64/2008. (V. 14.) FVM rendelet

a minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

Értelmező rendelkezések

1. §

E rendelet alkalmazásában:

a) tógazdaság: az a vízfeltöltést és lecsapolást biztosító műtárgyakkal ellátott terület, amely az ingatlan-nyilvántartásban halastóként szerepel, érvényes vízjogi engedéllyel rendelkezik, és amelyet haltenyésztésre használnak, ideértve a teleltető és ivadéknevelő tavakat, valamint a táp- és lecsapoló csatornákat;

b) üzemelő halastóterület: a tógazdaság azon halastó területe, amelyet a vízjogi engedély tartalmaz, és amelyen a támogatási kérelem benyújtásának évében a kérelmező haltermelési tevékenységet folytat;

c) pontyivadék: zsenge, előnevelt, egynyaras korosztályú pontyivadék, amelynek kora nem haladja meg a kikeléstől számított egy évet;

d) pénzügyi év: adott év január 1-jétől december 31-éig tartó időszak;

e)[1] csekély összegű támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendeletben (a továbbiakban: halászati csekély összegű támogatási rendelet) meghatározott támogatás;

f)[2] vízjogi engedély: vízi munka elvégzéséhez, illetve vízi létesítmény megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez, továbbá annak használatbavételéhez, üzemeltetéséhez, valamint minden vízhasználathoz szükséges, a vízügyi hatóság által kiállított engedély;

g)[3]

h) tárgyév: az a naptári év, amely évben a pályázó az e rendelet szerinti támogatást igénybe veszi;

i)[4] halgazdálkodási hatóság: a halgazdálkodási hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal;

j)[5] gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet;

k)[6] egy és ugyanazon vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 5a. pontja szerinti vállalkozás.

A támogatás célja, jellege

2. §

(1) E rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás igényelhető a minőségi pontytermelés hatékonyságának növelése érdekében.

(2)[7] Az e rendelet alapján nyújtott támogatás a halászati csekély összegű támogatási rendelet szerinti csekély összegű támogatásnak minősül. A halászati csekély összegű támogatás nyújtásával kapcsolatos eljárásokra az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11-11/A. §-ában foglaltak az irányadók.

(3)[8] Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő kérelmező részére Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma bármely három pénzügyi évet felölelő időszakban nem haladhatja meg a 40 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

A támogatás igénybevételének feltételei

3. §

Az e rendelet szerinti támogatást az a tógazdasági haltermelő tevékenységet folytató természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet veheti igénybe, aki vagy amely[9]

a)[10] a tárgyévben a támogatási kérelem beadásáig, illetve a tárgyévet megelőző év október 1-je után kizárólag tenyésztő szervezet nyilvántartásában szereplő elismert vagy ideiglenes elismeréssel rendelkező tenyészanyától származó pontyivadékot telepített, amelyek listáját a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak (a továbbiakban: NÉBIH) a tenyésztő szervezeti és fajtaelismerés rendjéről szóló 123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet 15. § (5) bekezdése szerinti közleménye tartalmaz;

b)[11]

c) nyilatkozik arról, hogy a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában:

ca) nincs köztartozása,

cb) nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, vagy természetes személy esetén nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt,

cc) az általa telepített pontyivadék mennyisége meghaladja az összes üzemelő halastóterületre vetítve a 30 kg/hektárt,

cd)[12]

A támogatás mértéke és forrása

4. §

(1)[13] A támogatás mértéke 45 eurónak megfelelő forintösszeg/hektár a támogatási kérelem benyújtásának évében a kérelmező saját használatában üzemelő összes halastóterület után.

(2)[14] A támogatás összege egy és ugyanazon vállalkozásonként adott tárgyévre vonatkozóan legfeljebb 10 000 eurónak megfelelő forintösszeg lehet.

(3)[15] A 2015. évben rendelkezésre álló keretösszeg 98 900 000 forint.

(3a)[16] A 2016. évben rendelkezésre álló keretösszeg 95 000 000 forint.

(3b)[17] A tárgyévben rendelkezésre álló keretösszeg 100 millió forint.

(4) A támogatási összeg forintra történő átszámításakor a támogatási kérelem benyújtási hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett euró átváltási árfolyamot kell alkalmazni.

(5)[18] A támogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklete XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002.

A támogatás igénylése és kifizetése

5. §

(1)[19] A támogatás e rendelet melléklete szerinti kérelemnek a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár) postai úton, egy példányban, évente egy alkalommal, tárgyév június 15. és július 15. közötti időszakban történő benyújtásával igényelhető.

(1a)[20]

(2) A támogatási kérelemhez csatolni kell:

a)[21] vásárolt pontyivadék esetén a NÉBIH igazolását arról, hogy a telepített pontyivadék elismert, illetve ideiglenesen elismert, a számla másolatát és a telepítési nyilatkozatot, amely tartalmazza a telepítés helyét, időpontját és a telepített pontyivadék mennyiségét;

b)[22] saját pontyivadék nevelés esetén a NÉBIH igazolását arról, hogy a telepített pontyivadék elismert, illetve ideiglenesen elismert, a pontyivadék telepítését igazoló belső dokumentumot és nyilatkozatot, amely tartalmazza a telepítés helyét, időpontját, a telepített pontyivadék mennyiségét;

c)[23] vásárolt tenyészanyától származó pontyivadék telepítése esetén a NÉBIH igazolását arról, hogy a telepített pontyivadék elismert, illetve ideiglenesen elismert tenyészanyától származik;

d) a kérelmező által a tárgyévben saját használatában üzemeltetett összes halastóterület nagyságát igazoló érvényes vízjogi engedély másolatát.

e)[24] az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-a szerinti nyilatkozatokat.

(3)[25] A (2) bekezdés a)-c) pontjában megjelölt, a támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumok közül - a tenyészanyákra vonatkozó dokumentumok kivételével - kizárólag a tárgyévet megelőző év október 1-je és a támogatási kérelem benyújtása közötti időpontban kiállítottak fogadhatók el.

(4)[26] A Kincstár a jogos igényeket összesíti. Ha az összes megállapított jogos támogatási igény meghaladja a 4. § (3) bekezdésben foglalt keretösszeget, akkor minden jogos támogatási igényt arányosan csökkenteni kell.

(5)[27] Amennyiben a kérelem nem felel meg az e rendeletben, valamint az egyéb jogszabályokban előírt feltételeknek, vagy más okból kiegészítésre vagy javításra szorul, a Kincstár az ügyfelet a hiányok megjelölése mellett tizenöt napos határidő kitűzésével, a hibák kijavítására, illetve pótlására szólítja fel.

(6)[28] A Kincstár köteles a beadási határidőt követően hatvan napon belül határozatában tájékoztatni az ügyfelet arról, hogy csekély összegű támogatásban részesül, és ugyanezen határidőn belül gondoskodni a támogatás kifizetéséről. A határozatban utalnia kell a halászati csekély összegű támogatási rendeletre, hivatkozva annak pontos címére, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napjára, továbbá meg kell határoznia a támogatás pontos összegét támogatástartalomban (euróban) kifejezve.

(7)[29] A támogatás odaítéléséről szóló határozatot a Kincstár és az ügyfél köteles tíz évig megőrizni.

5/A. §[30]

A támogatás nyilvántartása

6. §[31]

E rendelet vonatkozásában a halászati csekély összegű támogatási rendelet 6. cikkének (4) bekezdése szerinti nyilvántartást a Kincstár vezeti.

Jogkövetkezmények

7. §

(1)[32] Ellenőrzés végzésére a kérelmező székhelye vagy lakhelye szerint illetékes halgazdálkodási hatóság jogosult. Amennyiben az ellenőrzés során bebizonyosodik, hogy a támogatást az ügyfél jogosulatlanul vette igénybe, úgy arról a kérelmező székhelye vagy lakhelye szerint illetékes halgazdálkodási hatóság értesíti a Kincstárt, amely a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben foglaltaknak megfelelően határozatban állapítja meg a támogatás jogosulatlan igénybevételét.

(2)[33] A támogatás folyósítása és ellenőrzése során a halászati csekély összegű támogatási rendelet 3-6. cikkében meghatározottak szerint kell eljárni.

Záró rendelkezések

8. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2)[34] Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

(3)[35] E rendeletnek az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 25/2016. (IV. 11.) FM rendelettel megállapított 4. § (3) bekezdését a 2015. támogatási évre vonatkozóan benyújtott támogatási kérelemre indult eljárásokban kell alkalmazni.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a 64/2008. (V. 14.) FVM rendelethez[36]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 18/2014. (X. 29.) FM rendelet 5. § -a. Hatályos 2014.10.30.

[2] Módosította a 132/2013. (XII. 23.) VM rendelet 37. § c) pontja. Hatályos 2014.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 18/2014. (X. 29.) FM rendelet 11. § a) pontja. Hatálytalan 2014.10.30.

[4] Módosította a 108/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[5] Megállapította a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.04.12.

[6] Beiktatta a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.04.12.

[7] Megállapította a 11/2024. (III. 25.) AM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2024.03.26.

[8] Beiktatta a 11/2024. (III. 25.) AM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2024.03.26.

[9] A felvezető szöveget módosította a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 63. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.03.15.

[10] Módosította a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 94. § a) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 18/2014. (X. 29.) FM rendelet 11. § b) pontja. Hatálytalan 2014.10.30.

[12] Hatályon kívül helyezte a 18/2014. (X. 29.) FM rendelet 11. § b) pontja. Hatálytalan 2014.10.30.

[13] Módosította a 18/2014. (X. 29.) FM rendelet 10. § a) pontja. Hatályos 2014.10.30.

[14] Módosította a 18/2014. (X. 29.) FM rendelet 10. § b) pontja. Hatályos 2014.10.30.

[15] Módosította a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet 18. §-a. Hatályos 2016.04.12.

[16] Beiktatta a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.04.12.

[17] Módosította a 66/2017. (XII. 22.) FM rendelet 4. §-a. Hatályos 2017.12.23.

[18] Megállapította a 6/2017. (II. 13.) FM rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.02.14.

[19] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 32. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 18/2014. (X. 29.) FM rendelet 11. § c) pontja. Hatálytalan 2014.10.30.

[21] Módosította a 18/2014. (X. 29.) FM rendelet 10. § e) pontja. Hatályos 2014.10.30.

[22] Módosította a 18/2014. (X. 29.) FM rendelet 10. § e) pontja. Hatályos 2014.10.30.

[23] Módosította a 18/2014. (X. 29.) FM rendelet 10. § e) pontja. Hatályos 2014.10.30.

[24] Beiktatta a 18/2014. (X. 29.) FM rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.10.30.

[25] Megállapította a 109/2011. (XI. 21.) VM rendelet 2. § - a. Hatályos 2011.11.22.

[26] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 32. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[27] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 32. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[28] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 32. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[29] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 32. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 109/2011. (XI. 21.) VM rendelet 4. § - a. Hatálytalan 2012.01.01.

[31] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 32. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[32] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 32. § d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[33] Módosította a 18/2014. (X. 29.) FM rendelet 10. § g) pontja. Hatályos 2014.10.30.

[34] Megállapította a 18/2014. (X. 29.) FM rendelet 8. § -a. Hatályos 2014.10.30.

[35] Beiktatta a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet 19. §-a. Hatályos 2016.04.12.

[36] Megállapította a 18/2014. (X. 29.) FM rendelet 9. § -a. Hatályos 2014.10.30.

[37] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 32. § e) pontja. Hatályos 2017.01.01.

Tartalomjegyzék