32017R2225[1]

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2225 rendelete (2017. november 30.) az (EU) 2016/399 rendeletnek a határregisztrációs rendszer (EES) alkalmazása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/2225 RENDELETE

(2017. november 30.)

az (EU) 2016/399 rendeletnek a határregisztrációs rendszer (EES) alkalmazása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 77. cikke (2) bekezdésének b) pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1) Az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) a tagállamok külső határainak átlépésére vonatkozó feltételeket, kritériumokat és részletes szabályokat állapít meg.

(2) Az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) az Unió tagállamainak külső határait rövid távú tartózkodás céljából átlépő harmadik országbeli állampolgárok belépésére és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló központi rendszer létrehozására irányul.

(3) A harmadik országbeli állampolgároknak az (EU) 2016/399 rendelet szerinti ellenőrzéséhez - amely kiterjed a harmadik országbeli állampolgárok személyazonosságának ellenőrzésére, személyazonosságuk megállapítására, vagy mindkettőre, valamint annak vizsgálatára, hogy a harmadik országbeli állampolgár nem lépte-e túl a tagállamok területén engedélyezett tartózkodás maximális időtartamát - a határőröknek valamennyi rendelkezésre álló információt fel kell használniuk, szükség esetén az (EU) 2017/2226 rendelet által létrehozott határregisztrációs rendszer (a továbbiakban: EES) adatait is. Az EES-ben tárolt adatokat célszerű felhasználni annak ellenőrzésére is, hogy az egy vagy két beutazás céljából kiadott vízummal rendelkező harmadik országbeli állampolgárok tiszteletben tartották-e az engedélyezett beutazások maximális számát.

(4) Egyes esetekben a harmadik országbeli állampolgárok biometrikus adatokat kell, hogy szolgáltatassanak a határforgalom-ellenőrzés céljára. A harmadik országbeli állampolgárok belépésének feltételeit ezért módosítani kell oly módon, hogy e feltételek közé fel kell venni az említett biometrikus adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettséget. Ha a harmadik országbeli állampolgár megtagadja az egyéni akta létrehozásához, illetve a határforgalom-ellenőrzések elvégzéséhez szükséges biometrikus adatok szolgáltatását, a beléptetés megtagadására vonatkozó döntést kell hozni.

(5) Az EES maximális hatékonyságának biztosítása érdekében azokon a határokon, ahol az EES-t működtetik, a belépés és kilépés ellenőrzését összehangoltan kell végrehajtani.

(6) Az EES létrehozása szükségessé teszi az olyan határokon történő átlépéskor alkalmazott személyellenőrzési eljárások kiigazítását, ahol az EES-t működtetik. Az EES célja különösen, hogy a rövid távú tartózkodás céljából belépésre jogosult harmadik országbeli állampolgárok úti okmányainak belépéskor és kilépéskor végzett bélyegzése megszűnjön, és azt felváltsa a belépés és kilépés elektronikus rögzítése közvetlenül az EES-ben. A határforgalom-ellenőrzési eljárások során emellett figyelembe kell venni az EES és a 2004/512/EK tanácsi határozat (5) által létrehozott Vízuminformációs Rendszer (VIS) közötti interoperabilitást. Végezetül az EES révén lehetővé válik a rövid távú tartózkodás céljából utazók határátlépése esetében az új technológiák alkalmazása. A határforgalom-ellenőrzési eljárások e kiigazításai az EES-t működtető tagállamokban azon a napon kell, hogy hatályba lépjenek, amikor az (EU) 2017/2226 rendeletben meghatározottak szerint az EES megkezdi működését.

(7) Az EES működésének megkezdésétől számított hat hónapos időszak során a határőröknek úgy kell figyelembe venniük a harmadik országbeli állampolgárok belépést vagy kilépést megelőző hat hónapban történő tartózkodásait a tagállamok területén, hogy az EES-ben rögzített belépési és kilépési adatok mellett az úti okmányokban szereplő bélyegzőlenyomatokat is ellenőrzik. Ez az intézkedés lehetővé teszi a szükséges ellenőrzések elvégzését azokban az esetekben, amikor egy személy az EES működésének kezdetét megelőző hat hónap során rövid távú tartózkodás céljából lett volna belépésre jogosult a tagállamok területére. Emellett külön rendelkezéseket kell meghatározni azokra a harmadik országbeli állampolgárokra, akik a tagállamok területére beléptek, és az EES működésének megkezdése előtt onnan még nem léptek ki. Ezekben az esetekben a harmadik országbeli állampolgárnak a tagállamok területéről történő kilépésekor az utolsó belépést is rögzíteni kell az EES-ben.

(8) Figyelemmel a határokat átlépő harmadik országbeli állampolgárok száma tekintetében a tagállamokban és a tagállami határátkelőhelyeknél fennálló eltérő helyzetekre, a tagállamok számára lehetővé kell tenni annak eldöntését, hogy akarnak-e és ha igen, milyen mértékben olyan technológiákat alkalmazni, mint például az önkiszolgáló terminálok, az elektronikus átléptető kapuk és az automatizált határellenőrzési rendszerek. Ilyen technológiák alkalmazása esetén a külső határokon a belépés és kilépés ellenőrzését harmonizált módon kell végrehajtani, és a megfelelő szintű biztonságot garantálni kell.

(9) Ezenfelül meg kell határozni a határőrök által az ilyen technológiák alkalmazása esetén ellátandó feladatokat és szerepeket. E tekintetben biztosítani kell, hogy az automatizált módszerekkel elvégzett határforgalom-ellenőrzés eredményei elérhetőek legyenek a határőrök számára, hogy így megfelelő döntéseket tudjanak hozni. Továbbá a csalárd magatartások és használat megelőzése érdekében az önkiszolgáló terminálok, elektronikus átléptető kapuk és automatizált határellenőrzési rendszerek utasok általi használatát felügyelni kell. Emellett e felügyelet végrehajtásakor a határőröknek különös figyelmet kell fordítaniuk a kiskorúakra, és olyan helyzetet kell teremteni, amely lehetővé teszi számukra a védelemre szoruló személyek azonosítását.

(10) A tagállamok számára lehetővé kell tenni azt is, hogy önkéntes alapon nemzeti könnyítési programokat hozzanak létre annak érdekében, hogy az előzetes utasvizsgálatnak alávetett harmadik országbeli állampolgárok belépéskor az alapos ellenőrzés bizonyos szempontjai tekintetében eltérésben részesüljenek. Amennyiben ilyen nemzeti könnyítési programok alkalmazására kerül sor, ezeket egy harmonizált modellnek megfelelően kell kialakítani, valamint a megfelelő szintű biztonságot garantálni kell.

(11) Ez a rendelet nem érinti a 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (6) alkalmazását.

(12) Mivel e rendelet célja - nevezetesen az (EU) 2016/399 rendelet jelenlegi szabályainak módosítása - csak az Unió szintjén valósítható meg, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(13) Az EUSZ-hez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 1. és 2. cikke értelmében Dánia nem vesz részt ennek a rendeletnek az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó. Mivel ez a rendelet a schengeni vívmányokon alapul, Dánia az említett jegyzőkönyv 4. cikkének megfelelően az e rendeletről szóló tanácsi döntést követő hat hónapos időszakon belül határoz arról, hogy azt nemzeti jogában végrehajtja-e.

(14) Ez a rendelet a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek alkalmazásában az Egyesült Királyság a 2000/365/EK tanácsi határozattal (7) összhangban nem vesz részt; ennélfogva az Egyesült Királyság nem vesz részt ennek a rendeletnek az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(15) Ez a rendelet a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyekben Írország a 2002/192/EK tanácsi határozattal (8) összhangban nem vesz részt; ennélfogva Írország nem vesz részt ennek a rendeletnek az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(16) Izland és Norvégia tekintetében e rendelet az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, az utóbbiaknak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás (9) értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK tanácsi határozat (10) 1. cikkének A. pontjában említett területhez tartoznak.

(17) Svájc tekintetében e rendelet az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás (11) értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK határozatnak a 2008/146/EK tanácsi határozat (12) 3. cikkével együtt értelmezett 1. cikkének A. pontjában említett területhez tartoznak.

(18) Liechtenstein tekintetében ez a rendelet az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv (13) értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK határozatnak a 2011/350/EU tanácsi határozat (14) 3. cikkével együtt értelmezett 1. cikkének A. pontjában említett területhez tartoznak.

(19) Ciprust, Bulgáriát, Romániát és Horvátországot illetően az EES-re vonatkozó, az (EU) 2016/399 rendeletben foglalt rendelkezéseket csak akkor kell alkalmazni, ha az (EU) 2017/2226 rendelet 66. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülnek. Ennek következtében az olyan tagállamok számára, amelyek az EES működése megkezdésének időpontjában nem teljesítik az említett rendelet 66. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeket, különös átmeneti rendelkezéseket szükséges meghatározni a bélyegzésre vonatkozóan arra az időszakra, ameddig ezeknek a tagállamoknak az EES-hez történő csatlakozása folyamatban van. Ezeknek az átmeneti rendelkezéseknek biztosítaniuk kell, hogy az úti okmányok bélyegzése ugyanazzal a joghatással bírjon, mint egy EES-ben található belépési és kilépési adatrekord.

