4/2022. (III. 25.) BM rendelet

egyes belügyminiszteri rendeletek humánigazgatási és egyéb belügyi tárgyú módosításáról

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 13. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével -,

a 4. alcím tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 20. és 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a legfőbb ügyész véleményének kikérésével -,

az 5. alcím, valamint az 1. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 2. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 6. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 21. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 342/A. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 13. pont a) alpontjában, valamint 341. § (1) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 342/D. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet módosítása

1. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § E rendelet alkalmazásában

1. alapellátó orvos: a szerv személyi állományának gyógyító-megelőző és foglalkozás-egészségügyi alapellátására foglalkoztatott orvos,

2. egészségügyi alapellátó egység: a szerv azon szervezeti egysége vagy intézménye, amelyet a személyi állomány gyógyító-megelőző, fogászati és pszichológiai, valamint foglalkozás-egészségügyi ellátására hoztak létre,

3. egészségvédelmi megbízott: a Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) munkavédelmi és foglalkozás-egészségügyi szakfeladatai szakirányításáért felelős szervezeti egysége által kiadott tematika alapján a rendvédelmi szerveknél kiképzett, a rendvédelmi szervek helyi szerveinél részmunkaidőben - napi két órában - foglalkoztatott személy,

4. foglalkozás-egészségügyi szolgálat: az egészségügyi alapellátó egységen belül foglalkozás-egészségügyi ellátást biztosító személy vagy személyek,

5. foglalkozási megbetegedés: az orvosi tevékenység körében észlelt - a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter hivatalos honlapján közzétett jegyzékben szereplő - a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet [a továbbiakban: 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet] szerinti foglalkozási megbetegedés,

6. halálos foglalkozási megbetegedés: olyan, halálhoz vezető megbetegedés, ahol a halál oka a foglalkozási megbetegedés, szolgálati kötelmekkel összefüggő betegség vagy annak szövődménye,

7. kötött szolgálati és munkahely: az a meghatározott alapterületű, kijelölt hely, amelyet a személyi állomány beosztott tagja kizárólag szolgálati elöljárója vagy az adott feladatot közvetlenül irányító személy engedélyével vagy leváltását követően hagyhat el,

8. munka-egészségügyi szaktevékenységgel foglalkozó szakember: a munkavédelemről szóló törvényben meghatározott szakképesítéssel rendelkező személy,

9. munkavédelmi hatóság: a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben kijelölt személyek, akik a rendvédelmi szervek vonatkozásában munkabiztonsági, valamint munkaegészségügyi hatósági hatáskört látnak el,

10. munkavédelmi főfelügyelő: munkavédelmi szakfelügyeleti és szakirányítási feladatok ellátására foglalkoztatott, felsőfokú munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személy,

11. munkavédelmi felügyelő: munkavédelmi feladatok ellátására foglalkoztatott, érettségivel és munkavédelmi technikusi szakképesítéssel vagy felsőfokú munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személy,

12. rendkívüli munkavégzési körülmények: az adott szakterületen a feladat végrehajtását általában jellemzőtől eltérő körülmények között történő munkavégzés, feladatellátás vagy szolgálatteljesítés, így különösen az életmentési, tűzoltási, műszaki mentési, katasztrófa- és kárelhárítási tevékenység, közvetlen baleseti veszély elhárítása, ismeretlen veszélyforrás esetében történő beavatkozás, szélsőséges klimatikus viszonyok, fegyverhasználat, fegyveres akció végrehajtása, rendkívüli esemény felszámolása,

13. rendvédelmi célú egyéni védőeszköz: a rendvédelmi szerv kiképzési és szolgálati feladatainak ellátásához, kifejezetten a rendvédelmi szervek részére kifejlesztett, gyártott, egyénileg használt, az élet, testi épség és egészség megóvását szolgáló védőfunkciójú eszköz (a továbbiakban: védőeszköz),

14. nem rendvédelmi célú egyéni védőeszköz: a rendvédelmi szerv kiképzési és szolgálati feladatainak ellátásához szükséges, nem kifejezetten a rendvédelmi szervek részére kifejlesztett, gyártott, közforgalomban kapható, minősítési tanúsítvánnyal rendelkező védőeszköz (a továbbiakban a 13. és 14. pontban meghatározottak együtt: egyéni védőeszköz),

15. szervezett tevékenység: a munkavédelemről szóló törvényben meghatározott szervezett munkavégzés, valamint a rendkívüli munkavégzés és szolgálati feladat ellátása; a munkaidőn, szolgálati időn kívüli tevékenység akkor tekinthető szervezettnek - tekintettel a 16. pont b) és c) alpontjára -, amennyiben azt az állományilletékes parancsnok vagy az általa megbízott vezető elrendeli, és azt a tevékenység meghatározásával, valamint az időpont és az érintett személyek megjelölésével írásban rögzítik,

16. szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset, betegség: a munkavédelemről szóló törvényben meghatározott munkabaleseten, illetve a 27/1996. (VIII. 28.) NM rendeletben meghatározott foglalkozási megbetegedéseken túl az a baleset, illetve betegség, amely a hivatásos állomány tagját

a) azonnali szolgálatba, munkába rendelés esetén a rendelkező szóbeli vagy írásbeli parancs vagy utasítás vételétől számított időtől a szolgálatteljesítés, munkavégzés helyére történő megérkezéséig, valamint onnan lakóhelyére menet közben,

b) kiképzési terv, napirend szerint előírt gyakorlati foglalkozásokon, a fizikai állóképesség fenntartásával kapcsolatos szervezett sportfoglalkozásokon,

c) a rendvédelmi szervek tömegkapcsolatainak erősítése céljából a rendvédelmi szerv által szervezett sportversenyeken, speciális rendezvényeken, bemutatókon

érte, illetve azzal összefüggésben keletkezett vagy jelentősen súlyosbodott,

17. tényleges szolgálatellátás során bekövetkezett baleset, betegség: a 16. pont a) alpontjában szereplő esetek kivételével a 16. pont szerinti baleset, betegség."

2. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet 27. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bejelentést)

"a) a foglalkozási megbetegedés kórisméjét vagy annak gyanúját, valamint a foglalkozási eredetű heveny vagy idült mérgezést megállapító alapellátó orvos a diagnózis felállítását követő 24 órán belül,"

[a 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet 4. számú melléklete szerinti bejelentőlapon teszi meg.]

3. § (1) A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet 28/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kivizsgálás vezetője gondoskodik a 13. melléklet szerinti vizsgálati jegyzőkönyv négy példányban történő kitöltéséről, és egy-egy példányának az állományilletékes parancsnok, az alapellátó orvos és az érintett személy részére történő megküldéséről. A vizsgálati jegyzőkönyv egy példánya a munkavédelmi hatóság nyilvántartásában marad."

(2) A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet 28/A. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az állományilletékes parancsnok a foglalkozási megbetegedés, annak gyanúja, a foglalkozási eredetű heveny vagy idült mérgezések, valamint a fokozott expozíciós esetek szolgálattal, munkavégzéssel összefüggő minősítését a munkavédelmi hatóság, a munkavédelmi felügyelő, az alapellátó orvos, valamint a pszichológus által elkészített és összeállított kivizsgálási dokumentáció, valamint a felülvizsgáló egység vezető orvosa véleménye alapján végzi el. A bekövetkezett betegséget, mérgezést, expozíciót a hivatásos állomány tagja esetén a 14. melléklet szerinti határozatban szolgálati kötelmekkel összefüggőnek vagy nem összefüggőnek kell minősíteni, továbbá dönteni kell arról, hogy a betegség a szolgálatellátás során vagy azzal összefüggésben keletkezett-e, a nem hivatásos állomány tagja esetében a 15. melléklet szerinti határozatban foglalkozási vagy nem foglalkozási megbetegedésnek kell minősíteni. A határozat 6 példányban készül, amelyet a sérült - halál esetén a hozzátartozó -, az alapellátó orvos, a munkavédelmi hatóság és a társadalombiztosítási kifizető hely kap, valamint egy-egy példány kerül elhelyezésre az érintett személyi anyagába, valamint az irattárba."

4. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet

a) 27. § (1) bekezdésében a "szolgálati kötelmekkel összefüggő betegséget," szövegrész helyébe az "annak gyanúját, a" szöveg,

b) 27. § (2) bekezdésében a "megbetegedések jegyzékét a 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet 2. számú melléklete" szövegrész helyébe a "megbetegedéseket a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter hivatalos honlapján közzétett jegyzéke" szöveg,

c) 27. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében a "megbetegedésekkel, fokozott" szövegrész helyébe a "megbetegedésekkel, azok gyanújával, a foglalkozási eredetű heveny vagy idült mérgezéssel, a fokozott" szöveg,

d) 28/A. § (1) bekezdésében a "megbetegedések és" szövegrész helyébe a "megbetegedések, azok gyanúja, a foglalkozási eredetű heveny vagy idült mérgezések és" szöveg,

e) 28/A. § (6) bekezdésében a "megbetegedés és" szövegrész helyébe a "megbetegedés, annak gyanúja, a foglalkozási eredetű heveny vagy idült mérgezések és" szöveg

lép.

5. § Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet

a) 3. § (3) bekezdésében a "teljes munkaidőben foglalkoztatott" szövegrész,

b) 3. § (4) bekezdésében a "részmunkaidőben végezhető" szövegrész és az "az érintett szerv személyi állományából a feladattal ideiglenesen megbízott," szövegrész,

c) 27. § (3) bekezdés záró szövegrészében az "a 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet 4. számú melléklete szerinti" szövegrész.

2. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet módosítása

6. § A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet

a) 11. § (1) bekezdésében a "határozatához mellékeli" szövegrész helyébe a "határozatához - elektronikus és hirdetményi kézbesítés esetét kivéve - mellékeli" szöveg,

b) 11. § (1a) bekezdésében a "csekkszelvényt mellékel" szövegrész helyébe a "csekkszelvényt mellékel, kivéve, ha a felhívást elektronikus vagy hirdetményi úton kézbesíti" szöveg,

c) 11. § (4) bekezdésében az "esetén valamennyi" szövegrész helyébe az "esetén - az elektronikus és a hirdetményi kézbesítés esetét kivéve - valamennyi" szöveg,

d) 22/A. § (1) bekezdésében a "során a felhívásához" szövegrész helyébe a "során - az elektronikus és a hirdetményi kézbesítés esetét kivéve - a felhívásához" szöveg

lép.

3. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosítása

7. § Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet a következő 11/A. alcímmel egészül ki:

"11/A. A szolgálati viszonyra vonatkozó tájékoztatás

53/A. § (1) A munkáltatói jogkör gyakorlója a Hszt. 45. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettséget a hivatásos állomány tagja felé a (2) bekezdés szerinti rendben teljesíti.

(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója a kinevezéssel egyidejűleg, a kinevezésről szóló állományparancsban rendelkezik

a) a szolgálati viszony alanyainak megnevezéséről,

b) a szolgálatteljesítés helyéről,

c) a kinevezés kezdő időpontjáról,

d) a határozott idejű szolgálati viszony megszűnésének időpontjáról vagy várható időtartamáról,

e) a próbaidő kikötéséről, annak időtartamáról és feltételeiről,

f) az illetményről illetményelemenként meghatározva.

(3) A munkáltatói jogkör gyakorlója a kinevezéssel egyidejűleg, munkaköri leírásban tájékoztatja a hivatásos állomány tagját a szolgálati beosztásához tartozó feladatellátás rövid meghatározásáról és részletes leírásáról.

(4) A (2)-(3) bekezdésben foglaltakon túl a munkáltatói jogkör gyakorlója hét napon belül írásban, egy vagy több dokumentum formájában tájékoztatja a hivatásos állomány tagját a szolgálati viszony további, alapvető szempontjairól, így különösen

a) a munkáltató székhelyéről,

b) az illetmény kifizetésének gyakoriságáról és módjáról,

c) a szolgálatteljesítésre vonatkozó munkarendről és szolgálatteljesítési idő meghatározásáról,

d) a túlszolgálat elrendelésére, díjazására és a hivatásos állomány tagját megillető minimális előzetes értesítési időszakra vonatkozó szabályokról.

(5) A hivatásos állomány tagját a munkáltatói jogkör gyakorlója a kinevezéstől számított egy hónapon belül írásban, egy dokumentum formájában egyedileg tájékoztatja, az alábbi szolgálati viszonyra vonatkozó alapvető szempontokról, amelyek

a) a munkáltató által biztosított képzésekre való jogosultság,

b) a hivatásos állomány tagját megillető szabadság mértéke, kiadásának rendje és meghatározásának módszere,

c) a szolgálati viszony megszüntetése esetén a hivatásos állomány tagja és a munkáltató által betartandó eljárás, beleértve a formai követelményeket és a felmentési idő meghatározásának módszerét,

d) a szolgálati viszonyhoz kapcsolódó társadalombiztosítási járulékban részesülő társadalombiztosítási szervek megnevezése,

e) a szociális biztonsággal kapcsolatos, a munkáltató által biztosított szociális gondoskodás tartalma.

(6) A (2) bekezdés e) pontjában és az (5) bekezdés c) és e) pontjában foglalt tájékoztatás megadható az ezekre a pontokra irányadó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozással.

53/B. § (1) Amennyiben a külföldi szolgálati kiküldetés vagy a külföldre vezénylés időtartama meghaladja a négy egymást követő hetet, a külföldi szolgálatteljesítés elrendelésére jogosult a kiutazás előtt átadja a hivatásos állomány tagja részére az 53/A. § szerinti dokumentumokat, amelyeknek az alábbi kiegészítő információkat is tartalmaznia kell:

a) az ország vagy országok, amelyekben a külföldi szolgálatteljesítést végezni kell, illetve e szolgálatteljesítés várható időtartama,

b) a pénznem megnevezése, amelyben az illetményt kifizetik,

c) adott esetben a külföldi szolgálatteljesítéssel járó anyagi vagy természetbeni előnyök,

d) arra vonatkozó információ, hogy a kiküldő a hivatásos állomány tagjának hazatelepítéséről gondoskodik-e, és ha igen, melyek a hazatérés feltételei,

e) illetmény, amelyre a hivatásos állomány tagja a fogadó ország vonatkozó szabályai szerint jogosult,

f) a külföldi szolgálatteljesítéshez kapcsolódó juttatások, valamint utazási, étkezési és lakhatási költségek megtérítésére vonatkozó rendelkezések,

g) a fogadó ország külföldi munkavállalókra vonatkozó, releváns információkat tartalmazó hivatalos, nemzeti honlapjára történő hivatkozás.

(2) Az (1) bekezdés b) és e) pontjában foglalt tájékoztatás megadható az ezekre a pontokra irányadó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozással.

53/C. § (1) A munkáltatói jogkör gyakorlója a hivatásos állomány tagját

a) az 53/A. § szerinti, a szolgálati viszonyra vonatkozó alapvető információkban vagy

b) a külföldi szolgálatteljesítést elrendelő, 53/B. § szerinti kiegészítő információkban

bekövetkező bármely módosításról haladéktalanul, de legkésőbb a módosítás hatálybalépésének napján írásban, külön dokumentumban tájékoztatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti dokumentum kiállítása nem kötelező olyan módosítások esetén, amelyek kizárólag az 53/A. § (6) bekezdése és az 53/B. § (2) bekezdése szerint hivatkozott rendelkezésekben bekövetkező módosításokra vonatkoznak.

53/D. § (1) Az ezen alcím szerinti tájékoztatásról szóló dokumentumokat a hivatásos állomány tagjának át kell adni vagy elektronikus úton kézbesíteni kell. A papíralapú dokumentumok átvételét az érintettnek aláírásával igazolnia kell. Papíralapú dokumentum esetén az átadott tájékoztatások egy, a hivatásos állomány tagja által aláírt példányát, elektronikus úton történő kézbesítés esetén az elektronikus kézbesítési igazolást a személyi anyagban el kell helyezni.

(2) Amennyiben a munkáltatói jogkör gyakorlója az 53/A. §, az 53/B. § vagy az 53/C. § szerinti tájékoztatást elmulasztja, a hivatásos állomány tagja - a Hszt. 267. §-a szerinti szolgálati panasz benyújtását megelőzően - köteles a munkáltatói jogkör gyakorlójától az elmulasztott tájékoztatás pótlását írásban kérni, amelyet a munkáltatói jogkör gyakorlója haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem átvételétől számított hét napon belül köteles az (1) bekezdésben meghatározott módon teljesíteni."

8. § Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet a következő 154/A. §-sal egészül ki:

"154/A. § E rendeletnek az egyes belügyminiszteri rendeletek humánigazgatási és egyéb belügyi tárgyú módosításáról szóló 4/2022. (III. 25.) BM rendelettel megállapított 11/A. alcímét a 2022. augusztus 1-jét követően létrejött szolgálati viszonyra kell alkalmazni. Az Országgyűlési Őrségnél 2022. július 31-én szolgálati viszonyban állók esetében a Hszt. 361/A. §-a alapján kell eljárni."

9. § Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 156. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"156. § E rendelet 11/A. alcíme az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1152 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."

4. A szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 57/2014. (XII. 5.) BM rendelet módosítása

10. § A szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 57/2014. (XII. 5.) BM rendelet 5. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében az "átváltoztatása esetét" szövegrész helyébe az "átváltoztatása, valamint az elektronikus és a hirdetményi kézbesítés esetét" szöveg lép.

5. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

11. § A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

12. § A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 9. melléklet 1.4.2.1. és 2.4.1.3.1. pontjában a "szakirányon, nemzetbiztonsági" szövegrész helyébe a "szakirányon, polgári nemzetbiztonsági" szöveg lép.

6. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

13. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet X. Fejezete a következő 29. alcímmel egészül ki:

"29. A szolgálati viszonyra vonatkozó tájékoztatás

94/A. § (1) A munkáltatói jogkör gyakorlója a Hszt. 45. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettséget a hivatásos állomány tagja felé a (2) bekezdés szerinti rendben teljesíti.

(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója a kinevezéssel egyidejűleg, a kinevezésről szóló állományparancsban rendelkezik

a) a szolgálati viszony alanyainak megnevezéséről,

b) a szolgálatteljesítés helyéről,

c) a kinevezés kezdő időpontjáról,

d) a határozott idejű szolgálati viszony megszűnésének időpontjáról vagy várható időtartamáról,

e) a próbaidő kikötéséről, annak időtartamáról és feltételeiről,

f) az illetményről illetményelemenként meghatározva.

(3) A munkáltatói jogkör gyakorlója a kinevezéssel egyidejűleg, munkaköri leírásban tájékoztatja a hivatásos állomány tagját a szolgálati beosztáshoz tartozó feladatellátás rövid meghatározásáról és részletes leírásáról.

(4) A (2)-(3) bekezdésben foglaltakon túl a munkáltatói jogkör gyakorlója hét napon belül írásban, egy vagy több dokumentum formájában tájékoztatja a szolgálati viszony további, alapvető szempontjairól, így különösen

a) a munkáltató székhelyéről,

b) az illetmény kifizetésének gyakoriságáról és módjáról,

c) a szolgálatteljesítésre vonatkozó munkarendről és szolgálatteljesítési idő meghatározásáról,

d) a túlszolgálat elrendelésére, díjazására és a hivatásos állomány tagját megillető minimális előzetes értesítési időszakra vonatkozó szabályokról.

(5) A hivatásos állomány tagját a munkáltatói jogkör gyakorlója a kinevezéstől számított egy hónapon belül írásban, egy dokumentum formájában egyedileg tájékoztatja, az alábbi szolgálati viszonyra vonatkozó alapvető szempontokról, amelyek

a) a munkáltató által biztosított képzésekre való jogosultság,

b) a hivatásos állomány tagját megillető szabadság mértéke, kiadásának rendje és meghatározásának módszere,

c) a szolgálati viszony megszüntetése esetén a hivatásos állomány tagja és a munkáltató által betartandó eljárás, beleértve a formai követelményeket és a felmentési idő meghatározásának módszerét,

d) a szolgálati viszonyhoz kapcsolódó társadalombiztosítási járulékban részesülő társadalombiztosítási szervek megnevezése,

e) a szociális biztonsággal kapcsolatos, a munkáltató által biztosított szociális gondoskodás tartalma.

(6) A (2) bekezdés e) pontjában és az (5) bekezdés c) és e) pontjában foglalt tájékoztatás megadható az ezekre a pontokra irányadó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozással.

94/B. § (1) Amennyiben a külföldi szolgálati kiküldetés vagy a külföldre vezénylés időtartama meghaladja az egymást követő négy hetet, a külföldi szolgálatteljesítés elrendelésére jogosult a kiutazás előtt átadja a hivatásos állomány tagja részére a 94/A. § szerinti dokumentumokat, amelyeknek az alábbi kiegészítő információkat is tartalmaznia kell:

a) az ország vagy országok, amelyekben a külföldi szolgálatteljesítést végezni kell, illetve e szolgálatteljesítés várható időtartama,

b) a pénznem megnevezése, amelyben az illetményt kifizetik,

c) adott esetben a külföldi szolgálatteljesítéssel járó anyagi vagy természetbeni előnyök,

d) arra vonatkozó információ, hogy a kiküldő a hivatásos állomány tagjának hazatelepítéséről gondoskodik-e, és ha igen, melyek a hazatérés feltételei,

e) illetmény, amelyre a hivatásos állomány tagja a fogadó ország vonatkozó szabályai szerint jogosult,

f) a külföldi szolgálatteljesítéshez kapcsolódó juttatások, valamint utazási, étkezési és lakhatási költségek megtérítésére vonatkozó rendelkezések,

g) a fogadó ország külföldi munkavállalókra vonatkozó, releváns információkat tartalmazó, hivatalos, nemzeti honlapjára történő hivatkozás.

(2) Az (1) bekezdés b) és e) pontjában foglalt tájékoztatás megadható az ezekre a pontokra irányadó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozással.

94/C. § (1) A munkáltatói jogkör gyakorlója a hivatásos állomány tagját

a) a 94/A. § szerinti, a szolgálati viszonyra vonatkozó alapvető információkban vagy

b) a külföldi szolgálatteljesítést elrendelő, a 94/B. § szerinti kiegészítő információkban

bekövetkező bármely módosításról haladéktalanul, de legkésőbb a módosítás hatálybalépésének napján írásban, külön dokumentumban tájékoztatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti dokumentum kiállítása nem kötelező olyan módosítások esetén, amelyek kizárólag a 94/A. § (6) bekezdése és a 94/B. § (2) bekezdése szerint hivatkozott rendelkezésekben bekövetkező módosításokra vonatkoznak.

94/D. § (1) Az ezen alcím szerinti tájékoztatásról szóló dokumentumokat a hivatásos állomány tagjának át kell adni vagy elektronikus úton kézbesíteni kell. A papíralapú dokumentumok átvételét az érintettnek aláírásával igazolnia kell. Papíralapú dokumentum esetén az átadott tájékoztatások egy, a hivatásos állomány tagja által aláírt példányát, elektronikus úton történő kézbesítés esetén az elektronikus kézbesítési igazolást a személyügyi anyaggyűjtőben el kell helyezni.

(2) Amennyiben a munkáltatói jogkör gyakorlója a 94/A. §, a 94/B. § vagy a 94/C. § szerinti tájékoztatást elmulasztja, a hivatásos állomány tagja - a Hszt. 267. §-a szerinti szolgálati panasz benyújtását megelőzően - köteles a munkáltatói jogkör gyakorlójától az elmulasztott tájékoztatás pótlását írásban kérni, amelyet a munkáltatói jogkör gyakorlója haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem átvételétől számított hét napon belül köteles az (1) bekezdésben meghatározott módon teljesíteni."

14. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet XI. Fejezete a következő 96. és 97. §-sal egészül ki:

"96. § E rendeletnek az egyes belügyminiszteri rendeletek humánigazgatási és egyéb belügyi tárgyú módosításáról szóló 4/2022. (III. 25.) BM rendelettel megállapított 29. alcímét a 2022. augusztus 1-jét követően létrejött szolgálati viszonyra kell alkalmazni. A rendvédelmi szervnél 2022. július 31-én szolgálati viszonyban állók esetében a Hszt. 361/A. §-a alapján kell eljárni.

97. § E rendelet 29. alcíme az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1152 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."

15. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet 1. § (3) bekezdésében a "83-94. §" szövegrész helyébe a "83-94/D. §" szöveg lép.

7. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

16. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet 38/B. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

[A hivatásos állomány tagja - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a Hszt. 170. § (4) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel kiegészítő juttatásra jogosult, melynek mértéke a hivatásos állomány tagját megillető]

"g) egészségügyi szakdolgozói pótlék"

[együttes összegének 21 százaléka.]

17. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a) 38/B. § (1) bekezdés e) pontjában a "pótlék és" szövegrész helyébe a "pótlék," szöveg,

b) 38/B. § (1) bekezdés f) pontjában a "címpótlék" szövegrész helyébe a "címpótlék és" szöveg

lép.

18. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet a következő 51. §-sal egészül ki:

"51. § E rendeletnek az egyes belügyminiszteri rendeletek humánigazgatási és egyéb belügyi tárgyú módosításáról szóló 4/2022. (III. 25.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 38/B. § (1) bekezdés g) pontja alapján 2022. január 1. és a Módr2. hatálybalépése közötti időszakra járó illetménynövekményt legkésőbb a Módr2. hatálybalépését követő hónapra járó illetménnyel együtt kell a jogosultak részére folyósítani."

8. A rendvédelmi igazgatási alkalmazottak rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyával összefüggő egyes szabályokról szóló 4/2019. (III. 11.) BM rendelet módosítása

19. § A rendvédelmi igazgatási alkalmazottak rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyával összefüggő egyes szabályokról szóló 4/2019. (III. 11.) BM rendelet a következő 6/B. alcímmel egészül ki:

"6/B. Az igazgatási jogviszonyra vonatkozó tájékoztatás

33/B. § (1) A munkáltatói jogkör gyakorlója a Hszt. 287/P. § (4a) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettséget a rendvédelmi alkalmazott felé a (2) bekezdés szerinti rendben teljesíti.

(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója a kinevezéssel egyidejűleg, a kinevezési okmányban rendelkezik

a) az igazgatási jogviszony alanyainak megnevezéséről,

b) a munkavégzés helyéről,

c) a kinevezés kezdő időpontjáról,

d) a határozott idejű igazgatási jogviszony megszűnésének időpontjáról vagy várható időtartamáról,

e) a próbaidő kikötéséről, annak időtartamáról és feltételeiről,

f) az illetményről, illetményelemenként meghatározva.

(3) A munkáltatói jogkör gyakorlója a kinevezéssel egyidejűleg, munkaköri leírásban tájékoztatja a rendvédelmi alkalmazottat a munkakörhöz tartozó feladatellátás rövid meghatározásáról és részletes leírásáról.

(4) A (2)-(3) bekezdésben foglaltakon túl a munkáltatói jogkör gyakorlója hét napon belül írásban, egy vagy több dokumentum formájában tájékoztatja a rendvédelmi alkalmazottat az igazgatási jogviszony további, alapvető szempontjairól, így különösen

a) a munkáltató rendvédelmi szerv székhelyéről,

b) az illetmény kifizetésének gyakoriságáról és módjáról,

c) a munkavégzésre vonatkozó munkarendről és a munkaidő meghatározásáról,

d) a rendkívüli munkaidő elrendelésére, díjazására és a rendvédelmi alkalmazottat megillető minimális előzetes értesítési időszakra vonatkozó szabályokról.

(5) A rendvédelmi alkalmazottat a munkáltatói jogkör gyakorlója a kinevezéstől számított egy hónapon belül írásban, egy dokumentum formájában egyedileg tájékoztatja az alábbi, az igazgatási jogviszonyra vonatkozó alapvető szempontokról, amelyek:

a) a munkáltató által biztosított képzésekre való jogosultság,

b) a rendvédelmi alkalmazottat megillető szabadság mértéke, kiadásának rendje és meghatározásának módszere,

c) az igazgatási jogviszony megszüntetése esetén a rendvédelmi alkalmazott és a munkáltató rendvédelmi szerv által betartandó eljárás, beleértve a formai követelményeket és a felmentési idő meghatározásának módszerét,

d) az igazgatási jogviszonyhoz kapcsolódó társadalombiztosítási járulékban részesülő társadalombiztosítási szervek megnevezése,

e) a szociális biztonsággal kapcsolatos, a munkáltató rendvédelmi szerv által biztosított szociális gondoskodás tartalma.

(6) A (2) bekezdés e) pontjában és az (5) bekezdés c) és e) pontjában foglalt tájékoztatás megadható az ezekre a pontokra irányadó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozással.

33/C. § (1) A rendvédelmi alkalmazottat a munkáltatói jogkör gyakorlója a 33/B. § szerinti, az igazgatási jogviszonyra vonatkozó alapvető információkban bekövetkező bármely módosításról haladéktalanul, de legkésőbb a módosítás hatálybalépésének napján írásban, külön dokumentumban tájékoztatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti dokumentum kiállítása nem kötelező olyan módosítások esetén, amelyek kizárólag a 33/B. § (6) bekezdése szerint hivatkozott rendelkezésekben bekövetkező módosításokra vonatkoznak.

33/D. § (1) Az ezen alcím szerinti tájékoztatásról szóló dokumentumokat a rendvédelmi alkalmazott részére át kell adni vagy elektronikus úton kézbesíteni kell. A papíralapú dokumentumok átvételét az érintettnek aláírásával igazolnia kell. Papíralapú dokumentum esetén az átadott tájékoztatások egy, a rendvédelmi alkalmazott által aláírt példányát, elektronikus úton történő kézbesítés esetén az elektronikus kézbesítési igazolást a személyügyi anyaggyűjtőben el kell helyezni.

(2) Amennyiben a munkáltatói jogkör gyakorlója a 33/B. § vagy a 33/C. § szerinti tájékoztatást elmulasztja, a rendvédelmi alkalmazott - a Hszt. 289/V. § (1) és (1a) bekezdése szerinti kereset benyújtását megelőzően - köteles a munkáltatói jogkör gyakorlójától az elmulasztott tájékoztatás pótlását írásban kérni, amelyet a munkáltatói jogkör gyakorlója haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem átvételétől számított hét napon belül köteles az (1) bekezdésben meghatározott módon teljesíteni."

20. § A rendvédelmi igazgatási alkalmazottak rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyával összefüggő egyes szabályokról szóló 4/2019. (III. 11.) BM rendelet 7. alcíme a következő 37. és 38. §-sal egészül ki:

"37. § E rendeletnek az egyes belügyminiszteri rendeletek humánigazgatási és egyéb belügyi tárgyú módosításáról szóló 4/2022. (III. 25.) BM rendelettel megállapított 6/B. alcímét a 2022. augusztus 1-jét követően létrejött igazgatási jogviszonyra kell alkalmazni. A munkáltató rendvédelmi szervnél 2022. július 31-én igazgatási jogviszonyban álló rendvédelmi alkalmazottak esetében a Hszt. 361/A. §-a alapján kell eljárni.

38. § E rendelet 6/B. alcíme az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1152 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."

9. A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány alkalmasságvizsgálatáról szóló 45/2020. (XII. 16.) BM rendelet módosítása

21. § A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány alkalmasságvizsgálatáról szóló 45/2020. (XII. 16.) BM rendelet 1. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A III/A. Fejezet hatálya a rendvédelmi oktatási intézményre, a rendvédelmi oktatási intézmény tanulójára, valamint a Hszt. 1. § (1) bekezdés a)-f) pontja szerinti, a miniszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervre és ezen rendvédelmi feladatokat ellátó szerv tisztjelöltjére terjed ki."

