413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés c), e), h) és u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím és az 1-5. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím és a 6. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím és a 7. melléklet tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 7. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím és a 8. melléklet tekintetében az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 3. § (9) bekezdés a) pont ad) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés a) és b) pontjában, valamint e) pont ed) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím, valamint a 9. és 10. melléklet tekintetében a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím és a 11. melléklet tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. alcím tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (3) bekezdés c)-e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

1. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) a következő 4/A. és 4/B. §-sal egészül ki:

"4/A. § (1) Az orvos a beutalót az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény szerinti Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a továbbiakban: EESZT) útján is kiállíthatja. Az EESZT útján kiállított beutalóra e rendelet szabályai az e §-ban meghatározott eltérésekkel alkalmazandóak.

(2) Az EESZT útján kiállított beutaló esetében a beutaló orvos a beteg kérésére az EESZT útján papír alapú igazolást állít ki a beutalóról. Az igazolást a beteg részére az EESZT útján tett rendelkezés esetén elektronikus formában az EESZT működtetője állítja ki.

(3) Az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a beutalót az EESZT útján tekinti meg és ellenőrzi, valamint az EESZT útján rögzíti az ellátás megtörténtét. Ha az adatok rögzítése bármely okból sikertelen, az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató az ellátást követő 24 órán belül köteles az adatokat rögzíteni.

(4) A beutaló orvos a beutaló kiállításával egyidejűleg, vagy a beteg a beutaló érvényességi idején belül az EESZT erre szolgáló internetes felületén az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóhoz időpontot tud foglalni.

(5) Ha az EESZT útján kiállított beutalón javítást vagy más változtatást kell eszközölni, a beutaló orvos a beutalót a változtatás okának megjelölésével az EESZT útján visszavonja. A beutaló orvos ilyen esetben értesíti a beteget - kivéve, ha a változtatás szükségességét a beteg jelzi az orvos felé -, és gondoskodik új beutaló kiállításáról.

4/B. § (1) Az egészségügyi szolgáltatók kötelesek az EESZT útján közzétenni és folyamatosan frissíteni az e rendelet szerinti beutalóval igénybe vehető szolgáltatásaikra nyitva álló szabad időpontokat.

(2) Az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató az (1) bekezdés szerint közzétett időpontokat - kivételes esetben, alapos okból - az EESZT útján módosíthatja vagy törölheti. Lefoglalt időpont módosítása, vagy törlése esetén az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató köteles a beteg értesítésére, valamint új időpont egyeztetésére."

2. § A Vhr. 8. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a § a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Az egy évnél hosszabb kihordási idejű, az egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott, támogatással javítható eszközcsoportokba tartozó gyógyászati segédeszközök esetében a termék gyártója biztosítja a termék javítását dokumentáló szervizkönyvet (a továbbiakban: szervizkönyv). A szervizkönyv tartalmazza a gyártó vagy meghatalmazott képviselője nevét és címét, az eszköz megnevezését, típusát, a kormányrendeletben foglaltak alapján vállalt kedvezőbb jótállási feltételek szerinti időtartamot és az eszköz gyártási számát.

(9) A szervizkönyvet az eszköz kiszolgáltatása során az eszközzel együtt a kiszolgáltatást végző adja át a gyógyászati segédeszközt átvevő személynek.

(10) Az eszköz javítását végző a szervizkönyvben rögzíti az eszközön észlelt hibát, az elvégzett javításokat, a javítás időpontját, valamint a javítási díj nettó és bruttó összegét."

3. § A Vhr. a következő 8/A. §-sal egészül ki:

"8/A. § A gyógyászati segédeszköz társadalombiztosítási támogatással történő javítását, karbantartását az OEP-pel

a) az Ebtv. 30. § (3a) bekezdése alapján szerződést kötött gyártó vagy annak meghatalmazott képviselője, illetve gyógyászati segédeszköz javítását végző és a gyártó meghatalmazásával rendelkező egyéb szervezet, továbbá

b) az Ebtv. 30. § (2) bekezdése alapján szerződést kötött és a gyártó meghatalmazásával rendelkező egészségügyi szolgáltató

végezheti."

4. § (1) A Vhr. 11/D. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az Ebtv. 26. § (1) bekezdés c)-e) pontja, valamint az Ebtv. 26. § (2a) és (2b) bekezdése szerinti kérelem a biztosított választása esetén elektronikus úton is benyújtható. Ezen kérelmekkel kapcsolatos eljárások során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28/B. §-a szerinti kapcsolattartás az ügyfélkapun keresztül valósul meg."

(2) A Vhr. 11/D. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kérelemnek tartalmaznia kell a biztosított nevét, címét, TAJ-át, valamint - a b) pont bb) alpontját kivéve - a gyógyszer kiadására a beteg által megjelölt gyógyszertárnak, egyedi gyártású gyógyászati segédeszköz esetén a beteg által megjelölt gyógyászati segédeszköz gyártójának vagy forgalmazójának a megnevezését, és - a (3) bekezdés a) pontjában foglalt eset kivételével - a kérelemhez mellékelni kell:]

"e) az Ebtv. 26. § (2) bekezdése szerinti méltányossági kérelmeknél a rendelésre jogosult orvos által jogszabály szerint kiállított vényt."

5. § A Vhr. 31/D. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A táppénz időtartamának meghosszabbítása iránti kérelem kizárólag a 2. § és a 3. § alapján beutalásra jogosult orvos által kiadott igazolásban foglaltak figyelembevételével engedélyezhető."

6. § A Vhr. 38/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A társadalombiztosítási kifizetőhelyet fenntartó foglalkoztató a kifizetett pénzbeli ellátásokról, baleseti táppénzről, továbbá a kifizetőhelyet megillető egyszázalékos mértékű költségtérítés összegéről havonta - az erre rendszeresített nyomtatványon - elszámolást nyújt be a kormányhivatalhoz. Az elszámolást a kormányhivatal, mint kifizetőhely az OEP-hez nyújtja be. Az elszámoláson kell feltüntetni a táppénz-hozzájárulás összegét is. A kormányhivatal és az OEP az elszámolást - a beérkezésétől számított nyolc napon belül - felülvizsgálja és az elszámolt táppénz-hozzájárulással csökkentett összegre vonatkozóan intézkedik a Magyar Államkincstáron keresztül az átutalásról."

7. § A Vhr. 45. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A bejelentett üzemi baleset vagy foglalkozási betegség tényét a táppénz iránti kérelem elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervnek kell elbírálnia akkor is, ha a biztosított a balesetből eredően nem vált keresőképtelenné. A határozatnak tartalmaznia kell a baleseti sérülés vagy foglalkozási betegség pontos leírását."

8. § A Vhr. 49/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"49/E. § (1) Az Ebtv. 80. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott bejelentésre kötelezett a bejelentést az OEP által rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon a kormányhivatalhoz teljesíti.

(2) Az Ebtv. 80. § (5) bekezdése szerint bejelentésre kötelezett személy a bejelentéshez - az (1) bekezdésben előírtakon túl - a külföldi biztosítási jogviszony megszűnésének bejelentésekor a külföldi biztosító vagy a nemzetközi szervezet által kiadott, a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek szerinti formanyomtatványt vagy egyéb igazolást köteles csatolni a biztosítási időszakról."

9. § A Vhr.

a) 14. § (2) bekezdésében az "Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §-a értelmében" szövegrész helyébe az "Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése értelmében" szöveg,

b) 14. § (3) bekezdésében az "az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §-a (2) bekezdésében meghatározott körzet" szövegrész helyébe az "az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. §-ában meghatározott körzet" szöveg

lép.

10. § Hatályát veszti a Vhr.

a) 5/B. § (1) bekezdés f) pontja,

b) 11/D. § (3) bekezdésében a "valamint az aa) pont szerinti esetben a rendelésre jogosult orvos által kiállított vényt," szövegrész,

c) 28. § (1) és (1a) bekezdése.

2. A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

11. § A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 1. számú melléklet 2. pont b) alpontjában az "R.-ben meghatározott típusú kivehető fogpótlások" szövegrész helyébe az "R.-ben meghatározott típusú kivehető, illetve rögzített fogpótlások" szöveg,

b) 2. számú mellékletében foglalt táblázat 14. pontjában a "4. § (1) bekezdés a)-b) pontja" szövegrész helyébe a "4. § (1) bekezdése" szöveg

lép.

3. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

12. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 21. § (13a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(13a) A méhnyakszűréssel kiegészített ellátásra szóló finanszírozási szerződéssel rendelkező területi védőnői szolgáltatók az ellátott esetekről havonta a tárgyhónapot követő hónap 5. munkanapjáig - az OEP honlapján található rekordkép szerinti adattartalommal - jelentést küldenek az OEP-nek. Az egy esetre járó díj mértéke 2000 forint, amelyből a védőnői szolgáltató a szűrést végző védőnő díjazására szűrési esetenként 900 forintot - amely a kifizetőt terhelő adó- és járulékterheket is tartalmazza - köteles fordítani. Az eseti díjazás kifizetésére a tárgyhónapot követő második hónapban kerül sor. A díjazás fedezetére az 5. számú melléklet szerinti Védőnő, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem előirányzata szolgál."

13. § (1) A Kr. 27. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A szolgáltatásvolumennel lekötött egynapos ellátásokra eső teljesítmények az egészségbiztosításért felelős miniszter javaslatára oszthatóak újra az előző évi teljesítményekre figyelemmel."

(2) A Kr. 27. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2a) Az aktív fekvőbeteg-szakellátás esetében az egyes egészségügyi szolgáltatók vonatkozásában meg kell határozni azt a maximális teljesítmény mennyiséget, melyet a szolgáltatók a 2013. november 1. és 2014. október 31. közötti időszakban elszámolt teljesítményükből az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről szóló 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelet és az R. szerinti teljesítményként számolhattak volna el. Ezen elvi teljesítménymennyiség 43 százaléka képezi az aktív fekvőbeteg-szakellátás keretében végezhető egynapos sebészeti ellátásra vonatkozó, tárgyévi, 12 havi keretet."

(3) A Kr. 27. § (3b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3b) Az aktív fekvőbeteg-szakellátás esetében a (2a) bekezdés szerinti elvi egynapos teljesítménymennyiség keretét az egyes egészségügyi szolgáltatóknak a 28/A. számú mellékletben foglalt táblázat "C" megjelölésű oszlop szerinti TVK-ja tartalmazza."

14. § A Kr. 28. § (1b)-(1d) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1b) Ha a szolgáltató tárgyhónapra jelentett és elszámolható aktív fekvőbeteg-szakellátási teljesítménye - ide nem értve a 27. § (2a) bekezdése szerinti elvi egynapos teljesítménymennyiség tárgyhónapra vonatkozó mértékét meghaladó teljesítményt, valamint a 27. § (7) bekezdése szerinti teljesítményt - meghaladja az (1) bekezdés szerint elszámolt teljesítményt, a finanszírozó legfeljebb 4 százalék többletteljesítményt az alapdíj 25 százalékával számol el.