(20) Azoknak a tagállamoknak, amelyek az EES működése megkezdésének időpontjában nem teljesítik az (EU) 2017/2226 rendelet 66. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeket, továbbra is folytatniuk kell a rövid távú tartózkodás céljából belépésre jogosult harmadik országbeli állampolgárok úti okmányainak belépéskor és kilépéskor végzett rendszeres bélyegzését. Ezeknek a tagállamoknak meg kell vizsgálniuk a beléptető és kiléptető bélyegző-lenyomatokat az érintett harmadik országbeli állampolgár úti okmányában, és a belépés és kilépés időpontjának összehasonlításával ellenőrizniük kell, hogy az adott személy nem lépte-e túl az érintett tagállam területén engedélyezett tartózkodás maximális időtartamát. Az úti okmányok bélyegzését és a bélyegzőlenyomatok vizsgálatát addig kell folytatni, ameddig az érintett tagállam az (EU) 2017/2226 rendelet 66. cikkének (3) bekezdése szerint csatlakozik az EES-hez.

(21) Az (EU) 2016/399 rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(22) Az európai adatvédelmi biztossal a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (15) 28. cikkének (2) bekezdésével összhangban konzultációra került sor, és a biztos 2016. szeptember 21-én véleményt nyilvánított,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2016/399 rendelet a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk az alábbi pontokkal egészül ki:

"22. »határregisztrációs rendszer (EES)«: az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelet által létrehozott rendszer (*1);

23. »önkiszolgáló rendszer«: olyan automatizált rendszer, amely az adott személyre alkalmazandó határforgalom-ellenőrzést egészben vagy részben elvégzi, és amely az adatok EES-ben történő előzetes regisztrációjához használható;

24. »elektronikus átléptető kapu«: olyan elektronikus üzemeltetésű infrastruktúra, amely lehetővé teszi a külső határ tényleges átlépését vagy egy olyan belső határ tényleges átlépését, ahol a határforgalom-ellenőrzéseket még nem szüntették meg;

25. »automatizált határellenőrzési rendszer«: olyan rendszer, amely lehetővé teszi az automatizált határátlépést, és amely önkiszolgáló rendszerből és elektronikus átléptető kapuból áll;

26. »a chipen tárolt adatok valódiságának és integritásának megállapítása«: az az eljárás, amelynek révén tanúsítványok segítségével ellenőrzik, hogy az elektronikus adathordozón (chipen) tárolt adatok a kiállító hatóságtól származnak-e, és azokat nem változtatták-e meg.

2. A 6. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

"f) biometrikus adatokat szolgáltatnak, ha azok a következők céljából szükségesek:

i. egyéni akta létrehozása az EES-ben az (EU) 2017/2226 rendelet 16. és 17. cikkével összhangban;

ii. a határforgalom-ellenőrzés elvégzése e rendelet 8. cikke (3) bekezdésének a) pontja i. alpontjával és g) pontja i. alpontjával, az (EU) 2017/2226 rendelet 23. cikkének (2) és (4) bekezdésével és adott esetben a 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (*2) 18. cikkével összhangban.

b) a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az e cikk (1) bekezdésében említett, bármely 180 napos időszakban számított 90 napos időtartamot egyetlen időtartamként kell kiszámítani az (EU) 2017/2226 rendelet alapján az EES-t működtető tagállamok vonatkozásában. Ezt az időtartamot külön-külön kell kiszámítani minden egyes olyan tagállam vonatkozásában, amely az EES-t nem működteti."

3. A szöveg a következő cikkel egészül ki: "6a. cikk Harmadik országbeli állampolgárok, akikre vonatkozóan az EES-ben adatokat kell rögzíteni (1) Belépéskor és kilépéskor a következő kategóriákba tartozó személyekre vonatkozó adatokat az (EU) 2017/2226 rendelet 16., 17., 19. és 20. cikkével összhangban az EES-ben rögzíteni kell: (2) Az olyan harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó adatokat, akiknek a rövid távú tartózkodás céljából történő beléptetését e rendelet 14. cikkének megfelelően megtagadták, az (EU) 2017/2226 rendelet 18. cikkével összhangban rögzíteni kell az EES-ben. (3) A következő kategóriákba tartozó személyekre vonatkozó adatokat nem kell rögzíteni az EES-ben:

a) az e rendelet 6. cikke (1) bekezdésének megfelelően rövid távú tartózkodás céljából belépésre jogosult harmadik országbeli állampolgárok;

b) harmadik országbeli állampolgárok, akik olyan uniós polgár családtagjai, akire a 2004/38/EK irányelv alkalmazandó, és akik az említett irányelv szerinti tartózkodási kártyával nem rendelkeznek;

c) azok a harmadik országbeli állampolgárok, akik

i. olyan harmadik országbeli állampolgár családtagjai, aki az egyrészt az Unió és tagállamai, másrészt az adott harmadik ország között létrejött megállapodás alapján a szabad mozgás tekintetében az uniós polgárokéval egyenértékű jogokat élvez; és

ii. akik nem rendelkeznek a 2004/38/EK irányelv szerinti tartózkodási kártyával vagy az 1030/2002/EK rendelet szerinti tartózkodási engedéllyel.

a) harmadik országbeli állampolgárok, akik olyan uniós polgár családtagjai, akire a 2004/38/EK irányelv alkalmazandó, és akik rendelkeznek az említett irányelv szerinti tartózkodási kártyával, függetlenül attól, hogy az uniós polgárt kísérik, vagy hozzá csatlakoznak;

b) harmadik országbeli állampolgárok, akik harmadik országbeli állampolgár családtagjai - függetlenül attól, hogy a harmadik országbeli állampolgárt kísérik, vagy hozzá csatlakoznak -, amennyiben:

i. ez a harmadik országbeli állampolgár egyrészt az Unió és tagállamai, másrészt az adott harmadik ország között létrejött megállapodás alapján a szabad mozgás tekintetében az uniós polgárokéval egyenértékű jogokat élvez; és

ii. ezek a harmadik országbeli állampolgárok rendelkeznek a 2004/38/EK irányelv szerinti tartózkodási kártyával vagy az 1030/2002/EK rendelet szerinti tartózkodási engedéllyel;

c) a 2. cikk 16. pontjában említett tartózkodási engedéllyel rendelkezők, akik nem tartoznak az e bekezdés a) és b) pontjában említett kategóriákba;

d) a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízummal rendelkezők;

e) olyan harmadik országbeli állampolgárok, akik a 2014/66/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (*3) vagy az (EU) 2016/801 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (*4) összhangban mobilitáshoz való jogukat gyakorolják;

f) Andorra, Monaco és San Marino állampolgárai, valamint a Vatikánvárosi Állam által kiállított útlevél birtokosai;

g) olyan személyek vagy olyan kategóriákba tartozó személyek, akik mentesülnek a határforgalom-ellenőrzés alól, vagy akik a határforgalom-ellenőrzésre vonatkozó különös szabályok által biztosított előnyökkel bírnak, nevezetesen:

i. az állam- és kormányfők, valamint a nemzeti kormányok tagjai és az őket kísérő házastársak, továbbá hivatalos küldöttségük tagjai, valamint az uralkodók és a királyi család egyéb magas rangú tagjai a VII. melléklet 1. pontja szerint;

ii. a pilóták és légi személyzet a VII. melléklet 2. pontja szerint;

iii. a tengerészek a VII. melléklet 3. pontja szerint, továbbá a valamely tagállam területén tartózkodó tengerészek, kizárólag amíg hajójuk a kikötőben tartózkodik, és a felkeresett kikötő területén;

iv. a határ menti ingázók a VII. melléklet 5. pontja szerint;

v. a mentési szolgálatok, a rendőrség és a tűzoltóság szükséghelyzetben eljáró tagjai, valamint a határőrök, a VII. melléklet 7. pontja szerint;

vi. a nyílt tengeri munkavállalók a VII. melléklet 8. pontja szerint;

vii. a körutazást végző hajók személyzete és utasai a VI. melléklet 3.2.1., 3.2.2. és 3.2.3. pontja szerint;

viii. a sétahajón utazó személyek, akikre nem vonatkozik a határforgalom-ellenőrzés a VI. melléklet 3.2.4., 3.2.5. és 3.2.6. pontja szerint;

h) olyan személyek, akik az 5. cikk (2) bekezdésének megfelelően mentesülnek azon kötelezettség alól, hogy a külső határokat csak a határátkelőhelyeken és csak a hivatalos nyitvatartási időben léphetik át;

i) olyan személyek, akik határátlépésükhöz érvényes kishatárforgalmi engedélyt mutatnak be az 1931/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (*5) megfelelően;

j) a nemzetközi személyszállító és tehervonatok személyzetének tagjai;

k) olyan személyek, akik határátlépésükhöz az alábbi okmányok valamelyikét mutatják be:

i. a 693/2003/EK tanácsi rendeletnek (*6) megfelelően kiállított érvényes egyszerűsített vasúti átutazási okmány; vagy

ii. a 693/2003/EK rendeletnek megfelelően kiállított érvényes egyszerűsített átutazási okmány, amennyiben az érintett személyek az átutazást vasúton hajtják végre és nem szállnak ki valamely tagállam területén.

