Tippek

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

32015L0720[1]

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/720 irányelve (2015. április 29.) a 94/62/EK irányelvnek a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2015/720 IRÁNYELVE

(2015. április 29.)

a 94/62/EK irányelvnek a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére (2),

rendes jogalkotási eljárás keretében (3),

mivel:

(1) A 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) elfogadására a csomagolás és a csomagolási hulladék környezetre gyakorolt hatásának megakadályozása vagy csökkentése érdekében került sor. Bár a műanyag hordtasakok az említett irányelv értelmében csomagolásnak minősülnek, az irányelv nem határoz meg külön intézkedéseket az ilyen hordtasakok felhasználására vonatkozóan.

(2) A műanyag hordtasakok jelenlegi felhasználási szintje nagymértékű szemeteléshez vezet és az erőforrások nem hatékony felhasználását eredményezi, valamint várhatóan növekedni fog, ha nem lépünk fel ellene. A műanyag hordtasakokkal való szemetelés környezetszennyezést eredményez és súlyosbítja a víztestekben jelen lévő szemét széles körben elterjedt problémáját, amely világszerte fenyegeti a vízi ökoszisztémákat.

(3) Ezenkívül a műanyag hordtasakoknak a környezetben való felhalmozódása egyértelműen negatív hatást gyakorol egyes gazdasági tevékenységekre.

(4) Az 50 mikronnál vékonyabb falú műanyag hordtasakokat (a továbbiakban: könnyű műanyag hordtasakok) - amelyek az Unióban felhasznált összes műanyag hordtasak túlnyomó többségét teszik ki - ritkábban használják újra, mint a vastagabb műanyag hordtasakokat. Következésképpen a könnyű műanyag hordtasakok gyorsabban válnak hulladékká, és könnyű súlyuk miatt nagyobb mértékben hozzájárulnak a szemeteléshez.

(5) A könnyű műanyag hordtasakok jelenlegi újrahasznosítási arányai nagyon alacsonyak, és különböző gyakorlati és gazdasági nehézségek miatt nem valószínű, hogy ez a közeljövőben jelentős mértékűre növekedne.

(6) A hulladékhierarchia szerint elsőbbséget élvez a megelőzés. A műanyag hordtasakok számos célra szolgálnak, és felhasználásuk a jövőben is folytatódni fog. Annak biztosítása érdekében, hogy a szükséges műanyag hordtasakok ne kerüljenek ki hulladékként a környezetbe, megfelelő intézkedéseket kell hozni, a fogyasztókat pedig tájékoztatni kell a hulladékkezelés megfelelő módjáról.

(7) A műanyag hordtasakok felhasználásának szintje jelentős változatosságot mutat az Unióban, mivel különböznek a felhasználási szokások, eltérő mértékű a környezettudatosság, és nem egyformán hatékonyak a tagállamok szakpolitikai intézkedései. Egyes tagállamoknak jelentős mértékben sikerült csökkenteniük a műanyag hordtasakok felhasználásának szintjét; a hét legjobban teljesítő tagállamban az átlagos felhasználási szint az uniós átlagfelhasználásnak mindössze 20 %-át teszi ki.

(8) A könnyű műanyag hordtasakok jelenlegi felhasználási szintjeire vonatkozó adatok rendelkezésre állása és pontossága eltér a tagállamok között. A felhasználásra vonatkozó pontos és összehasonlítható adatok kulcsfontosságúak ahhoz, hogy fel lehessen mérni a felhasználás csökkentését célzó intézkedések hatékonyságát és egységes végrehajtási feltételeket lehessen biztosítani. Ennélfogva közös módszert kell kidolgozni a könnyű műanyag hordtasakok egy főre jutó éves felhasználásának kiszámítására abból a célból, hogy nyomon lehessen követni ezen hordtasakok felhasználásának csökkentésében tett előrelépést.

(9) Bebizonyosodott továbbá, hogy a fogyasztók tájékoztatása döntő fontosságú a műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentésére vonatkozóan kitűzött célok eléréséhez. Ezért intézményi szintű erőfeszítéseket kell tenni a műanyag hordtasakok környezeti hatásainak fokozottabb tudatosítása, és annak a jelenlegi felfogásnak a megszüntetése érdekében, miszerint a műanyag ártalmatlan és olcsó áru.