22. § A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány alkalmasságvizsgálatáról szóló 45/2020. (XII. 16.) BM rendelet 2. §-a a következő 13a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"13a. rendvédelmi oktatási intézmény: a Hszt. 2. § 22. pontjában meghatározott intézmény,"

23. § A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány alkalmasságvizsgálatáról szóló 45/2020. (XII. 16.) BM rendelet 86. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az ismételt alkalmasságvizsgálat minősítése lehet

a) "Alkalmas",

b) "Korlátozással alkalmas",

c) "Korlátozással alkalmas minősítés meghosszabbítása",

d) "Ideiglenesen alkalmatlan",

e) "Ideiglenesen alkalmatlan minősítés meghosszabbítása",

f) "Alkalmas kategória-váltással" vagy

g) "Alkalmatlan"."

24. § A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány alkalmasságvizsgálatáról szóló 45/2020. (XII. 16.) BM rendelet a következő III/A. Fejezettel egészül ki:

"III/A. FEJEZET

A RENDVÉDELMI OKTATÁSI INTÉZMÉNY TANULÓJÁNAK, TISZTJELÖLTJÉNEK SORON KÍVÜLI ALKALMASSÁGVIZSGÁLATA

99/A. § (1) A rendvédelmi oktatási intézmény vezetője soron kívül elrendeli a rendvédelmi oktatási intézmény tanulója egészségi vagy pszichológiai, valamint tisztjelöltje egészségi, pszichológiai vagy fizikai alkalmasságvizsgálatát, ha

a) azt a rendvédelmi oktatási intézmény orvosa a tanuló egészségi vagy pszichológiai állapotában, valamint a tisztjelölt egészségi, pszichológiai vagy fizikai állapotában bekövetkezett, az alkalmasságot befolyásoló változásra figyelemmel kezdeményezi, vagy

b) a tanuló egészségi vagy pszichológiai alkalmatlanságát, valamint a tisztjelölt egészségi, pszichológiai vagy fizikai alkalmatlanságát megalapozó tény vagy körülmény jut a tudomására.

(2) A tanuló (1) bekezdés szerint elrendelt, soron kívüli egészségi vagy pszichológiai alkalmasságvizsgálatára, valamint a tisztjelölt soron kívül elrendelt egészségi, pszichológiai vagy fizikai alkalmasságvizsgálatára a III. Fejezetet kell alkalmazni."

25. § A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány alkalmasságvizsgálatáról szóló 45/2020. (XII. 16.) BM rendelet

a) 78. § (1) bekezdésében a "van-e egészségügyi ok" szövegrész helyébe az "észlelhető-e munkahelyi viselkedéssel összefüggő probléma" szöveg,

b) 86. § (2) bekezdésében a "82. § (3) bekezdésében" szövegrész helyébe a "83. § (4) bekezdésében" szöveg,

c) 86. § (3) bekezdésében a "83. § (4) bekezdésében" szövegrész helyébe a "82. § (3) bekezdésében" szöveg,

d) 87. § (3) bekezdésében a "személyhez" szövegrész helyébe a "személy döntése ellen, az alkalmasságvizsgálat elrendelését előkészítő személyügyi szervhez" szöveg,

e) 87. § (4) bekezdésében az "alkalmasságvizsgálatot végző személy" szövegrész helyébe az "alkalmasságvizsgálat elrendelését előkészítő személyügyi szerv" szöveg

lép.

26. § Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány alkalmasságvizsgálatáról szóló 45/2020. (XII. 16.) BM rendelet 64. § (1) bekezdésében az "és pszichológiai" szövegrész.

10. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a méltányosságból meghosszabbított egészségügyi szabadság megállapításának eljárásrendjéről szóló 39/2021. (XI. 17.) BM rendelet módosítása

27. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a méltányosságból meghosszabbított egészségügyi szabadság megállapításának eljárásrendjéről szóló 39/2021. (XI. 17.) BM rendelet 9. §-ában a "veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépését" szövegrész helyébe a "veszélyhelyzet megszűnését" szöveg lép.

11. Záró rendelkezések

28. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3., a 6. és a 8. alcím 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

29. § E rendelet 3., 6. és 8. alcíme az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1152 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 4/2022. (III. 25.) BM rendelethez

1. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2. melléklet VI. alcím 1. pontjában foglalt táblázat a következő 5a. sorral egészül ki:

[ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási kategóriabeosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat]
5a.középvezetőfőosztályvezető 1szolgálatvezető (TŰSZ)500

2. Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2. melléklet VI. alcím 1. pontjában foglalt táblázat

a) C:5 mezőjében a " , KR SZOVIG" szövegrész,

b) 8. sorában a "szolgálatvezető (TŰSZ)" szövegrész.

Tartalomjegyzék