Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet

a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2021. évi kompenzációjáról

A Kormány a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya

a) a költségvetési szervekre és a foglalkoztatotti állományukba tartozó

aa) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) szerinti,

ab) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) szerinti,

ac) a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) szerinti,

ad) a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény (a továbbiakban: Küt.) szerinti,

ae) az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) szerinti,

af) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) szerinti,

ag) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) szerinti hivatásos és szerződéses katonai,

ah) a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Haj.) szerinti,

ai) az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) szerinti,

aj) a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Üjt.) szerinti,

ak) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti, valamint

al) a 2013. december 31-én a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 66/G. § (1) bekezdése szerinti hivatásos nevelőszülői

jogviszonyban állókra és

b) a köznevelési, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységet ellátó bevett egyházra és belső egyházi jogi személyre (a továbbiakban: egyházi foglalkoztató) és a velük

ba) az Mt. szerinti munkaviszonyban állókra, valamint

bb) a 2013. december 31-én a Gyvt. 66/G. § (1) bekezdése szerinti hivatásos nevelőszülői jogviszonyban állókra

[az a) és a b) pont a továbbiakban együtt: foglalkoztatott] terjed ki.

2. § E rendelet szempontjából az 1. § a) pont aa) alpontja szerinti közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni

a) a fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 2013. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Fbszt.) alapján megszüntetésre került gazdasági társaságok volt foglalkoztatottjainak a társaságnál, valamint közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál, és

b) a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Tbszt.) szerinti gazdasági társaságok feladatainak átvételében érintett, a feladatot átvevő költségvetési szervek közalkalmazottainak a társaságnál

munkaviszonyban töltött idejét.

3. § (1) A foglalkoztatott a 2011-2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációra (a továbbiakban: kompenzáció) a 2021. év hónapjaira járó illetményének kifizetésével egyidejűleg, havonta a (2)-(16) bekezdésben foglalt feltételekkel jogosult. Az a foglalkoztatott, akinek jogviszonya 2011. december 31-ét követően keletkezett, abban az esetben jogosult a kompenzációra, ha e rendelet hatálya alá tartozó szervvel a 2010. és 2011. évek bármelyikében vagy mindkét évben is az 1. § szerinti jogviszonyok valamelyikében állt, és az utolsó ilyen jogviszonyát követően munkavégzésre irányuló, az 1. § szerintitől eltérő jogviszonyt - a tartós megbízási szerződés kivételével - nem létesített.

(2) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével az 1. melléklet szerinti kompenzációra jogosult az a foglalkoztatott, aki a 9. § szerinti nyilatkozata alapján a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre nem jogosult, és jogviszonya a 2010. év decemberében vagy annak egy részében az e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval fennállt, és azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt - a tartós megbízási szerződés és az e rendelet hatálya alá tartozó szervvel fennálló, 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével - kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített.

(3) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 2. melléklet szerinti kompenzációra jogosult az a foglalkoztatott, aki a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre nem jogosult, és jogviszonya az e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval a 2010. év decemberében vagy annak egy részében nem állt fenn, azonban a 2011. év decemberében vagy annak egy részében fennállt, és azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt - a tartós megbízási szerződés és az e rendelet hatálya alá tartozó szervvel fennálló, 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével - kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített.

(4) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 3. melléklet szerinti kompenzációra jogosult az a foglalkoztatott, aki a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre egy kedvezményezett eltartott után jogosult, az eltartottak száma három főnél kevesebb, továbbá nincs házas- vagy élettársa.

(5) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 4. melléklet szerinti kompenzációra jogosult az a foglalkoztatott, aki a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre két kedvezményezett eltartott után jogosult, az eltartottak száma három főnél kevesebb, továbbá nincs házas- vagy élettársa.

(6) Azon házas- vagy élettársak közül, akik a 9. § szerinti nyilatkozatuk alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre egy kedvezményezett eltartott után jogosultak, és az eltartottak száma három főnél kevesebb,

a) az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye házas- vagy élettársa tárgyhavi illetményénél alacsonyabb vagy azzal megegyezik, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 2. melléklet,

b) az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye magasabb, mint házas- vagy élettársa tárgyhavi illetménye a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 3. melléklet

szerinti kompenzációra jogosult.

(7) Azon házas- vagy élettársak esetében, akik a 9. § szerinti nyilatkozatuk alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre két kedvezményezett eltartott után jogosultak, és az eltartottak száma három főnél kevesebb és

a) legalább az egyikük tárgyhavi illetménye alacsonyabb, mint 109 000 forint, és a kettejük tárgyhavi illetménye közötti különbség legalább 50 000 forint,

aa) az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye házas- vagy élettársa tárgyhavi illetményénél alacsonyabb vagy azzal megegyezik, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 2. melléklet,

ab) az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye magasabb, mint házas- vagy élettársa tárgyhavi illetménye, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 4. melléklet

szerinti kompenzációra jogosult;

b) mindkettőjük tárgyhavi illetménye eléri a 109 000 forintot, illetve a kettejük tárgyhavi illetménye közötti különbség kisebb, mint 50 000 forint, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 3. melléklet szerinti kompenzációra jogosult.

(8) Az a foglalkoztatott, akinek a jogviszonya a 2010. év decemberében vagy annak egy részében az e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval fennállt, és azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt - a tartós megbízási szerződés és az e rendelet hatálya alá tartozó szervvel fennálló 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével - kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye

a) 2,29%-ának megfelelő - 100 forintra kerekített összegű - kompenzációra jogosult, ha a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre

aa) egy, két vagy három kedvezményezett eltartott után jogosult, az eltartottak száma eléri vagy meghaladja a három főt, és a tárgyhónap első napján érvényes illetménye nem éri el a 135 000 forintot,

ab) négy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult, és a tárgyhónap első napján érvényes illetménye nem éri el a 135 000 forintnak a három feletti kedvezményezett eltartottak száma és a 20 000 forint szorzatával növelt összegét,

b) 1,53%-ának megfelelő - 100 forintra kerekített összegű - kompenzációra jogosult, ha a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre egy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult úgy, hogy az eltartottak száma eléri vagy meghaladja a három főt, és a tárgyhónap első napján érvényes illetménye meghaladja az a) pont szerinti illetményhatárt, de nem haladja meg a 213 500 forintot.

(9) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye 1,53%-ának megfelelő - 100 forintra kerekített összegű - kompenzációra jogosult az a foglalkoztatott, akinek jogviszonya a rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval a 2010. év decemberében vagy annak egy részében nem állt fenn, de a 2011. év decemberében vagy annak egy részében fennállt, és azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt - a tartós megbízási szerződés és az e rendelet hatálya alá tartozó szervvel fennálló 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével - kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített, és aki a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre egy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult úgy, hogy az eltartottak száma eléri vagy meghaladja a három főt, és a tárgyhónap első napján érvényes illetménye nem haladja meg a 213 500 forintot.

(10) Az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett, a foglalkoztatottnak a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendelet szerinti, 2011. évi, illetve 2012. évi illetményemelésre vonatkozó munkáltatói nyilatkozat alapján a (2)-(9) bekezdés szerinti kompenzáció összegét az illetményszámfejtést végző szervezet legfeljebb nulla összegig csökkenti a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet], valamint a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet] szerinti minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében végrehajtott illetményemelés 94%-ának 100 forintra kerekített összegével.

(11) Az Fbszt. és a Tbszt. alapján megszüntetésre került gazdasági társaságok volt foglalkoztatottjai esetében az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett, a foglalkoztatottnak a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendelet kötelező személyi alapbéremelésre, illetve a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről szóló 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet] alapján elvárt munkabéremelésre vonatkozó munkáltatói nyilatkozat alapján a (2)-(9) bekezdés szerinti kompenzáció összegét az illetményszámfejtést végző szervezet legfeljebb nulla összegig csökkenti

a) a 337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében végrehajtott személyi alapbéremelés,

b) a 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti munkabéremelés, vagy ennek hiányában a 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében végrehajtott személyi alapbéremelés

94%-ának 100 forintra kerekített összegével.

(12) Az Fbszt. alapján megszüntetésre került gazdasági társaságok azon foglalkoztatottjai, akiknek továbbfoglalkoztatására az Fbszt. 7. § (1) bekezdése vagy 7. § (2) bekezdés b) pontja alapján nem került sor, nem jogosultak kompenzációra.

(13) A munkaidő hosszának megváltozásakor a kompenzáció összegét úgy kell megállapítani, hogy a munkaidő növekedése esetén az addig alkalmazott (10) és (11) bekezdés szerinti levonást kell a továbbiakban is alkalmazni, a munkaidő csökkenése esetén a levonást a munkaidő változásának arányában csökkenteni kell.

(14) Az 1. § szerinti jogviszony hóközi létesítése, illetve megszűnése esetén a foglalkoztatott a törthónapra a (2)-(13) bekezdés szerinti kompenzáció 100 forintra kerekített időarányos részére jogosult.

(15) Az 1. § szerinti jogviszonyok közül egyidejűleg több jogviszonyban álló foglalkoztatott a teljes munkaidős jogviszonyában jogosult a kompenzációra. Az 1. § szerinti teljes munkaidős jogviszony hiányában az időben legkorábban keletkezett jogviszonyban jár a kompenzáció.

(16) Nem jogosult kompenzációra a foglalkoztatott a fizetés nélküli szabadság, valamint az egész napos igazolatlan távollét időtartamára. A kompenzáció emiatt kieső összegét a tárgyhónapban kieső munkanapok számának a foglalkoztatott munkarendje szerinti, a tárgyhónap egészére megállapított munkanapok számához viszonyított arányában, 100 forintra kerekítve kell megállapítani.

4. § (1) A 3. § vonatkozásában - a (2) és (3) bekezdésben, valamint a 3. § (10) bekezdésében meghatározott kivételekkel - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában illetményként kell figyelembe venni

a) a Kjt. 66. §-a és 79/E. §-a szerinti illetményt (beleértve a garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése alapján megállapított illetményrészt is), továbbá a közalkalmazott számára a Kjt. 70-75. §-a alapján megállapított illetménypótlékot,

b) a Kttv. 131. § (2) bekezdése szerinti - a Kttv. 133. § (3)-(6) bekezdése szerinti alapilletmény-eltérítés figyelembevételével számított - illetményt, valamint a kormányzati ügykezelők esetén a Kttv. 208. §-a, illetve a közszolgálati ügykezelők esetén a Kttv. 242. §-a szerinti illetményt,

c) a Kit. szerinti illetményt,

d) a Küt. szerinti illetményt,

e) a hivatásos foglalkoztatottak esetében a Hszt. 168. §-a szerinti távolléti díj alapját képező illetményt, a rendvédelmi alkalmazottak esetében a Hszt. 289. §-a szerinti illetményt,

f) a Hjt. 2. § 41. pontja szerinti távolléti díj alapját képező illetményt,

g)[1] a Haj. 67. §-a szerinti illetményt (beleértve a garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése alapján megállapított illetményrészt is), a honvédelmi alkalmazott számára a Haj. 70-74. §-a alapján megállapított illetménypótlékot, a Haj. 75. §-a alapján megállapított honvédelmi illetménykiegészítést, továbbá az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet] szerinti rendszeres pótlékokat,

h) az Iasz. 96. § (1) bekezdése szerinti illetményt,

i) az Üjt. 59. § (2) bekezdése, 114. § (1) bekezdése és 135. § (1) bekezdése szerinti illetményt,

j) az Mt. hatálya alá tartozó, a közcélú tevékenységet folytató egyházi intézményeknél és az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalánál, illetve az országos és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatott munkavállalók alapbérét és rendszeres bérpótlékait,

k) a Gyvt. 66/H. § (3)-(5) bekezdése szerinti díjazást,

l) a költségvetési szervként működő köznevelési intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott pedagógusok esetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 65. § (1) bekezdése szerinti illetményt (beleértve a garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése alapján megállapított illetményrészt is), továbbá a 65. § (3) bekezdése szerint megállapított illetménypótlékot,

m) a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló törvény szerinti devizailletményt.

n)[2] az Eszjtv. 8. §-a szerinti illetményt, beleértve a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet szerinti rendszeres pótlékokat

(2) Az (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltaktól eltérően nem kell illetményként figyelembe venni az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.) alapján az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó foglalkoztatott illetményének az Eütev. 11/A. § (5)-(6) bekezdése alapján járó növelését.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérően nem kell illetményként figyelembe venni az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben meghatározott védőnői kiegészítő pótlékot.

(4) A (2) bekezdés alkalmazásában

a)[3] az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése alapján járó növelésnek kell tekinteni a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 16. melléklete alapján számított összeget,

b) az Eütev. 11/A. § (6) bekezdése alapján járó növelésnek kell tekinteni az Eütev. 11/A. § (6) bekezdéséből az egyéb, nem egészségügyi főiskolai végzettségűek részére járó és a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 8. melléklete alapján számított összeget

c)[4] az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése szerinti növelés a) pont szerinti meghatározását a tárgyév egészére alkalmazni kell.

azzal, hogy részmunkaidős foglalkoztatás esetén az a) vagy b) pont szerinti összegnek a részmunkaidő és a teljes munkaidő arányában csökkentett részét nem kell illetményként figyelembe venni.

(5) A kompenzáció a személyi jövedelemadó-előleg megállapításánál nem rendszeres jövedelemnek minősül, és a költségvetési rend szerint foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaiként kell elszámolni. A kifizetés a statisztikai elszámolásokban a szociális költségek között kerül figyelembevételre.

5. § (1) A központi költségvetés a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: 2021. évi költségvetési törvény) 4. § (1) bekezdésében megjelölt céltartalék terhére, az e rendeletben meghatározottak szerint biztosít fedezetet (a továbbiakban: támogatás)

a) - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - a központi költségvetési szervek, a köztestületi költségvetési szervek és az országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv,

b) a helyi nemzetiségi önkormányzatok, továbbá

c) a bevett egyház

részére az e rendelet alapján járó kompenzáció és annak járulékai kifizetéséhez.

(2) Az országos és a helyi nemzetiségi önkormányzatot megillető (1) bekezdés szerinti támogatásról a nemzetiségpolitikáért osztott hatáskörben felelős miniszterek adatot szolgáltatnak az államháztartásért felelős miniszter részére.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti költségvetési szervek esetében nem vehető igénybe a támogatás a részben vagy egészben külön - ide nem értve az európai uniós forrás terhére finanszírozott - feladat ellátására kötött szerződésből származó bevétel terhére foglalkoztatottak után.

(4) Az e rendelet alapján igénybe vett támogatás kizárólag a foglalkoztatottak 2021. évi kompenzációjára használható fel, más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.

6. § (1) Az 1. § a) pontja szerinti költségvetési szerveknél és a helyi nemzetiségi önkormányzatoknál a támogatás megállapítása a költségvetési szerv által várhatóan ténylegesen kifizetésre kerülő - az államháztartásért felelős miniszter által március hónapban felmért - összeg alapján történik.

(2) Az (1) bekezdés alapján igénybe vett támogatással 2021. november 10-éig el kell számolni, amely intézkedést az államháztartásért felelős miniszter készíti elő.

(3) Ha a költségvetési szerv az elszámolást követően állapít meg visszafizetési kötelezettséget, azt a 2021. évi költségvetési maradvány elszámolása keretében kell teljesíteni.

(4) A támogatás folyósítása és elszámolása érdekében az országos és a helyi nemzetiségi önkormányzat részére a nemzetiségpolitikáért osztott hatáskörben felelős miniszterek támogatói okiratot adnak ki az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalánál, valamint az országos és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatottakat megillető kompenzáció biztosításáról. A (2) bekezdés szerinti elszámolás során igazolt új támogatási igény vagy többlettámogatásra való jogosultság felmerülése esetén az országos és helyi nemzetiségi önkormányzat részére a támogatás biztosítása érdekében új igény esetén támogatói okirat kiadására, többletigény esetén a korábbiakban kiadott támogatói okirat módosítására kerül sor. A (2) bekezdés szerinti elszámolás keretében visszafizetett támogatás nem tekinthető a költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevételének, így az országos és helyi nemzetiségi önkormányzatot nem terheli az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 53/A. § (2) bekezdése szerinti kamatfizetési kötelezettség.

(5) Az (1) bekezdés szerint nyújtott támogatás intézmények közötti átadása esetén az átadásra kerülő előirányzatot az átadás-átvételi dokumentumban nevesítve szerepeltetni kell.

7. § (1) A támogatásra az egyházi foglalkoztató a bevett egyházon és az egyházi foglalkoztató fenntartóján keresztül jogosult. A támogatás folyósítására és elszámolására az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kiadott támogatói okirat alapján kerül sor.

(2) A bevett egyházak részére a 2021. évi bérkompenzáció összegéből előzetes hozzájárulásként legfeljebb 400 000 000 forint kerül átadásra a miniszter által 2021. március hónapban felmért, a bevett egyház által benyújtott és a miniszter által elfogadott igények alapján, azok arányában.

(3) A támogatás terhére a miniszter - utólagos elszámolás mellett - előleget nyújt. Az előleg nyújtásának feltétele a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2020. évi kompenzációjáról szóló kormányrendelet alapján kapott támogatással történő elszámolás és annak elfogadása.

(4) A bevett egyház a támogatást az egyházi foglalkoztató fenntartója részére utalja át. Az egyházi foglalkoztató fenntartója a támogatást az egyházi foglalkoztató részére átadja, illetve a 3. § (1) bekezdésében meghatározott célra fordítja.

8. § (1) A támogatás igénylése a bevett egyház által az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium, valamint a miniszter által vezetett minisztérium, illetve a tárca nélküli miniszter e felelőssége keretében ellátott tevékenysége segítésére kijelölt minisztérium honlapján közzétett

a) igénylőlapnak és

b) az a) pont szerinti igénylőlap alapján összesített adatokat tartalmazó adatlapnak

a miniszter részére történő megküldésével történik.

(2) Az előlegből a 2021. január-szeptember hónapokra ténylegesen kifizetett és a 2021. október-december hónapokra várhatóan kifizetésre kerülő összegekről a bevett egyház 2021. november 10-éig tájékoztatást, a 2021. január-december hónapokra ténylegesen kifizetett összegekről pedig 2022. január 31-éig elszámolást nyújt be a miniszternek. A tájékoztatás és az elszámolás tartalma az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium, valamint a miniszter által vezetett minisztérium, illetve a tárca nélküli miniszter e felelőssége keretében ellátott tevékenysége segítésére kijelölt minisztérium honlapján közzétett - ágazati bontású, az ágazat teljes létszámát, az érintettek létszámát, havi bontásban a ténylegesen kifizetett és a várhatóan kifizetésre kerülő összegeket és a munkaadókat terhelő járulékokat bemutató - beszámoló és rövid szöveges jelentés. Az elszámolás során igazolt új támogatási igény vagy többlettámogatásra való jogosultság felmerülése esetén a bevett egyház részére a támogatás biztosítása érdekében új igény esetén támogatói okirat kiadására, többletigény esetén a korábbiakban kiadott támogatói okirat módosítására kerül sor. A (2) bekezdés szerinti elszámolás keretében visszafizetett támogatás nem tekinthető a költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevételének, így azt nem terheli az Áht. 53/A. § (2) bekezdése szerinti kamatfizetési kötelezettség.

(3) Az elszámolás utólagos - adott esetben helyszíni ellenőrzés útján történő - ellenőrzése céljából az egyházi foglalkoztató jogosult személyenkénti bontásban elkülönített nyilvántartást vezetni.

9. § (1) A foglalkoztatott a 2021. évi kompenzációjának megállapításához a saját munkáltatója részére nyilatkozik a családi kedvezményre való jogosultságáról, az annak igénylése során figyelembe vehető kedvezményezett eltartottak, valamint az eltartottak számáról, adóazonosító jeléről, saját és házas- vagy élettársa illetményéről, jogviszonya keletkezésének időpontjáról. A nyilatkozat mintáját és kitöltési útmutatóját az államháztartásért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján - e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg - közzéteszi.

(2) A nyilatkozó a nyilatkozatot 2021. március 15-éig nyújtja be a munkáltatónak két példányban. Ha a jogviszony év közben keletkezett, a jogviszony keletkezésével egyidejűleg köteles a nyilatkozó benyújtani a nyilatkozatot. A munkáltató az egyik példányon igazolja az átvételt, a másik példányt intézkedésre megküldi az illetékes illetményszámfejtő helynek.

(3) A 3. § (15) bekezdésében meghatározott esetben a nyilatkozó nyilatkozatát az őt teljes munkaidős jogviszonyban foglalkoztató munkáltatónak köteles a (2) bekezdés szerinti határidőig leadni. Teljes munkaidős jogviszony hiányában a nyilatkozó nyilatkozatát a (2) bekezdésben meghatározott határidőig annak a munkáltatónak köteles leadni, akinél jogviszonya a legkorábban keletkezett, illetve azonos időpontban keletkezett jogviszonyok esetén a választása szerinti munkáltatónak köteles leadni.

(4) A munkáltatói igazolást tartalmazó nyilatkozatot a nyilatkozó köteles öt évig megőrizni.

(5) A tárgyhó 15-éig benyújtott nyilatkozat alapján a nyilatkozó kompenzációra a tárgyhóban jogosulttá válik, és annak összege a tárgyhóra esedékes illetménye számfejtésével egyidejűleg kifizetésre kerül. A tárgyhó 15-e után benyújtott nyilatkozat alapján a nyilatkozó a kompenzációra kizárólag a nyilatkozat leadását követő hónaptól válik jogosulttá, és az a tárgyhónapot követő hónapra esedékes illetmény számfejtésével egyidejűleg kerül kifizetésre. A március 15-éig benyújtott nyilatkozatok esetén a január és február hónapok után járó kompenzáció is kifizetésre kerül.

10. § (1) Ha a leadott nyilatkozatban feltüntetett, a kompenzáció megállapításánál irányadó adatok év közben módosulnak, a nyilatkozó az erről való tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles újabb nyilatkozat kitöltésével bejelenteni a változást a munkáltatónak.

(2) A munkáltató a nyilatkozat II. részében foglaltak módosítását változásbejelentéssel teheti meg, a nyilatkozat III. részében a változás bekövetkezésének dátumaként 2021. január 1-jét jelölve meg.

(3) A bejelentett változás alapján a változás bekövetkezése dátumának alapulvételével kerül megállapításra és érvényesítésre a kompenzáció összege.

(4) Ha olyan változás bejelentésére került sor, amely alapján a foglalkoztatott nem, vagy csökkentett összegű kompenzációra jogosult, a kompenzáció összegére vonatkozó jogosultsága megszűnik vagy csökken. A változás bejelentése előtt a korábbi nyilatkozat alapján a változás bekövetkezésének dátumát követően kifizetett kompenzáció összege visszavonásra kerül.

(5) Ha a nyilatkozó a kompenzáció megállapítása érdekében tett nyilatkozat kitöltésével valótlan adatot közölt, a kompenzáció már teljesített összege visszavonásra, és a kompenzáció további folyósítása felfüggesztésre kerül.

(6) Ha a kompenzáció nem az e rendeletben foglaltaknak megfelelő megállapítása és kifizetése nem az (5) bekezdésben foglaltak alapján valósult meg, vagy az illetményeltérítés összege visszamenőleg kerül megállapításra, a már kifizetett kompenzáció összege a következő hónap(ok) kompenzációjának összegéből levonásra kerül.

11. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

12. § E rendeletet első alkalommal a 2021. év január hónapra járó illetmény számfejtésekor kell alkalmazni.

13. § Ha a 8. § (2) bekezdése alapján benyújtott elszámolás alapján igazolt többlettámogatásra vonatkozó jogosultság merül fel, a többlettámogatást a támogatói okirat módosításával kell biztosítani.

14. § Ez a rendelet 2022. június 30-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelethez

A 3. § (2) bekezdése szerinti kompenzáció összege

ABCDEFGHIJ
1.Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
2.-50010029501-300008 00059001-5950015 900130001-13150014 900214001-2145008 500
3.501-100030030001-305008 10059501-6000016 000131501-13300014 800214501-2150008 400
4.1001-150040030501-310008 30060001-6050016 200133001-13450014 700215001-2155008 200
5.1501-200050031001-315008 40060501-6100016 300134501-13650014 600215501-2160008 100
6.2001-250070031501-320008 50061001-6150016 400136501-13800014 500216001-2165008 000
7.2501-300080032001-325008 70061501-6200016 600138001-13950014 400216501-2170007 800
8.3001-350090032501-330008 80062001-6250016 700139501-14100014 300217001-2175007 700
9.3501-40001 10033001-335009 00062501-6300016 800141001-14250014 200217501-2180007 500
10.4001-45001 20033501-340009 10063001-6350017 000142501-14450014 100218001-2185007 400
11.4501-50001 30034001-345009 20063501-6400017 100144501-14600014 000218501-2190007 200
12.5001-55001 50034501-350009 40064001-6450017 200146001-14750013 900219001-2195007 100
13.5501-60001 60035001-355009 50064501-6500017 400147501-14900013 800219501-2200006 900
14.6001-65001 70035501-360009 60065001-6550017 500149001-15050013 700220001-2205006 800
15.6501-70001 90036001-365009 80065501-6600017 600150501-15250013 600220501-2210006 600
16.7001-75002 00036501-370009 90066001-6650017 800152501-15400013 500221001-2215006 500
17.7501-80002 10037001-3750010 00066501-6700017 900154001-15550013 400221501-2220006 300
18.8001-85002 30037501-3800010 20067001-6750018 000155501-15700013 300222001-2225006 200
19.8501-90002 40038001-3850010 30067501-6800018 200157001-15900013 200222501-2230006 000
20.9001-95002 50038501-3900010 40068001-6850018 300159001-16050013 100223001-2235005 900
21.9501-100002 70039001-3950010 60068501-6900018 400160501-16200013 000223501-2240005 700
22.10001-105002 80039501-4000010 70069001-6950018 600162001-16350012 900224001-2245005 600
23.10501-110002 90040001-4050010 80069501-7050018 700163501-16500012 800224501-2250005 400
24.11001-115003 10040501-4100011 00070501-7250018 600165001-16700012 700225001-2255005 300
25.11501-120003 20041001-4150011 10072501-7400018 500167001-16850012 600225501-2260005 100
26.12001-125003 30041501-4200011 20074001-7550018 400168501-17000012 500226001-2265005 000
27.12501-130003 50042001-4250011 40075501-7700018 300170001-17150012 400226501-2270004 900
28.13001-135003 60042501-4300011 50077001-7850018 200171501-17300012 300227001-2275004 700
29.13501-140003 70043001-4350011 60078501-8050018 100173001-17500012 200227501-2280004 600
30.14001-145003 90043501-4400011 80080501-8200018 000175001-17650012 100228001-2285004 400
31.14501-150004 00044001-4450011 90082001-8350017 900176501-17800012 000228501-2290004 300
32.15001-155004 10044501-4500012 00083501-8500017 800178001-17950011 900229001-2295004 100
33.15501-160004 30045001-4550012 20085001-8650017 700179501-18100011 800229501-2300004 000
34.16001-165004 40045501-4600012 30086501-8850017 600181001-18300011 700230001-2305003 800
35.16501-170004 50046001-4650012 40088501-9000017 500183001-18450011 600230501-2310003 700
36.17001-175004 70046501-4700012 60090001-9150017 400184501-18600011 500231001-2315003 500
37.17501-180004 80047001-4750012 70091501-9300017 300186001-18750011 400231501-2320003 400
38.18001-185004 90047501-4800012 80093001-9450017 200187501-18900011 300232001-2325003 200
39.18501-190005 10048001-4850013 00094501-9650017 100189001-19100011 200232501-2330003 100
40.19001-195005 20048501-4900013 10096501-9800017 000191001-19250011 100233001-2335002 900
41.19501-200005 30049001-4950013 20098001-9950016 900192501-19400011 000233501-2340002 800
42.20001-205005 50049501-5000013 40099501-10100016 800194001-19550010 900234001-2345002 600
43.20501-210005 60050001-5050013 500101001-10250016 700195501-19700010 800234501-2350002 500
44.21001-215005 70050501-5100013 600102501-10450016 600197001-19900010 700235001-2355002 300
45.21501-220005 90051001-5150013 800104501-10600016 500199001-20050010 600235501-2360002 200
46.22001-225006 00051501-5200013 900106001-10750016 400200501-20200010 500236001-2365002 000
47.22501-230006 10052001-5250014 000107501-10900016 300202001-20350010 400236501-2370001 900
48.23001-235006 30052501-5300014 200109001-11050016 200203501-20500010 300237001-2375001 800
49.23501-240006 40053001-5350014 300110501-11250016 100205001-20700010 200237501-2380001 600
50.24001-245006 50053501-5400014 400112501-11400016 000207001-20850010 100238001-2385001 500
51.24501-250006 70054001-5450014 600114001-11550015 900208501-20950010 000238501-2390001 300
52.25001-255006 80054501-5500014 700115501-11700015 800209501-2100009 900239001-2395001 200
53.25501-260006 90055001-5550014 800117001-11850015 700210001-2105009 700239501-2400001 000
54.26001-265007 10055501-5600015 000118501-12050015 600210501-2110009 600240001-240500900
55.26501-270007 20056001-5650015 100120501-12200015 500211001-2115009 400240501-241000700
56.27001-275007 30056501-5700015 200122001-12350015 400211501-2120009 300241001-241500600
57.27501-280007 50057001-5750015 400123501-12500015 300212001-2125009 100241501-242000400
58.28001-285007 60057501-5800015 500125001-12650015 200212501-2130009 000242001-242500300
59.28501-290007 70058001-5850015 600126501-12850015 100213001-2135008 800242501-243000100
60.29001-295007 90058501-5900015 800128501-13000015 000213501-2140008 700

2. melléklet a 625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelethez

A 3. § (3) bekezdése, a 3. § (6) bekezdés a) pontja, valamint a 3. § (7) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti kompenzáció összege

ABCDEFGHIJ
1.Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
2.-50010025001-255006 60050001-5050013 100119001-12100012 400190001-1905006 600
3.501-100030025501-260006 70050501-5100013 200121001-12300012 300190501-1910006 400
4.1001-150040026001-265006 90051001-5150013 400123001-12500012 200191001-1915006 300
5.1501-200050026501-270007 00051501-5200013 500125001-12700012 100191501-1920006 200
6.2001-250060027001-275007 10052001-5250013 600127001-12900012 000192001-1925006 000
7.2501-300080027501-280007 30052501-5300013 800129001-13100011 900192501-1930005 900
8.3001-350090028001-285007 40053001-5350013 900131001-13300011 800193001-1935005 700
9.3501-40001 00028501-290007 50053501-5400014 000133001-13500011 700193501-1940005 600
10.4001-45001 20029001-295007 70054001-5450014 100135001-13650011 600194001-1945005 500
11.4501-50001 30029501-300007 80054501-5500014 300136501-13850011 500194501-1950005 300
12.5001-55001 40030001-305007 90055001-5550014 400138501-14050011 400195001-1955005 200
13.5501-60001 60030501-310008 00055501-5600014 500140501-14250011 300195501-1960005 000
14.6001-65001 70031001-315008 20056001-5650014 700142501-14450011 200196001-1965004 900
15.6501-70001 80031501-320008 30056501-5700014 800144501-14650011 100196501-1970004 700
16.7001-75001 90032001-325008 40057001-5750014 900146501-14850011 000197001-1975004 600
17.7501-80002 10032501-330008 60057501-5800015 100148501-15050010 900197501-1980004 500
18.8001-85002 20033001-335008 70058001-5850015 200150501-15250010 800198001-1985004 300
19.8501-90002 30033501-340008 80058501-5900015 300152501-15450010 700198501-1990004 200
20.9001-95002 50034001-345009 00059001-5950015 400154501-15650010 600199001-1995004 000
21.9501-100002 60034501-350009 10059501-6000015 500156501-15850010 500199501-2000003 900
22.10001-105002 70035001-355009 20060001-6200015 400158501-16050010 400200001-2005003 800
23.10501-110002 90035501-360009 30062001-6350015 300160501-16250010 300200501-2010003 600
24.11001-115003 00036001-365009 50063501-6550015 200162501-16450010 200201001-2015003 500
25.11501-120003 10036501-370009 60065501-6750015 100164501-16650010 100201501-2020003 300
26.12001-125003 20037001-375009 70067501-6950015 000166501-16850010 000202001-2025003 200
27.12501-130003 40037501-380009 90069501-7150014 900168501-1705009 900202501-2030003 000
28.13001-135003 50038001-3850010 00071501-7350014 800170501-1725009 800203001-2035002 900
29.13501-140003 60038501-3900010 10073501-7550014 700172501-1740009 700203501-2040002 800
30.14001-145003 80039001-3950010 30075501-7750014 600174001-1760009 600204001-2045002 600
31.14501-150003 90039501-4000010 40077501-7950014 500176001-1780009 500204501-2050002 500
32.15001-155004 00040001-4050010 50079501-8150014 400178001-1800009 400205001-2055002 300
33.15501-160004 20040501-4100010 60081501-8350014 300180001-1810009 300205501-2060002 200
34.16001-165004 30041001-4150010 80083501-8550014 200181001-1815009 100206001-2065002 100
35.16501-170004 40041501-4200010 90085501-8750014 100181501-1820009 000206501-2070001 900
36.17001-175004 50042001-4250011 00087501-8950014 000182001-1825008 900207001-2075001 800
37.17501-180004 70042501-4300011 20089501-9150013 900182501-1830008 700207501-2080001 600
38.18001-185004 80043001-4350011 30091501-9350013 800183001-1835008 600208001-2085001 500
39.18501-190004 90043501-4400011 40093501-9550013 700183501-1840008 400208501-2090001 300
40.19001-195005 10044001-4450011 50095501-9750013 600184001-1845008 300209001-2095001 200
41.19501-200005 20044501-4500011 70097501-9950013 500184501-1850008 100209501-2100001 100
42.20001-205005 30045001-4550011 80099501-10100013 400185001-1855008 000210001-210500900
43.20501-210005 50045501-4600011 900101001-10300013 300185501-1860007 900210501-211000800
44.21001-215005 60046001-4650012 100103001-10500013 200186001-1865007 700211001-211500600
45.21501-220005 70046501-4700012 200105001-10700013 100186501-1870007 600211501-212000500
46.22001-225005 80047001-4750012 300107001-10900013 000187001-1875007 400212001-212500400
47.22501-230006 00047501-4800012 500109001-11100012 900187501-1880007 300212501-213000200
48.23001-235006 10048001-4850012 600111001-11300012 800188001-1885007 200213001-213500100
49.23501-240006 20048501-4900012 700113001-11500012 700188501-1890007 000
50.24001-245006 40049001-4950012 800115001-11700012 600189001-1895006 900
51.24501-250006 50049501-5000013 000117001-11900012 500189501-1900006 700

3. melléklet a 625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelethez

A 3. § (4) bekezdése, a 3. § (6) bekezdés b) pontja, valamint a 3. § (7) bekezdés b) pontja szerinti kompenzáció összege

ABCDEFGHIJ
1.Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
2.1-4000078001-785005 10098501-9900010 400148501-15050010 900193001-1935005 700
3.4001-1200010078501-790005 20099001-9950010 600150501-15250010 800193501-1940005 600
4.12001-2000020079001-795005 40099501-10000010 700152501-15450010 700194001-1945005 500
5.20001-2850030079501-800005 500100001-10050010 800154501-15650010 600194501-1950005 300
6.28501-3650040080001-805005 600100501-10100010 900156501-15850010 500195001-1955005 200
7.36501-4450050080501-810005 800101001-10150011 100158501-16050010 400195501-1960005 000
8.44501-5250060081001-815005 900101501-10200011 200160501-16250010 300196001-1965004 900
9.52501-6100070081501-820006 000102001-10250011 300162501-16450010 200196501-1970004 700
10.61001-6200080082001-825006 100102501-10300011 500164501-16650010 100197001-1975004 600
11.62001-625001 00082501-830006 300103001-10350011 600166501-16850010 000197501-1980004 500
12.62501-630001 10083001-835006 400103501-10400011 700168501-1705009 900198001-1985004 300
13.63001-635001 20083501-840006 500104001-10450011 900170501-1725009 800198501-1990004 200
14.63501-640001 30084001-845006 700104501-10500012 000172501-1740009 700199001-1995004 000
15.64001-645001 50084501-850006 800105001-10550012 100174001-1760009 600199501-2000003 900
16.64501-650001 60085001-855006 900105501-10600012 200176001-1780009 500200001-2005003 800
17.65001-655001 70085501-860007 100106001-10650012 400178001-1800009 400200501-2010003 600
18.65501-660001 90086001-865007 200106501-10700012 500180001-1810009 300201001-2015003 500
19.66001-665002 00086501-870007 300107001-10750012 600181001-1815009 100201501-2020003 300
20.66501-670002 10087001-875007 400107501-10800012 800181501-1820009 000202001-2025003 200
21.67001-675002 30087501-880007 600108001-10850012 900182001-1825008 900202501-2030003 000
22.67501-680002 40088001-885007 700108501-10900013 000182501-1830008 700203001-2035002 900
23.68001-685002 50088501-890007 800109001-11100012 900183001-1835008 600203501-2040002 800
24.68501-690002 60089001-895008 000111001-11300012 800183501-1840008 400204001-2045002 600
25.69001-695002 80089501-900008 100113001-11500012 700184001-1845008 300204501-2050002 500
26.69501-700002 90090001-905008 200115001-11700012 600184501-1850008 100205001-2055002 300
27.70001-705003 00090501-910008 400117001-11900012 500185001-1855008 000205501-2060002 200
28.70501-710003 20091001-915008 500119001-12100012 400185501-1860007 900206001-2065002 100
29.71001-715003 30091501-920008 600121001-12300012 300186001-1865007 700206501-2070001 900
30.71501-720003 40092001-925008 700123001-12500012 200186501-1870007 600207001-2075001 800
31.72001-725003 50092501-930008 900125001-12700012 100187001-1875007 400207501-2080001 600
32.72501-730003 70093001-935009 000127001-12900012 000187501-1880007 300208001-2085001 500
33.73001-735003 80093501-940009 100129001-13100011 900188001-1885007 200208501-2090001 300
34.73501-740003 90094001-945009 300131001-13300011 800188501-1890007 000209001-2095001 200
35.74001-745004 10094501-950009 400133001-13500011 700189001-1895006 900209501-2100001 100
36.74501-750004 20095001-955009 500135001-13650011 600189501-1900006 700210001-210500900
37.75001-755004 30095501-960009 600136501-13850011 500190001-1905006 600210501-211000800
38.75501-760004 50096001-965009 800138501-14050011 400190501-1910006 400211001-211500600
39.76001-765004 60096501-970009 900140501-14250011 300191001-1915006 300211501-212000500
40.76501-770004 70097001-9750010 000142501-14450011 200191501-1920006 200212001-212500400
41.77001-775004 80097501-9800010 200144501-14650011 100192001-1925006 000212501-213000200
42.77501-780005 00098001-9850010 300146501-14850011 000192501-1930005 900213001-213500100

4. melléklet a 625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelethez

A 3. § (5) bekezdése, valamint a 3. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti kompenzáció összege

ABCDEFGHIJ
1.Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
2.1-40000132001-1325003 900148501-1490008 100182001-1825008 900198501-1990004 200
3.4001-12000100132501-1330004 000149001-1495008 300182501-1830008 700199001-1995004 000
4.12001-20000200133001-1335004 100149501-1500008 400183001-1835008 600199501-2000003 900
5.20001-28500300133501-1340004 200150001-1505008 500183501-1840008 400200001-2005003 800
6.28501-36500400134001-1345004 400150501-1510008 700184001-1845008 300200501-2010003 600
7.36501-44500500134501-1350004 500151001-1515008 800184501-1850008 100201001-2015003 500
8.44501-52500600135001-1355004 600151501-1520008 900185001-1855008 000201501-2020003 300
9.52501-61000700135501-1360004 800152001-1525009 000185501-1860007 900202001-2025003 200
10.61001-69000800136001-1365004 900152501-1530009 200186001-1865007 700202501-2030003 000
11.69001-77000900136501-1370005 000153001-1535009 300186501-1870007 600203001-2035002 900
12.77001-855001 000137001-1375005 200153501-1540009 400187001-1875007 400203501-2040002 800
13.85501-935001 100137501-1380005 300154001-1545009 600187501-1880007 300204001-2045002 600
14.93501-1015001 200138001-1385005 400154501-1550009 700188001-1885007 200204501-2050002 500
15.101501-1100001 300138501-1390005 500155001-1555009 800188501-1890007 000205001-2055002 300
16.110001-1180001 400139001-1395005 700155501-15600010 000189001-1895006 900205501-2060002 200
17.118001-1235001 500139501-1400005 800156001-15650010 100189501-1900006 700206001-2065002 100
18.123501-1240001 600140001-1405005 900156501-15700010 200190001-1905006 600206501-2070001 900
19.124001-1245001 800140501-1410006 100157001-15750010 300190501-1910006 400207001-2075001 800
20.124501-1250001 900141001-1415006 200157501-15850010 500191001-1915006 300207501-2080001 600
21.125001-1255002 000141501-1420006 300158501-16050010 400191501-1920006 200208001-2085001 500
22.125501-1260002 200142001-1425006 500160501-16250010 300192001-1925006 000208501-2090001 300
23.126001-1265002 300142501-1430006 600162501-16450010 200192501-1930005 900209001-2095001 200
24.126501-1270002 400143001-1435006 700164501-16650010 100193001-1935005 700209501-2100001 100
25.127001-1275002 600143501-1440006 800166501-16850010 000193501-1940005 600210001-210500900
26.127501-1280002 700144001-1445007 000168501-1705009 900194001-1945005 500210501-211000800
27.128001-1285002 800144501-1450007 100170501-1725009 800194501-1950005 300211001-211500600
28.128501-1290002 900145001-1455007 200172501-1740009 700195001-1955005 200211501-212000500
29.129001-1295003 100145501-1460007 400174001-1760009 600195501-1960005 000212001-212500400
30.129501-1300003 200146001-1465007 500176001-1780009 500196001-1965004 900212501-213000200
31.130001-1305003 300146501-1470007 600178001-1800009 400196501-1970004 700213001-213500100
32.130501-1310003 500147001-1475007 700180001-1810009 300197001-1975004 600
33.131001-1315003 600147501-1480007 900181001-1815009 100197501-1980004 500
34.131501-1320003 700148001-1485008 000181501-1820009 000198001-1985004 300

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 70/2021. (II. 19.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.02.20.

[2] Beiktatta a 70/2021. (II. 19.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.02.20.

[3] Megállapította a 70/2021. (II. 19.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése. Hatályos 2021.02.20.

[4] Beiktatta a 70/2021. (II. 19.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése. Hatályos 2021.02.20.

Tartalomjegyzék