4. A 8. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2) bekezdés a következőképpen módosul:

i. az a) pont második albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"Amennyiben az úti okmány elektronikus adathordozót (chipet) tartalmaz, a chipen tárolt adatok valódiságát és integritását a teljes érvényes tanúsítvány-lánc segítségével kell megállapítani, kivéve, ha ez technikai okokból kivitelezhetetlen, vagy ha - harmadik ország által kiállított úti okmány esetében - érvényes tanúsítványok nem állnak rendelkezésre;"

ii. a b) pont a következő albekezdéssel egészül ki:

"Az olyan személyek esetében, akiknek belépését e rendelet 6a. cikke szerint az EES-ben regisztrálni kell, személyazonosságukat ellenőrizni kell az (EU) 2017/2226 rendelet 23. cikke (2) bekezdésének megfelelően, és adott esetben az említett rendelet 23. cikke (4) bekezdésének megfelelően a személyazonosságukat meg kell állapítani.";

b) a (3) bekezdés a következőképpen módosul:

i. az a) pont i. alpontjának második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Az elektronikus adathordozót (chipet) tartalmazó útlevelek és úti okmányok esetében - az érvényes tanúsítványok rendelkezésre állásának függvényében - ellenőrizni kell a chipen tárolt adatok valódiságát és integritását.

Ha az úti okmány az elektronikus adathordozón (chipen) tárolt arcképmást tartalmaz és a chipen tárolt arcképmás technikailag hozzáférhető, ennek az ellenőrzésnek magában kell foglalnia a chipen tárolt arcképmás ellenőrzését is, amelynek során ezt az arcképmást elektronikus úton összehasonlítják az érintett harmadik országbeli állampolgár helyben rögzített arcképmásával, kivéve azokat a harmadik országbeli állampolgárokat, akiknek egyéni aktáját az EES-ben már rögzítették. Ha technikailag és jogilag lehetséges, ez az ellenőrzés elvégezhető a helyben rögzített ujjlenyomatoknak az elektronikus adathordozón (chipen) tárolt ujjlenyomatokkal történő összehasonlítása útján;"

ii. az a) pont iii. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

"iii. az olyan személyek esetében, akiknek belépését vagy beléptetésének megtagadását e rendelet 6a. cikke szerint az EES-ben regisztrálni kell, személyazonosságukat ellenőrizni kell az (EU) 2017/2226 rendelet 23. cikke (2) bekezdésének megfelelően és adott esetben az említett rendelet 23. cikke (4) bekezdésének megfelelően személyazonosságukat meg kell állapítani;"

iii. az a) pont a következő ponttal egészül ki:

"iiia. az olyan személyek esetében, akiknek belépését vagy beléptetésének megtagadását e rendelet 6a. cikke szerint az EES-ben regisztrálni kell, annak ellenőrzése, hogy a harmadik országbeli állampolgár nem érte el vagy nem lépte-e túl a tagállamok területén engedélyezett tartózkodás maximális időtartamát, valamint az egy vagy két beutazás céljából kiadott vízummal rendelkező harmadik országbeli állampolgárok esetében annak ellenőrzése, hogy tiszteletben tartották-e az engedélyezett beutazások maximális számát, az EES adatainak (EU) 2017/2226 rendelet 23. cikkének megfelelően történő lekérdezésével;"

iv. a g) pont i. pontjának helyébe a következő szöveg lép:

"i. a harmadik országbeli állampolgár személyazonosságának és állampolgárságának, valamint a határátlépéshez szükséges úti okmány valódiságának és érvényességének ellenőrzése, többek között a releváns adatbázisok, különösen az alábbiak lekérdezésével: Az elektronikus adathordozót (chipet) tartalmazó útlevelek és úti okmányok esetében - az érvényes tanúsítványok rendelkezésre állásának függvényében - a chipen tárolt adatok valódiságát és integritását ellenőrizni kell. Ha az úti okmány az elektronikus adathordozón (chipen) tárolt arcképmást tartalmaz és a chipen tárolt arcképmás technikailag hozzáférhető, ennek az ellenőrzésnek magában kell foglalnia a chipen tárolt arcképmás ellenőrzését is, melynek során ezt az arcképmást elektronikus úton összehasonlítják az érintett harmadik országbeli állampolgár helyben rögzített arcképmásával, kivéve azokat a harmadik országbeli állampolgárokat, akiknek egyéni aktáját az EES-ben már rögzítették. Ha technikailag és jogilag lehetséges, ez az ellenőrzés elvégezhető a helyben rögzített ujjlenyomatoknak az elektronikus adathordozón (chipen) tárolt ujjlenyomatokkal történő összehasonlítása útján;"

1. a SIS;

2. az Interpol SLTD adatbázisa;

3. az ellopott, jogellenesen használt, elvesztett és érvénytelenített úti okmányokkal kapcsolatos információkat tartalmazó nemzeti adatbázisok.

v. a g) pont a következő alpontokkal egészül ki:

"iii. az olyan személyek esetében, akiknek kilépését e rendelet 6a. cikke szerint az EES-ben regisztrálni kell, az érintett személyazonosságának ellenőrzése az (EU) 2017/2226 rendelet 23. cikke (2) bekezdésének megfelelően és adott esetben a személyazonosság megállapítása az említett rendelet 23. cikke (4) bekezdésének megfelelően;

iv. az olyan személyek esetében, akiknek kilépését e rendelet 6a. cikke szerint az EES-ben regisztrálni kell, annak ellenőrzése, hogy a harmadik országbeli állampolgár nem lépte-e túl a tagállamok területén engedélyezett tartózkodás maximális időtartamát, az EES adatainak az (EU) 2017/2226 rendelet 23. cikke (3) bekezdésének megfelelően történő lekérdezésével;"

vi. a h) pont ii. alpontját el kell hagyni;

vii. az i) pont helyébe a következő szöveg lép:

"i) a tagállamok területére történő beutazás és tartózkodás feltételeinek nem megfelelő, vagy már nem megfelelő személyek azonosítása céljából a VIS adatai a 767/2008/EK rendelet 20. cikkének megfelelően, az EES adatai pedig az (EU) 2017/2226 rendelet 27. cikkének megfelelően lekérdezhetők;"

c) a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(9) A harmadik országbeli állampolgárt tájékoztatni kell az engedélyezett tartózkodás napjainak maximális számáról, amihez figyelembe kell venni a vízumban engedélyezett beutazások számát és az engedélyezett tartózkodás időtartamát. Ezt a tájékoztatást vagy a határőr adja meg a határforgalom-ellenőrzések során, vagy pedig a határátkelőhelyen elhelyezett olyan berendezés révén kell megadni, amely lehetővé teszi a harmadik országbeli állampolgár számára az (EU) 2017/2226 rendelet 13. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett webes szolgáltatás lekérdezését.";

