11/2024. (III. 25.) AM rendelet

egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosítása

1. § Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet [a továbbiakban: 148/2007. (XII. 8.) rendelet] 7. §-a a következő (2f)-(2h) bekezdéssel egészül ki:

"(2f) A 2024. évben rendelkezésre álló keret összege 11 900 millió forint, amelyből 2400 millió forintot a baromfi ágazatban, 8100 millió forintot az egyéb állattenyésztési ágazatban, 1400 millió forintot a vemhes üszők állat-egészségügyi szolgáltatására, gyógykezelésére és immunizálására kell felhasználni, azzal, hogy a C001 technikai kódú állat-egészségügyi szolgáltatások vonatkozásában legfeljebb 5500 millió forint fizethető ki. A C001 technikai kódú állat-egészségügyi szolgáltatásokra rendelkezésre álló támogatási keret kimerülése esetén a baromfi, az egyéb állattenyésztési ágazatra vagy a vemhes üszőkre megállapított szabad támogatási keret terhére támogatási összeg nem csoportosítható át. Ha a baromfi ágazatban vagy az egyéb állattenyésztési ágazatban megállapított támogatás mértéke meghaladja az adott ágazatra a 2024. évben rendelkezésre álló keretből felhasználható összeget, akkor a 2024. évben elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények az e bekezdésben meghatározott más ágazatokban felhasználható keretek terhére is teljesíthetőek.

(2g) A (2f) bekezdésben foglaltakon túl a C002 technikai kódú állat-egészségügyi szolgáltatások vonatkozásában legfeljebb 600 millió forint használható fel.

(2h) A (2f) és (2g) bekezdés szerinti keretösszegek terhére a 2024. évben elvégzett szolgáltatásokra benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények teljesíthetőek."

2. § A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet a következő 25. §-sal egészül ki:

"25. § E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 11/2024. (III. 25.) AM rendelettel [a továbbiakban: 11/2024. (III. 25.) AM rendelet] megállapított 7. § (2f)-(2h) bekezdését a 11/2024. (III. 25.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

2. A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet módosítása

3. § (1) A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet [a továbbiakban: 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet] 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az e rendelet alapján nyújtott támogatás a halászati csekély összegű támogatási rendelet szerinti csekély összegű támogatásnak minősül. A halászati csekély összegű támogatás nyújtásával kapcsolatos eljárásokra az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11-11/A. §-ában foglaltak az irányadók."

(2) A 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő kérelmező részére Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma bármely három pénzügyi évet felölelő időszakban nem haladhatja meg a 40 000 eurónak megfelelő forintösszeget."

3. A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet módosítása

4. § A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 94/2013. (X. 10.) VM rendelet]

a) 7/F. § (1) bekezdésében a "2023. december 31." szövegrész helyébe a "2024. június 30." szöveg,

b) 7/F. § (2) bekezdésében a "7/A-7/E. §-ban" szövegrész helyébe a "7/A-7/C. §-ban" szöveg

lép.

5. § Hatályát veszti a 94/2013. (X. 10.) VM rendelet

a) 1. § 14. pontja,

b) 7/D. §-a,

c) 7/E. §-a és

d) 9. § e) pontja.

4. A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet módosítása

6. § A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 4/2014. (I. 27.) VM rendelet] 2. § (3) bekezdésében a "126,1 millió forint" szövegrész helyébe a "130 millió forint" szöveg lép.

7. § A 4/2014. (I. 27.) VM rendelet a következő 7. §-sal egészül ki:

"7. § E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 11/2024. (III. 25.) AM rendelettel megállapított 2. § (3) bekezdését a 2024. február 15. és április 15. között benyújtott támogatási kérelmeket elbíráló támogatási döntések esetében is alkalmazni kell."

8. § Hatályát veszti a 4/2014. (I. 27.) VM rendelet 4/A. §-a.

5. A fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet módosítása

9. § Hatályát veszti a fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet 6a. alcíme.

6. A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet módosítása

10. § A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet] a következő 7/E. §-sal egészül ki:

"7/E. § E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 11/2024. (III. 25.) AM rendelettel megállapított 2. § (2) bekezdését és 3. § (2) bekezdését a 2024. január 15. és február 15. között benyújtott támogatási kérelmeket elbíráló támogatási döntések esetében is alkalmazni kell."