(1c) A szolgáltató tárgyhónapra jelentett és elszámolható aktív fekvőbeteg-szakellátás keretében egynapos sebészeti ellátásként jelentett és elszámolt teljesítményének a 27. § (2a) bekezdése szerinti elvi egynapos teljesítménymennyiség tárgyhónapra vonatkozó mértékét meg nem haladó mennyiségét a finanszírozó az alapdíj és az (1b) bekezdés alapján meghatározható, szolgáltatói átlagos egy súlyszámra jutó súlyszám-díj különbségével számolja el.

(1d) A szolgáltató tárgyhónapra jelentett és elszámolható aktív fekvőbeteg-szakellátás keretében egynapos sebészeti ellátásként jelentett és elszámolt teljesítményének a 27. § (2a) bekezdése szerinti elvi egynapos teljesítménymennyiség tárgyhónapra vonatkozó mérték feletti részét a finanszírozó az alapdíj 100 százalékával számolja el."

15. § A Kr. 35. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a § a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az R. 9. számú mellékletében meghatározott egynapos beavatkozással összefüggésben otthoni szakápolás - a (4a) és (4b) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - elrendelhető.

(4a) Azon egynapos sebészeti ellátások esetén, amelyek otthoni szakápolást igényelnek, a beavatkozást megelőzően a sebészeti ellátást végző egészségügyi szolgáltató feladata a háziorvos értesítése az ambuláns lapon a tervezett műtéti időpont és a szakápolási igény megjelölésével, valamint a beteg telefonos elérhetőségének megadásával.

(4b) A háziorvos előzetes elrendeléssel leköti a szükséges szakápolási kapacitást az otthoni szakápolást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál. Az otthoni szakápolási ellátás a varratszedésig tart."

16. § A Kr. 37. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szerződésben - az Eb. tv.-ben és a Vhr.-ben foglaltakon túl - meg kell határozni)

"g) az osztályos háttérrel nyújtott nappali kórházi ellátás lekötött kapacitását napi beteglétszámban, ami nem haladhatja meg az osztályos háttér ágyszáma szerint ellátható napi beteglétszám 50 százalékát, azzal, hogy a nappali kórházi ellátást nyújtó szervezeti egység telephelye megegyezik a kapcsolódó osztályos hátteret biztosító osztály telephelyével."

17. § A Kr. 40. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Egy intézményen belül az aktív osztályról a krónikus osztályra áthelyezett esetnél - ide nem értve az 1903, a 2200, a 2201, a 2203, a 2205, a 2206, a 2207, a 2208, a 2209, a 4003 szakmakóddal rendelkező osztályra történő áthelyezést - a finanszírozási napi díj az aktív ellátás normatív ápolási idejének leteltétől számolható el."

18. § (1) A Kr. 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kr. 8. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Kr. 28. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kr. 28/A. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kr. 28/B. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

19. § A Kr.

a) 5. § (1) bekezdésében

aa) az "Adathiány vagy hibás adat miatt" szövegrész helyébe az "Adathiány miatt" szöveg,

ab) az "a pótlólagos vagy javított elszámolás" szövegrész helyébe az "a pótlólagos elszámolás" szöveg,

ac) az "a teljesítés hónapját követő második hónap" szövegrész helyébe az "a teljesítés hónapját követő negyedik hónap" szöveg,

ad) az "Az elszámoló által megküldött hibalista" szövegrész helyébe az "A hibás adat miatt az elszámoló által megküldött hibalista" szöveg,

b) 27/A. § (2) bekezdésében az "és a TVK másik 50%-a szerinti finanszírozási összegnek" szövegrész helyébe az "és ezen 50% szerinti finanszírozási összegnek" szöveg,

c) 27/A. § (9) bekezdés b) pontjában az "és az egészségügyi szolgáltató" szövegrész helyébe az "és az egészségügyi szolgáltató fenntartója" szöveg, az "egészségügyi szolgáltatóval" szövegrész helyébe az "egészségügyi szolgáltató fenntartójával" szöveg,

d) 27/A. § (11) bekezdésében az "Az egészségügyi szolgáltatók" szövegrész helyébe az "Az egészségügyi szolgáltatók fenntartói" szöveg,

e) 37. § (5) bekezdés a) pontjában a "00017 és a 00022" szövegrész helyébe a "00017, a 00022, a 00023, a 00025, a 00034, a 00036 és a 00037" szöveg,

f) 47. § (2) bekezdésében a "900 000 forint és tüdő(k) esetén 135 000 forint díjazást" szövegrész helyébe a "900 000 forint díjazást" szöveg,

g) 6/A. számú melléklet "Kitöltési útmutató" rész 14. Személyazonosító típusa pontjában a "6 hónapnál" szövegrész helyébe a "3 hónapnál" szöveg,

h) 20. számú melléklet "Kitöltési útmutató" részében a "6 hónapnál" szövegrész helyébe a "3 hónapnál" szöveg,

i) 26. számú melléklet "Kitöltési útmutató" rész 9. pontjában a "6 hónapnál" szövegrész helyébe a "3 hónapnál" szöveg

lép.

20. § Hatályát veszti a Kr.

a) 50/A. § (3) bekezdése,

b) 50/B. §-a,

c) 6/A. számú melléklet "Kitöltési útmutató" rész 10. Térítési kategória pontjában a "2 = magyar biztosítással nem rendelkező menekült ellátása" és az "5 = magyar biztosítással nem rendelkező menedékes ellátása" sor,

d) 6/B. számú melléklet "Térítési kategóriák:" részében a "2 = magyar biztosítással nem rendelkező menekült ellátása" és az "5 = magyar biztosítással nem rendelkező menedékes ellátása" sor,

e) 14. számú melléklet "Kitöltési útmutató" rész 4. pontjában a "2. magyar biztosítással nem rendelkező menekült ellátása" és az "5. magyar biztosítással nem rendelkező menedékes ellátása" sor,

f) 20. számú melléklet "Kitöltési útmutató" részében a "02 = magyar biztosítással nem rendelkező menekült ellátása" és a "05 = magyar biztosítással nem rendelkező menedékes ellátása" sor.

4. A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

21. § A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vr.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A központi várólistát - a 12. § (1) bekezdésében meghatározott PET/CT várólista kivételével - az Országos Vérellátó Szolgálat Központja (a továbbiakban: OVSZK) működteti azzal, hogy a transzplantációs várólista működtetéséhez a (2) bekezdésben meghatározott egészségügyi ellátások szerinti Transzplantációs Bizottságok közreműködését veszi igénybe. A transzplantációs várólista - a csontvelő transzplantációra vonatkozó lista kivételével - az állami vérellátó szolgálat által megkötött megállapodásban részes szervcsere szervezet (a továbbiakban: szervcsere szervezet) által vezetett nemzetközi várólista részét képezi."

22. § A Vr. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § (1) Az 1. számú mellékletben meghatározott PET/CT ellátás tekintetében kialakított központi várólista nyilvántartási rendszert (a továbbiakban: PET/CT várólista) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár működteti.

(2) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a PET/CT várólista működtetése érdekében szakmai szekciókból álló Központi Várólista Bizottságot hoz létre.

(3) A Központi Várólista Bizottság feladata - a PET/CT várólistával kapcsolatos végrehajtási szabályokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott szakorvosi csoport (a továbbiakban: szakmai team), vagy ennek hiányában a kezelőorvos javaslata alapján - az ellátási igények legkésőbb két munkanapon belüli ellenőrzése, elbírálása, az ellátást végző szolgáltató és az ellátás időpontjának kijelölése, valamint a beteg PET/CT várólistára történő felvétele.

(4) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a Központi Várólista Bizottság közreműködésével irányítja a PET/CT várólistán levő betegek ellátásának elosztását a PET/CT várólistával kapcsolatos végrehajtási szabályokról szóló miniszteri rendeletben szabályozott prioritási elvek figyelembevételével. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár az egyedi publikus azonosítót, továbbá a beavatkozás várható időpontját és helyét - a központi PET/CT várólista rendszerben - honlapján közzéteszi.

(5) A PET/CT várólistára történő felvételt követően a (4) bekezdésben foglalt adatokról a vizsgálati javaslatot kezdeményező szakmai team vagy kezelőorvos útján a beteg személyesen tájékoztatást kap.

(6) A Központi Várólista Bizottság tagjait az Egészségügyi Szakmai Kollégium Nukleáris Medicina Tagozata és a PET/CT várólistával kapcsolatos végrehajtási szabályokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott indikációk szerint illetékes szakmai tagozatainak javaslata alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztár jelöli ki.

(7) A Központi Várólista Bizottság tagjainak listáját és a Központi Várólista Bizottság működésének rendjét az Országos Egészségbiztosítási Pénztár honlapján tájékoztatóban teszi közzé."

23. § A Vr. 13/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A betegfogadási listán a várható ellátás időpontját a szolgáltató legalább naptári nap és - ha ez lehetséges - óra szerinti pontossággal állapítja meg."

24. § A Vr. a következő 17/B. §-sal egészül ki:

"17/B. § Az OVSZK az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelettel megállapított 12. § hatálybalépésének napján átadja az általa működtetett PET/CT várólista és nyilvántartás adatait a PET/CT várólistát működtető Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére."

25. § A Vr. 5. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

26. § Hatályát veszti a Vr.

a) 13/B. § (7) bekezdése,

b) 4. számú melléklet A) része.

5. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

27. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 1. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

6. Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

28. § Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eg.bizt.r.) 4. § (1) bekezdés y) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az OEP ellátja a jogszabályokban meghatározott feladatait, ennek keretében)

"y) működteti és vezeti

ya) az implantátum beültetésével, kivételével és cseréjével kapcsolatos beavatkozáson átesett érintettekre vonatkozó, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 101/C. § (1) bekezdése szerinti, az egészségügyi szolgáltatói nyilvántartáshoz kapcsolódó informatikai felületet és az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 22/B. §-a szerinti központi implantátumregisztert,

yb) az Eüak. 16/B. §-a szerinti Nemzeti Csípő- és Térdízületi Endoprotézis Beültetés Regisztert,"

29. § Az Eg.bizt.r. 4. § (1) bekezdés h) pont hc) alpontjában az "az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervek" szövegrész helyébe az "a kormányhivatalok" szöveg lép.

7. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

30. § Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ÁNTSZ r.) 12. § (4) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki)

"k) az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. évi törvény 14. §-a"

(szerinti feladatok ellátására.)

31. § Az ÁNTSZ r. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény

a) 4. § (1) bekezdés a), c), e), g), i), k) és m) pontja szerinti feladatok ellátására egészségügyi államigazgatási szervként az Országos Közegészségügyi Központot,

b) 4. § (1) bekezdés l) és o) pontja szerinti feladatok ellátására egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t,

c) 4. § (1) bekezdés q) pontja szerinti feladatok ellátására egészségügyi államigazgatási szervként az Országos Közegészségügyi Központot és az Országos Epidemiológiai Központot

jelöli ki."

8. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

32. § Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Praxistv. vhr.) 4. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A feladat-ellátási szerződést az 1. melléklet szerinti formanyomtatvány alapján kell megkötni."

33. § A Praxistv. vhr. a következő 18. §-sal egészül ki:

"18. § Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód.r.) hatálybalépesekor fennálló feladat-ellátási szerződés tekintetében a Mód.r.-rel megállapított 4. § (7) bekezdésében és 1. mellékletben foglaltakat első ízben a feladat-ellátási szerződésnek a Mód.r. hatálybalépését követő első módosításakor kell alkalmazni."

34. § A Praxistv. vhr. a 8. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

9. A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

35. § (1) A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KábszR.) 2. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet hatálya kiterjed)

"e) az engedélyesnél, a nyilvántartásba vett bejelentőnél, az egészségügyi szolgáltatónál, továbbá a bentlakásos szociális intézményben végzett rendészeti ellenőrzésre,"

(2) A KábszR. 2. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(E rendelet hatálya kiterjed)

"h) a bentlakásos szociális intézményeknél a kábítószerek és pszichotróp anyagok tárolására, felhasználására, selejtezésére vonatkozó nyilvántartásra."

36. § A KábszR. 3. § (4)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) Díszítő mák és kannabisz exportját, importját, transzferét végző, a tisztítatlan mákszalma-maradványokkal szennyezett mákmagot felvásárló, illetve annak tisztítását végző, valamint ipari mákszalmát és kannabiszt export, import, illetve transzfer céljából tároló, továbbá új pszichoaktív anyagot, valamint a D) jegyzéken szereplő anyagot ipari célra használó, exportáló, importáló, transzferét és forgalmazását végző gazdálkodó szervezet a tevékenység megkezdése előtt harminc nappal köteles a tevékenységet a tevékenység jellegének és helyének pontos megjelölésével és a kábítószerért felelős személy megnevezésével az ENKK-nak bejelenteni. A bejelentésben a következőket kell megjelölni:

a) a tevékenység jellege és pontos helye;

b) a kábítószerért felelős személy neve, személyi igazolvány vagy egyéb, a személyazonosság igazolására alkalmas más igazolvány száma;

c) a gazdálkodó szervezet cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozókról vezetett hatósági nyilvántartásba vétel vagy a költségvetési szervek törzskönyvi száma;

d) a tevékenységgel érintett ellenőrzött anyag, anyagok neve;

e) a tárolóhely és a tárolási rend rövid leírása;

f) a biztonsági berendezések, intézkedések leírása;

g) ha van megbízó, annak neve, székhelye, cégjegyzékszáma, tevékenységi köre;

h) ha van alvállalkozó, annak neve, székhelye, cégjegyzékszáma, tevékenységi köre.

(5) Az ENKK a Gytv. 15. § (12) bekezdése szerinti nyilvántartás alapján a nyilvántartásba vett adatokról tizenöt napon belül - visszavonásig hatályos - hatósági bizonyítványt ad ki. Az ENKK a nyilvántartásba vételről a rendőrséget és a földművelésügyi miniszter által vezetett minisztériumot tájékoztatja. A nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet a (4) bekezdés szerinti bejelentés során közölt adatai megváltozásáról vagy a tevékenység megszüntetéséről a nyilvántartást vezető szervet nyolc napon belül írásban tájékoztatja. A nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet az általa végzett tevékenységről a nyilvántartást vezető szerv honlapján közzétett formanyomtatvány szerinti adattartalommal minden év január 31-éig tájékoztatja a nyilvántartást vezető szervet. A tisztítás utáni mákszalma-maradványok kizárólag opioid alkaloidok elválasztására tevékenységi engedéllyel rendelkező engedélyesnek adhatók át a 6. melléklet szerinti megrendelőlap kíséretében, vagy megsemmisítendők. A kannabisz kizárólag más tevékenységi engedéllyel vagy hatósági bizonyítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezetnek adható át a 6. melléklet szerinti megrendelőlap kíséretében, vagy megsemmisítendő.

(6) Az 1. melléklet és az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló miniszteri rendelet szerinti anyagok szállítmányozását végző gazdálkodó szervezet a tevékenység megkezdése esetén köteles a tevékenységet - annak megkezdése előtt harminc nappal - a tevékenység jellegének pontos megjelölésével és a kábítószerért felelős személy megnevezésével az ENKK-nak bejelenteni. A bejelentésben a következőket kell megjelölni:

a) a tevékenység jellege: belföldi vagy külföldi szállítmányozás; közúti, vasúti, légi vagy vízi szállítás;

b) a kábítószerért felelős személy neve, személyi igazolvány vagy egyéb, a személyazonosság igazolására alkalmas más igazolvány száma;

c) a gazdálkodó szervezet cégjegyzékszáma és a bírósági nyilvántartásba történő bejegyzés, az egyéni vállalkozókról vezetett hatósági nyilvántartásba vétel vagy a költségvetési szervek törzskönyvi száma;

d) a működésre jogosító engedélyek adatai (az engedély száma, a kiadó hatóság megnevezése, az engedély kelte és időbeli hatálya);

e) a tevékenységgel érintett anyagok megjelölése és kiszerelési formája;

f) biztonsági berendezések, intézkedések leírása;

g) ha van, a megbízó, megbízók neve, székhelye, cégjegyzékszáma;

h) ha van, az alvállalkozók neve, székhelye, cégjegyzékszáma, tevékenységi köre."

37. § (1) A KábszR. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kábítószerek és pszichotróp anyagok, továbbá az ipari és étkezési mák szalmája, kifejtetlen tokja, valamint az ipari mák vetőmagja és - a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló kormányrendeletben ekként meghatározott - magas THC tartalmú kender bármely részének exportja, importja, transzfere esetén eseti exportengedélyt, illetve eseti importengedélyt is be kell szerezni a tevékenységi engedélyen vagy az eseti kutatási engedélyen túl."

(2) A KábszR. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kábítószerek, pszichotróp anyagok, új pszichoaktív anyagok, a mákszalma, a kifejtetlen máktok és az ipari mák vetőmagja, valamint a kannabisz tranzitszállításához az exportáló és az importáló ország arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságának érvényes engedélye, vagy a hatósági ellenőrzés alóli mentességre vonatkozó nyilatkozata vagy igazolása, valamint a szállítmány azonosítására alkalmas bizonylat szükséges, amelyet a szállító köteles a rendőrség vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerveinek (a továbbiakban: vámszerv) ellenőrzése során bemutatni."

(3) A KábszR. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az ipari mák termesztetője a tevékenységi engedély mellett a 10. § szerinti eseti termesztetési engedélyt is köteles beszerezni."

38. § A KábszR. 11. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Nem gyógyászati célú tevékenységi engedély új pszichoaktív anyagot vagy a P1 jegyzéken szereplő pszichotróp anyagot ipari célra használó, exportáló, importáló, annak transzferét és forgalmazását végző gazdálkodó szervezet számára adható."

39. § (1) A KábszR. 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az eseti engedély iránti kérelem tartalmazza a 7. és 8. melléklet szerinti adatokat, valamint a szállító és szállítmányozó adatait. Az import kérelemhez mellékelni kell a külföldi partnertől származó címigazolást, továbbá export, illetve kiviteli irányú transzfer esetén a külföldi hatóság import engedélyének vagy az ellenőrzés alóli mentességet igazoló nyilatkozatának eredeti példányát."

(2) A KábszR. 13. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

"(12) Import vagy behozatali irányú transzfer esetén az importőr kérelmére az ENKK a hatósági ellenőrzés alóli mentességre vonatkozó nyilatkozatot ad ki, ha a hatóanyag vagy az azt tartalmazó készítmény a kiindulási országban ellenőrzés alatt áll, hazánkban azonban nem ellenőrzött anyag. Ha kétség merül fel az anyag ellenőrzött státuszára vonatkozóan, az ENKK kikéri a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet véleményét."

40. § A KábszR. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az ENKK a kérelemnek helyt adó határozatát eseti export engedély és eseti import engedély esetén öt példányban állítja ki, amelyből egy példányt irattároz. Az ENKK mélynyomású bélyegzőlenyomattal ellátott, magyar és angol nyelvű engedélyt ad ki."

41. § A KábszR. 18. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Ha az engedélyes a kábítószerek és pszichotróp anyagok gyártására, forgalmazására és a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztetésére vonatkozó becslési adatok tekintetében a tárgyévben el kíván térni a (4) bekezdés szerint általa megbecsült adatoktól, becslés módosítási kérelmet kell benyújtania az ENKK-nak. Az ENKK az INCB-vel történő egyeztetés után 15 napon belül határozatban értesíti az engedélyest a becslés módosítás elfogadásáról."

42. § A KábszR. 8. alcíme a következő 21/A. §-sal egészül ki:

"21/A. § A bentlakásos szociális intézményeknél nyilvántartási napló formájában nyilvántartást kell vezetni az 1. mellékletben szereplő anyagokat tartalmazó készítmények tárolásáról, a gondozottak által történő felhasználásról és a selejtezésről."

43. § A KábszR.

a) 12. § (1) bekezdésében az "a kérelemben" szövegrész helyébe az "az engedélyben" szöveg,

b) 12. § (2) bekezdésében az "az OGYÉI-vel" szövegrész helyébe az "az OGYÉI-vel és a rendőrséggel" szöveg,

c) 12. § (3) bekezdés b) és c) pontjában az "előállításra" szövegrész helyébe a "gyártásra" szöveg,

d) 12. § (4) bekezdés a) pontjában a "vizsgálati tervet" szövegrész helyébe a "vizsgálati terv magyar nyelvű összefoglalóját" szöveg,

e) 12. § (5) bekezdés b) pont ba) alpontjában az "előállítása" szövegrész helyébe a "gyártása" szöveg,

f) 12. § (5) bekezdés b) pont bb) alpontjában a "előállíttatása" szövegrész helyébe a "gyártása" szöveg,

g) 12. § (6) bekezdésében az "előállított" szövegrész helyébe a "gyártott" szöveg,

h) 18. § (5) bekezdésében az "(INCB)" szövegrész helyébe az "(a továbbiakban: INCB)" szöveg,

i) 26. § (2) bekezdésében az "egészségügyi szolgáltatóknál" szövegrész helyébe az "egészségügyi szolgáltatóknál és a bentlakásos szociális intézményeknél" szöveg,

j) 1. melléklet "B) Pszichotróp anyagok jegyzéke" részében foglalt, a "Pszichotróp anyagok 1. jegyzéke (P1)" és a "Pszichotróp anyagok 2. jegyzéke (P2)" című táblázatokat követő végjegyzetben az "és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá;" szövegrész helyébe az "és az ebben a jegyzékben felsorolt kábítószerek sztereoizomerjei, ha azok a feltüntetett kémiai névnek megfelelnek, kémiai szerkezetük alapján léteznek, és nem esnek kifejezetten kivételes rendelkezés alá;" szöveg,

k) 2. és 9. mellékletében az "Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal" szövegrész helyébe az "Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ" szöveg,

l) 11. mellékletében a "contact the control authorizes in" szövegrész helyébe a "contact with the competent authority of" szöveg, a "possible to the control authorities" szövegrész helyébe a "possible to the competent authorities" szöveg

lép.

