302/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet

a kistelepüléseken nyújtható otthonteremtési támogatásokról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 44. § (1) bekezdése tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Alapvető rendelkezések

1. § (1) E rendelet célja, hogy támogassa a gyermeket nevelő és vállaló szülőket családjuk megfelelő otthonának biztosítása érdekében.

(2) A gyermeket vállaló, nevelő nagykorú személy (a továbbiakban: igénylő) a központi költségvetésből az e rendeletben meghatározott feltételekkel preferált kistelepülésen lévő lakás, valamint külterületi lakás (a továbbiakban együtt: preferált kistelepülésen lévő lakás) vonatkozásában új egylakásos lakóépület építéséhez vagy vásárlásához, használt lakás vagy egylakásos lakóépület (a lakás és az egylakásos lakóépület a továbbiakban együtt: lakás) vásárlásához és bővítéséhez, illetve korszerűsítéséhez, valamint meglévő használt lakás bővítéséhez, illetve korszerűsítéséhez

a) vissza nem térítendő állami támogatást (a továbbiakban: családi otthonteremtési kedvezmény),

b) a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását, valamint

c) adó-visszatérítési támogatást

vehet igénybe.

(3)[1] A családi otthonteremtési kedvezmény az igénylővel közös háztartásban élő és a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásba vele együtt beköltöző gyermek után, valamint fiatal házaspár esetén

a) gyermektelen fiatal házaspárnál legfeljebb három,

b) egygyermekes fiatal házaspárnál legfeljebb kettő,

c) kétgyermekes fiatal házaspárnál egy

gyermek vállalása esetén igényelhető.

(4) Az igénylő a hitelintézetnél benyújtott kérelme alapján igényelheti a családi otthonteremtési kedvezményt, amelyet a megkötött támogatási szerződés alapján a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a hitelintézeten keresztül folyósít. Az igénylő a hitelintézettel kötött támogatási szerződésben vállalja, hogy megfelel az e rendeletben támasztott feltételeknek. Az igénylő a támogatási szerződés megkötésétől kezdődően támogatott személynek minősül. A támogatás igénylésekor valótlan adatok szolgáltatása, valamint a támogatás jogosulatlan igénybevétele esetén a családi otthonteremtési kedvezményt az e rendeletben foglaltak szerint vissza kell fizetni.

2. § (1) A családi otthonteremtési kedvezmény

a) a lakás vételárának megfizetésére vagy

b) építés vagy bővítés esetén a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre

igényelhető és használható fel.

(2) A családi otthonteremtési kedvezményt házastársak vagy élettársak kizárólag együttesen igényelhetik. A támogatási szerződés megkötése esetén az együttes igénylők mindketten támogatott személlyé válnak.

(3) Az egy háztartásban élők egyidejűleg egy családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételére jogosultak.

3. § (1) A családi otthonteremtési kedvezményt - ideértve az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatásokat és az azt megelőző kölcsönöket is - ugyanazon gyermek után - a (3) és (5) bekezdésben, valamint a 26. § (10) bekezdésében foglalt kivétellel - csak egy alkalommal lehet igénybe venni. Az igénylő a kérelem benyújtásakor büntetőjogi felelőssége tudatában teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik arról, hogy csak olyan személy után igényel családi otthonteremtési kedvezményt, aki után az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás igénybevétele - a (2) és (5) bekezdésben, valamint a 26. § (10) bekezdésében foglalt kivétellel - még nem történt.

(2) Nem veheti igénybe a családi otthonteremtési kedvezményt az, akit a támogatás igénylését megelőző öt évben az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában a járási hivatal, a kormányhivatal, a Kincstár vagy az állami adóhatóság végleges döntésével vagy a bíróság jogerős határozatával visszafizetésre kötelezett.

(3) Ha az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő igénylő a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtását megelőzően a meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, akkor - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - a korábban folyósított és az újabb igénylésig vissza nem fizetett támogatással csökkentett támogatási összeg igényelhető.

(4) Ha az igénylő számára kedvezőbb, a (3) bekezdésben meghatározott számítási mód helyett a családi otthonteremtési kedvezmény összegét azon, az igénylés időpontjában meglévő gyermek figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani, aki után az igénylő korábban a (3) bekezdés szerinti támogatást vagy megelőlegező kölcsönt vett igénybe.

(5) Ha az igénylő a korszerűsíteni, illetve bővíteni kívánt lakás vásárlásához vagy építéséhez - a kérelem benyújtását megelőzően - családi otthonteremtési kedvezményt vagy családok otthonteremtési kedvezményét vett igénybe, a családi otthonteremtési kedvezmény összegének megállapításánál[2]

a) nem kell alkalmazni az (1) és (4) bekezdésben, valamint a 20. § (1) bekezdésében foglaltakat, továbbá

b) a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem kell figyelembe venni a lakás vásárlásához igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény vagy családok otthonteremtési kedvezménye összegét.

(6) A (3) és (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően a családi otthonteremtési kedvezmény összegének megállapításánál nem kell figyelembe venni az újabb támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig - a (9) bekezdés szerinti nyilvántartás alapján, vagy a 2011. december 31. napját megelőzően benyújtott igénylések esetében közokirattal vagy hitelintézet által teljes bizonyító erejű magánokiratként kiállított dokumentummal igazolt módon - már visszafizetett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön összegét.

(6a)[3] A családok otthonteremtését támogató kedvezményes CSOK Plusz hitelprogramról szóló 518/2023. (XI. 30.) Korm. rendelet szerinti kölcsön igénybevétele miatt a (3) és (4) bekezdés rendelkezése nem alkalmazandó az e rendelet szerinti családi otthonteremtési kedvezményre nézve.

(7) A 15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben a családi otthonteremtési kedvezménynek a 12. §, valamint a (3)-(6) bekezdés szerint az igénylő részére megállapítható összege csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, amely az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján nyújtható. Ha a 15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben a családi otthonteremtési kedvezménynek a 12. §, valamint a (3)-(6) bekezdés szerint az igénylő részére megállapítható összege az igénylő 30. § (1) bekezdés 10. pontja szerinti nyilatkozata alapján meghaladná az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint a csekély összegű (de minimis) támogatásokra megállapított összeghatárt, akkor az igénylő legfeljebb ezen összeghatárig terjedő mértékű családi otthonteremtési kedvezményre jogosult.

(8) A (3) és (4) bekezdés szerinti esetben, illetve állami kamattámogatással érintett lakáscélú kölcsön esetén a korábban igénybe vett támogatással összefüggésben előírt életvitelszerű bentlakási kötelezettséget az e rendelet szerinti újabb családi otthonteremtési támogatással érintett lakásban kell teljesíteni.

(9) A hitelintézet a jogosultsági feltételek fennállásának vizsgálata érdekében a korábbi igénybevételt a Kincstár által üzemeltetett lakástámogatási szakmai informatikai rendszerben lévő adatok alapján és a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből ellenőrzi.

4. § (1) A családi otthonteremtési kedvezményt az állam nevében a Kincstár nyújtja a hitelintézet e rendelet szerinti közreműködésével.

(2) A családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett eljárásokban a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatkörében a lakás fekvése szerint illetékes vármegyei kormányhivatal, Pest vármegye és a főváros területén fekvő lakás esetén Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban együtt: kormányhivatal) jár el.

(3) Az e rendelet alapján a kormányhivatal hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggésben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben a felügyeleti szervre ruházott, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés e)-h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket a lakáscélú állami támogatásokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja.

(4) A kormányhivatal e rendeletben szabályozott hatósági eljárásai során

a)[4] az ügyfelet hiánypótlásra két alkalommal is felhívhatja,

b) az ügyfél az eljárás szünetelését nem kérheti,

c) az ügyintézési határidő 30 nap.

(5) Az e rendeletből eredő valamennyi polgári jogi jogviszonyban az államot - ha törvény másként nem rendelkezik - a Kincstár képviseli.

(6) A miniszter szakmai képzéseket, vizsgákat, valamint szakmai, koordinációs értekezleteket szervez a kormányhivatal lakástámogatásokkal foglalkozó munkatársai részére.

2. Értelmező rendelkezések

5. § (1) E rendelet alkalmazásában

1. bekerülési költség: a következő kiadásoknak, telekárat és a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyakat nem tartalmazó hányada:[5]

a) az új lakás

aa) épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek és központi berendezéseinek építési költségei,

ab) rendeltetésszerű használhatóságát biztosító helyiségeinek, tárolóhelyiségeknek - ideértve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tárolót, a lomkamrát -, melléképítményeknek - ideértve a hulladéktartály-tárolót, a közműpótló építményeket és berendezéseket, a közmű-becsatlakozás építményeit -, egyéb építményeknek - ideértve a lakótelek homlokvonalán álló kerítést, az építésügyi hatóság által előírt kerítést, az épület megközelítését szolgáló tereplépcsőt, lejtőt és járdát, valamint támfalat és szivárgó övárkot -, valamint a gépkocsitároló helyiségnek építési költségei,

ac) közműbekötéseinek költségvetés szerinti építési költségei,

ad) építésével kapcsolatos lebonyolítási költségek, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés - ideértve a használatbavétel tudomásulvételét, illetve az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiállítását is - és a műszaki ellenőrzés költségeit,

ae) építéséhez kapcsolódóan a jogszabály alapján fizetendő útépítési és közművesítési hozzájárulás,

af) építéséhez kapcsolódóan a távfűtés bekapcsolási díja, az elektromos hálózat fejlesztési hozzájárulásai,

ag) építéséhez kapcsolódó közterületi út-, járda- és közműépítési költségek és hozzájárulások,

b) a bővítés

ba) érdekében a lakás épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek, tárolóhelyiségeinek - ide nem értve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tárolót, a lomkamrát - és központi berendezéseinek építési költsége,

bb) lebonyolítási költségei, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés - ideértve a használatbavétel tudomásulvételét - és a műszaki ellenőrzés költsége,

c) az új lakás megépítéséhez vagy a lakás bővítéséhez

ca) szükséges földmunka elvégzésének költségei,

cb) kapcsolódóan felmerült építménybontási költségek,

cc) kapcsolódóan a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Lechner Tudásközpont) honlapján nyilvánosan elérhető Nemzeti Mintaterv Katalógusból kiválasztott, felhasználói szerződésben rögzített mintatervnek az érintett építési vagy bővítési helyszínre történő adaptálásával összefüggő tervezési díj (a továbbiakban: adaptációs költség);

2. egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, özvegy bejegyzett élettárs, elvált, elvált bejegyzett élettárs vagy az, akinek a házassága, bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt, és nincs élettársa;

3. egylakásos lakóépület: a tulajdoni formájától függetlenül

a) olyan szabadon álló, oldalhatáron álló, zártsorú beépítési móddal vagy a telken meglévő épülethez csatlakozó módon épített, egy lakást magában foglaló lakóépület, amely önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik, vagy

b) - használt lakás esetében - olyan ikerház, sorház vagy láncház, amelyben a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik;

4.[6] életvitelszerű bentlakás: a támogatással érintett lakásnak a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti bejelentett lakóhelyként - hontalan esetén a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló törvény szerinti szálláshelyként - történő életvitelszerű használata;

5.[7] fiatal házaspár: házastársak, akik közül a feleség a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában még nem töltötte be a 41. életévét;

6. gyermek:

a) a magzat a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint

b) aki az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartott gyermeke, és a 25. életévét még nem töltötte be, vagy betöltötte, de megváltozott munkaképességű személynek minősül;

7. használt lakás: olyan lakóingatlan, amely nem minősül a 14. pont szerinti új lakásnak;

8. hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek - az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 1. melléklet 46. pontja szerint számított - hasznos alapterületének összege:

a) előszoba, közlekedő,

b) nappali,

c) hálószoba,

d) étkező,

e) konyha, étkezőkonyha,

f) fürdőszoba,

g) WC,

h) kamra, tároló,

i) gardrób,

j) mosókonyha,

k) kazánhelyiség és

l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget;

9. hitelintézet:

a) a magyarországi székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező hitelintézet, valamint

b) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényben (a továbbiakban: Hpt.) foglaltaknak megfelelően a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozás;

10. külterületi lakás: a település külterületén, az ingatlan-nyilvántartásban tanya vagy birtokközpont megnevezéssel nyilvántartott ingatlan, ha azon a 11. pontnak megfelelő lakóingatlan van;

11. lakás: a lakhatás feltételeinek megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlan, valamint tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületei a hozzá tartozó földrészlettel, amely rendelkezik legalább:[8]

a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel - ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,

b) közműves villamosenergia-szolgáltatással,

c) egyedi fűtési móddal,

d) közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, akkor a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi, zárt szennyvíztárolóban történik, és

e) közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, akkor a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van;

12. megváltozott munkaképességű személy: akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján egészségi állapota legfeljebb 50 százalékos mértékű, vagy a rehabilitációs hatóság jogelődjei által végzett hatályos minősítés alapján egészségkárosodása legalább 50 százalékos mértékű, vagy 2008. január 1-jét megelőzően kiállított hatályos szakvéleménye szerint a munkaképességét legalább 67 százalékban elvesztette, vagy aki után az igénylő gyermekek otthongondozási díjában részesül;

13. preferált kistelepülés: a 2. melléklet szerinti település;

14.[9] új lakás: a meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével az alapozási munkáktól kezdődően - kivéve, ha a meglévő alap szakértői vélemény alapján felhasználható - újonnan épített egylakásos lakóépület, amelynek az elkészülte használatbavételi engedéllyel, a használatbavétel tudomásulvétele megtörténtének igazolásával vagy a felépítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvánnyal igazolható, ideértve a tanyán vagy birtokközpontban található lakóépületet is.

(2) Az e rendeletben meg nem határozott fogalmakat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.), a Hpt.-ben, az OTÉK-ban, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvényben meghatározottak szerint kell értelmezni.

(3) Ha az igénylő lakás korszerűsítésére családi otthonteremtési kedvezményt igényel, a lakásnak a kérelem benyújtása időpontjában az (1) bekezdés 11. pontja szerinti feltételek közül elegendő az (1) bekezdés 11. pont a) alpontja szerinti feltételnek - a fürdőhelyiség és a WC kivételével - megfelelnie.

(4) A (3) bekezdés szerinti esetben az igénylő a kérelem benyújtásakor teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalja, hogy a lakás legkésőbb a korszerűsítést követően az (1) bekezdés 11. pontja szerinti feltételeknek eleget tesz.

(5) A (3) és (4) bekezdés rendelkezéseit a 6. § (2) bekezdése szerinti kérelem esetén is alkalmazni kell, azzal, hogy építési engedélyköteles vagy egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építési engedélyt vagy a 30. § (1) bekezdés 9. pontja szerinti dokumentumokat a korszerűsítési, illetve bővítési munkálatokhoz kapcsolódó első részfolyósítást megelőzően kell benyújtani.

3. A családi otthonteremtési kedvezmény igénybevétele

6. § (1) A családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország területén preferált kistelepülésen fekvő vagy külterületi lakásnak minősülő

a) használt lakás vásárlása és bővítése, illetve korszerűsítése,

b) meglévő használt lakás bővítése, illetve korszerűsítése vagy

c) új egylakásos lakóépület vásárlása vagy építése

céljából vehető igénybe.

(2) A családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem használt lakás vásárlására abban az esetben nyújtható be, ha az igénylő ugyanazon kérelemben a lakás

a) korszerűsítésére,

b) bővítésére vagy

c) korszerűsítésére és bővítésére

is igényli a családi otthonteremtési kedvezményt.

(3) Nem vehető igénybe a (2) bekezdés szerinti támogatás, ha az igénylő az általa 5 éven belül elidegenített lakás tulajdonjogát kívánja így visszavásárolni.

(4) A családi otthonteremtési kedvezmény meglévő használt lakás

a) korszerűsítésére,

b) bővítésére vagy

c) korszerűsítésére és bővítésére

igényelhető, abban az esetben is, ha az igénylő a kérelem benyújtását megelőzően a korszerűsíteni, illetve bővíteni kívánt lakás megvásárlásához családi otthonteremtési kedvezményt vagy családok otthonteremtési kedvezményét vett igénybe.

(5) Ha az igénylő a korszerűsítési és a bővítési munkálatokra egyaránt igényel családi otthonteremtési kedvezményt, azt a kérelem egyidejűleg történő benyújtásával teheti meg.

(6)[10] Külterületi lakás vonatkozásában nem vehető igénybe a családi otthonteremtési kedvezmény a lakóingatlan korszerűsítése esetén azon fejlesztési tevékenységre, amely a VP6-7.2.1.4-17 azonosító jelű, "Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései" megnevezésű felhívás, továbbá valamely Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló miniszteri rendelet vagy pályázati felhívás szerinti támogatás keretében vagy korábban ilyen támogatásból került megvalósításra, amennyiben az azzal kapcsolatos, a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglalt fenntartási, üzemeltetési kötelezettség még fennáll. Az igénylő a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésekor büntetőjogi felelőssége tudatában teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik az e bekezdésben meghatározott támogatás igénybevételéről.

(7) Családi otthonteremtési kedvezmény vehető igénybe a 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer által előállított igazoló dokumentummal rendelkező új lakás építéséhez.

(8) Családi otthonteremtési kedvezmény vehető igénybe

a) a 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező, vagy

b) a kérelem benyújtásának időpontjában építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer vagy 2019. október 24. előtt tett bejelentés esetén az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított igazoló dokumentummal, hatósági bizonyítvánnyal vagy az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított visszaigazolással rendelkező, de használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező

olyan új lakás vásárlásához, amelyet polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet vagy befektetési alap (a továbbiakban együtt: gazdálkodó szervezet) természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és amelyet első ízben, természetes személy részére értékesítenek.[11]

(9) A használatbavételi engedéllyel, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező lakás tulajdonjogának a használatbavételi engedély megszerzése, a használatbavétel tudomásulvétele vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítése bejelentésének megtörténte előtt történő átruházás esetén, ha az építkezés 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott építési engedély vagy 2016. január 1-jét követően az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építési tevékenység bejelentése alapján történt, úgy a családi otthonteremtési kedvezményt az új tulajdonos - az e rendeletben meghatározott feltételekkel - igénybe veheti.

(10)[12] A (7)-(9) bekezdés alkalmazásában, ha a vonatkozó építésügyi jogszabályi előírások értelmében sem építési engedélyre, sem egyszerű bejelentésre nincs szükség - így különösen a 9. § (1) bekezdése szerinti tetőtér-beépítés esetében -, a családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultságnak sem feltétele ilyen engedély vagy bejelentés megléte, továbbá az azokhoz kapcsolódó határidők tekintetében

a) az építési engedélyen vagy egyszerű bejelentésen az építési tevékenység megkezdésének,

b) a használatbavételi engedélyen, a használatbavétel tudomásulvételének igazolásán vagy egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványon az építési tevékenység befejezésének

tényét kell érteni.

7. § (1)[13] A családi otthonteremtési kedvezménnyel felépített vagy megvásárolt, illetve bővített vagy korszerűsített lakásban - a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel - kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont, illetve rendelkezhetnek tulajdonnal.

(2)[14] Több használt lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén, ha a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásra vonatkozóan használati megosztási szerződés, a tulajdonostársak - a határozat elfogadását támogató egyes tulajdonostársak neve mellett a tulajdoni hányaduk arányát és az aláírásukat is tartalmazó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt - Ptk. 5:78. § (1) bekezdése szerint meghozott határozata vagy bírósági határozat alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga áll fenn, az (1) bekezdés szerinti feltételt teljesítettnek kell tekinteni.

(3) Nem érinti a támogatásra való jogosultságot, ha az igénylő halála esetén a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

(4)[15] Ha a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtása előtt a támogatásnál figyelembe vett gyermek az elhunyt szülő után ingatlan tulajdont szerzett, és a túlélő szülő, a gyám, a gondnok vagy az örökbefogadó szülő a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével újabb lakást vásárol, épít vagy bővít, a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásban - kiskorú gyermek esetén a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben - a támogatott személy mellett a támogatásnál figyelembe vett gyermek is szerezhet tulajdont.

(5) Házastársak és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.

(6)[16] A családi otthonteremtési kedvezmény lakás vásárlásához abban az esetben igényelhető, ha a lakás - az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján - a lakhatási igények kielégítésére alkalmas. E követelményt a hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem elbírálása során helyszíni szemle keretében, szemrevételezéssel vizsgálja. Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére műszaki szakértői szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló műszaki szakértői szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.

(7) A (6) bekezdés szerinti lakhatási igények kielégítésére való alkalmasság megállapításához a támogatási kérelem benyújtását legfeljebb 90 nappal megelőzően készült ingatlan-értékbecslési szakvélemény is elfogadható, ha a támogatási kérelem benyújtását követően a hitelintézet helyszíni szemle keretében megállapítja, hogy annak időpontjában a lakás változatlanul megfelel a kérelem benyújtását megelőzően készült ingatlan-értékbecslési szakvéleményben foglaltaknak, és a lakhatási igények kielégítésére alkalmas.

(8) A 6. § (8) bekezdés b) pontja szerinti új lakás vásárlása esetén a lakás lakhatási igények kielégítésére alkalmas állapotát a hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítását megelőzően ellenőrzi.

(9) A családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási szerződés megkötésének feltétele lakás építése vagy bővítése esetén, hogy az igénylő által benyújtott bekerülési költséget tartalmazó építési költségvetést a hitelintézet elfogadja.

8. § (1) A lakás hasznos alapterületének el kell érnie

a) egy gyermek esetén a 40 négyzetmétert,

b) két gyermek esetén az 50 négyzetmétert,

c) három vagy több gyermek esetén a 60 négyzetmétert.

(2) Az egylakásos lakóépület hasznos alapterületének el kell érnie[17]

a) egy gyermek esetén a 70 négyzetmétert,

b) két gyermek esetén a 80 négyzetmétert,

c) három vagy több gyermek esetén a 90 négyzetmétert.

(3) A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve az igénylővel közös háztartásban élő azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

(4) Ha az igénylő lakás bővítésére családi otthonteremtési kedvezményt igényel, a lakásnak az (1) bekezdés szerinti hasznos alapterületre vonatkozó előírásnak legkésőbb a bővítést követően kell megfelelnie.

(5) A (4) bekezdés szerinti esetben az igénylő a kérelem benyújtásakor teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalja, hogy a lakás a bővítését követően az (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelel.

(6) A (4) és (5) bekezdés rendelkezéseit a 6. § (2) bekezdése szerinti kérelem esetén is alkalmazni kell, azzal, hogy építési engedélyköteles vagy egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építési engedélyt vagy a 30. § (1) bekezdés 9. pontja szerinti dokumentumokat a korszerűsítési, illetve bővítési munkálatokhoz kapcsolódó első részfolyósítást megelőzően kell benyújtani.

(7) A használt lakás vételára legfeljebb 20 százalékkal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.

9. § (1) Lakás bővítésének minősül a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést, valamint az emelet-ráépítést is.

(2) A meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása nem minősül a lakás bővítésének.

(3) Lakás bővítése esetén a bővítendő lakásnak a kérelem benyújtása időpontjában az igénylő és mindazon személyek életvitelszerű bentlakását is magában foglaló lakóhelyéül vagy hontalan esetén szálláshelyéül kell szolgálnia, akiknek együttlakására tekintettel az igénylő a családi otthonteremtési kedvezményre jogosult, és a bővítést követően

a) lakhatási körülményeiknek javulnia kell, valamint

b) a kialakított lakásnak meg kell felelnie a 8. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.

10. § (1) A családi otthonteremtési kedvezmény a következő korszerűsítési munkálatokhoz igényelhető:

a) víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése,

b) fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,

c) központi fűtés kialakítása vagy cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,

d) az épület szigetelése, ideértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,

e) a külső nyílászáró energiatakarékos nyílászáróra való cseréje,

f) tető cseréje, felújítása, szigetelése,

g) kémény építése, korszerűsítése,

h) belső tér felújítása, ideértve a belső burkolat cseréjét, a galériaépítést, a belső elektromos-, illetve vízhálózat cseréjét, a fürdőhelyiség-felújítást, a WC-felújítást; a konyhafelújítást,

i) a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található melléképület felújítása vagy kerítés építése, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 30 százalékáig, valamint

j) a korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 20 százalékáig.

(2) A korszerűsítéshez igényelt családi otthonteremtési kedvezményből több, az (1) bekezdés szerinti munkálat elvégzése is támogatható.

4. A családi otthonteremtési kedvezmény mértéke

11. § (1) A támogatás megállapítása során

a) a meglévő gyermeket,

b) a 12. hetet betöltött magzatot, valamint

c) a vállalt gyermeket

együttesen kell figyelembe venni.

(2) A 3. § (3) bekezdésében foglaltak szerint vehető figyelembe az a gyermek, aki után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

(3) A családi otthonteremtési kedvezmény igényelhető összegét megalapozó gyermekszám meghatározásához a családi otthonteremtési kedvezményt igénylő

a) egyedülálló esetén az igénylővel közös háztartásban élő gyermekét,

b) házastársak esetén a házastársakkal közös háztartásban élő közös, valamint a házastársak nem közös gyermekeit együttesen,

c) fiatal házaspár esetén a fiatal házaspárral közös háztartásban élő közös, a házastársak nem közös, valamint a fiatal házaspár által közösen vállalt gyermekeket együttesen

kell figyelembe venni.

(4)[18] A családi otthonteremtési kedvezményt igénylő élettársak esetén a családi otthonteremtési kedvezmény igényelhető összegét az (5)-(9) bekezdésben meghatározottak szerint kell megállapítani, azzal, hogy az igényelhető legmagasabb összeg a 12. § (1) bekezdés c) pontja vagy (3) bekezdés c) pontja szerinti támogatási összeg.

(5) Ha az élettársak a családi otthonteremtési kedvezményt a velük közös háztartásban élő közös gyermekeik után igénylik, együttes igénylőként a 12. § szerint jogosultak a támogatásra.

(6) Ha az élettársak a családi otthonteremtési kedvezményt az egyik fél velük közös háztartásban élő gyermeke után igénylik, együttes igénylőként a 12. § szerint jogosultak a támogatásra.

(7) Ha az élettársak a családi otthonteremtési kedvezményt a velük közös háztartásban élő nem közös gyermekeik után igénylik, az általuk - együttes igénylőként - igényelhető támogatási összeget akként kell meghatározni, hogy mindkét fél esetében ki kell számolni, hogy a saját gyermekei után milyen összegű családi otthonteremtési kedvezményre lenne jogosult. Az élettársak az így kiszámított összegek közül a számukra kedvezőbbet vehetik igénybe.

(8) Ha az élettársak a családi otthonteremtési kedvezményt a velük közös háztartásban élő közös és az egyik fél saját gyermekei után igénylik, együttes igénylőként a 12. § szerint jogosultak a támogatásra.

(9) Ha az élettársak a családi otthonteremtési kedvezményt a velük közös háztartásban élő közös és mindkét fél saját gyermeke után igénylik, az általuk - együttes igénylőként - igényelhető támogatási összeget akként kell meghatározni, hogy mindkét fél esetében ki kell számolni, hogy a saját gyermekei után milyen összegű családi otthonteremtési kedvezményre lenne jogosult. A közös gyermeket a számítás során csak az egyik igénylőnél lehet figyelembe venni. Az élettársak az így kiszámított összegek közül a számukra kedvezőbbet vehetik igénybe.

(10)[19] A családi otthonteremtési kedvezmény az e rendeletben meghatározott feltételek szerint az igénylővel közös háztartásban élő, és a vele együtt költöző, legalább egy éve az igénylő gyámsága vagy gondnoksága alatt álló gyermek után is igényelhető a gyermek szüleinek halála esetén. Élettársak esetén ha csak az egyik igénylő kerül gyámként vagy gondnokként kirendelésre, e § vonatkozásában a gyermek a gyámként vagy gondnokként kirendelt igénylő saját gyermekének minősül.

12. § (1) A 6. § (1) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti célokra igényelhető családi otthonteremtési kedvezmény legmagasabb összege[20]

a) egy gyermek esetén 1 000 000 Ft,

b) két gyermek esetén 4 000 000 Ft,

c) három vagy több gyermek esetén 15 000 000 Ft.

(2)[21] Az (1) bekezdés esetén a családi otthonteremtési kedvezmény használt lakás vásárlására megállapított összege nem haladhatja meg az (1) bekezdés szerint igénybe vett összeg 50 százalékát.

(3) A 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti célokra igényelhető családi otthonteremtési kedvezmény legmagasabb összege

a)[22] egy gyermek esetén 600 000 Ft,

b) két gyermek esetén 2 000 000 Ft,

c) három vagy több gyermek esetén 7 500 000 Ft.

(4)[23]

5. A családi otthonteremtési kedvezményre jogosult személyek

13. § (1) A családi otthonteremtési kedvezményt igényelheti:

a) a magyar állampolgár és az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni,

b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,

c)[24] a harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló törvényben foglaltak szerint huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkezik,

d)[25] a hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el.

(2) Nem magyar állampolgár részére a családi otthonteremtési kedvezmény a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

14. § Együttes igénylők esetén - ha e rendelet eltérően nem rendelkezik - a feltételeket mindkét igénylőnek teljesítenie kell, és a nyilatkozatokat mindkét igénylőnek meg kell tennie.

15. § (1) A családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy

a) az igénylő

aa) büntetőjogi felelősségét az 1. melléklet szerinti bűncselekmény elkövetése miatt bíróság nem állapította meg, vagy büntetőjogi felelősségét a bíróság az 1. melléklet szerinti bűncselekmény elkövetése miatt megállapította, de a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésének időpontjában az igénylő e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült, és

ab)[26] a büntetlen előéletről a kérelem benyújtásakor büntetőjogi felelőssége tudatában teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik, vagy

ac)[27] a büntetlen előéletet érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja,

azzal, hogy a nyilatkozathoz, illetve az erkölcsi bizonyítványhoz csatolni kell az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásbeli hozzájárulását annak érdekében, hogy a benyújtott dokumentumban foglalt személyes adatait a hitelintézet, az állami adóhatóság és a kormányhivatal a családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultsága megállapításának és az igénybevétel jogszerűsége ellenőrzésének céljából és időtartamára kezelje;

b) az igénylőnek nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott, az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet] 22. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összeget meghaladó köztartozása, és a köztartozás-mentességről vagy a fennálló köztartozása e pont szerinti mértéket meg nem haladó összege tényéről - ha az igénylő nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adatbázisban - az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik; ha a nyilatkozattól eltérően a hitelintézet megállapítja, hogy az igénylőnek van a kérelem benyújtása és elbírálása napján is fennálló, a jelen pont szerinti mértéket meghaladó köztartozása, akkor 14 napos határidő tűzésével - amely a 27. § (5) bekezdése szerinti elbírálási határidőbe nem számít be - felhívja az igénylőt arra, hogy köztartozásának a felhívás kézhezvételétől számított 14 napon belül történő megfizetését és annak igazolását követően válhat a családi otthonteremtési kedvezményre jogosulttá;

c)[28] a családi otthonteremtési kedvezményt igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)-k) pontja szerint biztosított - ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személyt -, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, vagy a 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylőként Magyarországon valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet számára folytatott kereső tevékenysége alapján e másik állam vagy nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozik, és legalább 2 éve folyamatosan

ca) a Tbj. 6. §-a alapján biztosított,

cb) a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott, és erről büntetőjogi felelőssége tudatában teljes bizonyító erejű magánokiratban az oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat - ideértve a képzés kezdetét és befejezését is - tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylő igazolja, hogy külföldi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott olyan tanulmányokat, amelyek a külföldi állam joga szerint kiállított olyan oklevélhez vezetnek, amely a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény rendelkezései szerint egyenértékűnek ismerhető el a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság állásfoglalása alapján,

cc) a 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylő kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, vagy

cd) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül,

azzal, hogy a kétéves jogosultsági időszak számítása során a különböző, egymást követő jogosultsági időszakokat össze kell számítani, és a jogosultsági időszakot folyamatosnak kell tekinteni, ha abban egybefüggően legfeljebb 30 nap megszakítás van - amelynek időtartama a teljesítendő jogosultsági időszakba nem számít bele, valamint a ca), cb) és cd) alpont szerinti jogviszony szünetelése nem minősül a jogviszony megszakításának, de ennek időtartama a teljesítendő kétéves jogosultsági időszakba szintén nem számít bele -, továbbá a családi otthonteremtési kedvezmény igénylését megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)-k) pontja szerinti jogviszonyban - ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyt - töltött időnek vagy olyan időszaknak kell minősülnie, amely alatt az igénylő a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, vagy a 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylőként Magyarországon valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet számára folytatott kereső tevékenysége alapján e másik állam vagy nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott;

d)[29]

e)[30]

f) a lakás a műszaki állapotára tekintettel - az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján - a lakhatási igények kielégítésére alkalmas;

g) lakás vásárlása esetén - a h) pontban foglaltak kivételével - az igénylő az ingatlan-nyilvántartási hatóság által érkeztetett adásvételi szerződést benyújtsa;

h) a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény (a továbbiakban: 2018. évi CIII. törvény) alapján történő lakásvásárlás esetén az igénylő benyújtsa az ingatlan egy összegben történő megvásárlásáról szóló adásvételi szerződést, valamint a 2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolító által kiállított, az adásvételi szerződés ingatlan-nyilvántartási hatóság részére történő megküldéséről szóló nyilatkozatot.

(2)[31] Az (1) bekezdés c) pontjában foglaltakat nem kell figyelembe venni, ha az igénylő a fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának végleges határozata alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül, vagy ha megváltozott munkaképességű személynek minősül.

(3)[32]

(4)[33]

(5) Ha az igénylő a (20) bekezdés alapján olyan tartalmú nyilatkozatot tett, hogy a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság - ide nem értve a részvénytársaságot -, illetve az általa folytatott egyéni vállalkozói tevékenység székhelyeként - az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt - a családi otthonteremtési kedvezményből vásárolt, épített vagy bővített lakás kerül bejelentésre a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába, a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az igénylő megfeleljen az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben foglalt, a csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó feltételeknek.

(6) Az (5) bekezdés szerinti esetben a hitelintézet az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése szerinti igazolásként rögzíti

a) a családi otthonteremtési kedvezménynek a 12. §, valamint a 3. § (3)-(7) bekezdése szerint az igénylő részére megállapítható összegét,

b) azt, hogy ez az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, valamint

c) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet teljes címét és az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének adatait.

(7) A családi otthonteremtési kedvezmény akkor igényelhető, ha az igénylő a támogatási szerződésben

a) - és azt megelőzően a kérelemben is - nyilatkozik arról, hogy a családi otthonteremtési kedvezményre, továbbá a csekély összegű (de minimis) támogatásokra irányadó feltételek teljesítésére vonatkozó nyilatkozatában foglalt adatokra vonatkozó információkat, valamint a saját és a vele közös háztartásban élő kiskorú gyermekei alábbi adatait:

aa) természetes személyazonosító adatok,

ab) állampolgárságra, illetve magyarországi jogállásra vonatkozó adatok,

ac) lakóhely,

ad) személyi azonosító és

ae) adóazonosító jel

a családi otthonteremtési kedvezmény szabályszerű igénybevételének ellenőrzése céljából a hitelintézet kezelheti és továbbíthatja a kormányhivatal, a Kincstár, valamint az állami adóhatóság részére;

b) - és azt megelőzően a kérelemben is - büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett, vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön visszafizetésére a járási hivatal, a kormányhivatal, a Kincstár vagy az állami adóhatóság végleges döntésével, vagy a bíróság jogerős határozatával nem kötelezte;

c) - és azt megelőzően a kérelemben is - büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy az eladó vagy az építési tevékenységet végző az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, valamint ha az eladó vagy az építési munkálatokat végző gazdálkodó szervezet, az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa;

d)[34] vállalja, hogy lakás vásárlása esetén a vételár, lakáscsere esetén a vételár-különbözet legfeljebb 10 százalékát készpénzben, a fennmaradó fizetési kötelezettséget - illetve annak a családi otthonteremtési kedvezményt képező részét a támogatott személy helyett a hitelintézet - az eladó által megjelölt - a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott és annak alkalmazási körébe tartozó - fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti;

e) vállalja, hogy

ea) új lakás vásárlása esetén legkésőbb a családi otthonteremtési kedvezmény folyósításáig az adásvételi szerződésben szereplő telekárat is tartalmazó vételárról a saját nevére szóló, az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított számlákat, egyszerűsített számlákat (a továbbiakban együtt: számla) a hitelintézet részére bemutatja,

eb) lakás bővítése vagy építése esetén a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70 százalékáról a támogatott személy saját nevére kiállított számlákat,

ec) új lakás építése esetén a támogatott személy a használatbavételi engedéllyel, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező lakás tulajdonjogának a használatbavételi engedély megszerzése vagy a használatbavétel tudomásulvétele, illetve az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténte előtt történő átruházása esetén a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően bemutatja a szerződéssel, bírósági, illetve hatósági határozattal, árverési jegyzőkönyvvel vagy számlával igazolt vagy ennek hiányában a hitelintézet által megállapított telekárral csökkentett ellenérték 70 százaléka erejéig az előző építtető nevére vagy - amennyiben az előző építtető gazdálkodó szervezet - a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat;

f)[35] tudomásul veszi, hogy a hitelintézet kizárólag olyan számlát fogad el, amelynek kiállítására az építési, bővítési munkák megkezdését vagy az építési engedélyt vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentéséről előállított visszaigazolást, vagy korszerűsítési cél esetén a családi otthonteremtési kedvezmény igénylését legfeljebb 6 hónappal megelőzően került sor, valamint amelynek kibocsátója a számlabenyújtás időpontjában az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepel, vagy ennek hiányában az állami adóhatóság a működő adóalanyiságot a számlakibocsátó tekintetében a számlakiállítás időpontjára vonatkozóan igazolja;

g) vállalja, hogy lakás építésiengedély-köteles vagy egyszerű bejelentéshez kötött bővítése vagy építése esetén legkésőbb a családi otthonteremtési kedvezmény utolsó részfolyósításáig a használatbavételi engedélyt, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló vagy egyszerű bejelentés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt bemutatja;

h) hozzájárul ahhoz, hogy az állami adóhatóság, a kormányhivatal és a hitelintézet a dokumentumok valódiságát, a bennük foglalt gazdasági esemény megtörténtét és ezekkel összefüggésben a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének jogszerűségét, felhasználásának szabályszerűségét a helyszínen - a lakásban is - ellenőrizze, és annak eredményéről a hitelintézetet tájékoztassa, illetve ha olyan jogszabálysértést is észlel, amellyel kapcsolatos eljárás a kormányhivatal hatáskörébe tartozik, a kormányhivatalt hivatalból értesítse;

i) vállalja, hogy az igénylő és azon gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezmény folyósításra került, a családi otthonteremtési kedvezmény folyósításától, építés vagy bővítés esetén az utolsó részfolyósítástól számított 10 évig - a meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig - a lakásban életvitelszerűen bent lakik;

j)[36] vállalja, hogy az i) pontban foglalt kötelezettség teljesítése érdekében a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítását, bővítés vagy építés esetén az utolsó részfolyósítását követő 180 napon belül a családi otthonteremtési kedvezménnyel vásárolt, épített vagy bővített lakásban a támogatott személy és mindazon személyek lakóhelyet, hontalan esetében szálláshelyet létesítenek, akiknek együttköltözésére tekintettel a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítása történt;

k) a 11. § (3) bekezdés c) pontja szerinti esetben teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik a gyermekvállalásról;

l) a 11. § (3) bekezdés c) pontja szerinti esetben, valamint magzat után igényelt családi otthonteremtési kedvezmény esetén

la) hozzájárul ahhoz, hogy a gyermek születését a Kincstár - a családtámogatási adatbázist magában foglaló egységes szociális nyilvántartásban már rendelkezésre álló és a hitelintézet által szolgáltatott adatokat összevetve - megállapítsa, továbbá

lb)[37] vállalja, hogy ha a gyermek születését követően nem igényel családtámogatási ellátást, vagy ha azt a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Cstvhr.) 4/B. § (4) bekezdése szerinti családtámogatási kifizetőhelyen igényli, a gyermek születését - a gyermek nevét, születési adatait, adóazonosító jelét, személyi azonosítóját tartalmazó - teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatban a gyermek születését követő legfeljebb 90 napon belül bejelenti a hitelintézet részére, és - a gyermek születését követő 90 napon belül - bemutatja a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványát vagy a magzat 12. várandóssági hét betöltését követő elhalása esetén - az azt követő 90 napon belül - az igazolást kérő személyes adatait, a magzat elhalásának napját és a kiállító szülész-nőgyógyász szakorvos adatait, aláírását, bélyegzőjét tartalmazó igazolást, vagy a magzat halva születése esetén - az azt követő 90 napon belül - a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet] szerinti okiratot a hitelintézet részére;

m)[38] a 3. § (1), (3) és (6) bekezdése szerinti korábbi igénybevétel esetén a gyermek neve, adóazonosító jele, születési adatai, személyi azonosítója megjelölésével büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy mely gyermek után, mikor, melyik hitelintézeten keresztül, mekkora összegben, - helyrajzi számmal megjelölve - mely lakás vonatkozásában vette igénybe a vissza nem térítendő állami támogatást; valamint

n) az igénylő a 13. § (2) bekezdése szerinti esetben vállalja, hogy tartózkodási jogosultságának fennállását évente, a tárgyév január 31-ig a hitelintézetnek igazolja, valamint a nem magyar állampolgár támogatott személy a tartózkodási jogosultságában bekövetkezett változást 8 napon belül a hitelintézetnek bejelenti.

(8) A 6. § (2) bekezdés a) vagy c) pontja, valamint (4) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti támogatás igénybevétele esetén az igénylő a támogatási szerződésben vállalja, hogy a (7) bekezdés e) pontja szerinti számlabemutatási kötelezettsége keretében nem nyújt be olyan számlát, amelyet a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló kormányrendelet alapján ugyanazon lakásra nyújtott otthonfelújítási támogatás kapcsán már elszámoltak.

(9) Ha az eladó gazdálkodó szervezet, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi jogviszonyban álló magánszemély.

(10) A (7) bekezdés a) és j) pontja szerinti, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot azon nagykorú, közös háztartásban élő gyermeknek is meg kell tennie, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igénybe veszik.

(11) A 6. § (2) és (4) bekezdése szerinti esetben a jegyző a (7) bekezdés i) pontja szerinti nyilatkozatban vállalt kötelezettség teljesülését a támogatási szerződés megkötésétől vizsgálhatja, hatósági megkeresés vagy lakossági bejelentés esetén kötelezően vizsgálja. Ha a jegyző a vizsgálat során megállapítja az életvitelszerű bentlakás hiányát, erről haladéktalanul tájékoztatja a kormányhivatalt.

(12) A (7) bekezdés j) pontja szerinti kötelezettség teljesítését a Kincstár ellenőrzi. Ha a (7) bekezdés j) pontjában meghatározott kötelezettség nem teljesül, a Kincstár tájékoztatja erről a kormányhivatalt.

(13) Ha az igénylő és azon gyermeke, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényli, a kérelem benyújtásának időpontjában a 16. § a) vagy h) pontjában foglaltak szerinti lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, a lakóhely vagy a tartózkodási hely - a 16. § a) vagy h) pontjában meghatározott tényekre tekintettel történő - fenntartása nem minősül a (7) bekezdés i) és j) pontja szerint vállalt kötelezettségek megsértésének.

(14) A 6. § (2) bekezdése esetén a (7) bekezdés j) pontja szerinti bentlakási kötelezettség igazolására irányadó határidőt a korszerűsítési, illetve bővítési munkálatokra vonatkozó utolsó részfolyósítás napjától kell számítani.

(15)[39] Ha a támogatási szerződésben foglalt bármely feltétel - a (7) bekezdés j) pontja szerinti feltétel kivételével - nem teljesül, a hitelintézet az erről való tudomásszerzését követően haladéktalanul tájékoztatja a kormányhivatalt.

(16) Az igénylő a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésekor a fennálló házasságról büntetőjogi felelőssége tudatában teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik. A nyilatkozat tartalmazza a házastársak nevét, személyi azonosítóját, születési adatait, valamint a házasságkötés helyét és idejét.

(17)[40] A családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelemben az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan, büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik azon gyermekekről, akik után a kedvezményt igényli. A nyilatkozat tartalmazza a nyilatkozattevő és - ha a gyermek már megszületett - a gyermek nevét, adóazonosító jelét, születési adatait, személyi azonosítóját, örökbefogadott gyermek és gyám vagy gondnok kirendelése esetén a döntést meghozó hatóság megnevezését és a döntés időpontját, kiskorú gyermek elhelyezése vagy szülői felügyeletének rendezése esetén a kiskorú gyermek elhelyezéséről vagy szülői felügyeletének rendezéséről és lakóhelyének kijelöléséről döntő hatóság, bíróság megnevezését és a döntés időpontját is.

(18) A közös háztartásban élést, valamint élettársak esetén ennek időtartamát büntetőjogi felelőssége tudatában tett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal kell igazolni.

(19) Arról, hogy a több önálló lakásból álló, osztatlan közös tulajdon esetén a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásra vonatkozóan a támogatott személynek kizárólagos használati joga áll fenn, a támogatott személy büntetőjogi felelőssége tudatában teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik.

(20) A családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelemben az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan, büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, ha az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt a kedvezménnyel érintett lakást

a) a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság - ide nem értve a részvénytársaságot -, illetve

b) az általa folytatott egyéni vállalkozói tevékenység

székhelyeként a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába be kívánja jegyeztetni.

(21) Az igénylő a (20) bekezdés szerinti nyilatkozatot akkor teheti meg, ha a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás megszerzésének költségeihez nem vett korábban igénybe az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű (de minimis), illetve ezen jogcímtől eltérő jogcímen az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti állami támogatást.

(22) A családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelemben az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan, büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, ha az állam javára bejegyzett jelzálogjog fennállása alatt a családi otthonteremtési kedvezményből épített, vásárolt, bővített, illetve korszerűsített lakáshoz tartozó földrészletet, illetve az azon álló melléképítményt saját gazdasági tevékenysége céljára kívánja hasznosítani, ide nem értve annak bérbe vagy haszonbérbe adását.

(23) A (22) bekezdés szerinti nyilatkozat megtétele esetén

a) használt lakás vásárlásánál

aa) az adásvételi szerződésben a vételárat meg kell osztani a lakóépületre, a földrészletre és a melléképítményre jutó vételárhányadokra, valamint

ab) a családi otthonteremtési kedvezmény összege nem haladhatja meg a lakóépületre jutó vételárhányadot,

b) új lakás

ba) építésénél az építési költségvetést,

bb) vásárlásánál az adásvételi szerződésben és számlában a vételárat

meg kell osztani az a) pont aa) alpontja esetében a lakóépületre és a melléképítményre jutó bekerülési költségekre, illetve az a) pont ab) alpontja esetében a lakóépületre, a földrészletre, illetve a melléképítményre jutó vételárhányadokra,

c) a családi otthonteremtési kedvezmény összege nem haladhatja meg új lakás

ca) építésénél a lakóépületre jutó bekerülési költséget,

cb) vásárlásánál a lakóépületre jutó vételárhányadot,

és

d) az (5) és (6) bekezdést, a (7) bekezdés a) pontját, a (21) bekezdést, a 3. § (6) bekezdését, valamint a 30. § (1) bekezdés 10. pontját is alkalmazni kell.

(24)[41] Az (1) bekezdés c) pontjában foglaltakat - a cc) alpont kivételével - nem kell alkalmazni, ha a 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylő - házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - a kérelem benyújtásának időpontjában keresőtevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll, és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 6. §-a szerinti biztosítottá vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személlyé válik.

(25)[42] Ha az egyik szülő halála esetén a túlélő másik szülőnél az (1) bekezdés c) pontja vagy a (2) bekezdés szerinti feltételek nem állnak fenn, a túlélő szülő a családi otthonteremtési kedvezményt - a megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény kivételével - egyedülállóként igénybe veheti akkor is, ha az elhunyt szülő halála a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtását megelőző egy éven belül következett be, és az (1) bekezdés c) pontja vagy a (2) bekezdés szerinti feltétel az elhunyt szülő tekintetében a halála napján vagy az azt megelőző három hónapos időszakon belül bármely időpontban teljesült, és a halál napján az együttes igénylés feltétele fennállt, amelyre nézve a túlélő szülő a 30. § (1) bekezdés 2. pontja és a 30. § (8) bekezdés a) pontja szerinti okiratokat nyújthat be, vagy a (16) és (18) bekezdés szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatokat tehet.

16. § Nem minősül a 15. § (7) bekezdés i) pontjában foglalt kötelezettség megszegésének, ha az alábbi okok miatt létesítenek a családi otthonteremtési kedvezménnyel vásárolt vagy épített lakástól eltérő lakásban tartózkodási helyet, illetve az f) vagy g) pont esetén lakóhelyet:

a) a gyermek - a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével - tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,

b) a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,

c) ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel - indokoltan - legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,

d) a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,

e) a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,

f) a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik,

g) a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik, vagy

h) a támogatott személy és a gyermek a támogatott személy foglalkoztatásra irányuló jogviszonya következtében - ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is - a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt.

17. § (1) A családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével

a) vásárolt lakásra a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés megkötését,

b) bővített lakásra a munkálatok idejére és

ba) a munkálatok befejezését, vagy

bb) építésiengedély-köteles bővítés esetén a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét, vagy

bc) egyszerű bejelentéshez kötött bővítése esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását,

c) épített új lakásra az építkezés idejére és a használatbavételi engedély kiadását, a használatbavétel tudomásulvételét vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítását,

d) a 23. § szerinti esetben a lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződésben meghatározott hitelcél tárgyát képező lakásra a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés megkötésének időpontját

követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre, a lakáscélú állami támogatás jogszerűtlen igénybevételéből eredő követelések biztosítására. A jelzálogjog ranghelyét kizárólag a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás vásárlása, építése vagy bővítése esetén a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás vásárlása, építése vagy bővítése érdekében felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt, valamint az építkezés helyéül szolgáló építési telek megvásárlására felvett hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog, továbbá a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás vásárlásához, építéséhez, bővítéséhez felvett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást, valamint korszerűsítéséhez felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog ranghelye előzheti meg.[43]

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom jogosultja az állam, a családi otthonteremtési kedvezményt, otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönt, valamint a lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom az állam képviselőjének a hozzájárulása nélkül jegyezhető be az ingatlan-nyilvántartásba.

(3) Az állam javára szóló jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésekor a hitelintézet jár el.

(4) Az (1) bekezdés szerinti 10 éves időszak lejártát követően, ha a támogatott személy az e rendeletben és a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségeinek eleget tett, a kormányhivatal intézkedik az állam javára bejegyzett jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránt.

(5) Nem minősül az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség megszegésének, ha

a) a lakásban a támogatott személy gyermeke tulajdonjogot szerez,

b) a lakásban öröklés révén harmadik személy tulajdonjogot vagy haszonélvezeti jogot szerez, vagy

c) a lakásra közérdekű használati jogot alapítanak.

18. § A 15. § (7) bekezdés i) pontja, illetve a 17. § (1) bekezdése szerinti időszakban a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie. A lakásbiztosítás jellemzőit a támogatási szerződés tartalmazza.

6. Lakás bővítése, valamint korszerűsítése esetén irányadó szabályok

19. §[44] A lakás korszerűsítésére e rendeletnek eltérő rendelkezése hiányában a bővítésre irányadó rendelkezéseit is alkalmazni kell.

7. A megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény szabályai

20. § (1) Ha a fiatal házaspár korábban megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezményt vett igénybe, megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezményre irányuló újabb támogatási szerződést csak akkor köthet, ha a korábbi szerződésben foglalt gyermekvállalás maradéktalanul teljesült, vagy a korábbi támogatási összegnek legalább a nem teljesült gyermekvállalásra jutó hányadát visszafizették.

(2) A hitelintézet a megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelmet elutasítja, ha a gyermekvállalást nyilvánvalóan lehetetlennek minősíti.

(3)[45] A fiatal házaspár gyermekvállalásának teljesítésére előírt határidő - a (8) és (9) bekezdésben foglalt eltérésekkel - egy gyermek vállalása esetén 4 év, két gyermek vállalása esetén 8 év, három gyermek vállalása esetén 10 év.

(4) A vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt lakás

a) vásárlása esetén a támogatási szerződés megkötésének időpontjától,

b)[46] építésiengedély-köteles bővítésénél a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány véglegessé válásának napjától,

c)[47] egyszerű bejelentéshez kötött bővítése esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány véglegessé válásának napjától,

d) korszerűsítésénél a korszerűsítési munkák elvégzésének hitelintézet által történő megállapításától,

e)[48] építésénél a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány véglegessé válása vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány véglegessé válása napjától

kell számítani.

(5) A (4) bekezdés szerinti okiratot a fiatal házaspár az annak kiadását követő 30 napon belül, de legkésőbb a használatbavétel tudomásulvételét követő 45 napon belül köteles a hitelintézet részére bemutatni.

(6) Ha a fiatal házaspár a (4) bekezdés szerinti dokumentumokra vonatkozó bemutatási kötelezettségének a hitelintézet felszólítását követően sem tesz eleget, a családi otthonteremtési kedvezmény összegét az igénybevétel napjától számított, a Ptk. szerinti kamat 3 százalékponttal megemelt mértékének megfelelő késedelmi kamattal növelten köteles a hitelintézeten keresztül a Kincstár részére visszafizetni.

(7) A gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő a várandósság orvosilag megállapított tényére tekintettel a várandósság végéig meghosszabbodik, ha a fiatal házaspár a várandósságnak a gyermekvállalási határidő lejártát megelőzően fennálló tényét orvosi bizonyítvánnyal a vállalási határidő lejártát követő 90. napig a hitelintézetnek igazolja.

(8) Ha a fiatal házaspár a gyermekvállalást örökbefogadással kívánja teljesíteni, és a gyámügyi feladatkörében eljáró kormányhivatalnak az örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító határozatát a hitelintézet részére a (3) bekezdés szerinti, gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő lejártát követő 90 napon belül bemutatja, a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő két évvel meghosszabbodik. A hitelintézet a fiatal házaspárt és a kormányhivatalt a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő meghosszabbításáról írásban értesíti.

(9) A gyermekvállalás teljesítése a támogatott személy által örökbefogadott, valamint bírósági vagy hatósági határozat következtében utóbb a háztartásába került vér szerinti gyermek is.

(10) A gyermekvállalás teljesítését

a) örökbefogadás esetén a támogatott személy büntetőjogi felelőssége tudatában tett - az örökbefogadó és az örökbefogadott személyes adatait, az örökbefogadás időpontját, a döntést hozó hatóság megnevezését tartalmazó - teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal,

b) bírósági vagy hatósági határozat következtében utóbb a háztartásba került gyermek esetén - a gyermek személyes adatait, a határozathozatal időpontját, a döntést hozó bíróság, hatóság megnevezését tartalmazó - teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal

kell igazolni.

(11) A gyermekvállalás teljesítésének igazolásához a Kincstár a 15. § (7) bekezdés l) pontja szerinti hozzájárulás alapján adatot szolgáltat a hitelintézet részére.

(12) A Kincstár a (3) bekezdésben meghatározott, a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő alatt, illetve annak leteltét követő 6 hónapon belül adategyeztetésre hívhatja fel a fiatal házaspárt.

21. §[49] Ha a fiatal házaspár vállalt gyermeke után nem igényelt családtámogatási ellátást, vagy azt a Cstvhr. 4/B. § (4) bekezdése szerinti családtámogatási kifizetőhelyen igényelte, akkor a gyermekvállalás teljesítését - a gyermek neve, születési adatai, adóazonosító jele, a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó egyéb információk megadásával - büntetőjogi felelőssége tudatában teljes bizonyító erejű magánokiratban a hitelintézetnek bejelenti, és - a gyermek születését követő 90 napon belül - a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványát a hitelintézet részére bemutatja. A magzat 12. várandóssági hét elérését követő elhalását az igazolást kérő személyes adatait, a magzat elhalásának napját és a kiállító szülész-nőgyógyász szakorvos adatait, aláírását, bélyegzőjét tartalmazó igazolással, a magzat halva születését a 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet szerinti okirattal - az elhalást vagy szülést követő 90 napon belül - igazolja a támogatott személy.

22. § A hitelintézet a 20. § és a 39. § (2) bekezdése szerinti okirat és igazolás benyújtásáról, valamint a nyilatkozat megtételéről a havi adatszolgáltatással egyidejűleg tájékoztatja a Kincstárt.

8. A családi otthonteremtési kedvezmény során figyelembe nem vett, utóbb született gyermek esetén alkalmazandó szabályok

23. § (1)[50] Lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződéssel rendelkező támogatott személy esetén a családi otthonteremtési kedvezmény azon utóbb született gyermek után is igényelhető, akire tekintettel a támogatott személy nem részesült a családi otthonteremtési kedvezményben. Az utóbb született gyermek után igényelhető családi otthonteremtési kedvezmény gyermekenként 1 000 000 forint.

(2)[51] Az (1) bekezdés szerinti családi otthonteremtési kedvezmény lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződésből eredő tartozás törlesztésére vehető igénybe az utóbb született gyermek után - a születés időpontjában, örökbefogadásnál az örökbefogadás időpontjában már meglévő gyermekek számától és a lakás hasznos alapterületétől eltekintve - a lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződés megkötésének időpontjában, illetve a jelen § rendelkezései tekintetében az (1) bekezdés szerinti családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtása időpontjában hatályos jogszabályi feltételek mellett.

(3)[52] Ha az utóbb született gyermek után igényelhető családi otthonteremtési kedvezmény igénylése a 26. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül történik - a kedvezmény első igénybevételének időpontja szerinti feltételek szerint és összegeket figyelembe véve -, a családi otthonteremtési kedvezmény a építési, bővítési vagy korszerűsítési bekerülési költséghez vagy vételár megfizetéséhez is felhasználható.

(4)[53] Az (1) bekezdés szerinti családi otthonteremtési kedvezmény kizárólag a vételár megfizetéséhez, építés, bővítés vagy korszerűsítés esetén a bekerülési költségek fedezetére a hitelintézet által nyújtott és folyósított, az (1) bekezdés szerinti családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában fennálló kölcsönszerződésből a családi otthonteremtési kedvezmény iránti, (1) bekezdés szerinti kérelem benyújtásának időpontjában még fennálló tartozás csökkentésére használható fel.

(5)[54] A hitelintézet az előtörlesztésért a támogatott személy terhére díjat vagy egyéb költséget nem számíthat fel, hanem az előtörlesztés - legfeljebb az (1) bekezdés szerinti családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtásakor hatályos üzletszabályzata szerinti mértékének megfelelő - díját az állam téríti meg a részére. Ha az (1) bekezdés szerinti összegű családi otthonteremtési kedvezmény igénylését megelőzően a családi otthonteremtési kedvezmény korábbi összegének a folyósítása már teljes mértékben megtörtént, akkor újabb helyszíni szemle, illetve ingatlan-értékbecslési szakvélemény ismételt elkészítése nem szükséges, feltéve, ha a korábbi és az (1) bekezdés szerinti családi otthonteremtési kedvezményt is azonos hitelintézet vagy annak jogutódja nyújtja. Ha a támogatott személy a bírálati díj legmagasabb összegét a korábbi családi otthonteremtési kedvezmény igénylésekor már megfizette a hitelintézet vagy annak jogelődje részére, akkor a hitelintézet az (1) bekezdés szerinti összegű családi otthonteremtési kedvezmény igénylése során további díjat nem számíthat fel.

9. A családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének eljárási szabályai

24. § (1) A családi otthonteremtési kedvezmény olyan hitelintézettől igényelhető, amely teljesíti az e rendeletben foglalt kötelezettségeit.

(2) A támogatásra való jogosultság megállapítását és folyósítását, valamint a támogatásnak a központi költségvetéssel való elszámolását az (1) bekezdés szerinti hitelintézet végzi. Ha az igénylő e rendelet szerinti támogatást kíván igénybe venni, a befogadott kérelmek tekintetében a támogatási feltételek meglétét a folyósító hitelintézet az összes feltétel vonatkozásában, teljeskörűen - a nyilatkozatok tekintetében azok valóságtartalmát nem vizsgálva - köteles ellenőrizni. Az igénylő által benyújtott nyilatkozatok, okiratok valódiságát - ha a hitelintézettől elvárható gondosság tanúsítása mellett annak hamis vagy hamisított volta nem ismerhető fel - vélelmezni kell. A hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelmet elutasítja, ha a nyilatkozatban foglaltak nyilvánvalóan nem felelnek meg a valóságnak.

(3) A hitelintézet felelős az állammal szemben minden olyan kárért, amely az e rendelet alapján őt terhelő kötelezettség megsértésével keletkezett. A hitelintézet felelőssége kiterjed a függő közvetítőjére is, aki az e rendelet szerinti családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultságot bírál el, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény nyújtásához kapcsolódó tevékenységet végez. Mentesül a hitelintézet a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy maga vagy függő közvetítője úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható.

(4) A hitelintézet a neki felróható okból eredő kár esetén a támogatottal szemben köteles helytállni, e kötelezettségét az államra nem háríthatja át.

(5) A hitelintézet köteles a családi otthonteremtési kedvezményre vonatkozó reklámjaiban, hirdetéseiben az alábbi szöveget feltüntetni: "A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás."

(6) A családi otthonteremtési kedvezményre vonatkozó, (5) bekezdés szerinti reklámok, hirdetések részletes szabályait az általános politikai koordinációért felelős miniszter állapítja meg.

(7)[55] Ha ugyanazon lakáscél megvalósításához a támogatott személy az e rendelet és egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerinti lakáscélú állami támogatásokat különböző hitelintézetektől veszi igénybe, a hitelintézetek kötelesek együttműködni, valamint a másik hitelintézethez már benyújtott számlát elfogadni.

(8) A (7) bekezdés tekintetében lakáscélú állami támogatásnak minősül a lakás-takarékpénztárakról szóló törvény, valamint a lakáscélú állami támogatásokról, a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról és az otthonteremtési kamattámogatásról szóló kormányrendelet, a lakásépítési támogatásról szóló kormányrendelet, valamint az e rendelet szerinti állami támogatás.

25. §[56] (1) A hitelintézet a támogatott személytől a családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság elbírálásáért a családi otthonteremtési kedvezmény összege 1,5 százalékának megfelelő, de legfeljebb 30 000 forint bírálati díjat kérhet, amely összeg nem tartalmazza az értékbecslés és a helyszíni szemle díját. A 30. § (5) bekezdése szerinti esetben a hitelintézet a dokumentumok beszerzésének költségeit az igénylő felé felszámíthatja.

(2) Ha a támogatott személy a hitelintézettől lakáscélú kölcsönt is igényelt, a családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság elbírálásáért és folyósításáért a hitelintézet díjat vagy egyéb ellenszolgáltatást nem számíthat fel. Ha az igénylő ugyanazon célra és ingatlanra a családok otthonteremtését támogató kedvezményes CSOK Plusz hitelprogramról szóló 518/2023. (XI. 30.) Korm. rendelet szerinti kölcsönt is igényel, akkor ugyanazon hitelintézetnél egyidejűleg nyújthatja be a családi otthonteremtési kedvezmény és a kölcsön iránti kérelmét. Ebben az esetben az igénylő a magasabb összegre vonatkozó, az (1) bekezdés szerinti vagy a családok otthonteremtését támogató kedvezményes CSOK Plusz hitelprogramról szóló 518/2023. (XI. 30.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése szerinti díjat fizet.

26. § (1) A családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság megállapítását és mértékének meghatározását - a 23. §-ban foglaltak kivételével -

a) lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül,

b) lakás építésiengedély-köteles bővítése esetén a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően,

c) lakás egyszerű bejelentéshez kötött bővítése esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően,

d)[57] új lakás építése esetén a használatbavételi engedélyről szóló határozat vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági dokumentum vagy az egyszerű bejelentéshez kötött új lakóépület felépítésének megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítását, valamint a 6. § (10) bekezdése szerinti esetben az építési tevékenység befejezését megelőzően

kell kérni a hitelintézettől.

(2) Ha az igénylő az (1) bekezdés szerinti határidőn belül nem él a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésének lehetőségével, arra a határidő lejártát követően már nem tarthat igényt.

(3) A kérelem benyújtásának napja az a nap, amikor az igénylő a kérelmet, valamint az e rendelet szerinti igénylési feltételeket igazoló dokumentumokat és nyilatkozatokat hiánytalanul benyújtja a hitelintézet részére. A hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezmény igénylése iránti kérelem benyújtásáról és az ahhoz csatolt dokumentumokról igazolást ad az igénylőnek, amelyben tájékoztatja a kérelem elbírálásának (4) bekezdés szerinti időtartamáról és az (5) bekezdésben foglaltakról. A kérelem benyújtásának minősül az is, ha a kérelmet és az ahhoz csatolt dokumentumokat a hitelintézet függő közvetítője vette át. Ez esetben az elbírálás várható időtartamáról a függő közvetítő ad írásbeli tájékoztatást.

(4) A kérelmet a hitelintézet

a) lakásvásárlás esetén a kérelem benyújtása napját követő 30 napon belül,

b) lakás építése vagy bővítése esetén a kérelem benyújtása napját követő 60 napon belül

bírálja el.

(5) Ha a kérelem elbírálásához szükséges, a hitelintézet az igénylőtől a benyújtott dokumentumok kiegészítését kérheti. A kiegészítésre biztosított időtartam a (4) bekezdés szerinti határidőbe nem számít bele.

(6) A hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezmény nyújtását nem tagadhatja meg, ha az igénylő a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, és a lakás vásárlását, építését vagy bővítését - a hitelintézet számára bizonyíthatóan - kölcsön igénybevétele nélkül meg tudja valósítani.

(7) A hitelintézet egyéb tájékoztatást vagy adatot nem tartalmazó külön dokumentumban, írásban tájékoztatja az igénylőt a (6) bekezdésben foglaltakról, valamint arról, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény nyújtásának - az e rendeletben meghatározott feltételeken kívül - nem feltétele a hitelintézet által nyújtott egyéb szolgáltatás igénybevétele.

(8) Ha a lakás vásárlását, építését vagy bővítését az igénylő kölcsön igénybevételével tudja megvalósítani, a családi otthonteremtési kedvezmény abban az esetben igényelhető, ha a hitelintézet az igénylőt az igényelt kölcsön felvételéhez hitelképesnek minősíti.

(9) Ha az igénylő a lakás vásárlását, építését vagy bővítését a saját erőn és a családi otthonteremtési kedvezményen felül hitelintézeti kölcsön igénybevételével valósítja meg, és a családi otthonteremtési kedvezményt és a hitelintézeti kölcsönt két különböző hitelintézettől igényli, úgy az igénylő a családi otthonteremtési kedvezményt nyújtó hitelintézetnek bemutatja a kölcsönt nyújtó hitelintézet által kiadott, a kölcsönszerződés előre meghatározott jövőbeni időpontban vagy feltételek bekövetkezésekor történő megkötésére vonatkozó kötelezettségvállalását. A kölcsön folyósítása a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítását megelőzően történik.

(10) Építés, bővítés és korszerűsítés esetén a családi otthonteremtési kedvezmény a használatbavételi engedélyről szóló határozat, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági dokumentum vagy egyszerű bejelentéshez kötött bővítés vagy építés esetén a megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítását vagy a korszerűsítés esetén a korszerűsítési munkák befejezését megelőzően a már megkötött családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási szerződés szerinti támogatási összeget megalapozó gyermekszámon felül további - a támogatási kérelem benyújtását követően a 12. várandóssági hetet betöltött, megszületett vagy örökbefogadott meglévő vagy a 7. alcím szerint vállalt -, 11. § szerinti gyermekre is igényelhető.

(11) A (10) bekezdés szerinti igénylés esetén a családi otthonteremtési kedvezmény összege az (1) bekezdés szerinti további gyermekekkel együttesen igénybe vehető támogatási összeg és a már megkötött családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási szerződés szerinti támogatási összeg különbözete.

(12) Azon gyermek esetében, aki után a 23. § szerinti, utóbb született gyermek után igényelhető családi otthonteremtési kedvezményt már igénybe vették, a (10) bekezdés szerinti különbözeti támogatási összeget a 23. § szerinti családi otthonteremtési kedvezmény összegével is csökkenteni kell.

(13) A (10) bekezdés szerinti igénybevétel feltétele, hogy a már megkötött családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási szerződést megalapozó költségvetést a támogatott személy legalább a (11) bekezdés szerinti különbözeti támogatási összegnek megfelelő, a 2. § (1) bekezdése szerinti bekerülési költséggel megnövelje, és ezt a módosított költségvetést a hitelintézet elfogadja.

(14) A (10) bekezdés szerinti igénylés esetén a (11) bekezdés szerinti különbözeti támogatási összegre vonatkozó támogatási kérelmet kell benyújtani a már megkötött családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási szerződést megalapozó támogatási kérelem kiegészítéseként.

(15) Amennyiben a (10) bekezdésben foglaltak szerint a támogatási összeg megállapításához figyelembe vehető gyermekszám elérné

a) a kettőt, akkor a lakás hasznos alapterületének a 8. § (1) vagy (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak meg kell felelnie,

b) a hármat, akkor

ba)[58]

bb) a lakás hasznos alapterületének a 8. § (1) vagy (2) bekezdés c) pontjában foglaltaknak meg kell felelnie.

(16) A (11)-(15) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése esetén a hitelintézet és a támogatott személy a már megkötött támogatási szerződést a kiegészített támogatási kérelemnek megfelelően módosítja.

27. § A családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultságot és a kedvezmény mértékét a kérelem benyújtásakor hatályos jogszabályok alapján kell megállapítani. A jogosultság feltételeinek meglétét az igénylő a 30. § (1) bekezdése szerinti dokumentumokkal igazolja a hitelintézet számára.

28. § (1) A hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem elutasítása esetén az igénylőt részletesen, írásban tájékoztatja a kérelem elutasításának indokáról a nem teljesülő, e rendelet szerinti igénybevételi feltételek megjelölésével, továbbá arról, hogy ha az igénylő a kérelem elutasításával nem ért egyet, - az írásbeli elutasítás igénylő általi kézhezvételétől számított 15 napon belül - a családi otthonteremtési kedvezményre jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítását kérheti a kormányhivataltól. A hitelintézet a kormányhivatal megkeresésére 8 napon belül köteles megküldeni a kérelem elutasítását megalapozó iratok másolatát.

(2) Az igénylő támogatásra jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítása iránti kérelme esetén a hitelintézet igazolja a támogatási igény elutasításával kapcsolatos döntését.

(3) A támogatásra jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítása iránti hatósági eljárás megindításának feltétele, hogy a hitelintézet az igénylést teljeskörűen, a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi feltételt megvizsgálva elbírálja.

(4) Ha a kormányhivatal a véglegessé vált határozatával megállapítja, hogy az igénylő a kérelem hitelintézethez történő benyújtásakor az e rendelet szerinti igénybevételi feltételeknek megfelelt, a hitelintézet e feltételek fennállásának hiányára hivatkozással a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés igénylővel történő megkötését és a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítását nem tagadhatja meg akkor sem, ha a lakáscél időközben megvalósult. A kormányhivatal végleges határozata a hitelintézet hitelezési tevékenységét nem korlátozhatja.

29. § (1) Ha a családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság feltételei fennállnak, a hitelintézet az igénylővel a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről támogatási szerződést köt.

(2) A családi otthonteremtési kedvezményből eredő, támogatott személyt terhelő bejelentési kötelezettség teljesítését a hitelintézet a támogatott személy részére a bejelentéssel egyidejűleg, írásban igazolja.

30. § (1) A családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság feltételeinek meglétét az igénylő a következők szerint igazolja:

1.[59] a személyazonosságot és az életkort személyazonosító igazolvánnyal, érvényes úti okmánnyal vagy kártyaformátumú vezetői engedéllyel,

2. a bejelentett lakóhelyet a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal vagy - a 15. § (24) bekezdése szerinti esetben - azzal egyenértékű, külföldi hatóság által kiállított okirattal, a személyi azonosítót a személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvánnyal,

3. a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti regisztrációs igazolással, érvényes tartózkodási kártyával vagy állandó tartózkodási kártyával,

4.[60] a huzamos tartózkodási jogosultságot bevándorlási engedéllyel, letelepedési engedéllyel, ideiglenes letelepedési engedéllyel, nemzeti letelepedési engedéllyel, EK letelepedési engedéllyel, ideiglenes tartózkodási kártyával, nemzeti tartózkodási kártyával, EU tartózkodási kártyával, a hontalan jogállást a hontalankénti elismerésről szóló határozattal vagy a jogállást igazoló hatósági igazolással,

5. a saját adóazonosító jelét adóigazolvánnyal, ideiglenes adóigazolvánnyal vagy az adóazonosító jel igazolására szolgáló hatósági bizonyítvánnyal,

6. a várandósság betöltött 12. hetét a várandósgondozásban részt vevő szülész-nőgyógyász szakorvos által kiállított, a várandósság tényéről és annak 12. hete betöltésének napjáról, a szülés várható időpontjáról és a magzatok számáról szóló igazolással,

7.[61] a 15. § (1) bekezdés c) pontjában, a 15. § (24) bekezdésében, valamint a (2) és (3) bekezdésben foglaltakat az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolással, illetve az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolással és annak hiteles magyar nyelvű fordításával, a Magyarországon végzett keresőtevékenységet az azt létesítő szerződéssel, a kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősülést a Tbj. 4. § 17. pontja szerinti ellátás vagy az özvegyi nyugdíj megállapításáról rendelkező okirattal, valamint a keresőtevékenységre irányuló jogviszonyról a foglalkoztató által teljes bizonyító erejű magánokiratként kiállított 30 napnál nem régebbi igazolással vagy egyéni vállalkozó esetén a Tbj. 4. § 2. pontja szerinti hatósági nyilvántartásból kiállított hatósági bizonyítvánnyal, illetve igazolvánnyal, engedéllyel vagy kamara, kar által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolással, a 15. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti külföldi tanulmányokat az azok időtartamáról szóló, a külföldi felsőoktatási intézmény által kiadott 30 napnál nem régebbi igazolással és annak hiteles magyar nyelvű fordításával, valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság egyenértékűségről szóló állásfoglalásával,

8. a tulajdonjog megszerzésére irányuló szándékot adásvételi szerződéssel,

9. az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet

a) a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése szerinti, az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer által előállított visszaigazolással vagy a 2019. október 24. előtt tett bejelentés esetén az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított, a készenlétbe helyezett elektronikus építési napló adatait feltüntető visszaigazolással,

b) az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe vagy az építész tervező által az egyszerű bejelentés mellékleteként az elektronikus építési naplóba feltöltött, legalább a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti munkarészekből álló egyszerű bejelentési dokumentációval és

c) az igénylőnek az egyszerű bejelentés megtörténtét követő 15 nap elteltével tett nyilatkozatával, amely szerint az építési tevékenységet megkezdheti, és a hitelintézet részére benyújtott, b) pont szerinti dokumentumok megegyeznek az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe, illetve az elektronikus építési naplóba feltöltött dokumentumokkal,

10. a 15. § (5) bekezdése szerinti esetben a csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó feltételek teljesítését az igénylő által benyújtott nyilatkozattal,

11. az adaptációs költséget

a) a Lechner Tudásközponttal kötött felhasználói szerződéssel,

b) a tervezési díjról szóló számlával és

c) az elektronikus építési naplóval.

(2) Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága esetében - amennyiben az (1) bekezdés 7. pontja szerinti igazolás nem megfelelősége vagy hiánya miatt a hitelintézet a támogatás iránti kérelmet elutasítja - a kormányhivatal a 28. § (1) bekezdése szerinti hatósági eljárás során, az igénylő külön kérelmére, méltányosság keretében

a) az illetékes külföldi hatóságtól - az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal bevonásával - nemzetközi jogsegély igénybevételével beszerzett vagy

b) az igénylő által benyújtott (1) bekezdés 7. pontja szerinti igazolásban, valamint a külföldi foglalkoztató által kiállított, foglalkoztatási jogviszonyról szóló igazolásban szereplő

adatok mérlegelése alapján, a 28. § (1) és (4) bekezdése szerint meghozott határozatában megállapíthatja, hogy a 15. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontja vagy (24) bekezdése szerinti jogviszony Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában fennáll vagy fennállt.[62]

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti, külföldi foglalkoztató által kiállított igazolás akkor fogadható el, ha

a) azt a külföldi foglalkoztató a támogatás iránti kérelem benyújtását legfeljebb 30 nappal megelőzően vagy a kérelem benyújtását követően állította ki,

b) olyan foglalkoztatási jogviszonyt igazol, amelyre nézve az igénylő nem nyújtott be az (1) bekezdés 7. pontja szerinti igazolást,

c) teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy a kiállítási hely joga szerinti más bizonyító erővel rendelkező okiratba foglalták, és

d) az igénylő annak hiteles magyar nyelvű fordítását is benyújtja a kormányhivatal részére.

(4) A 6. § (2) és (4) bekezdése szerinti esetben a 13. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontja, d) pont dc) alpontja és e) pont ec) alpontja szerinti igazolás a (2) bekezdés szerinti igazolással nem helyettesíthető.

(5) Ha az igazolandó tény a hitelintézet általi megkeresés útján, az igénylő közreműködése nélkül is igazolható, az (1) bekezdés szerinti csatolandó dokumentum megjelölésével és a felmerült költségek utólagos megfizetésének vállalásával az igénylő kérheti, hogy a megjelölt dokumentumot - az igénylő helyett és nevében történő eljárásra feljogosító, a szükséges adatkezeléshez való hozzájárulást is tartalmazó meghatalmazás alapján - a hitelintézet szerezze be. A meghatalmazáshoz szükséges nyomtatványokat a hitelintézet biztosítja.

(6) A hitelintézet a tulajdonjog fennállását, valamint a tulajdonjog megszerzésére irányuló szándékot nem hiteles tulajdoni lap másolat lekérésével ellenőrzi.

(7) A családi otthonteremtési kedvezmény igénylésekor az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, hogy az állami adóhatóság, illetve a kormányhivatal a kérelembeli nyilatkozatokban foglaltak ellenőrzése céljából az illetékes hatóságtól a jogosultság feltételeit igazoló adatokat és okiratokat beszerezze, az azokban foglalt személyes adatait kezelje.

(8) A családi otthonteremtési kedvezmény igénylésekor az igénylő a büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat helyett - választása szerint - a következők szerint igazolhatja a kedvezményre való jogosultság feltételeinek meglétét:

a) a házasságot házassági anyakönyvi kivonattal,

b) a gyermek születését születési anyakönyvi kivonattal, elvált szülők kiskorú gyermekének elhelyezését vagy szülői felügyeletének rendezését és lakóhelyének kijelölését jogerős bírósági határozattal, volt élettársak esetén a gyermek elhelyezését jogerős bírósági döntéssel, közokirattal vagy lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal, az örökbefogadást a gyámhatóság engedélyező határozatával,

c) a gyermeke adóazonosító jelét adóigazolvánnyal,

d)[63] a megváltozott munkaképességű személlyé válást az orvosszakértői szerv igazolásával, a gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesülést a járási (fővárosi kerületi) hivatal megállapító határozatával,

e) a köztartozás-mentességet - ha az igénylő nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban - nemleges vagy a 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összeget meg nem haladó adótartozásról szóló adóigazolással,

f) középfokú oktatási-nevelési intézmény nappali tagozatán tanulást a középfokú oktatási-nevelési intézmény által kiállított igazolással vagy az érettségi bizonyítvány vagy az arról az azt kiállító oktatási intézmény által készített hiteles másolat bemutatásával,

g) a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulást a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolással,

h) a büntetlen előéletet érvényes hatósági bizonyítvánnyal, amelyhez csatolni kell az igénylő írásbeli hozzájárulását ahhoz, hogy a hatósági bizonyítványban foglalt személyes adatait a hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultsága megállapításának céljából és időtartamára kezelje,

i)[64] annak tényét, hogy a több önálló lakásból álló közös tulajdon esetén a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás teljes területére vonatkozóan a támogatott személy kizárólagos használati joga áll fenn,

ia) közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megosztási szerződéssel,

ib) a tulajdonostársak 7. § (2) bekezdése szerinti határozatával, továbbá ha az igénylő tulajdoni hányadának megszerzése e határozat meghozatalát követően történt, akkor a határozat mellett a tulajdonjog átruházásáról szóló, ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre benyújtott okirat másolatával is vagy

ic) bírósági határozattal,

j)[65] a gyámság vagy gondnokság fennállását a gyámhatóság vagy bíróság kirendelő határozatával.

(9)[66] A 6. § (10) bekezdése szerinti esetben az abban foglaltakat, valamint a 15. § (7) bekezdés g) pontja, a 20. § (5) bekezdése, a 26. § (1) bekezdés b)-d) pontja, a 34. § (1)-(3) bekezdése, valamint az 53. § (10) és (11) bekezdése szerinti tényeket a hitelintézet a 7. § (6) bekezdése szerinti helyszíni szemle útján ellenőrzi.

31. § (1)[67] A hitelintézetnek a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéhez a költségek igazolásaként bemutatott, papíralapon kibocsátott eredeti számla, valamint az elektronikusan kiállított és a hitelintézet részére elektronikusan benyújtott számla esetén a támogatott személy nyilatkozik arról, hogy azt melyik ingatlan vonatkozásában nyújtotta be az e rendelet szerinti lakáscél megvalósítása tekintetében, továbbá a 24. § (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel nyilatkozik arról, hogy e számlát fel kívánja-e használni más hitelintézetnél is. Az elektronikusan kiállított, a támogatott személy részére elektronikusan megküldött és általa a hitelintézetnek elektronikusan benyújtott számlákat elektronikusan kell tárolni. A papíralapon kibocsátott számlát a hitelintézet a támogatott személynek visszaadja.

(2) Ha a hitelintézet szerint a számla valódisága vagy a számlában szereplő gazdasági esemény megtörténte kétséges, a tények feltárása érdekében megkeresi az állami adóhatóságot.

(3) A támogatott személy köteles a költségek igazolásaként bemutatott számlákat az adásvételi szerződés megkötése, illetve a használatbavételi engedély kiadása, a használatbavétel tudomásulvétele vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány kiadása évének utolsó napjától számított 5 évig megőrizni.

(4) Új lakás építése esetén a támogatott személy a használatbavételi engedéllyel, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező lakás tulajdonjogának a használatbavételi engedély megszerzése vagy a használatbavétel tudomásulvétele, illetve az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténte előtt történő átruházása esetén a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően bemutatja az szerződéssel, bírósági, illetve hatósági határozattal, árverési jegyzőkönyvvel vagy számlával igazolt vagy ennek hiányában a hitelintézet által megállapított telekárral csökkentett ellenérték 70 százaléka erejéig az előző építtető nevére, vagy amennyiben az előző építtető gazdálkodó szervezet, a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat.

(5) Ha az új lakás építése vagy a lakás bővítése során bontott anyagok is felhasználásra kerülnek, ezeknek az építőipari kivitelezési tevékenység felelős műszaki vezetője által írásban igazolt értékéig a 15. § (7) bekezdés e) pontja és a (4) bekezdés szerinti számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető. E csökkentés mértéke nem haladhatja meg a 15. § (7) bekezdés e) pontja és a (4) bekezdés szerinti számlabenyújtási kötelezettség 20 százalékát.

(6) Hatósági árverésen vásárolt, használatbavételi engedéllyel, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal nem rendelkező új lakás esetén a 15. § (7) bekezdés e) pontja és a (4) bekezdés szerinti számlabenyújtási kötelezettség az árverési jegyzőkönyv szerinti vételárral csökkenthető.

(7) Ha a támogatott személy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján az építési vagy bővítési munkálatok elvégzéséhez szükséges természetbeni juttatásban részesül, a természetbeni juttatás támogatást nyújtó által igazolt értékéig a 15. § (7) bekezdés e) pontja és a (4) bekezdés szerinti számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető.

32. § A nem magyar állampolgár támogatott személy a tartózkodási jogosultsága fennállását évente, legkésőbb január 31-ig igazolja a hitelintézet részére. A nem magyar állampolgár támogatott személy a tartózkodási jogosultságában bekövetkezett változást 8 napon belül köteles a hitelintézetnek bejelenteni.

33. § (1) Az állami adóhatóság a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésekor tett nyilatkozatok valóságtartalmát, valamint a 15. § (24) bekezdése szerinti nyilatkozatban vállalt kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél a támogatási szerződés megkötésétől a 15. § (7) bekezdés i) pontjában meghatározott időszak végéig hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

(2) A kormányhivatal a támogatott személynél a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének jogszerűségét hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

(3) Ha az állami adóhatóság az (1) bekezdés szerinti, vagy a kormányhivatal a (2) bekezdés szerinti hatósági ellenőrzés során megállapítja, hogy a támogatott személy jogosulatlanul vette igénybe a családi otthonteremtési kedvezményt, határozatban intézkedik a támogatás - az e rendeletben meghatározott esetekben késedelmi kamattal növelt összegének - visszatérítése iránt.

(4) Az állami adóhatóság az (1) bekezdésben foglalt, a kormányhivatal a (2) bekezdésben foglalt ellenőrzést követő eljárás eredményéről a folyósító hitelintézetet írásban tájékoztatja.

10. A családi otthonteremtési kedvezmény összegének folyósítása

34. § (1) A családi otthonteremtési kedvezmény összegének folyósítása lakás vásárlása esetén a támogatási szerződés megkötését követően, egy összegben történik. A 6. § (8) bekezdés b) pontja szerinti új lakás vásárlása esetén a támogatási szerződés megköthető, azonban a családi otthonteremtési kedvezmény összegének folyósítására kizárólag a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatását követően, egy összegben kerülhet sor.

(2) A családi otthonteremtési kedvezmény összegének folyósítása lakás bővítése, építése esetében, a (3) bekezdésben foglalt kivétellel, a készültségi fokkal arányosan, utólagosan történik. A családi otthonteremtési kedvezmény utolsó részletének folyósítására a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló vagy egyszerű bejelentés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatását követően kerülhet sor.

(3) Ha a támogatott személy a családi otthonteremtési kedvezménnyel kapcsolatos ügyintézéssel mást hatalmaz meg, a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítása kizárólag a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló vagy egyszerű bejelentés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány bemutatását követően, egy összegben történhet.

(4) A folyósítás akkor kezdhető meg, ha a támogatott személy a családi otthonteremtési kedvezményen és a hitelintézeti kölcsönön kívül saját erejét a lakás vásárlására, építésére vagy a lakásbővítésre már felhasználta.

(5) A hitelintézet lakás bővítése, építése esetén a családi otthonteremtési kedvezmény készültségi fokkal arányos folyósítását megelőzően a készültségi fok feltételeinek teljesítését a helyszínen, valamint a 15. § (7) bekezdés e) pontja szerinti számlabemutatással ellenőrzi.

(6) A családi otthonteremtési kedvezmény utolsó részletének folyósítására akkor kerülhet sor, ha az új lakás a műszaki állapotára tekintettel a lakhatási igények kielégítésére alkalmas. E követelmény vizsgálata kapcsán a 7. § (6) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

11. A családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetésének szabályai

35. § (1) Ha az igénylő a 30. §-ban foglalt kötelezettség teljesítése során a hitelintézetnek vagy az igazolást kibocsátónak valótlan adatot tartalmazó nyilatkozatot tett, és ez alapján jutott a családi otthonteremtési kedvezményhez, akkor a támogatott személy a folyósított összeget az igénybevétel napjától a Ptk. szerinti kamat 3 százalékponttal megemelt mértékének megfelelő késedelmi kamattal növelten köteles visszafizetni. Ha a támogatott személy visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a hitelintézet tájékoztatja erről a kormányhivatalt, és megküldi az ügy iratait.

(2) Ha a kormányhivatal a hatósági ellenőrzés során megállapítja, hogy a támogatott személy jogosulatlanul vette igénybe a családi otthonteremtési kedvezményt, határozatban intézkedik a családi otthonteremtési kedvezmény - igénybevétel napjától számított, a Ptk. szerinti kamat 3 százalékponttal megemelt mértékének megfelelő késedelmi kamattal növelt összegének - visszatérítése iránt.

36. § (1) Ha - az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt - a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével érintett

a) lakást lebontják - kivéve, ha a bontás természeti katasztrófa miatt vált szükségessé - vagy elidegenítik,

b) lakás nem a támogatott személy és azon kiskorú gyermekének életvitelszerű bentlakását is magában foglaló lakóhelyéül vagy hontalan esetén szálláshelyéül szolgál - ideértve azt az esetet is, ha a gyermek a családi jogállás megváltozása vagy gyermekvédelmi intézkedés miatt tartósan kikerül a támogatott személy háztartásából -, akire tekintettel a támogatást igénybe vette,

c) lakás használatát harmadik személynek átengedik, azon használati vagy haszonélvezeti jogot alapítanak, vagy

d) lakást a lakáscéltól eltérően hasznosítják,

a támogatott személy - a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetésének felfüggesztése és a (2), (3), illetve (5) bekezdésben meghatározott eset kivételével - köteles a családi otthonteremtési kedvezmény folyósított összegét a bontás, a lakáscéltól eltérő hasznosítás megkezdésének, az életvitelszerű bentlakását is magában foglaló lakóhely vagy hontalan esetén szálláshely megváltoztatásának, a lakáshasználat átengedésének, illetve a lakás elidegenítésére vonatkozó szerződés megkötésének napjától számított, a Ptk. szerinti kamat 3 százalékponttal megemelt mértékének megfelelő késedelmi kamattal növelten visszafizetni.[68]

(2) Nem minősül az (1) bekezdés d) pontjában foglalt, a lakáscéltól eltérő hasznosítás tilalma megsértésének az, ha a gazdasági társaság legalább többségi tulajdonával rendelkező vagy egyéni vállalkozói vagy őstermelői tevékenységet folytató igénylő vagy a c) pont esetében támogatott személy a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett[69]

a) lakást a gazdasági társasága vagy az egyéni vállalkozása székhelyeként bejelenti, feltéve, ha erről a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtásakor a 15. § (20) bekezdésében foglaltaknak megfelelő nyilatkozatot tett, és a kedvezményre való jogosultság elbírálása során a 30. § (1) bekezdés 10. pontja szerinti nyilatkozatában foglaltak alapján megfelelt az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben szereplő, a csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó feltételeknek, vagy

b) lakáshoz tartozó földrészletet, illetve az azon álló melléképítményt saját gazdasági tevékenysége céljára hasznosítja, kivéve annak bérbe vagy haszonbérbe adását, feltéve, ha a 15. § (22) és (23) bekezdése szerinti feltételek teljesültek, vagy

c) lakást a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társasága - a részvénytársaság kivételével - vagy az egyéni vállalkozó tevékenysége székhelyként az a) pontban foglaltaktól eltérően a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítását követően jelenti be, feltéve, ha a székhelybejelentés megtételét megelőzően teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik a hitelintézet felé arról, hogy megfelel az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben szereplő, a csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó, valamint a 15. § (21) bekezdése szerinti feltételeknek, és a hitelintézet a 15. § (6) bekezdése szerint jár el.

(3) Nem minősül a 15. § (7) bekezdés i) pontjában foglalt életvitelszerű tartózkodás megsértésének, ha a támogatott vagy az a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, a 15. § (7) bekezdés i) pontjában meghatározott időtartam vége előtt elhalálozik.

(4) Az állam javára bejegyzett jelzálogjog, valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránt a teljes visszafizetés igazolása után a kormányhivatal intézkedik.

(5)[70] Nem minősül az (1) bekezdés c) pontjában foglalt, a lakáshasználat átengedésére vonatkozó tilalom megsértésének az, ha a 16. § h) pontja szerinti esetben a lakás használatát ingyenesen az egyik támogatott személy közeli hozzátartozója részére engedik át.

37. § (1) Házasság felbontása esetén, ha a volt házastársak közös lakásukat az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom idején idegenítik el, úgy őket - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetési kötelezettsége az elidegenítésből származó bevétel bírósági határozat szerinti vagy a közöttük létrejött házassági vagyonmegosztási szerződésben rögzített arányban terheli.

(2)[71] A volt házastársak a házasságfelbontás tényét kötelesek a házasságot felbontó bírósági határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül a kormányhivatalnak bejelenteni.

(3) Házasság felbontása, érvénytelenítése esetén, ha

a) - a házasságot felbontó, érvénytelenné nyilvánító jogerős bírósági határozat vagy a házassági vagyonmegosztási szerződés alapján - az egyik fél a másik féltől megszerzi a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével érintett lakás tulajdonjogát, és

b) a házasságot felbontó, érvénytelenné nyilvánító jogerős bírósági határozat alapján - a nagykorúvá vált gyermek kivételével - valamennyi gyermek lakóhelye vagy hontalan esetén szálláshelye, akikre tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vették, a lakás tulajdonjogát megszerző félnél marad,

a tulajdoni hányadát elidegenítő felet az (1) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettség nem terheli.

(4) A volt házasfelek a (3) bekezdés szerinti elidegenítést a hitelintézetnél bejelentik, és egyidejűleg kezdeményezik a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés módosítását. A hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés módosításáról a kormányhivatalt értesíti, amely a hitelintézet értesítését követően hozzájárul a lakás elidegenítéséhez.

(5) Ha a támogatott személy - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - lakásának egy részét idegeníti el, a családi otthonteremtési kedvezmény összegének csak az elidegenítésre kerülő tulajdoni hányadra jutó arányos részét kell visszafizetni.

(6) Az (5) bekezdés szerinti esetben a kormányhivatal határozatban intézkedik az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény összege visszafizetését biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak a töröltetése iránt, továbbá a visszafizetési kötelezettség alá nem eső családi otthonteremtési kedvezmény összegének megfelelő, az államot megillető jelzálogjog, illetve az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásra történő bejegyeztetése iránt.

(7) Ha az élettársak életközössége véget ér, a támogatás visszafizetésére az (1)-(6) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

38. § (1) Ha a nem magyar állampolgár támogatott személy tartózkodási jogosultsága megszűnik, és 30 napon belül nem kap tartózkodásra jogosító okmányt, engedélyt vagy jogállást, a 30 napos határidő lejártát követően az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezményt a tartózkodási jogosultság megszűnésétől számított, a Ptk. szerinti kamat 3 százalékponttal megemelt mértékének megfelelő késedelmi kamattal növelten köteles Magyarország területének elhagyását megelőzően visszafizetni.

(2) Az állam javára bejegyzett jelzálogjog, valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránt a teljes visszafizetés igazolása után a kormányhivatal intézkedik.

(3) Ha a támogatott személy a 15. § (7) bekezdés l) pont lb) alpontjában foglalt kötelezettségének a hitelintézet felszólítását követően sem tesz eleget, a hitelintézet felszólítja az 5. § (1) bekezdés 3. pont a) alpontja szerinti gyermek, illetve a fiatal házaspár által vállalt gyermek után igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény összegének a folyósítás napjától számított, a Ptk. szerinti kamat 3 százalékponttal megemelt mértékének megfelelő késedelmi kamattal növelten, a 15. § (7) bekezdés l) pont lb) alpontja szerinti bemutatási határidő lejártát követő 120 napon belül történő visszafizetésére. Eredménytelen visszafizetési felszólítás esetén a hitelintézet az ügy iratait, valamint a visszafizetésre felszólító iratokat megküldi a kormányhivatalnak.

39. § (1)[72] Ha a fiatal házaspár a gyermekvállalásra a támogatási szerződésben meghatározott határidőig a gyermekvállalását nem vagy csak részben teljesíti, úgy az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény összegét csökkentve a gyermekvállalási határidő lejártának időpontjában meglévő gyermekek után a szerződés megkötésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint járó családi otthonteremtési kedvezmény összegével a támogatás folyósításának napjától számított, a Ptk. szerinti kamat 3 százalékponttal megemelt mértékének megfelelő késedelmi kamattal növelten - a gyermekvállalási határidő leteltét követő 120 napon belül - vissza kell fizetni. A gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a magzat a 12. várandóssági hét betöltését követően elhal vagy halva születik, vagy a fiatal házaspár egyik tagja elhunyt.

(2)[73] Ha a fiatal házaspár a gyermekvállalást a házasság felbontásának vagy érvénytelenítésének időpontjáig nem vagy csak részben teljesíti, köteles a házasság felbontásának vagy érvénytelenítésének tényét a bírósági határozat jogerőre emelkedését követő 60 napon belül a jogerős határozat bemutatásával a hitelintézetnél igazolni. A hitelintézet az igazolás benyújtásáról a 47. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatással egyidejűleg tájékoztatja a Kincstárt. A fiatal házaspár az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény összegét csökkentve a bírósági határozat jogerőre emelkedésének időpontjában meglévő gyermekek után a szerződés megkötésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint járó családi otthonteremtési kedvezmény összegével, a támogatás folyósításának napjától a házasság felbontásnak vagy érvénytelensége megállapításának hitelintézetnél történő igazolása napjáig számított, a Ptk. szerinti kamat 3 százalékponttal megemelt mértékének megfelelő késedelmi kamattal növelten köteles visszafizetni.

(3)[74] A (2) bekezdés szerinti esetben a házasság felbontásának vagy érvénytelenítésének időpontjában fennálló várandósságból született gyermekkel - ideértve a 12. várandóssági hét betöltését követően elhalt vagy halva született magzatot is - a gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni. Ha a fiatal házaspár a várandósságot és a gyermek születésének várható időpontját a házasság felbontása vagy érvénytelenítése igazolását követő 30. napig, orvosi bizonyítvánnyal a hitelintézet részére igazolja, a (2) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettség fennállásának, mértékének és kezdő időpontjának megállapítása a házasság felbontásának vagy érvénytelenítésének időpontjában fennálló várandósság végéig meghosszabbodik.

(3a)[75] Az (1)-(3) bekezdéstől eltérően, amennyiben a fiatal házaspár az igénybe vett megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény összegét a gyermekvállalási határidő lejártát megelőzően önként visszafizeti, a visszafizetendő összeget növelni kell a támogatás folyósításának napjától a visszafizetés napjáig számított Ptk. szerinti kamat 3 százalékponttal megemelt mértékének megfelelő kamattal.

(4) A támogatott személy kérelmére az (1) és (2) bekezdésben foglalt visszafizetési kötelezettségre - ideértve az esedékes kamatokat is - a kormányhivatal hatósági jogkörében eljárva, méltányossági eljárás keretében részletfizetést engedélyezhet, ha a kérelmező igazolja, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény azonnali és egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos terhet jelentene.

(5) A támogatott személy az (1) és (2) bekezdésben foglalt visszafizetési kötelezettség halasztott teljesítése, mérséklése vagy elengedése iránt kérelemmel fordulhat a kormányhivatalhoz. A kormányhivatal hatósági jogkörében eljárva, méltányossági eljárás keretében a kérelmező különös méltánylást érdemlő helyzetére tekintettel a (6) és (8) bekezdésben foglaltak szerint a fizetési kötelezettség teljesítésre legfeljebb öt évre fizetési halasztást engedélyezhet.

(6) Különös méltánylást érdemlő helyzetnek minősül a kamatfizetési kötelezettség teljesítésének elhalasztása tekintetében különösen, ha a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási szerződésben vállalt gyermek azért nem születik meg, mert

a)[76]

b) a gyermek megszületését a házastársak egyikének a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés megkötését követően megváltozott munkaképességű személlyé válása következtében nem vállalták;

c)[77] a magzat a várandósság 12. betöltött hetét megelőzően elhal;

d) két vállalt gyermek esetében a vállalt első gyermek, három vállalt gyermek esetében a vállalt első vagy második gyermek a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat B oszlop K), L), M) vagy N) betűjellel és C oszlop 1. számjellel megjelölt fogyatékossággal születik, vagy a gyermekvállalásra rendelkezésre álló határidő alatt fennáll, vagy B oszlopában P) betűjellel megjelölt többszörös és összetett betegséggel születik, vagy az a gyermekvállalásra rendelkezésre álló határidő alatt fennáll, illetve a gyermek többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik a B oszlop K), L), M) vagy N) betűjellel és C oszlop 1. számjellel megjelölt fogyatékosság;

e) az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet [a továbbiakban: 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet] szerinti, az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 4. számú melléklet 13. főcsoportjában megjelölt egészségügyi szolgáltató igazolja, hogy a fiatal házaspár

ea) a kötelező egészségbiztosítás keretében finanszírozott számú, a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet [a továbbiakban: 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet] 2. § (1) bekezdés c) pont ca)-cf) alpontja szerinti emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásban (a továbbiakban: reprodukciós eljárás) - a kötelező egészségbiztosítás keretében vagy azon kívül - részt vett, vagy

eb) a gyermekvállalását azért nem tudta teljesíteni, mert vele szemben a reprodukciós eljárás megkezdése előtt vagy a reprodukciós eljárás közben a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti kizáró egészségügyi ok merült fel, vagy a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel nem teljesül, vagy a férj spermiogrammja alapján a 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca)-cf) alpontja szerinti egyik reprodukciós eljárásra sem alkalmas; vagy

f) a fiatal házaspár számára a gyermekvállalás egészségügyi dokumentációval igazoltan ellenjavallt.

(7) A (6) bekezdés b) pontja szerinti esetben - illetve ha a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igénylik, megváltozott munkaképességű személy - a megváltozott munkaképességű személlyé válásról a támogatott személy büntetőjogi felelőssége tudatában teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik. A nyilatkozat tartalmazza a megváltozott munkaképességűvé vált személy nevét, születési adatait, a döntést hozó hatóság megnevezését, a döntés időpontját.

(8) Különös méltánylást érdemlő helyzetnek minősül a családi otthonteremtési kedvezmény összege visszafizetésének elhalasztása tekintetében az, ha a visszafizetési kötelezettség a támogatott személy megélhetését ellehetetlenítené.

(9)[78] Az (1) vagy (2) bekezdés szerinti fizetési kötelezettség tekintetében a (6) vagy (8) bekezdés szerinti ok fennállása esetén a támogatott személy kérelemére a kormányhivatal hatósági jogkörében eljárva, méltányossági eljárás keretében a fizetési kötelezettséget részben vagy teljesen elengedheti, ha a támogatott személy életében neki fel nem róható okból nem várható olyan változás, amely a fizetési kötelezettség teljesítését lehetővé teszi.

(10)[79] A (6) bekezdés e) pont ea) alpontja szerinti igazolás kiállítása során az egészségügyi szolgáltató az igazoláson feltünteti az összes reprodukciós eljárás kezdő és záró időpontját, a (6) bekezdés eb) alpontja vagy f) pontja szerinti igazolás esetén pedig a kizáró ok megállapításának első időpontját, azzal, hogy az igazoláson a reprodukciós eljárás vagy a kizáró ok tényén és időpontján kívül egészségügyi adat nem tüntethető fel.

(11) Az igazolást a gyermekvállalásra biztosított határidő leteltét követő 90. napig lehet benyújtani.

(12) A kormányhivatal csak olyan igazolást fogadhat el, amely alapján megállapítható, hogy a megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételére irányuló szerződés megkötésének időpontja megelőzi a méltányossági döntést megalapozó ok megállapításának első időpontját.

(13)[80] A (4), (5), illetve (9) bekezdés szerinti fizetési könnyítés iránti kérelmet a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetését elrendelő határozat támogatott általi kézhezvételét követő 30. napig lehet benyújtani.

(14)[81] A (4) és (5) bekezdés, a (6) bekezdés b) pontja, valamint a (8), (9), (12) és (13) bekezdés rendelkezéseit a gyermekvállalásra tekintettel családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vevő fiatal házaspáron kívül valamennyi támogatott személy e rendelet szerinti visszafizetési kötelezettségére megfelelően alkalmazni kell.

40. § (1) Ha a támogatott személy az e rendeletben foglalt visszafizetési kötelezettségének a hitelintézeti felszólítás ellenére sem tesz eleget, a hitelintézet a visszafizetési kötelezettség érvényesítése érdekében a kormányhivatalhoz fordul.

(2) Az e rendeletben meghatározott kamatszámítás során a kamat nem tőkésíthető.

(3) Az e rendeletben foglalt visszafizetési kötelezettséget az "10032000-01034080 Lakástámogatások visszafizetése bevételi számla" kincstári számlára kell teljesíteni.

(4) A visszafizetési kötelezettség teljesítését követően a kormányhivatal intézkedik a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetését biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak az ingatlan-nyilvántartásból történő törlése iránt.

41. § (1) Lakás bővítése vagy építése esetén a hitelintézet felmondja a támogatási szerződést, ha

a) a támogatott személy a bővítési vagy építési szándékától eláll,

b)[82] a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének alapját képező bővítési vagy építési munkák megkezdését 30 napon belül a hitelintézet részére nem jelenti be, vagy ezen bővítési vagy építési munkák elvégzését a támogatási szerződésben meghatározott határidőn, de legfeljebb a bővítés vagy építés megkezdésétől számított 6 éven belül - vagy ha építési engedélyhez kötött munkálatok esetén a támogatott személy az építésügyi hatósági engedély hatálya meghosszabbítását a hitelintézet részére igazolja, az építési engedély meghosszabbított hatályának lejártáig - a támogatott személy használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy egyszerű bejelentés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvánnyal, valamint engedélyhez vagy bejelentéshez nem kötött tevékenység esetén a 30. § (9) bekezdése szerinti módon a hitelintézet részére nem igazolja,

c) a használatbavételi engedély kiállítása, a használatbavétel tudomásulvétele vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiállítása előtt a támogatási szerződés teljesítése más, a támogatott személynek felróható okból hiúsul meg.

(2) A korszerűsítési munkákat a támogatási szerződés megkötésétől számított 4 éven belül kell teljesíteni. A korszerűsítési munkák teljesítését a hitelintézet helyszíni szemle alapján állapítja meg.

(3)[83] A támogatott személy az (1) bekezdés b) pontja vagy a (2) bekezdés szerinti, a építési, bővítési vagy korszerűsítési munkálatok befejezésére vonatkozó határidő lejártát megelőzően egy alkalommal kérheti a hitelintézettől a vállalt építési, bővítési vagy korszerűsítési munkálatok vagy azok bekerülési költségének módosítása miatt a támogatási szerződés és az annak mellékletét képező költségvetés módosítását, ha a módosítást követően is biztosítható, hogy legalább az 5. § (1) bekezdés 11. pontja, valamint a 8. § és 9. § szerinti feltételek így is teljesülnek. Ha a költségvetés csökkentése következtében a még fennmaradó bekerülési költség összege már nem éri el a megítélt családi otthonteremtési kedvezményből a módosítás hatálybalépéséig még nem folyósított összeget, akkor a továbbiakban a családi otthonteremtési kedvezmény legfeljebb a még fennmaradó bekerülési költséggel megegyező összegben nyújtható. Ha a korábban vállalt, de nem teljesített építési, bővítési vagy korszerűsítési munkálatokra nézve már folyósítottak támogatást, akkor ezzel az összeggel csökkenteni kell a még igénybe vehető, de még nem folyósított családi otthonteremtési kedvezmény összegét, kivéve, ha a hátralévő építési, bővítési vagy korszerűsítési munkálatok bekerülési költsége eléri vagy meghaladja a még nem folyósított támogatás és a korábban vállalt, de nem teljesített építési, bővítési vagy korszerűsítési munkálatokra eső, már folyósított támogatás összegét.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a támogatott személy a már folyósított támogatást a folyósítás napjától számított, a Ptk. szerinti kamat 3 százalékponttal megemelt mértékének megfelelő késedelmi kamattal növelten köteles visszafizetni. Ha a támogatott személy visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a hitelintézet tájékoztatja erről a kormányhivatalt.

(5) Ha a támogatott személy a 6. § (2) bekezdése szerinti, a támogatási szerződésben általa vállalt munkálatokat nem teljesíti, a folyósított családi otthonteremtési kedvezményt - ideértve annak a lakás vásárlására számított összegét is - a folyósítás napjától számított, a Ptk. szerinti kamat 3 százalékponttal megemelt mértékének megfelelő késedelmi kamattal növelten köteles visszafizetni. Ha a támogatott személy visszafizetési kötelezettségének nem vagy csak részben tesz eleget, a hitelintézet tájékoztatja erről a kormányhivatalt.

(6) Ha a támogatott személy az 5. § (4) bekezdése, illetve a 8. § (5) bekezdése szerint vállalt kötelezettségét nem teljesíti, a folyósított családi otthonteremtési kedvezményt - a 6. § (2) bekezdése esetén, ideértve annak a lakás vásárlására számított összegét is - a folyósítás napjától számított, a Ptk. szerinti kamat 3 százalékponttal megemelt mértékének megfelelő késedelmi kamattal növelten köteles visszafizetni. Ha a támogatott személy visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a hitelintézet tájékoztatja erről a kormányhivatalt.

(7) Az állam javára bejegyzett jelzálogjog, valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránt a teljes visszafizetés igazolása után a kormányhivatal intézkedik.

42. § (1) Ha a hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezmény jogosulatlan igénybevételre utaló bizonyíték birtokába jut, a támogatott személyt írásban felszólítja a támogatás összegének - ahol e rendelet kamatfizetési kötelezettséget ír elő, kamattal együtt történő - visszafizetése iránt. A visszafizetés iránti felhívást - annak eredménytelensége esetén - a hitelintézet egy alkalommal köteles megismételni. A felhívást oly módon kell közölni, hogy annak megtörténte bizonyítható legyen.

(2) Ha a támogatott személy a hitelintézet (1) bekezdés szerinti visszafizetési felszólításában foglaltaknak nem tesz eleget, és a jogosulatlanul igénybe vett támogatást részben vagy egészben nem fizeti vissza, a hitelintézet az ügy iratait, valamint az eredménytelen visszafizetési felszólítást igazoló iratokat megküldi a kormányhivatalnak a 40. §-ban foglaltak szerint.

43. § (1) Ha a támogatott személy a lakásigényét a lakás cseréjével, vagy a lakás értékesítését - ideértve a kisajátítást is - követően új egylakásos lakóépület építése vagy új egylakásos lakóépület, illetve - az új lakáshoz igénybe vett családi otthonteremtési kedvezményre vonatkozó támogatási szerződés megkötését követő 5 év elteltével - használt lakás vásárlása útján elégíti ki, a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetésével kapcsolatos kötelezettségét építési szándék esetében 3 évig, vásárlási szándék esetében 1 évig a támogatott személy - a 44. § (4) bekezdése szerinti bejelentés megtételét követő legfeljebb 60 napon belül benyújtott - kérelme alapján a kormányhivatal - a (11) bekezdésben foglaltak kivételével - felfüggeszti, amennyiben a támogatott személy az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény összegét az "10032000-01501315 Kincstár lakáscélú kedvezmények letéti számlára" befizette.

(2) Az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény esetén a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetésének felfüggesztésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha a támogatott személy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalja, hogy újabb lakásigényét is preferált kistelepülésen lévő lakással elégíti ki.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben

a) a 15. § (7) bekezdés c) pontja szerinti korlátozásokat alkalmazni kell,

b) a felfüggesztés időtartamát a családi otthonteremtési kedvezmény összegének kincstári letéti számlára érkezésének napjától kell számítani, és a felfüggesztés időtartama egy alkalommal legfeljebb két évvel meghosszabbítható,

c) a támogatott személy akkor is köteles az (1) bekezdésben foglalt másik lakás építésére vagy vásárlására irányuló kötelezettségnek eleget tenni, amennyiben a felfüggesztés időtartama alatt a 17. § (1) bekezdése szerinti elidegenítési tilalomra irányadó időtartam lejár,

d) a kisajátítás esete kivételével a lakásigény kielégítését szolgáló újabb lakás hasznos alapterületének meg kell haladnia a családi otthonteremtési kedvezménnyel bővített, épített, illetve vásárolt lakás hasznos alapterületét.

(4) A felfüggesztés időtartama alatt a támogatott személy kérelmére, amennyiben a másik lakás megszerzése még nem történt meg, a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével bővített, épített vagy vásárolt lakást a kormányhivatal tehermentesíti.

(5) A (3) bekezdés d) pontja szerinti újabb lakás megszerzésének hitelt érdemlő igazolása esetén a felfüggesztés megszüntetéséről a kormányhivatal határozatban intézkedik, és megállapítja a kincstári letéti számláról a támogatott személynek kifizethető összeget, intézkedik a terhek másik lakásra történő bejegyeztetése iránt. A kormányhivatal a felfüggesztés megszüntetéséről szóló végleges határozatát annak véglegessé válását követő 10 napon belül megküldi a Kincstárnak, amely a kormányhivatali értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül átutalja a jogosultnak a határozatban megállapított összeget a jogosult határozatban megjelölt bankszámlájára.

(6)[84] Ha a támogatott személy a (3) bekezdés d) pontja szerinti újabb lakás megszerzését a felfüggesztés időtartama alatt nem igazolja, vagy - a kisajátítás esete kivételével - kisebb értékű, illetve hasznos alapterületű lakás megszerzését igazolja, úgy a kincstári letéti számlán elhelyezett összeg, illetve annak az eladási és a vételár (ideértve a bekerülési költséget is) vagy a hasznos alapterületek különbözetével arányos része visszafizetett családi otthonteremtési kedvezménynek minősül, amelynek központi költségvetés javára történő átvezetéséről a kormányhivatal intézkedik.

(7) Ha - a kisajátítás esete kivételével - a megszerzett újabb lakás értéke és hasznos alapterülete egyaránt kisebb a családi otthonteremtési kedvezménnyel épített, vásárolt, illetve bővített lakás értékénél és hasznos alapterületénél, a családi otthonteremtési kedvezmény (6) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettséggel érintett összege az érték vagy a hasznos alapterület alapján számított, nagyobb eltéréssel arányos összeg.

(8) Ha a támogatott személy a felfüggesztés időtartamának lejártáig

a) az újabb lakás megszerzését hitelt érdemlően igazolja

aa) adásvételi vagy csereszerződés bemutatásával vagy

ab) építés esetében a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány, bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány bemutatásával,

b) a korábbi lakás elidegenítéséből származó teljes bevételt - csökkentve a 44. § (7) bekezdésében foglaltakkal - számlával vagy szerződéssel és értékbecsléssel igazoltan az újabb lakás megszerzésére fordította,

c) a kisajátítás esete kivételével az újabb lakás hasznos alapterülete eléri a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás hasznos alapterületét,

úgy az e rendeletben és a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételére vonatkozó támogatási szerződésben a támogatott személyt - és azon gyermeket, akire tekintettel a támogatást igénybe vette - terhelő kötelezettségek a támogatási szerződésben foglalt eredeti határidő lejártáig állnak fenn.

(9) A kormányhivatal a számítógépes ingatlan-nyilvántartási adatbázishoz közvetlen hozzáférést biztosító számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből, az elektronikus dokumentumként szolgáltatott tulajdoni lap másolat lekérdezésével ellenőrzi

a) a tulajdonjog megszerzését - a b) pontban foglaltak kivételével - a (8) bekezdés a) pontja és a (11), (12) bekezdés szerinti esetekben,

b) a tulajdonjog megszerzésére irányuló kérelem benyújtását, ha az adásvételi szerződés szerinti utolsó vételárrész megfizetésére még nem került sor, és összege megegyezik az (1) bekezdés szerint letéti számlára helyezett családi otthonteremtési kedvezmény összegével.

(10) A (8) bekezdés esetében a családi otthonteremtési kedvezményt biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak az ingatlan-nyilvántartásban az újabb lakásra való átjegyzése iránt a kormányhivatal intézkedik.

(11) Ha a támogatott személy a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével vásárolt, épített vagy bővített lakásnak a 17. § (1) bekezdése szerinti időszakon belül történő elidegenítését követően, de legfeljebb a 44. § (4) bekezdése szerinti bejelentés megtételét követő 60 napon belül

a) a lakásigényét a lakás cseréjével vagy a (3) bekezdés d) pontja szerinti újabb lakás építése vagy vásárlása útján elégíti ki, és

b) az újabb lakás megszerzését adásvételi szerződés, csereszerződés, használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy a bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány bemutatásával igazolja, valamint

- a (9) bekezdés szerinti ellenőrzést követően - a kormányhivatal intézkedik a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetését biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak az ingatlan-nyilvántartásban az újabb lakásra való közvetlen átjegyzése iránt.

(12) Ha a támogatott személy a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével épített, vásárolt vagy bővített lakásnak a 17. § (1) bekezdése szerinti időszakon belül történő elidegenítését legfeljebb 1 naptári évvel megelőzően

a) a lakásigényét a (3) bekezdés d) pontja szerinti újabb lakás építése vagy vásárlása útján elégítette ki, és

b) az újabb lakás megszerzését adásvételi szerződés, használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy a bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány bemutatásával igazolja,

- a (9) bekezdés szerinti ellenőrzést követően - a kormányhivatal intézkedik a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetését biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak az ingatlan-nyilvántartásban az újabb lakásra való közvetlen átjegyzése iránt.

(13) A (11) bekezdés szerinti esetben a visszafizetési kötelezettség alá nem eső családi otthonteremtési kedvezmény összegének megfelelő jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom újabb lakásra való átjegyzésének - a kisajátítás esete kivételével - feltétele, hogy

a)[85] az újabb lakás vételára vagy építési költsége az elidegenített lakás vételárát - a 44. § (7) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - elérje, vagy

b)[86] a támogatott személy a családi otthonteremtési kedvezmény összegének a - 44. § (7) bekezdése szerint csökkentett - eladási ár, és a vételár vagy építési költség különbözetével arányos részét visszafizesse, és

c)[87] az újabb lakás hasznos alapterülete - a (6) és a (7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - meghaladja az elidegenített lakás hasznos alapterületét, vagy

d)[88] a támogatott személy a családi otthonteremtési kedvezmény összegének a hasznos alapterületek különbözetével arányos részét visszafizesse.

44. § (1) Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetésének kötelezettsége esetén a 36. § (1) bekezdés a) pontja szerinti elidegenítésről szóló szerződést csatolni kell.

(2)[89] Ha - a kisajátítás esete kivételével - a támogatott személy eladó a családi otthonteremtési kedvezménnyel felépített, bővített vagy megvásárolt új lakás elidegenítéséből származó - a (7) bekezdésben foglaltakkal csökkentett - bevételnek csak egy részét fordította a 43. § (3) bekezdés d) pontja szerinti újabb lakás megszerzésére, vagy az újabb lakás hasznos alapterülete nem éri el az elidegenített - a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett - lakás hasznos alapterületét, úgy a családi otthonteremtési kedvezmény a lakás elidegenítéséből származó - a (7) bekezdés szerint csökkentett - bevétel és a vételár vagy bekerülési költség különbözetével arányos részét kell visszafizetni. A kormányhivatal a határozatával a visszafizetési kötelezettség alá nem eső családi otthonteremtési kedvezmény hányadára jutó jelzálogjogot, továbbá annak biztosítására az elidegenítési és terhelési tilalmat az újabb ingatlanra az állam javára bejegyezteti.

(3)[90] A (2) bekezdés esetén a visszafizetési kötelezettség alá nem eső családi otthonteremtési kedvezmény összegének megfelelő jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom újabb lakásra való átjegyzésének feltétele, hogy a támogatott személy a családi otthonteremtési kedvezmény összegének a - (7) bekezdés szerint csökkentett - eladási ár és a vételár vagy építési költség különbözetével arányos részét visszafizesse.

(4) A támogatott személy

a) a lakás elidegenítését az erre vonatkozó szerződés megkötésétől,

b) a saját maga és a vér szerinti vagy örökbefogadott gyermekének életvitelszerű bentlakását is magában foglaló lakóhelyét vagy hontalan esetén szálláshelyét érintő változást a változás bekövetkezésének időpontjától vagy

c) a bontást, a lakáscéltól eltérő hasznosítást, a lakás használatának a 17. § (1) bekezdése szerinti időszak alatti átengedését annak megkezdésétől

számított 30 napon belül köteles a kormányhivatalnak bejelenteni az ezekre vonatkozó iratok egyidejű csatolásával. Ha a szerződés létrejöttéhez harmadik személy beleegyezése szükséges, úgy a bejelentési határidő 45 nap. Ha a szerződés érvényességéhez hatósági jóváhagyás vagy hatósági nyilvántartásba történő bejegyzés szükséges, úgy a bejelentési határidő az ennek megtörténtét követő 30 nap.

(5) A kormányhivatal - a 43. § (11) és (12) bekezdésében foglaltak kivételével - a (4) bekezdés szerinti bejelentést követően, ha a támogatott személy a 43. § (1) bekezdése szerinti felfüggesztést nem kérte, úgy határozatban kötelezi a támogatott személyt a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetésére.

(6) Ha a támogatott személy a (4) bekezdésben foglalt bejelentési kötelezettségének késve, vagy nem tesz eleget, akkor a visszafizetési kötelezettség a bontás, a lakáscéltól eltérő hasznosítás megkezdésének, az életvitelszerű bentlakását is magában foglaló lakóhely vagy hontalan esetén szálláshely megváltoztatásának, a lakáshasználat átengedésének, illetve a lakás elidegenítésére vonatkozó szerződés megkötésének napjától számított, a Ptk. szerinti kamat 3 százalékponttal megemelt mértékének megfelelő késedelmi kamattal növelten terheli.

(7) A korábbi lakás elidegenítéséből származó bevétel csökkenthető

a) a lakás átruházásából származó jövedelem után az állami adóhatóság által igazoltan megfizetett személyi jövedelemadó összegével,

b) azzal az összeggel, amelyet az adós az elidegenítésből származó bevételből az értékesített lakás építését vagy vásárlását szolgáló lakáscélú hitelintézeti kölcsön egyösszegű előtörlesztésére és annak díjára fordított,

de legfeljebb akkora összeggel, hogy az így csökkentett bevétel összege elérje az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény összegének kétszeresét.

12. A családi otthonteremtési kedvezmény központi költségvetéssel való elszámolásának szabályai

45. § (1) A családi otthonteremtési kedvezményt az állam nevében a Kincstár nyújtja.

(2) A hitelintézetet az általa jogszerűen folyósított

a) családi otthonteremtési kedvezmény összege után

aa) új lakás építése, vagy a 6. § (2) vagy (4) bekezdése szerinti igénybevétel esetén 80 000 forint,

ab) új lakás vásárlása esetén 40 000 forint,

ac) a 23. § szerinti igénybevétel esetén 10 000 forint,

b) adó-visszatérítési támogatás összege után

ba) használt lakás esetén, vagy új lakás építése esetén 80 000 forint,

bb) új lakás vásárlása esetén 40 000 forint

egyszeri költségtérítés illeti meg, amelyet az a) pont esetén a családi otthonteremtési kedvezmény vagy annak első részlete folyósítását követően - az a) pont ac) alpontja esetén a 23. § (5) bekezdése szerinti előtörlesztési díjjal együtt -, a b) pont esetén az adó-visszatérítési támogatás vagy annak első részlete folyósítását követően számol el a központi költségvetéssel.[91]

(3) A hitelintézet a tárgyhónapra legfeljebb az előző hónapban a hitelintézet által benyújtott elszámolás alapján a Kincstár által ténylegesen kifizetett és elszámolt családi otthonteremtési kedvezménnyel azonos összegű előleget igényelhet utólagos elszámolási kötelezettséggel.

(4) A hitelintézet az elszámolást a Kincstár honlapján található adatszolgáltatási felületen (a továbbiakban: eAdat) található útmutató szerint, a Kincstár által meghatározott formában és tartalommal, a tárgyhónapra vonatkozóan, egy alkalommal készíti el, és elektronikusan hiteles formában az eAdaton - legalább minősített tanúsítványon alapuló fokozott elektronikus aláírással vagy minősített tanúsítványon alapuló elektronikus bélyegzővel ellátva - megküldi a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig a Kincstár részére.

(5) A hitelintézet elszámolását a Kincstár ellenőrzi. A Kincstár a havonta beküldött elszámolás ellenőrzésének eredményéről - így különösen az elszámolás tételeinek befogadásáról, illetve azzal egyidejűleg a fellelt hibákról - a hitelintézetet az eAdaton értesíti. A hibás tételek javítás utáni ismételt beküldésére a következő havi elszámolás keretében kerülhet sor.

(6) A Kincstár a hitelintézet által jogszerűen igényelt és utalványozásra befogadott támogatás kifizetését - a (7) bekezdésben és az 51. § (4) bekezdésében foglalt esetet kivéve - az elszámolás beérkezésének napját követő 8 munkanapon belül indítja az 10032000-01457106 számú, a "Magánlakás-építéshez nyújtott támogatások" elnevezésű kiadási számla terhére, a hitelintézet által az eAdaton történő regisztráció során megjelölt számlája javára. Az elszámolás akkor tekinthető beérkezettnek, amikor az elszámolás az eAdaton beérkezik a Kincstárhoz.

(7) Az elszámolás késedelmes, de legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 22. napjáig történő megküldése esetén az utalási határidő az elkésett elszámolás eAdaton történő beérkezésének napjától számított 8 munkanap. A tárgyhónapot követő hónap 22. napját követően megküldött elszámolás esetén az utalás a következő havi elszámolás szerinti utalással egyidejűleg történik.

(8) A hitelintézet az elszámolás keretében a támogatás hitelintézet részére történő megfizetését vagy a hitelintézet által történő visszafizetését jogcímenként, a (4) bekezdés szerinti módon elszámolja, és a visszafizetéssel csökkentett összeg átutalását igényli.

(9) Ha a Kincstár a hitelintézet ellenőrzése során a hitelintézet terhére jogosulatlan támogatáslehívást állapít meg, a hitelintézet azt a Kincstár megállapításait tartalmazó dokumentum kézhezvételét követően a Ptk. szerinti, vállalkozások közötti fizetési késedelem esetére meghatározott késedelmi kamattal növelt összegben köteles a Kincstár által vezetett, 10032000-01034004 számú "Különleges bevételek" számlára megfizetni.

(10)[92] A Kincstár az (5) bekezdés és a 47. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzése során a hitelintézetnél helyszíni ellenőrzést végezhet, és a szükséges információk, dokumentumok bekérésére vagy azokba a helyszínen történő betekintésre jogosult.

(11) Ha a Kincstár az (5) bekezdés szerinti ellenőrzés során a hitelintézet elszámolásában szabálytalanságot tár fel, az elszámolással kapcsolatos követelést a hitelintézettel szemben a polgári jog szabályai szerint érvényesíti.

(12) A hitelintézet a támogatásokat az eAdaton elérhető tájékoztató szerinti formában tartja nyilván.

46. § (1) A családi otthonteremtési kedvezményt és az azokhoz kapcsolódó költségtérítést a "Lakástámogatások" előirányzatból kell finanszírozni.

(2) Ha a támogatott személy az e rendelet szerint új vagy használt lakás vásárlásához igényelt családi otthonteremtési kedvezmény

a) teljes összegét bármely okból visszafizette, vagy

b) teljes összegének visszafizetésére vált kötelezetté,

a kormányhivatal ennek tényéről a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot és a hitelintézetet.

13. A családi otthonteremtési kedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás

47. § (1) A hitelintézet havi rendszerességgel, elektronikus úton megküldi a Kincstárnak ellenőrzési céllal az e rendelet szerinti támogatás igénybevételére irányuló szerződés megkötése, módosítása vagy megszűnése adatait, valamint a támogatás új igénybevevőinek és azon gyermekeknek, akikre tekintettel a támogatást igénybe veszik, következő adatait:

a) természetes személyazonosító adatok,

b) lakóhely,

c) adóazonosító jel,

d) a gyermek személyi azonosítója,

e) állampolgárságra és magyarországi jogállásra vonatkozó adatok.

(2) A hitelintézet az e § szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét az eAdaton található útmutató szerinti formában teljesíti havonta egy alkalommal, az alábbiak szerint:

a)[93] a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig a tárgyhónapot megelőző hónapban megkötött családi otthonteremtési kedvezmény és a 60. § (1) vagy (5) bekezdése szerinti adó-visszatérítési támogatás igénybevételére vonatkozó támogatási szerződések, valamint az e bekezdés szerint korábbiakban bejelentett támogatási szerződések módosításának adatait és

b)[94] a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételére vonatkozó támogatási szerződések a) pont szerinti kincstári befogadását követő hónap 10. napjáig az ahhoz kapcsolódó többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása, valamint a 60. § (6) bekezdése szerinti adó-visszatérítési támogatás igénybevételére vonatkozó támogatási szerződések adatait.

(3) A hitelintézet az e § szerinti adatszolgáltatása keretében a lakáscélú nyilvántartások vezetéséhez - a támogatott személy hozzájárulása alapján - elektronikus úton tájékoztatja a Kincstárt a megkötött, a megkötött és meghiúsult, a felmondott és lezárt, a teljesített és intézkedésre átadott, valamint a megszüntetett e rendelet szerinti támogatás igénybevételére irányuló szerződésekről és a visszafizetett támogatásokról.

(4)[95] A Kincstár indokolt esetben a hitelintézettel egyeztetett időpontban a szerződéses adatokra vonatkozóan egyedi adatszolgáltatást fogad.

48. § (1)[96] A hitelintézet a miniszter által vezetett minisztérium honlapján található adatszolgáltatási nyomtatvány szerint havonta és negyedévente, a hónapot és a negyedévet követő hónap 15. napjáig személyes adatokat nem tartalmazó adatszolgáltatást teljesít a (2) bekezdés szerint a miniszter részére.

(2)[97] Az e § szerinti adatszolgáltatás kiterjed az e rendelet szerinti kölcsön, valamint támogatások igénybevételére irányuló kérelmek és szerződések számára, összegére, fennálló állományára és a hitelintézet által folyósított, illetve lehívott kölcsönök, támogatások összegeire.

(3) A hitelintézet az e § szerinti adatszolgáltatást elektronikus úton megküldi a miniszter részére.

49. §[98]

50. § A családi otthonteremtési kedvezményt is magában foglaló, lakáscélú állami támogatásokhoz kapcsolódó szakmai informatikai rendszereket - a szakmai irányítást ellátó miniszter utasítása és felügyelete mellett - a Kincstár üzemelteti és fejleszti.

51. § (1) A 45. § (12) bekezdése szerinti tájékoztató eléréséhez és az ezen alcím szerinti adatszolgáltatás teljesítéséhez a hitelintézet számára az eAdaton történő regisztráció szükséges.

(2) A hitelintézet az adatszolgáltatását a 47. § szerinti adatszolgáltatás esetén a Kincstár, a 48. és 49. § szerinti adatszolgáltatás esetén a miniszter kérésére felülvizsgálja, és szükség esetén a javított adatszolgáltatását ismételten megküldi.

(3) A Kincstár a 47. § szerinti adatszolgáltatás, valamint - a miniszter kezdeményezésére - a 48. és 49. § szerinti adatszolgáltatás

a) nemteljesítése esetén a támogatás, vagy

b) hibás vagy hiányos teljesítése esetén a hibás vagy hiányos adatszolgáltatással érintett támogatás

45. § szerinti, hitelintézet részére történő folyósítását felfüggeszti.

(4) A támogatás folyósítása a (3) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztés esetén a hibás vagy hiányos adatszolgáltatás pótlását követő havi elszámolás szerinti folyósítással egyidejűleg történik.

(5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztés nem érinti a hitelintézet adatszolgáltatási hiánnyal nem érintett támogatásra vonatkozó elszámolási jogosultságát.

(6) Az e rendelet szerinti elszámolást és adatszolgáltatásokat három vagy annál több hitelintézet helyett, megbízási szerződés alapján egy másik hitelintézet (a továbbiakban: összesítő hitelintézet) összesítve is benyújthatja a Kincstár részére.

(7) Az e rendelet szerinti elszámolásra és adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokat az összesítő hitelintézetre is alkalmazni kell, azzal, hogy

a) az összesített elszámolás és adatszolgáltatás az összesítéssel érintett hitelintézetek székhelyét, cégjegyzékszámát és adószámát is tartalmazza,

b) az elszámolás és adatszolgáltatás teljesítésére vonatkozó határidők és határnapok az összesítő hitelintézet tekintetében irányadóak,

c) az összesítő hitelintézet felel a hitelintézeti elszámolások és adatszolgáltatások adatainak hibásan történő összesítéséből eredő kárért,

d) az összesítő hitelintézetet az összesített elszámolás és adatszolgáltatás teljesítéséért a hitelintézetek tárgyhavi elszámolásában lehívott, a Kincstár által az elszámolás ellenőrzése alapján jóváhagyott támogatási összeg 1,5‰-ének megfelelő összegű költségtérítés illeti meg, amelyet az összesített tárgyhavi elszámolásban, külön jogcímen feltüntetve igényelhet a Kincstártól.

14. Többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása

52. § Ezen alcím alkalmazásában

1. igénylő: a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását e rendeletben meghatározott feltételek szerint igénylő nagykorú személy,

2. lejárt tőketartozás: a kölcsönszerződés felmondása miatt esedékessé vált tőketartozás, valamint a fel nem mondott kölcsönszerződésből eredő lejárt tőketartozás, amelynek törlesztési késedelme a 30 napot meghaladja,

3. nem támogatott személy hiteladós: a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatásával érintett kölcsönszerződés olyan adóstársa, aki a támogatott személyek legalább egyikének a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója, és az 54. § szerinti feltételeket teljesíti,

4. támogatott személy: akivel a hitelintézet a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatásának igénybevételére támogatási szerződést köt,

5. ügyleti kamat: a kamattámogatott kölcsön szerződésszerű törlesztése során a hitelező által érvényesített, a kölcsönösszeg éves százalékos mértékében meghatározott ellenszolgáltatás.

53. § (1) A 12. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja vagy (3) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti összegű családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vevő személy a Magyarország területén lévő[99]

1. új egylakásos lakóépület építéséhez vagy vásárlásához,

2. használt lakás

a) vásárlásához és korszerűsítéséhez, illetve bővítéséhez,

b) korszerűsítéséhez, illetve bővítéséhez

felvett hitelintézeti kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) kamatainak megfizetéséhez a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását (a továbbiakban: otthonteremtési kamattámogatás) igényelheti.

(2) Az otthonteremtési kamattámogatás mértéke az 55. § (1) bekezdése szerint meghatározott ügyleti kamat 3 százalékponttal csökkentett mértéke.

(3) A kölcsön kamatainak megfizetéséhez az otthonteremtési kamattámogatást az állam a kölcsön teljes futamidejére, de legfeljebb 25 évre nyújtja.

(4) A kölcsön kamata az otthonteremtési kamattámogatás időszaka alatt

a) első alkalommal a kölcsönszerződés megkötésének napját követő egy év elteltével, a kölcsönszerződés szerinti fordulónapon,

b) második alkalommal az a) pont szerinti időpontot követő egy év elteltével, a kölcsönszerződés szerinti fordulónapon,

c)[100] harmadik alkalommal a b) pont szerinti időpontot követő öt év elteltével, a kölcsönszerződés szerinti fordulónapon, majd

d)[101] a c) pontban foglaltakat követően ötévente

változtatható meg.

(5)[102] A kölcsön otthonteremtési kamattámogatással érintett összege nem haladhatja meg

a) két gyermek esetén a 10 000 000 forintot,

b) három vagy több gyermek esetén a 15 000 000 forintot.

(6) Az otthonteremtési kamattámogatás az e rendeletben foglalt kötelezettségeit teljesítő hitelintézet által folyósított kölcsönhöz nyújtható.

(7) Az otthonteremtési kamattámogatás kizárólag forintalapú kölcsönhöz vehető igénybe, az ügyleti kamat és az egyéb költség megfizetése, valamint a tőke törlesztése is csak forintban történhet.

(8) Otthonteremtési kamattámogatás nem nyújtható

a) a lakás-takarékpénztárakról szóló törvény szerint megkötött lakás-előtakarékossági szerződés alapján folyósított lakáskölcsönre és áthidaló kölcsönre,

b) a meglévő kölcsöntartozás kiegyenlítésére szolgáló kölcsönre és

c) lejárt tőketartozás esetén.

(9) Az otthonteremtési kamattámogatás igénybevételével érintett kölcsönszerződés megkötésének feltétele, hogy - lakás építése vagy bővítése esetén - az igénylő által benyújtott bekerülési költséget tartalmazó költségvetést a hitelintézet elfogadja.

(10) Az otthonteremtési kamattámogatásra vonatkozó támogatási szerződésben az igénylő vállalja, hogy építés esetén az új lakásra vonatkozó használatbavételi engedélyt, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt vagy a bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítványt az utolsó kölcsönrész folyósításáig bemutatja a hitelintézet részére.

(11) A (10) bekezdésben foglaltaktól eltérően az otthonteremtési kamattámogatási kérelem benyújtásának időpontjában építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer által generált visszaigazolással vagy az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított visszaigazolással rendelkező, de használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági dokumentummal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező, gazdálkodó szervezet által természetes személy részére való értékesítés céljára épített vagy építtetett új lakás esetében az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsön teljes összege a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági dokumentum vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági dokumentum bemutatását megelőzően is folyósítható, azzal, hogy ebben az esetben a kamattámogatási időszak a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány bemutatását követő napon kezdődik.

(12) Az otthonteremtési kamattámogatásra megszerzett jogosultság a kamattámogatás időtartama alatt változatlan feltételekkel fennmarad, függetlenül attól, hogy a kölcsön fedezetét képező lakás helyett fedezetül másik lakás kerül bevonásra.

(13) A hitelintézet az igénybe vett kamattámogatás éves összegét évente egyszer, az éves elszámolás keretében közli a támogatott személlyel.

(14)[103] Az otthonteremtési kamattámogatás akkor igényelhető, ha az igénylőnek az otthonteremtési kamattámogatás igénylésének időpontjában nincs a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény 11. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartott tartozása a központi hitelinformációs rendszerben (a továbbiakban: KHR), ide nem értve azt az esetet, amikor a késedelmes tartozás teljesítése már megtörtént, azonban a teljesítésre a kölcsönkérelem benyújtását megelőző egy éven belül került sor, és a 2011. évi CXXII. törvény 8. § (4) bekezdése alapján a hiteladósra vonatkozó referenciaadatot a KHR-ből még nem törölték.

(15)[104] Nem jogosult az e rendelet szerinti kamattámogatásra az, aki a családok otthonteremtését támogató kedvezményes CSOK Plusz hitelprogramról szóló 518/2023. (XI. 30.) Korm. rendelet szerinti kölcsönt vett igénybe.

54. § Nem támogatott személy hiteladós az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönben adóstársként abban az esetben szerepelhet, ha teljes bizonyító erejű magánokiratban

a) nyilatkozik arról, hogy nem kötött ezen alcím szerinti kölcsönszerződést,

b) vállalja, hogy

ba) a későbbiekben sem köt ezen alcím szerinti kölcsönszerződést,

bb) nem támogatott személy hiteladósként további ezen alcím szerinti kölcsönszerződésben nem szerepel, és

bc) nem létesít lakóhelyet az ezen alcím szerinti zálogjoggal biztosított lakásban, és

c) hozzájárul ahhoz, hogy természetes személyazonosító adatait, az állampolgárságára vagy hontalanságára vonatkozó adatot, lakcímét és postacímét, személyazonosító igazolványának vagy úti okmányának számát, adóazonosító jelét, valamint a kamattámogatásra vonatkozó információkat a kamattámogatás szabályszerű igénybevételének ellenőrzése céljából a hitelintézet átadja a kormányhivatal és a Kincstár részére.

55. § (1) A szerződésszerű teljesítés esetén - az 53. § (3) bekezdése szerinti időszakban - a hitelintézet kizárólag olyan ügyleti kamatot számít fel, amely legalább egyéves időszakra vonatkozóan állandó. A kölcsön törlesztése során felszámított ügyleti kamat éves mértéke - az 53. § (3) bekezdése szerinti időszakban - nem haladja meg:

a)[105] az egyéves vagy egy évnél hosszabb időszakra állandó kamatozású kölcsön esetén az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző 3 naptári hónapban tartott 5 éves névleges futamidejű államkötvény aukcióin kialakult átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga 115 százalékának 1 százalékponttal növelt mértékét, vagy

b) ha az érintett futamidőre az a) pontban meghatározott módszer alapján átlaghozam nem számítható, akkor az ÁKK Zrt. által havi rendszerességgel közzétett, az elsődleges forgalmazók árjegyzési kötelezettsége alapján kereskedési naponként számított és közzétett referenciahozamoknak a közzétételt megelőző 3 naptári hónapra vonatkozó számtani átlaga 115 százalékának 1 százalékponttal növelt mértékét.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kamatmértéket a kölcsön kamatainak szerződésben rögzített kamatperiódus fordulónapján kell alkalmazni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti - a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló kormányrendeletnek megfelelően számított - állampapír-átlaghozamot, valamint az (1) bekezdés b) pontja szerint számított referenciahozamot az ÁKK Zrt. az internetes honlapján minden naptári hónap 3. munkanapjáig közzéteszi. Az e bekezdés szerinti állampapírhozamok vagy referenciahozamok alapján megállapított, az (1) bekezdés szerinti ügyleti kamatot a közzététel naptári hónapját követő hónaptól kell alkalmazni.

(4) A támogatott személy a támogatás időszakában az e rendeletben meghatározott mértékű otthonteremtési kamattámogatással csökkentett mértékű ügyleti kamatot fizet.

(5) Az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönök kamattámogatásának havi összege legfeljebb az ügyleti vagy üzleti év kezdetekor fennálló, még esedékessé nem vált tőketartozás után számított kamattámogatás 1/12 része. A kölcsön részfolyósítása vagy egyhavi törlesztőrészletet meghaladó előtörlesztése esetén a kamattámogatás a fennálló, még esedékessé nem vált tőketartozás után számított összeg havi időarányos része.

(6) Az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönök kamattámogatásának számításánál az osztószám 360 nap.

(7) A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Fhtv.) hatálya alá tartozó, e rendelet szerinti kamattámogatással nyújtott kölcsönök esetében - az Fhtv. 2. § (5) bekezdésére tekintettel - az Fhtv. 17/B. § (2) bekezdése, 17/C. §-a, 17/D. §-a, valamint 20/A. §-a helyett a (8)-(12) bekezdésben meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.

(8) A hitelintézet - a támogatás időtartama alatt - a kölcsön ügyleti kamatának egyoldalú módosítására nem jogosult. Az ügyleti kamat az (1) bekezdés szerint változik.

(9) A hitelintézet által - az ügyleti vagy üzleti év fordulójának napján érvényes referenciahozam alapján - érvényesített ügyleti kamat módosítása nem minősül egyoldalú kamatemelésnek.

(10) Az e rendelet szerinti kamattámogatással nyújtott kölcsönök esetén az ügyleti kamat mértéke az e rendelet alapján alkalmazható mindenkori legmagasabb ügyleti kamat, csökkentve az adott kölcsönszerződésre az e rendelet szerint a kölcsönszerződés megkötésekor alkalmazható legmagasabb ügyleti kamat és az adott kölcsönszerződés megkötésekor érvényes ügyleti kamat különbözetével.

(11) Az ügyleti kamat mértéke az adott kölcsönszerződésre irányadó kamatperiódusok fordulónapján módosul a (8)-(10) bekezdésben foglaltak szerint. Abban az esetben, ha a kölcsönszerződésben rögzített kamat nem volt kamatperiódushoz kötve, kamatperiódusként egyhavi kamatperiódust kell tekinteni.

(12) Az e rendelet szerinti kamattámogatással nyújtott kölcsönök esetén a kamattámogatási időszak lejártát követően a hitelintézet

a) az Fhtv. 17/C. §-ának megfelelően állapítja meg a hitelszerződés szerinti kamatot, és azt az Fhtv. 17/B. § (2) bekezdése és 17/D. §-a szerint változtatja, vagy

b) a kamattámogatási időszakban érvényes kamatváltoztatás vagy kamatfelár-változtatás módszertant alkalmazza tovább

ba) ugyanazzal a kamatperiódussal és kamatfelár-periódussal vagy

bb) azzal, hogy ha a kamattámogatási időszakhoz képest eltérő kamatperiódusra vagy kamatfelár-periódusra tér át, a kamat megállapításához a kamatperiódus hosszához igazodó referenciahozamot vesz figyelembe.

56. § A kamattámogatott kölcsön hitelcéljaként szolgáló lakást - ha a kölcsön fedezete másik lakás, akkor a kamattámogatott kölcsön fedezeteként szolgáló lakást - a kamattámogatott kölcsön összegének erejéig, az 53. § (3) bekezdése szerinti időtartamra, az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönszerződés alapján a hitelintézet javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom terheli.

57. § (1)[106] Az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsön esetén, ha a támogatott személyek valamelyike a kölcsönszerződés saját magára vonatkozóan történő megszüntetését kezdeményezi, és a kölcsönkérelem benyújtásakor a 15. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt feltétel nem személyére vonatkozóan teljesült, a kölcsönszerződés módosítását követően a támogatott személyeket visszafizetési kötelezettség nem terheli, és a kötelemben maradó támogatott személy az otthonteremtési kamattámogatásra a kölcsönszerződés módosítását követően jogosult.

(2)[107] Az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsön esetén, ha a támogatott személyek valamelyike a kölcsönszerződés saját magára vonatkozóan történő megszüntetését kezdeményezi, és a kölcsönkérelem benyújtásakor a 15. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt feltétel személyére vonatkozóan teljesült, a támogatott személyeket visszafizetési kötelezettség nem terheli, azonban a kötelemben maradó támogatott személy az otthonteremtési kamattámogatásra a kölcsönszerződés módosítását követően a (3) bekezdés szerinti kivétellel nem jogosult.

(3)[108] A (2) bekezdés szerinti esetben, ha a kötelemben maradó támogatott személy a 15. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt feltétel kölcsönkérelem benyújtását megelőző időszakra, személyére vonatkozóan való teljesülését a kölcsönkérelem benyújtásakor igazolta, vagy a kölcsönszerződés támogatott személy adóstársára vonatkozóan való megszüntetése céljából történő módosítását megelőzően igazolja, a kamattámogatásra való jogosultság továbbra is fennmarad.

(4) Az (1)-(3) bekezdés szerinti esetben a 15. § (7) bekezdés i) pontja szerint vállalt kötelezettséget a kölcsönszerződés megszüntetését kezdeményező adósnak legalább a kölcsönszerződés személyére vonatkozóan való megszüntetése céljából történő módosításának időpontjáig kell teljesíteni. Ha az otthonteremtési kamattámogatással érintett lakás vonatkozásában a támogatott személyek valamelyike a kölcsönszerződés módosításának időpontjáig a 15. § (7) bekezdés i) pontja szerint vállalt kötelezettséget nem teljesíti, a támogatott személyeket a támogatás igénybevételétől esedékes - az e rendelet szerinti kamatfizetési kötelezettséggel növelt - visszafizetési kötelezettség terheli, és a kötelemben maradó adós az otthonteremtési kamattámogatásra nem jogosult.

58. § Ha az állami adóhatóság vizsgálata során azt állapítja meg, hogy az otthonteremtési kamattámogatás igénybevétele jogosulatlan, vagy a támogatott személy nem a tőle elvárható gondossággal járt el, és ezáltal érdekkörében felmerült ok miatt az igénybevétel szabálytalan, akkor az állami adóhatóság - jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás címén - előírja az igénybe vett otthonteremtési kamattámogatás - az igénybevétel napjától számított, a Ptk. szerinti kamat 3 százalékponttal megemelt mértékének megfelelő késedelmi kamattal növelt - összegének visszatérítését.

59. § (1)[109] Az otthonteremtési kamattámogatásra az 1-11. §-ban, a 13-15. §-ban, a 18-25. §-ban, a 27. §-ban, valamint - a 45. § (2) bekezdése kivételével - a 28-51. §-ban foglaltakat is megfelelően alkalmazni kell, azzal, hogy a kamattámogatás visszafizetése eseteiben a kamattámogatás a jövőre nézve meg is szűnik.

(2) A hitelintézet köteles az otthonteremtési kamattámogatásra vonatkozó reklámjaiban, hirdetéseiben az alábbi szöveget feltüntetni: "A hirdetésben szereplő többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás."

(3) A családok otthonteremtési kamattámogatására vonatkozó, (2) bekezdés szerinti reklámok, hirdetések részletes szabályait az általános politikai koordinációért felelős miniszter állapítja meg.

15. Az adó-visszatérítési támogatás

60. § (1)[110] A 6. § (2) vagy (4) bekezdése szerinti célokra a természetes személy tulajdonos a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költséghez adó-visszatérítési támogatást igényelhet.

(2)[111] Az adó-visszatérítési támogatás az (1) bekezdés szerinti költségekre egyidejűleg és legfeljebb egy alkalommal, 2018. január 1-jén vagy azt követően - de meglévő lakás korszerűsítésére irányuló támogatási cél esetén az igénylést legfeljebb 6 hónappal megelőzően - kiállított számla alapján vehető igénybe.

(3)[112] Az (1) bekezdés szerinti adó-visszatérítési támogatás összege megegyezik a bővítéshez, illetve a korszerűsítéshez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de nem haladhatja meg az 5 000 000 forintot.

(4) Az (1) bekezdés szerinti adó-visszatérítési támogatás kizárólag a 27 százalékos általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla benyújtása esetén vehető igénybe. A 15. § (7) bekezdés e) pontja szerinti számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél az 5 százalékos általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla nem vehető figyelembe.

(5) Új lakás építése esetén

a)[113] a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű egylakásos lakóépület természetes személy építője vagy építtetője az építési bekerülési költség megfizetéséhez, illetve

b) az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához az építési telek természetes személy tulajdonosa

adó-visszatérítési támogatást igényelhet.

(6)[114] A legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű új egylakásos lakóépület vásárlása vagy építése esetén - az e rendelet szerinti családi otthonteremtési kedvezmény igénylésével egyidejűleg - a telekárat is tartalmazó vételárához a természetes személy vevő, illetve a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költségéhez a természetes személy telektulajdonos építtető adó-visszatérítési támogatást igényelhet.

(7) Az adó-visszatérítési támogatás legfeljebb egy alkalommal,

a) az (5) bekezdés szerinti költségekre 2018. január 1-jén vagy

b) a (6) bekezdés szerinti költségekre 2021. január 1-jén

vagy azt követően - de meglévő lakás korszerűsítésére irányuló támogatási cél esetén az igénylést legfeljebb 6 hónappal megelőzően - kiállított számla alapján vehető igénybe.[115]

(8) Az adó-visszatérítési támogatás kizárólag

a) az (5) bekezdés esetén a 27 százalékos,

b) a (6) bekezdés esetén az 5 százalékos

általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vagy számlák benyújtása esetén vehető igénybe. A 15. § (7) bekezdés e) pontja szerinti számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél az a) pont esetében az 5 százalékos, a b) pont esetében a 27 százalékos általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla nem vehető figyelembe. A b) pont esetében a lakóingatlannak nem minősülő, a lakás rendeltetésszerű használatához nem szükséges helyiség adóalapjára eső rész tekintetében a 27 százalékos általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla is figyelembe vehető a számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél.

(9) Az adó-visszatérítési támogatás összege megegyezik

a) az (5) bekezdés esetén az építkezés helyéül szolgáló építési telek, valamint az egylakásos lakóépület építéséhez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások,

b) a (6) bekezdés esetében a telekárat is tartalmazó vételár, illetve a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség

számlájában feltüntetett - és bekerülési költség esetén a kiállított számla szerint megfizetett - általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5 000 000 forint.[116]

(10) Az (5) bekezdés szerinti adó-visszatérítési támogatás építési telekre jutó részét az építési telek vételáráról kiállított számla benyújtását követően, egy összegben folyósítja a hitelintézet a támogatott személy fizetési számlájára.

(11) Ha az igénylő családi otthonteremtési kedvezményt is igényel, akkor ugyanazon hitelintézetnél egyidejűleg nyújthatja be az (1) vagy az (5) bekezdés szerinti adó-visszatérítési támogatás és a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelmét. Ebben az esetben az igénylő a magasabb összegű támogatásra vonatkozó, a 25. § alapján számított, az értékbecslés és a helyszíni szemle díját nem tartalmazó, de legfeljebb 30 000 forint összegű bírálati díjat fizet.

(12)[117] Az adó-visszatérítési támogatást az öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személyek is igényelhetik. Az e bekezdés szerinti ellátások esetén az adó-visszatérítési támogatás vonatkozásában a társadalombiztosítási jogviszony 15. § (1) bekezdés c) pontja szerinti igazolását nem kell benyújtani. Az e bekezdés szerinti ellátások igénybevételét az igénylő - együttes igénylők esetén legalább az egyik fél - az ellátás folyósítását megállapító hatósági határozat hitelintézetnél történő bemutatásával igazolja.

(13) Az igénylő az adó-visszatérítési támogatás iránti kérelem benyújtásakor teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, hogy a 15. § (7) bekezdés a) pontjában foglalt adatait, valamint az adó-visszatérítési támogatásra vonatkozó információkat az adó-visszatérítési támogatás szabályszerű igénybevételének ellenőrzése céljából a hitelintézet felhasználja és továbbítsa a kormányhivatal, a Kincstár vagy az állami adóhatóság részére.

(14) A támogatott személy az adó-visszatérítési támogatásra - ideértve a visszafizetéshez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettséget is - vonatkozó visszafizetési kötelezettség kapcsán részletfizetési kérelemmel fordulhat a kormányhivatalhoz. A kormányhivatal eljárására a 39. § (4) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

(15) A támogatott személy az adó-visszatérítési támogatásra - ideértve a visszafizetéshez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettséget is - vonatkozó visszafizetési kötelezettség halasztott teljesítése, mérséklése vagy elengedése iránti kérelemmel fordulhat a kormányhivatalhoz. A kormányhivatal eljárására a 39. § (5) és (8) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

(16)[118] Az adó-visszatérítési támogatásra az 1. § (4) bekezdésében, a 2. §-ban, a 3. § (7) és (9) bekezdésében, a 4. §-ban, az 5-7. §-ban, a 8. § (4)-(6) bekezdésében, a 9. §-ban, a 13. §-ban, a 14. §-ban, a 15. § (1), (2), (5) és (6) bekezdésében, a 15. § (7) bekezdés a), c), e)-j) és n) pontjában, valamint (8), (9), (11) (14)-(16), (18)-(25) bekezdésében, a 16-19. §-ban, a 20. § (5) bekezdésében, a 24-33. §-ban, a 34. § (2)-(5) bekezdésében, a 35-38. §-ban, a 39. § (14) bekezdésében, valamint a 40-51. §-ban foglaltakat is megfelelően alkalmazni kell.

16. Záró rendelkezések

61. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

61/A. §[119] A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 7/A. alcíme alapján az e rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtott, még el nem bírált preferált kistelepülésen igényelhető családi otthonteremtési kedvezmény, valamint otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsön iránti kérelmekre az e rendelet szabályait alkalmazni kell, ha ezt az igénylő kéri, és a benyújtott kérelmét e rendelet rendelkezései szerint módosítja.

62. § Felhatalmazást kap az általános politikai koordinációért felelős miniszter, hogy az e rendelet szerinti családi otthonteremtési kedvezményre és az otthonteremtési kamattámogatásra vonatkozó hitelintézeti reklámok, hirdetések részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.

63. §[120]

64. §[121]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 302/2023. (VII. 11.) Korm. rendelethez

Büntetőjogi kizáró feltételek

A családi otthonteremtési kedvezmény nem igényelhető, ha az igénylő és házastársa büntetőjogi felelősségét a bíróság

a) bűntett,

b) a 2011. december 31. napjáig hatályban volt Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) szerinti adócsalás vétsége [1978. évi IV. törvény 310. §], munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás [1978. évi IV. törvény 310/A. § (1) bekezdés], visszaélés jövedékkel vétsége [1978. évi IV. törvény 311. § (1) bekezdés], jövedéki orgazdaság vétsége [1978. évi IV. törvény 311/A. § (1) bekezdés], jövedékkel visszaélés elősegítésének vétsége [1978. évi IV. törvény 311/B. § (1) bekezdés], csempészet vétsége [1978. évi IV. törvény 312. §], az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértésének vétsége [1978. évi IV. törvény 314. § (4) bekezdés],

c) a 2013. június 30. napjáig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerinti gondatlanságból elkövetett családi jogállás megsértésének vétsége [1978. évi IV. törvény 193. § (3) bekezdés], kiskorú elhelyezésének megváltoztatása vétsége [1978. évi IV. törvény 194. §], kiskorú veszélyeztetésének vétsége [1978. évi IV. törvény 195. § (4) bekezdés], tartás elmulasztásának vétsége [1978. évi IV. törvény 196. § (1) bekezdés], számvitel rendje megsértésének vétsége [1978. évi IV. törvény 289. § (4) bekezdés], csődbűncselekmény esetében a hitelezői kielégítési sorrend kijátszásának vétsége [1978. évi IV. törvény 290. § (5) bekezdés], gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásának vétsége [1978. évi IV. törvény 299. § (2) bekezdés], visszaélés társadalombiztosítási, szociális, vagy más jóléti juttatással vétsége [1978. évi IV. törvény 309. § (1) bekezdés], költségvetési csalás vétsége [1978. évi IV. törvény 310. § (1) bekezdés], jövedékkel visszaélés elősegítésének a vétsége [1978. évi IV. törvény 311/B. § (1) bekezdés], lopás vétsége [1978. évi IV. törvény 316. § (2) bekezdés], sikkasztás vétsége [1978. évi IV. törvény 317. § (2) bekezdés], csalás vétsége [1978. évi IV. törvény 318. § (2) bekezdés], hűtlen kezelés vétsége [1978. évi IV. törvény 319. § (2) bekezdés], hanyag kezelés vétsége [1978. évi IV. törvény 320. § (1) bekezdés], rablás előkészületének vétsége [1978. évi IV. törvény 321. § (6) bekezdés], rongálás vétsége [1978. évi IV. törvény 324. § (2) bekezdés], jogtalan elsajátítás vétsége [1978. évi IV. törvény 325. § (1) bekezdés], orgazdaság vétsége [1978. évi IV. törvény 326. § (2) bekezdés], hitelsértés vétsége [1978. évi IV. törvény 330. §] vagy

d) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti kiskorúval való kapcsolattartás akadályozásának vétsége [Btk. 210. § (1) bekezdés], kiskorú elhelyezésének megváltoztatása vétsége [Btk. 211. § (1) bekezdés], tartási kötelezettség elmulasztása vétsége [Btk. 212. § (1) bekezdés], kapcsolati erőszak vétsége [Btk. 212/A. § (1) bekezdés], gondatlanságból elkövetett családi jogállás megsértésének vétsége [Btk. 213. § (3) bekezdés], rablás előkészületének vétsége [Btk. 365. § (5) bekezdés], lopás vétsége [Btk. 370. § (2) bekezdés], rongálás vétsége [Btk. 371. § (2) bekezdés], sikkasztás vétsége [Btk. 372. § (2) bekezdés], csalás vétsége [Btk. 373. § (2) bekezdés], gazdasági csalás vétsége [Btk. 374. § (2) bekezdés], hűtlen kezelés vétsége [Btk. 376. § (2) bekezdés], hanyag kezelés vétsége [Btk. 377. § (1) bekezdés], jogtalan elsajátítás vétsége [Btk. 378. § (1) bekezdés], 2020. december 31-éig hatályban volt orgazdaság vétsége [Btk. 379. § (2) bekezdés], társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással visszaélés vétsége [Btk. 395. § (1) bekezdés], költségvetési csalás vétsége [Btk. 396. § (1) bekezdés], jövedékkel visszaélés elősegítésének vétsége [Btk. 398. § (1) bekezdés], csődbűncselekmény esetében a hitelezői kielégítési sorrend kijátszásának vétsége [Btk. 404. § (4) bekezdés], feljelentés elmulasztása felszámolási eljárásban vétsége [Btk. 404/A. §], tartozás fedezetének elvonása vétsége [Btk. 405. § (1) bekezdés], gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vétsége [Btk. 409. § (2) bekezdés], gazdasági titok megsértése vétsége [Btk. 413. § (1) bekezdés]

miatt megállapította, és az elkövető az igénylés időpontjában még nem mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól.

2. melléklet a 302/2023. (VII. 11.) Korm. rendelethez

ABC
1.VÁRMEGYEJÁRÁSTELEPÜLÉS
2.Bács-Kiskun vármegyeKecskeméti járásÁgasegyháza
3.Bács-Kiskun vármegyeKiskőrösi járásAkasztó
4.Bács-Kiskun vármegyeKunszentmiklósi járásApostag
5.Bács-Kiskun vármegyeBácsalmási járásBácsbokod
6.Bács-Kiskun vármegyeBácsalmási járásBácsborsód
7.Bács-Kiskun vármegyeBajai járásBácsszentgyörgy
8.Bács-Kiskun vármegyeBácsalmási járásBácsszőlős
9.Bács-Kiskun vármegyeKiskunhalasi járásBalotaszállás
10.Bács-Kiskun vármegyeBajai járásBátmonostor
11.Bács-Kiskun vármegyeKalocsai járásBátya
12.Bács-Kiskun vármegyeKiskőrösi járásBócsa
13.Bács-Kiskun vármegyeJánoshalmai járásBorota
14.Bács-Kiskun vármegyeKiskunfélegyházi járásBugac
15.Bács-Kiskun vármegyeKiskunfélegyházi járásBugacpusztaháza
16.Bács-Kiskun vármegyeKiskőrösi járásCsászártöltés
17.Bács-Kiskun vármegyeBajai járásCsátalja
18.Bács-Kiskun vármegyeBajai járásCsávoly
19.Bács-Kiskun vármegyeKiskőrösi járásCsengőd
20.Bács-Kiskun vármegyeBácsalmási járásCsikéria
21.Bács-Kiskun vármegyeKiskunmajsai járásCsólyospálos
22.Bács-Kiskun vármegyeBajai járásDávod
23.Bács-Kiskun vármegyeKalocsai járásDrágszél
24.Bács-Kiskun vármegyeKunszentmiklósi járásDunaegyháza
25.Bács-Kiskun vármegyeBajai járásDunafalva
26.Bács-Kiskun vármegyeKalocsai járásDunapataj
27.Bács-Kiskun vármegyeKalocsai járásDunaszentbenedek
28.Bács-Kiskun vármegyeKalocsai járásDunatetétlen
29.Bács-Kiskun vármegyeKunszentmiklósi járásDunavecse
30.Bács-Kiskun vármegyeKalocsai járásDusnok
31.Bács-Kiskun vármegyeBajai járásÉrsekcsanád
32.Bács-Kiskun vármegyeBajai járásÉrsekhalma
33.Bács-Kiskun vármegyeKalocsai járásFajsz
34.Bács-Kiskun vármegyeKecskeméti járásFelsőlajos
35.Bács-Kiskun vármegyeBajai járásFelsőszentiván
36.Bács-Kiskun vármegyeKalocsai járásFoktő
37.Bács-Kiskun vármegyeKecskeméti járásFülöpháza
38.Bács-Kiskun vármegyeKecskeméti járásFülöpjakab
39.Bács-Kiskun vármegyeKiskőrösi járásFülöpszállás
40.Bács-Kiskun vármegyeBajai járásGara
41.Bács-Kiskun vármegyeKiskunfélegyházi járásGátér
42.Bács-Kiskun vármegyeKalocsai járásGéderlak
43.Bács-Kiskun vármegyeKalocsai járásHajós
44.Bács-Kiskun vármegyeKiskunhalasi járásHarkakötöny
45.Bács-Kiskun vármegyeKalocsai járásHarta
46.Bács-Kiskun vármegyeBajai járásHercegszántó
47.Bács-Kiskun vármegyeKalocsai járásHomokmégy
48.Bács-Kiskun vármegyeKiskőrösi járásImrehegy
49.Bács-Kiskun vármegyeKecskeméti járásJakabszállás
50.Bács-Kiskun vármegyeKiskunmajsai járásJászszentlászló
51.Bács-Kiskun vármegyeKiskőrösi járásKaskantyú
52.Bács-Kiskun vármegyeBácsalmási járásKatymár
53.Bács-Kiskun vármegyeKiskunhalasi járásKelebia
54.Bács-Kiskun vármegyeJánoshalmai járásKéleshalom
55.Bács-Kiskun vármegyeKiskunhalasi járásKisszállás
56.Bács-Kiskun vármegyeKiskunmajsai járásKömpöc
57.Bács-Kiskun vármegyeKunszentmiklósi járásKunadacs
58.Bács-Kiskun vármegyeBácsalmási járásKunbaja
59.Bács-Kiskun vármegyeKecskeméti járásKunbaracs
60.Bács-Kiskun vármegyeKiskunhalasi járásKunfehértó
61.Bács-Kiskun vármegyeKunszentmiklósi járásKunpeszér
62.Bács-Kiskun vármegyeKecskeméti járásKunszállás
63.Bács-Kiskun vármegyeKecskeméti járásLadánybene
64.Bács-Kiskun vármegyeBácsalmási járásMadaras
65.Bács-Kiskun vármegyeBácsalmási járásMátételke
66.Bács-Kiskun vármegyeJánoshalmai járásMélykút
67.Bács-Kiskun vármegyeKalocsai járásMiske
68.Bács-Kiskun vármegyeKiskunmajsai járásMóricgát
69.Bács-Kiskun vármegyeBajai járásNagybaracska
70.Bács-Kiskun vármegyeBajai járásNemesnádudvar
71.Bács-Kiskun vármegyeKecskeméti járásNyárlőrinc
72.Bács-Kiskun vármegyeKalocsai járásOrdas
73.Bács-Kiskun vármegyeKecskeméti járásOrgovány
74.Bács-Kiskun vármegyeKalocsai járásÖregcsertő
75.Bács-Kiskun vármegyeKiskőrösi járásPáhi
76.Bács-Kiskun vármegyeKiskunfélegyházi járásPálmonostora
77.Bács-Kiskun vármegyeKiskunfélegyházi járásPetőfiszállás
78.Bács-Kiskun vármegyeKiskunhalasi járásPirtó
79.Bács-Kiskun vármegyeJánoshalmai járásRém
80.Bács-Kiskun vármegyeKiskőrösi járásSoltszentimre
81.Bács-Kiskun vármegyeBajai járásSükösd
82.Bács-Kiskun vármegyeKalocsai járásSzakmár
83.Bács-Kiskun vármegyeKunszentmiklósi járásSzalkszentmárton
84.Bács-Kiskun vármegyeKiskunmajsai járásSzank
85.Bács-Kiskun vármegyeTiszakécskei járásSzentkirály
86.Bács-Kiskun vármegyeBajai járásSzeremle
87.Bács-Kiskun vármegyeKiskőrösi járásTabdi
88.Bács-Kiskun vármegyeKunszentmiklósi járásTass
89.Bács-Kiskun vármegyeBácsalmási járásTataháza
90.Bács-Kiskun vármegyeKiskőrösi járásTázlár
91.Bács-Kiskun vármegyeTiszakécskei járásTiszaug
92.Bács-Kiskun vármegyeKiskunhalasi járásTompa
93.Bács-Kiskun vármegyeKalocsai járásÚjsolt
94.Bács-Kiskun vármegyeKalocsai járásÚjtelek
95.Bács-Kiskun vármegyeKalocsai járásUszód
96.Bács-Kiskun vármegyeKecskeméti járásVárosföld
97.Bács-Kiskun vármegyeBajai járásVaskút
98.Bács-Kiskun vármegyeKiskunhalasi járásZsana
99.Baranya vármegyePécsi járásAbaliget
100.Baranya vármegyeSellyei járásAdorjás
101.Baranya vármegyeHegyháti járásÁg
102.Baranya vármegyeSzigetvári járásAlmamellék
103.Baranya vármegyeSzigetvári járásAlmáskeresztúr
104.Baranya vármegyeHegyháti járásAlsómocsolád
105.Baranya vármegyePécsváradi járásApátvarasd
106.Baranya vármegyePécsi járásAranyosgadány
107.Baranya vármegyePécsi járásÁta
108.Baranya vármegyeBólyi járásBabarc
109.Baranya vármegyeSiklósi járásBabarcszőlős
110.Baranya vármegyeHegyháti járásBakóca
111.Baranya vármegyePécsi járásBakonya
112.Baranya vármegyeSellyei járásBaksa
113.Baranya vármegyeSzigetvári járásBánfa
114.Baranya vármegyeMohácsi járásBár
115.Baranya vármegyeSellyei járásBaranyahídvég
116.Baranya vármegyeHegyháti járásBaranyajenő
117.Baranya vármegyeHegyháti járásBaranyaszentgyörgy
118.Baranya vármegyeSzigetvári járásBasal
119.Baranya vármegyeBólyi járásBelvárdgyula
120.Baranya vármegyeSiklósi járásBeremend
121.Baranya vármegyePécsi járásBerkesd
122.Baranya vármegyeSellyei járásBesence
123.Baranya vármegyeMohácsi járásBezedek
124.Baranya vármegyeSzentlőrinci járásBicsérd
125.Baranya vármegyeKomlói járásBikal
126.Baranya vármegyePécsi járásBirján
127.Baranya vármegyeSiklósi járásBisse
128.Baranya vármegyeSzentlőrinci járásBoda
129.Baranya vármegyeKomlói járásBodolyabér
130.Baranya vármegyeSellyei járásBogádmindszent
131.Baranya vármegyeSellyei járásBogdása
132.Baranya vármegyeSzigetvári járásBoldogasszonyfa
133.Baranya vármegyeBólyi járásBorjád
134.Baranya vármegyePécsi járásBosta
135.Baranya vármegyeSzigetvári járásBotykapeterd
136.Baranya vármegyeSzentlőrinci járásBükkösd
137.Baranya vármegyeSzigetvári járásBürüs
138.Baranya vármegyeSiklósi járásCún
139.Baranya vármegyeSellyei járásCsányoszró
140.Baranya vármegyeSiklósi járásCsarnóta
141.Baranya vármegyeSzigetvári járásCsebény
142.Baranya vármegyeSzentlőrinci járásCserdi
143.Baranya vármegyeSzigetvári járásCsertő
144.Baranya vármegyeSzentlőrinci járásCsonkamindszent
145.Baranya vármegyeSzigetvári járásDencsháza
146.Baranya vármegyeSzentlőrinci járásDinnyeberki
147.Baranya vármegyeSiklósi járásDiósviszló
148.Baranya vármegyeSiklósi járásDrávacsehi
149.Baranya vármegyeSiklósi járásDrávacsepely
150.Baranya vármegyeSellyei járásDrávafok
151.Baranya vármegyeSellyei járásDrávaiványi
152.Baranya vármegyeSellyei járásDrávakeresztúr
153.Baranya vármegyeSiklósi járásDrávapalkonya
154.Baranya vármegyeSiklósi járásDrávapiski
155.Baranya vármegyeSiklósi járásDrávaszabolcs
156.Baranya vármegyeSiklósi járásDrávaszerdahely
157.Baranya vármegyeSellyei járásDrávasztára
158.Baranya vármegyeMohácsi járásDunaszekcső
159.Baranya vármegyePécsi járásEgerág
160.Baranya vármegyeSiklósi járásEgyházasharaszti
161.Baranya vármegyeKomlói járásEgyházaskozár
162.Baranya vármegyePécsi járásEllend
163.Baranya vármegyeSzigetvári járásEndrőc
164.Baranya vármegyeMohácsi járásErdősmárok
165.Baranya vármegyePécsváradi járásErdősmecske
166.Baranya vármegyePécsváradi járásErzsébet
167.Baranya vármegyePécsváradi járásFazekasboda
168.Baranya vármegyeMohácsi járásFeked
169.Baranya vármegyeHegyháti járásFelsőegerszeg
170.Baranya vármegyeSellyei járásFelsőszentmárton
171.Baranya vármegyeSiklósi járásGaré
172.Baranya vármegyeSzentlőrinci járásGerde
173.Baranya vármegyeHegyháti járásGerényes
174.Baranya vármegyePécsváradi járásGeresdlak
175.Baranya vármegyeSellyei járásGilvánfa
176.Baranya vármegyeSiklósi járásGordisa
177.Baranya vármegyeHegyháti járásGödre
178.Baranya vármegyePécsi járásGörcsöny
179.Baranya vármegyeMohácsi járásGörcsönydoboka
180.Baranya vármegyeSzentlőrinci járásGyöngyfa
181.Baranya vármegyeSzigetvári járásGyöngyösmellék
182.Baranya vármegyeBólyi járásHásságy
183.Baranya vármegyeKomlói járásHegyhátmaróc
184.Baranya vármegyeSellyei járásHegyszentmárton
185.Baranya vármegyeSzentlőrinci járásHelesfa
186.Baranya vármegyeSzentlőrinci járásHetvehely
187.Baranya vármegyePécsváradi járásHidas
188.Baranya vármegyeMohácsi járásHimesháza
189.Baranya vármegyeSellyei járásHirics
190.Baranya vármegyeSzigetvári járásHobol
191.Baranya vármegyeMohácsi járásHomorúd
192.Baranya vármegyeSzigetvári járásHorváthertelend
193.Baranya vármegyePécsi járásHusztót
194.Baranya vármegyeSzigetvári járásIbafa
195.Baranya vármegyeSiklósi járásIllocska
196.Baranya vármegyeSiklósi járásIpacsfa
197.Baranya vármegyeSiklósi járásIvánbattyán
198.Baranya vármegyeMohácsi járásIvándárda
199.Baranya vármegyeSzentlőrinci járásKacsóta
200.Baranya vármegyeSellyei járásKákics
201.Baranya vármegyeKomlói járásKárász
202.Baranya vármegyeSiklósi járásKásád
203.Baranya vármegyeSzigetvári járásKatádfa
204.Baranya vármegyePécsváradi járásKátoly
205.Baranya vármegyePécsváradi járásKékesd
206.Baranya vármegyeSiklósi járásKémes
207.Baranya vármegyeSellyei járásKemse
208.Baranya vármegyeSzigetvári járásKétújfalu
209.Baranya vármegyeSzentlőrinci járásKirályegyháza
210.Baranya vármegyeSellyei járásKisasszonyfa
211.Baranya vármegyeHegyháti járásKisbeszterce
212.Baranya vármegyeBólyi járásKisbudmér
213.Baranya vármegyeSiklósi járásKisdér
214.Baranya vármegyeSzigetvári járásKisdobsza
215.Baranya vármegyeHegyháti járásKishajmás
216.Baranya vármegyeSiklósi járásKisharsány
217.Baranya vármegyePécsi járásKisherend
218.Baranya vármegyeSiklósi járásKisjakabfalva
219.Baranya vármegyeSiklósi járásKiskassa
220.Baranya vármegyeSiklósi járásKislippó
221.Baranya vármegyeMohácsi járásKisnyárád
222.Baranya vármegyeSzigetvári járásKistamási
223.Baranya vármegyeSiklósi járásKistapolca
224.Baranya vármegyeSiklósi járásKistótfalu
225.Baranya vármegyeHegyháti járásKisvaszar
226.Baranya vármegyeSellyei járásKisszentmárton
227.Baranya vármegyeSellyei járásKórós
228.Baranya vármegyeSiklósi járásKovácshida
229.Baranya vármegyePécsi járásKovácsszénája
230.Baranya vármegyeKomlói járásKöblény
231.Baranya vármegyePécsi járásKökény
232.Baranya vármegyeMohácsi járásKölked
233.Baranya vármegyePécsi járásKővágószőlős
234.Baranya vármegyePécsi járásKővágótöttös
235.Baranya vármegyeMohácsi járásLánycsók
236.Baranya vármegyeSiklósi járásLapáncsa
237.Baranya vármegyeKomlói járásLiget
238.Baranya vármegyeMohácsi járásLippó
239.Baranya vármegyeBólyi járásLiptód
240.Baranya vármegyePécsi járásLothárd
241.Baranya vármegyePécsváradi járásLovászhetény
242.Baranya vármegyeSellyei járásLúzsok
243.Baranya vármegyeHegyháti járásMágocs
244.Baranya vármegyeSiklósi járásMagyarbóly
245.Baranya vármegyeKomlói járásMagyaregregy
246.Baranya vármegyeKomlói járásMagyarhertelend
247.Baranya vármegyeSzigetvári járásMagyarlukafa
248.Baranya vármegyeSellyei járásMagyarmecske
249.Baranya vármegyePécsi járásMagyarsarlós
250.Baranya vármegyeKomlói járásMagyarszék
251.Baranya vármegyeSellyei járásMagyartelek
252.Baranya vármegyeMohácsi járásMajs
253.Baranya vármegyeKomlói járásMánfa
254.Baranya vármegyeMohácsi járásMaráza
255.Baranya vármegyeSiklósi járásMárfa
256.Baranya vármegyeBólyi járásMáriakéménd
257.Baranya vármegyeSellyei járásMarkóc
258.Baranya vármegyeSellyei járásMarócsa
259.Baranya vármegyeSiklósi járásMárok
260.Baranya vármegyePécsváradi járásMartonfa
261.Baranya vármegyeSiklósi járásMatty
262.Baranya vármegyeKomlói járásMáza
263.Baranya vármegyePécsváradi járásMecseknádasd
264.Baranya vármegyeKomlói járásMecsekpölöske
265.Baranya vármegyeHegyháti járásMekényes
266.Baranya vármegyeSzigetvári járásMerenye
267.Baranya vármegyeHegyháti járásMeződ
268.Baranya vármegyeHegyháti járásMindszentgodisa
269.Baranya vármegyeSzigetvári járásMolvány
270.Baranya vármegyeBólyi járásMonyoród
271.Baranya vármegyeSzigetvári járásMozsgó
272.Baranya vármegyeBólyi járásNagybudmér
273.Baranya vármegyeSellyei járásNagycsány
274.Baranya vármegyeSzigetvári járásNagydobsza
275.Baranya vármegyeHegyháti járásNagyhajmás
276.Baranya vármegyeSiklósi járásNagyharsány
277.Baranya vármegyeMohácsi járásNagynyárád
278.Baranya vármegyePécsváradi járásNagypall
279.Baranya vármegyeSzigetvári járásNagypeterd
280.Baranya vármegyeSiklósi járásNagytótfalu
281.Baranya vármegyeSzigetvári járásNagyváty
282.Baranya vármegyeSzigetvári járásNemeske
283.Baranya vármegyeSzigetvári járásNyugotszenterzsébet
284.Baranya vármegyePécsváradi járásÓbánya
285.Baranya vármegyePécsi járásÓcsárd
286.Baranya vármegyePécsváradi járásÓfalu
287.Baranya vármegyeSellyei járásOkorág
288.Baranya vármegyeSzentlőrinci járásOkorvölgy
289.Baranya vármegyeBólyi járásOlasz
290.Baranya vármegyeSiklósi járásOld
291.Baranya vármegyeKomlói járásOroszló
292.Baranya vármegyeSellyei járásÓzdfalu
293.Baranya vármegyeHegyháti járásPalé
294.Baranya vármegyeSiklósi járásPalkonya
295.Baranya vármegyeMohácsi járásPalotabozsok
296.Baranya vármegyeSellyei járásPáprád
297.Baranya vármegyeSzigetvári járásPatapoklosi
298.Baranya vármegyeSzentlőrinci járásPécsbagota
299.Baranya vármegyeSiklósi járásPécsdevecser
300.Baranya vármegyePécsváradi járásPécsvárad
301.Baranya vármegyePécsi járásPereked
302.Baranya vármegyeSiklósi járásPeterd
303.Baranya vármegyeSzigetvári járásPettend
304.Baranya vármegyeSellyei járásPiskó
305.Baranya vármegyeBólyi járásPócsa
306.Baranya vármegyeSiklósi járásRádfalva
307.Baranya vármegyePécsi járásRegenye
308.Baranya vármegyePécsi járásRomonya
309.Baranya vármegyeSzigetvári járásRózsafa
310.Baranya vármegyeSellyei járásSámod
311.Baranya vármegyeMohácsi járásSárok
312.Baranya vármegyeHegyháti járásSásd
313.Baranya vármegyeMohácsi járásSátorhely
314.Baranya vármegyeSellyei járásSellye
315.Baranya vármegyeSiklósi járásSiklósbodony
316.Baranya vármegyeSiklósi járásSiklósnagyfalu
317.Baranya vármegyeMohácsi járásSomberek
318.Baranya vármegyeSzigetvári járásSomogyapáti
319.Baranya vármegyeSzigetvári járásSomogyhárságy
320.Baranya vármegyeSzigetvári járásSomogyhatvan
321.Baranya vármegyeSzigetvári járásSomogyviszló
322.Baranya vármegyeSellyei járásSósvertike
323.Baranya vármegyeSzentlőrinci járásSumony
324.Baranya vármegyeSzentlőrinci járásSzabadszentkirály
325.Baranya vármegyeHegyháti járásSzágy
326.Baranya vármegyeBólyi járásSzajk
327.Baranya vármegyePécsi járásSzalánta
328.Baranya vármegyeKomlói járásSzalatnak
329.Baranya vármegyeSiklósi járásSzaporca
330.Baranya vármegyeKomlói járásSzárász
331.Baranya vármegyeKomlói járásSzászvár
332.Baranya vármegyeSiklósi járásSzava
333.Baranya vármegyeMohácsi járásSzebény
334.Baranya vármegyeBólyi járásSzederkény
335.Baranya vármegyeMohácsi járásSzékelyszabar
336.Baranya vármegyePécsváradi járásSzellő
337.Baranya vármegyePécsi járásSzemely
338.Baranya vármegyeSzentlőrinci járásSzentdénes
339.Baranya vármegyeSzigetvári járásSzentegát
340.Baranya vármegyeSzentlőrinci járásSzentkatalin
341.Baranya vármegyeSzigetvári járásSzentlászló
342.Baranya vármegyePécsi járásSzilágy
343.Baranya vármegyePécsi járásSzilvás
344.Baranya vármegyePécsi járásSzőke
345.Baranya vármegyePécsi járásSzőkéd
346.Baranya vármegyeSzigetvári járásSzörény
347.Baranya vármegyeSzigetvári járásSzulimán
348.Baranya vármegyeMohácsi járásSzűr
349.Baranya vármegyeHegyháti járásTarrós
350.Baranya vármegyeHegyháti járásTékes
351.Baranya vármegyeSzigetvári járásTeklafalu
352.Baranya vármegyeSellyei járásTengeri
353.Baranya vármegyeSiklósi járásTésenfa
354.Baranya vármegyeSellyei járásTéseny
355.Baranya vármegyeKomlói járásTófű
356.Baranya vármegyeHegyháti járásTormás
357.Baranya vármegyeSzigetvári járásTótszentgyörgy
358.Baranya vármegyeBólyi járásTöttös
359.Baranya vármegyeSiklósi járásTúrony
360.Baranya vármegyeMohácsi járásUdvar
361.Baranya vármegyeSiklósi járásÚjpetre
362.Baranya vármegyeSellyei járásVajszló
363.Baranya vármegyeSzigetvári járásVárad
364.Baranya vármegyeHegyháti járásVarga
365.Baranya vármegyeSzigetvári járásVásárosbéc
366.Baranya vármegyeHegyháti járásVásárosdombó
367.Baranya vármegyeHegyháti járásVázsnok
368.Baranya vármegyeSellyei járásVejti
369.Baranya vármegyeKomlói járásVékény
370.Baranya vármegyeSzentlőrinci járásVelény
371.Baranya vármegyeMohácsi járásVéménd
372.Baranya vármegyeBólyi járásVersend
373.Baranya vármegyeSiklósi járásVillány
374.Baranya vármegyeSiklósi járásVillánykövesd
375.Baranya vármegyeSiklósi járásVokány
376.Baranya vármegyeSzigetvári járásZádor
377.Baranya vármegyeSellyei járásZaláta
378.Baranya vármegyePécsváradi járásZengővárkony
379.Baranya vármegyeSzentlőrinci járásZók
380.Békés vármegyeMezőkovácsházai járásAlmáskamarás
381.Békés vármegyeOrosházi járásBékéssámson
382.Békés vármegyeSzarvasi járásBékésszentandrás
383.Békés vármegyeBékési járásBélmegyer
384.Békés vármegyeSarkadi járásBiharugra
385.Békés vármegyeSzeghalmi járásBucsa
386.Békés vármegyeSzarvasi járásCsabacsűd
387.Békés vármegyeBékéscsabai járásCsabaszabadi
388.Békés vármegyeOrosházi járásCsanádapáca
389.Békés vármegyeGyomaendrődi járásCsárdaszállás
390.Békés vármegyeBékéscsabai járásCsorvás
391.Békés vármegyeBékéscsabai járásDoboz
392.Békés vármegyeMezőkovácsházai járásDombegyház
393.Békés vármegyeMezőkovácsházai járásDombiratos
394.Békés vármegyeGyomaendrődi járásEcsegfalva
395.Békés vármegyeGyulai járásElek
396.Békés vármegyeOrosházi járásGádoros
397.Békés vármegyeBékéscsabai járásGerendás
398.Békés vármegyeSarkadi járásGeszt
399.Békés vármegyeGyomaendrődi járásHunya
400.Békés vármegyeBékési járásKamut
401.Békés vármegyeSzarvasi járásKardos
402.Békés vármegyeOrosházi járásKardoskút
403.Békés vármegyeMezőkovácsházai járásKaszaper
404.Békés vármegyeSzeghalmi járásKertészsziget
405.Békés vármegyeGyulai járásKétegyháza
406.Békés vármegyeBékéscsabai járásKétsoprony
407.Békés vármegyeMezőkovácsházai járásKevermes
408.Békés vármegyeMezőkovácsházai járásKisdombegyház
409.Békés vármegyeSzarvasi járásKondoros
410.Békés vármegyeSzeghalmi járásKörösladány
411.Békés vármegyeSarkadi járásKörösnagyharsány
412.Békés vármegyeBékési járásKöröstarcsa
413.Békés vármegyeSzeghalmi járásKörösújfalu
414.Békés vármegyeSarkadi járásKötegyán
415.Békés vármegyeMezőkovácsházai járásKunágota
416.Békés vármegyeGyulai járásLőkösháza
417.Békés vármegyeMezőkovácsházai járásMagyarbánhegyes
418.Békés vármegyeMezőkovácsházai járásMagyardombegyház
419.Békés vármegyeMezőkovácsházai járásMedgyesbodzás
420.Békés vármegyeMezőkovácsházai járásMedgyesegyháza
421.Békés vármegyeSarkadi járásMéhkerék
422.Békés vármegyeSarkadi járásMezőgyán
423.Békés vármegyeMezőkovácsházai járásMezőhegyes
424.Békés vármegyeBékési járásMurony
425.Békés vármegyeMezőkovácsházai járásNagybánhegyes
426.Békés vármegyeMezőkovácsházai járásNagykamarás
427.Békés vármegyeOrosházi járásNagyszénás
428.Békés vármegyeSarkadi járásOkány
429.Békés vármegyeSzarvasi járásÖrménykút
430.Békés vármegyeOrosházi járásPusztaföldvár
431.Békés vármegyeMezőkovácsházai járásPusztaottlaka
432.Békés vármegyeSarkadi járásSarkadkeresztúr
433.Békés vármegyeBékéscsabai járásSzabadkígyós
434.Békés vármegyeBékési járásTarhos
435.Békés vármegyeBékéscsabai járásTelekgerendás
436.Békés vármegyeBékéscsabai járásÚjkígyós
437.Békés vármegyeSarkadi járásÚjszalonta
438.Békés vármegyeMezőkovácsházai járásVégegyháza
439.Békés vármegyeSarkadi járásZsadány
440.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeGönci járásAbaújalpár
441.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeGönci járásAbaújkér
442.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzikszói járásAbaújlak
443.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeGönci járásAbaújszántó
444.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzikszói járásAbaújszolnok
445.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeGönci járásAbaújvár
446.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEdelényi járásAbod
447.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyePutnoki járásAggtelek
448.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKazincbarcikai járásAlacska
449.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSátoraljaújhelyi járásAlsóberecki
450.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzerencsi járásAlsódobsza
451.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEncsi járásAlsógagy
452.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSátoraljaújhelyi járásAlsóregmec
453.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyePutnoki járásAlsószuha
454.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKazincbarcikai járásAlsótelekes
455.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzikszói járásAlsóvadász
456.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeGönci járásArka
457.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeÓzdi járásArló
458.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMiskolci járásArnót
459.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMezőcsáti járásÁroktő
460.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzikszói járásAszaló
461.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEncsi járásBaktakék
462.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEdelényi járásBalajt
463.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKazincbarcikai járásBánhorváti
464.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyePutnoki járásBánréve
465.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeGönci járásBaskó
466.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEdelényi járásBecskeháza
467.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzerencsi járásBekecs
468.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKazincbarcikai járásBerente
469.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEncsi járásBeret
470.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeCigándi járásBodroghalom
471.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTokaji járásBodrogkeresztúr
472.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTokaji járásBodrogkisfalud
473.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSárospataki járásBodrogolaszi
474.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEdelényi járásBódvalenke
475.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEdelényi járásBódvarákó
476.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEdelényi járásBódvaszilas
477.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMezőkövesdi járásBogács
478.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeGönci járásBoldogkőújfalu
479.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeGönci járásBoldogkőváralja
480.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEdelényi járásBoldva
481.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeÓzdi járásBorsodbóta
482.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMezőkövesdi járásBorsodgeszt
483.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMezőkövesdi járásBorsodivánka
484.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeÓzdi járásBorsodnádasd
485.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeÓzdi járásBorsodszentgyörgy
486.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEdelényi járásBorsodszirák
487.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSátoraljaújhelyi járásBózsva
488.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMiskolci járásBőcs
489.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMezőkövesdi járásBükkábrány
490.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMiskolci járásBükkaranyos
491.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeÓzdi járásBükkmogyorósd
492.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMiskolci járásBükkszentkereszt
493.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMezőkövesdi járásBükkzsérc
494.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEncsi járásBüttös
495.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeCigándi járásCigánd
496.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEncsi járásCsenyéte
497.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMezőkövesdi járásCserépfalu
498.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMezőkövesdi járásCserépváralja
499.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeÓzdi járásCsernely
500.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMezőkövesdi járásCsincse
501.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEncsi járásCsobád
502.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTokaji járásCsobaj
503.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeÓzdi járásCsokvaomány
504.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEdelényi járásDamak
505.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeCigándi járásDámóc
506.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEdelényi járásDebréte
507.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKazincbarcikai járásDédestapolcsány
508.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEncsi járásDetek
509.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeÓzdi járásDomaháza
510.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyePutnoki járásDövény
511.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyePutnoki járásDubicsány
512.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMezőkövesdi járásEgerlövő
513.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEdelényi járásÉgerszög
514.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMiskolci járásEmőd
515.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTokaji járásErdőbénye
516.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSárospataki járásErdőhorváti
517.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEncsi járásFáj
518.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEncsi járásFancsal
519.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeÓzdi járásFarkaslyuk
520.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSátoraljaújhelyi járásFelsőberecki
521.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeGönci járásFelsődobsza
522.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEncsi járásFelsőgagy
523.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyePutnoki járásFelsőkelecsény
524.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyePutnoki járásFelsőnyárád
525.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSátoraljaújhelyi járásFelsőregmec
526.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKazincbarcikai járásFelsőtelekes
527.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzikszói járásFelsővadász
528.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSátoraljaújhelyi járásFilkeháza
529.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeGönci járásFony
530.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEncsi járásForró
531.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEncsi járásFulókércs
532.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSátoraljaújhelyi járásFüzér
533.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSátoraljaújhelyi járásFüzérkajata
534.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSátoraljaújhelyi járásFüzérkomlós
535.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSátoraljaújhelyi járásFüzérradvány
536.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzikszói járásGadna
537.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEncsi járásGagyapáti
538.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzikszói járásGagybátor
539.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzikszói járásGagyvendégi
540.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEdelényi járásGalvács
541.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEncsi járásGaradna
542.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMezőcsáti járásGelej
543.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMiskolci járásGesztely
544.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeGönci járásGibárt
545.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTiszaújvárosi járásGirincs
546.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzerencsi járásGolop
547.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyePutnoki járásGömörszőlős
548.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeGönci járásGönc
549.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeGönci járásGöncruszka
550.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSárospataki járásGyörgytarló
551.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzikszói járásHalmaj
552.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEdelényi járásHangács
553.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeÓzdi járásHangony
554.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSárospataki járásHáromhuta
555.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMiskolci járásHarsány
556.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEdelényi járásHegymeg
557.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeGönci járásHejce
558.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTiszaújvárosi járásHejőbába
559.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTiszaújvárosi járásHejőkeresztúr
560.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTiszaújvárosi járásHejőkürt
561.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMezőcsáti járásHejőpapi
562.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTiszaújvárosi járásHejőszalonta
563.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSárospataki járásHercegkút
564.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeGönci járásHernádbűd
565.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeGönci járásHernádcéce
566.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMiskolci járásHernádkak
567.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzikszói járásHernádkércs
568.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMiskolci járásHernádnémeti
569.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEncsi járásHernádpetri
570.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEncsi járásHernádszentandrás
571.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeGönci járásHernádszurdok
572.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEncsi járásHernádvécse
573.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyePutnoki járásHét
574.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeGönci járásHidasnémeti
575.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEdelényi járásHidvégardó
576.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSátoraljaújhelyi járásHollóháza
577.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzikszói járásHomrogd
578.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMezőcsáti járásIgrici
579.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyePutnoki járásImola
580.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEncsi járásInáncs
581.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEdelényi járásIrota
582.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKazincbarcikai járásIzsófalva
583.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyePutnoki járásJákfalva
584.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeÓzdi járásJárdánháza
585.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyePutnoki járásJósvafő
586.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMezőkövesdi járásKács
587.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyePutnoki járásKánó
588.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEncsi járásKány
589.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeCigándi járásKarcsa
590.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeCigándi járásKaros
591.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzikszói járásKázsmárk
592.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeGönci járásKéked
593.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyePutnoki járásKelemér
594.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSárospataki járásKenézlő
595.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEncsi járásKeresztéte
596.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTiszaújvárosi járásKesznyéten
597.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyePutnoki járásKiráld
598.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTiszaújvárosi járásKiscsécs
599.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMiskolci járásKisgyőr
600.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSátoraljaújhelyi járásKishuta
601.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzikszói járásKiskinizs
602.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeCigándi járásKisrozvágy
603.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeÓzdi járásKissikátor
604.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEdelényi járásKomjáti
605.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSárospataki járásKomlóska
606.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMiskolci járásKondó
607.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeGönci járásKorlát
608.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMiskolci járásKöröm
609.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSátoraljaújhelyi járásKovácsvágás
610.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEncsi járásKrasznokvajda
611.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzikszói járásKupa
612.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKazincbarcikai járásKurityán
613.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeCigándi járásLácacséke
614.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEdelényi járásLádbesenyő
615.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEdelényi járásLak
616.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzerencsi járásLegyesbénye
617.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzikszói járásLéh
618.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeÓzdi járásLénárddaróc
619.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEncsi járásLitka
620.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzerencsi járásMád
621.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSárospataki járásMakkoshotyka
622.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKazincbarcikai járásMályinka
623.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEdelényi járásMartonyi
624.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzerencsi járásMegyaszó
625.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEncsi járásMéra
626.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEdelényi járásMeszes
627.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMezőkövesdi járásMezőkeresztes
628.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMezőkövesdi járásMezőnagymihály
629.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMezőkövesdi járásMezőnyárád
630.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzerencsi járásMezőzombor
631.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSátoraljaújhelyi járásMikóháza
632.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeGönci járásMogyoróska
633.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzikszói járásMonaj
634.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzerencsi járásMonok
635.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKazincbarcikai járásMúcsony
636.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTiszaújvárosi járásMuhi
637.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKazincbarcikai járásNagybarca
638.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTiszaújvárosi járásNagycsécs
639.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSátoraljaújhelyi járásNagyhuta
640.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzikszói járásNagykinizs
641.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeCigándi járásNagyrozvágy
642.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMezőkövesdi járásNégyes
643.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeÓzdi járásNekézseny
644.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTiszaújvárosi járásNemesbikk
645.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEncsi járásNovajidrány
646.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMiskolci járásNyékládháza
647.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzikszói járásNyésta
648.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSátoraljaújhelyi járásNyíri
649.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEdelényi járásNyomár
650.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSárospataki járásOlaszliszka
651.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMiskolci járásÓnod
652.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKazincbarcikai járásOrmosbánya
653.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTiszaújvárosi járásOszlár
654.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeCigándi járásPácin
655.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSátoraljaújhelyi járásPálháza
656.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzikszói járásPamlény
657.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeGönci járásPányok
658.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMiskolci járásParasznya
659.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeGönci járásPere
660.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEncsi járásPerecse
661.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEdelényi járásPerkupa
662.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzerencsi járásPrügy
663.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSátoraljaújhelyi járásPusztafalu
664.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEncsi járásPusztaradvány
665.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMiskolci járásRadostyán
666.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyePutnoki járásRagály
667.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEdelényi járásRakaca
668.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEdelényi járásRakacaszend
669.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzikszói járásRásonysápberencs
670.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzerencsi járásRátka
671.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeGönci járásRegéc
672.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMiskolci járásRépáshuta
673.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeCigándi járásRévleányvár
674.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeCigándi járásRicse
675.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKazincbarcikai járásRudabánya
676.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKazincbarcikai járásRudolftelep
677.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMiskolci járásSajóbábony
678.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMiskolci járásSajóecseg
679.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKazincbarcikai járásSajógalgóc
680.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMiskolci járásSajóhídvég
681.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKazincbarcikai járásSajóivánka
682.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMiskolci járásSajókápolna
683.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKazincbarcikai járásSajókaza
684.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMiskolci járásSajókeresztúr
685.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMiskolci járásSajólád
686.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMiskolci járásSajólászlófalva
687.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyePutnoki járásSajómercse
688.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyePutnoki járásSajónémeti
689.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMiskolci járásSajópálfala
690.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMiskolci járásSajópetri
691.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyePutnoki járásSajópüspöki
692.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMiskolci járásSajósenye
693.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMiskolci járásSajóvámos
694.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyePutnoki járásSajóvelezd
695.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMezőkövesdi járásSály
696.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSárospataki járásSárazsadány
697.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeÓzdi járásSáta
698.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzikszói járásSelyeb
699.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeCigándi járásSemjén
700.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyePutnoki járásSerényfalva
701.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeGönci járásSima
702.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMiskolci járásSóstófalva
703.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEdelényi járásSzakácsi
704.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTiszaújvárosi járásSzakáld
705.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEncsi járásSzalaszend
706.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEdelényi járásSzalonna
707.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzikszói járásSzászfa
708.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTokaji járásSzegi
709.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTokaji járásSzegilong
710.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEncsi járásSzemere
711.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEdelényi járásSzendrő
712.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEdelényi járásSzendrőlád
713.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMezőkövesdi járásSzentistván
714.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzikszói járásSzentistvánbaksa
715.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEdelényi járásSzin
716.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEdelényi járásSzinpetri
717.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMiskolci járásSzirmabesenyő
718.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMezőkövesdi járásSzomolya
719.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEdelényi járásSzögliget
720.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEdelényi járásSzőlősardó
721.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyePutnoki járásSzuhafő
722.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKazincbarcikai járásSzuhakálló
723.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEdelényi járásSzuhogy
724.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTokaji járásTaktabáj
725.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzerencsi járásTaktaharkány
726.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzerencsi járásTaktakenéz
727.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzerencsi járásTaktaszada
728.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzerencsi járásTállya
729.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTokaji járásTarcal
730.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMezőkövesdi járásTard
731.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKazincbarcikai járásTardona
732.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeGönci járásTelkibánya
733.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEdelényi járásTeresztenye
734.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMezőkövesdi járásTibolddaróc
735.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMezőkövesdi járásTiszabábolna
736.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeCigándi járásTiszacsermely
737.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMezőcsáti járásTiszadorogma
738.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeCigándi járásTiszakarád
739.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMezőcsáti járásTiszakeszi
740.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTokaji járásTiszaladány
741.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSzerencsi járásTiszalúc
742.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTiszaújvárosi járásTiszapalkonya
743.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTokaji járásTiszatardos
744.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMezőcsáti járásTiszatarján
745.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMezőkövesdi járásTiszavalk
746.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeTokaji járásTokaj
747.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSárospataki járásTolcsva
748.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEdelényi járásTomor
749.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEdelényi járásTornabarakony
750.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEdelényi járásTornakápolna
751.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEdelényi járásTornanádaska
752.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEdelényi járásTornaszentandrás
753.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEdelényi járásTornaszentjakab
754.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeGönci járásTornyosnémeti
755.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyePutnoki járásTrizs
756.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMiskolci járásÚjcsanálos
757.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeÓzdi járásUppony
758.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeKazincbarcikai járásVadna
759.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSátoraljaújhelyi járásVágáshuta
760.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSárospataki járásVajdácska
761.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSárospataki járásVámosújfalu
762.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMiskolci járásVarbó
763.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEdelényi járásVarbóc
764.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeMezőkövesdi járásVatta
765.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeGönci járásVilmány
766.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSátoraljaújhelyi járásVilyvitány
767.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSárospataki járásViss
768.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEdelényi járásViszló
769.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeGönci járásVizsoly
770.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyePutnoki járásZádorfalva
771.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeSárospataki járásZalkod
772.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeCigándi járásZemplénagárd
773.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeEdelényi járásZiliz
774.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyePutnoki járásZubogy
775.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeGönci járásZsujta
776.Csongrád-Csanád vármegyeMakói járásAmbrózfalva
777.Csongrád-Csanád vármegyeMakói járásApátfalva
778.Csongrád-Csanád vármegyeSzentesi járásÁrpádhalom
779.Csongrád-Csanád vármegyeMórahalmi járásÁsotthalom
780.Csongrád-Csanád vármegyeKisteleki járásBaks
781.Csongrád-Csanád vármegyeKisteleki járásBalástya
782.Csongrád-Csanád vármegyeMakói járásCsanádalberti
