Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

PK 297. szám

Egyes kollégiumi állásfoglalások módosítása

Az 1995. évi LX. törvény módosította a Polgári perrendtartás egyes szabályait. Ezért és az egyéb időközi jogszabályváltozásokra tekintettel szükségessé vált egyes polgári kollégiumi állásfoglalások módosítása, az állásfoglalások és a módosított jogszabályok között az összhang megteremtése. Ezért a Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiuma felülvizsgálta az állásfoglalásait, és ennek alapján a következők szerint határozott.

A Polgári Kollégium a PK 132. sz., PK 151. sz., PK 152. sz., PK 162. sz., PK 172. sz., PK 191. sz., PK 198. sz., PK 206. sz. és PK 261. sz. állásfoglalásait az alábbiak szerint módosítja:

1. A 132. számú polgári kollégiumi állásfoglalás kiemelt részében és az indokolás első bekezdésében az "1986. évi I. törvény (Tv.) 52." szavak helyébe az "1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 72. §-ában" szavak lépnek.

Az állásfoglalás indokolásának első, harmadik és az utolsó bekezdésében a "Tv. 52. § " szavak helyébe az "Itv. 72. §" szavak lépnek.

Az állásfoglalás indokolásának első bekezdésében a "használati" szó helyébe a "vagyoni értékű" szavak lépnek. Az állásfoglalás indokolásának harmadik bekezdésében a "használati jog" szavak helyébe a "vagyoni értékű jogok" szavak lépnek.

Az állásfoglalás indokolásának második bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"ha a vagyoni értékű jog keletkezésekor az illető személy

25 évesnél fiatalabb, az egyévi érték 10-szerese

25-50 éves, az egyévi érték 8-szorosa

51-65 éves, az egyévi érték 6-szorosa

65 évnél idősebb, az egyévi érték 4-szerese.

2. A 151. számú polgári kollégiumi állásfoglalás utolsó mondata elmarad.

3. A 152. számú polgári kollégiumi állásfoglalás indokolásának első bekezdésében az "[5/1962. (VI. 19.) IM sz. rend.]" szöveg helyett a "[12/1991. (IX. 29.) IM r.]" szöveg kerül. Az állásfoglalás utolsó mondata elmarad.

4. A 162. számú polgári kollégiumi állásfoglalás szövege a következők szerint módosul: "A Pp. 99. §-ának (4) bekezdésében említett hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó 43/1953. (VIII. 20.) MT rendelet, a postai tevékenységről szóló 133/1993. (IX. 29.) Korm. rendelet és a 13/1953. (IK 17.) IM-KPM-BM utasítás alkalmazásánál szállásadónak kell tekinteni azt, aki a lakásba valakit - bármilyen jogcímen - befogad. Ilyennek kell tekinteni albérlet esetén a bérbeadót is."

5. A 172. számú polgári kollégiumi állásfoglalás rendelkező részének a) pontjában és az indokolás ötödik bekezdésében a "kizáró okok nem állanak fenn" szövegrész helyett a "permegszüntető ok nem áll fenn." szövegrész kerül.

Az állásfoglalás indokolása első bekezdésének második mondatából a "továbbá ha a keresetlevelet a 130. § (1.) bekezdésének i) pontja alapján el kellett volna utasítani" szöveg elmarad.

Az állásfoglalás indokolása ötödik bekezdésének második mondatából a "hivatalból" szó elmarad.

6. A 191. számú polgári kollégiumi állásfoglalás b) pontja elmarad.

7. A 198. számú polgári kollégiumi állásfoglalás első mondata helyébe a következők szövegű mondat lép: "Arra az elvi különbségre tekintettel, amely a végrehajtás megszüntetése, illetőleg korlátozása (Pp. 366. §) és a tartási kötelezettség mérséklése (Pp. 230. §) iránt indított perek között fennáll, nem engedhető meg, hogy a tartásra kötelezett fél olyan esetben, amikor kötelezettségének mérséklését kívánja elérni, a tartás rendezése helyett végrehajtás megszüntet e, illetőleg korlátozása iránt indítson pert."

8. A 206 számú polgári kollégiumi állásfoglalás a) pontjának első mondatából az "és 146. §-ai" szavak helyébe a "§-a" jelek kerülnek.

9. A 261. számú polgári kollégiumi állásfoglalás indokolása első bekezdésének második mondata helyébe a következők szövegű mondat lép: "A hagyatéki eljárás során tett nyilatkozatok ugyanis rendszerint a hagyatéki vagyon átruházására, bizonyos feltételek kikötésére és más anyagi jogi joghatás elérésére irányulnak, tehát szerződési ajánlat jellegűek."

Az állásfoglalás indokolásának harmadik bekezdése helyébe a következő szöveg lép: "A hagyatéki eljárás során tett jognyilatkozatoknál azonban a közjegyzőnek figyelemmel kell lennie a 6/1958. (VII. 4.) IM rendelet (He.) 52. §-ának (3), valamint 53. §-ának (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre, és - a He. 89. §-ának (1) bekezdése értelmében - megfelelően alkalmaznia kell a Pp. 3-4. §-aiban foglaltakat is."

Az állásfoglalás indokolása utolsó bekezdésében a, 6/1958. (VII. 4.) IM számú rendelet" szövegrész helyében a "He." szöveg kerül.

A módosításokkal érintett kollégiumi állásfoglalások teljes szövege a következő: beépítve az állásfoglalások szövegébe.