44. § Hatályát veszti a KábszR.

a) 4. § (2) bekezdésében a "növény" szövegrész,

b) 5. §-a,

c) 6. § (2) bekezdés b) pontjában a "hitelesített" szövegrész,

d) 6. § (2) bekezdés c) pontjában a "hiteles" szövegrészek,

e) 13. § (2) bekezdésében a "növény" szövegrész.

10. Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról szóló 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

45. § Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról szóló 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 214/2012. Korm. r.) 11/A. alcím címe helyébe a következő cím lép:

"11/A. Szakmai minőségértékeléssel, minőségfejlesztéssel és egészségügyi szolgáltatók akkreditációjával kapcsolatos feladatok"

46. § A 214/2012. Korm. r. 11/A. alcíme a következő 20/B. §-sal egészül ki:

"20/B. § Az OBDK a miniszteri rendeletben foglalt rendelkezések szerint végzi az egészségügyi szolgáltatók akkreditációs rendszerének operatív működtetését, valamint koordinálja az ahhoz kapcsolódó független döntéshozatali folyamatot."

47. § A 214/2012. Korm. r.

a) 2. § (2) bekezdésében a "súlyos vagy az ellátottak nagyobb csoportját érintő" szövegrész helyébe a "súlyos és a betegek nagyobb csoportját érintő" szöveg,

b) 12. §-ában az "az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek" szövegrész helyébe az "a nevelésbe vett gyermekek" szöveg

lép.

11. A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása

48. § A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NvtVhr.) 2. §-a a következő 24. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"24. nikotin tartalmú folyadék: az elektronikus cigaretta használata során felhasznált, illetve annak utántöltésére szolgáló folyadék, amely bármilyen kis mennyiségben nikotint tartalmaz."

49. § Az NvtVhr. 1. alcíme a következő 2/A. §-sal egészül ki:

"2/A. § A 2. §-ban foglaltakon túl e rendelet alkalmazásában a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 1. §-ában foglalt fogalom meghatározásokat kell figyelembe venni."

50. § Az NvtVhr. 11. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdés szerinti felirat vagy jelzés alatt az elektronikus cigaretta és a dohányzást imitáló elektronikus eszköz használatának korlátozását, valamint használatára kijelölt helyeket, helyiségeket, közterületeket is érteni kell."

51. § Az NvtVhr. a következő 9/A. alcímmel egészül ki:

"9/A. Az elektronikus cigarettára, a dohányzást imitáló elektronikus eszközre és az utántöltő flakonra vonatkozó szabályok

19/A. § Az Nvt. 7/D. § (1) bekezdése szerinti bejelentést az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI) részére kell benyújtani. A bejelentésnek a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) a gyártó, importáló neve és elérhetősége,

b) a termék valamennyi összetevőjének, valamint a termék használata során keletkező kibocsátásoknak - és ezek mennyiségének - a felsorolása márkanevenként és típusonként,

c) toxikológiai adatokat a termék összetevőiről és a keletkező kibocsátásokról, elsődlegesen a belélegzés útján a fogyasztók, használók egészségére gyakorolt hatásukról, figyelembe véve esetleges függőséget okozó hatásukat,

d) információkat a rendeltetésszerű, illetve az ésszerűen előrelátható körülmények között történő fogyasztás esetén érvényes nikotindózisról és nikotinfelvételről,

e) a termék alkotórészeinek leírását, ideértve az elektronikus cigaretta, illetve az utántöltő flakon felbontásának és utántöltésének mechanizmusát,

f) a gyártási folyamat leírását - ezen belül kitérve arra, hogy a termék sorozatgyártott-e -, valamint nyilatkozatot arról, hogy a gyártási eljárás biztosítja a jogszabályokban foglalt követelményeknek való megfelelést,

g) nyilatkozatot arról, hogy a gyártó és az importáló teljes felelősséget vállal a termék minőségéért és biztonságosságáért annak forgalomba hozatala és rendeltetésszerű, illetve ésszerűen előrelátható körülmények között történő felhasználása esetére.

19/B. § (1) Elektronikus cigaretta és utántöltő flakon a következő feltételekkel hozható forgalomba és forgalmazható:

a) nikotintartalmú folyadék kizárólag kifejezetten erre a célra szolgáló, legfeljebb 10 ml űrtartalmú utántöltő flakonokban, eldobható elektronikus cigarettákban vagy egyszer használatos patronokban hozható forgalomba, és a patronok vagy a tartályok űrtartalma nem haladhatja meg a 2 ml-t;

b) a nikotintartalmú folyadék legfeljebb 20 mg/ml nikotint tartalmazhat;

c) a nikotintartalmú folyadék nem tartalmazhat

ca) a 4. melléklet szerinti adalékanyagot,

cb) vitaminokat vagy egyéb olyan adalékanyagokat, amelyek azt a benyomást keltik, hogy a terméknek kedvező élettani hatása van vagy az egészséget kevésbé veszélyezteti,

cc) koffeint, taurint, vagy egyéb olyan adalékanyagokat és élénkítő hatású vegyületeket, amelyekhez az energikusság és a vitalitás képzete társul,

cd) a kibocsátásokat elszínező tulajdonságú adalékanyagokat,

ce) az inhalációt vagy a nikotinfelvételt megkönnyítő adalékanyagokat, valamint

cf) CMR tulajdonságokkal rendelkező adalékanyagokat;

d) a nikotintartalmú folyadék nem tartalmazhat 0,1%-nál több szennyeződést tartalmazó összetevőt;

e) nikotintartalmú folyadék a 19/A. § b) pontja szerinti összetevőktől eltérő anyagokat csak nyomokban tartalmazhat, és csak abban az esetben használható fel, ha a nyomokban való előfordulás technikailag elkerülhetetlen a gyártás során;

f) a nikotin kivételével a nikotintartalmú folyadék kizárólag olyan összetevőkből állhat, amelyek - sem melegítés hatására, sem anélkül - nem veszélyesek az emberi egészségre;

g) az elektronikus cigaretták a nikotindózist rendes használati körülmények között egyenletesen adhatják le;

h) az elektronikus cigarettákat és az utántöltő flakonokat gyermekzárral kell ellátni;

i) az elektronikus cigarettákat és az utántöltő flakonokat védetté kell tenni törés és szivárgás ellen, valamint olyan mechanizmussal kell ellátni, amely garantálja a szivárgásmentes utántöltést.

(2) Az elektronikus cigaretták és az utántöltő flakonok csomagolási egységeihez tájékoztatót kell csatolni, amely a következőket tartalmazza:

a) a termék használati és tárolási útmutatóját, valamint figyelemfelhívást arra, hogy a termék használata fiatalkorúak és nemdohányzók számára nem ajánlott,

b) az ellenjavallatokra vonatkozó tájékoztatást,

c) konkrét kockázati csoportoknak szóló figyelmeztetéseket,

d) a lehetséges káros hatásokra vonatkozó tájékoztatást,

e) a függőséget okozó tulajdonságokra és a toxicitásra vonatkozó tájékoztatást,

f) a gyártó vagy az importáló, valamint a kapcsolattartó személy elérhetőségeit.

(3) Az elektronikus cigaretták és az utántöltő flakonok csomagolási egységein és gyűjtőcsomagjain fel kell tüntetni:

a) a termékben található valamennyi összetevőt tömeg szerint csökkenő sorrendben,

b) a termék dózisonkénti nikotintartalmát és nikotin kibocsátását,

c) a gyártási tétel számát, valamint

d) a következő figyelmeztető feliratot: "A termék gyermekektől elzárva tartandó."

(4) Az elektronikus cigaretták és az utántöltő flakonok csomagolási egységeinek és gyűjtőcsomagjainak meg kell felelniük az Nvt. 6/A. § (1) bekezdés b), d) és e) pontjában, valamint (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak.

(5) Az elektronikus cigaretták és az utántöltő flakonok csomagolási egységeinek és gyűjtőcsomagjainak két legnagyobb felületén, mindkét felületnek legalább a 30%-át kitöltő módon fel kell tüntetni a következő egészségvédő figyelmeztetést: "Ez a termék nikotint tartalmaz, amely erős függőséget okozó anyag."

(6) Az (5) bekezdés szerinti egészségvédő figyelmeztetést fehér alapon, fekete színű, félkövér, Helvetica bold betűtípussal kell nyomtatni. A feliratot kis betűvel kell szedni, kivéve a szöveg kezdőbetűjét, és azt az esetet, amikor a nagybetű használatát nyelvtani szabály követeli meg. Az egészségvédő figyelmeztetést a nyomtatására fenntartott területen középre zárva a csomag felső szélével párhuzamosan kell elhelyezni.

19/C. § (1) Az elektronikus cigaretták, a dohányzást imitáló elektronikus eszközök és utántöltő flakonok gyártói és importálói kötelesek az OGYÉI részére évente adatokat szolgáltatni a tárgyévet követő év március 1-jéig

a) márkanevenként és terméktípusonként az értékesítési volumenekről,

b) a különböző fogyasztói csoportok, köztük a fiatalkorúak, a nemdohányzók és a dohányzók főbb típusainak preferenciáiról,

c) a termékek értékesítési módjáról, és

d) az a)-c) pontban foglaltakkal kapcsolatosan végzett piackutatások összefoglalóiról, mellékelve azok angol fordítását is.

(2) Az OGYÉI az (1) bekezdés szerinti adatokról más ország hatóságától is kérhet tájékoztatást, valamint más országok hatóságának megkeresésére a gyártók vagy importálók által rendelkezésre bocsátott adatokról tájékoztatást adhat. Európai Unión kívüli ország hatósága részére üzleti titoknak minősülő adat nem adható át.

(3) Az OGYÉI az (1) bekezdés szerint szolgáltatott adatok alapján évente elemzést készít és minden év június 30-áig tájékoztatja a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet Dohányzás Fókuszpontot, az ÁNTSZ-OTH-t és az egészségügyért felelős minisztert arról, hogy az adatok alapján az elektronikus cigaretta, a dohányzást imitáló elektronikus eszköz és az utántöltő flakonok használata nikotinfüggőséghez vezethet-e vagy dohánytermékek fogyasztására késztetheti-e a fiatalkorúakat és a nemdohányzókat.

(4) Az (1) bekezdés szerint szolgáltatott adatokat és a (3) bekezdés szerint készült tájékoztatást az OGYÉI közzéteszi a honlapján az üzleti titok megsértése nélkül."

52. § Az NvtVhr. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ez a rendelet

a) a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a dohányzásra szánt dohánytermékeken a kombinált egészségvédő figyelmeztetések elrendezésére, kialakítására és alakjára vonatkozó műszaki előírásokról szóló, 2015. október 9-i 2015/1842 EU bizottsági végrehajtási határozatnak

való megfelelést szolgálja."

53. § (1) Az NvtVhr. 5. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(2) Az NvtVhr. 6. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

12. A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az egészségügyi dolgozók vonatkozásában történő érvényesítéséről és végrehajtásáról szóló 124/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

54. § A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az egészségügyi dolgozók vonatkozásában történő érvényesítéséről és végrehajtásáról szóló 124/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 124/2013. Korm. rendelet) 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A munkáltató a megelőző év október hónapjától a tárgyév szeptember hónapjáig tartó időszakra ténylegesen kifizetett összegekkel a tárgyév október 15-éig a 3. melléklet szerinti tartalommal elszámol az OEP felé."

55. § A 124/2013. Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az OEP a támogatás iránti igényt - az igénylés adattartalmát is ide értve -, valamint a támogatás felhasználását folyamatosan ellenőrzi. Az OEP az ellenőrzés keretében az igénylés adattartalmát érintően kiegészítő adatokat kérhet a munkáltatótól. Az OEP a kiegészítő adatok alapján megállapított fel nem használt támogatást a tárgyhónapot követő hónapban esedékes, a jövedelem-kiegészítéssel összefüggő támogatási összegből levonja."

56. § A 124/2013. Korm. rendelet

a) 3. § (5) bekezdésében az "időpontokat" szövegrész helyébe az "időpontot" szöveg,

b) 3. melléklet 2.1. pontjában az "a kapott" szövegrész helyébe az "az igényelt" szöveg

lép.

57. § Hatályát veszti a 124/2013. Korm. rendelet

a) 2. melléklet 1.7. pontja és

b) 3. melléklet 1.7. pontja.

13. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

58. § Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 256/2013. Korm. rendelet) 3. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az ügyeleti díj, az Eütev. 14/B. §-a szerinti pótlék, a készenléti díj, valamint a rendkívüli munkavégzés bérpótlékának (a továbbiakban együtt: mozgóbér elemek) biztosítása érdekében igényelhető támogatás összege megegyezik

a) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 139. § (2) bekezdése alapján számított mozgóbér elemek összegének, valamint

b) a Kjt. 2012. június 30-án hatályos szabályainak alapul vételével meghatározott garantált illetmény, vagy ha az magasabb, a kormányrendeletben megállapított minimálbér, garantált bérminimum alapul vételével számított mozgóbér elemek összegének

a különbözetével."

59. § A 256/2013. Korm. rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § A 2016. január 1-je és 2016. február 28-a közötti elszámolási időszakra vonatkozó támogatási összeg megegyezik az OEP által a 4/A. § (2) bekezdése szerinti igénybejelentés alapján a 4/A. § (3) bekezdése szerint megállapított támogatási összeggel, vagy ha a munkáltató részéről a 4/A. § (1) bekezdésére tekintettel az 5. § (2) bekezdése szerinti új igény benyújtására került sor, az új igénylés alapján megállapított összeggel."

60. § A 256/2013. Korm. rendelet a következő 9. §-sal egészül ki:

"9. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 253. pontja szerinti egészségügyi szolgáltatónak az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó, az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet hatálybalépésének napján jogviszonyban álló foglalkoztatottja a bérnövelésre 2015. január 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bérnövelés megvalósítása során a foglalkoztatottat a 2015. december 1-jén hatályos jogszabályi rendelkezések és a munkaszerződés alapján megillető alapbér, valamint rendszeres pótlék vagy pótlékok együttes összegét 2016. január 1-jével az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése szerinti foglalkoztatott esetén az 5. mellékletben szereplő összeggel meg kell emelni (a továbbiakban: havi béremelési összeg).

(3) Az (1) bekezdés szerinti időpont és 2015. december 31-e közötti időszak vonatkozásában a bérnövelés megvalósítása érdekében az (1) bekezdés szerint béremelésre jogosult foglalkoztatott részére - legfeljebb az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának időtartamára - a (2) bekezdés szerinti havi béremelési összeget egy összegű bérkülönbözetként kell megállapítani, és azt a 2016. január havi munkabér kifizetésével egyidejűleg kell kifizetni.

(4) A munkáltató által, a (3) bekezdés szerinti időszakra vonatkozóan kifizetendő bérkülönbözet biztosítása érdekében igényelhető támogatás összege megegyezik a munkáltató által kifizetendő bérkülönbözetnek a kifizetőt terhelő adókkal és járulékokkal megnövelt mértékével.

(5) A (3) bekezdés szerinti bérkülönbözet biztosításához nyújtott támogatás igénylésére a 4. §-ban foglaltakat kell alkalmazni."

61. § A 256/2013. Korm. rendelet 2. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

62. § A 256/2013. Korm. rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében a "kifizetőt terhelő közterhei" szövegrész helyébe a "kifizetőt terhelő közterhei, valamint a (2a) bekezdés szerint számított összeg" szöveg,

b) 4. § (5) bekezdésében az "a FinR." szövegrész helyébe az "az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet" szöveg

lép.

63. § Hatályát veszti a 256/2013. Korm. rendelet

a) 2/A. alcíme,

b) 4/A. §-a,

c) 3. melléklet 1.8. pontja,

d) 6. melléklet 1.8. pontja.

14. A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

64. § A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Biocid r.) 1. alcíme a következő 1/A. §-sal egészül ki:

"1/A. § E rendelet alkalmazásában:

a) ipari felhasználó: a biocid terméket rendszeresen, foglalkozása körében, iparszerű tevékenység során alkalmazó személy, aki szükség esetén automatizált, zárt rendszerben az elérhető legmagasabb szintű védelemhez szükséges technológiai megoldásokat biztosítani tudja,

b) szakképzett foglalkozásszerű felhasználó: szakirányú végzettséggel rendelkező szakember, aki a biocid terméket rendszeresen, foglalkozása körében alkalmazza, és a tevékenysége során képes annak emberre, állatra és környezetre gyakorolt kockázatát elfogadható mértékűre csökkenteni,

c) foglalkozásszerű felhasználó: olyan személy, aki a biocid terméket rendszeresen, foglalkozása körében alkalmazza, illetve aki szervezett munkavégzésben biocid termékkel végzett tevékenység céljából munkavállalót foglalkoztat,

d) lakossági felhasználó: szabadforgalmú biocid terméket alkalmanként, saját célra felhasználó személy."

65. § A Biocid r. 8. alcíme a következő 17/A. §-sal egészül ki:

"17/A. § (1) A biocid terméket az átvevő vagy értékelő hatóság a biocid termékek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezésére irányuló eljárása során felhasználás szempontjából a következő kategóriák szerint besorolja:

a) ipari felhasználó,

b) szakképzett foglalkozásszerű felhasználó,

c) foglalkozásszerű felhasználó,

d) lakossági felhasználó.

(2) Az egészségügyi kártevőirtó szert, illetve a gázosítószert az átvevő vagy értékelő hatóság a biocid termékek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezésére irányuló eljárása során a forgalmazás szempontjából a következő kategóriák szerint besorolja:

a) I. forgalmazási kategória,

b) II. forgalmazási kategória,

c) III. forgalmazási kategória.

(3) I. forgalmazási kategóriába kell besorolni az akut toxicitású keverékként szájon át, bőrön át, belégzéssel az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: CLP) alapján 1., 2., 3. veszélyességi kategóriába sorolt szereket.

(4) II. forgalmazási kategóriába kell besorolni az egyszeri vagy ismétlődő expozícióval célszervi toxicitást előidéző, a CLP alapján 1., 2. veszélyességi kategóriába sorolt szereket, továbbá azokat, amelyek kijuttatásához speciális körülmények (szakértelem és technológia) szükségesek.

(5) III. forgalmazási kategóriába kell besorolni az I. és a II. forgalmazási kategóriába nem sorolható szereket."

66. § A Biocid r. 21. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Ha a kapott ellenőrzési eredmény alapján annak szükségessége felmerül, az OTH

a) értesíti a Bizottságot, és

b) a biocid termékkel kapcsolatosan az élelmiszerlánc területén kívül is megteszi az 528/2012/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet, a Kbtv. vagy a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet alapján szükséges intézkedéseket."

67. § A Biocid r. 21. § (2) bekezdésében az "a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága" szövegrész helyébe az "az élelmiszerlánc-felügyeleti feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal" szöveg, az "a járási hivatal járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatala" szövegrész helyébe az "az élelmiszerlánc-felügyeleti szervként eljáró járási hivatal" szöveg lép.

15. A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet módosítása

68. § A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kfr.)

a) 8. § (2) bekezdés b) pontjában az "a számla hiteles fordítását" szövegrész helyébe az "a számla fordítását" szöveg, az "ennek hiteles fordítását" szövegrész helyébe az "ennek fordítását" szöveg,

b) 8. § (4) bekezdésében az "a Magyarországon felírt gyógyszer" szövegrész helyébe az "a felírt gyógyszer" szöveg,

c) 8. § (7) bekezdésében a "3000 járóbeteg-szakellátási OENO pontértéket vagy azzal egyenértékű finanszírozási értéket" szövegrész helyébe a "2000 Ft finanszírozási értéket" szöveg, a "4500 Ft" szövegrész helyébe a "2000 Ft" szöveg

lép.

69. § A Kfr. 2. mellékletében a "SZAKMAI ADATOK (KEZELŐORVOS TÖLTI KI)" szövegrész helyébe a "SZAKMAI ADATOK (kezelőorvos tölti ki, ha az alapul szolgáló vizsgálat óta 1 hónap eltelt és az egészségügyi dokumentációból ezek az adatok nem derülnek ki)" szöveg lép.

70. § Hatályát veszti a Kfr.

a) 8. § (5) bekezdése,

b) 17. § g) pontjában az "és (5)" szövegrész.

16. Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

71. § Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mr.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet előírásait

a) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 228. § (2) bekezdésében foglalt esemény bekövetkezése esetén,

b) különleges jogrend bevezetésekor,

c) az Eütv. 228. § (3a) bekezdése szerinti esetben, továbbá

d) ha jogszabály másként nem rendelkezik, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 3. § 5. pontjában meghatározott katasztrófa bekövetkezése esetén

kell alkalmazni."

72. § Az Mr. 5. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A megyei kormányhivatal együttműködik a menekültügyi hatósággal az Eütv. 74/A. § (2) bekezdése szerinti szűrővizsgálati helyszínek (a továbbiakban: szűrőhely) kijelölésében, illetve azok létrehozásában. A szűrőhely létrehozása érdekében a megyei kormányhivatal

a) együttműködésre kötelezhet egészségügyi szolgáltatókat,

b) kirendelhet egészségügyi dolgozókat,

c) az Állami Egészségügyi Tartalékból (a továbbiakban: ÁEüT) egészségügyi anyagot és eszközt igényelhet,

d) meghatározhatja a szűrőhely működési feltételeit."

73. § (1) Az Mr. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Eütv. 228. § (2) bekezdés a) pontja szerinti egészségügyi válsághelyzet esetén

a) a válsághelyzet kezelésében résztvevő egészségügyi szolgáltatók részére az ÁEüT-ből egészségügyi anyag és orvostechnikai eszköz adható át, továbbá időszakosan működő gyógyintézet (orvosi segélyhely vagy szükségkórház) és gyógyintézetnek nem minősülő, időszakosan működő egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban együtt: időszakosan működő gyógyintézet) hozható létre, illetve telepíthető,

b) az egészségügyi szolgáltató részére az ÁEüT-ből készletek átadására a szolgáltató vezetőjének vagy ügyeletvezetőjének kezdeményezésére, a megyei kormányhivatal javaslatára, az országos tisztifőorvos egyetértésével az egészségügyért felelős miniszter ad utasítást, és tájékoztatja a Kormányt az ÁEüT-ből történő készlet kiadásáról."

(2) Az Mr. 11. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az ÁEüT-ből biztosítható az időszakosan működő gyógyintézet - (1) bekezdés a) pontja szerinti - létrehozásához, illetve telepítéséhez szükséges egészségügyi anyag és eszköz."

74. § Az Mr. 10. § (1) bekezdésében az "Állami Egészségügyi Tartalékot (a továbbiakban: ÁEüT)" szövegrész helyébe az "ÁEüT-t" szöveg lép.

17. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központról szóló 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

75. § Az Állami Egészségügyi Ellátó Központról szóló 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (4)-(6) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A Kormány az ÁEEK-et jelöli ki az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 35/A. §-a szerinti Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működtetőjeként.

(5) A Kormány az ÁEEK-et jelöli ki az Eüak. 35/H. §-a szerinti önrendelkezési nyilvántartást vezető szervként.

(6) A Kormány az ÁEEK-et jelöli ki az Eüak. 35/L. §-a szerinti feladatok ellátására kapcsolati kódot kezelő szervként."

18. Záró rendelkezések

76. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - 2016. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 62. § b) pontja, valamint a 63. § a) és b) pontja 2016. március 1-jén lép hatályba.

(3) A 48-53. §, a 77. § b) és c) pontja, valamint a 9. és 10. melléklet 2016. május 20-án lép hatályba.

(4) A 21. §, a 22. §, a 24. § és a 26. § b) pontja 2016. július 1-jén lép hatályba.

77. § Ez a rendelet

a) a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló, 2011. március 9-i 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) a dohányzásra szánt dohánytermékeken a kombinált egészségvédő figyelmeztetések elrendezésére, kialakítására és alakjára vonatkozó műszaki előírásokról szóló, 2015. október 9-i 2015/1842 EU bizottsági végrehajtási határozatnak

való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez

"5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

millió forint

Megnevezés2016. évi
előirányzat
Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás
Praxisfinanszírozás96 292,0
Eseti ellátás díjazása649,3
Ügyeleti szolgálat10 106,2
1.Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen107 047,5
Védőnő, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
Iskolaegészségügyi ellátás2 217,1
Védőnői ellátás19 529,8
Anya-, gyermek- és csecsemővédelem483,4
MSZSZ : gyermekgyógyászat121,6
MSZSZ : nőgyógyászat96,3
2.Védőnő, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen22 448,2
3.Fogászati ellátás25 946,8
5.Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás6 196,9
8.Művesekezelés23 171,1
9.Otthoni szakápolás4 596,8
11.Működési költségelőleg2 000,0
Célelőirányzatok
Bázisfinanszírozott fekvőbeteg szakellátás0,0
Méltányossági alapon történő térítések5 611,3
Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj55,0
Tartósan betöltetlen háziorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi
szolgálatok együttműködésének támogatása
750,0
Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata20,0
Egészségügyi dolgozók béremelésének fedezete53 486,9
Egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelemkiegészítése8 600,0
Egészségügyi dolgozók mozgóbér elemeinek támogatása12 813,2
Fiatal szakorvosok támogatása2 520,0
13.Célelőirányzatok összesen83 856,4
15.Mentés29 471,2
17.Laboratóriumi ellátás21 304,7
Összevont szakellátás
Járóbeteg szakellátás124 245,5
Fekvőbeteg szakellátás430 231,0
- aktív fekvőbeteg szakellátás360 842,8
- krónikus fekvőbeteg szakellátás63 388,2
- bázis finanszírozású szakellátás (BVOP)1 000,0
- várólista csökkentés és egyéb szakmapolitikai célok5 000,0
Extrafinanszírozás1 000,0
Speciális finanszírozású szakellátás78 442,5
18.Összevont szakellátás összesen633 919,0
21.Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék12 401,3
23.Alapellátás megújításának II. üteme10 000,0
Összesen982 359,9

"

2. melléklet a 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez

1. A Kr. 8. számú mellékletében foglalt táblázat "00026" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(KódjaMegnevezéseSzorzója)
"
00026Súlyos központi idegrendszeri sérültek (vigil kómás betegek, gerincvelő
harántsérültek), politraumatizáltak emelt szintű krónikus ellátása
1,8

2. A Kr. 8. számú mellékletében foglalt táblázat "00037" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(KódjaMegnevezéseSzorzója)
"
00037Gyermek- és ifjúságaddiktológiai rehabilitációs ellátás53,2

3. A Kr. 8. számú mellékletében foglalt táblázat végjegyzetében az "a gyermek palliatív osztályra előírt feltételek" szövegrész helyébe az "a gyermek palliatív osztályra vagy hospice-házra előírt feltételek" szöveg lép.

4. A Kr. 8. számú mellékletében foglalt táblázat végjegyzete a következő rendelkezéssel egészül ki:

"5 Ha az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján többletkapacitásként befogadásra került, és teljesülnek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben a "Gyermek- és Ifjúsági Addiktológiai Rehabilitációs Intézet fekvőbeteg szakellátás 10-18 éves kor között" elnevezésű ellátásra előírt feltételek."

3. melléklet a 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez

"28. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

2016. évre vonatkozó TVK

1. A járóbeteg-szakellátás - ideértve a CT-MRI vizsgálatokat is - 2015. november és 2016. október közötti teljesítési időszakra vonatkozó országos TVK mértéke: 78 821 495 337 pontszám. Ebből:

1.1. az egészségügyért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével engedélyezett,

a) a folyamatos ellátás biztosításával vagy egyéb ellátási érdekkel összefüggő finanszírozás fedezetére szolgáló keret, valamint

b) a Népegészségügyi Program keretében végzett vastagbélszűrést követő ellátások fedezete

mindösszesen: 100 000 000 pontszám;

1.2. a következő, korai fejlesztést végző, valamint kiemelt feladatokat ellátó intézmények részére szolgál 66 397 242 pontszám a következők szerint:

IntézményÉves TVK többlet pontszám
4013Autizmus Alapítvány, Budapest13 784 103
4977Nemzetközi Pető András Közalapítvány1 106 808
5087Dévény Anna Alapítvány6 780 421
7990Vadaskert Alapítvány, Budapest6 887 628
B944Gézengúz Alapítvány, III. kerület13 866 876
H058Budapesti Korai Fejlesztő Központ1 353 858
N055Újpesti Szakrendelő22 617 548
ÖSSZESEN66 397 242

2. Az aktív fekvőbeteg-szakellátás 2015. november és 2016. október közötti teljesítési időszakra vonatkozó országos TVK mértéke: 2 098 480 súlyszám. Ebből:

2.1. az egészségügyért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével engedélyezett,

a) a folyamatos ellátás biztosításával, vagy egyéb ellátási érdekkel összefüggő finanszírozás fedezetére szolgáló keret,

b) a várólista csökkentés és egyéb szakmapolitikai célok fedezete, valamint

c) a Népegészségügyi Program keretében végzett vastagbélszűrést követő ellátások fedezete

mindösszesen: 34 000 súlyszám.

3. Az egyes ellátási formák 2016. finanszírozási évre vonatkozó országos szezonális indexe:

ABC
1.HónapAktív fekvőbeteg-szakellátásJáróbeteg-szakellátás
2.2015. november1/121/12
3.2015. december1/121/12
4.2016. január1/121/12
5.2016. február1/121/12
6.2016. március1/121/12
7.2016. április1/121/12
8.2016. május1/121/12
9.2016. június1/121/12
10.2016. július1/121/12
11.2016. augusztus1/121/12
12.2016. szeptember1/121/12
13.2016. október1/121/12

"

4. melléklet a 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez

"28/A. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Az aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók 2016. évre vonatkozó TVK mennyisége

ABCDEF
1OEP
kód
INTÉZMÉNYAktív fekvőbeteg
szakellátás
éves (súlyszám)
Egynapos
sebészeti
ellátás
éves
(súlyszám)
Általános
anesztéziába
n végzett
egynapos
fogászati
ellátás
éves
(súlyszám)
Összesen
(súlyszám)
21052Mohácsi Kórház6 414,05829,217 243,26
32912Pécsi Tudományegyetem95 218,940,00300,0095 518,94
4A316Siklósi Kórház Humán-Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.0,00345,34345,34
5C353URO-CLIN Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.0,00840,00840,00
6N584Komlói Egészségcentrum2 268,41616,322 884,73
7N591Szigetvári Kórház4 980,200,004 980,20
81084Bajai Szent Rókus Kórház13 932,95346,9614 279,91
91122Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató
Kórháza
66 770,3884,2966 854,67
10N590Kiskunhalasi Semmelweis Kórház14 191,37511,2514 702,63
111243Orosházi Kórház9 055,93406,279 462,19
121248Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház36 156,200,0036 156,20
131249Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet12 988,53477,6113 466,14
141301Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet3 991,330,003 991,33
151345Tiszaújváros Városi Rendelőintézet0,00773,00773,00
161349Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház84 076,99861,4284 938,42
171391Sárospatak Város Rendelőintézete0,00767,00767,00
181400Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet0,00485,00485,00
191407Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház7 673,20122,927 796,13
20M058Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft.3 082,93524,473 607,40
21N587Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház20 425,59607,4321 033,02
22N684Almási Balogh Pál Kórház7 979,080,007 979,08
231454Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely - Makó8 161,39904,339 065,71
241484Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza3 561,120,003 561,12
251487Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház12 333,460,0012 333,46
262917Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ92 672,070,00340,0093 012,07
27M226Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.0,00343,74343,74
281568Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház49 703,311 548,0051 251,32
29C975Napfény 2001 Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.0,00668,60668,60
30H059Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft.0,001 008,001 008,00
31M934Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros17 901,7999,2118 001,00
321601Csornai Margit Kórház0,00253,00253,00
331630Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet0,00376,21376,21
341640Petz Aladár Megyei Oktató Kórház50 823,020,0050 823,02
351644Karolina Kórház-Rendelőintézet5 485,000,005 485,00
361663Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet15 072,870,0015 072,87
371683Gróf Tisza István Kórház8 315,38285,188 600,56
382894Debreceni Egyetem Klinikai Központ108 338,040,00420,00108 758,04
39N600Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet36 436,45410,2936 846,74
402899Mátrai Gyógyintézet3 354,070,003 354,07
41N581Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet7 282,65353,917 636,55
42N585Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet27 539,500,0027 539,50
43N682Bugát Pál Kórház7 051,49403,717 455,20
441865Vaszary Kolos Kórház12 843,460,0012 843,46
451871Selye János Kórház1 273,03160,971 434,00
461876Szent Borbála Kórház27 281,990,8227 282,81
47K404Kastélypark Klinika Egészségügyi Szolgáltató Kft.1 920,00381,172 301,17
481903Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet9 029,50481,509 511,00
491928Szent Lázár Megyei Kórház18 633,000,0018 633,00
501945Margit Kórház Pásztó0,00378,34378,34
511980Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet0,00342,97342,97
522010Pest Megyei Flór Ferenc Kórház25 382,28321,9025 704,18
532049Szent Rókus Kórház és Intézeményei0,002 176,102 176,10
542052Szentendre Város Egészségügyi Intézményei0,00435,00435,00
552057Szigetszentmiklós Szakorvosi Rendelőintézet0,00498,00498,00
562073Tüdőgyógyintézet Törökbálint7 769,800,007 769,80
572090Vecsés Város Egészségügyi Szolgálat0,00346,69346,69
582095Jávorszky Ödön Városi Kórház15 214,96133,9615 348,92
592103Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény0,001 034,001 034,00
602911Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft.757,900,00757,90
61C613Europ-Med Orvosi Szolgáltató Kft.0,001 743,541 743,54
62H199Men For Care Szolgáltató Kft.0,00680,33680,33
63N588Misszió Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.0,00345,06345,06
64N593Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet16 518,900,0016 518,90
652137Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház44 474,990,0044 474,99
662162Siófoki Kórház-Rendelőintézet10 347,20322,1010 669,30
673205Kistérségi Járóbetegellátó Központ0,00500,00500,00
68H275Kaposvári Egyetem5 350,780,005 350,78
69N683Nagyatádi Kórház4 069,84158,794 228,63
702230Felső-Szabolcsi Kórház13 716,21294,1814 010,39
71N599Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház85 562,94278,8885 841,82
722324Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet36 527,320,0036 527,32
732378Kátai Gábor Kórház8 117,650,008 117,65
748002MÁV Kórház és Rendelőintézet3 632,900,003 632,90
75N586Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet2 126,1034,902 161,00
76N596Jászberényi Szent Erzsébet Kórház6 631,790,006 631,79
772392Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet0,00549,08549,08
782425Tolna Megyei Balassa János Kórház26 859,230,0026 859,23
792436Paksi Gyógyászati Központ0,00370,17370,17
80N582Dombóvári Szent Lukács Kórház5 072,89375,335 448,22
812524Kemenesaljai Egyesített Kórház0,00303,00303,00
822531Szent László Kórház0,00456,65456,65
83N595Markusovszky Egyetemi Oktatókórház46 627,88150,1046 777,98
842535Magyar Imre Kórház8 977,36651,329 628,68
852586Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő5 314,36431,045 745,41
862601Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet2 773,250,002 773,25
872611Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet0,00343,63343,63
882893Állami Szívkórház4 157,700,004 157,70
89C149Pannon Reprodukciós Intézet Kft.982,630,00982,63
90H505Szent Donát Várpalota Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Kft.0,00578,58578,58
91N592Deák Jenő Kórház0,00365,00365,00
92N594Csolnoky Ferenc Kórház30 116,710,0030 116,71
932703Keszthelyi Kórház4 569,16575,075 144,23
942734Zala Megyei Kórház37 138,490,0037 138,49
952747Kanizsai Dorottya Kórház14 269,23682,3714 951,59
96N597Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház876,640,00876,64
970765HT MEDICAL CENTER Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.0,00679,04679,04
982872Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza6 306,130,00188,006 494,13
992873Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet27 608,910,0027 608,91
1002877Heim Pál Gyermekkórház16 977,690,00250,0017 227,69
1012878Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet45 078,87888,0945 966,96
1022879Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet26 831,890,0026 831,89
1032880Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak30 764,500,0030 764,50
1042886Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ45 186,200,0045 186,20
1052887Nyírő Gyula Kórház - Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet6 485,96354,516 840,48
1062889Szent Imre Kórház26 348,660,0026 348,66
1072890Károlyi Sándor Kórház0,000,000,00
1082891Uzsoki Utcai Kórház40 440,710,0040 440,71
1092896Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet26 722,900,0026 722,90
1102897Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet14 476,000,0014 476,00
1112903Országos Klinikai Idegtudományi Intézet11 886,880,0011 886,88
1122906Országos Onkológiai Intézet51 999,000,0051 999,00
1132907Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet4 781,700,004 781,70
1142910Országos Sportegészségügyi Intézet1 823,270,001 823,27
1152913Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet1 683,630,001 683,63
1162915Semmelweis Egyetem121 524,14673,72502,00122 699,86
1174026Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórháza851,900,00851,90
1187610Belvárosi Lipótváros Egészségügyi Szolgálat0,00407,74407,74
1197990Vadaskert Alapítvány a Gyermek Lelki Egészségéért1 611,250,001 611,25
1208714KAÁLI Ambuláns Nőgyógyászati Intézet Kft.5 575,330,005 575,33
121A275Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat0,00339,21339,21
122C030STERILITAS Egészségügyi Ellátó Kft.639,340,00639,34
123C247FORGÁCS INTÉZET Egészségügyi és Szolgáltató Kft.571,700,00571,70
124C278Kelen Kórház Egészségügyi Ellátó és Szolgáltató Kft.0,00349,52349,52
125H025XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata0,00382,70382,70
126H043Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.0,00533,00533,00
127H915Budai Egészségközpont Kft.10 805,100,0010 805,10
128K358ARS MEDICA Lézerklinika Kft.0,00387,16387,16
129K403Magyar Honvédség Egészségügyi Központ71 034,920,0071 034,92
130K405PREMED Pharma Kereskedelmi és Kutató-Fejlesztő Kft.0,00347,93347,93
131K409Istenhegyi Magánklinika Egészségügyi és Szolgáltató Zrt.0,00343,20343,20
132K413Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.0,00343,72343,72
133K558XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.0,00580,41580,41
134K620Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KözhasznúNonprofit Kft.0,00342,56342,56
135M915Betegápoló Irgalmas Rend13 958,700,0013 958,70
136N511Szent Margit Kórház11 990,600,0011 990,60
137Összesen2 012 121,6439 085,742 000,002 053 207,37

"

5. melléklet a 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A Kr. 28/B. számú mellékletében foglalt táblázat a "01P 029F" megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:

(HBCsFeltétel)
04M1450Cysticus fibrosis (tüdő)
04M145CCysticus fibrosisos betegek széles
spektrumú kombinált intravénás
antibiotikum kezelése "C"

6. melléklet a 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Hatályukat vesztik a Vr. 5. számú mellékletében foglalt táblázat következő sorai:

008Epekövesség miatti beavatkozás feltárás55110Cholecystectomia
008Epekövesség miatti beavatkozás feltárás55112Cholecystectomia choledochotomiamque, sut.
choled.
008Epekövesség miatti beavatkozás feltárás55119Cholecystectomia, LC-kezdés után konvertált
008Epekövesség miatti beavatkozás feltárás55131Cholecystectomia
choledochotomiamque+Kehr drainage
009Epekövesség miatti beavatkozás
laparaszkópia
55118Cholecystectomia laparoscopica
009Epekövesség miatti beavatkozás
laparaszkópia
55137Cholecystectomia et choledochotomia
laparoscopica
009Epekövesség miatti beavatkozás
laparaszkópia
55138Cholecystectomia laparoscopica + cysticus
drain + cholangio.
011Hasfali, lágyék sérvműtét implantátum
beültetésével
55360Reconstructio parietis abdominis c. implant.
011Hasfali, lágyék sérvműtét implantátum
beültetésével
55310Hernioplastica inguinofemoralis c. implant.
011Hasfali, lágyék sérvműtét implantátum
beültetésével
55330Hernioplastica inguinofem. bilat. c. implant.
011Hasfali, lágyék sérvműtét implantátum
beültetésével
55391Műanyag háló beépítése hasfali sérv
műtétjéhez
012Sérvműtétek (hasfali, lágyék-, köldök-,
combsérv) implantátum beültetése
nélkül
55300Hernioplastica inguinofemoralis
012Sérvműtétek (hasfali, lágyék-, köldök-,
combsérv) implantátum beültetése
nélkül
55311Hernioplastica inguinofemoralis laparoscopica
012Sérvműtétek (hasfali, lágyék-, köldök-,
combsérv) implantátum beültetése
nélkül
55319Hernioplast.inguinofem. laparosc. cum
conversionem
012Sérvműtétek (hasfali, lágyék-, köldök-,
combsérv) implantátum beültetése
nélkül
55320Hernioplastica inguinofemoralis bilateralis
012Sérvműtétek (hasfali, lágyék-, köldök-,
combsérv) implantátum beültetése
nélkül
55331Hernioplastica inguinofem. bilat. laparoscopica
012Sérvműtétek (hasfali, lágyék-, köldök-,
combsérv) implantátum beültetése
nélkül
55340Hernioplastica umbilicalis
012Sérvműtétek (hasfali, lágyék-, köldök-,
combsérv) implantátum beültetése
nélkül
55350Reconstructio parietis abdominis
012Sérvműtétek (hasfali, lágyék-, köldök-,
combsérv) implantátum beültetése
nélkül
55390Hernioplastica herniae intraabdominalis"

7. melléklet a 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A Kjt. vhr. 1. mellékletében foglalt "I/A. Ágazatspecifikus munkakörök" táblázatban az "1) Egyetemi, főiskolai végzettséget igénylő munkakörök" pont a következő sorral egészül ki:

[Munkakör megnevezéseFizetési osztályok
ABCDEFGHIJ
7) Egyetemi, főiskolai
végzettséget igénylő
munkakörök]

36. szülésznő *

8. melléklet a 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelethez

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

PRAXISJOG ALAPJÁN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRE

1. Felek megnevezése (a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezésével):

2. A praxisjoggal érintett körzet meghatározása:

3. A praxisjoggal rendelkező háziorvos kötelezettségei:

4. A települési önkormányzat kötelezettségei (ideértve a fenntartáshoz történő hozzájárulásra vonatkozó szabályokat is):

5. A háziorvos rendelési idejének meghatározása:

6. A háziorvos ügyeletben történő részvételére vonatkozó rendelkezések:

7. A háziorvos helyettesítésére vonatkozó rendelkezések:

8. Az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozók megnevezése, a rájuk vonatkozó rendelkezések:

9. A feladat-ellátási szerződés időtartama:

10. A feladat-ellátási szerződés felmondására vonatkozó rendelkezések:

11. A háziorvost a körzetmódosítás következtében ért kár esetére a települési önkormányzat kártalanítási kötelezettsége:

12. Egyéb, kártérítésre, kártalanításra vonatkozó előírások:

13. Egyéb előírások:

14. Dátum; a felek (cégszerű) aláírása"

9. melléklet a 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez

"5. melléklet a 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelethez

Kombinált figyelmeztetések

I. csoport

II. csoport

III. csoport

"

10. melléklet a 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez

"6. melléklet a 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelethez

Nyomtatásra vonatkozó műszaki előírások

1. A kombinált egészségvédő figyelmeztetés elrendezése és alakja

1.1. Ha a kombinált egészségvédő figyelmeztetés magassága nagyobb, mint a szélessége 70%-a, a gyártóknak a 4. pont 4.1. alpontjában található illusztrációnak megfelelően, egymás alatt kell elhelyezniük a figyelmezetés egyes elmeit.

1.2. Ha a kombinált egészségvédő figyelmeztetés magassága nagyobb, mint a szélessége 20%-a, de kisebb, mint a 65%-a, a gyártóknak a 4. pont 4.2. alpontjában található illusztrációnak megfelelően, egymás mellett kell elhelyezniük a figyelmezetés egyes elmeit.

1.3. Ha a kombinált egészségvédő figyelmeztetés magassága a szélességének legalább 65%-a, de legfeljebb 70%-a, a dohánytermékek gyártói maguk választhatják meg, hogy a figyelmeztetés egyes elemeit egymás alatt vagy egymás mellett rendezik el, feltéve, hogy a kombinált figyelmeztetés összes eleme teljesen látható marad és nem torzul.

1.4. Az elemek egymás alatti elrendezése esetén a fényképet a 4. pont 4.1. alpontjában található illusztrációnak megfelelően a kombinált egészségvédő figyelmeztetés felső részén, a figyelmeztető szöveg és a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információ felett kell elhelyezni. A fénykép a külső fekete szegélyen belül a kombinált egészségvédő figyelmeztetés teljes felületének 50%-át, a szöveges figyelmeztetés a 38%-át, a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információ pedig a 12%-át foglalja el.

1.5. Az elemek egymás melletti elrendezése esetén a fényképet a 4. pont 4.2. alpontjában található illusztrációnak megfelelően a kombinált egészségvédő figyelmeztetés bal felén, a szöveges figyelmeztetést a jobb felső, a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információt pedig a jobb alsó részén kell elhelyezni. A fénykép a külső fekete szegélyen belül a kombinált egészségvédő figyelmeztetés teljes felületének 50%-át, a szöveges figyelmeztetés a 40%-át, a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információ pedig a 10%-át foglalja el.

1.6. Ha a csomagolási egység vagy a gyűjtőcsomag alakja miatt a kombinált egészségvédő figyelmeztetés magassága a szélességének legfeljebb 20%-a, a kombinált egészségvédő figyelmeztetést a 4. pont 4.3. alpontjában található illusztrációnak megfelelő extra széles, egymás melletti elrendezésben kell feltüntetni. A fénykép a külső fekete szegélyen belül a kombinált egészségvédő figyelmeztetés teljes felületének 35%-át, a szöveges figyelmeztetés az 50%-át, a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információ pedig a 15%-át foglalja el.

2. A kombinált egészségvédő figyelmeztetés kialakítása

2.1. A kombinált egészségvédő figyelmeztetés nyomtatásánál a CMYK színrendszer négy színét kell használni. A fekete elemeknél a C0, M0, Y0 és K100, a napsárga elemeknél pedig a C0, M10, Y100 és K0 színkeveréket kell használni.

2.2. A kombinált egészségvédő figyelmeztetés minimális felbontása a valós méretben való nyomtatáskor 300dpi.

2.3. A szöveges figyelmeztetést fekete háttéren, fehér karakterekkel kell megjeleníteni. A dohányzásról való leszokással kapcsolatos információt - a 4. pontban található illusztrációknak megfelelően - napsárga háttéren, fekete karakterekkel kell megjeleníteni.

2.4. Ha az egyes elemeket egymás mellett, fordított sorrendben egymás alatt vagy egymás mellett extra széles formátumban rendezik el, a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információs panelen belül egy 1 mm vastag fekete szegéllyel kell elválasztani a fényképet és az információ szövegét.

2.5. A gyártóknak és importőröknek gondoskodniuk kell arról, hogy a fényképet:

2.5.1. külön effektek alkalmazása, a színek kiigazítása, retusálás vagy a háttér megnövelése nélkül helyezzék a csomagolásra;

2.5.2. ne vágják ki a kép fókuszpontjához képest túl közel vagy túl távol; és

2.5.3. arányosan alakítsák át anélkül, hogy széthúznák vagy összenyomnák.

2.6. A gyártóknak biztosítaniuk kell, hogy:

2.6.1. a szöveges figyelmeztetés és a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információ balra és függőlegesen középre legyen igazítva;

2.6.2. a szöveges figyelmeztetés és a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információ megjelenítésénél a Neue Frutiger Condensed Bold betűtípust használják;

2.6.3. a szöveges figyelmeztetéshez egységes betűméretet használjanak;

2.6.4. a szöveg lehető legjobb láthatóságának biztosítása érdekében a szöveges figyelmeztetéshez és a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információhoz szövegéhez a lehető legnagyobb betűméretet válasszák;

2.6.5. a szöveges figyelmeztetéshez és a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információhoz használt betűméret legalább 6 pontos, illetve 5 pontos legyen;

2.6.6. a sortávolság 2 ponttal nagyobb legyen, mint a szöveges figyelmeztetés és 1-2 ponttal nagyobb, mint a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információ betűmérete;

2.6.7. a szöveges figyelmeztetés - a nagybetűk használata tekintetében, de a számozástól eltekintve - az 5. mellékletben szereplő kombinált egészségvédő figyelmeztetéseken szereplő feliratokhoz igazodjon.

A 2.6.5. és a 2.6.6. ponttól eltérve, a cigarettától, a cigarettadohánytól és a vízipipadohánytól eltérő, dohányzásra szánt dohánytermékek gyártói és importőrei a kombinált egészségvédő figyelmeztetés egyes elemei teljes láthatóságának biztosítása mellett csökkenthetik a szöveges figyelmeztetés és a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információ szövegénél használt betűtípus méretét és a sorok közötti távolságot, amennyiben ez elkerülhetetlen.

3. Egyes felhajtható (flip-top) fedelű csomagolási egységekre vonatkozó egyedi szabályok

3.1. Az 1. pont 1.5. alpontjától eltérően a következő szabályok alkalmazandók a felhajtható (flip-top) fedelű csomagolási egységek elülső oldalán elhelyezendő kombinált egészségvédő figyelmeztetésekre:

a) abban az esetben, ha a csomagolási egység fedele kisebb, mint az 1. pont 1.5. alpontjában a fénykép elhelyezésére szánt felület, és a fenti előírásnak való megfelelés miatt a fedél felnyitása kettéosztaná a fényképet:

aa) a 4. pont 4.4. alpontjában található illusztrációnak megfelelően a szöveges figyelmeztetést a kombinált egészségvédő figyelmeztetés felső részén, a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információ és a fénykép felett kell elhelyezni, valamint

ab) a fényképnek a külső fekete szegélyen belül a kombinált egészségvédő figyelmeztetés felületének legalább 50%-át, a szöveges figyelmeztetésnek legalább 30%-át és a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információnak legalább 10%-át, de legfeljebb 12%-át kell elfoglalnia;

b) abban az esetben, ha a csomagolási egység fedele nagyobb, mint az 1. pont 1.5. alpontjában a fénykép elhelyezésére szánt felület, és a fenti előírásnak való megfelelés miatt a fedél felnyitása kettéosztaná a szöveges figyelmeztetést vagy a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információt:

ba) a 4. pont 4.1. alpontjában található illusztrációnak megfelelően a fényképet a kombinált egészségvédő figyelmeztetés felső részén, a szöveges figyelmeztetés és a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információ felett kell elhelyezni, valamint

bb) a fényképnek a külső fekete szegélyen belül a kombinált egészségvédő figyelmeztetés felületének legalább 50%-át, a szöveges figyelmeztetésnek legalább 30%-át és a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információnak legalább 10%-át, de legfeljebb 12%-át kell elfoglalnia.

A gyártóknak gondoskodniuk kell arról, hogy a csomagolási egység felnyitása a kombinált egészségvédő figyelmeztetés három eleme közül egyiket se ossza ketté.

3.2. A 2. pont 2.6. alpont 2.6.5. és 2.6.6. pontjától eltérően a felhajtható (flip-top) fedelű csomagolási egységben forgalmazott cigaretta, cigarettadohány és vízipipadohány gyártói és importőrei a kombinált egészségvédő figyelmeztetés egyes elemei teljes láthatóságának biztosítása mellett csökkenthetik a csomagolás elülső oldalán található szöveges figyelmeztetés és dohányzásról való leszokással kapcsolatos információ szövegénél használt betűtípus méretét és a sorok közötti távolságot, ha a kombinált egészségvédő figyelmeztetést több nyelven is feltüntetik.

4. Illusztrációk a kombinált egészségvédő figyelmeztetés elhelyezésére

4.1. Egymás alatti elrendezés

4.2. Egymás melletti elrendezés

4.3. Egymás melletti elrendezés, extra széles formátum

4.4. Fordított egymás alatti elrendezés

"

11. melléklet a 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A 256/2013. Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 253. sorral egészül ki:

(1.Egészségügyi szolgáltató neveTelepülés)
ll
253.Szegedi Sport és Fürdők Kft.| Szeged
Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére