156/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet

egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15d. pontjában,

a 3-5. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. §-a a következő 1a. és 1b. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"1a. államháztartási szerv: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (2) és (3) bekezdése szerinti jogalany,

1b. állami hitelintézet: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény szerinti olyan hitelintézet, amely felett valamely államháztartási szerv meghatározó befolyással rendelkezik,"

(2) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. §-a a következő 5c. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"5c. elkülönített elszámolások vezetésére kötelezett vállalkozás: az a vállalkozás, amely

a) az EUMSz 106. cikk (1) bekezdése alapján az állam által nyújtott különleges vagy kizárólagos jogot élvez, vagy

b) az EUMSz 106. cikk (2) bekezdése alapján általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújt, és ezen tevékenységéért bármilyen formában állami támogatást vagy ellentételezést kap, feltéve, hogy más tevékenységet is végez,"

(3) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. §-a a következő 6e. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"6e. feldolgozóiparhoz tartozó közvállalkozás: olyan közvállalkozás, amely éves árbevételének legalább 50%-a a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklet 10-33. ágazata szerinti tevékenységekből származik,"

(4) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. §-a a következő 9e-9g. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"9e. kizárólagos jog: jogszabály vagy államháztartási szerv döntése alapján egy vállalkozásnak nyújtott olyan jog, amelynek értelmében meghatározott földrajzi területen a vállalkozás kizárólagosan jogosult valamely szolgáltatás nyújtására vagy tevékenység végzésére,

9f. közvállalkozás: olyan vállalkozás, amelyre államháztartási szerv meghatározó befolyást gyakorol,

9g. különleges jog: jogszabály vagy államháztartási szerv döntése alapján előre meghatározott objektív, arányos és diszkriminációmentes feltételek érvényesülése nélküli eljárás során meghatározott földrajzi területen, korlátozott számú vállalkozásnak nyújtott

a) olyan jog, amely alapján kettő vagy több vállalkozás jogosult valamely szolgáltatás nyújtására vagy tevékenység végzésére,

b) olyan jog, amely felhatalmaz több egymással versenyző vállalkozást szolgáltatás nyújtására vagy tevékenység végzésére, vagy

c) olyan előny, amely befolyásolja bármely más vállalkozás képességét az adott földrajzi területen azonos feltételek mellett ugyanannak a szolgáltatásnak nyújtására vagy ugyanannak a tevékenységnek végzésére,"

(5) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. §-a a következő 10g. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"10g. meghatározó befolyás: olyan kapcsolat, amely révén a jogalany közvetve vagy közvetlenül

a) a vállalkozás jegyzett tőkéjében többségi részesedéssel rendelkezik,

b) a vállalkozás többségi szavazati jogot biztosító üzletrészeivel, részvényeivel, illetve a szavazati jogok több mint ötven százalékával rendelkezik, vagy

c) egyébként jogosult a vállalkozás vezető tisztségviselői vagy felügyelő bizottsági tagjai többségének kijelölésére, megválasztására vagy visszahívására,"

2. § A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet a következő V/B. Fejezettel egészül ki:

"V/B. FEJEZET

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZERVEK ÉS A KÖZVÁLLALKOZÁSOK KÖZÖTTI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK ÁTLÁTHATÓSÁGÁRA, VALAMINT EGYES VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYEINEK ÁTLÁTHATÓSÁGÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

12/A. A pénzügyi kapcsolatok átláthatóságára vonatkozó kötelezettségek hatálya

27/A. § (1) A pénzügyi kapcsolatok átláthatóságára vonatkozó, e fejezet szerinti kötelezettségek hatálya a közvállalkozásokra, valamint az elkülönített elszámolások vezetésére kötelezett vállalkozásokra terjed ki.

(2) A pénzügyi kapcsolatok átláthatóságára vonatkozó, e fejezet szerinti kötelezettségek hatálya nem terjed ki az államháztartási szerv és

a) a közvállalkozás közötti pénzügyi kapcsolatokra olyan szolgáltatás tekintetében, amely szolgáltatás nyújtása nem érinti az Európai Unió tagállamai közötti kereskedelmet,

b) a Magyar Nemzeti Bank közötti pénzügyi kapcsolatokra,

c) az állami hitelintézetek közötti pénzügyi kapcsolatokra az olyan állami pénzeszközök tekintetében, amelyeket az államháztartási szerv szokásos kereskedelmi feltételek mellett helyezett el, és

d) az olyan közvállalkozás közötti pénzügyi kapcsolatokra, amelyeknek éves nettó árbevétele a 27/B. § (1) bekezdése szerinti pénzeszközök rendelkezésre bocsátását vagy felhasználását megelőző két pénzügyi évben nem érte el a 40 millió eurónak megfelelő forintösszeget, állami hitelintézet esetén pedig az éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege ugyanebben az időszakban nem érte el a 800 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

(3) A pénzügyi kapcsolatok átláthatóságára vonatkozó, e fejezet szerinti kötelezettségek hatálya nem terjed ki az elkülönített elszámolások vezetésére kötelezett vállalkozásra, ha

a) az általa nyújtott szolgáltatás nem érinti az Európai Unió tagállamai közötti kereskedelmet,

b) az éves nettó árbevételük a különleges jog vagy kizárólagos jog biztosítását vagy az EUMSz 106. cikk (2) bekezdése alapján általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtására kapott megbízást megelőző két pénzügyi évben nem érte el a 40 millió eurónak megfelelő forintösszeget, az állami hitelintézet esetén pedig az éves beszámoló szerinti mérlegfőösszeg ugyanebben az időszakban nem érte el a 800 millió eurónak megfelelő forintösszeget, vagy

c) az EUMSz 106. cikk (2) bekezdése szerint általános gazdasági érdekű szolgáltatásra vonatkozó, határozott idejű megbízása ellentételezésének összegét nyílt, átlátható és diszkriminációmentes eljárás eredményeként határozták meg.

12/B. A közvállalkozásokra vonatkozó kötelezettségek

27/B. § (1) A közvállalkozás belső számviteli nyilvántartásában elkülöníti mindazon támogatásokat, amelyeket az államháztartási szervek közvetlenül vagy közvetve - más közvállalkozáson vagy pénzügyi intézményen keresztül- juttattak a számára, így különösen

a) a működési veszteségek pótlását,

b) a tőkejuttatást,

c) a vissza nem térítendő támogatásokat és a kedvezményes feltételek mellett nyújtott kölcsönöket,

d) az államháztartási szervek által kiszabott pénzügyi terhek megtérítését.

(2) A közvállalkozás külön nyilvántartást vezet

a) az osztalékról vagy az esedékes tartozásról való teljes vagy részleges lemondás révén nyújtott pénzügyi előnyökről,

b) a felhasznált állami pénzeszközök elvárható megtérüléséről való lemondásról.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti támogatásokat a közvállalkozás a belső számviteli vagy külön nyilvántartásban oly módon tartja nyilván, hogy egyértelműen megállapítható legyen, hogy mely könyvelési tételek állnak azokkal kapcsolatban, illetve, hogy a pénzeszközöket ténylegesen mire használták fel.

12/C. A feldolgozóiparhoz tartozó egyes közvállalkozásokra vonatkozó kötelezettségek

27/C. § (1) Ha a feldolgozóiparhoz tartozó közvállalkozás éves nettó árbevétele a megelőző pénzügyi évben meghaladta a 250 millió eurónak megfelelő forintösszeget, a pénzügyi év utolsó napját követő hat hónapon belül megküldi a miniszternek

a) a közvállalkozás számviteli törvény szerinti éves beszámolóját, amely tartalmazza a mérleget, az eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet,

b) az üzleti jelentést,

c) a számviteli politikát, a vezető tisztségviselőknek az éves beszámolóra vonatkozó nyilatkozatait, valamint a közvállalkozás legfőbb szervének határozatait tartalmazó kiegészítő magyarázatot.

(2) Ha az alább felsorolt, állami forrásból megvalósított vagy azt érintő intézkedéseket az (1) bekezdés szerinti iratok nem tartalmazzák, a közvállalkozás köteles megküldeni a miniszternek a következőkkel kapcsolatos adatokat is, az (1) bekezdés szerinti határidőig:

a) a vállalkozás részvényének, üzletrészének, kötvényének jegyzése, vásárlása, valamint egyéb hasonló forrásjuttatás esetén az ügylet feltételei,

b) a vissza nem térítendő támogatások, illetve a meghatározott feltételek mellett visszatérítendő támogatások adatai,

c) a vállalkozásnak nyújtott kölcsönök és hitelkeretek adatai, beleértve a tőkeinjekciókra nyújtott előlegeket, a kölcsön feltételeit, valamint annak a biztosítéknak az adatait, amelyet a kölcsönt felvevő vállalkozás adott a kölcsönadónak,

d) a vállalkozásnak nyújtott kezesség adatai, részletezve a kezesség feltételeit és az azokért fizetett bármilyen díjat,

e) a tulajdonosnak kifizetett osztalék és a visszatartott nyereség összege,

f) az állami forrásjuttatás bármilyen egyéb formája, így különösen a közvállalkozás esedékes adósságának vagy a közterhek megfizetésének elengedésével kapcsolatos alapvető információk.

12/D. Elkülönített elszámolások vezetésének kötelezettsége

27/D. § (1) Az elkülönített elszámolások vezetésére kötelezett vállalkozás elkülöníti a belső számviteli nyilvántartásában a különleges jog vagy kizárólagos jog alapján nyújtott szolgáltatáshoz vagy végzett tevékenységhez, illetve az EUMSz 106. cikk (2) bekezdése alapján általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtására kapott megbízás alapján végzett tevékenységhez kapcsolódó eszközöket és forrásokat, bevételeket és ráfordításokat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti minden eszközt és forrást, bevételt és ráfordítást a számviteli politikában rögzített, egységes és következetes számviteli elszámolás alapján kell nyilvántartani olyan módon, hogy az egyes tételeknek a különleges jog vagy kizárólagos jog alapján nyújtott szolgáltatáshoz vagy végzett tevékenységhez, továbbá az EUMSz 106. cikk (2) bekezdése alapján általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtására kapott megbízás alapján végzett tevékenységhez való hozzárendelésének módszere egyértelműen megállapítható legyen.

12/E. A nyilvántartások megőrzésének kötelezettsége, valamint az azokból származó adatoknak az Európai Bizottság részére történő rendelkezésére bocsátása

27/E. § (1) A közvállalkozás a 27/B. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást, valamint a 27/B. § (2) bekezdése szerinti külön nyilvántartást a pénzeszközök rendelkezésre bocsátásától számított öt évig, vagy ha a pénzeszközök tényleges felhasználására egy későbbi pénzügyi évben kerül sor, akkor ezen pénzügyi év végétől számított öt évig megőrzi, és azt az Európai Bizottság felhívására - a miniszter útján - annak rendelkezésére bocsátja.

(2) Az elkülönített elszámolások vezetésére kötelezett vállalkozás a 27/D. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartást öt évig megőrzi, és azt az Európai Bizottság felhívására - a miniszter útján - annak rendelkezésére bocsátja.

(3) A 27/C. § (1) bekezdése szerinti közvállalkozások nevét és bevételi adatait tartalmazó jegyzéket a miniszter a közvállalkozások 27/C. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatása alapján minden év március 31-éig megküldi az Európai Bizottságnak.

(4) A 27/C. § (1) és (2) bekezdése szerinti adatokat és dokumentumokat a miniszter minden év szeptember 30-áig az Európai Bizottság rendelkezésére bocsátja."

3. § A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az V/B. fejezetben euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításakor az érintett pénzügyi év utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott devizaárfolyamot kell alkalmazni."

4. § A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 38. §-át követően a következő 38/A. §-sal egészül ki:

"38/A. § Ez a rendelet a tagállamok és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról, illetve egyes vállalkozások pénzügyi átláthatóságáról szóló, 2006. november 16-i 2006/111/EK bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja."

2. A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosítása

5. § A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet] 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A regionális beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) igénybevételének feltétele, hogy a tervezett beruházás olyan induló beruházásnak minősüljön, amelyet az Atr. 25. § (1) bekezdése szerinti régióban kis- és középvállalkozás vagy nagyvállalkozás valósít meg."

6. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 53. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Beruházási támogatás esetén a támogatási intenzitás 15 százalékponttal növelhető az Atr. 25. § (1) bekezdése szerinti régióban található innovációs klaszter esetén."

7. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 64. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A támogatási intenzitás - a (2) bekezdésben meghatározott mértéken túl - az Atr. 25. § (1) bekezdése szerinti régióban megvalósuló beruházás esetén 15 százalékponttal növelhető."

8. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 103/P. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek

a) 60%-át az Észak-Alföld régióban,

b) 45%-át az Észak-Alföld régió kivételével az Atr. 25. § (1) bekezdés a) pontja szerinti régiókban,

c) 35%-át az Atr. 25. § (1) bekezdés b) pontja szerinti régióban,

d) 10%-át Budapesten."

9. § A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet

a) 24. § b) pontjában a "12-41." szövegrész helyébe a "11-41." szöveg,

b) 43. § (1) bekezdés c) pontjában a "bekezdés a)-c) pontja" szövegrész helyébe a "bekezdése" szöveg,

c) 44. § (1) bekezdés c) pontjában a "bekezdés a)-c) pontja" szövegrész helyébe a "bekezdése" szöveg,

d) 45. § c) pontjában a "bekezdés a)-c) pontja" szövegrész helyébe a "bekezdése" szöveg

lép.

10. § Hatályát veszti a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdés 73. pontjában a "vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás" szövegrész,

b) 2. § (1) bekezdés 105. pontja,

c) 24. § a) pontja,

d) 25. § (3) bekezdésében a " , valamint meglévő létesítmény tevékenységének új tevékenységgel történő bővítését eredményező, új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás" szövegrész,

e) 43. § (1) bekezdés b) pontja,

f) 44. § (1) bekezdés b) pontja,

g) 45. § b) pontja.

3. A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

11. § A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 60. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Ha az 58. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat hiányzik vagy hibás, hiánypótlásnak nincs helye."

12. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 89/B. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Ha támogatási szerződéssel rendelkező projekt tekintetében kizárólag az (1) bekezdés alkalmazhatóságának megteremtése érdekében hirdetnek meg felhívást, akkor - a 45. §, a 49. § (1) és (2) bekezdése, az 52. § (1), (2) és (5) bekezdése, valamint a 67. § (1) bekezdése kivételével - a VIII-XIV. Fejezetet nem kell alkalmazni."

13. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 101/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"101/A. § Az irányító hatóság az ellenőrzés eredményéről szóló támogató vagy feltétellel támogató tartalmú nyilatkozatát nem állítja ki, ha a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet] 13. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések esetén

a) a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 9. §-a szerinti esetben a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdése szerinti minősítés, illetve

b) a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. §-a és 11. §-a szerinti esetben a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti jóváhagyás

nem áll rendelkezésre."

14. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a következő 201/ZD. §-sal egészül ki:

"201/ZD. § (1) E rendeletnek az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 156/2022. (IV. 19.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 156/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet] megállapított rendelkezéseit - a (2)-(5) bekezdésben meghatározott kivétellel - a 156/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően megkezdett és a 156/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet hatálybalépésekor még folyamatban lévő eljárásban is alkalmazni kell.

(2) E rendeletnek a 156/2022. (IV. 19.) Korm. rendelettel megállapított 58. § (2) bekezdését, 60. § (6) bekezdését, 1. melléklet 8.2. pontját és 13.2. pont a) alpontját

a) a 156/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet hatálybalépését követően meghirdetett felhívásra és

b) a szakaszos elbírálású felhívásnak a 156/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet hatálybalépését követően megnyíló értékelési szakaszára

kell alkalmazni.

(3) A 156/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően meghirdetett felhívásra és a szakaszos elbírálású felhívásnak a 156/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően megnyílt értékelési szakaszára az 1. melléklet 8.3. pontjának a 156/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) A 156/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően meghirdetett felhívásra az 5. melléklet 3.5.4.6. pontjának a 156/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(5) E rendeletnek a 156/2022. (IV. 19.) Korm. rendelettel megállapított 5. melléklet 3.7.3.2.1. pontját a 156/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet hatálybalépését követően megindítandó közbeszerzési eljárásra és beszerzésre irányuló eljárásra kell alkalmazni."

15. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

16. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 89/B. § (1) bekezdés d) pontjában az "abszorpciót," szövegrész helyébe az "abszorpciót, és" szöveg lép.

(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.7.3.2.1. pontjában a "15 000" szövegrész helyébe a "22 000" szöveg lép.

17. § (1) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a) 58. § (2) bekezdésében az "a felhívás részeként közzétett nyomtatványon" szövegrész,

b) 61/A. §-a,

c) 89/B. § (1) bekezdés e) pontja,

d) 103/A. §-a.

(2) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 8.3. pontja.

(3) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet

a) 3.5.4.6. pontja,

b) 3.12.6. pontjában az "a projekt-előkészítés és a projektmegvalósítás során" szövegrész.

4. A 2014-2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet módosítása

18. § Hatályát veszti a 2014-2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.4.2. pontjában az "Az így megítélt többlettámogatás nem haladhatja meg a projekt teljes támogatási összegének 30%-át." szövegrész.

5. A 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet módosítása

19. § A 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet] 26. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdés a), b) és g) pontját technikai segítségnyújtás esetén nem kell alkalmazni."

20. § A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet a következő 72/A. §-sal egészül ki:

"72/A. § (1) A felhívás célja kizárólagosan előkészítés akkor lehet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult.

(2) Az egy prioritás keretében meghirdetett, kizárólagosan előkészítési célú felhívások keretösszegének összege nem haladhatja meg a prioritás keretösszegének 10%-át."

21. § A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 87. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Ha a projekt megvalósításának időtartama eléri az öt évet, akkor a támogatási kérelemben - a (3) bekezdés a)-c) pontjától eltérően - évente legfeljebb két mérföldkő tervezhető."

22. § A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet a következő 41/A. alcímmel egészül ki:

"41/A. A kedvezményezett KKV státuszának változása

138/A. § (1) Ha a kedvezményezett KKV státusza a támogatási döntés után, de a fenntartási időszak vége előtt egyesülés (beolvadás, összeolvadás), szétválás (kiválás, különválás) vagy tulajdonosi körében bekövetkezett egyéb változás folytán változik, és a kedvezményezett a felhívás feltételeinek

a) továbbra is megfelel, az irányító hatóság a változásnak megfelelően köti meg a támogatási szerződést, vagy a támogatási szerződést módosítja,

b) már nem felel meg, az irányító hatóság a támogatási döntést visszavonja, vagy a támogatási szerződéstől eláll.

(2) Ha a kedvezményezett KKV státusza az (1) bekezdéstől eltérően a vállalkozás árbevétele, mérlegfőösszege vagy létszámváltozása folytán módosul, a KKV státusz megváltozása nem igényel intézkedést.

(3) Az (1) és (2) bekezdés alkalmazása szempontjából a kapcsolódó és partnervállalkozásokat és az azokat érintő, a kedvezményezett KKV státuszára kiható változásokat is figyelembe kell venni."

23. § A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet a következő 176/A. §-sal egészül ki:

"176/A. § A kedvezményezett az e fejezet szerinti ellenőrzést nem kezdeményezi azon, közbeszerzéssel beszerzett költségtétel vonatkozásában, amelynek az elszámolása egyszerűsített elszámolás alkalmazásával történik."

24. § A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 428. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Ha a kedvezményezettel szemben a 103-107/A. alcím szerinti eljárások nem vezettek eredményre, az irányító hatóság a kedvezményezett bármely programozási időszakban támogatott projektje vonatkozásában felfüggesztheti a kifizetést."

25. § A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 509. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"509. § E fejezet alkalmazásában

a) egyedi intézkedés: az (EU) 2021/1147 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 10. pontja, az (EU) 2021/1148 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 8. pontja, valamint az (EU) 2021/1149 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 15. pontja szerinti intézkedés,

b) nemzetközi szervezet: nemzetközi szerződés alapján létrejött, nemzetközi jogalanyisággal rendelkező szervezet,

c) osztott finanszírozás: ha a projekt tevékenységei nem kizárólag a Belügyi Alapok célkitűzéseit célozzák meg, azaz csak meghatározott mértékben köthetőek az adott támogatási alap célkitűzéseihez, akkor a projekt tevékenységeit osztott finanszírozással van mód az alap forrásainak terhére finanszírozni, kizárólag olyan mértékben, ahogy ezek dokumentáltan az alap céljaival összhangban felhasználásra kerülnek,

d) szükséghelyzeti támogatás: az (EU) 2021/1147 európai parlamenti és tanácsi rendelet 31. cikke, az (EU) 2021/1148 európai parlamenti és tanácsi rendelet 25. cikke, valamint az (EU) 2021/1149 európai parlamenti és tanácsi rendelet 25. cikke szerinti intézkedés."

26. § A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 140. alcíme a következő 515/A. §-sal egészül ki:

"515/A. § (1) Az éves fejlesztési keret a 83. § (3) bekezdése szerint az egyedi intézkedés és a szükséghelyzeti támogatás biztosítása érdekében is módosítható.

(2) Az irányító hatóság az (1) bekezdés esetén - a 80. §-tól eltérően - a módosításra irányuló javaslatot nem küldi meg előzetes véleményezés céljából a monitoring bizottság részére.

(3) Az irányító hatóság az éves fejlesztési keret módosítására irányuló javaslatról meghozott kormányzati döntésről utólag tájékoztatja a monitoring bizottságot."

27. § A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 141. alcíme a következő 516/A. §-sal egészül ki:

"516/A. § (1) Ha az Európai Bizottság egyedi intézkedés megvalósítására irányuló felhívást tesz közzé, az irányító hatóság felméri a kapcsolódó tagállami támogatási igényeket, és azokról pályázói szándéknyilatkozatban tájékoztatja az Európai Bizottságot.

(2) A támogatást igénylő az (1) bekezdés szerinti támogatási igény alapján kidolgozott támogatási kérelmet az irányító hatósághoz nyújtja be.

(3) Az irányító hatóság megvizsgálja a támogatási kérelmet, és jóváhagyása esetén megküldi azt az Európai Bizottság részére."

28. § A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 144. alcíme a következő 524/A. §-sal egészül ki:

"524/A. § A 77. alcím szükséghelyzeti támogatás nyújtása esetén is alkalmazható."

29. § A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 150. alcíme a következő 530/C. §-sal egészül ki:

"530/C. § E rendeletnek az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 156/2022. (IV. 19.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 156/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet] megállapított rendelkezéseit a 156/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően megkezdett és a 156/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet hatálybalépésekor még folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

30. § A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 533. §-a a következő e)-g) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"e) a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról szóló, 2021. július 7-i (EU) 2021/1147 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

f) a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszköznek az Integrált Határigazgatási Alap részeként történő létrehozásáról szóló, 2021. július 7-i (EU) 2021/1148 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

g) a Belső Biztonsági Alap létrehozásáról szóló, 2021. július 7-i (EU) 2021/1149 európai parlamenti és tanácsi rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

31. § A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet

a) 44. § (2) bekezdés záró szövegrészében a "szinten - technikai segítségnyújtás tárgyú projekt esetén szervezeti és személyi szinten -" szövegrész helyébe az "és személyi szinten" szöveg,

b) 46. § (3) bekezdés záró szövegrészében a "szinten - technikai segítségnyújtás tárgyú projekt esetén szervezeti és személyi szinten -" szövegrész helyébe az "és személyi szinten" szöveg,

c) 47. § (2) bekezdés záró szövegrészében a "szinten - technikai segítségnyújtás tárgyú projekt esetén szervezeti és személyi szinten -" szövegrész helyébe az "és személyi szinten" szöveg,

d) 74. § (4) bekezdés a) pontjában az "az éves fejlesztési keretben meg kívánja határozni" szövegrész helyébe a "javaslata alapján a Kormány kormányhatározatban határozza meg" szöveg,

e) 336. § (3) bekezdésében az "alapok és prioritások" szövegrész helyébe az "alapok, prioritások, régiókategóriák és a feljogosító feltételek teljesülése" szöveg,

f) 524. § (2) bekezdésében a "háromhavonta" szövegrész helyébe az "a felhívásban meghatározottak szerint" szöveg

lép.

32. § Hatályát veszti a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet

a) 76. § (2) és (3) bekezdése,

b) 82. § (4) bekezdése,

c) 87. § (3) bekezdés d) pontja,

d) 120. § (2) bekezdés b) pontjában az "éves fejlesztési keretben meghatározott" szövegrész,

e) 236. § (1) bekezdésében az "a projekt-előkészítés és a projektmegvalósítás során" szövegrész,

f) 523. § (1) bekezdése,

g) 524. § (1) bekezdése.

6. Záró rendelkezések

33. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 156/2022. (IV. 19.) Korm. rendelethez

1. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 8.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"8.2. A támogatást igénylőnek a nyilatkozatot

a) minősített tanúsítványon alapuló, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy

b) - a felhívásban meghatározott - azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással

kell hitelesítenie, majd a lezárt támogatási kérelemmel együtt az Elektronikus kapcsolattartás fejezet szabályai szerint a monitoring és információs rendszeren keresztül elektronikusan kell benyújtania az irányító hatóság részére."

2. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 13.2. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A jogosultsági ellenőrzés során az irányító hatóság megvizsgálja, hogy a támogatási kérelem megfelel-e a felhívásban meghatározott és a következő nem hiánypótoltatható jogosultsági feltételeknek:)

"a) a támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat hiánytalan, hibátlan,"

3. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 74.1-74.3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"74.1. Ha a kedvezményezett KKV státusza a támogatási döntés után, de a fenntartási időszak vége előtt egyesülés (beolvadás, összeolvadás), szétválás (kiválás, különválás) vagy tulajdonosi körében bekövetkezett egyéb változás folytán változik, és a kedvezményezett a felhívás feltételeinek

a) továbbra is megfelel, az irányító hatóság a változásnak megfelelően köti meg a támogatási szerződést, vagy a támogatási szerződést módosítja,

b) már nem felel meg, az irányító hatóság a támogatási döntést visszavonja, vagy a támogatási szerződéstől eláll.

74.2. Ha a kedvezményezett KKV státusza a 74.1. ponttól eltérően a vállalkozás árbevétele, mérlegfőösszege vagy létszámváltozása folytán módosul, a KKV státusz megváltozása nem igényel intézkedést.

74.3. A 74.1. és 74.2. pont alkalmazása szempontjából a kapcsolódó- és partnervállalkozásokat és az azokat érintő, a kedvezményezett KKV státuszára kiható változásokat is figyelembe kell venni."

4. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 232.2a. ponttal egészül ki:

"232.2a. Ha a kedvezményezettel szemben a 232.1-232.3., a 242.1-246.2., a 250., a 251.1-251.5., a 253.1-257.2., a 258.1-258.6., a 261.1-261.4. és a 266.3. pont szerinti eljárások nem vezettek eredményre, az irányító hatóság a kedvezményezett bármely programozási időszakban támogatott projektje vonatkozásában felfüggesztheti a kifizetést."

Tartalomjegyzék