Tippek

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

70/2021. (II. 19.) Korm. rendelet

egyes, az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal és az Országos Kórházi Főigazgatóság létrejöttével összefüggő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím, 9. alcím és a 12. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 9. alcím és az 1. melléklet, valamint a 16. alcím tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában, valamint b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 15. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 16. alcím tekintetében az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 17. § (1) bekezdés h) pont hb) és he) alpontjában, valamint i), j), k) és n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. alcím tekintetében a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása

1. § A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet III. pont 1.120. alpontjában az "Állami Egészségügyi Ellátó Központ" szövegrész helyébe az "Országos Kórházi Főigazgatóság" szöveg lép.

2. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

2. § A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. melléklet 23. pontjában az "Állami Egészségügyi Ellátó Központ" szövegrész helyébe az "Országos Kórházi Főigazgatóság" szöveg lép.

3. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása

3. § A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) bekezdés a) pontjában, (3) bekezdés a) pontjában, (5) bekezdés a) pontjában az "Állami Egészségügyi Ellátó Központot" szövegrész helyébe az "Országos Kórházi Főigazgatóságot" szöveg,

b) 1. számú melléklet 35. pontjában, 2. számú melléklet 1. pontjában, 3. számú melléklet 2. pontjában, valamint 4. számú melléklet 2-4. pontjában az "Állami Egészségügyi Ellátó Központ" szövegrész helyébe az "Országos Kórházi Főigazgatóság" szöveg

lép.

4. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

4. § Hatályát veszti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet.

5. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosítása

5. § A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 50/D. § (1) bekezdésében az "Állami Egészségügyi Ellátó Központ" szövegrész helyébe az "Országos Kórházi Főigazgatóság" szöveg lép.

6. A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

6. § A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. melléklet I. pont 8.6. alpontjában az "Állami Egészségügyi Ellátó Központ" szövegrész helyébe az "Országos Kórházi Főigazgatóság" szöveg lép.

7. Egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

7. § Egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontjában az "Állami Egészségügyi Ellátó Központ" szövegrész helyébe az "Országos Kórházi Főigazgatóság" szöveg lép.

8. A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

8. § A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet 3. § d) pontjában az "Állami Egészségügyi Ellátó Központ" szövegrész helyébe az "Országos Kórházi Főigazgatóság" szöveg lép.

9. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1) Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, továbbá az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet] 2/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az ügyeleti díj, az Eütev. 14/B. §-a szerinti pótlék, a készenléti díj, valamint a rendkívüli munkavégzés bérpótléka (a továbbiakban együtt: mozgóbér elemek) számítási alapja a 2/A. § és a 2/B. § szerinti alapbér, garantált illetmény, alapilletmény összege."

(2) A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az Eszjtv. 8. § (3) bekezdés szerinti egészségügyi dolgozókra tekintettel a mozgóbér elemek biztosításához járó támogatás összege nem haladhatja meg az Eütev. 13/B-14/B. § alapján mozgóbérre adható minimum összegét."

10. § A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

a) 2. melléklet 149. pontjában az "Állami Egészségügyi Ellátó Központ" szövegrész helyébe az "Országos Kórházi Főigazgatóság" szöveg,

b) 9. melléklet 1. és 2. pontjában a "fogorvosok" szövegrész helyébe "a fogorvosok, gyógyszerészek" szöveg

lép.

11. § (1) A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 16. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Hatályát veszti a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 11-14. melléklete.

10. Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

12. § Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésében az "Állami Egészségügyi Ellátó Központtal" szövegrész helyébe az "Országos Kórházi Főigazgatósággal" szöveg lép.

11. A Michalicza-ösztöndíjról szóló 160/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet módosítása

13. § A Michalicza-ösztöndíjról szóló 160/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdés a) pontjában az "Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: Központ)" szövegrész helyébe az "Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ)" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés b) és d) pontjában az "a Központ főigazgatója" szövegrész helyébe az "az országos kórház-főigazgató" szöveg,

c) 4. §-ában az "A Központ" szövegrész helyébe az "Az OKFŐ" szöveg,

d) 7. § (4) bekezdésében, 8. § (4) és (7) bekezdésében, 9/C. §-ában az "a Központ" szövegrész helyébe az "az OKFŐ" szöveg

lép.