(10) Annak érdekében, hogy előmozdítsák a könnyű műanyag hordtasakok átlagos felhasználási szintjének tartós csökkenését, a tagállamoknak intézkedéseket kell hozniuk a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának jelentős mértékű csökkentésére, összhangban az Unió hulladékgazdálkodási politikájának általános célkitűzéseivel és a hulladékhierarchiával, amelyet a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (5) határoz meg. Az ilyen felhasználás-csökkentési intézkedéseknek figyelembe kell venniük a műanyag hordtasakok felhasználásának az egyes tagállamokban tapasztalható jelenlegi szintjét és a már elért csökkenést, és nagyobb mértékű felhasználás esetén ambiciózusabb erőfeszítések szükségesek. A könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése terén elért előrelépés figyelemmel kísérése érdekében szükséges, hogy a nemzeti hatóságok adatokat szolgáltassanak az ilyen hordtasakok felhasználásáról.

(11) A tagállamok által meghozandó intézkedéseknek részét képezheti az olyan gazdasági eszközök használata, mint az árképzés, az adók és az illetékek, melyek különösen hatékonynak bizonyultak a műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése terén, valamint a 94/62/EK irányelv 18. cikkétől eltérve bevezetett forgalombahozatali korlátozások - például tilalmak - is, amennyiben ezek a korlátozások arányosak és megkülönböztetéstől mentesek.

(12) Ezek az intézkedések változóak lehetnek a könnyű műanyag hordtasakok hasznosítása vagy ártalmatlanítása által gyakorolt környezeti hatástól, újrahasznosítási és komposztálási tulajdonságaiktól, tartósságuktól vagy e hordtasakok sajátos rendeltetési céljától, valamint lehetséges káros helyettesítési hatásaikra tekintettel.

(13) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy mentesítik az ömlesztett élelmiszerek elsődleges csomagolására szolgáló, 15 mikronnál kisebb falvastagságú műanyag hordtasakokat (a továbbiakban: nagyon könnyű műanyag hordtasakok), amennyiben azok használata higiéniai célokból szükséges vagy segít megelőzni az élelmiszer pazarlását.

(14) A könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának tartós csökkentése érdekében a 94/62/EK irányelv értelmében hozott intézkedések nyomán keletkező bevételeket a tagállamok szabadon használhatják fel.

(15) Az általában a fogyasztók tudatosságának a növelését célzó programok és a gyermekeket célzó oktatási programok fontos szerepet játszhatnak a műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentésében.

(16) A "Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható csomagolás követelményei. Vizsgálati program és a csomagolás végleges elfogadásának értékelési feltételei" elnevezésű EN13432európai szabvány meghatározza azokat a jellemzőket, amelyekkel valamely anyagnak rendelkeznie kell ahhoz, hogy komposztálhatónak számítson, azaz szerves hulladékot hasznosító folyamattal komposztálás és anaerob lebontás révén újrahasznosítható legyen. A Bizottságnak fel kell kérnie az Európai Szabványügyi Bizottságot, hogy dolgozzon ki külön szabványt a házilag komposztálható csomagolásra vonatkozóan.

(17) Fontos biztosítani, hogy a biológiailag lebomló vagy komposztálható műanyag hordtasakokat jelölő címkéket vagy jelzéseket Unió-szerte elismerjék.

(18) A gyártók bizonyos műanyag hordtasakokat "oxidatív biológiai úton lebomlóként" vagy "oxidatív úton lebomlóként" tüntetnek fel. Az ilyen hordtasakok esetében adalékanyagokat adnak hagyományos műanyagokhoz. Ezen adalékanyagok jelenléte miatt a műanyag idővel kis részecskékre bomlik le, amelyek megmaradnak a környezetben. Ezért megtévesztő lehet az ilyen hordtasakokat a "biológiailag lebomló" megjelöléssel illetni, mivel ezek nem jelenthetnek megoldást a szemetelés problémájára, hanem épp ellenkezőleg, még fokozzák is azt. A Bizottságnak meg kell vizsgálnia az oxidatív úton lebomló műanyag hordtasakok használatának a környezetre gyakorolt hatását, és olyan jelentést kell az Európai Parlament és a Tanács elé terjesztenie, amelynek adott esetben az ezek felhasználását korlátozó vagy káros hatását csökkentő intézkedéseket is tartalmaznia kell.