11. § Az 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet

a) 2. § (2) bekezdésében a "2000 forint" szövegrész helyébe a "3000 forint" szöveg,

b) 3. § (2) bekezdésében a "150 millió forint" szövegrész helyébe a "200 millió forint" szöveg

lép.

7. Az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról szóló 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet módosítása

12. § Hatályát veszti az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet 6-6/B. §-a.

8. A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet módosítása

13. § A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 1. § 18. pontjában a "2022. és 2023. év" szövegrész helyébe a "2022., 2023. és 2024. év" szöveg lép.

9. A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet módosítása

14. § A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet [a továbbiakban: 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet] 1. § 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"9. támogatási időszak:

a) a tárgyévet megelőző év június 1-jétől tárgyév május 31-éig,

b) a 2023. évben a 2023. április 1-jétől 2023. május 31-éig

tartó időszak;"

15. § A 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A támogatás összege a saját állományból származó és a támogatási időszakban tenyésztésbe állított apaállat esetén az a)-c) pontban foglaltak szerint kerül megállapításra, míg a támogatási időszakban megvásárolt és tenyésztésbe állított apaállat esetén az apaállat ellenértékének 75%-a, de legfeljebb

a) az apaállattá minősített növendék bakonként az

aa) 1. § 9. pont a) alpontja szerinti időszakban 75 000 forint,

ab) 1. § 9. pont b) alpontja szerinti időszakban 45 000 forint,

b) az "A" törzskönyvben nyilvántartott tenyészkosonként, illetve tenyészbakonként az

ba) 1. § 9. pont a) alpontja szerinti időszakban 160 000 forint,

bb) 1. § 9. pont b) alpontja szerinti időszakban 120 000 forint,

c) a "K" köztenyésztésre használható besorolást kapott tenyészkosonként, illetve tenyészbakonként az

ca) 1. § 9. pont a) alpontja szerinti időszakban 120 000 forint,

cb) 1. § 9. pont b) alpontja szerinti időszakban 90 000 forint,

azzal, hogy a támogatás nem haladhatja meg az állattartó és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretet."

16. § (1) A 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Egy tenyészkos vagy tenyészbak után csak egy alkalommal igényelhető támogatás."

(2) A 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Adott tárgyévben egy állattartó egy támogatási kérelmet nyújthat be."

17. § A 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az állattartó tárgyév június 1-jétől június 30-áig terjedő időszakban nyújthatja be a támogatási kérelmét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon a Kincstárhoz."

18. § A 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Kincstár - az állattartó és a vele egy és ugyanazon vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretének figyelembevételével, az adott támogatási időszakra vonatkozó összes jogos támogatási igény ismeretében - döntést hoz, és a támogatást a forrás rendelkezésre állása esetén a döntés kibocsátását követő tizenöt napon belül folyósítja a támogatásban részesülő állattartó részére. Ha a tárgyévi jogos igények együttesen meghaladják a 3. §-ban meghatározott keretösszeget, akkor az állattartók részére megállapítható jogos támogatás összege a túllépés mértékével arányosan csökken."

19. § A 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet 3. §-ában a "350 millió forint" szövegrész helyébe a "700 millió forint" szöveg lép.

20. § Hatályát veszti a 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet 6a. alcíme.

10. A sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet módosítása

21. § A sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet [a továbbiakban: 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet] 16/E. § (2a) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A válságtámogatás iránti kérelem)

"e) a 2024. támogatási év I. negyedéve tekintetében 2024. április 1. és 30. között"

(ügyfélkapus azonosítást követően, elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül nyújtható be a Kincstárhoz a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően.)

22. § A 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet 16/F. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kincstár a 16/E. § (2a) bekezdésében meghatározott időszakokban benyújtott és a 22. § szerinti válságtámogatás iránti kérelmekről legkésőbb 2024. június 30-áig dönt."

23. § A 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet a következő 22. §-sal egészül ki:

"22. § A 14. § (1) bekezdése szerinti támogatásra a 2024. évben a 7. § (1a) bekezdés d) pontja szerinti időszakban benyújtott kérelem a 16/E. § szerinti válságtámogatás iránti kérelemnek minősül."

24. § A 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet a következő 23. §-sal egészül ki:

"23. § E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 11/2024. (III. 25.) AM rendelettel megállapított 14. § (3) és (7a) bekezdését, 16/E. § (1) bekezdését és (2a) bekezdés e) pontját, 16/F. § (1) és (2) bekezdését a 2024. évben benyújtott válságtámogatás iránti kérelmek tekintetében is alkalmazni kell."

25. § A 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet

a) 14. § (3) bekezdésében a "7. § (1) és (2)" szövegrész helyébe a "7. § (1)-(2)" szöveg,

b) 14. § (7a) bekezdésében a "2022. és 2023. támogatási év" szövegrész helyébe a "2022., 2023. és 2024. támogatási év" szöveg,

c) 16/E. § (1) bekezdésében a "2022. támogatási év II., III. és IV. tárgynegyedévére, valamint a 2023. támogatási év I., II. és III. tárgynegyedévére" szövegrész helyébe a "2022. támogatási év II., III. és IV. tárgynegyedévére, valamint a 2023. támogatási év I., II. és III. tárgynegyedévére és a 2024. támogatási év I. tárgynegyedévére" szöveg,

d) 16/F. § (2) bekezdésében a "16/E. § (2) és (2a) bekezdésében" szövegrész helyébe a "16/E. § (2a) bekezdésében" szöveg

lép.

26. § Hatályát veszti a 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet 16/E. § (2) bekezdése.

11. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet módosítása

27. § A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet [a továbbiakban: 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet] 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E rendelet alapján

a) letelepített napos baromfi közül

aa) növendék csirkére,

ab) szabadtartásos csirkére,

ac) gyöngyösre,

ad) pecsenyelibára,

ae) növendék libára,

af) fiatal libára,

ag) pecsenyekacsára és

ah) növendék kacsára,

b) átminősített tenyészkakasra és tenyészjércére,

c) házi tyúkra,

d) átminősített előnevelt (növendék) pulykára, valamint

e) levágott összes baromfifélére

a 2019/2020. támogatási évben legfeljebb 13,82403 milliárd forint, a 2020/2021. támogatási évben legfeljebb 11,408 milliárd forint, a 2021/2022. támogatási évben legfeljebb 12,000 millió forint összegig, a 2022/2023. támogatási évben legfeljebb 10,000 milliárd forint összegig, a 2023/2024. támogatási évben legfeljebb 10,000 milliárd forint összegig, a 2024/2025. támogatási évben legfeljebb 10,000 milliárd forint összegig állapítható meg támogatás, amely a 2. mellékletben foglaltak alapján, baromfi megnevezés-csoportonként és tárgynegyedévenként elkülönített támogatási keretek szerint kerül felosztásra."

28. § A 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

12. A méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet módosítása

29. § A méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet [a továbbiakban: 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet] a következő 10. §-sal egészül ki:

"10. § Az 5. § (1) bekezdése szerinti időszakban benyújtott kérelem a 6/A. és 6/B. § szerinti válságtámogatás iránti kérelemnek minősül."

30. § A 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet

a) 6/A. § (3) bekezdés c) pontjában az "ügyfél-azonosítójáról" szövegrész helyébe a "támogatási azonosítójáról" szöveg,

b) 6/A. § (4) bekezdés a) pontjában az "ügyfél-azonosító" szövegrész helyébe a "támogatási azonosító" szöveg

lép.

13. A haszongalamb vásárlásához nyújtott csekély összegű támogatásról szóló 39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet módosítása

31. § Hatályát veszti a haszongalamb vásárlásához nyújtott csekély összegű támogatásról szóló 39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet 6a. alcíme.

14. A tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet módosítása

32. § A tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet 3. § (2) bekezdésében a "600 millió forint" szövegrész helyébe a "700 millió forint" szöveg lép.

15. A karácsonyfa-ültetvények után igénybe vehető támogatásról szóló 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet módosítása

33. § A karácsonyfa-ültetvények után igénybe vehető támogatásról szóló 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet 6. § (1) bekezdésében a "2023. december 31-éig" szövegrész helyébe a "2024. június 30-áig" szöveg lép.

16. A dohányágazat működéséhez és a COVID-19 világjárvány ágazatra gyakorolt gazdasági negatívumainak az ellentételezéséhez nyújtott támogatásról szóló 11/2022. (III. 25.) AM rendelet módosítása

34. § (1) A dohányágazat működéséhez és a COVID-19 világjárvány ágazatra gyakorolt gazdasági negatívumainak az ellentételezéséhez nyújtott támogatásról szóló 11/2022. (III. 25.) AM rendelet [a továbbiakban: 11/2022. (III. 25.) AM rendelet] 1. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"2. dohánytermelő: aki vagy amely az elsődleges feldolgozóval kötött szerződés alapján a 2024. évben Burley vagy Virginia dohányt termeszt;"

(2) A 11/2022. (III. 25.) AM rendelet 1. §-a a következő 3a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"3a. egy és ugyanazon vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § 5a. pontjában meghatározott vállalkozás;"

(3) A 11/2022. (III. 25.) AM rendelet 1. §-a a következő 5a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"5a. mezőgazdasági csekély összegű támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1408/2013/EU bizottsági rendelet) szerinti támogatás;"

35. § A 11/2022. (III. 25.) AM rendelet 4. § (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A támogatási kérelem tartalmazza

a) a dohánytermelő azonosító adatait (név, ügyfél-azonosító),

b) annak az elsődleges feldolgozónak az azonosító adatait (név, székhely) akivel a dohánytermelő a 2024. évre felvásárlási szerződés kötött, és

c) a 3. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt nyilatkozatokat.

(3) A Kincstár megkeresésére a (2) bekezdés b) pontja szerinti elsődleges feldolgozó elektronikus úton adatot szolgáltat

a) a dohánytermelő azonosító adatairól (név, ügyfél-azonosító),

b) az elsődleges feldolgozó részére 2024. évben értékesítésre kerülő dohány fajtájáról, tervezett mennyiségéről és

c) a dohányterület nagyságáról (hektárban kifejezve négy tizedesjegyig), amelyen a dohánytermelő az elsődleges feldolgozóval a 2024. évre kötött felvásárlási szerződésben szereplő dohánymennyiséget megtermeli."

36. § A 11/2022. (III. 25.) AM rendelet 6. § (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kifizetési kérelem tartalmazza

a) a dohánytermelő azonosító adatait (név, ügyfél-azonosító),

b) a támogatási kérelemben megjelölt elődleges feldolgozó azonosító adatait (név, székhely),

c) az elsődleges feldolgozóval megkötött dohányfelvásárlási szerződés számát és

d) a dohánytermelő nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik az elsődleges feldolgozó által kiállított, (4) bekezdés szerinti adattartalommal rendelkező igazolással.

(4) A kifizetési kérelemben megjelölt elsődleges feldolgozó a Kincstár megkeresésére elektronikusan adatot szolgáltat

a) a dohánytermelő azonosító adatairól (név, ügyfél-azonosító),

b) a 2024. évi dohányfelvásárlási szerződés szerinti felvásárolt dohány mennyiségéről és

c) a dohánytermelő által a dohánytermelésre hasznosított terület nagyságáról (hektárban kifejezve, négy tizedesjegyig)."

37. § A 11/2022. (III. 25.) AM rendelet a következő 5a. alcímmel egészül ki:

"5a. A mezőgazdasági csekély összegű támogatás

6/A. § (1) Ha a dohánytermelő 4. § (1) bekezdése szerinti támogatási kérelmét a Kincstár a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatár túllépése miatt részben vagy teljes egészében elutasítja, akkor a dohánytermelő 2024. augusztus 1. és 15. között mezőgazdasági csekély összegű támogatás igénylésére jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerint igényelt támogatás legfeljebb az értékhatár túllépése miatt elutasított összeg, de legfeljebb a mezőgazdasági termelő rendelkezésére álló szabad mezőgazdasági csekély összegű támogatási keret forintban kifejezett összege lehet.

(3) A mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelem benyújtására a 4. § (1) és (4)-(7) bekezdésében meghatározott kérelembenyújtási módot kell alkalmazni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti mezőgazdasági csekély összegű támogatásra a dohánytermelő akkor jogosult, ha

a) a támogatási kérelem benyújtásakor nyilatkozik a 3. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakról, és

b) megfelel a Korm. rendelet 11/A. §-ában foglaltaknak.

(5) A mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelem tartalmazza a 4. § (2) bekezdés a)-b) pontja szerinti adatokat, illetve a (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot.

(6) Nem nyújtható mezőgazdasági csekély összegű támogatásként olyan támogatás,

a) amelynek összege a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre;

b) amely a harmadik országba vagy tagállamba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységre irányul, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, valamint az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás céljából;

c) amely az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött.

(7) Mezőgazdasági csekély összegű támogatás esetén, a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében rögzített alkalmazandó felső határig halmozhatóak az utóbbi tevékenységekre tekintettel nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, hogy az érintett tagállam megfelelő eszközökkel - úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén - biztosítja, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.

(8) A mezőgazdasági csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a vonatkozó bizottsági rendeletekben foglalt felső támogatási határok közül a legmagasabb felső határig halmozható. A mezőgazdasági csekély összegű támogatás halmozható azonos elszámolható költségek kapcsán vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés kapcsán nyújtott állami támogatással, ha a halmozás következtében az odaítélt támogatások nem lépik túl bármely csoportmentességi rendeletben vagy az Európai Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális támogatási intenzitást vagy összeget. A nem konkrét elszámolható költségekre nyújtott vagy azokhoz hozzá nem rendelhető csekély összegű támogatás halmozható más, az Európai Bizottság által elfogadott csoportmentességi rendelet vagy határozat alapján nyújtott állami támogatással.

(9) Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére a folyó üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év során az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján Magyarországon odaítélt mezőgazdasági csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 25 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését és a II. mellékletében foglalt felső határt.

(10) A mezőgazdasági csekély összegű támogatás forintösszegének megállapításához a mezőgazdasági csekély összegű támogatási kérelem benyújtási időszakának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyamot kell alkalmazni.

(11) A Kincstár legkésőbb 2024. október 31-éig dönt a mezőgazdasági csekély összegű támogatás összegéről.

(12) A mezőgazdasági csekély összegű támogatás keretösszege legfeljebb 100 millió forint.

(13) Ha a jogos mezőgazdasági csekély összegű támogatási igények együttesen meghaladják a (12) bekezdésben meghatározott keretösszeget, akkor a rendelkezésre álló forrást a benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények között egyenlő arányban kell felosztani.

6/B. § (1) A mezőgazdasági csekély összegű támogatás kifizetésére vonatkozó kérelemre a 6. § (1)-(4) bekezdését kell alkalmazni.

(2) A mezőgazdasági csekély összegű támogatás összege a 3. § (2) bekezdése szerint meghatározott fajlagos támogatási összeg és a 6. § (4) bekezdés c) pontja szerinti terület szorzata csökkentve a 6. § (5) bekezdése alapján jóváhagyott támogatási összeggel, de legfeljebb a 6/A. § (2) bekezdése szerinti döntésben megállapított támogatás összeg."

38. § A 11/2022. (III. 25.) AM rendelet

a) 1. § 6. pontjában a "2023. évi" szövegrész helyébe a "2024. évi" szöveg, az "- az egységes kérelemre vonatkozó uniós jogi aktusban foglalt késedelmes benyújtási határidőig -" szövegrész helyébe a "2024. június 9-ig" szöveg, a "2023. évre" szövegrész helyébe a "2024. évre" szöveg,

b) 2. § (2) bekezdésében a "2700 millió" szövegrész helyébe a "2600 millió forint" szöveg,

c) 4. § (1) bekezdésében a "2023. május 15. és június 5." szövegrész helyébe a "2024. április 1-15." szöveg,

d) 5. § (1) bekezdésében a "2023. december 31-éig" szövegrész helyébe a "2024. június 30-áig" szöveg,

e) 6. § (1) bekezdésében a "2024." szövegrész helyébe a "2025." szöveg

lép.

39. § Hatályát veszti a 11/2022. (III. 25.) AM rendelet 6. § (6) bekezdése.

17. Záró rendelkezések

40. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

1. melléklet a 11/2024. (III. 25.) AM rendelethez

A 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő H oszloppal egészül ki:

H
(1.2024/2025. támogatási évi keret
(millió forint)
2.1 150,00
3.1 150,00
4.1 200,00
5.1 200,00
6.170,00
7.170,00
8.170,00
9.170,00
10.600,00
11.670,00
12.500,00
13.500,00
14.600,00
15.600,00
16.580,00
17.)570,00

Tartalomjegyzék