5. A rendelet a következő cikkekkel egészül ki: "8a. cikk Önkiszolgáló rendszerek használata az adatoknak az EES-ben való előzetes regisztrálása céljából (1) Az olyan személyek, akiknek határátlépését a 6a. cikkel összhangban az EES-ben regisztrálni kell, az e cikk (4) bekezdésének a) pontjában említett adatoknak az EES-ben való előzetes regisztrálása céljából önkiszolgáló rendszereket is használhatnak, amennyiben az alábbi feltételek mindegyike teljesül: (2) E cikk (1) bekezdése alapján az önkiszolgáló rendszer ellenőrzi, hogy az érintett személyt regisztrálták-e már az EES-ben, az (EU) 2017/2226 rendelet 23. cikke (2) bekezdésének megfelelően pedig ellenőrzi a harmadik országbeli állampolgár személyazonosságát. (3) Az (EU) 2017/2226 rendelet 23. cikke (4) bekezdésének megfelelően az önkiszolgáló rendszer ugyanazon rendelet 27. cikke szerint elvégzi a személyazonosság megállapítását. Ezen túlmenően az (EU) 2017/2226 rendelet 23. cikkének (4) bekezdésével összhangban az EES-ben elvégzett személyazonosítás során: (4) Amennyiben az e cikk (1) bekezdésében említett személyre vonatkozó adatokat a (2) és (3) bekezdés értelmében az EES-ben nem rögzítettek: (5) Amennyiben a (2) és (3) bekezdésben előírt műveletek azt jelzik, hogy az (1) bekezdésben említett személyre vonatkozóan az EES-ben adatokat rögzítettek, az önkiszolgáló rendszer értékeli, hogy szükséges-e a (4) bekezdés a) pontjában említett bármelyik adat frissítése. (6) Ha az (5) bekezdésben említett ellenőrzés felfedi, hogy az (1) bekezdésben említett személy rendelkezik az EES-ben regisztrált egyéni aktával, ugyanakkor az adatait frissíteni szükséges, akkor: (7) Az önkiszolgáló rendszereket határőr felügyelete mellett kell üzemeltetni, akinek feladata a rendszer bármilyen nem megfelelő, csalárd vagy helytelen használatának felfedése. 8b. cikk Önkiszolgáló rendszerek és elektronikus átléptető kapuk használata az olyan harmadik országbeli állampolgárok esetében, akiknek határátlépését az EES-ben regisztrálni kell (1) Az olyan személyek számára, akiknek határátlépését a 6a. cikkel összhangban az EES-ben regisztrálni kell, a határforgalom-ellenőrzés céljából az önkiszolgáló rendszer használata engedélyezhető, amennyiben az összes alábbi feltétel teljesül: (2) Amennyiben az e cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülnek, a 8. cikk (2) bekezdése és a 8. cikk (3) bekezdésének a) és b) pontja szerinti belépő határforgalom-ellenőrzések, valamint a 8. cikk (2) bekezdése és a 8. cikk (3) bekezdésének g) és h) pontja szerinti kilépő határforgalom-ellenőrzések az önkiszolgáló rendszer útján elvégezhetők. Az automatizált határellenőrzési rendszer útján elvégzett kilépő határforgalom-ellenőrzések a 8. cikk (3) bekezdésének h) pontjában előírt ellenőrzéseket is magukban foglalják. Ha egy adott személy számára engedélyezték az olyan nemzeti könnyítési programban való részvételt, amelyet valamely tagállam a 8d. cikk értelmében hozott létre, akkor az önkiszolgáló rendszer útján elvégzett belépő határforgalom-ellenőrzések során adott esetben elhagyható a 8. cikk (3) bekezdése a) pontjának iv. és v. alpontjában említett szempontok vizsgálata, ha ez a személy az említett tagállam vagy olyan tagállam külső határait lépi át, amely megállapodást kötött azzal a tagállammal, amelyik a 8d. cikk (9) bekezdése szerinti részvételt engedélyezte. (3) Beléptetéskor és kiléptetéskor az önkiszolgáló rendszeren keresztül elvégzett határforgalom-ellenőrzések eredményeit hozzáférhetővé kell tenni a határőr számára. Ez a határőr nyomon követi a határforgalom-ellenőrzés eredményeit, és az eredmények alapján engedélyezi a belépést vagy kilépést, vagy pedig a személyt egy határőrhöz irányítja, aki további ellenőrzést végez. (4) Az érintett személyt a (3) bekezdés szerint az alábbi bármely esetben egy határőrhöz kell irányítani: (5) A (4) bekezdésben említett esetek mellett a határátlépést felügyelő határőr más okokból is dönthet úgy, hogy az önkiszolgáló rendszert használó személyt határőrhöz irányítja. (6) Az olyan személyek számára, akiknek határátlépését a 6a. cikk (1) bekezdésével összhangban az EES-ben regisztrálni kell, és akik a vonatkozó határforgalom-ellenőrzés elvégzéséhez önkiszolgáló rendszert vettek igénybe, engedélyezhető az elektronikus átléptető kapu használata. Elektronikus átléptető kapu használata esetén az elektronikus átléptető kapun keresztül történő határátlépéssel egyidejűleg kell elvégezni a belépési és kilépési adatrekord kapcsolódó regisztrációját, valamint ennek a rekordnak a megfelelő egyéni aktához való hozzákapcsolását az (EU) 2017/2226 rendelet 14. cikkének megfelelően. Amennyiben az elektronikus átléptető kaput és az önkiszolgáló rendszert fizikailag elkülönítik, a felhasználó személyazonosságának ellenőrzését az elektronikus átléptető kapunál kell elvégezni annak vizsgálata céljából, hogy az elektronikus átléptető kaput használó személy megegyezik-e az önkiszolgáló rendszert korábban használó személlyel. Az ellenőrzés elvégzéséhez alkalmazni kell legalább egy biometrikus azonosítót. (7) Ha az e cikk (1) bekezdésének a) vagy b) pontjában, vagy mindkettőben felsorolt feltételek nem teljesülnek, akkor a 8. cikk (3) bekezdésének a) és b) pontja szerinti belépő határforgalom-ellenőrzések, valamint a 8. cikk (3) bekezdésének g) és h) pontja szerinti kilépő határforgalom-ellenőrzések részben végezhetők el önkiszolgáló rendszer útján. A határőr a 8. cikk (3) bekezdésének a) és b) pontja, valamint a 8. cikk (3) bekezdésének g) és h) pontja alapján csak azokat az ellenőrzéseket végezheti el, amelyeket nem lehetett az önkiszolgáló rendszer útján elvégezni. Emellett a határőrnek ellenőriznie kell, hogy az önkiszolgáló rendszerben használt úti okmány megegyezik-e az előtte álló személynél lévő úti okmánnyal. (8) Az önkiszolgáló rendszereket és az elektronikus átléptető kapukat határőr felügyelete mellett kell üzemeltetni, akinek feladata az önkiszolgáló rendszer, az elektronikus átléptető kapu, vagy mindkettő bármilyen nem megfelelő, csalárd vagy a helytelen használatának felfedése. (9) Ez a cikk nem érinti a tagállamok lehetőségét arra, hogy a határátlépéshez engedélyezzék az önkiszolgáló rendszerek, elektronikus átléptető kapuk vagy mindkettő használatát az uniós polgárok, az Európai Gazdasági Térségben részes valamely EFTA-állam (az Európai Szabadkereskedelmi Társulás állama) állampolgárai, Svájc állampolgárai, valamint az olyan harmadik országbeli állampolgárok számára, akiknek határátlépését az EES-ben nem kell regisztrálni. 8c. cikk Az automatizált határellenőrzési rendszerekre vonatkozó standardok Az automatizált határellenőrzési rendszereket - amennyire lehetséges - úgy kell kialakítani, hogy a 12 év alatti gyermekek kivételével mindenki igénybe vehesse azokat. E rendszereket emellett oly módon kell kialakítani, hogy az teljes mértékben tiszteletben tartsa az emberi méltóságot, különösen a kiszolgáltatott helyzetű személyeket érintő esetekben. Amennyiben a tagállamok úgy határoznak, hogy automatizált határellenőrzési rendszereket alkalmaznak, biztosítaniuk kell megfelelő létszámú személyzet jelenlétét az ilyen rendszert használó személyeknek történő segítségnyújtás céljából. 8d. cikk Nemzeti könnyítési programok (1) Minden egyes tagállam önkéntes programot hozhat létre (a továbbiakban: nemzeti könnyítési program) annak érdekében, hogy a harmadik országbeli állampolgárok vagy egy meghatározott harmadik ország állampolgárai, akik nem rendelkeznek a szabad mozgás uniós jogával, a tagállam külső határának átlépésekor részesülhessenek a (2) bekezdés alapján biztosított könnyítésekben. (2) A 8. cikk (3) bekezdésének a) pontjától eltérve, az e cikk (1) bekezdésében említett olyan harmadik országbeli állampolgárok esetében, akiknek engedélyezték a nemzeti könnyítési programban való részvételt, amikor az ilyen harmadik országbeli állampolgárok a tagállam külső határát átlépik, a belépéskor elvégzett alapos ellenőrzésnek nem kell magában foglalnia a 8. cikk (3) bekezdése a) pontjának iv. és v. alpontjában említett szempontok vizsgálatát. (3) A tagállam a nemzeti könnyítési programban való részvételt kérelmező harmadik országbeli állampolgárokat előzetes utasvizsgálatnak veti alá különösen annak ellenőrzése céljából, hogy a (4) bekezdésben említett feltételek teljesülnek-e. Az ilyen harmadik országokbeli állampolgárok előzetes utasvizsgálatát a határőrök, a 767/2008/EK rendelet 4. cikkének 3. pontjában meghatározott vízumhatóságok vagy az (EU) 2017/2226 rendelet 3. cikke (1) bekezdésének 4. pontjában meghatározott bevándorlási hatóságok végzik. (4) A (3) bekezdésben említett hatóságok kizárólag abban az esetben engedélyezik a nemzeti könnyítési programban való részvételt valamely személy számára, ha az alábbi feltételek mindegyike teljesül: (5) A nemzeti könnyítési programban való részvétel először legfeljebb egy évre engedélyezhető. A részvétel legfeljebb további öt évvel vagy pedig az úti okmány, vagy a már kiadott, többszöri beutazásra jogosító vízum, hosszú távú tartózkodásra jogosító vízum, illetve tartózkodási engedély érvényességének lejártáig meghosszabbítható attól függően, hogy melyik időtartam a rövidebb. Meghosszabbítás esetén a tagállam minden évben újraértékeli minden egyes olyan harmadik országbeli állampolgár helyzetét, akinek engedélyezték a nemzeti könnyítési programban való részvételt, annak érdekében, hogy a naprakész információk alapján garantálható legyen, hogy az érintett harmadik országbeli állampolgár továbbra is teljesíti a (4) bekezdésben meghatározott feltételeket. Ez az újraértékelés elvégezhető a határforgalom-ellenőrzés elvégzése során. (6) A 8. cikk (3) bekezdésének a) és b) pontja szerint a belépéskor elvégzett alapos ellenőrzések, valamint a 8. cikk (3) bekezdésének g) pontja szerint a kilépéskor elvégzett alapos ellenőrzések annak vizsgálatára is kiterjednek, hogy a harmadik országbeli állampolgárnak van-e érvényes hozzáférése a tagállami könnyítési programhoz. A határőrök a nemzeti könnyítési programban részt vevő harmadik országbeli állampolgárnak a 8. cikk (3) bekezdésének a) és b) pontja szerinti ellenőrzését beléptetéskor, illetve a 8. cikk (3) bekezdésének g) pontja szerinti ellenőrzését kiléptetéskor a biometrikus azonosítók elektronikus úton történő összehasonlítása nélkül is elvégezhetik úgy, hogy az elektronikus adathordozón (chipen) tárolt arcképmást és a harmadik országbeli állampolgár EES-ben található egyéni aktájában tárolt arcképmást összehasonlítják a harmadik országbeli állampolgár arcával. A teljes ellenőrzést véletlenszerűen és kockázatelemzés alapján kell elvégezni. (7) A (3) bekezdésben említett hatóságok haladéktalanul visszavonják a harmadik országbeli állampolgár nemzeti könnyítési programban való részvételre való jogosultságát, ha nyilvánvalóvá válik, hogy a nemzeti könnyítési programban való részvétel engedélyezésének feltételei nem teljesültek vagy már nem teljesülnek. (8) Annak a (3) bekezdéssel összhangban történő ellenőrzésekor, hogy a kérelmező eleget tesz-e a (4) bekezdésben meghatározott feltételeknek, különös figyelmet kell fordítani annak megvizsgálására, hogy a kérelmező nem jelent-e kockázatot az illegális bevándorlás vagy bármely tagállam biztonsága szempontjából, továbbá hogy a kérelmezőnek szándékában áll-e a tartózkodás engedélyezett időtartama alatt elhagyni a tagállamok területét. A tervezett tartózkodásokhoz szükséges anyagi fedezetet a tervezett tartózkodás vagy tartózkodások időtartamával és céljával összhangban, valamint az érintett tagállamok szállás- és ellátási átlagköltségeinek figyelembevételével kell megállapítani, kedvező árú szálláshelyet véve alapul, a tagállamok által a 39. cikk (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott referenciaösszegek alapján. A költségviselésnek, a magánszállásadásnak, vagy mindkettőnek az igazolása is bizonyíthatja a megfelelő anyagi fedezet meglétét. A kérelem vizsgálatának különösen a bemutatott dokumentumok hitelességén és megbízhatóságán, valamint a kérelmező által tett nyilatkozatok megbízhatóságán és a benne foglaltak helytállóságán kell alapulnia. Amennyiben a kérelem elbírálásáért felelős tagállamnak kétsége merül fel a kérelmezővel, a kérelmező nyilatkozataival, vagy az általa benyújtott igazoló dokumentumokkal kapcsolatban, a kérelemre vonatkozó határozat meghozatala előtt konzultálhat más tagállamokkal. (9) Két vagy több olyan tagállam, amely az e cikk alapján saját nemzeti könnyítési programot hozott létre, egymással megállapodást köthet annak érdekében, hogy nemzeti könnyítési programjaik kedvezményezettjei részesülhessenek más nemzeti könnyítési programban elismert könnyítésben is. A megállapodás megkötésétől számított egy hónapon belül a megállapodás egy példányát meg kell küldeni a Bizottság részére. (10) A nemzeti könnyítési program kialakítása során a tagállamok gondoskodnak arról, hogy a programot üzemeltető rendszerük megfeleljen az (EU) 2017/2226 rendelet 43. cikkében meghatározott adatbiztonsági előírásoknak. A tagállamok megfelelő információbiztonsági kockázatelemzést végeznek, és a folyamat minden szakaszára egyértelműen kijelölik a biztonságra vonatkozó felelősségi köröket. (11) A Bizottság az e cikk alkalmazása harmadik évének végéig értékelést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e cikk végrehajtásáról. Az értékelés alapján az Európai Parlament vagy a Tanács felkérheti a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a gyakran utazó és előzetes utasvizsgálatnak alávetett harmadik országbeli állampolgároknak szóló uniós program kialakítására."

a) az úti okmány elektronikus adathordozót (chipet) tartalmaz, és a chipen tárolt adatok valódisága és integritása a teljes érvényes tanúsítvány-lánc segítségével megerősítést nyer;

b) az úti okmány az elektronikus adathordozón (chipjén) tárolt arcképmást tartalmaz, amely az önkiszolgáló rendszeren keresztül technikailag hozzáférhető abból a célból, hogy az elektronikus adathordozón (chipen) tárolt arcképmást és az érintett helyben rögzített arcképmását összehasonlítva ellenőrizzék az úti okmány birtokosának személyazonosságát; ha technikailag és jogilag lehetséges, ez az ellenőrzés elvégezhető a helyben rögzített ujjlenyomatoknak az úti okmány elektronikus adathordozóján (chipjén) tárolt ujjlenyomatokkal történő összehasonlítása útján.

a) a külső határok átlépéséhez vízumkötelezettség hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgárok esetében, amennyiben a 767/2008/EK rendelet 18. cikkének (1) bekezdésében említett adatok alapján a VIS-ben elvégzett keresés azt mutatja, hogy az adott személyt nyilvántartják a VIS-ben, a 767/2008/EK rendelet 18. cikkének (6) bekezdésével összhangban el kell végezni az ujjlenyomatoknak a VIS-adatokkal történő ellenőrzését. Amennyiben az adott személynek az e cikk (2) bekezdése szerinti ellenőrzése nem jár eredménnyel, a 767/2008/EK rendelet 20. cikkével összhangban személyazonosítás céljából a VIS-ben tárolt adatokhoz hozzáférést kell biztosítani;

b) a külső határok átlépéséhez vízumkötelezettség hatálya alá nem tartozó és az (EU) 2017/2226 rendelet 27. cikkének megfelelően az EES-ben személyazonosítás céljából elvégzett lekérdezés alapján nem található harmadik országbeli állampolgárok esetében a 767/2008/EK rendelet 19a. cikkével összhangban a VIS-ben szereplő adatokat is le kell kérdezni.

a) a külső határok átlépéséhez vízumkötelezettség hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgároknak az önkiszolgáló rendszer útján előzetesen regisztrálniuk kell az EES-ben az (EU) 2017/2226 rendelet 16. cikkének (1) bekezdésében és 16. cikke (2) bekezdésének c)-f) pontjában, valamint adott esetben ugyanezen rendelet 16. cikkének (6) bekezdésében említett adatokat, és a külső határok átlépéséhez vízumkötelezettség hatálya alá nem tartozó harmadik országbeli állampolgároknak pedig az önkiszolgáló rendszer útján előzetesen regisztrálniuk kell az EES-ben ugyanezen rendelet 17. cikke (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában és 16. cikke (2) bekezdésének c) pontjában, valamint adott esetben a 17. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett adatokat;

b) ezt követően az érintett személyt határőrhöz kell irányítani, aki:

i. ha nem volt lehetőség valamennyi szükséges adat begyűjtésére az önkiszolgáló rendszer útján, az érintett adatokat előzetesen regisztrálja;

ii. ellenőrzi:

- azt, hogy az önkiszolgáló rendszerben használt úti okmány megegyezik-e a határőr előtt álló személynél lévő úti okmánnyal,

- azt, hogy az érintett személy helyben rögzített arcképmása megegyezik-e azzal az arcképmással, amelyet az önkiszolgáló rendszer útján rögzítettek,

- továbbá az olyan személyek esetében, akik nem rendelkeznek az 539/2001/EK rendelet értelmében szükséges vízummal, azt, hogy az érintett személy helyben rögzített ujjlenyomatai megegyeznek-e azokkal az ujjlenyomatokkal, amelyeket az önkiszolgáló rendszer útján rögzítettek;

iii. a beléptetés engedélyezésére vagy megtagadására vonatkozó döntés meghozatalát követően megerősíti az e bekezdés a) pontjában említett adatokat, valamint beviszi az (EU) 2017/2226 rendelet 16. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjában, illetve 18. cikke (6) bekezdésének a), b), c) és d) pontjában meghatározott adatokat.

a) az érintett személy az önkiszolgáló rendszer útján frissíti az adatokat az EES-ben azok előzetes regisztrálása útján;

b) az érintett személyt határőrhöz kell irányítani, aki az e bekezdés a) pontja szerinti frissítés helyességét ellenőrzi, és amennyiben a beléptetés engedélyezésére vagy megtagadására vonatkozó döntést meghozták, az (EU) 2017/2226 rendelet 14. cikke (2) bekezdésének megfelelően frissíti az egyéni aktát.

a) az úti okmány elektronikus adathordozót (chipet) tartalmaz, és a chipen tárolt adatok valódisága és integritása a teljes érvényestanúsítvány-lánc segítségével megerősítést nyer;

b) az úti okmány az elektronikus adathordozón (chipen) tárolt arcképmást tartalmaz, amely az önkiszolgáló rendszeren keresztül technikailag hozzáférhető abból a célból, hogy a chipen tárolt arcképmást és az érintett helyben rögzített arcképmását összehasonlítva ellenőrizzék az úti okmány birtokosának személyazonosságát; és

c) az érintett személyt az EES-ben már regisztrálták vagy előzetesen regisztrálták.

