibocsátott gázok mennyiségének nyomon követését és mérséklését célzó mechanizmus bevezetése tekintetében a 98/70/EK irányelv módosításáról, a belvízi hajókban felhasznált tüzelőanyagokra vonatkozó követelmények tekintetében az 1999/32/EK irányelv módosításáról, valamint a 93/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 140., 2009.6.5., 88. o.).

( 6 ) A Tanács 1999/468/EK határozata (1999. június 28.) a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.).

( 7 ) Amerikai Anyagvizsgáló Társaság: http://www.astm.org/index.shtml.

( 8 ) A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).

( 9 ) Az Európai Parlament és a Tanács 401/2009/EK rendelete (2009. április 23.) az Európai Környezetvédelmi Ügynökségről és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózatról (HL L 126., 2009.5.21., 13. o.).

( 10 ) A Bizottság 684/2009/EK rendelete (2009. július 24.) a 2008/118/EK tanácsi irányelvnek a jövedéki termékek jövedékiadó-felfüggesztéssel történő szállításához kapcsolódó számítógépes eljárások tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 197., 2009.7.29., 24. o.).

( 11 ) A Tanács 2008/118/EK irányelve (2008. december 16.) a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről és a 92/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 9., 2009.1.14., 12. o.).

( 12 ) A JEC konzorcium az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontját (JRC), az Európai Autóipari K+F Tanácsot (EUCAR) és a finomítás és az elosztás során felmerülő környezeti, egészségi és biztonsági kérdésekkel foglalkozó európai olajipari szövetséget (CONCAWE) fogja össze.

( 13 ) http://iet.jrc.ec.europa.eu/about-jec/sites/about-jec/files/documents/report_2013/wtt_report_v4_july_2013_final.pdf.

( 14 ) Az Európai Parlament és a Tanács 443/2009/EK rendelete (2009. április 23.) a könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi integrált megközelítés keretében az új személygépkocsikra vonatkozó kibocsátási követelmények meghatározásáról (HL L 140., 2009.6.5., 1. o.).

( 15 ) A Bizottság 2012. június 21-i 600/2012/EU rendelete a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó adatokat tartalmazó jelentések és a tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentések hitelesítésérol, valamint a hitelesítok akkreditációjáról (HL L 181., 2012.7.12., 1. o.).

( 16 ) A Bizottság 2012. június 21-i 601/2012/EU rendelete az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelo nyomon követésérol és jelentésérol (HL L 181., 2012.7.12., 30. o.).

( 17 ) A Tanács 2964/95/EK rendelete (1995. december 20.) a kőolaj importja és szállítása közösségi nyilvántartásának bevezetéséről (HL L 310., 1995.12.22., 5. o.).

( 18 ) A Bizottság 2454/93/EGK rendelete (1993. július 2.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról (HL L 253., 1993.10.11., 1. o.).

( 19 ) Az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az energiastatisztikáról (HL L 304., 2008.11.14., 1. o.).

( 20 ) Az Európai Parlament és a Tanács 525/2013/EU rendelete (2013. május 21.) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és bejelentésére, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információk nemzeti és uniós szintű bejelentésére szolgáló rendszerről, valamint a 280/2004/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 165., 2013.6.18., 13. o.).

( 21 ) A Bizottság 666/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március 12.) az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően az uniós nyilvántartási rendszerre vonatkozó érdemi követelmények megállapításáról, valamint a globális felmelegedési potenciálokban és a nemzetközileg elfogadott nyilvántartási iránymutatásokban bekövetkezett változások figyelembevételéről (HL L 179., 2014.6.19., 26. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32015L0652 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32015L0652&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02015L0652-20150425 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02015L0652-20150425&locale=hu

Tartalomjegyzék