12. Az egészségügyért felelős miniszter által szabályozott, mérgező termékek felhasználását igénylő szakmai tevékenységek szakmai gyakorlaton alapuló elismerésére vonatkozó szabályokról szóló 453/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

14. § Az egészségügyért felelős miniszter által szabályozott, mérgező termékek felhasználását igénylő szakmai tevékenységek szakmai gyakorlaton alapuló elismerésére vonatkozó szabályokról szóló 453/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) bekezdésében az "Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK)" szövegrész helyébe az "Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ)" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében, a 4. § (1) bekezdésében, 5. § (1) és (2) bekezdésében, 6. § (1) és (2) bekezdésében, 8. § (1) és (3) bekezdésében az "ÁEEK" szövegrész helyébe az "OKFŐ" szöveg,

c) 7. §-ában az "ÁEEK" szövegrészek helyébe az "OKFŐ" szöveg

lép.

13. A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

15. § A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat C:28 mezőjében az "Állami Egészségügyi Ellátó Központ" szövegrész helyébe az "Országos Kórházi Főigazgatóság" szöveg lép.

14. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

16. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet H) pontjában foglalt táblázat A:3 mezőjében az "Állami Egészségügyi Ellátó Központ" szövegrész helyébe az "Országos Kórházi Főigazgatóság" szöveg lép.

15. Az Országos Kórházi Főigazgatóság feladatairól szóló 516/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet módosítása

17. § Az Országos Kórházi Főigazgatóság feladatairól szóló 516/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet a következő 10. §-sal egészül ki:

"10. § A 9. § szerinti beolvadást megelőzően az Állami Egészségügyi Ellátó Központnál kezdeményezett működési nyilvántartás iránti eljárásokban a működési nyilvántartási igazolvány az Állami Egészségügyi Ellátó Központnál rendszeresített okmány megszemélyesítésével is kibocsátható."

16. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása

18. § (1) Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet] 5. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Magasabb vezetői megbízásnak minősül)

"d) az intézményvezető általános vagy szakmai helyettesítését magában foglaló vezetői megbízás, ha a munkakörnek az intézmény szervezeti és működési szabályzatában történő létrehozását az országos kórház-főigazgató előzetesen jóváhagyta."

(2) Az 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Vezetőnek minősül - az (1) bekezdésben foglaltak kivételével - az intézmény önálló szervezeti egységének vezetője és annak helyettese, valamint a munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egység vezetője és annak helyettese."

19. § Az 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

[Az Eszjtv. 4. § (1) bekezdése szerinti további jogviszony létesítése előtt köteles]

"g) az a)-f) pont alá nem tartozó egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy esetén az egészségügyi szolgáltató vezetője a fenntartó által kijelölt személy"

[(a továbbiakban együtt: engedélyező szerv) engedélyét kérni.]

20. § Az 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 13. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdéstől eltérően a légi mentési feladatot ellátó, egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló esetében legfeljebb hat hónap munkaidőkeret állapítható meg."

21. § Az 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 18. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A légi mentési feladatot ellátó, egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló a munkáltatói jogkör gyakorlójának döntése alapján a napi munkaidejének munkáltató által meghatározott tartamát a munkáltató által meghatározott helyen a szakmai kompetenciáinak bővítésével, illetve adminisztrációs feladatok ellátásával tölti."

22. § Az 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 23. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az egészségügyben dolgozó esetében közreműködő az, aki az egészségügyi szolgáltató működőképességének, illetve az egészségügyi szolgáltatások üzemeltetésének biztosítására irányuló tevékenységek végzéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket egyaránt biztosítja."

23. § Az 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 24. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az Eszjtv. 8. § (3) bekezdésében foglaltakon túl az állami fenntartású mentőszolgálat és vérellátó-szolgálat vezetőjét vezetői juttatás illeti meg, melynek felső határát az egészségügyért felelős miniszter állapítja meg."

24. § Az 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 26. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az országos kórház-főigazgató megállapítja az állami fenntartású egészségügyi szolgáltatónál az egészségügyi szakdolgozók esetében az illetményen felül járó helyettesítési díj feltételeit és mértékét."

25. § Az 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet

a) 16. §-ában a "munkavégzést" szövegrész helyébe a "munkavégzést - az érintett kérésére -" szöveg,

b) 20. § (3) bekezdésében a "256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. pontja" szövegrész helyébe a "256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. és 3. pontja" szöveg

lép.

26. § Hatályát veszti az 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdés b) pontjában a "továbbá a munkaképesség csökkenését véleményező bizottságok első- és másodfokú bizottsági orvosának," szövegrész.

17. Egyes kormányrendeleteknek az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásához kapcsolódó módosításáról szóló 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása

27. § Nem lép hatályba az egyes kormányrendeleteknek az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásához kapcsolódó módosításáról szóló 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 17. § c) pontja.

18. A költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2021. évi kompenzációjáról szóló 625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

28. § (1) A költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2021. évi kompenzációjáról szóló 625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet] 4. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 3. § vonatkozásában - a (2) és (3) bekezdésben, valamint a 3. § (10) bekezdésében meghatározott kivételekkel -jogszabály eltérő rendelkezése hiányában illetményként kell figyelembe venni]

"g) a Haj. 67. §-a szerinti illetményt (beleértve a garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése alapján megállapított illetményrészt is), a honvédelmi alkalmazott számára a Haj. 70-74. §-a alapján megállapított illetménypótlékot, a Haj. 75. §-a alapján megállapított honvédelmi illetménykiegészítést, továbbá az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet] szerinti rendszeres pótlékokat,"

(2) A 625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:

[A 3. § vonatkozásában - a (2) és (3) bekezdésben, valamint a 3. § (10) bekezdésében meghatározott kivételekkel - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában illetményként kell figyelembe venni]

"n) az Eszjtv. 8. §-a szerinti illetményt, beleértve a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet szerinti rendszeres pótlékokat"

(3) A 625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A (2) bekezdés alkalmazásában]

"a) az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése alapján járó növelésnek kell tekinteni a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 16. melléklete alapján számított összeget,"

(4) A 625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[A (2) bekezdés alkalmazásában]

"c) az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése szerinti növelés a) pont szerinti meghatározását a tárgyév egészére alkalmazni kell."

19. Záró rendelkezés

29. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. § és a 27. § 2021. március 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 70/2021. (II. 19.) Korm. rendelethez

"16. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Kompenzáció bérszámfejtéséhez szükséges összegek

SZINTÉVEKEGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK, EGYES EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK,
VALAMINT VÉDŐNŐK BÉRTÁBLA FIZETÉSI OSZTÁLYOK
ABCDEFGHIJ
10-396 349112 535121 920128 974147 787215 456221 038223 242218 385231 164
24-6100 822119 154128 471138 646162 930222 914229 572233 203229 622241 853
37-9105 296125 773135 022148 317177 268230 172237 706243 164239 059250 241
410-12109 584132 391141 574156 536188 955237 330245 840253 225247 496258 730
513-15114 059138 149148 077163 831197 710244 488254 074263 186254 533267 118
616-18119 534143 747154 089169 490205 940251 646262 207271 848261 470275 507
719-21122 892147 389159 128174 194214 171258 904270 341278 609268 507286 197
822-24126 344151 032163 611178 897220 501265 462276 975285 370275 444296 586
925-27128 773154 674167 139183 600225 332272 020282 309292131284 581306 874
1028-30131 201158 316170 666188 303230 263276 478287 243298 892293 718317 163
1131-33133 630159 258174 194193 006235 193280 836292 276306 955302 855327 551
1234-36136 058160 201177 721197 710240 724285 294297 310314 916311 892337 840
1337-39138 486161 143181 248201 813246 254289 752302 245322 977319 629347 029
1440-42140 915161 884184 776203 516251 385294 210307 279331 039327 366356 217
1543-45142 320162 690185 738205 269256 519298 670312 313339 100335 103365 406
1646-48143 748163 494186 383207 081261 813303 409317 670347 639343 368375 214
1749-51145 206164 349187 071208 962267 289308 439323 360356 671352 175385 660

"

Tartalomjegyzék