529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásához kapcsolódó módosításáról

A Kormány

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés d) és j) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés p) pontjában,

a 4. alcím tekintetében az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 3. § (9) bekezdés a) pont aa) alpontjában,

az 5. alcím tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés c) pontjában,

a 6. alcím és az 1-6. melléklet tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés a) és b) pontjában,

a 7. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés m) pont ma) alpontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

1. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

a) 6. § (1) bekezdésében a "közalkalmazotti jogviszonyban álló" szövegrész helyébe a "közalkalmazotti jogviszonyban álló, egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló" szöveg,

b) 6. § (4) bekezdésében a "közszolgálati és közalkalmazotti" szövegrész helyébe a "közszolgálati, közalkalmazotti és egészségügyi szolgálati" szöveg,

c) 12. § (8) és (9) bekezdésében a "kormányzati szolgálati vagy közalkalmazotti" szövegrész helyébe a "kormányzati szolgálati, közalkalmazotti vagy egészségügyi szolgálati" szöveg

lép.

2. A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosítása

2. § A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontjában a "közalkalmazotti" szövegrész helyébe a "közalkalmazotti, egészségügyi szolgálati" szöveg lép.

3. Egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

3. § Egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. § f) pontjában és 2. § (1) bekezdés b) pontjában a "közalkalmazottak" szövegrész helyébe a "közalkalmazottak, egészségügyi szolgálati jogviszonyban állók" szöveg lép.

4. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

4. § Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 13/A. § (2) és (3) bekezdésében az "a közalkalmazotti" szövegrész helyébe az "az egészségügyi szolgálati" szöveg,

b) 13/A. § (2) bekezdésében a "közalkalmazotti" szövegrész helyébe az "egészségügyi szolgálati" szöveg

lép.

5. A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az egészségügyi dolgozók vonatkozásában történő érvényesítéséről és végrehajtásáról szóló 124/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

5. § A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az egészségügyi dolgozók vonatkozásában történő érvényesítéséről és végrehajtásáról szóló 124/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) bekezdés a) pontjában és (7) bekezdésében a "közalkalmazotti" szövegrész helyébe az "egészségügyi szolgálati, honvédelmi alkalmazotti" szöveg,

b) 2. § (3) bekezdésében az "A közalkalmazotti" szövegrész helyébe az "Az egészségügyi szolgálati, honvédelmi alkalmazotti," szöveg

lép.

6. Egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

6. § Egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet] 1. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) hatálya alá nem tartozó foglalkoztatott esetében a munkáltató megállapítja, hogy az egészségügyi dolgozó vagy az egészségügyben dolgozó munkaköre, a munkakör tartalma, foglalkoztatási osztályba sorolása alapján melyik egészségügyi szolgálati munkakörnek feleltethető meg. Az 1. melléklet 5. pontjában foglalt munkakört betöltő foglalkoztatott az egészségügyi szakképesítéséhez igazodóan abban az esetben jogosult bérnövelésre, ha munkaköri feladataként egészségügyi tevékenységet legalább a munkaidejének felében végez.

(3) Az Eszjtv. hatálya alá nem tartozó, (1) és (2) bekezdés szerinti munkakörben alkalmazott foglalkoztatottak tekintetében az Eütev. 11/A. § (4) és (5) bekezdésének a végrehajtása során a foglalkoztatott munkabérét olyan módon kell megállapítani, mintha a foglalkoztatottra az Eszjtv. rendelkezései lennének irányadóak. Az Eszjtv. hatálya alá nem tartozó foglalkoztatottak esetében a jogviszonyban töltött idő számításánál az Eszjtv.-nek az egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött idő megállapítására vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a béremelésre tekintettel elvégzendő besorolás szempontjából jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni az 1992. június 30-át követően, közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál, az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó munkakörben töltött időt is."

7. § A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:

"(1c) Az (1) bekezdésen túlmenően az ágazati előmeneteli szabályokat kell alkalmazni az érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkező, kizárólag - ide nem értve a munkavállalói résztulajdont - a helyi önkormányzat tulajdonában vagy fenntartásában álló alapellátó egészségügyi szolgáltatónál, egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi dolgozókra."

8. § A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2/A-2/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2/A. § (1) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó, az Eszjtv. 8. § (3) bekezdése szerinti egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy havi illetménye nem lehet kevesebb, mint az Eszjtv. 1. melléklete szerinti összeg.

(2) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó, az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi szakdolgozó, védőnő havi illetménye nem lehet kevesebb, mint a 7. melléklet szerinti összeg.

(3) Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló, egészségügyi szakdolgozó munkakörének fizetési fokozatba történő besorolását a 3. melléklet szerint szükséges elvégezni.

(4) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó, az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyben dolgozó havi illetménye nem lehet kevesebb, mint az Eszjtv. 8. § (2) bekezdése szerinti összeg.

2/B. § Az Eszjtv. hatálya alá nem tartozó, azonban az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó

a) orvos, szakorvos, fogorvos, szakfogorvos havi alapbére (garantált illetménye) nem lehet kevesebb, mint a 4. melléklet szerinti,

b) gyógyszerész, szakgyógyszerész havi alapbére (garantált illetménye) nem lehet kevesebb, mint az Eütev. 11/A. § (6a) bekezdése szerinti és az 5. melléklet szerinti együttes,

c) az 1. melléklet szerinti munkakörben foglalkoztatott, egyéb, nem egészségügyi egyetemi végzettséggel, valamint nem egészségügyi egyetemi végzettséggel és egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozó havi alapbére (garantált illetménye) nem lehet kevesebb, mint az Eütev. 11/A. § (6) bekezdése szerinti és a 6. melléklet szerinti együttes,

d) egészségügyi szakdolgozó, védőnő és egészségügyben dolgozó havi alapbére (garantált illetménye) nem lehet kevesebb, mint a 7. melléklet szerinti,

e) az 1. melléklet szerinti munkakörben foglalkoztatott, egyéb, nem egészségügyi főiskolai végzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozó havi alapbére (garantált illetménye) nem lehet kevesebb, mint az Eütev. 11/A. § (6) bekezdése szerinti és a 8. melléklet szerinti együttes

összeg.

2/C. § (1) A mozgóbér elemek számítási alapja a 2/A. és 2/B. § szerinti alapbér, garantált illetmény összege.

(2) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok alapján járó, a 2/A. és 2/B. § szerinti illetmény-, illetve bértáblák változása miatti alapbér (garantált illetmény) növekedést a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a Hjt. alkalmazásában a távolléti díj számítása során, továbbá az Eszjtv. alkalmazásában a szolgálati elismerés számítása során figyelembe kell venni.

(3) A 2/A. § és 2/B. § szerinti illetmény-, illetve bértáblák változása miatti alapbér (garantált illetmény) növekedés a foglalkoztatottat a munkáltató egyoldalú döntése alapján, az alapbérén (garantált illetményén) felül megillető juttatás - különösen illetménykiegészítés - terhére, annak visszavonásával vagy csökkentésével nem biztosítható.

(4) Részmunkaidő esetén az Eütev. 11/A. §-a szerinti és a 2/A. és 2/B. § szerinti alapbér (garantált illetmény) a munkaidő teljes munkaidőhöz viszonyított arányában jár.

(5) A védőnő havi alapbére (garantált illetménye) magában foglalja az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben meghatározott védőnői kiegészítő pótlékot."

9. § A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet a következő 2/D. §-sal egészül ki:

"2/D. § (1) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozót a (2)-(4) bekezdésben meghatározottak szerint pótlék illeti meg. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozót megillető pótlék számításának alapja bruttó húszezer forint.

(2) A járóbeteg- és fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézetben - ideértve az Országos Vérellátó Szolgálatot - a pótlék mértéke legalább

a) a pótlékalap 150%-a

aa) aneszteziológiai és intenzív terápiás osztályon dolgozó szakasszisztens, ápoló intenzív terápiás pótléka,

ab) traumatológiai osztályon három műszakos munkahelyen foglalkoztatott ápoló traumatológiai pótléka,

ac) műtőben foglalkoztatott műtős szakasszisztens asszisztensi pótléka,

b) a pótlékalap 120%-a:

ba) röntgenben dolgozó asszisztens diagnosztikai pótléka,

bb) röntgengépjavító műszerész diagnosztikai pótléka,

bc) diagnosztikai laboratóriumban diagnosztikai tevékenységet végző asszisztens diagnosztikai pótléka,

bd) boncolást végző boncmester, boncsegéd infektológiai pótléka,

be) vér és vérkészítmény előállítását végző asszisztens infektológiai pótléka,

bf) fertőző beteget ellátó, valamint pulmonológiai gondozóban foglalkoztatott egészségügyi szakdolgozó infektológiai pótléka,

bg) pszichiátriai osztályon, pszichiátriai, addiktológiai gondozóban dolgozó ápoló pszichiátriai pótléka,

bh) műszakbeosztástól függetlenül, a három műszakos munkahelyen ápolási tevékenységet végző ápolási pótléka,

bi) az Országos Mentőszolgálat kivonuló állománya sürgősségi pótléka,

bj) szülészeti osztályon foglalkoztatott szülésznő asszisztensi pótléka,

bk) műtőssegéd asszisztensi pótléka,

bl) mosodában, teljes munkaidőben a szennyes ruhák átvételét végző infektológiai pótléka,

c) a pótlékalap 36%-a valamennyi asszisztensi és szakasszisztensi képesítéssel rendelkező (szak)asszisztensi munkakörben dolgozó asszisztensi pótléka esetében.

(3) A (2) bekezdésben felsorolt pótlékok egymás mellett nem folyósíthatók.

(4) Az országos feladatot ellátó, országos és állami intézetekben, az önkormányzatok által fenntartott gyógyító-megelőző ellátást és fekvőbeteg-ellátást biztosító intézményekben szervezeti egységek, részlegek vezető beosztású egészségügyi szakdolgozóját a pótlékalap 100%-a illeti meg.

(5) Az az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi szakdolgozó, akinek 2020. december 31-ig főtanácsosi, főmunkatársi, tanácsosi, valamint munkatársi címet adományoztak, jogosult címpótlékra. A pótlék mértéke

a) munkatársi cím esetén a pótlékalap huszonöt százaléka,

b) tanácsosi cím esetén a pótlékalap ötven százaléka,

c) főmunkatársi cím esetén a pótlékalap hetvenöt százaléka,

d) főtanácsosi cím esetén a pótlékalap száz százaléka.

(6) Idegennyelvtudási pótlékra jogosult az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló szakdolgozó, ha olyan munkakört tölt be, amelyben a magyar nyelv mellett meghatározott idegen nyelv rendszeres használata indokolt.

(7) A munkáltatónál az idegennyelvtudási pótlékra jogosító idegen nyelveket és munkaköröket a munkáltató állapítja meg.

(8) A pótlék megállapításának további feltétele, hogy a meghatározott idegen nyelvből a szakdolgozó állami nyelvvizsga eredményes letételét igazoló bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű igazolással rendelkezzék.

(9) A pótlék mértéke

a) középfokú nyelvvizsga esetén a pótlékalap ötven százaléka,

b) felsőfokú nyelvvizsga esetén a pótlékalap száz százaléka.

(10) Ha az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi szakdolgozónak a munkaköre ellátásához a besorolás alapjául szolgáló iskolai végzettség, illetve szakképesítés, szakképzettség mellett a kinevezésében feltüntetett további szakképesítésre, szakképzettségre vagy azzal jogszabályban egyenértékűnek elismert képesítésre is szükség van, és azzal az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi szakdolgozó rendelkezik, az illetménye

a) egy további szakképesítés esetén legalább 5%-kal,

b) kettő vagy több további szakképesítés esetén legalább 8%-kal növekszik.

Az illetménynövekedés feltétele, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi szakdolgozó a további szakképesítését munkaidejének legalább 10%-ában hasznosítja."

10. § A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"3. § (1) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozót vagy egészségügyben dolgozót foglalkoztató egészségügyi szolgáltató a 2/A. § (1) és (2) bekezdése vagy 2/B. § szerint meghatározott alapbérben (garantált illetményben) részesülő dolgozójának az alapbéréhez (garantált illetményéhez) és annak szociális hozzájárulási adójához, valamint a béremelésre eső mozgóbér elemek biztosításához és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan támogatásra jogosult.

(2) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó védőnőt foglalkoztató védőnői szolgáltató a 2/A. § (2) bekezdése szerint meghatározott illetményben részesülő dolgozójának illetményéhez és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan támogatásra jogosult.

(3) Az egészségügyi szolgáltató, valamint a védőnői szolgáltató a támogatásra az után a foglalkoztatott után jogosult, aki a 2/A. vagy 2/B. § szerinti alapbérre (garantált illetményre) jogosult.

3/A. § (1) Az egészségügyi szolgáltató részére a 2/A. § (1) bekezdése szerinti alapbéremeléshez kapcsolódó támogatás havi mértéke 2021. január hónaptól megegyezik a 2021. január 1-jén hatályos 9. mellékletben szereplő és az azt terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel, valamint az alapbér emelkedésre eső mozgóbér elemek (mozgóbér különbözet) és az azokat terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel.

(2) Az egészségügyi szolgáltató, a védőnői szolgáltató részére a 2/A. § (2) bekezdése, vagy a 2/B. § d) pontja szerinti alapbéremeléshez kapcsolódó támogatás havi mértéke 2020. november hónaptól megegyezik a 2020. november 1-jén hatályos 15. mellékletben szereplő támogatási összeg és az azt terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel, valamint az alapbér emelkedésre eső mozgóbér elemek (mozgóbér különbözet) és az azokat terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel.

(3) A védőnői szolgáltató részére a (2) bekezdésben foglaltakon túl a támogatás mértéke megegyezik a védőnő alapbérébe beépített kiegészítő pótlékra eső mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével.

(4) Az alapellátásban részt vevő egészségügyi szolgáltató részére a 2/A. § (2) bekezdése szerinti alapbéremeléshez kapcsolódó támogatás havi mértéke 2021. január hónaptól megegyezik a 2021. január 1-jén hatályos 10. mellékletben szereplő támogatási összeg és az azt terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel, valamint az alapbér emelkedésre eső mozgóbér elemek (mozgóbér különbözet) és az azokat terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel.

(5) Az (1), (2) és (4) bekezdés szerinti mozgóbér különbözet számítási alapja az esedékes új alapbéremelés alapján számított alapbérek és a 2017. november 9-én hatályos alapbérek alapján számított mozgóbérek különbözete.

4. § (1) Az egészségügyi szolgáltató munkáltató a 3/A. § szerinti támogatás iránti igényét a NEAK által meghatározott, elektronikusan kitölthető kérelem formájában nyújthatja be legkésőbb az esedékes új alapbéremelés első hónapjának 20. napjáig. Az egészségügyi szolgáltató munkáltató a foglalkoztatási adatokban, illetve a támogatási összegben bekövetkezett változás esetén köteles a megállapított támogatásra korrekciós igényt benyújtani minden hónap 10. napjáig, a NEAK által meghatározott adatszolgáltatási formátumban. A munkáltató a korrekciós igényt a tárgyhavi munkáltatói foglalkoztatási adatok alapján nyújtja be.

(2) A 3/A. § szerint megállapított támogatási összeget a NEAK először az esedékes új alapbéremelést követő hónap 5. napjáig, majd ezt követően havonta utalványozza a munkáltatónak.

(3) A támogatás kizárólag az esedékes új alapbéremelés hónapjától alkalmazandó béremelésre, az ahhoz kapcsolódó mozgóbér elemek összegére, valamint az azokra tekintettel ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási adóhoz használható fel. A támogatás terhére az e rendeletben foglalt jogcímeken túl más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.

(4) A támogatás fedezetéül az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti egészségügyi dolgozók 2018-2021. évi béremelésének fedezete előirányzat szolgál."

11. § A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. § (5a) bekezdésében a "szolgáltatók" szövegrész helyébe a "szolgáltatók és az (1c) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltatók" szöveg lép.

12. § A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

a) 3/A. § (1) és (4) bekezdésében a "2021. január" szövegrészek helyébe a "2022. január" szöveg,

b) 3/A. § (2) bekezdésében a "2020. november" szövegrészek helyébe a "2022. január" szöveg,

c) 4. § (4) bekezdésében a "2018-2021. évi" szövegrész helyébe a "2018-2022. évi" szöveg

lép.

13. § A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

a) 3/A. § (1) bekezdésében a "2022. január" szövegrészek helyébe a "2023. január" szöveg,

b) 4. § (4) bekezdésében a "2018-2022. évi" szövegrész helyébe a "2018-2023. évi" szöveg

lép.

14. § (1) A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 9. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet a 3. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.

15. § (1) A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(2) A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

16. § A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

17. § Hatályát veszti a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

a) 2. § (6) bekezdése,

b) 8-11/J. §-a,

c) 11-14. és 16. melléklete.

7. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

18. § (1) Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet] 2. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"2. elsődleges képzőhely: a 17. § (2) bekezdése szerinti támogatott szakképzési keretszámok betöltése keretében az OKFŐ által elsődleges képzőhelyként kijelölt akkreditált egészségügyi szolgáltató."

(2) A 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a kirendelés időtartama alatt a munkáltató egészségügyi ügyelet ellátása érdekében havonta három alkalommal visszarendelheti a jelöltet. A visszarendelésről a munkáltató a kirendeléskor, de legkésőbb a visszarendelés időpontját 30 nappal megelőzően, az egészségügyi ügyelet időtartamát is magába foglalóan tájékoztatja a kirendelés helye szerinti egészségügyi szolgáltatót. Az ügyeleti tevékenységet követő pihenőnap a szakképzési idő teljesítésébe beleszámít."

(3) A 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 34. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"34. § Azon rezidens esetében, akinek 2020. december 31-én hatályos kinevezésében elsődleges képzőhelyként olyan egészségügyi szolgáltató van kijelölve, amely 2021. január 1-jétől nem tartozik az Eszjtv. hatálya alá, az OKFŐ a rezidens illetményének biztosításához kapcsolódó támogatás részeként az Eszjtv. szerint meghatározott garantált illetménynek megfelelő összeget biztosítja az Eszjtv. hatálya alá nem tartozó egészségügyi szolgáltató részére a rezidens támogatott szakképzésének befejezéséig."

19. § A 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet

a) 1. § e) pontjában az "Állami Egészségügyi Ellátó Központra (a továbbiakban: ÁEEK)" szövegrész helyébe az "Országos Kórházi Főigazgatóságra (a továbbiakban: OKFŐ)" szöveg,

b) 2. § 1. pontjában, 3. § (3) bekezdésében, (5b) bekezdésében, (7) bekezdés a) pontjában, 5. § (4) és (5) bekezdésében, 6. § (3) bekezdésében, 9. § (1) és (2) bekezdésében, 10. § j) pontjában, 11. § (1) bekezdésében, 12. § (2) és (7) bekezdésében, 13. § (3), (5)-(6), (8)-(9) és (11) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében, 17. § (1) és (4) bekezdésében, 18. § (1), (2) és (5) bekezdésében, 19. § (1) bekezdésében, 20. § (2) bekezdésében, 21. § (2) bekezdésében, 26. § (6) bekezdésében, 22. § (1) bekezdés a) és d) pontjában és az (5)-(7) bekezdésében, 28. § (1), (6), (6a) és (7) bekezdésében, valamint a 33. § (1a) bekezdés c) pontjában az "ÁEEK" szövegrész helyébe az "OKFŐ" szöveg,

c) 3. § (1a) bekezdésében, 13. § (4) és (11) bekezdésében, 18. § (9) bekezdésében, 19. § (2) bekezdésében, 23. §-ában az "ÁEEK-t" szövegrész helyébe az "OKFŐ-t" szöveg,

d) 5. § (1) bekezdés a) pontjában az "az ÁEEK-kel közalkalmazotti jogviszonyt" szövegrész helyébe az "a szakképzésre akkreditált egészségügyi szolgáltatóval egészségügyi szolgálati jogviszonyt" szöveg,

e) 5. § (1) bekezdés b) pontjában az "a) vagy c)-i) pontja" szövegrész helyébe a "d), f), g) és k) pontja" szöveg,

f) 5. § (1a) és (2) bekezdésében a "közalkalmazotti" szövegrészek helyébe az "egészségügyi szolgálati" szöveg,

g) 5. § (2) bekezdésében az "A közalkalmazotti" szövegrész helyébe az "Az egészségügyi szolgálati" szöveg,

h) 5. § (6) bekezdés b) pontjában az "a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)" szövegrész helyébe az "az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.)" szöveg,

i) 8. § (2) bekezdésében az "A méltányolható ok elfogadásáról támogatott szakképzés esetén az ÁEEK főigazgatója, költségtérítéses szakképzés esetén az egyetem dönt. Az ÁEEK főigazgatója a döntéséről az egyetemet 5 napon belül tájékoztatja." szövegrész helyébe az "A méltányolható ok elfogadásáról az egyetem dönt." szöveg,

j) 10. § c) pontjában az "ÁEEK-kel" szövegrész helyébe az "OKFŐ-vel" szöveg,

k) 11. § (2) bekezdésében, 13. § (1), (7) és (10) bekezdésében, 18. § (7) bekezdésében, 21. § (1) és (4) bekezdésében az "ÁEEK" szövegrészek helyébe az "OKFŐ" szöveg,

l) 16/A. § (1) bekezdés b) pontjában az "a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti rezidensi pótlék összegét." szövegrész helyébe az "a szakorvosjelölt támogatott szakképzése időtartamára járó 24 000 Ft rezidensi képzési díj összegét." szöveg,

m) 20. § (1) bekezdésében az "ÁEEK-nél" szövegrész helyébe az "OKFŐ-nél" szöveg,

n) 22. § (1) bekezdés a) pontjában az "ÁEEK-tól" szövegrész helyébe az "OKFŐ-től" szöveg,

o) 24. § (1) bekezdésében a "rendvédelmi szerv állományába tartozó" szövegrész helyébe a "rendvédelmi szerv állományába, valamint az államigazgatás központi alrendszerébe tartozó" szöveg, valamint a "g) pontja" szövegrész helyébe a "d), f) vagy g) pontja" szöveg,

p) 25. § (1) bekezdésében az "a Kjt. szerinti közalkalmazotti J fizetési osztály" szövegrész helyébe az "az Eszjtv. 1. melléklete szerinti" szöveg

lép.

20. § Hatályát veszti a Kr.1.

a) 2. § 5. pontjában az "az ÁEEK, valamint a költségtérítéses képzésben részt vevő jelöltet a képzés teljes időtartama alatt foglalkoztató," szövegrész,

b) 5. § (8)-(10) bekezdése,

c) 6. § (5)-(7) bekezdése,

d) 8. § (3) bekezdése,

e) 9. § (1) bekezdés i) pontja,

f) 16/A. § (1) bekezdés a) pontjának aa) alpontjában a "2. § (6) bekezdés" szövegrész,

g) 18. § (6) bekezdése és (7) bekezdés a) pontja,

h) 19. § (3) bekezdése,

i) 24. § (4) bekezdése,

j) 33. § (5) és (8) bekezdése.

8. Záró rendelkezések

21. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel - 2021. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1-6. §, a 9. §, a 17. § az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében meghatározott napon lép hatályba.

(3) A 12. §, a 15. §, valamint a 4. és az 5. melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 13. §, a 16. § és a 6. melléklet 2023. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelethez

"3. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Az egészségügyi szakdolgozó munkakörének fizetési osztályba történő besorolása

Az egészségügyi tevékenység végzésére jogosító szakképesítéssel rendelkező egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi szakdolgozók munkakörének az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 7. melléklete szerinti fizetési osztályba sorolásánál - az 1004/2011. (I. 14.) Korm. határozat a Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetéséhez kapcsolódó feladatokról, valamint az Országos Képesítési Keretrendszer létrehozásáról és bevezetéséről szóló kormányhatározatnak megfelelően - az alábbi szintbesorolást kell alkalmazni:

1. "A" fizetési osztályba kell sorolni az 1. MKKR szintnek megfelelő alapfokú iskolai végzettséggel (8 általános) vagy anélkül betölthető munkakört.

2. "B" fizetési osztályba kell sorolni a 2. MKKR szintnek megfelelő alapfokú iskolai és alapfokú részszakképesítéshez kötött és munkakört.

3. "C" fizetési osztályba kell sorolni a 3. MKKR szintnek megfelelő

3.1. alapfokú iskolai végzettséghez kötött,

- OKJ-ban szereplő alsó középfokú részszakképesítéshez kötött vagy

- szakképesítési listában szereplő szakképesítéssel betölthető munkakört; továbbá

3.2. alapfokú iskolai végzettséghez kötött

- OKJ előtti egészségügyi végzettséghez vagy

- OKJ-ban szereplő alsó középfokú szakképesítéshez kötött munkakört; valamint

3.3. az érettségi végzettséghez kötött, de szakképesítés nélkül betölthető munkakört.

4. "D" fizetési osztályba kell sorolni a 4. MKKR szintnek megfelelő

4.1. érettségihez kötött

- OKJ-ban szereplő egészségügyi középfokú szakképesítéshez (részszakképesítéshez) kötött vagy

- a szakképesítési listában szereplő szakképesítéssel betölthető munkakört; továbbá

4.2. érettségire és egészségügyi szakképesítésre épülő munkakör betöltéséhez szükséges

- OKJ előtti elsőfokú vagy

- OKJ-ban szereplő középfokú szakképesítés-ráépülés végzettséggel betölthető munkakört.

5. "E" fizetési osztályba kell sorolni az 5. MKKR szintnek megfelelő végzettséggel betölthető munkakört, amelynek ellátásához

5.1. szakmajegyzékben szereplő 5 éves technikusi, illetve érettségire épülő 2 év képzési idejű végzettség szükséges; továbbá,

5.2. azt az emeltszintű végzettséggel betölthető munkakört, mely

- OKJ-ban szereplő emeltszintű szakképesítéshez vagy

- felsőoktatási szakképzéshez vagy

- szakmajegyzékben szereplő Ápoló végzettséghez kötött; valamint

5.3. egészségügyi képesítésre és specializációra van szükség, mely lehet

- OKJ előtti másodfokú szakosító szakképesítés vagy

- OKJ-ban szereplő emeltszintű szakképesítés-ráépülés vagy

- szakmajegyzékben szereplő szakasszisztensi végzettség.

6. "F" fizetési osztályba kell sorolni a 6. MKKR szintű főiskolai végzettséghez (BSc) kötött munkakört.

7. "G" fizetési osztályba kell sorolni a 6. MKKR szintű főiskolai végzettségre épülő munkakört, amelynek betöltéséhez főiskolai (BSc) végzettség és jogszabályban előírt szakirányú továbbképzés szükséges.

8. "H" fizetési osztályba kell sorolni a 7. MKKR szintű végzettséggel betölthető munkakört, amelynek ellátásához egyetemi végzettség (MSc) szükséges.

9. "I" fizetési osztályba kell sorolni a 7. MKKR szintű végzettséggel betölthető munkakört, amelynek ellátásához egyetemi (MSc) végzettség és jogszabályban előírt szakvizsga vagy szakirányú továbbképzés szükséges.

10. "J" fizetési osztályba kell sorolni a 8. MKKR szintű végzettséggel betölthető munkakört, amelynek ellátásához egyetemi (MSc) végzettségre és tudományos fokozatra van szükség."

2. melléklet az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelethez

"9. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Az egészségügyi szolgáltató által az illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként (Ft/hó)

1. Az Eszjtv. 8. § (3) bekezdés szerinti járóbeteg- és fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő orvosok, fogorvosok, nem egészségügyi egyetemi végzettségű egészségügyi dolgozók bértámogatása, a kifizetőt terhelő közterhek nélkül (Ft/hó)

1.Gyakorlati időSzakvizsgával nem rendelkezők
esetén igényelhető
Szakvizsgával rendelkezők
esetén igényelhető
2.0-2 év226 166 Ft26 666 Ft
3.3-5 év351 314 Ft151 914 Ft
4.6-10 év593 528 Ft392 428 Ft
5.11-15 év593 528 Ft500 853 Ft
6.16-20 év593 528 Ft544 255 Ft
7.21-25 év593 528 Ft637 737 Ft
8.26-30 év593 528 Ft726 580 Ft
9.31-35 év593 528 Ft761 277 Ft
10.36-40 év593 528 Ft852 747 Ft
11.41- év593 528 Ft1 090 920 Ft

2. Az alapellátásban egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott orvosok, fogorvosok és iskolaorvosok bértámogatása, a kifizetőt terhelő közterhek nélkül (Ft/hó)

1.Gyakorlati időSzakvizsgával nem rendelkezők
esetén igényelhető
Szakvizsgával rendelkezők
esetén igényelhető
2.0-2 év270 886 Ft270 886 Ft
3.3-5 év402 534 Ft402 534 Ft
4.6-10 év651 248 Ft651 248 Ft
5.11-15 év651 248 Ft768 873 Ft
6.16-20 év651 248 Ft833 575 Ft
7.21-25 év651 248 Ft948 357 Ft
8.26-30 év651 248 Ft1 039 395 Ft
9.31-35 év651 248 Ft1 074 052 Ft
10.36-40 év651 248 Ft1 165 562 Ft
11.41- év651 248 Ft1 403 695 Ft

3. melléklet az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelethez

"10. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Az alapellátásban részt vevő egészségügyi szolgáltató által az illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként (Ft/hó)

SZINTÉVEKAz alapellátásban egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi szakdolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető
támogatási összeg fizetési osztályonként, a kifizetőt terhelő közterhek nélkül (Ft/hó)
ABCDEFGHIJ
10-341 34957 53536 32043 37462 187126 856137 438142 142149 785175 064
24-643 77661 17839 84748 07870 418138 614150 372158 603167 422195 053
37-946 20464 82143 37452 78178 648150 372163 306175 064185 059215 041
410-1248 63268 46346 90257 48486 879162 130176 240191 525202 696235 030
513-1551 06172 10450 42962 18795 110173 888189 174207 986220 333255 018
616-1853 48975 74753 95766 890103 340185 646202 107224 448237 970275 007
719-2155 91779 38957 48471 594111 571197 404215 041240 909255 607286 207
822-2458 34683 03261 01176 297119 801209 162227 975257370273 244296 540
925-2760 77386 67464 53981 000128 032220 920240 909273 831284 576306 872
1028-3063 20190 31668 06685 703136 263232 678253 843290 292293 693317 204
1131-3365 63093 95871 59490 406144 493244 436266 776306 755302 810327 536
1234-3668 05897 60175 12195 110152 724256 194279 710314 961311 927337 869
1337-3970 486101 24378 64899 813160 954267 952292 645323 005319 624347 043
1440-1272 915104 88482 176104 516169 185279 710305 579331 049327 321356 216
1543-1575 34310852785 703109 219177 416291 470312 261339 093335 018365 390
1646-4877 794112 21989 273113 993185 825303 354317 580347 614343 243375 183
1749-5180 275115 96192 886118 837194 416308 364323 233356 629352 010385 614

4. melléklet az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelethez

"9. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Az egészségügyi szolgáltató által az illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként (Ft/hó)

1. Az Eszjtv. 8. § (3) bekezdés szerinti járóbeteg- és fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő orvosok, fogorvosok, nem egészségügyi egyetemi végzettségű egészségügyi dolgozók bértámogatása, a kifizetőt terhelő közterhek nélkül (Ft/hó)

1.Gyakorlati időSzakvizsgával nem rendelkezők
esetén igényelhető
Szakvizsgával rendelkezők esetén
igényelhető
2.0-2 év363 733 Ft164 233 Ft
3.3-5 év526 495 Ft327 095 Ft
4.6-10 év839 771 Ft638 671 Ft
5.11-15 év839 771 Ft780 702 Ft
6.16-20 év839 771 Ft842 591 Ft
7.21-25 év839 771 Ft968 867 Ft
8.26-30 év839 771 Ft1 085 523 Ft
9.31-35 év839 771 Ft1 134 990 Ft
10.36-40 év839 771 Ft1 257 880 Ft
11.41- év839 771 Ft1 566 931 Ft

2. Az alapellátásban egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott orvosok, fogorvosok és iskolaorvosok bértámogatása, a kifizetőt terhelő közterhek nélkül (Ft/hó)

1.Gyakorlati időSzakvizsgával nem rendelkezők
esetén igényelhető
Szakvizsgával rendelkezők esetén
igényelhető
2.0-2 év408 453 Ft408 453 Ft
3.3-5 év577 715 Ft577 715 Ft
4.6-10 év897 491 Ft897 491 Ft
5.11-15 év897 491 Ft1 048 722 Ft
6.16-20 év897 491 Ft1 131 911 Ft
7.21-25 év897 491 Ft1 279 487 Ft
8.26-30 év897 491 Ft1 398 338 Ft
9.31-35 év897 491 Ft1 447 765 Ft
10.36-40 év897 491 Ft1 570 695 Ft
11.41- év897 491 Ft1 879 706 Ft

5. melléklet az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelethez

"10. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Az alapellátásban részt vevő egészségügyi szolgáltató által az illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként (Ft/hó)

SZINTÉVEKAz alapellátásban egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi szakdolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg
fizetési osztályonként, a kifizetőt terhelő közterhek nélkül (Ft/hó)
ABCDEFGHIJ
10-383 842103 42888 17396 709119 472197 722210 526216 217225 466256 053
24-686 778107 83592 441102 400129 431211 949226 176236 135246 807280 240
37-989 717112 24396 709108 091139 390226 176241 826256 053268 147304 426
410-1292 655116 650100 977113 782149 350240 404257476275 971289 488328 612
513-1595 593121 056105 245119 472159 309254 631273 126295 890310 829352 798
616-1898 532125 464109 513125 163169 268268 858288 776315 808332 170376 984
719-21101 470129 871113 782130 854179 227283 085304 426335 726353 510392 382
822-24104 408134 279118 050136 545189 186297 312320 076355 644374 851406 913
925-27107 345138 686122 318142 236199 145311 539335 726375 562389 887421 443
1028-30110 283143 092126 586147 927209 104325 767351 376395 480402 708435 972
1131-33113 222147 499130 854153 618219 063339 994367 025415 400415 529450 502
1234-36116 160151 907135 122159 309229 022354 221382 675427 063428 349465 033
1337-39119 098156 314139 390164 999238 981368 448398 327438 564439 750478 404
1440-12122 037160 720143 659170 690248 940382 675413 977450 064451 151491 775
1543-15124 975165 128147 927176 381258 899396 904423 375461 565462 552505 146
1646-48127 941169 595152 247182 158269 075411 317431 477473 643474 591519 267
1749-51130 943174 123156 618188 019279 469418 916439 985486 319487 287534 159

6. melléklet az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelethez

"9. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Az egészségügyi szolgáltató által az illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként (Ft/hó)

1. Az Eszjtv. 8. § (3) bekezdés szerinti járóbeteg- és fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő orvosok, fogorvosok, nem egészségügyi egyetemi végzettségű egészségügyi dolgozók bértámogatása, a kifizetőt terhelő közterhek nélkül (Ft/hó)

1.Gyakorlati időSzakvizsgával nem rendelkezők
esetén igényelhető
Szakvizsgával rendelkezők esetén
igényelhető
2.0-2 év432 517 Ft233 017 Ft
3.3-5 év614 086 Ft414 686 Ft
4.6-10 év962 892 Ft761 792 Ft
5.11-15 év962 892 Ft920 627 Ft
6.16-20 év962 892 Ft991 759 Ft
7.21-25 év962 892 Ft1 134 433 Ft
8.26-30 év962 892 Ft1 264 995 Ft
9.31-35 év962 892 Ft1 321 847 Ft
10.36-40 év962 892 Ft1 460 447 Ft
11.41- év962 892 Ft1 804 937 Ft

2. Az alapellátásban egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott orvosok, fogorvosok és iskolaorvosok bértámogatása, a kifizetőt terhelő közterhek nélkül (Ft/hó)

1.Gyakorlati időSzakvizsgával nem rendelkezők
esetén igényelhető
Szakvizsgával rendelkezők esetén
igényelhető
2.0-2 év477 237 Ft477 237 Ft
3.3-5 év665 306 Ft665 306 Ft
4.6-10 év1 020 612 Ft1 020 612 Ft
5.11-15 év1 020 612 Ft1 188 647 Ft
6.16-20 év1 020 612 Ft1 281 079 Ft
7.21-25 év1 020 612 Ft1 445 053 Ft
8.26-30 év1 020 612 Ft1 577 810 Ft
9.31-35 év1 020 612 Ft1 634 622 Ft
10.36-40 év1 020 612 Ft1 773 262 Ft
11.41- év1 020 612 Ft2 117 712 Ft

Tartalomjegyzék