(19) A műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése érdekében a tagállamok által meghozandó intézkedéseknek a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának tartós csökkenéséhez kell vezetniük, és nem eredményezhetik a csomagolóanyag-keletkezés általános növekedését.

(20) Az ebben az irányelvben meghatározott intézkedések összhangban vannak a Bizottságnak az erőforrás-hatékony Európa megvalósításának ütemtervéről szóló közleménnyel, és várhatóan hozzájárulnak a 2008/56/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (6) megfelelően végrehajtott, a tengereket szennyező szemetelés elleni fellépésekhez.

(21) A 94/62/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 94/62/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk a következő pontokkal egészül ki:

"1a. Műanyag: az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (*) 3. cikkének 5. pontja értelmében vett polimer, amelyhez esetleg adalékanyagokat vagy egyéb anyagokat adtak, és amely alkalmas a hordtasakakok fő szerkezeti alkotóelemeként való felhasználásra;

1b. műanyag hordtasak: olyan, műanyagból készült, fogófüllel ellátott vagy fogófül nélküli hordtasak, amelyet az áruk vagy termékek értékesítési pontján biztosítanak a fogyasztók részére;

1c. könnyű műanyag hordtasak: olyan műanyag hordtasak, amelynek falvastagsága 50 mikronnál kevesebb;

1d. nagyon könnyű műanyag hordtasak: olyan műanyag hordtasak, amelynek falvastagsága 15 mikronnál kevesebb, és amelynek felhasználása higiéniai célokat szolgál, vagy amelyet ömlesztett élelmiszerek elsődleges csomagolására használnak azokban az esetekben, amikor az segít megelőzni az élelmiszerpazarlást;

1e. oxidatív úton lebomló műanyag hordtasakok: olyan adalékanyagokat tartalmazó műanyagból készült műanyag hordtasakok, amelyek elősegítik a műanyag mikroméretű műanyagrészecskékre történő széttöredezését.

(*) Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).""

2. A 4. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki: "(1a) A tagállamok intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy a könnyű műanyag hordtasakoknak a területükön történő felhasználásában tartós csökkenést érjenek el. Ezek az intézkedések magukban foglalhatják nemzeti felhasználás-csökkentési célok alkalmazását, a 18. cikktől eltérve gazdasági eszközök és forgalombahozatali korlátozások fenntartását vagy bevezetését, amennyiben ezek a korlátozások arányosak és megkülönböztetéstől mentesek. Ezek az intézkedések változóak lehetnek a könnyű műanyag hordtasakok hasznosítása és ártalmatlanítása által gyakorolt környezeti hatástól, komposztálási tulajdonságaiktól, tartósságuktól vagy sajátos rendeltetési céljuktólfüggően. A tagállamok által hozott intézkedéseknek ki kell terjedniük a következők közül az egyikre vagy mindkettőre: 2018. május 27-től kezdődően a tagállamok, amikor a 12. cikknek megfelelően a csomagolásra és a csomagolási hulladékokra vonatkozóan adatot szolgáltatnak a Bizottságnak, beszámolnak a könnyű műanyag hordtasakok éves felhasználásáról is. A Bizottság 2016. május 27-ig végrehajtási aktust fogad el, amelyben megállapítja a könnyű műanyag hordtasakok egy főre jutó éves felhasználásának kiszámítására vonatkozó módszert, és amelyben kiigazítja a 12. cikk (3) bekezdése szerint elfogadott jelentéstételiformátumokat. Az említett végrehajtási aktust a 21. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. (1b) A tagállamok - a 15. cikkben foglaltakat betartva - a műanyag hordtasakok bármely fajtája tekintetében - azok falvastagságától függetlenül - alkalmazhatnak olyan intézkedéseket, mint például gazdasági eszközök vagy nemzeti felhasználás-csökkentési célok. (1c) A Bizottság és a tagállamok - legalább 2016. november 27-ét követő első évben - aktívan ösztönzik a könnyű műanyag hordtasakok túlzott mértékű felhasználásának káros környezeti hatásaira vonatkozó nyilvános tájékoztató és ismeretterjesztő kampányokat."

a) olyan intézkedések elfogadása, amelyek biztosítják, hogy 2019. december 31-ig az egy főre jutó éves felhasználási szint ne haladja meg a 90 könnyű műanyag hordtasakot, és 2025. december 31-ig a 40 könnyű műanyag hordtasakot, vagy az ezekkel egyenértékű, súlyban meghatározott célértéket. A nagyon könnyű műanyag hordtasakokat ki lehet zárni a nemzeti felhasználási célkitűzések hatálya alól;

b) olyan intézkedések elfogadása, amelyekkel biztosítható, hogy 2018. december 31-ig az áruk vagy termékek értékesítési pontjain könnyű műanyag hordtasakokat ne bocsássanak díjmentesen rendelkezésre, kivéve, ha ezzel azonos hatékonyságú eszközöket alkalmaznak. A nagyon könnyű műanyag hordtasakokat ki lehet zárni ezen eszközök hatálya alól.

3. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

"8a. cikk

A biológiailag lebomló és komposztálható műanyag hordtasakokra vonatkozó különös intézkedések

A Bizottság 2017. május 27-ig végrehajtási aktust fogad el, amelyben megállapítja a címkékre vagy jelölésekre vonatkozó előírásokat annak biztosítása érdekében, hogy a biológiailag lebomló és komposztálható műanyag hordtasakokat Unió-szerte elismerjék, valamint hogy a fogyasztók helytálló tájékoztatásban részesüljenek az ilyen táskák komposztálási tulajdonságairól. Az említett végrehajtási aktust a 21. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A tagállamok legkésőbb tizennyolc hónappal az említett végrehajtási aktus elfogadását követő időpontig biztosítják, hogy a biológiailag lebomló és komposztálható műanyag hordtasakok az említett végrehajtási aktusban megállapított előírásoknak megfelelő címkével rendelkezzenek."

4. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

"20a. cikk

Jelentés a műanyag hordtasakokról

(1) A Bizottság 2021. november 27-ig jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé, amelyben értékeli a 4. cikk (1a) bekezdésében foglalt intézkedések uniós szintű hatékonyságát a szemetelés elleni küzdelem, a fogyasztói magatartások megváltozása és a hulladékképződés megelőzésének előmozdítása szempontjából. Ha az értékelésből az derül ki, hogy az elfogadott intézkedések nem hatékonyak, a Bizottság megvizsgál egyéb olyan lehetséges módokat, amelyekkel csökkenthető a könnyű műanyag hordtasakok felhasználása, beleértve realisztikus és elérhető célok kitűzését uniós szinten, és adott esetben jogalkotási javaslatot terjeszt elő.

(2) A Bizottság 2017. május 27-ig jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé, amelyben megvizsgálja az oxidatív úton lebomló műanyag hordtasakok használatának a környezetre gyakorolt hatását, és adott esetben jogalkotási javaslatot terjeszt elő.

(3) A Bizottság 2017. május 27-ig felméri, hogy a nagyon könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentésére szolgáló különböző lehetőségek milyen hatásokkal járnak e hordtasakok életciklusára nézve, és adott esetben jogalkotási javaslatot terjeszt elő."

5. A 22. cikk (3a) bekezdésének első albekezdése a következőképpen módosul:

"(3a) Amennyiben a 4. cikkben és a 6. cikkben meghatározott célkitűzések teljesülnek, a tagállamok a 4. cikk (1a) bekezdésének és a 7. cikknek a rendelkezéseit az illetékes hatóságok és az érintett gazdasági ágazatok közötti megállapodások révén is átültethetik."

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2016. november 27-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2015. április 29-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA

(1) HL C 214., 2014.7.8., 40. o.

(2) HL C 174., 2014.6.7., 43. o.

(3) Az Európai Parlament 2014. április 16-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2015. március 2-i álláspontja első olvasatban (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé). Az Európai Parlament 2015. április 28-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(4) Az Európai Parlament és a Tanács 94/62/EK irányelve (1994. december 20.) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról (HL L 365., 1994.12.31., 10. o.).

(5) Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3. o.).

(6) Az Európai Parlament és a Tanács 2008/56/EK irányelve (2008. június 17.) a tengeri környezetvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv) (HL L 164., 2008.6.25., 19. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32015L0720 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32015L0720&locale=hu