a) az (1) bekezdésben felsorolt feltételek közül egy vagy több nem teljesül;

b) a (2) bekezdés szerinti belépő vagy kilépő határforgalom-ellenőrzés felfedi, hogy a belépési vagy kilépési feltételek közül egy vagy több nem teljesül;

c) a (2) bekezdés szerinti belépő vagy kilépő határforgalom-ellenőrzés eredményei kétségbe vonják az érintett személyazonosságát vagy felfedik, hogy az érintett személy a tagállamok bármelyikének belső biztonságát, közrendjét vagy nemzetközi kapcsolatait veszélyeztető személynek minősül, vagy közegészségügyi veszélyt jelent;

d) kétség merül fel;

e) nem áll rendelkezésre elektronikus átléptető kapu.

a) a kérelmező eleget tesz a 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott beutazási feltételeknek;

b) a kérelmező úti okmánya és adott esetben a vízuma, hosszú távú tartózkodásra jogosító vízuma vagy tartózkodási engedélye érvényes és nem hamis, utánzott vagy hamisított;

c) a kérelmező igazolja a gyakori vagy rendszeres utazás szükségességét vagy indokolja a gyakori vagy rendszeres utazás szándékát;

d) a kérelmező bizonyítja feddhetetlenségét és megbízhatóságát, különösen adott esetben azzal, hogy a korábbi vízumokat vagy korlátozott területi érvényességű vízumokat jogszerűen használta fel, a származási országában fennálló gazdasági helyzetével, valamint azzal, hogy az engedélyezett tartózkodás időtartamának letelte előtt valóban szándékában áll elhagyni a tagállamok területét. Az (EU) 2017/2226 rendelet 25. cikkével összhangban az e cikk (3) bekezdésében említett hatóságok számára az EES adatainak lekérdezését lehetővé tevő hozzáférést kell biztosítani abból a célból, hogy ellenőrizzék, a kérelmező nem lépte-e túl korábban a tagállamok területén engedélyezett tartózkodás maximális időtartamát;

e) a kérelmező indokolja a tervezett tartózkodások célját és körülményeit;

f) a kérelmező megfelelő anyagi fedezettel rendelkezik mind a tervezett tartózkodások időtartamára, mind a származási vagy a lakóhely szerinti országba való visszatéréshez, illetve képes ezt a fedezetet jogszerűen biztosítani;

g) a SIS-t lekérdezték.

6. A 9. cikk a következőképpen módosul:

a) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) A határőr a könnyített határforgalom-ellenőrzés esetén is beviszi az adatokat az EES-be a 6a. cikknek megfelelően. Amennyiben az adatok elektronikus úton nem vihetők be, azokat manuálisan kell bevinni.";

b) a cikk a következő bekezdéssel egészül ki: "(3a) Ha az EES központi rendszerébe történő adatbevitel technikailag nem lehetséges, vagy ha az EES központi rendszere meghibásodik, valamennyi következő rendelkezést alkalmazni kell:

i. e rendelet 6a. cikkétől eltérve az (EU) 2017/2226 rendelet 16-20. cikkben említett adatokat ideiglenesen az ugyanazon rendelet 7. cikkében meghatározott egységes nemzeti interfészben kell tárolni. Amennyiben erre nincs lehetőség, az adatokat elektronikus formában ideiglenesen helyben kell tárolni. Az adatbevitel technikai kivitelezhetetlenségének vagy a rendszer meghibásodásának megszüntetése után az adatokat mindkét esetben haladéktalanul be kell vinni az EES központi rendszerébe. A tagállamok meghozzák a megfelelő intézkedéseket és gondoskodnak a szükséges infrastruktúráról, berendezésekről és erőforrásokról annak biztosítása érdekében, hogy az ilyen ideiglenes helyi tárolás bármikor, bármelyik határátkelőhelyen megvalósítható legyen.

A határforgalom-ellenőrzés elvégzésére vonatkozó, e rendelet szerinti kötelezettség sérelme nélkül, abban a kivételes helyzetben, amikor az adatoknak az EES központi rendszerébe és az egységes nemzeti interfészbe való bevitele technikailag kivitelezhetetlen, valamint az adatok elektronikus formában történő helyi tárolása technikailag kivitelezhetetlen, a határőr az (EU) 2017/2226 rendelet 16-20. cikke szerinti belépési és kilépési adatokat a biometrikus adatok kivételével manuálisan tárolja, és a harmadik országbeli állampolgárok úti okmányait beléptetőbélyegző- vagy kiléptetőbélyegző-lenyomattal látja el. Ezeket az adatokat az EES központi rendszerébe, amint az technikailag lehetséges, be kell vinni.

Az e pont második albekezdésében említett különleges helyzetek fennállása esetén a tagállamok az úti okmányok bélyegzőlenyomattal való ellátásáról tájékoztatják a Bizottságot az (EU) 2017/2226 rendelet 21. cikke (2) bekezdésének megfelelően;

ii. e rendelet 8. cikke (3) bekezdése a) pontjának iii. alpontjától és g) pontjának iv. alpontjától eltérve, a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett vízummal rendelkező harmadik országbeli állampolgárok esetében, amennyiben ez technikailag kivitelezhető, a vízumbirtokos személyazonosságát a 767/2008/EK rendelet 18. cikke szerint közvetlenül a VIS-ben elvégzett lekérdezéssel kell ellenőrizni."

7. A 10. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

"(3a) Amennyiben a tagállamok elektronikus átléptető kapuk, illetve önkiszolgáló rendszerek vagy automatizált határellenőrzési rendszerek használata mellett döntenek, a III. melléklet D. részében előírt jelzőtáblákat használják a megfelelő sávok jelölésére.

(3b) Amennyiben a tagállamok úgy döntenek, hogy a 8d. cikk szerint nemzeti könnyítési programot hoznak létre, a nemzeti könnyítési programban részt vevő harmadik országbeli állampolgároknak fenntartott külön sávok működtetése mellett is dönthetnek. A vonatkozó sávok jelölésére a III. melléklet E. részében előírt jelzőtáblákat használják."

8. A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"11. cikk

Az úti okmányok bélyegzése

(1) Amennyiben egy tagállam nemzeti jogszabályai erről kifejezetten rendelkeznek, a tagállam belépéskor és kilépéskor bélyegezőlenyomattal láthatja el az olyan harmadik országbeli állampolgárok úti okmányait, akik az e tagállam által kiadott tartózkodási engedéllyel vagy hosszú távú tartózkodásra jogosító vízummal rendelkeznek.

(2) A 693/2003/EK rendelettel összhangban kiállított, egyszerűsített vasúti átutazási okmánnyal rendelkező harmadik országbeli állampolgárok úti okmányát belépéskor és kilépéskor bélyegzőlenyomattal kell ellátni. Továbbá a 693/2003/EK rendelettel összhangban kiállított, érvényes egyszerűsített átutazási okmánnyal rendelkező harmadik országbeli állampolgárok úti okmányát, akik az átutazást vasúton hajtják végre és nem szállnak ki valamely tagállam területén, belépéskor és kilépéskor bélyegzőlenyomattal kell ellátni.

(3) A harmadik országbeli állampolgárok úti okmányait belépéskor és kilépéskor, ha egy vagy két beutazás céljából kiadott, rövid távú tartózkodásra jogosító nemzeti vízum alapján olyan tagállam területére lépnek be vagy lépnek ki, amely még nem alkalmazza teljeskörűen a schengeni vívmányokat, de az EES-t működteti, belépéskor és kilépéskor bélyegzőlenyomattal kell ellátni.

(4) A bélyegzőlenyomatok elhelyezésére vonatkozó gyakorlati szabályokat a IV. melléklet tartalmazza."

9. A 12. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"12. cikk

A rövid távú tartózkodás időtartamára vonatkozó feltételeknek való megfelelés vélelme

(1) A 12a. cikk sérelme nélkül, ha a tagállamok egyikének területén tartózkodó valamely harmadik országbeli állampolgár számára nem hoztak létre egyéni aktát EES-ben vagy a harmadik országbeli állampolgár belépési és kilépési adatrekordja a tartózkodás engedélyezett időtartamának lejártát követően nem tartalmaz kiutazási dátumot, az illetékes hatóságok vélelmezhetik, hogy a harmadik országbeli állampolgár nem felel meg vagy már nem felel meg a tagállamok területén való engedélyezett tartózkodás időtartamára vonatkozó feltételeknek.

(2) Az e cikk (1) bekezdésében említett vélelmet az olyan harmadik országbeli állampolgárokra nem lehet alkalmazni, akik bármilyen hitelt érdemlő módon bizonyítani tudják, hogy a szabad mozgás uniós joga őket megilleti, illetve tartózkodási engedéllyel vagy hosszú távú tartózkodásra jogosító vízummal rendelkeznek. Adott esetben (EU) 2017/2226 rendelet 35. cikkét kell alkalmazni.

(3) Az (1) bekezdésben említett vélelem megdönthető, amennyiben a harmadik országbeli állampolgár bármilyen hitelt érdemlő módon - például utazási jegy vagy a tagállamok területén kívül való tartózkodásának, vagy a korábbi tartózkodási engedély vagy hosszú távú tartózkodásra jogosító vízum lejárati dátumának bizonyítására alkalmas eszköz útján - bizonyítja, hogy a rövid távú tartózkodás időtartamára vonatkozó feltételeket betartotta.

A vélelem megdöntése esetén - az (EU) 2017/2226 rendelet 20. cikkével összhangban - az illetékes hatóságok szükség esetén egyéni aktát hoznak létre az EES-ben, illetve rögzítik az EES-ben, hogy az érintett személy mely időpontban és hol lépte át valamelyik tagállam külső határát vagy olyan tagállam belső határát, amely még nem alkalmazza teljeskörűen a schengeni vívmányokat, de az EES-t működteti.

(4) Amennyiben nem dől meg az (1) bekezdésben említett vélelem, a tagállamok területén tartózkodó harmadik országbeli állampolgárt a 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (*7) megfelelően vissza lehet küldeni.

A szabad mozgás uniós jogával rendelkező harmadik országbeli állampolgárok kizárólag a 2004/38/EK irányelvnek megfelelően küldhetők vissza.

10. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

"12a. cikk

Átmeneti időszak és átmeneti intézkedések

(1) Az EES működésének megkezdését követő 180 napos időszakban annak a belépéskor és a kilépéskor való ellenőrzése érdekében, hogy a rövid távú tartózkodás céljából belépésre jogosult személyek nem lépték-e túl az engedélyezett tartózkodás maximális időtartamát, valamint adott esetben annak a belépéskor való ellenőrzése érdekében, hogy az érintett személyek nem lépték-e túl az egy vagy két beutazás céljából kiadott, rövid távú tartózkodásra jogosító vízum által engedélyezett beutazások számát, a belépést vagy kilépést megelőző 180 napban a tagállamok területén történő tartózkodást a határőrök úgy veszik figyelembe, hogy az EES-ben rögzített belépési és kilépési adatokon túl ellenőrzik az úti okmányokban szereplő bélyegzőlenyomatokat is.

(2) Ha az érintett személy az EES működésének megkezdése előtt belépett a tagállamok területére és az EES működésének megkezdése után lép ki onnan, a kilépéskor az EES-ben egyéni aktát kell létrehozni és a belépési és kilépési adatrekordba be kell vinni a belépési dátumot az (EU) 2017/2226 rendelet 16. cikke (2) bekezdésének megfelelően. E bekezdés alkalmazása nem korlátozódik az (1) bekezdésben említett, az EES működésének megkezdését követő 180 napos időszakra. A beléptetőbélyegző-lenyomat dátuma és az EES-ben rögzített adat közötti eltérés esetén a bélyegzőlenyomat az irányadó."

11. A 14. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

"Azoknak a harmadik országbeli állampolgároknak az adatait, akiknek a rövid távú tartózkodás céljából történő beléptetését megtagadták, e rendelet 6a. cikke (2) bekezdésével és az (EU) 2017/2226 rendelet 18. cikkével összhangban az EES-ben rögzíteni kell.";

b) a (3) bekezdés harmadik albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"Amennyiben a jogorvoslati eljárás eredménye szerint a beléptetés megtagadására vonatkozó döntés megalapozatlan volt, a nemzeti jognak megfelelően nyújtott bármely kártérítés sérelme nélkül, az érintett harmadik országbeli állampolgár jogosult arra, hogy a beléptetést megtagadó tagállam az EES-be bevitt adatokat helyesbítse vagy pótolja az érvénytelenített beléptetőbélyegző-lenyomatot vagy elvégezze mindkettőt, valamint bármely egyéb esetleges érvénytelenítést vagy kiegészítést kijavítson."

12. A 20. cikk (1) bekezdésében az a) pont helyébe a következő szöveg lép:

"a) az állam- és kormányfők, valamint a nemzeti kormányok tagjai és az őket kísérő házastársak, továbbá hivatalos küldöttségük tagjai, valamint az uralkodók és a királyi család egyéb magas rangú tagjai;".

13. A rendelet a következő cikkel egészül ki:

"42a. cikk

Átmeneti intézkedések az EES-t még nem működtető tagállamok vonatkozásában

(1) Az (EU) 2017/2226 rendelet 66. cikkének (3) bekezdésében említett tagállamok határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok úti okmányait belépéskor, illetve kilépéskor rendszeresen bélyegzőlenyomattal kell ellátni.

Az (EU) 2017/2226 rendelet 66. cikkének (3) bekezdésében említett tagállamok határait átlépő, e rendelet 6a. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontjában említett harmadik országbeli állampolgárok úti okmányait belépéskor, illetve kilépéskor bélyegzőlenyomattal kell ellátni.

Az úti okmányok bélyegzőlenyomattal való ellátására vonatkozó kötelezettségeket akkor is alkalmazni kell, amikor e rendelet 9. cikkének megfelelően könnyített határforgalom-ellenőrzés van érvényben.

(2) E cikk (1) bekezdésétől eltérve, nem kell bélyegzőlenyomattal ellátni a 6a. cikk (3) bekezdésének a,) b) és f) pontjában, a 6a. cikk (3) bekezdése g) pontjának i., ii., iii., és vii. alpontjában és a 6a. cikk (3) bekezdésének j) pontjában említett harmadik országbeli állampolgárok úti okmányait.

(3) E rendelet azon rendelkezéseit, amelyek az EES-ben rögzített belépési és kilépési adatokra, valamint az EES-ben nem szereplő ilyen adatokra vonatkoznak - így különösen a 8. cikk (3) bekezdése a) pontjának iiia. alpontját és g) pontjának iv. alpontját, a 8d. cikk (4) bekezdésének d) pontját és a 12. cikket - a beléptető és kiléptető bélyegző-lenyomatokra értelemszerűen alkalmazni kell.

(4) Amennyiben a tartózkodás időtartamával kapcsolatos feltételek teljesülése vonatkozásában a 12. cikk (2) bekezdésével összhangban megdől a vélelem, az EES-t még nem működtető tagállam területén tartózkodó harmadik országbeli állampolgár jogosult arra, hogy az úti okmányában feltüntessék, mikor és hol lépte át a szóban forgó tagállam külső vagy belső határát. A harmadik országbeli állampolgár kaphat egy példányt a VIII. mellékletben szereplő formanyomtatványból is.

(5) A bélyegzésre vonatkozó, IV. mellékletben megállapított rendelkezéseket alkalmazni kell.

(6) Az (EU) 2017/2226 rendelet 66. cikkének (3) bekezdésében említett tagállamok bélyegzőlenyomattal látják el azoknak a harmadik országbeli állampolgároknak az úti okmányait, akiknek a rövid távú tartózkodás céljából történő beléptetését határaikon megtagadták. A bélyegzést az V. melléklet A. része 1. pontjának d) alpontjában meghatározott előírásoknak megfelelően kell elvégezni.

(7) Az (1)-(6) bekezdés szerinti, az úti okmányok bélyegzőlenyomattal való ellátására vonatkozó kötelezettségeket addig a napig kell alkalmazni, amikor az érintett tagállamban az EES megkezdi működését."

14. A III., IV., V. és VII. melléklet e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1) Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

(2) Ezt a rendeletet az EES működése megkezdésének időpontjától kell alkalmazni, ahogyan azt a Bizottság az (EU) 2017/2226 rendelet 66. cikkének megfelelően meghatározza.

(3) E cikk (2) bekezdésétől eltérve, ezt a rendeletet az EU) 2017/2226 rendelet 66. cikkének (3) bekezdésében említett, az EES-t még nem működtető tagállamokra attól az időponttól kell alkalmazni, amikor az említett rendelet 66. cikkének (3) bekezdésével összhangban csatlakoznak az EES-hez. Az EES-hez való csatlakozásukig az úti okmányok bélyegzésére vonatkozó, az (EU) 2016/399 rendelet 42a. cikkében meghatározott átmeneti rendelkezéseket ezekre a tagállamokra alkalmazni kell.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Brüsszelben, 2017. november 30-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

A. TAJANI

a Tanács részéről

az elnök

M. MAASIKAS

(1) HL C 487., 2016.12.28., 66. o.

(2) Az Európai Parlament 2017. október 25-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2017. november 20-i határozata.

(3) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/399 rendelete (2016. március 9.) a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) (HL L 77., 2016.3.23., 1. o.).

(4) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2226 rendelete (2017. november 30.) a tagállamok külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok belépésére és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer (EES) létrehozásáról és az EES-hez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 767/2008/EK és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról (lásd e Hivatalos Lap 20. oldalát).

(5) A Tanács 2004/512/EK határozata (2004. június 8.) a Vízuminformációs Rendszer létrehozásáról (VIS) (HL L 213., 2004.6.15., 5. o.).

(6) Az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 158., 2004.4.30., 77. o.).

(7) A Tanács 2000/365/EK határozata (2000. május 29.) Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről (HL L 131., 2000.6.1., 43. o.).

(8) A Tanács 2002/192/EK határozata (2002. február 28.) Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről (HL L 64., 2002.3.7., 20. o.).

(9) HL L 176., 1999.7.10., 36. o.

(10) A Tanács 1999/437/EK határozata (1999. május 17.) az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról (HL L 176., 1999.7.10., 31. o.).

(11) HL L 53., 2008.2.27., 52. o.

(12) A Tanács 2008/146/EK határozata (2008. január 28.) az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő megkötéséről (HL L 53., 2008.2.27., 1. o.).

(13) HL L 160., 2011.6.18., 21. o.

(14) A Tanács 2011/350/EU határozata (2011. március 7.) az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló, különösen a belső határokon történő ellenőrzés megszüntetéséhez és a személyek mozgásához kapcsolódó társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről (HL L 160., 2011.6.18., 19. o.).

(15) Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

(*1) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2226 rendelete a tagállamok külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok belépésére és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer (EES) létrehozásáról és az EES-hez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról (HL L 327., 2017.12.9., 20. o.)".

(*2) Az Európai Parlament és a Tanács 767/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjéről (VIS-rendelet) (HL L 218., 2008.8.13., 60. o.).";

(*3) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/66/EU irányelve (2014. május 15.) a harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történő belépésének és tartózkodásának feltételeiről (HL L 157., 2014.5.27., 1. o.).

(*4) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/801 irányelve (2016. május 11.) a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek, és au pair tevékenység céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről (HL L 132., 2016.5.21., 21. o.).

(*5) Az Európai Parlament és a Tanács 1931/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a tagállamok külső szárazföldi határain való kishatárforgalom szabályainak meghatározásáról, valamint a Schengeni Egyezmény rendelkezéseinek módosításáról (HL L 405., 2006.12.30., 1. o.).

(*6) A Tanács 693/2003/EK rendelete (2003. április 14.) egyszerűsített átutazási okmány (FTD) és egyszerűsített vasúti átutazási okmány (FRTD) létrehozásáról, valamint a Közös Konzuli Utasítás és a Közös Kézikönyv módosításáról (HL L 99., 2003.4.17., 8. o.)."

(*7) Az Európai Parlament és a Tanács 2008/115/EK irányelve (2008. december 16.) a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról (HL L 348., 2008.12.24., 98. o.)."

MELLÉKLET

Az (EU) 2016/399 rendelet mellékletei a következőképpen módosulnak:

1. A III. melléklet a következő részekkel egészül ki:

"D. RÉSZ

D1. rész: Az EU/EGT/CH-állampolgárok állampolgárok által igénybe vehető automatizált határellenőrzési sávok

Svájc, Liechtenstein, Norvégia és Izland esetében nem szükséges a csillagokat feltüntetni

D2. rész: Harmadik országbeli állampolgárok által igénybe vehető automatizált határellenőrzési sávok

D3. rész: Bármely útlevéllel igénybe vehető automatizált határellenőrzési sávok

E. rész: Regisztrált utasok által igénybe vehető sávok

".

2. A IV. melléklet a következőképpen módosul:

a) az 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"1. Az olyan harmadik országbeli állampolgár úti okmányát, aki a 693/2003/EK rendelettel összhangban kiállított egyszerűsített vasúti átutazási okmány birtokosa, a belépéskor és a kilépéskor bélyegzőlenyomattal kell ellátni. Az olyan harmadik országbeli állampolgár úti okmányát, aki a 693/2003/EK rendelettel összhangban kiállított érvényes egyszerűsített átutazási okmány birtokosa, aki az átutazást vasúton hajtja végre és nem száll ki valamely tagállam területén, a belépéskor és a kilépéskor szintén bélyegzőlenyomattal kell ellátni. Emellett, amennyiben nemzeti joga erről kifejezetten rendelkezik, e rendelet 11. cikkével összhangban a tagállam az olyan harmadik országbeli állampolgárok úti okmányait belépéskor és kilépéskor bélyegzőlenyomattal láthatja el, akik az általa kiadott tartózkodási engedéllyel vagy hosszú távú tartózkodásra jogosító vízummal rendelkeznek.

Az olyan harmadik országbeli állampolgár úti okmányait, aki egy vagy két beutazás céljából kiadott, rövid távú tartózkodásra jogosító nemzeti vízum alapján olyan tagállam területére utazik be vagy utazik onnan ki, amely még nem alkalmazza teljeskörűen a schengeni vívmányokat, de az EES-t működteti, a beléptetéskor és kiléptetéskor bélyegzőlenyomattal kell ellátni.";

b) a melléklet a következő ponttal egészül ki:

"1a. A bélyegzőlenyomatokra vonatkozó előírásokat a Schengeni Végrehajtó Bizottság SCH/COM-EX (94) 16 rev. és SCH/Gem-Handb (93) 15 (BIZALMAS minősítésű) határozata állapítja meg.";

c) a melléklet a következő ponttal egészül ki:

"2a. A vízumkötelezettség és a bélyegzési kötelezettség hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgárok beléptetésekor és kiléptetésekor a bélyegzőlenyomatot főszabályként a vízummal szemben lévő oldalon kell elhelyezni. Ha ez az oldal nem használható, a bélyegzőlenyomatot közvetlenül a következő oldalon kell elhelyezni. A géppel olvasható sávot nem szabad bélyegzőnyomattal ellátni.";

d) a 3. pontot el kell hagyni.

3. Az V. melléklet a következőképpen módosul:

a) az A. rész a következőképpen módosul:

i. az 1. pont b) alpontja helyébe a következő szöveg lép:

"b) az olyan harmadik országbeli állampolgárok esetében, akiknek a rövid távú tartózkodás céljából történő beléptetését megtagadták, a beléptetés megtagadására vonatkozó adatokat e rendelet 6a. cikkének (2) bekezdésével és az (EU) 2017/2226 rendelet 18. cikkével összhangban rögzíti az EES-ben;"

ii. az 1. pont d) alpontja helyébe a következő szöveg lép:

"d) az olyan harmadik országbeli állampolgárok esetében, akik beléptetésének megtagadását az EES-ben nem kell rögzíteni, az útlevélben elhelyez egy beléptetőbélyegző-lenyomatot, azt fekete okmánytintával, keresztirányú áthúzással érvényteleníti, és azzal szemközt a jobb oldalon szintén fekete okmánytintával beírja a beléptetés megtagadása okának/okainak megfelelő betűt/betűket, amelyek felsorolását a beléptetés megtagadásához használt, e melléklet B. részében megadott formanyomtatvány tartalmazza. Emellett az e kategóriákba tartozó személyek esetében a határőr minden beléptetésmegtagadást nyilvántartásba vesz vagy rögzít, az érintett harmadik országbeli állampolgár személyazonosságának, állampolgárságának, a harmadik országbeli állampolgárt határátlépésre feljogosító úti okmány adatainak, a beléptetés megtagadása okának és időpontjának feltüntetésével.";

iii. az 1. pont az alábbi albekezdéssel egészül ki:

"A bélyegzőlenyomatok elhelyezésére vonatkozó gyakorlati szabályokat a IV. melléklet tartalmazza.";

b) a B. részben az "A határon a beléptetés megtagadásához használt formanyomtatvány" a következőképpen módosul:

i. az I) pont után a formanyomtatvány a következő szöveggel egészül ki:

"J) megtagadta a biometrikus adatok szolgáltatását, ha azok szükségesek

- az egyéni aktának a határregisztrációs rendszerben (EES-ben) történő létrehozásához,

- a határforgalom-ellenőrzések elvégzéséhez.";

ii. a "Megjegyzések" rész, a "Megjegyzések" szó alatt közvetlenül a következő szöveggel egészül ki:

"- (ha az adatokat a határregisztrációs rendszerben (EES-ben) tárolják, ezt a határőrnek kell bejelölnie)

Az érintett személyt ezúton tájékoztatjuk, hogy személyes adatait és a beléptetés megtagadására vonatkozó adatokat az (EU) 2017/2226 rendelet 18. cikkével összhangban a határregisztrációs rendszerben (EES-ben) rögzítettük.

Az (EU) 2017/2226 rendelet 52. cikkével összhangban az érintett személy jogosult megszerezni a rá vonatkozóan a határregisztrációs rendszerben (EES-ben) rögzített adatokat, továbbá kérheti a rá vonatkozó pontatlan adatok helyesbítését, valamint a jogellenesen rögzített adatok törlését."

4. A VII. melléklet 1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"1. Az állam- és kormányfők, valamint a nemzeti kormányok tagjai és az őket kísérő házastársak, továbbá hivatalos küldöttségük tagjai, valamint az uralkodók és a királyi család egyéb magas rangú tagjai.

A 6. és a 8-14. cikktől eltérve, a tagállamok kormányai vagy nemzetközi szervezetek által hivatalos célra meghívott állam- és kormányfőket, valamint a nemzeti kormányok tagjait és az őket kísérő házastársakat, továbbá hivatalos küldöttségük tagjait, valamint az uralkodókat és a királyi család egyéb magas rangú tagjait, akiknek az érkezését és indulását diplomáciai úton hivatalosan jelezték, nem kell határforgalom-ellenőrzésnek alávetni."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32017R2225 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32017R2225&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére