32016L0681

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/681 irányelve (2016. április 27.) az utas-nyilvántartási adatállománynak (PNR) a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása érdekében történő felhasználásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/681 IRÁNYELVE

(2016. április 27.)

az utas-nyilvántartási adatállománynak (PNR) a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása érdekében történő felhasználásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 82. cikke (1) bekezdésének d) pontjára, valamint 87. cikke (2) bekezdésének a) pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamenteknek való továbbítását követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1) 2007. november 6-án a Bizottság elfogadta az utas-nyilvántartási adatállománynak (PNR) bűnüldözési célú felhasználásáról szóló tanácsi kerethatározatra vonatkozó javaslatot. A Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépésével azonban a Tanács által még el nem fogadott bizottsági javaslat elavulttá vált.

(2) "A stockholmi program - A polgárokat szolgáló és védő, nyitott és biztonságos Európa" című dokumentumban (3) az Európai Tanács felszólította a Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatot a PNR-adatoknak a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és üldözése érdekében történő felhasználására.

(3) A Bizottság az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak harmadik országok részére történő továbbításával kapcsolatos általános megközelítésről szóló, 2010. szeptember 21-i közleményében vázolta az e területre vonatkozó uniós politika számos alapelemét.

(4) A 2004/82/EK tanácsi irányelv (4) szabályozza az előzetes utasinformációs adatok (API) légi fuvarozók általi továbbítását az illetékes nemzeti hatóságok részére a határellenőrzés javítása és az illegális bevándorlás elleni küzdelem érdekében.

(5) Az irányelv céljai többek között a biztonság garantálása, a személyek életének és biztonságának szavatolása, továbbá az illetékes hatóságok által kezelt PNR-adatok védelmét biztosító jogi keret létrehozása.

(6) A PNR-adatok hatékony alkalmazása, például a PNR-adatoknak a körözés alatt álló személyekre és tárgyakra vonatkozó különböző adatbázisokkal történő összevetése, elengedhetetlen a terrorista bűncselekmények és a súlyos bűncselekmények megelőzéséhez, felderítéséhez, kivizsgálásához és üldözéséhez, és ezáltal a belső biztonság fokozásához, bizonyíték gyűjtéséhez, valamint adott esetben bűntársak felderítéséhez, és a bűnözői hálózatok felszámolásához.

(7) A PNR-adatok értékelése lehetővé teszi az olyan személyek beazonosítását, akiket nem gyanúsítottak terrorista bűncselekmények elkövetésével vagy súlyos bűncselekményben való részvétellel azelőtt, hogy az ilyen értékelés arra utalt volna, hogy e személyek ilyen bűncselekmény elkövetésében érintettek lehetnek, és akiket ezért az illetékes hatóságok általi további vizsgálatnak kell alávetni. A PNR-adatok felhasználásával a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények jelentette fenyegetést a személyes adatok egyéb kategóriáinak kezelésétől eltérő szempontból lehet megközelíteni. Annak biztosítása érdekében azonban, hogy a PNR adatok kezelése csak a legszükségesebbre korlátozódjon, az értékelési kritériumok létrehozása és alkalmazása olyan terrorista bűncselekmények és a súlyos bűncselekmények tényállásaira kell korlátozni, amelyek esetében releváns az említett kritériumok alkalmazása. Ezen túlmenően az értékelési kritériumokat oly módon kell meghatározni, hogy a rendszer garantáltan a lehető legkevesebb ártatlan személyt azonosítson be tévesen.

(8) A légi fuvarozók saját kereskedelmi céljaikra már ma is gyűjtenek és kezelnek utasaikra vonatkozó PNR-adatokat. Ez az irányelv nem kötelezheti a légi fuvarozókat arra, hogy az utasoktól további információkat gyűjtsenek vagy őrizzenek meg, és az utasokat sem kötelezheti arra, hogy a légi fuvarozók részére már szolgáltatott adatokon kívül további adatokat szolgáltassanak.

(9) Egyes légi fuvarozók az API-adatokat a PNR-adatok részeként gyűjtik, mások azonban nem. A PNR-adatoknak az API-adatokkal történő együttes használata hozzáadott értékkel bír, mivel segíti a tagállamokat a személyazonosság megállapításában, így megerősíti a kapott eredmény rendészeti és bűnüldözési értékét, valamint minimálisra csökkenti annak a kockázatát, hogy ártatlan személyek vonatkozásában sor kerüljön adatok összevetésére és nyomozati cselekményekre. Ennélfogva fontos biztosítani, hogy amennyiben a légi fuvarozók API-adatokat gyűjtenek, kötelesek azokat továbbítani, függetlenül attól, hogy az API-adatokat technikailag elkülönített módon, a PNR-adatok részeként őrzik-e meg.

(10) Ezért a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzéséhez, felderítéséhez, nyomozásához és üldözéséhez elengedhetetlen, hogy minden tagállam olyan rendelkezéseket hozzon, amelyek előírják az EU-n kívüli légi járatokat üzemeltető légi fuvarozók által gyűjtött PNR adatok, ideértve az API-adatok továbbítását. A tagállamok lehetőséget kapnak arra is, hogy ezt a kötelezettséget kiterjesszék az EU-n belüli légi járatokat üzemeltető légi fuvarozókra is. E rendelkezések nem érinthetik a 2004/82/EK irányelvet.

(11) A személyes adatok kezelésének az ezen irányelv által kitűzött egyedi biztonsági célokkal arányosnak kell lennie.

(12) A terrorista bűncselekmény ebben az irányelvben szereplő fogalommeghatározásának a 2002/475/IB tanácsi kerethatározatban (5) szereplő fogalommeghatározással meg kell egyeznie. A súlyos bűncselekmény fogalommeghatározásának pedig az ezen irányelv II. mellékletében felsorolt bűncselekményi tényállásokat kell tartalmaznia.

(13) A PNR-adatokat az egyértelműség és a légi fuvarozókat terhelő költségek csökkentése érdekében az adott tagállamban egyetlen kijelölt egységhez (utas-adat információs egység) kell továbbítani. Az utas-adat információs egység egy tagállamon belül több különböző szervezeti egységgel is rendelkezhet, és a tagállamok közösen is létrehozhatnak egy utas-adat információs egységet. A tagállamok a megfelelő információcsere-hálózatokon keresztül cserélik ki egymással az információkat annak érdekében, hogy megkönnyítsék az információk cseréjét és biztosítsák az interoperabilitást.

(14) A PNR-adatok felhasználásának, megőrzésének és cseréjének költségeit a tagállamok viselik.

(15) Az utas-adat információs egység által beszerzendő, szükséges PNR-adatokat felsoroló listák tartalmát úgy kell megállapítani, hogy az tükrözze a hatóságok jogos elvárásait a terrorista bűncselekmények vagy súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és üldözése terén, és így javítsa az Unió belső biztonságát, továbbá biztosítsa az alapvető jogok, nevezetesen a magánélet tiszteletben tartásához és a személyes adatok védelméhez való jog védelmét. Ennek érdekében az Európai Unió Alapjogi Chartájával (Charta), az egyéneknek a személyes adataik gépi feldolgozása során való védelméről szóló egyezménnyel (108. sz. egyezmény), valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezménnyel (EJEE) összhangban magas szintű normákat kell alkalmazni. Az ilyen listák nem alapulhatnak a személyek faji vagy etnikai hovatartozásán, vallási vagy világnézeti meggyőződésén, politikai vagy egyéb véleményén, szakszervezeti tagságán, egészségi állapotán vagy szexuális életén vagy szexuális irányultságán. A PNR-adatok kizárólag az utas helyfoglalásával és útvonalával kapcsolatos információkat tartalmazzák annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok a belső biztonságra fenyegetést jelentő légi utasokat be tudják azonosítani.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a telepített Jogkódexből!

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére