2019. évi XCVI. törvény

az Európai Határregisztrációs Rendszerrel, valamint az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszerrel összefüggő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról

1. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosítása

1. § A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (a továbbiakban: Áptv.) 19. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 55. cikk (5) bekezdése szerinti ellenőrzés érdekében a magyar állampolgárság honosítással vagy visszahonosítással történő megszerzéséről - a 14. § (1) bekezdés a) pontjában és a 20/A. § (1) bekezdésében meghatározott adatokkal - az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének helye szerint illetékes anyakönyvvezető, illetve a 4. § (3), (3a), (6) és (7) bekezdése, illetve az 5. § alapján honosított esetében az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének helye szerint illetékes anyakönyvvezető, külképviseleten történt állampolgársági eskü vagy fogadalomtétel esetén pedig az állampolgársági ügyekben eljáró szerv értesíti az ETIAS nemzeti egységet."

2. § Az Áptv. a következő 27. §-sal egészül ki:

"27. § E törvény az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 55. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

3. § Hatályát veszti az Áptv. az "Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés" alcím címe.

2. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

4. § (1) A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 35/A. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikk (1) bekezdésében szereplő okmányokkal rendelkező személyek úti okmányait bélyegzőlenyomattal kell ellátni."

(2) Az Rtv. 35/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az utasadat-információs egységnek az elemző-értékelő tevékenysége során az Nbtv. 52/H. § (7) bekezdése szerint feltárt információról szóló tájékoztatása, valamint az ETIAS nemzeti egységnek az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 36. cikk (2) bekezdése szerinti megjelölés alkalmazása alapján a rendőrség az (1)-(3) bekezdés szerinti intézkedések alá vonja azt a személyt, akire a feltárt információ vonatkozik. Az ennek során megállapított adatokról és beszerzett információkról a rendőrség az intézkedést kezdeményező szervet tájékoztatja."

5. § (1) Az Rtv. 91/K. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(A rendőrség a határforgalom ellenőrzése során, az Európai Unió kötelező jogi aktusaival összhangban az államhatáron átlépők által bemutatott okmányok, valamint a határátlépés során használt gépjármű adatait különösen az alábbi nyilvántartások adataival veti össze:)

"i) az Európai Határregisztrációs Rendszer,"

(2) Az Rtv. 91/K. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(A rendőrség a határforgalom ellenőrzése során, az Európai Unió kötelező jogi aktusaival összhangban az államhatáron átlépők által bemutatott okmányok, valamint a határátlépés során használt gépjármű adatait különösen az alábbi nyilvántartások adataival veti össze:)

"j) az ETIAS."

6. § (1) Az Rtv. 91/L. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A rendőrség a Magyarország területén történő jogszerű tartózkodás szabályainak ellenőrzése, bűnüldözési és bűnmegelőzési célból az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 34. cikkében meghatározott adatmegőrzési ideig a határrendészeti adatállományban kezeli a határon átlépő, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti harmadik országbeli állampolgárok

a) családi és utónevét,

b) születési idejét (év, hó, nap),

c) nemét,

d) állampolgárságát,

e) úti okmányának számát, típusát,

f) beutazásának, illetve kiutazásának pontos időpontját, az igénybe vett határátkelőhelyet,

g) vízumának számát, típusát és

h) határátlépés során használt gépjárműve rendszámát."

(2) Az Rtv. 91/L. §-a a következő (4)-(8) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A rendőrség az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően, feladataival összhangban jogosult az Európai Határregisztrációs Rendszerrel kapcsolatos adatok kezelésére.

(5) A rendőrség az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 21. cikke szerint tartalékeljárásokat vezet be.

(6) A központi szerv ellátja az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 39. cikk (1) bekezdése szerinti, az Európai Határregisztrációs Rendszerrel kapcsolatos adatkezelésért központilag felelős szerv feladatait. A központi szerv működteti az Európai Határregisztrációs Rendszer nemzeti központi hozzáférési pontját (a továbbiakban: nemzeti központi hozzáférési pont).

(7) A nemzeti központi hozzáférési pont

a) Magyarországot érintően az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 35. cikke szerint jogosult az Európai Határregisztrációs Rendszerben adatokat kiegészíteni, helyesbíteni és törölni,

b) Magyarországot érintően jogosult az érintett (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 52. cikke szerinti kérelmét teljesíteni vagy annak elutasításáról dönteni,

c) az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 29. cikk (3) bekezdésével összhangban ellenőrzi a (8) bekezdésben kijelölt hatóságok Európai Határregisztrációs Rendszer adataihoz való hozzáférése feltételeinek fennállását, és e feltételek fennállása esetén biztosítja a hozzáférést,

d) teljesíti az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 72. cikk (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatást.

(8) Az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 32. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén, a Btk. 314-318/A. §-ában és 331. § (2) bekezdésében, továbbá az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény 1. számú mellékletében meghatározott bűncselekmények megelőzése, felderítése és nyomozása céljából

a) - ha e cselekmények megelőzésére, felderítésére feladat- és hatáskörrel rendelkezik - a nemzetbiztonsági szolgálatok, a rendőrség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,

b) a büntetőeljárásról szóló törvény szerinti előkészítő eljárást folytató szerv,

c) a büntetőügyben eljáró nyomozó hatóság, ügyészség és bíróság

az Európai Határregisztrációs Rendszerből adatot igényelhet a központi hozzáférési ponthoz benyújtott, indokolással ellátott kérelem útján."

(3) Az Rtv. 91/L. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A rendőrség az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 47. cikke szerinti feladatai végrehajtása érdekében, a külső határokon végzett ellenőrzés során lekérdezést hajt végre az ETIAS-ban.

(10) A rendőrség végrehajtja az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 47. cikke és 48. cikke szerinti feladatokat."

7. § (1) Az Rtv. 97. § (1) bekezdése a következő r) ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

"r) Európai Határregisztrációs Rendszer: az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (1) bekezdése szerinti határregisztrációs rendszer."

(2) Az Rtv. 97. § (1) bekezdése a következő s) ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

"s) ETIAS: az (EU) 2018 /1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (1) bekezdése szerinti Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer."

8. § Az Rtv. 100. § (1) bekezdése a következő q) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben)

"q) meghatározza az Európai Határregisztrációs Rendszerbe bevitt adatok helyesbítésének, kiegészítésének és törlésének, valamint az érintett jogainak érvényesítésére vonatkozó eljárási szabályokat, továbbá az Európai Határregisztrációs Rendszerhez való bűnüldözési célú hozzáférés eljárási szabályait."

9. § (1) Az Rtv. a következő 105. §-sal egészül ki:

"105. § E törvény

a) az (EU) 2016/399 rendeletnek a határregisztrációs rendszer (EES) alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. november 30-i (EU) 2017/2225 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a tagállamok külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok belépésére és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer (EES) létrehozásáról és az EES-hez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. november 30-i (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

(2) Az Rtv. 105. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

(E törvény)

"c) az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

3. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása

10. § A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 8/A. §-a a következő (7)-(9) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ ellátja az ETIAS nemzeti egység feladatait.

(8) A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ működteti az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikk (2) bekezdése szerinti központi hozzáférési pontot.

(9) A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ ellátja az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 57. cikk (2) bekezdése szerinti, az ETIAS-szal kapcsolatos adatkezelésért központilag felelős szerv feladatait."

11. § Az Nbtv. a következő 8/B-8/D. §-sal egészül ki:

"8/B. § (1) A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ a 8/A. § (7) bekezdésében meghatározott feladatkörében

a) az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint dönt az utazási engedély iránti kérelmek ügyében, továbbá jogosult az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 36. cikke szerinti megjelöléssel ellátni a kiadott utazási engedélyt,

b) az a) pontban foglalt eljárásában egyedileg értékeli a biztonsági, illegális bevándorlással kapcsolatos és magas szintű járványügyi kockázatokat, amelynek keretében jogosult az általa kezelt adatot az adat kezelésére feljogosított, feladat- és hatáskörénél fogva érintett 30/A. § szerinti együttműködő szervének továbbítani, feltéve, hogy az együttműködő szerv törvény alapján jogosult az adat kezelésére és az adat a hatásköre gyakorlásához, továbbá feladata ellátásához szükséges,

c) az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott esetekben dönt az utazási engedély megsemmisítéséről, az utazási engedély visszavonásáról,

d) jogosult konzultációt folytatni más tagállamokkal és az Europollal,

e) ellátja az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint az ETIAS nemzeti egység feladat- és hatáskörével összefüggő egyéb feladatokat.

(2) A személyes adatoknak a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ ETIAS nemzeti egysége az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott feladat- és hatáskörében végzett kezelése nem minősül nemzetbiztonságú célú adatkezelésnek.

(3) A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti esetekben jogosult az ETIAS-ban végzett automatizált feldolgozás eredményeit a rendeletben szereplő adatbázisokban rögzített adatokban, fájlokban vagy figyelmeztető jelzésekben szereplő adatokkal összevetni.

8/C. § (1) A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ a 8/A. § (8) bekezdésében meghatározott feladatkörében

a) az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban ellenőrzi a (2) bekezdés szerinti hatóságok ETIAS adataihoz való hozzáférése feltételeinek fennállását, és e feltételek fennállása esetén biztosítja a hozzáférést,

b) teljesíti az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 92. cikk (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatást,

c) ellátja az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint a központi hozzáférési pont feladat- és hatáskörével összefüggő egyéb feladatokat.

(2) Az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 52. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén, a Btk. 314-318/A. §-ában és 331. § (2) bekezdésében, továbbá az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény 1. számú mellékletében meghatározott bűncselekmények megelőzése, felderítése és nyomozása céljából

a) - ha e cselekmények megelőzésére, felderítésére feladat- és hatáskörrel rendelkezik - a nemzetbiztonsági szolgálatok, a rendőrség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,

b) a büntetőeljárásról szóló törvény szerinti előkészítő eljárást folytató szerv,

c) a büntetőügyben eljáró nyomozó hatóság, ügyészség és bíróság

az ETIAS központi rendszeréből adatot igényelhet az ETIAS központi hozzáférési ponthoz benyújtott, indokolással ellátott kérelem útján.

8/D. § A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ a 8/A. § (4) és a 8/A. § (7) bekezdésében meghatározott feladatköréhez kapcsolódóan a rendelkezésére álló utasadatok és információk tekintetében elemző-értékelő tevékenység keretében kockázatelemzést végezhet."

12. § Az Nbtv. 52/H. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

"(11) A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ a 8/D. §-ban meghatározott feladatköréhez kapcsolódóan adatot igényelhet az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti Európai Határregisztrációs Rendszerből a központi hozzáférési ponthoz benyújtott, indokolással ellátott kérelem útján."

13. § Az Nbtv. "A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ adatkezelésére vonatkozó különös rendelkezések" című alcíme a következő 52/N. §-sal egészül ki:

"52/N. § (1) Az ETIAS nemzeti egység eljárása során - az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendeletben nem szabályozott kérdésekben - a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény idegenrendészeti hatósági ügy intézésére vonatkozó szabályait az e törvényben és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az utazási engedély kiadásának megtagadásáról, az utazási engedély megsemmisítéséről és az utazási engedély visszavonásáról szóló döntés ellen fellebbezésnek van helye. A fellebbezést az ETIAS nemzeti egységnél kell előterjeszteni.

(3) Az ETIAS nemzeti egység döntése elleni fellebbezést az országos rendőrfőkapitány bírálja el. Az ETIAS nemzeti egység a fellebbezést az ügy irataival együtt haladéktalanul megküldi az országos rendőrfőkapitány részére.

(4) Ha az utazási engedély kiadásának megtagadásáról hozott döntés elleni fellebbezésnek az országos rendőrfőkapitány helyt ad, az utazási engedély kiadásáról az ETIAS nemzeti egység haladéktalanul intézkedik.

(5) Ha az utazási engedély megsemmisítése vagy visszavonása tárgyában hozott döntés elleni fellebbezésnek az országos rendőrfőkapitány helyt ad, az utazási engedély kiadásáról az ETIAS nemzeti egység haladéktalanul intézkedik.

(6) Az országos rendőrfőkapitány az utazási engedély megtagadásáról, megsemmisítéséről vagy visszavonásáról szóló határozata ellen közigazgatási pernek van helye.

(7) A keresetlevelet a kézhezvételtől számított nyolc napon belül kell benyújtani.

(8) A bíróság a keresetlevélről, egyszerűsített perben - a keresetlevél bírósághoz érkezésétől számított -tizenöt napon belül dönt. Az országos rendőrfőkapitány a keresetlevelet az ügy irataival és védiratával együtt haladéktalanul megküldi a bíróságnak. A bíróság határozata ellen perújításnak nincs helye."

14. § (1) Az Nbtv. 74. §-a a következő r) ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

"r) Európai Határregisztrációs Rendszer: az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (1) bekezdése szerinti határregisztrációs rendszer."

(2) Az Nbtv. 74. §-a a következő s) ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

"s) ETIAS: az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (1) bekezdése szerinti Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer."

15. § Az Nbtv. 77. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben megállapítsa:)

"e) az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendeletből fakadó hazai feladatok részletes szabályait, az utazási engedély iránti kérelmek feldolgozásának, az utazási engedély kiadásának, megsemmisítésének és visszavonásának részletes eljárási szabályait, továbbá az ETIAS-ból történő adattovábbítás és az ETIAS-hoz történő hozzáférés részletes eljárási szabályait."

16. § (1) Az Nbtv. a következő 82. §-sal egészül ki:

"82. § E törvény a tagállamok külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok belépésére és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer (EES) létrehozásáról és az EES-hez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. november 30-i (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

(2) Az Nbtv. 82. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"82. § E törvény

a) a tagállamok külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok belépésére és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer (EES) létrehozásáról és az EES-hez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. november 30-i (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

4. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény módosítása

17. § (1) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) 2. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

"g) Európai Határregisztrációs Rendszer: az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (1) bekezdése szerinti határregisztrációs rendszer."

(2) Az Szmtv. 2. §-a a következő h) és i) ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

"h) ETIAS: az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (1) bekezdése szerinti Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer,

i) ETIAS utazási engedély: az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott engedély."

18. § Az Szmtv. 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Az EGT-állampolgárt kísérő vagy Magyarország területén tartózkodó EGT-állampolgárhoz csatlakozó harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag olyan érvényes úti okmánnyal, amelynek érvényessége legalább három hónappal meghaladja a tervezett távozása időpontját és a megelőző tíz éven belül bocsátották ki, valamint - ha az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa vagy nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - érvényes száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó, tervezett (a továbbiakban: kilencven napot meg nem haladó, tervezett) tartózkodásra jogosító vízummal vagy ETIAS utazási engedéllyel jogosult beutazni Magyarország területére.

(3) Olyan érvényes úti okmánnyal, amelynek érvényessége legalább három hónappal meghaladja a tervezett távozása időpontját és a megelőző tíz éven belül bocsátották ki, valamint - ha az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa vagy nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - érvényes kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízummal vagy ETIAS utazási engedéllyel családtagként jogosult beutazni Magyarország területére az a harmadik ország állampolgárságával rendelkező személy is, aki - abban az országban, ahonnan érkeznek - az EGT-állampolgár eltartottja volt, vagy vele egy háztartásban élt, illetve akiről súlyos egészségügyi okból az EGT-állampolgár személyesen gondoskodik."

19. § (1) Az Szmtv. 65. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagot légi vagy vízi úton, illetve közúton szállító fuvarozó köteles elvégezni az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikk (3) bekezdésében előírt ellenőrzést."

(2) Az Szmtv. 65. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1b) A harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagot szállító légi fuvarozók, tengeri fuvarozók, és a szárazföldön távolsági busszal csoportokat szállító nemzetközi fuvarozást végző fuvarozók kötelesek elvégezni az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 45. cikkében előírt ellenőrzést."

20. § (1) Az Szmtv. 82. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az idegenrendészeti hatóság az e törvény szerinti eljárásai során, az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban, közvetlen hozzáférés útján jogosult az Európai Határregisztrációs Rendszerből adatot lekérdezni."

(2) Az Szmtv. 82. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az idegenrendészeti hatóság az e törvény szerinti eljárásai során, az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban, közvetlen hozzáférés útján jogosult az ETIAS-ból adatot lekérdezni."

21. § Az Szmtv. a következő 96. §-sal egészül ki:

"96. § A szárazföldön távolsági busszal csoportokat szállító nemzetközi fuvarozást végző fuvarozók a 65. § (1b) bekezdés szerinti ellenőrzést az Európai Határregisztrációs Rendszerrel, valamint az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszerrel összefüggő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi XCVI. törvény 31. § (3) bekezdése szerinti hatályba lépés napjától számított három évig nem kötelesek elvégezni."

22. § (1) Az Szmtv. 129. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(Ez a törvény)

"j) a tagállamok külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok belépésére és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer (EES) létrehozásáról és az EES-hez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. november 30-i (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

(2) Az Szmtv. 129. § (2) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

(Ez a törvény)

"k) az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

5. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosítása

23. § (1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban: Harmtv.) 2/A. §-a a következő i) ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

"i) Európai Határregisztrációs Rendszer: az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (1) bekezdése szerinti határregisztrációs rendszer."

(2) A Harmtv. 2/A. §-a a következő j) és k) ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

"j) ETIAS: az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (1) bekezdése szerinti Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer,

k) ETIAS utazási engedély: az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott engedély."

24. § A Harmtv. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § Ha az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa, nemzetközi szerződés, e törvény vagy e törvény felhatalmazása alapján kormányrendelet másként nem rendelkezik, a harmadik országbeli állampolgár kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodás céljából történő beutazásához és tartózkodásához vízum vagy ETIAS utazási engedély szükséges."

25. § (1) A Harmtv. 69. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A harmadik országbeli állampolgárt légi vagy vízi úton, illetve közúton szállító fuvarozó köteles elvégezni az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikk (3) bekezdésében előírt ellenőrzést."

(2) A Harmtv. 69. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1b) A harmadik országbeli állampolgárt szállító légi fuvarozók, tengeri fuvarozók és a szárazföldön távolsági busszal csoportokat szállító nemzetközi fuvarozást végző fuvarozók kötelesek elvégezni az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 45. cikk szerint előírt ellenőrzést."

26. § (1) A Harmtv. 106. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) Az idegenrendészeti hatóság az e törvény szerinti eljárásai során, az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban, közvetlen hozzáférés útján jogosult az Európai Határregisztrációs Rendszerből adatot lekérdezni."

(2) A Harmtv. 106. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

"(11) Az idegenrendészeti hatóság az e törvény szerinti eljárásai során, az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban, közvetlen hozzáférés útján jogosult az ETIAS-ban tárolt adatokat lekérdezni."

27. § A Harmtv. "Átmeneti rendelkezések" című alcíme a következő 110/C. §-sal egészül ki:

"110/C. § A szárazföldön távolsági busszal csoportokat szállító nemzetközi fuvarozást végző fuvarozók a 69. § (1b) bekezdés szerinti ellenőrzést az Európai Határregisztrációs Rendszerrel, valamint az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszerrel összefüggő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi XCVI. törvény 31. § (3) bekezdése szerinti hatálybalépés napjától számított három évig nem kötelesek elvégezni."

28. § (1) A Harmtv. 120. § (2) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:

(E törvény)

"p) a tagállamok külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok belépésére és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer (EES) létrehozásáról és az EES-hez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. november 30-i (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

(2) A Harmtv. 120. § (2) bekezdése a következő q) ponttal egészül ki:

(E törvény)

"q) az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

6. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosítása

29. § A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 41. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdés a) pontja vonatkozásában azon tény, hogy a kérelmező korábban már üldöztetésnek vagy súlyos sérelemnek volt kitéve, illetve vele szemben ilyen üldöztetés vagy súlyos sérelem közvetlen veszélye állt fenn, komoly alátámasztásául szolgál a kérelmező üldöztetéstől való megalapozott félelmének, valamint a súlyos sérelem tényleges veszélyének, kivéve, amennyiben alapos okból feltételezhető, hogy a kérelmezőt nem fogják újból üldözni, illetve hogy a súlyos sérelem veszélye vele szemben már nem áll fenn."

7. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosítása

30. § Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 10b. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazása során:)

"10b. nemzetbiztonsági célú adatkezelés: - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a nemzetbiztonsági szolgálatok jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörében végzett adatkezelése, valamint a rendőrség terrorizmust elhárító szervének jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörében végzett, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény hatálya alá tartozó adatkezelése;"

8. Záró rendelkezések

31. § (1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. § (1) bekezdése, az 5. § (1) bekezdése, a 6. § (1)-(2) bekezdése, a 7. § (1) bekezdése, a 8. §, a 9. § (1) bekezdése, a 14. § (1) bekezdése, a 16. § (1) bekezdése, a 17. § (1) bekezdése, a 19. § (1) bekezdése, a 20. § (1) bekezdése, a 22. § (1) bekezdése, a 23. § (1) bekezdése, 25. § (1) bekezdése, a 26. § (1) bekezdése és a 28. § (1) bekezdése a tagállamok külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok belépésére és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer (EES) létrehozásáról és az EES-hez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. november 30-i (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

(3) Az 1. §, a 2. §, a 4. § (2) bekezdése, az 5. § (2) bekezdése, a 6. § (3) bekezdése, a 7. § (2) bekezdése, a 9. § (2) bekezdése, a 10-13. §, a 14. § (2) bekezdése, a 15. §, a 16. § (2) bekezdése, a 17. § (2) bekezdése, a 18. §, a 19. § (2) bekezdése, a 20. § (2) bekezdése, a 21. §, a 22. § (2) bekezdése, a 23. § (2) bekezdése, a 24. §, a 25. § (2) bekezdése, a 26. § (2) bekezdése, a 27. §, a 28. § (2) bekezdése és a 30. § az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott napon lép hatályba.

(4) A (2) bekezdés szerinti rendelkezések hatálybalépésének naptári napját a határrendészetért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(5) A (3) bekezdés szerinti rendelkezések hatálybalépésének naptári napját az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

32. § E törvény 4. §-a, 7. §-a, 8. §-a, 10. §-a, 11. §-a, 14. §-a és 15. §-a az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

33. § (1) E törvény

a) az (EU) 2016/399 rendeletnek a határregisztrációs rendszer (EES) alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. november 30-i (EU) 2017/2225 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a tagállamok külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok belépésére és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer (EES) létrehozásáról és az EES-hez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. november 30-i (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet és

c) az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) A 29. § a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról szóló, 2011. december 13-i 2011/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Tartalomjegyzék