783.Csongrád-Csanád vármegyeMakói járásCsanádpalota
784.Csongrád-Csanád vármegyeCsongrádi járásCsanytelek
785.Csongrád-Csanád vármegyeKisteleki járásCsengele
786.Csongrád-Csanád vármegyeSzentesi járásDerekegyház
787.Csongrád-Csanád vármegyeSzegedi járásDóc
788.Csongrád-Csanád vármegyeSzentesi járásEperjes
789.Csongrád-Csanád vármegyeSzentesi járásFábiánsebestyén
790.Csongrád-Csanád vármegyeCsongrádi járásFelgyő
791.Csongrád-Csanád vármegyeSzegedi járásFerencszállás
792.Csongrád-Csanád vármegyeMórahalmi járásForráskút
793.Csongrád-Csanád vármegyeMakói járásFöldeák
794.Csongrád-Csanád vármegyeMakói járásKirályhegyes
795.Csongrád-Csanád vármegyeMakói járásKiszombor
796.Csongrád-Csanád vármegyeSzegedi járásKlárafalva
797.Csongrád-Csanád vármegyeMakói járásKövegy
798.Csongrád-Csanád vármegyeSzegedi járásKübekháza
799.Csongrád-Csanád vármegyeMakói járásMagyarcsanád
800.Csongrád-Csanád vármegyeMakói járásMaroslele
801.Csongrád-Csanád vármegyeHódmezővásárhelyi járásMártély
802.Csongrád-Csanád vármegyeMakói járásNagyér
803.Csongrád-Csanád vármegyeMakói járásNagylak
804.Csongrád-Csanád vármegyeSzentesi járásNagymágocs
805.Csongrád-Csanád vármegyeSzentesi járásNagytőke
806.Csongrád-Csanád vármegyeMakói járásÓföldeák
807.Csongrád-Csanád vármegyeKisteleki járásÓpusztaszer
808.Csongrád-Csanád vármegyeMórahalmi járásÖttömös
809.Csongrád-Csanád vármegyeMakói járásPitvaros
810.Csongrád-Csanád vármegyeMórahalmi járásPusztamérges
811.Csongrád-Csanád vármegyeKisteleki járásPusztaszer
812.Csongrád-Csanád vármegyeMórahalmi járásRuzsa
813.Csongrád-Csanád vármegyeSzentesi járásSzegvár
814.Csongrád-Csanád vármegyeHódmezővásárhelyi járásSzékkutas
815.Csongrád-Csanád vármegyeSzegedi járásTiszasziget
815a.Csongrád-Csanád vármegyeCsongrádi járásTömörkény
816.Csongrád-Csanád vármegyeMórahalmi járásÜllés
817.Csongrád-Csanád vármegyeMórahalmi járásZákányszék
818.Fejér vármegyeSzékesfehérvári járásAba
819.Fejér vármegyeSárbogárdi járásAlap
820.Fejér vármegyeBicskei járásAlcsútdoboz
821.Fejér vármegyeSárbogárdi járásAlsószentiván
822.Fejér vármegyeMóri járásBakonycsernye
823.Fejér vármegyeSzékesfehérvári járásBakonykúti
824.Fejér vármegyeMóri járásBalinka
825.Fejér vármegyeDunaújvárosi járásBeloiannisz
826.Fejér vármegyeDunaújvárosi járásBesnyő
827.Fejér vármegyeMóri járásBodajk
828.Fejér vármegyeBicskei járásBodmér
829.Fejér vármegyeSárbogárdi járásCece
830.Fejér vármegyeMóri járásCsákberény
831.Fejér vármegyeSzékesfehérvári járásCsősz
832.Fejér vármegyeDunaújvárosi járásDaruszentmiklós
833.Fejér vármegyeEnyingi járásDég
834.Fejér vármegyeDunaújvárosi járásElőszállás
835.Fejér vármegyeSzékesfehérvári járásFüle
836.Fejér vármegyeBicskei járásGánt
837.Fejér vármegyeSárbogárdi járásHantos
838.Fejér vármegyeSárbogárdi járásIgar
839.Fejér vármegyeMóri járásIsztimér
840.Fejér vármegyeDunaújvárosi járásIváncsa
841.Fejér vármegyeSzékesfehérvári járásJenő
842.Fejér vármegyeSzékesfehérvári járásKáloz
843.Fejér vármegyeMóri járásKincsesbánya
844.Fejér vármegyeEnyingi járásKisláng
845.Fejér vármegyeEnyingi járásLajoskomárom
846.Fejér vármegyeEnyingi járásLepsény
847.Fejér vármegyeSzékesfehérvári járásLovasberény
848.Fejér vármegyeEnyingi járásMátyásdomb
849.Fejér vármegyeDunaújvárosi járásMezőfalva
850.Fejér vármegyeEnyingi járásMezőkomárom
851.Fejér vármegyeEnyingi járásMezőszentgyörgy
852.Fejér vármegyeSárbogárdi járásMezőszilas
853.Fejér vármegyeSzékesfehérvári járásMoha
854.Fejér vármegyeSzékesfehérvári járásNádasdladány
855.Fejér vármegyeDunaújvárosi járásNagykarácsony
856.Fejér vármegyeSárbogárdi járásNagylók
857.Fejér vármegyeMóri járásNagyveleg
858.Fejér vármegyeBicskei járásÓbarok
859.Fejér vármegyeDunaújvárosi járásPerkáta
860.Fejér vármegyeSárbogárdi járásSáregres
861.Fejér vármegyeSzékesfehérvári járásSárkeresztes
862.Fejér vármegyeSárbogárdi járásSárkeresztúr
863.Fejér vármegyeSzékesfehérvári járásSárkeszi
864.Fejér vármegyeSzékesfehérvári járásSárosd
865.Fejér vármegyeSárbogárdi járásSárszentágota
866.Fejér vármegyeSzékesfehérvári járásSeregélyes
867.Fejér vármegyeSzékesfehérvári járásSoponya
868.Fejér vármegyeMóri járásSöréd
869.Fejér vármegyeGárdonyi járásSzabadegyháza
870.Fejér vármegyeEnyingi járásSzabadhídvég
871.Fejér vármegyeBicskei járásSzár
872.Fejér vármegyeBicskei járásTabajd
873.Fejér vármegyeBicskei járásÚjbarok
874.Fejér vármegyeSárbogárdi járásVajta
875.Fejér vármegyeGárdonyi járásVereb
876.Fejér vármegyeBicskei járásVértesacsa
877.Fejér vármegyeBicskei járásVértesboglár
878.Fejér vármegyeSzékesfehérvári járásZámoly
879.Fejér vármegyeGárdonyi járásZichyújfalu
880.Győr-Moson-Sopron vármegyeCsornai járásAcsalag
881.Győr-Moson-Sopron vármegyeTéti járásÁrpás
882.Győr-Moson-Sopron vármegyeKapuvári járásBabót
883.Győr-Moson-Sopron vármegyeCsornai járásBágyogszovát
884.Győr-Moson-Sopron vármegyePannonhalmi járásBakonygyirót
885.Győr-Moson-Sopron vármegyePannonhalmi járásBakonypéterd
886.Győr-Moson-Sopron vármegyePannonhalmi járásBakonyszentlászló
887.Győr-Moson-Sopron vármegyeCsornai járásBarbacs
888.Győr-Moson-Sopron vármegyeKapuvári járásBeled
889.Győr-Moson-Sopron vármegyeMosonmagyaróvári járásBezenye
890.Győr-Moson-Sopron vármegyeGyőri járásBezi
891.Győr-Moson-Sopron vármegyeCsornai járásBodonhely
892.Győr-Moson-Sopron vármegyeCsornai járásBogyoszló
893.Győr-Moson-Sopron vármegyeGyőri járásBőny
894.Győr-Moson-Sopron vármegyeCsornai járásBősárkány
895.Győr-Moson-Sopron vármegyeCsornai járásCakóháza
896.Győr-Moson-Sopron vármegyeKapuvári járásCirák
897.Győr-Moson-Sopron vármegyeSoproni járásCsáfordjánosfa
898.Győr-Moson-Sopron vármegyeSoproni járásCsapod
899.Győr-Moson-Sopron vármegyeSoproni járásCsér
900.Győr-Moson-Sopron vármegyeTéti járásCsikvánd
901.Győr-Moson-Sopron vármegyeMosonmagyaróvári járásDarnózseli
902.Győr-Moson-Sopron vármegyeKapuvári járásDénesfa
903.Győr-Moson-Sopron vármegyeMosonmagyaróvári járásDunaremete
904.Győr-Moson-Sopron vármegyeGyőri járásDunaszentpál
905.Győr-Moson-Sopron vármegyeSoproni járásEbergőc
906.Győr-Moson-Sopron vármegyeKapuvári járásEdve
907.Győr-Moson-Sopron vármegyeCsornai járásEgyed
908.Győr-Moson-Sopron vármegyeSoproni járásEgyházasfalu
909.Győr-Moson-Sopron vármegyeGyőri járásEnese
910.Győr-Moson-Sopron vármegyeCsornai járásFarád
911.Győr-Moson-Sopron vármegyeGyőri járásFehértó
912.Győr-Moson-Sopron vármegyeTéti járásFelpéc
913.Győr-Moson-Sopron vármegyePannonhalmi járásFenyőfő
914.Győr-Moson-Sopron vármegyeSoproni járásFertőboz
915.Győr-Moson-Sopron vármegyeSoproni járásFertőd
916.Győr-Moson-Sopron vármegyeSoproni járásFertőendréd
917.Győr-Moson-Sopron vármegyeSoproni járásGyalóka
918.Győr-Moson-Sopron vármegyeKapuvári járásGyóró
919.Győr-Moson-Sopron vármegyeTéti járásGyömöre
920.Győr-Moson-Sopron vármegyePannonhalmi járásGyőrasszonyfa
921.Győr-Moson-Sopron vármegyeGyőri járásGyőrsövényház
922.Győr-Moson-Sopron vármegyeSoproni járásHidegség
923.Győr-Moson-Sopron vármegyeKapuvári járásHimod
924.Győr-Moson-Sopron vármegyeKapuvári járásHövej
925.Győr-Moson-Sopron vármegyeSoproni járásIván
926.Győr-Moson-Sopron vármegyeCsornai járásJobaháza
927.Győr-Moson-Sopron vármegyeGyőri járásKajárpéc
928.Győr-Moson-Sopron vármegyeMosonmagyaróvári járásKárolyháza
929.Győr-Moson-Sopron vármegyeMosonmagyaróvári járásKimle
930.Győr-Moson-Sopron vármegyeTéti járásKisbabot
931.Győr-Moson-Sopron vármegyeMosonmagyaróvári járásKisbodak
932.Győr-Moson-Sopron vármegyeKapuvári járásKisfalud
933.Győr-Moson-Sopron vármegyePannonhalmi járásLázi
934.Győr-Moson-Sopron vármegyeMosonmagyaróvári járásLipót
935.Győr-Moson-Sopron vármegyeSoproni járásLövő
936.Győr-Moson-Sopron vármegyeCsornai járásMaglóca
937.Győr-Moson-Sopron vármegyeCsornai járásMagyarkeresztúr
938.Győr-Moson-Sopron vármegyeCsornai járásMarkotabödöge
939.Győr-Moson-Sopron vármegyeMosonmagyaróvári járásMecsér
940.Győr-Moson-Sopron vármegyeTéti járásMérges
941.Győr-Moson-Sopron vármegyeGyőri járásMezőörs
942.Győr-Moson-Sopron vármegyeKapuvári járásMihályi
943.Győr-Moson-Sopron vármegyeTéti járásMórichida
944.Győr-Moson-Sopron vármegyeMosonmagyaróvári járásMosonudvar
945.Győr-Moson-Sopron vármegyeGyőri járásNagyszentjános
946.Győr-Moson-Sopron vármegyeSoproni járásNemeskér
947.Győr-Moson-Sopron vármegyePannonhalmi járásNyalka
948.Győr-Moson-Sopron vármegyeKapuvári járásOsli
949.Győr-Moson-Sopron vármegyeCsornai járásPáli
950.Győr-Moson-Sopron vármegyeCsornai járásPásztori
951.Győr-Moson-Sopron vármegyeSoproni járásPetőháza
952.Győr-Moson-Sopron vármegyeSoproni járásPinnye
953.Győr-Moson-Sopron vármegyeCsornai járásPotyond
954.Győr-Moson-Sopron vármegyeSoproni járásPusztacsalád
955.Győr-Moson-Sopron vármegyeMosonmagyaróvári járásPüski
956.Győr-Moson-Sopron vármegyeCsornai járásRábacsanak
957.Győr-Moson-Sopron vármegyeTéti járásRábacsécsény
958.Győr-Moson-Sopron vármegyeKapuvári járásRábakecöl
959.Győr-Moson-Sopron vármegyeCsornai járásRábapordány
960.Győr-Moson-Sopron vármegyeCsornai járásRábasebes
961.Győr-Moson-Sopron vármegyeCsornai járásRábaszentandrás
962.Győr-Moson-Sopron vármegyeTéti járásRábaszentmihály
963.Győr-Moson-Sopron vármegyeTéti járásRábaszentmiklós
964.Győr-Moson-Sopron vármegyeCsornai járásRábatamási
965.Győr-Moson-Sopron vármegyeCsornai járásRábcakapi
966.Győr-Moson-Sopron vármegyePannonhalmi járásRavazd
967.Győr-Moson-Sopron vármegyeKapuvári járásRépceszemere
968.Győr-Moson-Sopron vármegyeSoproni járásRépcevis
969.Győr-Moson-Sopron vármegyeGyőri járásRétalap
970.Győr-Moson-Sopron vármegyePannonhalmi járásRománd
971.Győr-Moson-Sopron vármegyeSoproni járásRöjtökmuzsaj
972.Győr-Moson-Sopron vármegyeSoproni járásSarród
973.Győr-Moson-Sopron vármegyePannonhalmi járásSikátor
974.Győr-Moson-Sopron vármegyeCsornai járásSobor
975.Győr-Moson-Sopron vármegyeSoproni járásSopronhorpács
976.Győr-Moson-Sopron vármegyeCsornai járásSopronnémeti
977.Győr-Moson-Sopron vármegyeSoproni járásSzakony
978.Győr-Moson-Sopron vármegyeCsornai járásSzany
979.Győr-Moson-Sopron vármegyeTéti járásSzerecseny
980.Győr-Moson-Sopron vármegyeCsornai járásSzil
981.Győr-Moson-Sopron vármegyeCsornai járásSzilsárkány
982.Győr-Moson-Sopron vármegyePannonhalmi járásTáp
983.Győr-Moson-Sopron vármegyePannonhalmi járásTápszentmiklós
984.Győr-Moson-Sopron vármegyePannonhalmi járásTarjánpuszta
985.Győr-Moson-Sopron vármegyeCsornai járásTárnokréti
986.Győr-Moson-Sopron vármegyeSoproni járásÚjkér
987.Győr-Moson-Sopron vármegyeMosonmagyaróvári járásÚjrónafő
988.Győr-Moson-Sopron vármegyeSoproni járásUnd
989.Győr-Moson-Sopron vármegyeKapuvári járásVadosfa
990.Győr-Moson-Sopron vármegyeCsornai járásVág
991.Győr-Moson-Sopron vármegyeMosonmagyaróvári járásVárbalog
992.Győr-Moson-Sopron vármegyeKapuvári járásVásárosfalu
993.Győr-Moson-Sopron vármegyeGyőri járásVének
994.Győr-Moson-Sopron vármegyePannonhalmi járásVeszprémvarsány
995.Győr-Moson-Sopron vármegyeKapuvári járásVitnyéd
996.Győr-Moson-Sopron vármegyeSoproni járásVölcsej
997.Győr-Moson-Sopron vármegyeCsornai járásZsebeháza
998.Győr-Moson-Sopron vármegyeSoproni járásZsira
999.Hajdú-Bihar vármegyeNyíradonyi járásÁlmosd
1000.Hajdú-Bihar vármegyeBerettyóújfalui járásÁrtánd
1001.Hajdú-Bihar vármegyeNyíradonyi járásBagamér
1002.Hajdú-Bihar vármegyeBerettyóújfalui járásBakonszeg
1003.Hajdú-Bihar vármegyePüspökladányi járásBáránd
1004.Hajdú-Bihar vármegyeBerettyóújfalui járásBedő
1005.Hajdú-Bihar vármegyeBerettyóújfalui járásBerekböszörmény
1006.Hajdú-Bihar vármegyePüspökladányi járásBihardancsháza
1007.Hajdú-Bihar vármegyeBerettyóújfalui járásBiharkeresztes
1008.Hajdú-Bihar vármegyePüspökladányi járásBiharnagybajom
1009.Hajdú-Bihar vármegyePüspökladányi járásBihartorda
1010.Hajdú-Bihar vármegyeBerettyóújfalui járásBojt
1011.Hajdú-Bihar vármegyeBerettyóújfalui járásCsökmő
1012.Hajdú-Bihar vármegyeBerettyóújfalui járásDarvas
1013.Hajdú-Bihar vármegyeBalmazújvárosi járásEgyek
1014.Hajdú-Bihar vármegyeDerecskei járásEsztár
1015.Hajdú-Bihar vármegyeHajdúnánási járásFolyás
1016.Hajdú-Bihar vármegyePüspökladányi járásFöldes
1017.Hajdú-Bihar vármegyeBerettyóújfalui járásFurta
1018.Hajdú-Bihar vármegyeNyíradonyi járásFülöp
1019.Hajdú-Bihar vármegyeBerettyóújfalui járásGáborján
1020.Hajdú-Bihar vármegyeHajdúnánási járásGörbeháza
1021.Hajdú-Bihar vármegyeDerecskei járásHajdúbagos
1022.Hajdú-Bihar vármegyeHajdúszoboszlói járásHajdúszovát
1023.Hajdú-Bihar vármegyeBerettyóújfalui járásHencida
1024.Hajdú-Bihar vármegyeBalmazújvárosi járásHortobágy
1025.Hajdú-Bihar vármegyeDerecskei járásKismarja
1026.Hajdú-Bihar vármegyeDerecskei járásKokad
1027.Hajdú-Bihar vármegyeBerettyóújfalui járásKomádi
1028.Hajdú-Bihar vármegyeDerecskei járásKonyár
1029.Hajdú-Bihar vármegyeBerettyóújfalui járásKörösszakál
1030.Hajdú-Bihar vármegyeBerettyóújfalui járásKörösszegapáti
1031.Hajdú-Bihar vármegyeBerettyóújfalui járásMagyarhomorog
1032.Hajdú-Bihar vármegyeBerettyóújfalui járásMezőpeterd
1033.Hajdú-Bihar vármegyeBerettyóújfalui járásMezősas
1034.Hajdú-Bihar vármegyeDerecskei járásMonostorpályi
1035.Hajdú-Bihar vármegyeBerettyóújfalui járásNagykereki
1036.Hajdú-Bihar vármegyePüspökladányi járásNagyrábé
1037.Hajdú-Bihar vármegyeNyíradonyi járásNyírábrány
1038.Hajdú-Bihar vármegyeNyíradonyi járásNyíracsád
1039.Hajdú-Bihar vármegyeNyíradonyi járásNyírmártonfalva
1040.Hajdú-Bihar vármegyeDerecskei járásPocsaj
1041.Hajdú-Bihar vármegyePüspökladányi járásSáp
1042.Hajdú-Bihar vármegyeDerecskei járásSáránd
1043.Hajdú-Bihar vármegyePüspökladányi járásSárrétudvari
1044.Hajdú-Bihar vármegyeBerettyóújfalui járásSzentpéterszeg
1045.Hajdú-Bihar vármegyePüspökladányi járásSzerep
1046.Hajdú-Bihar vármegyeDerecskei járásTépe
1047.Hajdú-Bihar vármegyePüspökladányi járásTetétlen
1048.Hajdú-Bihar vármegyeBalmazújvárosi járásTiszacsege
1049.Hajdú-Bihar vármegyeHajdúnánási járásTiszagyulaháza
1050.Hajdú-Bihar vármegyeBerettyóújfalui járásTold
1051.Hajdú-Bihar vármegyeBerettyóújfalui járásÚjiráz
1052.Hajdú-Bihar vármegyeNyíradonyi járásÚjléta
1053.Hajdú-Bihar vármegyeBalmazújvárosi járásÚjszentmargita
1054.Hajdú-Bihar vármegyeHajdúnánási járásÚjtikos
1055.Hajdú-Bihar vármegyeBerettyóújfalui járásVáncsod
1056.Hajdú-Bihar vármegyeBerettyóújfalui járásVekerd
1057.Hajdú-Bihar vármegyeBerettyóújfalui járásZsáka
1058.Heves vármegyeGyöngyösi járásAbasár
1059.Heves vármegyeGyöngyösi járásAdács
1060.Heves vármegyeFüzesabonyi járásAldebrő
1061.Heves vármegyeEgri járásAndornaktálya
1062.Heves vármegyeHatvani járásApc
1063.Heves vármegyeHevesi járásÁtány
1064.Heves vármegyeGyöngyösi járásAtkár
1065.Heves vármegyeBélapátfalvai járásBalaton
1066.Heves vármegyeEgri járásBátor
1067.Heves vármegyeBélapátfalvai járásBekölce
1068.Heves vármegyeBélapátfalvai járásBélapátfalva
1069.Heves vármegyeFüzesabonyi járásBesenyőtelek
1070.Heves vármegyeHevesi járásBoconád
1071.Heves vármegyePétervásárai járásBodony
1072.Heves vármegyeHatvani járásBoldog
1073.Heves vármegyePétervásárai járásBükkszék
1074.Heves vármegyePétervásárai járásBükkszenterzsébet
1075.Heves vármegyeBélapátfalvai járásBükkszentmárton
1076.Heves vármegyeHatvani járásCsány
1077.Heves vármegyeEgri járásDemjén
1078.Heves vármegyeGyöngyösi járásDetk
1079.Heves vármegyeGyöngyösi járásDomoszló
1080.Heves vármegyeFüzesabonyi járásDormánd
1081.Heves vármegyeHatvani járásEcséd
1082.Heves vármegyeEgri járásEgerbakta
1083.Heves vármegyeEgri járásEgerbocs
1084.Heves vármegyeEgri járásEgercsehi
1085.Heves vármegyeFüzesabonyi járásEgerfarmos
1086.Heves vármegyeEgri járásEgerszólát
1087.Heves vármegyePétervásárai járásErdőkövesd
1088.Heves vármegyeHevesi járásErdőtelek
1089.Heves vármegyeHevesi járásErk
1090.Heves vármegyePétervásárai járásFedémes
1091.Heves vármegyeEgri járásFeldebrő
1092.Heves vármegyeGyöngyösi járásGyöngyöshalász
1093.Heves vármegyeGyöngyösi járásGyöngyösoroszi
1094.Heves vármegyeGyöngyösi járásGyöngyöspata
1095.Heves vármegyeGyöngyösi járásGyöngyössolymos
1096.Heves vármegyeGyöngyösi járásGyöngyöstarján
1097.Heves vármegyeGyöngyösi járásHalmajugra
1098.Heves vármegyeHatvani járásHeréd
1099.Heves vármegyeEgri járásHevesaranyos
1100.Heves vármegyeHevesi járásHevesvezekény
1101.Heves vármegyeHatvani járásHort
1102.Heves vármegyePétervásárai járásIstenmezeje
1103.Heves vármegyePétervásárai járásIvád
1104.Heves vármegyeFüzesabonyi járásKál
1105.Heves vármegyeFüzesabonyi járásKápolna
1106.Heves vármegyeGyöngyösi járásKarácsond
1107.Heves vármegyeEgri járásKerecsend
1108.Heves vármegyeHatvani járásKerekharaszt
1109.Heves vármegyePétervásárai járásKisfüzes
1110.Heves vármegyeHevesi járásKisköre
1111.Heves vármegyeGyöngyösi járásKisnána
1112.Heves vármegyeFüzesabonyi járásKompolt
1113.Heves vármegyeHevesi járásKömlő
1114.Heves vármegyeGyöngyösi járásLudas
1115.Heves vármegyeEgri járásMaklár
1116.Heves vármegyeGyöngyösi járásMarkaz
1117.Heves vármegyePétervásárai járásMátraballa
1118.Heves vármegyePétervásárai járásMátraderecske
1119.Heves vármegyeGyöngyösi járásMátraszentimre
1120.Heves vármegyeFüzesabonyi járásMezőszemere
1121.Heves vármegyeFüzesabonyi járásMezőtárkány
1122.Heves vármegyeBélapátfalvai járásMikófalva
1123.Heves vármegyeBélapátfalvai járásMónosbél
1124.Heves vármegyeGyöngyösi járásNagyfüged
1125.Heves vármegyeHatvani járásNagykökényes
1126.Heves vármegyeGyöngyösi járásNagyréde
1127.Heves vármegyeEgri járásNagytálya
1128.Heves vármegyeFüzesabonyi járásNagyút
1129.Heves vármegyeBélapátfalvai járásNagyvisnyó
1130.Heves vármegyeEgri járásNovaj
1131.Heves vármegyeGyöngyösi járásPálosvörösmart
1132.Heves vármegyePétervásárai járásParád
1133.Heves vármegyePétervásárai járásParádsasvár
1134.Heves vármegyeHevesi járásPély
1135.Heves vármegyePétervásárai járásPétervására
1136.Heves vármegyeHatvani járásPetőfibánya
1137.Heves vármegyeFüzesabonyi járásPoroszló
1138.Heves vármegyePétervásárai járásRecsk
1139.Heves vármegyeHatvani járásRózsaszentmárton
1140.Heves vármegyeFüzesabonyi járásSarud
1141.Heves vármegyePétervásárai járásSirok
1142.Heves vármegyePétervásárai járásSzajla
1143.Heves vármegyeEgri járásSzarvaskő
1144.Heves vármegyePétervásárai járásSzentdomonkos
1145.Heves vármegyeFüzesabonyi járásSzihalom
1146.Heves vármegyeBélapátfalvai járásSzilvásvárad
1147.Heves vármegyeEgri járásSzúcs
1148.Heves vármegyeGyöngyösi járásSzűcsi
1149.Heves vármegyeHevesi járásTarnabod
1150.Heves vármegyePétervásárai járásTarnalelesz
1151.Heves vármegyeHevesi járásTarnaméra
1152.Heves vármegyeHevesi járásTarnaörs
1153.Heves vármegyeEgri járásTarnaszentmária
1154.Heves vármegyeHevesi járásTarnaszentmiklós
1155.Heves vármegyeHevesi járásTarnazsadány
1156.Heves vármegyeHevesi járásTenk
1157.Heves vármegyePétervásárai járásTerpes
1158.Heves vármegyeHevesi járásTiszanána
1159.Heves vármegyeFüzesabonyi járásTófalu
1160.Heves vármegyeFüzesabonyi járásÚjlőrincfalva
1161.Heves vármegyeGyöngyösi járásVámosgyörk
1162.Heves vármegyePétervásárai járásVáraszó
1163.Heves vármegyeGyöngyösi járásVécs
1164.Heves vármegyeEgri járásVerpelét
1165.Heves vármegyeGyöngyösi járásVisznek
1166.Heves vármegyeHatvani járásZagyvaszántó
1167.Heves vármegyeHevesi járásZaránk
1168.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeKunhegyesi járásAbádszalók
1169.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeJászapáti járásAlattyán
1170.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeSzolnoki járásBesenyszög
1171.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeKunszentmártoni járásCibakháza
1172.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeSzolnoki járásCsataszög
1173.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeKunszentmártoni járásCsépa
1174.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeKunszentmártoni járásCserkeszőlő
1175.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeSzolnoki járásHunyadfalva
1176.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeJászapáti járásJánoshida
1177.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeJászberényi járásJászágó
1178.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeJászapáti járásJászalsószentgyörgy
1179.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeJászberényi járásJászboldogháza
1180.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeJászapáti járásJászdózsa
1181.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeJászberényi járásJászfelsőszentgyörgy
1182.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeJászapáti járásJászivány
1183.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeJászberényi járásJászjákóhalma
1184.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeJászapáti járásJászkisér
1185.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeJászapáti járásJászszentandrás
1186.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeJászberényi járásJásztelek
1187.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeKarcagi járásKenderes
1188.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeTörökszentmiklósi járásKengyel
1189.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeMezőtúri járásKétpó
1190.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeSzolnoki járásKőtelek
1191.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeTörökszentmiklósi járásKuncsorba
1192.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeKarcagi járásKunmadaras
1193.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeMezőtúri járásMesterszállás
1194.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeMezőtúri járásMezőhék
1195.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeTiszafüredi járásNagyiván
1196.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeSzolnoki járásNagykörű
1197.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeKunszentmártoni járásNagyrév
1198.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeKunszentmártoni járásÖcsöd
1199.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeTörökszentmiklósi járásÖrményes
1200.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeJászberényi járásPusztamonostor
1201.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeSzolnoki járásRákócziújfalu
1202.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeSzolnoki járásSzajol
1203.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeSzolnoki járásSzászberek
1204.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeKunszentmártoni járásSzelevény
1205.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeKunhegyesi járásTiszabő
1206.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeKunhegyesi járásTiszabura
1207.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeTiszafüredi járásTiszaderzs
1208.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeKunhegyesi járásTiszagyenda
1209.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeTiszafüredi járásTiszaigar
1210.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeKunszentmártoni járásTiszainoka
1211.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeSzolnoki járásTiszajenő
1212.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeKunszentmártoni járásTiszakürt
1213.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeTiszafüredi járásTiszaörs
1214.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeTörökszentmiklósi járásTiszapüspöki
1215.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeKunhegyesi járásTiszaroff
1216.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeKunszentmártoni járásTiszasas
1217.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeSzolnoki járásTiszasüly
1218.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeTiszafüredi járásTiszaszentimre
1219.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeTiszafüredi járásTiszaszőlős
1220.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeTörökszentmiklósi járásTiszatenyő
1221.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeSzolnoki járásTiszavárkony
1222.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeKunhegyesi járásTomajmonostora
1223.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeSzolnoki járásTószeg
1224.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeSzolnoki járásVezseny
1225.Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeSzolnoki járásZagyvarékas
1226.Komárom-Esztergom vármegyeKisbéri járásÁcsteszér
1227.Komárom-Esztergom vármegyeKisbéri járásAka
1228.Komárom-Esztergom vármegyeKomáromi járásAlmásfüzitő
1229.Komárom-Esztergom vármegyeEsztergomi járásAnnavölgy
1230.Komárom-Esztergom vármegyeKisbéri járásÁszár
1231.Komárom-Esztergom vármegyeKomáromi járásBábolna
1232.Komárom-Esztergom vármegyeEsztergomi járásBajna
1233.Komárom-Esztergom vármegyeKisbéri járásBakonybánk
1234.Komárom-Esztergom vármegyeKisbéri járásBakonysárkány
1235.Komárom-Esztergom vármegyeKisbéri járásBakonyszombathely
1236.Komárom-Esztergom vármegyeKomáromi járásBana
1237.Komárom-Esztergom vármegyeKisbéri járásBársonyos
1238.Komárom-Esztergom vármegyeOroszlányi járásBokod
1239.Komárom-Esztergom vármegyeKisbéri járásCsászár
1240.Komárom-Esztergom vármegyeKisbéri járásCsatka
1241.Komárom-Esztergom vármegyeKomáromi járásCsém
1242.Komárom-Esztergom vármegyeKisbéri járásCsép
1243.Komárom-Esztergom vármegyeEsztergomi járásCsolnok
1244.Komárom-Esztergom vármegyeOroszlányi járásDad
1245.Komárom-Esztergom vármegyeEsztergomi járásDág
1246.Komárom-Esztergom vármegyeEsztergomi járásDömös
1247.Komárom-Esztergom vármegyeTatai járásDunaszentmiklós
1248.Komárom-Esztergom vármegyeEsztergomi járásEpöl
1249.Komárom-Esztergom vármegyeKisbéri járásEte
1250.Komárom-Esztergom vármegyeKisbéri járásKerékteleki
1251.Komárom-Esztergom vármegyeEsztergomi járásKesztölc
1252.Komárom-Esztergom vármegyeKomáromi járásKisigmánd
1253.Komárom-Esztergom vármegyeTatai járásKocs
1254.Komárom-Esztergom vármegyeOroszlányi járásKömlőd
1255.Komárom-Esztergom vármegyeEsztergomi járásLábatlan
1256.Komárom-Esztergom vármegyeEsztergomi járásMáriahalom
1257.Komárom-Esztergom vármegyeKomáromi járásMocsa
1258.Komárom-Esztergom vármegyeEsztergomi járásMogyorósbánya
1259.Komárom-Esztergom vármegyeKomáromi járásNagyigmánd
1260.Komárom-Esztergom vármegyeEsztergomi járásNagysáp
1261.Komárom-Esztergom vármegyeTatai járásNeszmély
1262.Komárom-Esztergom vármegyeKisbéri járásRéde
1263.Komárom-Esztergom vármegyeEsztergomi járásSárisáp
1264.Komárom-Esztergom vármegyeKisbéri járásSúr
1265.Komárom-Esztergom vármegyeEsztergomi járásSüttő
1266.Komárom-Esztergom vármegyeOroszlányi járásSzákszend
1267.Komárom-Esztergom vármegyeTatabányai járásSzomor
1268.Komárom-Esztergom vármegyeTatai járásTardos
1269.Komárom-Esztergom vármegyeTatabányai járásTarján
1270.Komárom-Esztergom vármegyeKisbéri járásTárkány
1271.Komárom-Esztergom vármegyeEsztergomi járásTokod
1272.Komárom-Esztergom vármegyeEsztergomi járásTokodaltáró
1273.Komárom-Esztergom vármegyeEsztergomi járásÚny
1274.Komárom-Esztergom vármegyeKisbéri járásVérteskethely
1275.Komárom-Esztergom vármegyeTatai járásVértestolna
1276.Nógrád vármegyeRétsági járásAlsópetény
1277.Nógrád vármegyePásztói járásAlsótold
1278.Nógrád vármegyeRétsági járásBánk
1279.Nógrád vármegyeSalgótarjáni járásBárna
1280.Nógrád vármegyeBalassagyarmati járásBecske
1281.Nógrád vármegyePásztói járásBér
1282.Nógrád vármegyeBalassagyarmati járásBercel
1283.Nógrád vármegyePásztói járásBokor
1284.Nógrád vármegyeRétsági járásBorsosberény
1285.Nógrád vármegyePásztói járásBuják
1286.Nógrád vármegyeSalgótarjáni járásCered
1287.Nógrád vármegyePásztói járásCsécse
1288.Nógrád vármegyeBalassagyarmati járásCserháthaláp
1289.Nógrád vármegyeBalassagyarmati járásCserhátsurány
1290.Nógrád vármegyePásztói járásCserhátszentiván
1291.Nógrád vármegyeBalassagyarmati járásCsesztve
1292.Nógrád vármegyeBalassagyarmati járásCsitár
1293.Nógrád vármegyeBalassagyarmati járásDebercsény
1294.Nógrád vármegyeBalassagyarmati járásDejtár
1295.Nógrád vármegyeBátonyterenyei járásDorogháza
1296.Nógrád vármegyeBalassagyarmati járásDrégelypalánk
1297.Nógrád vármegyePásztói járásEcseg
1298.Nógrád vármegyePásztói járásEgyházasdengeleg
1299.Nógrád vármegyeSalgótarjáni járásEgyházasgerge
1300.Nógrád vármegyeSzécsényi járásEndrefalva
1301.Nógrád vármegyePásztói járásErdőkürt
1302.Nógrád vármegyePásztói járásErdőtarcsa
1303.Nógrád vármegyeBalassagyarmati járásÉrsekvadkert
1304.Nógrád vármegyeSalgótarjáni járásEtes
1305.Nógrád vármegyeRétsági járásFelsőpetény
1306.Nógrád vármegyePásztói járásFelsőtold
1307.Nógrád vármegyeBalassagyarmati járásGalgaguta
1308.Nógrád vármegyePásztói járásGaráb
1309.Nógrád vármegyePásztói járásHéhalom
1310.Nógrád vármegyeBalassagyarmati járásHerencsény
1311.Nógrád vármegyeSzécsényi járásHollókő
1312.Nógrád vármegyeBalassagyarmati járásHont
1313.Nógrád vármegyeRétsági járásHorpács
1314.Nógrád vármegyeBalassagyarmati járásHugyag
1315.Nógrád vármegyeBalassagyarmati járásIliny
1316.Nógrád vármegyeBalassagyarmati járásIpolyszög
1317.Nógrád vármegyeSalgótarjáni járásIpolytarnóc
1318.Nógrád vármegyeBalassagyarmati járásIpolyvece
1319.Nógrád vármegyePásztói járásJobbágyi
1320.Nógrád vármegyeSalgótarjáni járásKarancsalja
1321.Nógrád vármegyeSalgótarjáni járásKarancsberény
1322.Nógrád vármegyeSalgótarjáni járásKarancskeszi
1323.Nógrád vármegyeSalgótarjáni járásKarancslapujtő
1324.Nógrád vármegyeSalgótarjáni járásKazár
1325.Nógrád vármegyeRétsági járásKeszeg
1326.Nógrád vármegyeRétsági járásKétbodony
1327.Nógrád vármegyePásztói járásKisbágyon
1328.Nógrád vármegyeSalgótarjáni járásKisbárkány
1329.Nógrád vármegyeRétsági járásKisecset
1330.Nógrád vármegyeSalgótarjáni járásKishartyán
1331.Nógrád vármegyePásztói járásKozárd
1332.Nógrád vármegyePásztói járásKutasó
1333.Nógrád vármegyeRétsági járásLegénd
1334.Nógrád vármegyeSalgótarjáni járásLitke
1335.Nógrád vármegyeSalgótarjáni járásLucfalva
1336.Nógrád vármegyeSzécsényi járásLudányhalászi
1337.Nógrád vármegyeSzécsényi járásMagyargéc
1338.Nógrád vármegyeBalassagyarmati járásMagyarnándor
1339.Nógrád vármegyeSalgótarjáni járásMárkháza
1340.Nógrád vármegyeBátonyterenyei járásMátramindszent
1341.Nógrád vármegyeBátonyterenyei járásMátranovák
1342.Nógrád vármegyeSalgótarjáni járásMátraszele
1343.Nógrád vármegyePásztói járásMátraszőlős
1344.Nógrád vármegyeBátonyterenyei járásMátraterenye
1345.Nógrád vármegyeBátonyterenyei járásMátraverebély
1346.Nógrád vármegyeSalgótarjáni járásMihálygerge
1347.Nógrád vármegyeBalassagyarmati járásMohora
1348.Nógrád vármegyeSalgótarjáni járásNagybárkány
1349.Nógrád vármegyeSalgótarjáni járásNagykeresztúr
1350.Nógrád vármegyeSzécsényi járásNagylóc
1351.Nógrád vármegyeRétsági járásNagyoroszi
1352.Nógrád vármegyeBátonyterenyei járásNemti
1353.Nógrád vármegyeRétsági járásNógrád
1354.Nógrád vármegyeBalassagyarmati járásNógrádkövesd
1355.Nógrád vármegyeBalassagyarmati járásNógrádmarcal
1356.Nógrád vármegyeSzécsényi járásNógrádmegyer
1357.Nógrád vármegyeRétsági járásNógrádsáp
1358.Nógrád vármegyeSzécsényi járásNógrádsipek
1359.Nógrád vármegyeSzécsényi járásNógrádszakál
1360.Nógrád vármegyeRétsági járásNőtincs
1361.Nógrád vármegyeBalassagyarmati járásŐrhalom
1362.Nógrád vármegyeRétsági járásŐsagárd
1363.Nógrád vármegyePásztói járásPalotás
1364.Nógrád vármegyeBalassagyarmati járásPatak
1365.Nógrád vármegyeBalassagyarmati járásPatvarc
1366.Nógrád vármegyeSzécsényi járásPiliny
1367.Nógrád vármegyeRétsági járásPusztaberki
1368.Nógrád vármegyeSalgótarjáni járásRákóczibánya
1369.Nógrád vármegyeRétsági járásRétság
1370.Nógrád vármegyeSzécsényi járásRimóc
1371.Nógrád vármegyeRétsági járásRomhány
1372.Nógrád vármegyeSalgótarjáni járásSágújfalu
1373.Nógrád vármegyeSalgótarjáni járásSámsonháza
1374.Nógrád vármegyeSalgótarjáni járásSomoskőújfalu
1375.Nógrád vármegyeSalgótarjáni járásSóshartyán
1376.Nógrád vármegyeSzécsényi járásSzalmatercs
1377.Nógrád vármegyeBalassagyarmati járásSzanda
1378.Nógrád vármegyePásztói járásSzarvasgede
1379.Nógrád vármegyeRétsági járásSzátok
1380.Nógrád vármegyeBalassagyarmati járásSzécsénke
1381.Nógrád vármegyeSzécsényi járásSzécsényfelfalu
1382.Nógrád vármegyeRétsági járásSzente
1383.Nógrád vármegyeSalgótarjáni járásSzilaspogony
1384.Nógrád vármegyePásztói járásSzirák
1385.Nógrád vármegyeBátonyterenyei járásSzuha
1386.Nógrád vármegyePásztói járásSzurdokpüspöki
1387.Nógrád vármegyeBalassagyarmati járásSzügy
1388.Nógrád vármegyePásztói járásTar
1389.Nógrád vármegyeBalassagyarmati járásTerény
1390.Nógrád vármegyeRétsági járásTereske
1391.Nógrád vármegyeRétsági járásTolmács
1392.Nógrád vármegyePásztói járásVanyarc
1393.Nógrád vármegyeSzécsényi járásVarsány
1394.Nógrád vármegyeSalgótarjáni járásVizslás
1395.Nógrád vármegyeSalgótarjáni járásZabar
1396.Pest vármegyeVáci járásAcsa
1397.Pest vármegyeRáckevei járásApaj
1398.Pest vármegyeRáckevei járásÁporka
1399.Pest vármegyeAszódi járásBag
1400.Pest vármegyeMonori járásBénye
1401.Pest vármegyeSzobi járásBernecebaráti
1402.Pest vármegyeCeglédi járásCeglédbercel
1403.Pest vármegyeVáci járásCsővár
1404.Pest vármegyeNagykátai járásFarmos
1405.Pest vármegyeVáci járásGalgagyörk
1406.Pest vármegyeAszódi járásGalgahévíz
1407.Pest vármegyeAszódi járásGalgamácsa
1408.Pest vármegyeAszódi járásIklad
1409.Pest vármegyeSzobi járásIpolydamásd
1410.Pest vármegyeSzobi járásIpolytölgyes
1411.Pest vármegyeCeglédi járásJászkarajenő
1412.Pest vármegyeMonori járásKáva
1413.Pest vármegyeSzobi járásKemence
1414.Pest vármegyeVáci járásKisnémedi
1415.Pest vármegyeNagykőrösi járásKocsér
1416.Pest vármegyeSzobi járásKóspallag
1417.Pest vármegyeCeglédi járásKőröstetétlen
1418.Pest vármegyeSzobi járásLetkés
1419.Pest vármegyeRáckevei járásLórév
1420.Pest vármegyeRáckevei járásMakád
1421.Pest vármegyeSzobi járásMárianosztra
1422.Pest vármegyeCeglédi járásMikebuda
1423.Pest vármegyeSzobi járásNagybörzsöny
1424.Pest vármegyeMonori járásPánd
1425.Pest vármegyeBudakeszi járásPerbál
1426.Pest vármegyeSzobi járásPerőcsény
1427.Pest vármegyeSzentendrei járásPilisszentkereszt
1428.Pest vármegyeDabasi járásPusztavacs
1429.Pest vármegyeVáci járásPüspökhatvan
1430.Pest vármegyeVáci járásPüspökszilágy
1431.Pest vármegyeNagykátai járásSzentlőrinckáta
1432.Pest vármegyeNagykátai járásSzentmártonkáta
1433.Pest vármegyeRáckevei járásSzigetbecse
1434.Pest vármegyeRáckevei járásSzigetújfalu
1435.Pest vármegyeSzobi járásSzob
1436.Pest vármegyeVáci járásSződ
1437.Pest vármegyeDabasi járásTáborfalva
1438.Pest vármegyeNagykátai járásTápiógyörgye
1439.Pest vármegyeNagykátai járásTápióság
1440.Pest vármegyeCeglédi járásTápiószőlős
1441.Pest vármegyeDabasi járásTatárszentgyörgy
1442.Pest vármegyeSzobi járásTésa
1443.Pest vármegyeCeglédi járásTörtel
1444.Pest vármegyeDabasi járásÚjlengyel
1445.Pest vármegyeCeglédi járásÚjszilvás
1446.Pest vármegyeNagykátai járásÚri
1447.Pest vármegyeAszódi járásVácegres
1448.Pest vármegyeVáci járásVáchartyán
1449.Pest vármegyeVáci járásVáckisújfalu
1450.Pest vármegyeSzobi járásVámosmikola
1451.Pest vármegyeAszódi járásVerseg
1452.Pest vármegyeGödöllői járásZsámbok
1453.Somogy vármegyeSiófoki járásÁdánd
1454.Somogy vármegyeKaposvári járásAlsóbogát
1455.Somogy vármegyeTabi járásAndocs
1456.Somogy vármegyeBarcsi járásBabócsa
1457.Somogy vármegyeTabi járásBábonymegyer
1458.Somogy vármegyeNagyatádi járásBakháza
1459.Somogy vármegyeSiófoki járásBalatonendréd
1460.Somogy vármegyeFonyódi járásBalatonfenyves
1461.Somogy vármegyeSiófoki járásBalatonőszöd
1462.Somogy vármegyeSiófoki járásBalatonszárszó
1463.Somogy vármegyeSiófoki járásBalatonszemes
1464.Somogy vármegyeMarcali járásBalatonszentgyörgy
1465.Somogy vármegyeMarcali járásBalatonújlak
1466.Somogy vármegyeSiófoki járásBálványos
1467.Somogy vármegyeKaposvári járásBárdudvarnok
1468.Somogy vármegyeKaposvári járásBaté
1469.Somogy vármegyeTabi járásBedegkér
1470.Somogy vármegyeBarcsi járásBélavár
1471.Somogy vármegyeNagyatádi járásBeleg
1472.Somogy vármegyeCsurgói járásBerzence
1473.Somogy vármegyeKaposvári járásBodrog
1474.Somogy vármegyeNagyatádi járásBolhás
1475.Somogy vármegyeBarcsi járásBolhó
1476.Somogy vármegyeTabi járásBonnya
1477.Somogy vármegyeMarcali járásBöhönye
1478.Somogy vármegyeKaposvári járásBőszénfa
1479.Somogy vármegyeFonyódi járásBuzsák
1480.Somogy vármegyeKaposvári járásBüssü
1481.Somogy vármegyeMarcali járásCsákány
1482.Somogy vármegyeKaposvári járásCserénfa
1483.Somogy vármegyeBarcsi járásCsokonyavisonta
1484.Somogy vármegyeKaposvári járásCsoma
1485.Somogy vármegyeKaposvári járásCsombárd
1486.Somogy vármegyeKaposvári járásCsököly
1487.Somogy vármegyeMarcali járásCsömend
1488.Somogy vármegyeCsurgói járásCsurgó
1489.Somogy vármegyeCsurgói járásCsurgónagymarton
1490.Somogy vármegyeBarcsi járásDarány
1491.Somogy vármegyeBarcsi járásDrávagárdony
1492.Somogy vármegyeBarcsi járásDrávatamási
1493.Somogy vármegyeKaposvári járásEcseny
1494.Somogy vármegyeKaposvári járásEdde
1495.Somogy vármegyeKaposvári járásFelsőmocsolád
1496.Somogy vármegyeTabi járásFiad
1497.Somogy vármegyeKaposvári járásFonó
1498.Somogy vármegyeFonyódi járásFonyód
1499.Somogy vármegyeMarcali járásFőnyed
1500.Somogy vármegyeKaposvári járásGadács
1501.Somogy vármegyeMarcali járásGadány
1502.Somogy vármegyeKaposvári járásGálosfa
1503.Somogy vármegyeFonyódi járásGamás
1504.Somogy vármegyeKaposvári járásGige
1505.Somogy vármegyeKaposvári járásGölle
1506.Somogy vármegyeNagyatádi járásGörgeteg
1507.Somogy vármegyeCsurgói járásGyékényes
1508.Somogy vármegyeFonyódi járásGyugy
1509.Somogy vármegyeFonyódi járásHács
1510.Somogy vármegyeKaposvári járásHajmás
1511.Somogy vármegyeNagyatádi járásHáromfa
1512.Somogy vármegyeKaposvári járásHedrehely
1513.Somogy vármegyeKaposvári járásHencse
1514.Somogy vármegyeBarcsi járásHeresznye
1515.Somogy vármegyeKaposvári járásHetes
1516.Somogy vármegyeMarcali járásHollád
1517.Somogy vármegyeBarcsi járásHomokszentgyörgy
1518.Somogy vármegyeMarcali járásHosszúvíz
1519.Somogy vármegyeKaposvári járásIgal
1520.Somogy vármegyeCsurgói járásIharos
1521.Somogy vármegyeCsurgói járásIharosberény
1522.Somogy vármegyeCsurgói járásInke
1523.Somogy vármegyeBarcsi járásIstvándi
1524.Somogy vármegyeKaposvári járásJákó
1525.Somogy vármegyeKaposvári járásJuta
1526.Somogy vármegyeKaposvári járásKadarkút
1527.Somogy vármegyeBarcsi járásKálmáncsa
1528.Somogy vármegyeTabi járásKánya
1529.Somogy vármegyeTabi járásKapoly
1530.Somogy vármegyeKaposvári járásKaposfő
1531.Somogy vármegyeKaposvári járásKaposgyarmat
1532.Somogy vármegyeKaposvári járásKaposhomok
1533.Somogy vármegyeKaposvári járásKaposkeresztúr
1534.Somogy vármegyeKaposvári járásKaposmérő
1535.Somogy vármegyeKaposvári járásKaposújlak
1536.Somogy vármegyeKaposvári járásKaposszerdahely
1537.Somogy vármegyeTabi járásKára
1538.Somogy vármegyeFonyódi járásKarád
1539.Somogy vármegyeBarcsi járásKastélyosdombó
1540.Somogy vármegyeNagyatádi járásKaszó
1541.Somogy vármegyeKaposvári járásKazsok
1542.Somogy vármegyeMarcali járásKelevíz
1543.Somogy vármegyeKaposvári járásKercseliget
1544.Somogy vármegyeSiófoki járásKereki
1545.Somogy vármegyeMarcali járásKéthely
1546.Somogy vármegyeKaposvári járásKisasszond
1547.Somogy vármegyeNagyatádi járásKisbajom
1548.Somogy vármegyeTabi járásKisbárapáti
1549.Somogy vármegyeFonyódi járásKisberény
1550.Somogy vármegyeKaposvári járásKisgyalán
1551.Somogy vármegyeKaposvári járásKiskorpád
1552.Somogy vármegyeBarcsi járásKomlósd
1553.Somogy vármegyeKaposvári járásKőkút
1554.Somogy vármegyeSiófoki járásKőröshegy
1555.Somogy vármegyeSiófoki járásKötcse
1556.Somogy vármegyeNagyatádi járásKutas
1557.Somogy vármegyeNagyatádi járásLábod
1558.Somogy vármegyeBarcsi járásLad
1559.Somogy vármegyeBarcsi járásLakócsa
1560.Somogy vármegyeFonyódi járásLátrány
1561.Somogy vármegyeFonyódi járásLengyeltóti
1562.Somogy vármegyeMarcali járásLibickozma
1563.Somogy vármegyeTabi járásLulla
1564.Somogy vármegyeKaposvári járásMagyaratád
1565.Somogy vármegyeKaposvári járásMagyaregres
1566.Somogy vármegyeKaposvári járásMernye
1567.Somogy vármegyeMarcali járásMesztegnyő
1568.Somogy vármegyeKaposvári járásMezőcsokonya
1569.Somogy vármegyeKaposvári járásMike
1570.Somogy vármegyeTabi járásMiklósi
1571.Somogy vármegyeKaposvári járásMosdós
1572.Somogy vármegyeTabi járásNágocs
1573.Somogy vármegyeKaposvári járásNagybajom
1574.Somogy vármegyeSiófoki járásNagyberény
1575.Somogy vármegyeKaposvári járásNagyberki
1576.Somogy vármegyeSiófoki járásNagycsepely
1577.Somogy vármegyeNagyatádi járásNagykorpád
1578.Somogy vármegyeMarcali járásNagyszakácsi
1579.Somogy vármegyeMarcali járásNemesdéd
1580.Somogy vármegyeMarcali járásNemeskisfalud
1581.Somogy vármegyeMarcali járásNemesvid
1582.Somogy vármegyeMarcali járásNikla
1583.Somogy vármegyeSiófoki járásNyim
1584.Somogy vármegyeKaposvári járásOrci
1585.Somogy vármegyeFonyódi járásOrdacsehi
1586.Somogy vármegyeKaposvári járásOsztopán
1587.Somogy vármegyeFonyódi járásÖreglak
1588.Somogy vármegyeCsurgói járásŐrtilos
1589.Somogy vármegyeNagyatádi járásÖtvöskónyi
1590.Somogy vármegyeKaposvári járásPálmajor
1591.Somogy vármegyeFonyódi járásPamuk
1592.Somogy vármegyeKaposvári járásPatalom
1593.Somogy vármegyeKaposvári járásPatca
1594.Somogy vármegyeBarcsi járásPatosfa
1595.Somogy vármegyeBarcsi járásPéterhida
1596.Somogy vármegyeCsurgói járásPogányszentpéter
1597.Somogy vármegyeKaposvári járásPolány
1598.Somogy vármegyeCsurgói járásPorrog
1599.Somogy vármegyeCsurgói járásPorrogszentkirály
1600.Somogy vármegyeCsurgói járásPorrogszentpál
1601.Somogy vármegyeBarcsi járásPotony
1602.Somogy vármegyeMarcali járásPusztakovácsi
1603.Somogy vármegyeSiófoki járásPusztaszemes
1604.Somogy vármegyeKaposvári járásRáksi
1605.Somogy vármegyeNagyatádi járásRinyabesenyő
1606.Somogy vármegyeKaposvári járásRinyakovácsi
1607.Somogy vármegyeNagyatádi járásRinyaszentkirály
1608.Somogy vármegyeBarcsi járásRinyaújlak
1609.Somogy vármegyeBarcsi járásRinyaújnép
1610.Somogy vármegyeKaposvári járásSántos
1611.Somogy vármegyeMarcali járásSávoly
1612.Somogy vármegyeNagyatádi járásSegesd
1613.Somogy vármegyeTabi járásSérsekszőlős
1614.Somogy vármegyeKaposvári járásSimonfa
1615.Somogy vármegyeSiófoki járásSiójut
1616.Somogy vármegyeSiófoki járásSom
1617.Somogy vármegyeKaposvári járásSomodor
1618.Somogy vármegyeTabi járásSomogyacsa
1619.Somogy vármegyeBarcsi járásSomogyaracs
1620.Somogy vármegyeKaposvári járásSomogyaszaló
1621.Somogy vármegyeFonyódi járásSomogybabod
1622.Somogy vármegyeCsurgói járásSomogybükkösd
1623.Somogy vármegyeCsurgói járásSomogycsicsó
1624.Somogy vármegyeTabi járásSomogydöröcske
1625.Somogy vármegyeTabi járásSomogyegres
1626.Somogy vármegyeKaposvári járásSomogyfajsz
1627.Somogy vármegyeKaposvári járásSomogygeszti
1628.Somogy vármegyeKaposvári járásSomogyjád
1629.Somogy vármegyeTabi járásSomogymeggyes
1630.Somogy vármegyeMarcali járásSomogysámson
1631.Somogy vármegyeKaposvári járásSomogysárd
1632.Somogy vármegyeMarcali járásSomogysimonyi
1633.Somogy vármegyeMarcali járásSomogyszentpál
1634.Somogy vármegyeKaposvári járásSomogyszil
1635.Somogy vármegyeNagyatádi járásSomogyszob
1636.Somogy vármegyeFonyódi járásSomogytúr
1637.Somogy vármegyeCsurgói járásSomogyudvarhely
1638.Somogy vármegyeFonyódi járásSomogyvámos
1639.Somogy vármegyeFonyódi járásSomogyvár
1640.Somogy vármegyeMarcali járásSomogyzsitfa
1641.Somogy vármegyeKaposvári járásSzabadi
1642.Somogy vármegyeNagyatádi járásSzabás
1643.Somogy vármegyeMarcali járásSzegerdő
1644.Somogy vármegyeKaposvári járásSzenna
1645.Somogy vármegyeCsurgói járásSzenta
1646.Somogy vármegyeKaposvári járásSzentbalázs
1647.Somogy vármegyeBarcsi járásSzentborbás
1648.Somogy vármegyeKaposvári járásSzentgáloskér
1649.Somogy vármegyeMarcali járásSzenyér
1650.Somogy vármegyeKaposvári járásSzilvásszentmárton
1651.Somogy vármegyeSiófoki járásSzólád
1652.Somogy vármegyeTabi járásSzorosad
1653.Somogy vármegyeMarcali járásSzőkedencs
1654.Somogy vármegyeFonyódi járásSzőlősgyörök
1655.Somogy vármegyeBarcsi járásSzulok
1656.Somogy vármegyeTabi járásTab
1657.Somogy vármegyeMarcali járásTapsony
1658.Somogy vármegyeNagyatádi járásTarany
1659.Somogy vármegyeMarcali járásTáska
1660.Somogy vármegyeKaposvári járásTaszár
1661.Somogy vármegyeSiófoki járásTeleki
1662.Somogy vármegyeTabi járásTengőd
1663.Somogy vármegyeMarcali járásTikos
1664.Somogy vármegyeTabi járásTorvaj
1665.Somogy vármegyeBarcsi járásTótújfalu
1666.Somogy vármegyeTabi járásTörökkoppány
1667.Somogy vármegyeKaposvári járásÚjvárfalva
1668.Somogy vármegyeMarcali járásVarászló
1669.Somogy vármegyeKaposvári járásVárda
1670.Somogy vármegyeMarcali járásVése
1671.Somogy vármegyeKaposvári járásVisnye
1672.Somogy vármegyeFonyódi járásVisz
1673.Somogy vármegyeBarcsi járásVízvár
1674.Somogy vármegyeMarcali járásVörs
1675.Somogy vármegyeCsurgói járásZákány
1676.Somogy vármegyeCsurgói járásZákányfalu
1677.Somogy vármegyeTabi járásZala
1678.Somogy vármegyeTabi járásZics
1679.Somogy vármegyeKaposvári járásZimány
1680.Somogy vármegyeKaposvári járásZselickisfalud
1681.Somogy vármegyeKaposvári járásZselickislak
1682.Somogy vármegyeKaposvári járásZselicszentpál
1683.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKisvárdai járásAjak
1684.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKisvárdai járásAnarcs
1685.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyíregyházai járásApagy
1686.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeVásárosnaményi járásAranyosapáti
1687.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeBaktalórántházai járásBaktalórántháza
1688.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeIbrányi járásBalsa
1689.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeVásárosnaményi járásBarabás
1690.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírbátori járásBátorliget
1691.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeZáhonyi járásBenk
1692.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeVásárosnaményi járásBeregdaróc
1693.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeVásárosnaményi járásBeregsurány
1694.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKemecsei járásBerkesz
1695.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeBaktalórántházai járásBesenyőd
1696.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKemecsei járásBeszterec
1697.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNagykállói járásBiri
1698.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeFehérgyarmati járásBotpalád
1699.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNagykállói járásBököny
1700.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeIbrányi járásBuj
1701.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeFehérgyarmati járásCégénydányád
1702.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeFehérgyarmati járásCsaholc
1703.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeVásárosnaményi járásCsaroda
1704.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeFehérgyarmati járásCsászló
1705.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeFehérgyarmati járásCsegöld
1706.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeCsengeri járásCsenger
1707.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeCsengeri járásCsengersima
1708.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeCsengeri járásCsengerújfalu
1709.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeFehérgyarmati járásDarnó
1710.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKemecsei járásDemecser
1711.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKisvárdai járásDombrád
1712.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKisvárdai járásDöge
1713.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírbátori járásEncsencs
1714.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeZáhonyi járásEperjeske
1715.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNagykállói járásÉrpatak
1716.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeMátészalkai járásFábiánháza
1717.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKisvárdai járásFényeslitke
1718.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeFehérgyarmati járásFülesd
1719.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeMátészalkai járásFülpösdaróc
1720.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeFehérgyarmati járásGacsály
1721.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeFehérgyarmati járásGarbolc
1722.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeIbrányi járásGávavencsellő
1723.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeMátészalkai járásGéberjén
1724.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKemecsei járásGégény
1725.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeVásárosnaményi járásGelénes
1726.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeVásárosnaményi járásGemzse
1727.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNagykállói járásGeszteréd
1728.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeVásárosnaményi járásGulács
1729.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeZáhonyi járásGyőröcske
1730.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeMátészalkai járásGyőrtelek
1731.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKisvárdai járásGyulaháza
1732.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeFehérgyarmati járásGyügye
1733.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeVásárosnaményi járásGyüre
1734.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeFehérgyarmati járásHermánszeg
1735.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeVásárosnaményi járásHetefejércse
1736.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeMátészalkai járásHodász
1737.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeVásárosnaményi járásIlk
1738.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeVásárosnaményi járásJánd
1739.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeFehérgyarmati járásJánkmajtis
1740.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeMátészalkai járásJármi
1741.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKisvárdai járásJéke
1742.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNagykállói járásKállósemjén
1743.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyíregyházai járásKálmánháza
1744.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeMátészalkai járásKántorjánosi
1745.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKemecsei járásKék
1746.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKisvárdai járásKékcse
1747.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKemecsei járásKemecse
1748.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeFehérgyarmati járásKérsemjén
1749.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeFehérgyarmati járásKisar
1750.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeFehérgyarmati járásKishódos
1751.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírbátori járásKisléta
1752.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeFehérgyarmati járásKisnamény
1753.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeFehérgyarmati járásKispalád
1754.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeVásárosnaményi járásKisvarsány
1755.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeFehérgyarmati járásKisszekeres
1756.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeMátészalkai járásKocsord
1757.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeCsengeri járásKomlódtótfalu
1758.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeZáhonyi járásKomoró
1759.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyíregyházai járásKótaj
1760.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeFehérgyarmati járásKölcse
1761.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeFehérgyarmati járásKömörő
1762.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeBaktalórántházai járásLaskod
1763.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeBaktalórántházai járásLevelek
1764.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeVásárosnaményi járásLónya
1765.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKisvárdai járásLövőpetri
1766.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeFehérgyarmati járásMagosliget
1767.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeBaktalórántházai járásMagy
1768.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeFehérgyarmati járásMánd
1769.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeZáhonyi járásMándok
1770.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírbátori járásMáriapócs
1771.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeVásárosnaményi járásMárokpapi
1772.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeVásárosnaményi járásMátyus
1773.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeFehérgyarmati járásMéhtelek
1774.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeMátészalkai járásMérk
1775.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKisvárdai járásMezőladány
1776.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeFehérgyarmati járásMilota
1777.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeFehérgyarmati járásNábrád
1778.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeFehérgyarmati járásNagyar
1779.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyíregyházai járásNagycserkesz
1780.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeMátészalkai járásNagydobos
1781.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeFehérgyarmati járásNagyhódos
1782.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeFehérgyarmati járásNagyszekeres
1783.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeVásárosnaményi járásNagyvarsány
1784.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyíregyházai járásNapkor
1785.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeFehérgyarmati járásNemesborzova
1786.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírbátori járásNyírbéltek
1787.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírbátori járásNyírbogát
1788.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKemecsei járásNyírbogdány
1789.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeMátészalkai járásNyírcsaholy
1790.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírbátori járásNyírcsászári
1791.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírbátori járásNyírderzs
1792.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírbátori járásNyírgelse
1793.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírbátori járásNyírgyulaj
1794.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeBaktalórántházai járásNyíribrony
1795.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeBaktalórántházai járásNyírjákó
1796.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKisvárdai járásNyírkarász
1797.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeMátészalkai járásNyírkáta
1798.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeBaktalórántházai járásNyírkércs
1799.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKisvárdai járásNyírlövő
1800.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírbátori járásNyírlugos
1801.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeVásárosnaményi járásNyírmada
1802.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeMátészalkai járásNyírmeggyes
1803.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírbátori járásNyírmihálydi
1804.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeMátészalkai járásNyírparasznya
1805.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírbátori járásNyírpilis
1806.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKisvárdai járásNyírtass
1807.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKemecsei járásNyírtét
1808.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyíregyházai járásNyírtura
1809.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírbátori járásNyírvasvári
1810.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeBaktalórántházai járásÓfehértó
1811.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeVásárosnaményi járásOlcsva
1812.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeFehérgyarmati járásOlcsvaapáti
1813.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeMátészalkai járásÓpályi
1814.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeMátészalkai járásÖköritófülpös
1815.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírbátori járásÖmböly
1816.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeMátészalkai járásŐr
1817.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeFehérgyarmati járásPanyola
1818.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKisvárdai járásPap
1819.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeMátészalkai járásPapos
1820.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeIbrányi járásPaszab
1821.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKisvárdai járásPátroha
1822.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeCsengeri járásPátyod
1823.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírbátori járásPenészlek
1824.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeFehérgyarmati járásPenyige
1825.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeBaktalórántházai járásPetneháza
1826.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírbátori járásPiricse
1827.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírbátori járásPócspetri
1828.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeCsengeri járásPorcsalma
1829.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeVásárosnaményi járásPusztadobos
1830.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyíregyházai járásRakamaz
1831.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeBaktalórántházai járásRamocsaháza
1832.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeMátészalkai járásRápolt
1833.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKisvárdai járásRétközberencs
1834.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeBaktalórántházai járásRohod
1835.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeFehérgyarmati járásRozsály
1836.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyíregyházai járásSényő
1837.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeFehérgyarmati járásSonkád
1838.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyíregyházai járásSzabolcs
1839.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKisvárdai járásSzabolcsbáka
1840.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKisvárdai járásSzabolcsveresmart
1841.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNagykállói járásSzakoly
1842.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeCsengeri járásSzamosangyalos
1843.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeCsengeri járásSzamosbecs
1844.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeMátészalkai járásSzamoskér
1845.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeFehérgyarmati járásSzamossályi
1846.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeCsengeri járásSzamostatárfalva
1847.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeFehérgyarmati járásSzamosújlak
1848.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeMátészalkai járásSzamosszeg
1849.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeFehérgyarmati járásSzatmárcseke
1850.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKemecsei járásSzékely
1851.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTiszavasvári járásSzorgalmatos
1852.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeVásárosnaményi járásTákos
1853.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeVásárosnaményi járásTarpa
1854.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyírbátori járásTerem
1855.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeMátészalkai járásTiborszállás
1856.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyíregyházai járásTimár
1857.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeVásárosnaményi járásTiszaadony
1858.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeFehérgyarmati járásTiszabecs
1859.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeIbrányi járásTiszabercel
1860.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeZáhonyi járásTiszabezdéd
1861.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeFehérgyarmati járásTiszacsécse
1862.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTiszavasvári járásTiszadada
1863.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTiszavasvári járásTiszadob
1864.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeTiszavasvári járásTiszaeszlár
1865.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKisvárdai járásTiszakanyár
1866.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeVásárosnaményi járásTiszakerecseny
1867.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeFehérgyarmati járásTiszakóród
1868.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeZáhonyi járásTiszamogyorós
1869.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeNyíregyházai járásTiszanagyfalu
1870.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKemecsei járásTiszarád
1871.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeVásárosnaményi járásTiszaszalka
1872.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeZáhonyi járásTiszaszentmárton
1873.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeIbrányi járásTiszatelek
1874.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeVásárosnaményi járásTiszavid
1875.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeFehérgyarmati járásTisztaberek
1876.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeFehérgyarmati járásTivadar
1877.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKisvárdai járásTornyospálca
1878.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeFehérgyarmati járásTunyogmatolcs
1879.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeFehérgyarmati járásTúristvándi
1880.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeFehérgyarmati járásTúrricse
1881.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeZáhonyi járásTuzsér
1882.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeCsengeri járásTyukod
1883.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKisvárdai járásÚjdombrád
1884.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKisvárdai járásÚjkenéz
1885.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeCsengeri járásUra
1886.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeFehérgyarmati járásUszka
1887.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeMátészalkai járásVaja
1888.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeMátészalkai járásVállaj
1889.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeVásárosnaményi járásVámosatya
1890.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeFehérgyarmati járásVámosoroszi
1891.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeKemecsei járásVasmegyer
1892.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeZáhonyi járásZáhony
1893.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeFehérgyarmati járásZajta
1894.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeFehérgyarmati járásZsarolyán
1895.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeZáhonyi járásZsurk
1896.Tolna vármegyeSzekszárdi járásAlsónána
1897.Tolna vármegyeSzekszárdi járásAlsónyék
1898.Tolna vármegyeBonyhádi járásAparhant
1899.Tolna vármegyeDombóvári járásAttala
1900.Tolna vármegyeSzekszárdi járásBáta
1901.Tolna vármegyeBonyhádi járásBátaapáti
1902.Tolna vármegyeTamási járásBelecska
1903.Tolna vármegyePaksi járásBikács
1904.Tolna vármegyeTolnai járásBogyiszló
1905.Tolna vármegyeBonyhádi járásBonyhádvarasd
1906.Tolna vármegyePaksi járásBölcske
1907.Tolna vármegyeBonyhádi járásCikó
1908.Tolna vármegyeDombóvári járásCsibrák
1909.Tolna vármegyeDombóvári járásCsikóstőttős
1910.Tolna vármegyeDombóvári járásDalmand
1911.Tolna vármegyeSzekszárdi járásDecs
1912.Tolna vármegyeTamási járásDiósberény
1913.Tolna vármegyeDombóvári járásDöbrököz
1914.Tolna vármegyePaksi járásDunaszentgyörgy
1915.Tolna vármegyeTamási járásDúzs
1916.Tolna vármegyeTamási járásÉrtény
1917.Tolna vármegyeTolnai járásFácánkert
1918.Tolna vármegyeTolnai járásFadd
1919.Tolna vármegyeBonyhádi járásFelsőnána
1920.Tolna vármegyeTamási járásFelsőnyék
1921.Tolna vármegyeTamási járásFürged
1922.Tolna vármegyePaksi járásGerjen
1923.Tolna vármegyeBonyhádi járásGrábóc
1924.Tolna vármegyeTamási járásGyönk
1925.Tolna vármegyeBonyhádi járásGyöre
1926.Tolna vármegyePaksi járásGyörköny
1927.Tolna vármegyeDombóvári járásGyulaj
1928.Tolna vármegyeSzekszárdi járásHarc
1929.Tolna vármegyeTamási járásHőgyész
1930.Tolna vármegyeTamási járásIregszemcse
1931.Tolna vármegyeBonyhádi járásIzmény
1932.Tolna vármegyeDombóvári járásJágónak
1933.Tolna vármegyePaksi járásKajdacs
1934.Tolna vármegyeBonyhádi járásKakasd
1935.Tolna vármegyeTamási járásKalaznó
1936.Tolna vármegyeDombóvári járásKapospula
1937.Tolna vármegyeTamási járásKeszőhidegkút
1938.Tolna vármegyeBonyhádi járásKéty
1939.Tolna vármegyeBonyhádi járásKisdorog
1940.Tolna vármegyeBonyhádi járásKismányok
1941.Tolna vármegyeSzekszárdi járásKistormás
1942.Tolna vármegyeBonyhádi járásKisvejke
1943.Tolna vármegyeTamási járásKisszékely
1944.Tolna vármegyeDombóvári járásKocsola
1945.Tolna vármegyeTamási járásKoppányszántó
1946.Tolna vármegyeSzekszárdi járásKölesd
1947.Tolna vármegyeDombóvári járásKurd
1948.Tolna vármegyeDombóvári járásLápafő
1949.Tolna vármegyeBonyhádi járásLengyel
1950.Tolna vármegyePaksi járásMadocsa
1951.Tolna vármegyeTamási járásMagyarkeszi
1952.Tolna vármegyeSzekszárdi járásMedina
1953.Tolna vármegyeTamási járásMiszla
1954.Tolna vármegyeBonyhádi járásMórágy
1955.Tolna vármegyeBonyhádi járásMőcsény
1956.Tolna vármegyeBonyhádi járásMucsfa
1957.Tolna vármegyeTamási járásMucsi
1958.Tolna vármegyeBonyhádi járásMurga
1959.Tolna vármegyePaksi járásNagydorog
1960.Tolna vármegyeTamási járásNagykónyi
1961.Tolna vármegyeBonyhádi járásNagymányok
1962.Tolna vármegyeTamási járásNagyszékely
1963.Tolna vármegyeTamási járásNagyszokoly
1964.Tolna vármegyeBonyhádi járásNagyvejke
1965.Tolna vármegyeDombóvári járásNak
1966.Tolna vármegyePaksi járásNémetkér
1967.Tolna vármegyeTamási járásOzora
1968.Tolna vármegyeSzekszárdi járásŐcsény
1969.Tolna vármegyePaksi járásPálfa
1970.Tolna vármegyeTamási járásPári
1971.Tolna vármegyeTamási járásPincehely
1972.Tolna vármegyeSzekszárdi járásPörböly
1973.Tolna vármegyePaksi járásPusztahencse
1974.Tolna vármegyeTamási járásRegöly
1975.Tolna vármegyeSzekszárdi járásSárpilis
1976.Tolna vármegyePaksi járásSárszentlőrinc
1977.Tolna vármegyeTamási járásSimontornya
1978.Tolna vármegyeSzekszárdi járásSióagárd
1979.Tolna vármegyeTamási járásSzakadát
1980.Tolna vármegyeTamási járásSzakály
1981.Tolna vármegyeDombóvári járásSzakcs
1982.Tolna vármegyeSzekszárdi járásSzálka
1983.Tolna vármegyeTamási járásSzárazd
1984.Tolna vármegyeSzekszárdi járásSzedres
1985.Tolna vármegyePaksi járásTengelic
1986.Tolna vármegyeBonyhádi járásTevel
1987.Tolna vármegyeTamási járásTolnanémedi
1988.Tolna vármegyeTamási járásUdvari
1989.Tolna vármegyeTamási járásÚjireg
1990.Tolna vármegyeBonyhádi járásVáralja
1991.Tolna vármegyeSzekszárdi járásVárdomb
1992.Tolna vármegyeDombóvári járásVárong
1993.Tolna vármegyeTamási járásVarsád
1994.Tolna vármegyeBonyhádi járásZávod
1995.Tolna vármegyeBonyhádi járásZomba
1996.Vas vármegyeSzombathelyi járásAcsád
1997.Vas vármegyeSzentgotthárdi járásAlsószölnök
1998.Vas vármegyeVasvári járásAlsóújlak
1999.Vas vármegyeVasvári járásAndrásfa
2000.Vas vármegyeSzentgotthárdi járásApátistvánfalva
2001.Vas vármegyeKörmendi járásBajánsenye
2002.Vas vármegyeSzombathelyi járásBalogunyom
2003.Vas vármegyeSárvári járásBejcgyertyános
2004.Vas vármegyeVasvári járásBérbaltavár
2005.Vas vármegyeCelldömölki járásBoba
2006.Vas vármegyeCelldömölki járásBorgáta
2007.Vas vármegyeSzombathelyi járásBozzai
2008.Vas vármegyeKőszegi járásBozsok
2009.Vas vármegyeSárvári járás
2010.Vas vármegyeSárvári járásBögöt
2011.Vas vármegyeSárvári járásBögöte
2012.Vas vármegyeSzombathelyi járásBucsu
2013.Vas vármegyeKőszegi járásCák
2014.Vas vármegyeSárvári járásChernelházadamonya
2015.Vas vármegyeKörmendi járásCsákánydoroszló
2016.Vas vármegyeSárvári járásCsánig
2017.Vas vármegyeVasvári járásCsehi
2018.Vas vármegyeVasvári járásCsehimindszent
2019.Vas vármegyeSzombathelyi járásCsempeszkopács
2020.Vas vármegyeSárvári járásCsénye
2021.Vas vármegyeKőszegi járásCsepreg
2022.Vas vármegyeVasvári járásCsipkerek
2023.Vas vármegyeCelldömölki járásCsönge
2024.Vas vármegyeSzentgotthárdi járásCsörötnek
2025.Vas vármegyeKörmendi járásDaraboshegy
2026.Vas vármegyeSzombathelyi járásDozmat
2027.Vas vármegyeKörmendi járásDöbörhegy
2028.Vas vármegyeKörmendi járásDöröske
2029.Vas vármegyeCelldömölki járásDuka
2030.Vas vármegyeVasvári járásEgervölgy
2031.Vas vármegyeCelldömölki járásEgyházashetye
2032.Vas vármegyeKörmendi járásEgyházashollós
2033.Vas vármegyeKörmendi járásEgyházasrádóc
2034.Vas vármegyeSzombathelyi járásFelsőcsatár
2035.Vas vármegyeKörmendi járásFelsőjánosfa
2036.Vas vármegyeKörmendi járásFelsőmarác
2037.Vas vármegyeSzentgotthárdi járásFelsőszölnök
2038.Vas vármegyeSzentgotthárdi járásGasztony
2039.Vas vármegyeSárvári járásGérce
2040.Vas vármegyeVasvári járásGersekarát
2041.Vas vármegyeSárvári járásGór
2042.Vas vármegyeSzombathelyi járásGyanógeregye
2043.Vas vármegyeVasvári járásGyőrvár
2044.Vas vármegyeKörmendi járásHalastó
2045.Vas vármegyeKörmendi járásHalogy
2046.Vas vármegyeKörmendi járásHarasztifalu
2047.Vas vármegyeSárvári járásHegyfalu
2048.Vas vármegyeKörmendi járásHegyháthodász
2049.Vas vármegyeKörmendi járásHegyhátsál
2050.Vas vármegyeKörmendi járásHegyhátszentjakab
2051.Vas vármegyeKörmendi járásHegyhátszentmárton
2052.Vas vármegyeVasvári járásHegyhátszentpéter
2053.Vas vármegyeSzombathelyi járásHorvátlövő
2054.Vas vármegyeKőszegi járásHorvátzsidány
2055.Vas vármegyeSárvári járásHosszúpereszteg
2056.Vas vármegyeSárvári járásIkervár
2057.Vas vármegyeKőszegi járásIklanberény
2058.Vas vármegyeKörmendi járásIspánk
2059.Vas vármegyeKörmendi járásIvánc
2060.Vas vármegyeSárvári járásJákfa
2061.Vas vármegyeCelldömölki járásJánosháza
2062.Vas vármegyeSárvári járásKáld
2063.Vas vármegyeVasvári járásKám
2064.Vas vármegyeCelldömölki járásKarakó
2065.Vas vármegyeKörmendi járásKatafa
2066.Vas vármegyeCelldömölki járásKeléd
2067.Vas vármegyeCelldömölki járásKemeneskápolna
2068.Vas vármegyeCelldömölki járásKemenesmagasi
2069.Vas vármegyeCelldömölki járásKemenesmihályfa
2070.Vas vármegyeCelldömölki járásKemenespálfa
2071.Vas vármegyeCelldömölki járásKemenessömjén
2072.Vas vármegyeCelldömölki járásKemenesszentmárton
2073.Vas vármegyeKörmendi járásKemestaródfa
2074.Vas vármegyeSárvári járásKenéz
2075.Vas vármegyeCelldömölki járásKenyeri
2076.Vas vármegyeKörmendi járásKercaszomor
2077.Vas vármegyeKörmendi járásKerkáskápolna
2078.Vas vármegyeSzentgotthárdi járásKétvölgy
2079.Vas vármegyeKörmendi járásKisrákos
2080.Vas vármegyeCelldömölki járásKissomlyó
2081.Vas vármegyeSzombathelyi járásKisunyom
2082.Vas vármegyeKőszegi járásKiszsidány
2083.Vas vármegyeSzentgotthárdi járásKondorfa
2084.Vas vármegyeCelldömölki járásKöcsk
2085.Vas vármegyeKőszegi járásKőszegdoroszló
2086.Vas vármegyeKőszegi járásKőszegpaty
2087.Vas vármegyeKőszegi járásKőszegszerdahely
2088.Vas vármegyeKőszegi járásLócs
2089.Vas vármegyeSzentgotthárdi járásMagyarlak
2090.Vas vármegyeKörmendi járásMagyarnádalja
2091.Vas vármegyeKörmendi járásMagyarszecsőd
2092.Vas vármegyeKörmendi járásMagyarszombatfa
2093.Vas vármegyeSárvári járásMegyehíd
2094.Vas vármegyeSárvári járásMeggyeskovácsi
2095.Vas vármegyeCelldömölki járásMersevát
2096.Vas vármegyeSárvári járásMesterháza
2097.Vas vármegyeCelldömölki járásMesteri
2098.Vas vármegyeSzombathelyi járásMeszlen
2099.Vas vármegyeVasvári járásMikosszéplak
2100.Vas vármegyeKörmendi járásMolnaszecsőd
2101.Vas vármegyeKörmendi járásNádasd
2102.Vas vármegyeSárvári járásNagygeresd
2103.Vas vármegyeKörmendi járásNagykölked
2104.Vas vármegyeKörmendi járásNagymizdó
2105.Vas vármegyeKörmendi járásNagyrákos
2106.Vas vármegyeCelldömölki járásNagysimonyi
2107.Vas vármegyeVasvári járásNagytilaj
2108.Vas vármegyeSzombathelyi járásNarda
2109.Vas vármegyeSzombathelyi járásNemesbőd
2110.Vas vármegyeKőszegi járásNemescsó
2111.Vas vármegyeCelldömölki járásNemeskeresztúr
2112.Vas vármegyeCelldömölki járásNemeskocs
2113.Vas vármegyeSzombathelyi járásNemeskolta
2114.Vas vármegyeSárvári járásNemesládony
2115.Vas vármegyeSzentgotthárdi járásNemesmedves
2116.Vas vármegyeKörmendi járásNemesrempehollós
2117.Vas vármegyeSárvári járásNick
2118.Vas vármegyeSárvári járásNyőgér
2119.Vas vármegyeVasvári járásOlaszfa
2120.Vas vármegyeKőszegi járásÓlmod
2121.Vas vármegyeSzentgotthárdi járásOrfalu
2122.Vas vármegyeCelldömölki járásOstffyasszonyfa
2123.Vas vármegyeVasvári járásOszkó
2124.Vas vármegyeSárvári járásÖlbő
2125.Vas vármegyeKörmendi járásŐrimagyarósd
2126.Vas vármegyeKörmendi járásŐriszentpéter
2127.Vas vármegyeVasvári járásPácsony
2128.Vas vármegyeKörmendi járásPankasz
2129.Vas vármegyeCelldömölki járásPápoc
2130.Vas vármegyeSárvári járásPecöl
2131.Vas vármegyeSzombathelyi járásPerenye
2132.Vas vármegyeKőszegi járásPeresznye
2133.Vas vármegyeVasvári járásPetőmihályfa
2134.Vas vármegyeKörmendi járásPinkamindszent
2135.Vas vármegyeSzombathelyi járásPornóapáti
2136.Vas vármegyeSárvári járásPorpác
2137.Vas vármegyeSárvári járásPósfa
2138.Vas vármegyeKőszegi járásPusztacsó
2139.Vas vármegyeVasvári járásPüspökmolnári
2140.Vas vármegyeSzentgotthárdi járásRábagyarmat
2141.Vas vármegyeVasvári járásRábahídvég
2142.Vas vármegyeSárvári járásRábapaty
2143.Vas vármegyeSzombathelyi járásRábatöttös
2144.Vas vármegyeKörmendi járásRádóckölked
2145.Vas vármegyeSzentgotthárdi járásRátót
2146.Vas vármegyeSárvári járásRépcelak
2147.Vas vármegyeSárvári járásRépceszentgyörgy
2148.Vas vármegyeSzentgotthárdi járásRönök
2149.Vas vármegyeSzombathelyi járásRum
2150.Vas vármegyeSárvári járásSajtoskál
2151.Vas vármegyeSzombathelyi járásSalköveskút
2152.Vas vármegyeVasvári járásSárfimizdó
2153.Vas vármegyeSárvári járásSimaság
2154.Vas vármegyeSárvári járásSitke
2155.Vas vármegyeSzombathelyi járásSorkifalud
2156.Vas vármegyeSzombathelyi járásSorkikápolna
2157.Vas vármegyeSzombathelyi járásSorokpolány
2158.Vas vármegyeSárvári járásSótony
2159.Vas vármegyeSzombathelyi járásSöpte
2160.Vas vármegyeKörmendi járásSzaknyér
2161.Vas vármegyeSzentgotthárdi járásSzakonyfalu
2162.Vas vármegyeKörmendi járásSzalafő
2163.Vas vármegyeKörmendi járásSzarvaskend
2164.Vas vármegyeKörmendi járásSzatta
2165.Vas vármegyeSárvári járásSzeleste
2166.Vas vármegyeVasvári járásSzemenye
2167.Vas vármegyeSzombathelyi járásSzentpéterfa
2168.Vas vármegyeCelldömölki járásSzergény
2169.Vas vármegyeKörmendi járásSzőce
2170.Vas vármegyeSzombathelyi járásTanakajd
2171.Vas vármegyeVasvári járásTelekes
2172.Vas vármegyeCelldömölki járásTokorcs
2173.Vas vármegyeSárvári járásTompaládony
2174.Vas vármegyeKőszegi járásTormásliget
2175.Vas vármegyeKőszegi járásTömörd
2176.Vas vármegyeSárvári járásUraiújfalu
2177.Vas vármegyeSárvári járásVámoscsalád
2178.Vas vármegyeKörmendi járásVasalja
2179.Vas vármegyeSárvári járásVásárosmiske
2180.Vas vármegyeSzombathelyi járásVasasszonyfa
2181.Vas vármegyeSárvári járásVasegerszeg
2182.Vas vármegyeSárvári járásVashosszúfalu
2183.Vas vármegyeSzombathelyi járásVaskeresztes
2184.Vas vármegyeSzombathelyi járásVassurány
2185.Vas vármegyeVasvári járásVasvár
2186.Vas vármegyeSzombathelyi járásVasszécseny
2187.Vas vármegyeSzentgotthárdi járásVasszentmihály
2188.Vas vármegyeSzombathelyi járásVasszilvágy
2189.Vas vármegyeSzombathelyi járásVát
2190.Vas vármegyeKőszegi járásVelem
2191.Vas vármegyeKörmendi járásVelemér
2192.Vas vármegyeSzombathelyi járásVép
2193.Vas vármegyeKörmendi járásViszák
2194.Vas vármegyeCelldömölki járásVönöck
2195.Vas vármegyeSárvári járásZsédeny
2196.Vas vármegyeSzombathelyi járásZsennye
2197.Veszprém vármegyeTapolcai járásÁbrahámhegy
2198.Veszprém vármegyePápai járásAdásztevel
2199.Veszprém vármegyeDevecseri járásAdorjánháza
2200.Veszprém vármegyeDevecseri járásApácatorna
2201.Veszprém vármegyeBalatonfüredi járásAszófő
2202.Veszprém vármegyeTapolcai járásBadacsonytomaj
2203.Veszprém vármegyeTapolcai járásBadacsonytördemic
2204.Veszprém vármegyeZirci járásBakonybél
2205.Veszprém vármegyePápai járásBakonyjákó
2206.Veszprém vármegyePápai járásBakonykoppány
2207.Veszprém vármegyeZirci járásBakonynána
2208.Veszprém vármegyeZirci járásBakonyoszlop
2209.Veszprém vármegyePápai járásBakonypölöske
2210.Veszprém vármegyePápai járásBakonyság
2211.Veszprém vármegyePápai járásBakonyszentiván
2212.Veszprém vármegyeZirci járásBakonyszentkirály
2213.Veszprém vármegyePápai járásBakonyszücs
2214.Veszprém vármegyePápai járásBakonytamási
2215.Veszprém vármegyeBalatonfüredi járásBalatonakali
2216.Veszprém vármegyeBalatonalmádi járásBalatonakarattya
2217.Veszprém vármegyeBalatonfüredi járásBalatoncsicsó
2218.Veszprém vármegyeTapolcai járásBalatonederics
2219.Veszprém vármegyeBalatonalmádi járásBalatonfőkajár
2220.Veszprém vármegyeTapolcai járásBalatonhenye
2221.Veszprém vármegyeBalatonalmádi járásBalatonkenese
2222.Veszprém vármegyeTapolcai járásBalatonrendes
2223.Veszprém vármegyeBalatonfüredi járásBalatonszepezd
2224.Veszprém vármegyeBalatonfüredi járásBalatonudvari
2225.Veszprém vármegyeVeszprémi járásBánd
2226.Veszprém vármegyeVeszprémi járásBarnag
2227.Veszprém vármegyeSümegi járásBazsi
2228.Veszprém vármegyePápai járásBéb
2229.Veszprém vármegyePápai járásBékás
2230.Veszprém vármegyeSümegi járásBodorfa
2231.Veszprém vármegyeDevecseri járásBorszörcsök
2232.Veszprém vármegyeZirci járásBorzavár
2233.Veszprém vármegyeSümegi járásCsabrendek
2234.Veszprém vármegyeBalatonalmádi járásCsajág
2235.Veszprém vármegyeAjkai járásCsehbánya
2236.Veszprém vármegyeZirci járásCsesznek
2237.Veszprém vármegyeZirci járásCsetény
2238.Veszprém vármegyePápai járásCsót
2239.Veszprém vármegyeDevecseri járásCsögle
2240.Veszprém vármegyeSümegi járásDabronc
2241.Veszprém vármegyeDevecseri járásDabrony
2242.Veszprém vármegyePápai járásDáka
2243.Veszprém vármegyeDevecseri járásDevecser
2244.Veszprém vármegyeDevecseri járásDoba
2245.Veszprém vármegyePápai járásDöbrönte
2246.Veszprém vármegyeBalatonfüredi járásDörgicse
2247.Veszprém vármegyeZirci járásDudar
2248.Veszprém vármegyeDevecseri járásEgeralja
2249.Veszprém vármegyePápai járásEgyházaskesző
2250.Veszprém vármegyeVeszprémi járásEplény
2251.Veszprém vármegyeAjkai járásFarkasgyepű
2252.Veszprém vármegyePápai járásGanna
2253.Veszprém vármegyePápai járásGecse
2254.Veszprém vármegyePápai járásGic
2255.Veszprém vármegyeSümegi járásGógánfa
2256.Veszprém vármegyeSümegi járásGyepükaján
2257.Veszprém vármegyeTapolcai járásGyulakeszi
2258.Veszprém vármegyeVeszprémi járásHajmáskér
2259.Veszprém vármegyeAjkai járásHalimba
2260.Veszprém vármegyeVeszprémi járásHárskút
2261.Veszprém vármegyeTapolcai járásHegyesd
2262.Veszprém vármegyeTapolcai járásHegymagas
2263.Veszprém vármegyeVeszprémi járásHerend
2264.Veszprém vármegyeSümegi járásHetyefő
2265.Veszprém vármegyeVeszprémi járásHidegkút
2266.Veszprém vármegyePápai járásHomokbödöge
2267.Veszprém vármegyeSümegi járásHosztót
2268.Veszprém vármegyeDevecseri járásIszkáz
2269.Veszprém vármegyeVárpalotai járásJásd
2270.Veszprém vármegyeDevecseri járásKamond
2271.Veszprém vármegyeTapolcai járásKapolcs
2272.Veszprém vármegyeSümegi járásKáptalanfa
2273.Veszprém vármegyeTapolcai járásKáptalantóti
2274.Veszprém vármegyeDevecseri járásKarakószörcsök
2275.Veszprém vármegyeTapolcai járásKékkút
2276.Veszprém vármegyePápai járásKemeneshőgyész
2277.Veszprém vármegyePápai járásKemenesszentpéter
2278.Veszprém vármegyeDevecseri járásKerta
2279.Veszprém vármegyeBalatonalmádi járásKirályszentistván
2280.Veszprém vármegyeTapolcai járásKisapáti
2281.Veszprém vármegyeDevecseri járásKisberzseny
2282.Veszprém vármegyeDevecseri járásKiscsősz
2283.Veszprém vármegyeAjkai járásKislőd
2284.Veszprém vármegyeDevecseri járásKispirit
2285.Veszprém vármegyeDevecseri járásKisszőlős
2286.Veszprém vármegyeDevecseri járásKolontár
2287.Veszprém vármegyeTapolcai járásKővágóörs
2288.Veszprém vármegyeTapolcai járásKöveskál
2289.Veszprém vármegyePápai járásKup
2290.Veszprém vármegyePápai járásKülsővat
2291.Veszprém vármegyeBalatonalmádi járásKüngös
2292.Veszprém vármegyeTapolcai járásLesencefalu
2293.Veszprém vármegyeTapolcai járásLesenceistvánd
2294.Veszprém vármegyeTapolcai járásLesencetomaj
2295.Veszprém vármegyeZirci járásLókút
2296.Veszprém vármegyeBalatonfüredi járásLovas
2297.Veszprém vármegyePápai járásLovászpatona
2298.Veszprém vármegyePápai járásMagyargencs
2299.Veszprém vármegyePápai járásMalomsok
2300.Veszprém vármegyePápai járásMarcalgergelyi
2301.Veszprém vármegyePápai járásMarcaltő
2302.Veszprém vármegyeSümegi járásMegyer
2303.Veszprém vármegyeVeszprémi járásMencshely
2304.Veszprém vármegyePápai járásMezőlak
2305.Veszprém vármegyePápai járásMihályháza
2306.Veszprém vármegyeTapolcai járásMindszentkálla
2307.Veszprém vármegyeTapolcai járásMonostorapáti
2308.Veszprém vármegyeBalatonfüredi járásMonoszló
2309.Veszprém vármegyePápai járásNagyacsád
2310.Veszprém vármegyeDevecseri járásNagyalásony
2311.Veszprém vármegyePápai járásNagydém
2312.Veszprém vármegyeZirci járásNagyesztergár
2313.Veszprém vármegyePápai járásNagygyimót
2314.Veszprém vármegyeDevecseri járásNagypirit
2315.Veszprém vármegyePápai járásNagytevel
2316.Veszprém vármegyeVeszprémi járásNagyvázsony
2317.Veszprém vármegyePápai járásNemesgörzsöny
2318.Veszprém vármegyeTapolcai járásNemesgulács
2319.Veszprém vármegyeSümegi járásNemeshany
2320.Veszprém vármegyeTapolcai járásNemesvita
2321.Veszprém vármegyePápai járásNemesszalók
2322.Veszprém vármegyePápai járásNémetbánya
2323.Veszprém vármegyePápai járásNóráp
2324.Veszprém vármegyeDevecseri járásNoszlop
2325.Veszprém vármegyePápai járásNyárád
2326.Veszprém vármegyeAjkai járásNyirád
2327.Veszprém vármegyeBalatonfüredi járásÓbudavár
2328.Veszprém vármegyeZirci járásOlaszfalu
2329.Veszprém vármegyeDevecseri járásOroszi
2330.Veszprém vármegyeAjkai járásÖcs
2331.Veszprém vármegyeBalatonfüredi járásÖrvényes
2332.Veszprém vármegyeVárpalotai járásŐsi
2333.Veszprém vármegyeVárpalotai járásÖskü
2334.Veszprém vármegyeBalatonfüredi járásPaloznak
2335.Veszprém vármegyePápai járásPápadereske
2336.Veszprém vármegyePápai járásPápakovácsi
2337.Veszprém vármegyePápai járásPápasalamon
2338.Veszprém vármegyePápai járásPápateszér
2339.Veszprém vármegyeBalatonalmádi járásPapkeszi
2340.Veszprém vármegyeBalatonfüredi járásPécsely
2341.Veszprém vármegyeZirci járásPénzesgyőr
2342.Veszprém vármegyeVárpalotai járásPétfürdő
2343.Veszprém vármegyeZirci járásPorva
2344.Veszprém vármegyeVeszprémi járásPula
2345.Veszprém vármegyeDevecseri járásPusztamiske
2346.Veszprém vármegyeTapolcai járásRaposka
2347.Veszprém vármegyeSümegi járásRigács
2348.Veszprém vármegyeTapolcai járásSalföld
2349.Veszprém vármegyeTapolcai járásSáska
2350.Veszprém vármegyeVeszprémi járásSóly
2351.Veszprém vármegyeDevecseri járásSomlójenő
2352.Veszprém vármegyeDevecseri járásSomlószőlős
2353.Veszprém vármegyeDevecseri járásSomlóvásárhely
2354.Veszprém vármegyeDevecseri járásSomlóvecse
2355.Veszprém vármegyeSümegi járásSümegprága
2356.Veszprém vármegyeZirci járásSzápár
2357.Veszprém vármegyeBalatonfüredi járásSzentantalfa
2358.Veszprém vármegyeTapolcai járásSzentbékkálla
2359.Veszprém vármegyeVeszprémi járásSzentgál
2360.Veszprém vármegyeSümegi járásSzentimrefalva
2361.Veszprém vármegyeBalatonfüredi járásSzentjakabfa
2362.Veszprém vármegyeVeszprémi járásSzentkirályszabadja
2363.Veszprém vármegyeTapolcai járásSzigliget
2364.Veszprém vármegyeAjkai járásSzőc
2365.Veszprém vármegyeBalatonfüredi járásTagyon
2366.Veszprém vármegyePápai járásTakácsi
2367.Veszprém vármegyeTapolcai járásTaliándörögd
2368.Veszprém vármegyeVárpalotai járásTés
2369.Veszprém vármegyeBalatonfüredi járásTihany
2370.Veszprém vármegyeDevecseri járásTüskevár
2371.Veszprém vármegyePápai járásUgod
2372.Veszprém vármegyeSümegi járásUkk
2373.Veszprém vármegyeAjkai járásÚrkút
2374.Veszprém vármegyeTapolcai járásUzsa
2375.Veszprém vármegyePápai járásVanyola
2376.Veszprém vármegyePápai járásVárkesző
2377.Veszprém vármegyeAjkai járásVároslőd
2378.Veszprém vármegyePápai járásVaszar
2379.Veszprém vármegyeBalatonfüredi járásVászoly
2380.Veszprém vármegyeVeszprémi járásVeszprémfajsz
2381.Veszprém vármegyeSümegi járásVeszprémgalsa
2382.Veszprém vármegyeDevecseri járásVid
2383.Veszprém vármegyeTapolcai járásVigántpetend
2384.Veszprém vármegyeVárpalotai járásVilonya
2385.Veszprém vármegyePápai járásVinár
2386.Veszprém vármegyeVeszprémi járásVöröstó
2387.Veszprém vármegyeSümegi járásZalaerdőd
2388.Veszprém vármegyeSümegi járásZalagyömörő
2389.Veszprém vármegyeSümegi járásZalameggyes
2390.Veszprém vármegyeSümegi járásZalaszegvár
2391.Veszprém vármegyeBalatonfüredi járásZánka
2392.Zala vármegyeZalaegerszegi járásAlibánfa
2393.Zala vármegyeZalaegerszegi járásAlmásháza
2394.Zala vármegyeZalaegerszegi járásAlsónemesapáti
2395.Zala vármegyeNagykanizsai járásAlsórajk
2396.Zala vármegyeLenti járásAlsószenterzsébet
2397.Zala vármegyeZalaegerszegi járásBabosdöbréte
2398.Zala vármegyeLenti járásBaglad
2399.Zala vármegyeZalaegerszegi járásBagod
2400.Zala vármegyeZalaegerszegi járásBak
2401.Zala vármegyeZalaegerszegi járásBaktüttös
2402.Zala vármegyeNagykanizsai járásBalatonmagyaród
2403.Zala vármegyeLetenyei járásBánokszentgyörgy
2404.Zala vármegyeLenti járásBarlahida
2405.Zala vármegyeZalaszentgróti járásBatyk
2406.Zala vármegyeLetenyei járásBázakerettye
2407.Zala vármegyeLetenyei járásBecsehely
2408.Zala vármegyeZalaegerszegi járásBecsvölgye
2409.Zala vármegyeNagykanizsai járásBelezna
2410.Zala vármegyeLenti járásBelsősárd
2411.Zala vármegyeZalaegerszegi járásBezeréd
2412.Zala vármegyeNagykanizsai járásBocska
2413.Zala vármegyeKeszthelyi járásBókaháza
2414.Zala vármegyeZalaegerszegi járásBoncodfölde
2415.Zala vármegyeLetenyei járásBorsfa
2416.Zala vármegyeZalaegerszegi járásBöde
2417.Zala vármegyeLenti járásBödeháza
2418.Zala vármegyeNagykanizsai járásBörzönce
2419.Zala vármegyeZalaegerszegi járásBúcsúszentlászló
2420.Zala vármegyeLetenyei járásBucsuta
2421.Zala vármegyeNagykanizsai járásCsapi
2422.Zala vármegyeZalaegerszegi járásCsatár
2423.Zala vármegyeZalaegerszegi járásCsertalakos
2424.Zala vármegyeLenti járásCsesztreg
2425.Zala vármegyeZalaegerszegi járásCsonkahegyhát
2426.Zala vármegyeZalaegerszegi járásCsöde
2427.Zala vármegyeLenti járásCsömödér
2428.Zala vármegyeLetenyei járásCsörnyeföld
2429.Zala vármegyeKeszthelyi járásDióskál
2430.Zala vármegyeLenti járásDobri
2431.Zala vármegyeZalaegerszegi járásDobronhegy
2432.Zala vármegyeZalaszentgróti járásDöbröce
2433.Zala vármegyeZalaszentgróti járásDötk
2434.Zala vármegyeKeszthelyi járásEgeraracsa
2435.Zala vármegyeZalaegerszegi járásEgervár
2436.Zala vármegyeNagykanizsai járásEszteregnye
2437.Zala vármegyeKeszthelyi járásEsztergályhorváti
2438.Zala vármegyeNagykanizsai járásFelsőrajk
2439.Zala vármegyeLenti járásFelsőszenterzsébet
2440.Zala vármegyeNagykanizsai járásFityeház
2441.Zala vármegyeNagykanizsai járásFűzvölgy
2442.Zala vármegyeLenti járásGáborjánháza
2443.Zala vármegyeNagykanizsai járásGalambok
2444.Zala vármegyeNagykanizsai járásGarabonc
2445.Zala vármegyeZalaegerszegi járásGellénháza
2446.Zala vármegyeNagykanizsai járásGelse
2447.Zala vármegyeNagykanizsai járásGelsesziget
2448.Zala vármegyeKeszthelyi járásGétye
2449.Zala vármegyeZalaegerszegi járásGombosszeg
2450.Zala vármegyeLenti járásGosztola
2451.Zala vármegyeZalaegerszegi járásGősfa
2452.Zala vármegyeZalaegerszegi járásGutorfölde
2453.Zala vármegyeZalaegerszegi járásGyűrűs
2454.Zala vármegyeZalaegerszegi járásHagyárosbörönd
2455.Zala vármegyeNagykanizsai járásHahót
2456.Zala vármegyeLenti járásHernyék
2457.Zala vármegyeNagykanizsai járásHomokkomárom
2458.Zala vármegyeNagykanizsai járásHosszúvölgy
2459.Zala vármegyeZalaegerszegi járásHottó
2460.Zala vármegyeZalaegerszegi járásIborfia
2461.Zala vármegyeLenti járásIklódbördőce
2462.Zala vármegyeNagykanizsai járásKacorlak
2463.Zala vármegyeZalaszentgróti járásKallósd
2464.Zala vármegyeLenti járásKálócfa
2465.Zala vármegyeLenti járásKányavár
2466.Zala vármegyeKeszthelyi járásKarmacs
2467.Zala vármegyeZalaegerszegi járásKávás
2468.Zala vármegyeZalaegerszegi járásKemendollár
2469.Zala vármegyeZalaegerszegi járásKeménfa
2470.Zala vármegyeNagykanizsai járásKerecseny
2471.Zala vármegyeLenti járásKerkabarabás
2472.Zala vármegyeLenti járásKerkafalva
2473.Zala vármegyeLenti járásKerkakutas
2474.Zala vármegyeLetenyei járásKerkaszentkirály
2475.Zala vármegyeLenti járásKerkateskánd
2476.Zala vármegyeNagykanizsai járásKilimán
2477.Zala vármegyeZalaegerszegi járásKisbucsa
2478.Zala vármegyeLetenyei járásKiscsehi
2479.Zala vármegyeZalaszentgróti járásKisgörbő
2480.Zala vármegyeZalaegerszegi járásKiskutas
2481.Zala vármegyeZalaegerszegi járásKispáli
2482.Zala vármegyeNagykanizsai járásKisrécse
2483.Zala vármegyeLetenyei járásKistolmács
2484.Zala vármegyeZalaszentgróti járásKisvásárhely
2485.Zala vármegyeLenti járásKissziget
2486.Zala vármegyeLenti járásKozmadombja
2487.Zala vármegyeZalaegerszegi járásKustánszeg
2488.Zala vármegyeLenti járásKülsősárd
2489.Zala vármegyeZalaegerszegi járásLakhegy
2490.Zala vármegyeLetenyei járásLasztonya
2491.Zala vármegyeLenti járásLendvadedes
2492.Zala vármegyeLenti járásLendvajakabfa
2493.Zala vármegyeLetenyei járásLetenye
2494.Zala vármegyeZalaegerszegi járásLickóvadamos
2495.Zala vármegyeKeszthelyi járásLigetfalva
2496.Zala vármegyeLetenyei járásLispeszentadorján
2497.Zala vármegyeNagykanizsai járásLiszó
2498.Zala vármegyeLenti járásLovászi
2499.Zala vármegyeLenti járásMagyarföld
2500.Zala vármegyeNagykanizsai járásMagyarszentmiklós
2501.Zala vármegyeNagykanizsai járásMagyarszerdahely
2502.Zala vármegyeLetenyei járásMaróc
2503.Zala vármegyeLenti járásMárokföld
2504.Zala vármegyeNagykanizsai járásMiháld
2505.Zala vármegyeZalaszentgróti járásMihályfa
2506.Zala vármegyeLenti járásMikekarácsonyfa
2507.Zala vármegyeZalaegerszegi járásMilejszeg
2508.Zala vármegyeZalaegerszegi járásMisefa
2509.Zala vármegyeLetenyei járásMolnári
2510.Zala vármegyeNagykanizsai járásMurakeresztúr
2511.Zala vármegyeLetenyei járásMurarátka
2512.Zala vármegyeLetenyei járásMuraszemenye
2513.Zala vármegyeNagykanizsai járásNagybakónak
2514.Zala vármegyeZalaszentgróti járásNagygörbő
2515.Zala vármegyeZalaegerszegi járásNagykapornak
2516.Zala vármegyeZalaegerszegi járásNagykutas
2517.Zala vármegyeZalaegerszegi járásNagylengyel
2518.Zala vármegyeZalaegerszegi járásNagypáli
2519.Zala vármegyeNagykanizsai járásNagyrada
2520.Zala vármegyeNagykanizsai járásNagyrécse
2521.Zala vármegyeZalaegerszegi járásNemesapáti
2522.Zala vármegyeZalaegerszegi járásNemeshetés
2523.Zala vármegyeLenti járásNemesnép
2524.Zala vármegyeNagykanizsai járásNemespátró
2525.Zala vármegyeZalaegerszegi járásNemesrádó
2526.Zala vármegyeZalaegerszegi járásNemessándorháza
2527.Zala vármegyeZalaegerszegi járásNemesszentandrás
2528.Zala vármegyeZalaegerszegi járásNémetfalu
2529.Zala vármegyeLenti járásNova
2530.Zala vármegyeZalaszentgróti járásÓhíd
2531.Zala vármegyeLetenyei járásOltárc
2532.Zala vármegyeZalaegerszegi járásOrbányosfa
2533.Zala vármegyeZalaegerszegi járásOrmándlak
2534.Zala vármegyeNagykanizsai járásOrosztony
2535.Zala vármegyeLenti járásOrtaháza
2536.Zala vármegyeZalaegerszegi járásOzmánbük
2537.Zala vármegyeZalaegerszegi járásPacsa
2538.Zala vármegyeZalaegerszegi járásPadár
2539.Zala vármegyeLenti járásPáka
2540.Zala vármegyeZalaszentgróti járásPakod
2541.Zala vármegyeZalaegerszegi járásPálfiszeg
2542.Zala vármegyeNagykanizsai járásPat
2543.Zala vármegyeZalaegerszegi járásPethőhenye
2544.Zala vármegyeZalaegerszegi járásPetrikeresztúr
2545.Zala vármegyeLetenyei járásPetrivente
2546.Zala vármegyeZalaegerszegi járásPókaszepetk
2547.Zala vármegyeLenti járásPórszombat
2548.Zala vármegyeZalaegerszegi járásPölöske
2549.Zala vármegyeNagykanizsai járásPölöskefő
2550.Zala vármegyeLenti járásPördefölde
2551.Zala vármegyeNagykanizsai járásPötréte
2552.Zala vármegyeLenti járásPusztaapáti
2553.Zala vármegyeZalaegerszegi járásPusztaederics
2554.Zala vármegyeLetenyei járásPusztamagyaród
2555.Zala vármegyeZalaegerszegi járásPusztaszentlászló
2556.Zala vármegyeLenti járásRamocsa
2557.Zala vármegyeLenti járásRédics
2558.Zala vármegyeLenti járásResznek
2559.Zala vármegyeNagykanizsai járásRigyác
2560.Zala vármegyeZalaegerszegi járásSalomvár
2561.Zala vármegyeNagykanizsai járásSand
2562.Zala vármegyeZalaegerszegi járásSárhida
2563.Zala vármegyeKeszthelyi járásSármellék
2564.Zala vármegyeLetenyei járásSemjénháza
2565.Zala vármegyeZalaszentgróti járásSénye
2566.Zala vármegyeNagykanizsai járásSormás
2567.Zala vármegyeZalaegerszegi járásSöjtör
2568.Zala vármegyeNagykanizsai járásSurd
2569.Zala vármegyeZalaszentgróti járásSümegcsehi
2570.Zala vármegyeZalaszentgróti járásSzalapa
2571.Zala vármegyeLenti járásSzécsisziget
2572.Zala vármegyeKeszthelyi járásSzentgyörgyvár
2573.Zala vármegyeLenti járásSzentgyörgyvölgy
2574.Zala vármegyeZalaegerszegi járásSzentkozmadombja
2575.Zala vármegyeLetenyei járásSzentliszló
2576.Zala vármegyeLetenyei járásSzentmargitfalva
2577.Zala vármegyeZalaegerszegi járásSzentpéterfölde
2578.Zala vármegyeZalaegerszegi járásSzentpéterúr
2579.Zala vármegyeNagykanizsai járásSzepetnek
2580.Zala vármegyeLenti járásSzijártóháza
2581.Zala vármegyeLenti járásSzilvágy
2582.Zala vármegyeZalaszentgróti járásTekenye
2583.Zala vármegyeZalaegerszegi járásTilaj
2584.Zala vármegyeZalaegerszegi járásTófej
2585.Zala vármegyeLenti járásTormafölde
2586.Zala vármegyeLenti járásTornyiszentmiklós
2587.Zala vármegyeLetenyei járásTótszentmárton
2588.Zala vármegyeLetenyei járásTótszerdahely
2589.Zala vármegyeZalaszentgróti járásTürje
2590.Zala vármegyeNagykanizsai járásÚjudvar
2591.Zala vármegyeLetenyei járásValkonya
2592.Zala vármegyeKeszthelyi járásVállus
2593.Zala vármegyeLetenyei járásVárfölde
2594.Zala vármegyeKeszthelyi járásVárvölgy
2595.Zala vármegyeZalaegerszegi járásVasboldogasszony
2596.Zala vármegyeZalaegerszegi járásVaspör
2597.Zala vármegyeKeszthelyi járásVindornyafok
2598.Zala vármegyeKeszthelyi járásVindornyalak
2599.Zala vármegyeKeszthelyi járásVindornyaszőlős
2600.Zala vármegyeZalaegerszegi járásVöckönd
2601.Zala vármegyeLetenyei járásZajk
2602.Zala vármegyeKeszthelyi járásZalaapáti
2603.Zala vármegyeLenti járásZalabaksa
2604.Zala vármegyeZalaszentgróti járásZalabér
2605.Zala vármegyeZalaegerszegi járásZalaboldogfa
2606.Zala vármegyeKeszthelyi járásZalacsány
2607.Zala vármegyeZalaegerszegi járásZalacséb
2608.Zala vármegyeZalaegerszegi járásZalaháshágy
2609.Zala vármegyeZalaegerszegi járásZalaigrice
2610.Zala vármegyeZalaegerszegi járásZalaistvánd
2611.Zala vármegyeNagykanizsai járásZalakomár
2612.Zala vármegyeKeszthelyi járásZalaköveskút
2613.Zala vármegyeZalaegerszegi járásZalalövő
2614.Zala vármegyeNagykanizsai járásZalamerenye
2615.Zala vármegyeNagykanizsai járásZalasárszeg
2616.Zala vármegyeNagykanizsai járásZalaszabar
2617.Zala vármegyeKeszthelyi járásZalaszántó
2618.Zala vármegyeNagykanizsai járásZalaszentbalázs
2619.Zala vármegyeZalaegerszegi járásZalaszentgyörgy
2620.Zala vármegyeZalaegerszegi járásZalaszentiván
2621.Zala vármegyeNagykanizsai járásZalaszentjakab
2622.Zala vármegyeZalaszentgróti járásZalaszentlászló
2623.Zala vármegyeZalaegerszegi járásZalaszentlőrinc
2624.Zala vármegyeKeszthelyi járásZalaszentmárton
2625.Zala vármegyeZalaegerszegi járásZalaszentmihály
2626.Zala vármegyeLenti járásZalaszombatfa
2627.Zala vármegyeZalaegerszegi járásZalatárnok
2628.Zala vármegyeNagykanizsai járásZalaújlak
2629.Zala vármegyeKeszthelyi járásZalavár
2630.Zala vármegyeZalaszentgróti járásZalavég
2631.Zala vármegyeLenti járásZebecke

Lábjegyzetek:

[1] Hatályba lépését megelőzően megállapította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. §-a.

[2] A nyitó szövegrészt hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 1. pontja.

[3] Hatálybalépés előtt beiktatta az 518/2023. (XI. 30.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdése. Hatályos 2024.01.01.

[4] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 17. § a) pontja.

[5] A nyitó szövegrészt hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 17. § b) pontja.

[6] Módosította a 35/2024. (II. 29.) Korm. rendelet 344. §-a. Hatályos 2024.03.01.

[7] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 2. pontja.

[8] A nyitó szövegrészt hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 3. pontja.

[9] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 4. pontja.

[10] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 5. pontja.

[11] A záró szövegrészt hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 6. pontja.

[12] Hatályba lépését megelőzően beiktatta a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. §-a.

[13] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 7. pontja.

[14] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 8. pontja.

[15] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 9. pontja.

[16] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 10. pontja.

[17] A nyitó szövegrészt hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 17. § c) pontja.

[18] Hatálybalépése előtt módosította az 518/2023. (XI. 30.) Korm. rendelet 66. § (4) bekezdés a) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[19] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 11. pontja.

[20] A nyitó szövegrészt hatálybalépése előtt módosította az 518/2023. (XI. 30.) Korm. rendelet 66. § (4) bekezdés b) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[21] Hatálybalépése előtt módosította az 518/2023. (XI. 30.) Korm. rendelet 66. § (4) bekezdés c) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[22] Hatályba lépését megelőzően megállapította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. §-a.

[23] Nem lép hatályba az 518/2023. (XI. 30.) Korm. rendelet 66. § (5) bekezdés a) pontja alapján.

[24] Megállapította a 35/2024. (II. 29.) Korm. rendelet 342. §-a. Hatályos 2024.03.01.

[25] Megállapította a 35/2024. (II. 29.) Korm. rendelet 342. §-a. Hatályos 2024.03.01.

[26] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 17. § d) pontja.

[27] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 17. § e) pontja.

[28] Hatályba lépését megelőzően megállapította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. §-a.

[29] Nem lép hatályba a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 17. § f) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[30] Nem lép hatályba a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 17. § f) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[31] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 12. pontja.

[32] Nem lép hatályba a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 17. § f) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[33] Nem lép hatályba a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 17. § f) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[34] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 13. pontja.

[35] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 14. pontja.

[36] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 15. pontja.

[37] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 16. pontja.

[38] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 17. pontja.

[39] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 18. pontja.

[40] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 19. pontja.

[41] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 20. pontja.

[42] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 21. pontja.

[43] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 22. pontja.

[44] Hatályba lépését megelőzően megállapította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. §-a.

[45] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 23. pontja.

[46] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 24. pontja.

[47] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 24. pontja.

[48] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 25. pontja, valamint 17. § g) pontja.

[49] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 26. pontja.

[50] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 27. pontja.

[51] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 28. pontja.

[52] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 29. pontja.

[53] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 30. pontja.

[54] Hatályba lépését megelőzően beiktatta a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. §-a.

[55] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 17. § h) pontja.

[56] Hatálybalépése előtt megállapította az 518/2023. (XI. 30.) Korm. rendelet 66. § (2) bekezdése. Hatályos 2024.01.01.

[57] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 31. pontja.

[58] Nem lép hatályba a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 17. § i) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[59] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 32. pontja.

[60] Megállapította a 35/2024. (II. 29.) Korm. rendelet 343. §-a. Hatályos 2024.03.01.

[61] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 33. pontja.

[62] A záró szövegrészt hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 34. pontja.

[63] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 35. pontja.

[64] Hatályba lépését megelőzően megállapította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése.

[65] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 36. pontja.

[66] Hatályba lépését megelőzően beiktatta a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése.

[67] Hatályba lépését megelőzően megállapította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. §-a.

[68] A záró szövegrészt hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 37. pontja.

[69] A nyitó szövegrészt hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 38. pontja.

[70] Hatályba lépését megelőzően beiktatta a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. §-a.

[71] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 39. pontja.

[72] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 40-41. pontja.

[73] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 41-42. pontja.

[74] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 43. pontja.

[75] Hatályba lépését megelőzően beiktatta a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 10. §-a.

[76] Nem lép hatályba a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 17. § j) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[77] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 44. pontja.

[78] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 45. pontja, valamint 17. § k) pontja.

[79] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 46. pontja.

[80] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 47. pontja.

[81] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 17. § l) pontja.

[82] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 48. pontja.

[83] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 49. pontja.

[84] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 50. pontja.

[85] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 51. pontja.

[86] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 52. pontja.

[87] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 53. pontja.

[88] Hatályba lépését megelőzően beiktatta a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 11. §-a.

[89] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 54. pontja.

[90] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 55. pontja.

[91] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 56. pontja.

[92] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 57. pontja.

[93] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 58. pontja.

[94] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 59. pontja.

[95] Hatályba lépését megelőzően beiktatta a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. §-a.

[96] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 60. pontja.

[97] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 61. pontja.

[98] Nem lép hatályba a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 17. § m) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[99] A nyitó szövegrészt hatálybalépése előtt módosította az 518/2023. (XI. 30.) Korm. rendelet 66. § (4) bekezdés d) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[100] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 62. pontja.

[101] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 63. pontja.

[102] Hatályba lépését megelőzően megállapította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 13. §-a.

[103] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 64. pontja.

[104] Hatálybalépés előtt beiktatta az 518/2023. (XI. 30.) Korm. rendelet 66. § (3) bekezdése. Hatályos 2024.01.01.

[105] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 65. pontja.

[106] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 66. pontja.

[107] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 66. pontja.

[108] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 66. pontja.

[109] Hatályba lépését megelőzően megállapította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 14. §-a. Módosította továbbá a 16. § 67. pontja. Az e pontban foglalt módosítások egy része nem hajtható végre.

[110] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 68. pontja.

[111] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 69. pontja.

[112] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 70. pontja.

[113] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 17. § n) pontja.

[114] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 17. § o) pontja.

[115] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 69. pontja.

[116] A záró szövegrészt hatálybalépése előtt módosította az 518/2023. (XI. 30.) Korm. rendelet 66. § (5) bekezdés b) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[117] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 71. pontja.

[118] Hatályba lépését megelőzően módosította a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. § 72. pontja.

[119] Hatályba lépését megelőzően beiktatta a 649/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 15. §-a.

[120] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[121] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

Tartalomjegyzék